intTypePromotion=4
Array
(
  [0] => Array
    (
      [banner_id] => 142
      [banner_name] => KM3 - Tặng đến 150%
      [banner_picture] => 412_1568183214.jpg
      [banner_picture2] => 986_1568183214.jpg
      [banner_picture3] => 458_1568183214.jpg
      [banner_picture4] => 436_1568779919.jpg
      [banner_picture5] => 
      [banner_type] => 9
      [banner_link] => https://tailieu.vn/nang-cap-tai-khoan-vip.html
      [banner_status] => 1
      [banner_priority] => 0
      [banner_lastmodify] => 2019-09-18 11:12:29
      [banner_startdate] => 2019-09-12 00:00:00
      [banner_enddate] => 2019-09-12 23:59:59
      [banner_isauto_active] => 0
      [banner_timeautoactive] => 
      [user_username] => minhduy
    )

)

Bài giảng Y học cổ truyền - ThS. Nguyễn Bích Hạnh

Chia sẻ: Bui Ngoc Ngu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:90

0
95
lượt xem
26
download

Bài giảng Y học cổ truyền - ThS. Nguyễn Bích Hạnh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài giảng Y học cổ truyền: 80 huyệt thường dùng điều trị 8 chứng bệnh thường gặp sẽ giúp người học nắm được các kiến thức về mô tả được vị trí của 80 huyệt thường dùng đồng thời trình bày được tác dụng điều trị của 80 huyệt thường dùng.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài giảng Y học cổ truyền - ThS. Nguyễn Bích Hạnh

 1. 80 HUYỆT THƯỜNG DÙNG ĐIỀU TRỊ TÁM CHỨNG BỆNH THƯỜNG GẶP THS. NGUYỄN BÍCH HẠNH BỘ MÔN YHCT TRƯỜNG ĐẠI HOC Y KHOA THÁI NGUYÊN
 2. 1. Mục tiêu 1. Mô tả được vị trí của 80 huyệt thường dùng. 2. Trình bày được tác dụng điều trị của 80 huyệt thường dùng.
 3. 2. Đại cương: cương: Châm cứu là một phương pháp chữa bệnh tiện lợi, đơn giản, rẻ tiền và hiệu quả, phạm vi chữa bệnh tương đối rộng, có thể thực hiện tại các cơ sở y tế từ xã đến trung ương và tại gia đình. Muốn châm cứu tốt cần nắm vững vị trí, tác dụng các huyệt, thực hiện kỹ thuật châm thành thạo, chỉ định và chống chỉ định của phương pháp chữa bệnh bằng châm cứu.
 4. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Chú ý: - Khi sử dụng huyệt ở gần 10 đầu ngón tay châm nông khoảng 2mm. -Huyệt ở vùng cổ tay, bàn tay, ngón tay, dùng góc châm ngang 150 .
 5. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 1.Kiªn ngung - Chç lâm d­íi mám - §au khíp vai, b¶ (§¹i tr­êng cïng vai ®ßn, n¬i b¾t vai, ®au ®¸m rèi kinh) ®Çu cña c¬ Delta. thÇn kinh c¸nh tay, liÖt d©y mò.
 6. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 2. Khóc tr× GÊp khuûu tay 450, huyÖt §au d©y thÇn (§¹i tr­êng ë tËn cïng phÝa ngoµi nÕp kinh quay, ®au kinh) gÊp khuûu. khíp khuûu, liÖt chi trªn, sèt, viªm häng.
 7. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 3. XÝch tr¹ch Trªn r·nh nhÞ ®Çu ngoµi, Ho, sèt, viªm (PhÕ kinh) bªn ngoµi g©n c¬ nhÞ häng, c¬n hen phÕ ®Çu, bªn trong c¬ ngöa qu¶n, sèt cao co dµi, huyÖt trªn ®­êng giËt ë trÎ em. ngang nÕp khuûu
 8. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 4. Khóc tr¹ch Trªn r·nh nhÞ ®Çu trong, Sèt cao, ®au d©y (T©m bµo l¹c bªn trong g©n c¬ nhÞ thÇn kinh gi÷a, kinh) ®Çu, trªn ®­êng ngang ®au khíp khuûu, nÕp khuûu. say sãng, n«n möa.
 9. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 5. Néi quan Tõ l»n chØ cæ tay ®o lªn §au khíp cæ tay, (T©m bµo l¹c 2 thèn, huyÖt ë gi÷a g©n ®au d©y thÇn kinh kinh) c¬ gan tay lín vµ g©n c¬ gi÷a, rèi lo¹n thÇn gan tay bÐ. kinh tim, mÊt ngñ, ®au d¹ dµy.
 10. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 6. Th¸i uyªn Trªn l»n chØ cæ tay, bªn Ho, ho ra m¸u, (PhÕ kinh) ngoµi g©n c¬ gan tay hen, viªm phÕ lín, huyÖt ë phÝa ngoµi qu¶n, viªm häng, m¹ch quay. ®au d©y thÇn kinh liªn s­ên.
 11. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 7. Thèng lý Tõ l»n chØ cæ tay ®o Rèi lo¹n thÇn kinh (T©m kinh) lªn 1 thèn, huyÖt n»m tim, t¨ng huyÕt ¸p, trªn ®­êng nèi tõ huyÖt mÊt ngñ, ®au thÇn ThiÕu h¶i ®Õn huyÖt kinh trô, ®au khíp ThÇn m«n. cæ tay, c©m.
 12. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 8. ThÇn m«n HuyÖt ë chç lâm gi÷a §au khíp khuûu, (T©m kinh) x­¬ng ®Ëu vµ ®Çu d­íi cæ tay, nhøc nöa x­¬ng trô, phÝa ngoµi ®Çu, ®au vai g¸y, chç b¸m g©n c¬ trô c¶m m¹o, sèt cao. tr­íc.
 13. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 9.Ngo¹i quan HuyÖt ë khu c¼ng tay §au khíp khuûu, (Tam tiªu sau, tõ D­¬ng tr× ®o lªn cæ tay, nhøc nöa kinh) 2 thèn, gÇn ®èi xøng ®Çu, ®au vai g¸y, huyÖt néi quan. c¶m m¹o, sèt cao.
 14. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 10. D­¬ng tr× Trªn nÕp l»n cæ tay, bªn §au khíp cæ tay, (Tam tiªu kinh) ngoµi g©n c¬ duçi nhøc nöa ®Çu, ï chung. tai, ®iÕc tai, c¶m m¹o.
 15. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 11. Hîp cèc - §Æt ®èt II ngãn c¸i bªn - Nhøc ®Çu, ï tai, (§¹i tr­êng kia, lªn hå khÈu bµn tay mÊt ngñ, ra må kinh) bªn nµy, n¬i tËn cïng h«i trém, sèt cao, ®Çu ngãn tay lµ huyÖt, c¶m m¹o, ®au h¬i nghiªng vÒ phÝa r¨ng (hµm trªn), ngãn tay trá. ho.
 16. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 12. B¸t tµ - Chç tËn cïng c¸c nÕp - Viªm khíp bµn (Ngoµi gÊp cña 2 ngãn tay phÝa tay, c­íc. kinh) mu tay (mçi bµn cã 4 huyÖt, 2 bªn cã 8 huyÖt)
 17. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.1. Một số huyệt vùng tay Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 13.ThËp - HuyÖt ë 10 ®Çu ngãn - Sèt cao, co giËt. tuyªn (Ngoµi tay, ®iÓm gi÷a c¸ch bê kinh) tù do mãng tay 2mm vÒ phÝa gan bµn tay.
 18. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.2. Một số huyệt vùng chân Chú ý: - Khi châm và thuỷ châm các huyệt vùng khớp gối phải vô trùng cho tốt. - Không nên thuỷ châm vào huyệt Uỷ trung.
 19. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.2. Một số huyệt vùng chân Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 1. Hoµn - N»m nghiªng co ch©n - §au khíp h¸ng, khiªu (§ëm trªn, duçi ch©n d­íi, ®au d©y thÇn kinh kinh) huyÖt ë chç lâm ®»ng to¹, liÖt chi d­íi. sau ngoµi mÊu chuyÓn lín x­¬ng ®ïi trªn c¬ m«ng to.
 20. 3. Vị trí, tác dụng của các huyệt 3.2. Một số huyệt vùng chân Tªn huyÖt VÞ trÝ - c¸ch x¸c ®Þnh T¸c dông ®iÒu trÞ 2. TrËt - Tõ huyÖt Tr­êng - §au khíp h¸ng, biªn(Bµng c­êng ®o lªn 2 thèn, ®o ®au d©y thÇn kinh quang kinh) ngang ra 3 thèn. to¹, liÖt chi d­íi.

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản