intTypePromotion=1

Bài tập về môn học kế toán tài chính

Chia sẻ: Trần Duy Quỳnh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:65

1
762
lượt xem
471
download

Bài tập về môn học kế toán tài chính

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau: Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài tập về môn học kế toán tài chính

 1. Bài tập kế toán tài chính
 2. MỤC LỤC CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ ............................................................................. 11 CÁC KHOẢN PHẢI THU ............................................................................................ 11 Bài giải.......................................................................................................................... 11 Nợ TK 111: 22.000.000 ............................................................................................... 11 Nợ TK 113: 30.000.000 ............................................................................................... 11 Nợ TK 111: 63.000.000 ............................................................................................... 11 Nợ TK 641: 300.000.................................................................................................... 11 Nợ TK 141: 10.000.000 ............................................................................................... 11 Nợ TK 112: 30.000.000 ............................................................................................... 12 Nợ TK 111: 100.000.000 ............................................................................................. 12 Có TK 311: 100.000.000 .............................................................................................. 12 Nợ TK 152: 400.000.................................................................................................... 12 Nợ TK 642: 360.000.................................................................................................... 12 Nợ TK 112: 16.000.000 ............................................................................................... 12 Nợ TK 635: 3.000.000 ................................................................................................. 12 Nợ TK 111: 25.000.000 ............................................................................................... 12 4. Xử lý số hàng thiếu như sau: bắt thủ kho phải bồi thường ........................................ 12 Bài giải.......................................................................................................................... 13 Nợ TK 131: 66.000.000 ............................................................................................... 13 Nợ TK 112: 66.000.000 ............................................................................................... 13 Nợ TK 1381: 2.000.000 ............................................................................................... 13 Nợ TK 1388: 1.000.000 ............................................................................................... 13 Nợ TK 1388: 10.000.000 ............................................................................................. 13 Nợ TK 111: 1.000.000 ................................................................................................. 13 Nợ TK 331: 20.000.000 ............................................................................................... 13 Nợ TK 131: 10.000.000 ............................................................................................... 13 Nợ TK 1388: 4.000.000 ............................................................................................... 13 Nợ TK 111: 4.000.000 ................................................................................................. 14 Nợ TK 141: 10.000.000 ............................................................................................... 14 Nợ TK 111: 50.000.000 ............................................................................................... 14 Nợ TK 004: 50.000.000 ................................................................................................. 14 Nợ TK 111: 10.000.000 ............................................................................................... 14 Nợ TK 642: 20.000.000 ............................................................................................... 14 Bài giải.......................................................................................................................... 15 Có TK 007: 12.000 USD ............................................................................................... 15 Có TK 007: 600 USD .................................................................................................... 16 Nợ TK 007: 16.000 USD ............................................................................................... 16 Có TK 007: 7.000 USD ................................................................................................. 16 Có TK 007: 6.000 USD ................................................................................................. 16 TK 1112: ....................................................................................................................... 16 TK 1122: ....................................................................................................................... 16 TK 331: ......................................................................................................................... 16 Nợ TK 413: 2.270.000 ................................................................................................. 17 CHƢƠNG 2 – KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO .............................................................. 17 Tồn đầu tháng: Vật liệu (VL) A: 800kg x 60.000đ, VL B: 200kg x 20.000đ .................. 17
 3. Bài giải.......................................................................................................................... 17 Nợ TK 152 (A): 31.000.000 = 500 x 62.000 ............................................................... 17 Nợ TK 331: 16.000...................................................................................................... 18 Giá VL A (tính luôn chi phí vận chuyển): 62.200 = ....................................................... 18 Giá VL B (tính luôn chi phí vận chuyển): 21.200 = ....................................................... 18 Nợ TK 621: 66.560.000 ............................................................................................... 18 Nợ TK 621: 67.460.000 ............................................................................................... 18 Giá trung bình của B: 20.720 = ...................................................................................... 18 Nợ TK 621: 67.066.000 ................................................................................................. 18 Giá trung bình cuối kỳ của B: 19.720 = ......................................................................... 19 Nợ TK 621: 66.816.000 ............................................................................................... 19 Có TK 152 (A): 60.900.000 = 60.900 x 1.000 .............................................................. 19 Nợ TK 642: 1.060.000 ................................................................................................. 19 Nợ TK 642: 1.000.000 ................................................................................................. 19 Nợ TK 642: 1.036.000 ................................................................................................. 19 Nợ TK 642: 986.000.................................................................................................... 19 Nợ TK 621: 44.890.000 ............................................................................................... 20 Nợ TK 621: 44.200.000 ............................................................................................... 20 Giá trung bình của B: 19.300 = ...................................................................................... 20 Nợ TK 621: 44.296.000 ............................................................................................... 20 Nợ TK 621: 44.428.000 ............................................................................................... 20 Bài giải.......................................................................................................................... 20 Ngày Diễn giải ............................................................................................................. 21 Email: thien_vodich_no01@yahoo.com ........................................................................ 21 Bài giải.......................................................................................................................... 21 Nợ TK 641: 2.650.000 ................................................................................................. 22 Nợ TK 331: 6.160.000 ................................................................................................. 22 Bài giải.......................................................................................................................... 23 Nợ TK 152: 5.000.000................................................................................................. 23 Giá xuất kho của nguyên liệu: 21.000 = ......................................................................... 23 Nợ TK 331: 110.000.000 ............................................................................................. 23 Có TK 111: 108.000.000 .............................................................................................. 23 Nợ TK 621: 173.000.000 ............................................................................................. 23 Nợ TK 622: 20.000.000 ............................................................................................... 24 Nợ TK 627: 10.000.000 ............................................................................................... 24 TK 621 .......................................................................................................................... 24 TK 622 .......................................................................................................................... 24 TK 627 .......................................................................................................................... 24 TK 154 .......................................................................................................................... 24 Nợ TK 154: 197.700.000 ............................................................................................. 24 Có TK 621: 152.000.000 .............................................................................................. 24 Giá nhập kho: 48.000đ = ............................................................................................... 25 Nợ TK 157: 459.000.000 ............................................................................................. 25 Bài làm.......................................................................................................................... 25 Giá vốn bình quân cuối kỳ của hàng X: 2.173 =............................................................. 25 Nợ TK 157: 4.346.000 ................................................................................................. 26
 4. Nợ TK 632: 840.000.................................................................................................... 26 Nợ TK 157: 13.038.000 ............................................................................................... 26 1. Tình hình mua hàng ................................................................................................... 26 2. Tình hình bán hàng .................................................................................................... 27 Bài giải.......................................................................................................................... 27 Nợ TK 156: 4.000.000 ................................................................................................. 27 Nợ TK 151: 20.000.000 ............................................................................................... 27 Nợ TK 632: 22.000.000 ............................................................................................... 28 Nợ TK 632: 31.500.000 ............................................................................................... 28 Nếu công ty Q thanh toán tiền trước hạn để được hưởng chiết khấu ............................... 28 Nợ TK 156: 10.000.000 ............................................................................................... 28 SỔ CÁI TÀI KHOẢN 156 CỦA CÔNG TY HH ........................................................... 28 CHƯƠNG 3 – KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH............................................................. 29 2. Ngày 18/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận bán hàng, theo HĐ GTGT có giá ................................................................................................................................. 29 3. Ngày 20/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở nhà trẻ công ty, theo HĐ GTGT có giá ...................................................................................................................................... 29 4. Ngày 25/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, theo HĐ ...................................................................................................................................... 29 Bài giải.......................................................................................................................... 29 1. Ngày 08/05 ................................................................................................................ 29 Nợ TK 211: 50.000.000 ............................................................................................... 29 2. Ngày 18/05 ................................................................................................................ 29 Nợ TK 211: 60.000.000 ............................................................................................... 29 3. Ngày 20/05 ................................................................................................................ 30 Nợ TK 211: 22.000.000 ............................................................................................... 30 4. Ngày 25/05 ............................................................................................................... 30 Nợ TK 211: 150.000.000 ............................................................................................. 30 Nợ TK 211: 1.500.000 ................................................................................................. 30 1. Ngày 16/07 xuất kho vật liệu 50.000.000đ và công cụ dụng cụ 5.000.000đ đưa vào xây ................................................................................................................................ 30 2. Ngày 18/07 chi tiền mặt để xây dựng nhà kho A: 10.000.000đ.................................. 30 3. Ngày 22/07 cuối tháng quá trình xây dựng nhà kho A hoàn thành, chi phí xây d ựng phải ............................................................................................................................... 30 4. Ngày 26/07 chyển khoản thanh toán tiền mua phần mềm máy tính về quản trị sản xuất ...................................................................................................................................... 30 Bài giải.......................................................................................................................... 30 1. Ngày 16/07 ................................................................................................................ 30 Nợ TK 2412: 55.000.000 ............................................................................................. 31 2. Ngày 18/07 ................................................................................................................ 31 Nợ TK 2412: 10.000.000 ............................................................................................. 31 3. Ngày 22/07 ................................................................................................................ 31 Nợ TK 2412: 60.000.000 ............................................................................................. 31 4. Ngày 26/07 ................................................................................................................ 31 Nợ TK 2135: 80.000.000 ............................................................................................. 31
 5. 1. Ngày 15/06 thanh lý 1 nhà kho dự trữ hàng hóa, có nguyên giá 158.400.000đ, thời gian ............................................................................................................................... 31 2. Ngày 25/06 bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 24.000.000đ, ...................................................................................................................................... 31 Bài giải.......................................................................................................................... 32 Nợ TK 214: 152.000.000 ............................................................................................. 32 Nợ TK 811: 3.400.000 ................................................................................................. 32 Nợ TK 214: 6.000.000 ................................................................................................. 32 Nợ TK 211: 296.000.000 ............................................................................................. 32 Nợ TK 211: 1.000.000 ................................................................................................. 32 Bài giải.......................................................................................................................... 33 Nợ TK 641: 22.300.000 ............................................................................................... 33 Bài giải.......................................................................................................................... 34 Nợ TK 627: 400.000.................................................................................................... 34 Nợ TK 2413: 14.000.000 ............................................................................................. 34 Nợ TK 2413: 8.000.000 ............................................................................................... 35 Nợ TK 2413: 60.000.000 ............................................................................................. 35 Nợ TK 1381: 15.000.000 ............................................................................................. 35 CHƯƠNG 3 – KẾ TOÁN TÀI SẢN CỐ ĐỊNH............................................................. 35 3. Ngày 20/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở nhà trẻ công ty, theo HĐ GTGT có giá ...................................................................................................................................... 35 4. Ngày 25/05 mua 1 TSCĐ hữu hình sử dụng ở bộ phận quản lý doanh nghiệp, theo HĐ ...................................................................................................................................... 35 Bài giải.......................................................................................................................... 36 1. Ngày 08/05 ................................................................................................................ 36 Nợ TK 211: 50.000.000 ............................................................................................... 36 2. Ngày 18/05 ................................................................................................................ 36 Nợ TK 211: 60.000.000 ............................................................................................... 36 3. Ngày 20/05 ................................................................................................................ 36 Nợ TK 211: 22.000.000 ............................................................................................... 36 4. Ngày 25/05 ............................................................................................................... 36 Nợ TK 211: 150.000.000 ............................................................................................. 37 Nợ TK 211: 1.500.000 ................................................................................................. 37 1. Ngày 16/07 xuất kho vật liệu 50.000.000đ và công cụ dụng cụ 5.000.000đ đưa vào xây ................................................................................................................................ 37 2. Ngày 18/07 chi tiền mặt để xây dựng nhà kho A: 10.000.000đ.................................. 37 3. Ngày 22/07 cuối tháng quá trình xây dựng nhà kho A hoàn thành, chi phí xây d ựng phải ............................................................................................................................... 37 4. Ngày 26/07 chyển khoản thanh toán tiền mua phần mềm máy tính về quản trị sản xuất ...................................................................................................................................... 37 Bài giải.......................................................................................................................... 37 1. Ngày 16/07 ................................................................................................................ 37 Nợ TK 2412: 55.000.000 ............................................................................................. 37 2. Ngày 18/07 ................................................................................................................ 37 Nợ TK 2412: 10.000.000 ............................................................................................. 37 3. Ngày 22/07 ................................................................................................................ 37
 6. Nợ TK 2412: 60.000.000 ............................................................................................. 37 4. Ngày 26/07 ................................................................................................................ 38 Nợ TK 2135: 80.000.000 ............................................................................................. 38 1. Ngày 15/06 thanh lý 1 nhà kho dự trữ hàng hóa, có nguyên giá 158.400.000đ, thời gian ............................................................................................................................... 38 2. Ngày 25/06 bán thiết bị đang sử dụng ở bộ phận bán hàng có nguyên giá 24.000.000đ, ...................................................................................................................................... 38 Bài giải.......................................................................................................................... 38 Nợ TK 214: 152.000.000 ............................................................................................. 38 Nợ TK 811: 3.400.000 ................................................................................................. 38 Nợ TK 214: 6.000.000 ................................................................................................. 38 Nợ TK 211: 296.000.000 ............................................................................................. 39 Nợ TK 211: 1.000.000 ................................................................................................. 39 Bài giải.......................................................................................................................... 39 Nợ TK 641: 22.300.000 ............................................................................................... 40 Bài giải.......................................................................................................................... 41 Nợ TK 627: 400.000.................................................................................................... 41 Nợ TK 2413: 14.000.000 ............................................................................................. 41 Nợ TK 2413: 8.000.000 ............................................................................................... 41 Nợ TK 2413: 60.000.000 ............................................................................................. 42 Nợ TK 1381: 15.000.000 ............................................................................................. 42 CHƯƠNG 4 – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ ...................................................... 42 TÀI CHÍNH .................................................................................................................. 42 Bài giải.......................................................................................................................... 42 Nợ TK 121: 5.000.000 ................................................................................................. 42 Nợ TK 121: 10.000.000 ............................................................................................... 42 Nợ TK 3387: ................................................................................................................. 43 3. Ngày 22/12 ................................................................................................................ 43 Nợ TK 112: 12.000.000 ............................................................................................... 43 Có TK 121: 10.000.000 ................................................................................................ 43 4. Ngày 30/12 ................................................................................................................ 43 Nợ TK 112: 112.500.................................................................................................... 43 5. Ngày 30/12 ................................................................................................................ 43 Nợ TK 1288: 5.000.000 ............................................................................................... 43 6. Ngày 31/12 ................................................................................................................ 43 Bài giải.......................................................................................................................... 44 Nợ TK 221: 1.503.000.000 .......................................................................................... 44 Có TK 112: 1.500.000.000 ........................................................................................... 44 Nợ TK 221: 50.000.000 ............................................................................................... 44 Nợ TK 223: 88.000.000 ............................................................................................... 44 Nợ TK 331: 138.000.000 ............................................................................................. 45 TK 221 .......................................................................................................................... 45 X ................................................................................................................................... 45 TK 223 .......................................................................................................................... 45 X ................................................................................................................................... 45 X ................................................................................................................................... 45
 7. TK 228 .......................................................................................................................... 45 X ................................................................................................................................... 45 Bải giải.......................................................................................................................... 46 Nợ TK 2288: 20.000.000 ............................................................................................. 46 Nợ TK 1212: 27.500.000 ............................................................................................. 46 Nợ TK 138: 12.000.000 ............................................................................................... 46 Nợ TK 112: 52.000.000 ............................................................................................... 46 Nợ TK 222: 420.000.000 ............................................................................................. 46 Nợ TK 635: 1.000.000 ................................................................................................. 47 Nợ TK 635: 40.000.000 ............................................................................................... 47 CHƯƠNG 4 – KẾ TOÁN CÁC KHOẢN ĐẦU TƯ ...................................................... 47 TÀI CHÍNH .................................................................................................................. 47 Bài giải.......................................................................................................................... 47 Nợ TK 121: 5.000.000 ................................................................................................. 47 Nợ TK 121: 10.000.000 ............................................................................................... 48 Nợ TK 3387: ................................................................................................................. 48 Nợ TK 112: 12.000.000 ............................................................................................... 48 Có TK 121: 10.000.000 ................................................................................................ 48 Nợ TK 112: 112.500.................................................................................................... 48 Nợ TK 1288: 5.000.000 ............................................................................................... 48 Bài giải.......................................................................................................................... 49 Nợ TK 221: 1.503.000.000 .......................................................................................... 49 Có TK 112: 1.500.000.000 ........................................................................................... 49 Nợ TK 221: 50.000.000 ............................................................................................... 49 Nợ TK 223: 88.000.000 ............................................................................................... 49 Nợ TK 331: 138.000.000 ............................................................................................. 50 TK 221 .......................................................................................................................... 50 X ................................................................................................................................... 50 TK 223 .......................................................................................................................... 50 X ................................................................................................................................... 50 X ................................................................................................................................... 50 Bải giải.......................................................................................................................... 51 Nợ TK 2288: 20.000.000 ............................................................................................. 51 Nợ TK 1212: 27.500.000 ............................................................................................. 51 Nợ TK 138: 12.000.000 ............................................................................................... 51 Nợ TK 112: 52.000.000 ............................................................................................... 51 Nợ TK 222: 420.000.000 ............................................................................................. 52 Nợ TK 635: 1.000.000 ................................................................................................. 52 Nợ TK 635: 40.000.000 ............................................................................................... 52 Nợ TK 211: 16.500.000 ............................................................................................... 53 Nợ TK 2412: 150.000.000 ........................................................................................... 53 Nợ TK 331 (VT 106): 16.500.000 ............................................................................... 53 Nợ TK 156: 10.000.000 ............................................................................................... 53 Nợ TK 331 (Ngọc Hùng): 2.000.000 ........................................................................... 54 Nợ TK 154: 10.000.000 ............................................................................................... 54 Nợ TK 331 (A): 1.000.000 .......................................................................................... 54
 8. Nợ TK 151: 5.000.000 ................................................................................................. 54 215.000.000đ................................................................................................................. 54 Bài giải.......................................................................................................................... 55 Nợ TK 334: 215.000.000 ............................................................................................. 55 Có TK 112: 215.000.000 .............................................................................................. 55 Nợ TK 334: 196.500.000 ............................................................................................. 55 Nợ TK 622: 200.000.................................................................................................... 55 Nợ TK 335: 200.000.................................................................................................... 55 Nợ TK 431: 50.000.000 ............................................................................................... 56 Nợ TK 334: 24.830.000 ............................................................................................... 56 TK 334 .......................................................................................................................... 56 Nợ TK 334: 198.560.000 ............................................................................................. 56 Có TK 112: 198.560.000 .............................................................................................. 56 Bài giải.......................................................................................................................... 57 Nợ TK 642: 3.000.000 ................................................................................................. 57 Nợ TK 627: 2.000.000 ................................................................................................. 57 Nợ TK 211: 6.000.000 ................................................................................................. 57 Nợ TK 3339: 6.000.000 ............................................................................................... 57 Nợ TK 8211: 10.000.000 ............................................................................................. 57 Nợ TK 131: 55.000.000 ............................................................................................... 57 Nợ TK 155: 800.000.................................................................................................... 58 Nợ TK 33311: 12.000.000 ........................................................................................... 58 Nợ TK 33311: 2.000.000 ............................................................................................. 58 Bài giải.......................................................................................................................... 59 Nợ TK 315: 50.000.000 ............................................................................................... 59 CHƢƠNG 6 – KẾ TOÁN VỐN CHỦ SỞ HỮU........................................................... 59 Bài giải.......................................................................................................................... 59 Nợ TK 4211: 50.000.000 ............................................................................................. 59 Có TK 3388: 50.000.000 .............................................................................................. 59 Nợ TK 4211: 10.000.000 ............................................................................................. 59 Nợ TK 4212: 8.000.000 ............................................................................................... 60 1. Tổng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp trong năm N là: 250.000.000đ ................ 60 2. Mua 1 TSCĐ dùng trong phân xưởng, giá mua chưa thuế 50.000.000đ, thuế GTGT 60 3. Chi tiền mặt khen thưởng cuối năm cho nhân viên do Quỹ khen thưởng đài thọ là .. 60 Bải giải.......................................................................................................................... 60 Nợ TK 421: 250.000.000 ............................................................................................. 60 Có TK 414: 200.000.000 .............................................................................................. 60 Nợ TK 211: 50.000.000 ............................................................................................... 60 Nợ TK 4311: 10.000.000 ............................................................................................. 60 Nợ TK 1388: 5.000.000 ............................................................................................... 61 Nợ TK 4312: 1.000.000 ............................................................................................... 61 Nợ TK 4312: 1.100.000 ............................................................................................... 61 Bài giải.......................................................................................................................... 61 Nợ TK 419: 7.500.000.000 .......................................................................................... 62 Căn cứ vào biên bản kiểm kê hàng hóa ngày 31/12/N .................................................... 62 Hàng hóa A 1.000 kg 950 kg - 50 kg 12.000đ/kg 15.000đ/kg .................................... 62
 9. Bài giải.......................................................................................................................... 62 TK 412 .......................................................................................................................... 63 Nợ TK 412: 10.450.000 ............................................................................................... 63 Nợ TK 331: 20.000.000 ............................................................................................... 63 Nợ TK 331: 200.000.000 ............................................................................................. 63 Có TK 341: 200.000.000 .............................................................................................. 63 Nợ TK 635: 8.000.000 =............................................................................................. 64 Có TK 335: 8.000.000 = ............................................................................................. 64 Nợ TK 341: 100.000.000 ............................................................................................. 64 Có TK 315: 100.000.000 .............................................................................................. 64 CHƯƠNG 7 – KẾ TOÁN DOANH THU, THU ............................................................ 64 NHẬP KHÁC, CHI PHÍ VÀ XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ .................................................... 64 Bài giải.......................................................................................................................... 65 Nợ TK 156: 120.000.000 ............................................................................................. 65 Nợ TK 111: 132.000.000 ............................................................................................. 65 Nợ TK 641: 10.000.000 ............................................................................................... 65 Nợ TK 511: 120.000.000 ............................................................................................. 66 Nợ TK 421: 5.459.140 ................................................................................................. 66 1. Ghi nhận các bút toán phát sinh trên ......................................................................... 67 Bài giải.......................................................................................................................... 67 Nợ TK 157: 500.000.000 ............................................................................................. 67 Nợ TK 632: 500.000.000 ............................................................................................. 67 Nợ TK 331: 250.000.................................................................................................... 67 Nợ TK 531: 260.000.000 ............................................................................................. 67 Nợ TK 157: 700.000.000 ............................................................................................. 68 Nợ TK 131: 407.000.000 ............................................................................................. 68 Nợ TK 632: 700.000.000 ............................................................................................. 68 Nợ TK 632: 160.000.................................................................................................... 68 Nợ TK 632: 4.000.000 ................................................................................................. 68 Nợ TK 632: 80.000...................................................................................................... 69 Nợ TK 511: 510.000.000 ............................................................................................. 69 Nợ TK 911: 1.886.240.000 .......................................................................................... 69 Có TK 632:1.886.240.000 ............................................................................................. 69 Bài giải.......................................................................................................................... 70 Nợ TK 641: 10.000.000 ............................................................................................... 70 Nợ TK 142: 2.000.000 ................................................................................................. 70 Nợ TK 641: 200.000.................................................................................................... 70 Nợ TK 142: 1.200.000 ................................................................................................. 70 Có TK 3338: 1.200.000 ................................................................................................ 70 Nợ TK 642: 100.000.................................................................................................... 70 Nợ TK 642: 3.000.000 ................................................................................................. 70 Nợ TK 642: 400.000.................................................................................................... 70 Nợ TK 642: 1.300.000 ................................................................................................. 71 Nợ TK 142: 60.000.000 ............................................................................................... 71 Nợ TK 641: 10.000.000 ............................................................................................... 71 Có TK 142: 10.000.000 ................................................................................................ 71
 10. Nợ TK 642: 900.000.................................................................................................... 71 Nợ TK 641: 1.400.000 ................................................................................................. 71 Nợ TK 641: 800.000.................................................................................................... 71 Nợ TK 641: 1.000.000 ................................................................................................. 71 Nợ TK 642: 700.000.................................................................................................... 71 Nợ TK 911: 44.820.000 ............................................................................................... 71 Có TK 641: 25.800.000 ................................................................................................ 71 Bài giải.......................................................................................................................... 72 Nợ TK 1388: 5.000.000 ............................................................................................... 72 Nợ TK 811: 2.000.000 ................................................................................................. 72 Nợ TK 111: 10.000.000 ............................................................................................... 72 Có TK 711: 10.000.000 ................................................................................................ 72 Có TK 004: 10.000.000 ................................................................................................. 72 Nợ TK 811: 1.200.000 ................................................................................................. 72 Nợ TK 811: 300.000.................................................................................................... 72 Nợ TK 111: 11.000.000 ............................................................................................... 73 Nợ TK 331: 10.000.000 ............................................................................................... 73 Có TK 711: 10.000.000 ................................................................................................ 73 Nợ TK 1388: 5.000.000 ............................................................................................... 73 Nợ TK 333: 6.000.000 ................................................................................................. 73 Nợ TK 111: 7.000.000 ................................................................................................. 73 Nợ TK 911: 5.000.000 ................................................................................................. 73 Nợ TK 911: 38.800.000 ............................................................................................... 73 Có TK 421: 38.800.000 ................................................................................................ 73 3. Thu nhập khác: 200.000đ.......................................................................................... 73 Bài làm.......................................................................................................................... 74 Nợ TK 511: 256.000.000 ............................................................................................. 74 Nợ TK 711: 200.000.................................................................................................... 74 Nợ TK 911: 150.000.000 ............................................................................................. 74 Có TK 632: 150.000.000 .............................................................................................. 74 Nợ TK 911: 4.000.000 ................................................................................................. 74 Nợ TK 911: 20.500.000 ............................................................................................... 74 Nợ TK 911: 13.000.000 ............................................................................................... 75 Nợ TK 911: 2.300.000 ................................................................................................. 75 Nợ TK 642: 800.000.................................................................................................... 75 Nợ TK 641: 500.000.................................................................................................... 75 Nợ TK 642: 200.000.................................................................................................... 75 Nợ TK 1381: 2.000.000 ............................................................................................... 75 Nợ TK 338: 3.000.000 ................................................................................................. 75
 11. CHƯƠNG 1 – KẾ TOÁN TIỀN VÀ CÁC KHOẢN PHẢI THU Bài 1.1: Một một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau: 1. Bán hàng thu tiền mặt 22.000.000đ, trong đó thuế GTGT 2.000.000đ. 2. Đem tiền mặt gởi vào NH 30.000.000đ, chưa nhận được giấy báo Có. 3. Thu tiền mặt do bán TSCĐ hữu hình 63.000.000đ, trong đó thuế GTGT 3.000.000đ. Chi phí vận chuyển để bán TSCĐ trả bằng tiền mặt 220.000đ, trong đó thuế GTGT 20.000đ. 4. Chi tiền mặt vận chuyển hàng hóa đem bán 300.000đ. 5. Chi tiền mặt tạm ứng cho nhân viên mua hàng 10.000.000đ. 6. Nhận được giấy báo có của NH về số tiền gởi ở nghiệp vụ 2. 7. Vay ngắn hạn NH về nhập quỹ tiền mặt 100.000.000đ. 8. Mua vật liệu nhập kho giá chưa thuế 50.000.000đ, thuế suất thuế GTGT 10%, đã thanh toán bằng TGNH. Chi phí vận chuyển, bốc dỡ vật liệu mua vào 440.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 40.000đ. 9. Chi tiền mặt mua văn phòng phẩm về sử dụng ngay 360.000đ. 10. Nhận phiếu tính lãi tiền gửi không kì hạn ở ngân hàng 16.000.000đ. 11. Chi TGNH để trả lãi vay NH 3.000.000đ. 12. Rút TGNH về nhập quỹ tiền mặt 25.000.000đ, chi tiền mặt tạm ứng lương cho nhân viên 20.000.000đ. Yêu cầu: Định khoản các nghiêp vụ kinh tế phát sinh trên. Bài giải 1. Nợ TK 111: 22.000.000 Có TK 333: 2.000.000 Có TK 511: 20.000.000 2. Nợ TK 113: 30.000.000 Có TK 111: 30.000.000 3. Nợ TK 111: 63.000.000 Có TK 333: 3.000.000 Có TK 711: 60.000.000 Nợ TK 811: 200.000 Nợ TK 133: 20.000 Có TK 111: 220.000 4. Nợ TK 641: 300.000 Có TK 111: 300.000 5. Nợ TK 141: 10.000.000
 12. Có TK 111: 10.000.000 6. Nợ TK 112: 30.000.000 Có TK 113: 30.000.000 7. Nợ TK 111: 100.000.000 Có TK 311: 100.000.000 8. Nợ TK 152: 400.000 Nợ TK 133: 40.000 Có TK 111: 440.000 9. Nợ TK 642: 360.000 Có TK 111: 360.000 10. Nợ TK 112: 16.000.000 Có TK 515: 16.000.000 11. Nợ TK 635: 3.000.000 Có TK 112: 3.000.000 12. Nợ TK 111: 25.000.000 Có TK 112: 25.000.000 Nợ TK 334: 20.000.000 Có TK 111: 20.000.000 Bài 1.2: Một doanh nghiệp áp dụng phương pháp kê khai thường xuyên hàng tồn kho, tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ, trong kỳ có tình hình như sau: Số dư đầu tháng 12: TK 131 (dư nợ): 180.000.000đ (Chi tiết: Khách hàng H: 100.000.000đ, khách hàng K: 80.000.000đ) TK 139 (Khách hàng H): 30.000.000đ Các nghiệp vụ phát sinh trong tháng: 1. Bán hàng chưa thu tiền, giá bán chưa thuế 60.000.000đ, thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ tính 10%. 2. Nhận được giấy báo Có của ngân hàng về khoản nợ của khách hàng ở nghiệp vụ 1 trả. 3. Kiểm kê hàng hóa tại kho phát hiện thiếu 1 số hàng trị giá 2.000.000đ chưa rõ nguyên nhân. 4. Xử lý số hàng thiếu như sau: bắt thủ kho phải bồi thường 1 2 , số còn lại tính vào giá vốn hàng bán. 5. Nhận được biên bản chia lãi từ họat động liên doanh 10.000.000đ, nhưng chưa nhận tiền. 6. Thu được tiền mặt do thủ kho bồi thường 1.000.000đ. 7. Chi TGNH để ứng trước cho người cung cấp 20.000.000đ. 8. Lập biên bản thanh toán bù trừ công nợ với người cung cấp 20.000.000đ.
 13. 9. Phải thu khoản tiền bồi thường do bên bán vi phạm hợp đồng 4.000.000đ. 10. Đã thu bằng tiền mặt 4.000.000đ về khoản tiền bồi thường vi phạm hợp đồng. 11. Chi tiền mặt 10.000.000đ tạm ứng cho nhân viên. 12. Nhân viên thanh toán tạm ứng: - Hàng hóa nhập kho theo giá trên hóa đơn 8.800.000đ, gồm thuế GTGT 800.000đ. - Chi phí vận chuyển hàng hóa 300.000đ, thuế GTGT 30.000đ. - Số tiền mặt còn thừa nhập lại quỹ. 13. Cuối tháng có tình hình sau: - Khách hàng H bị phá sản, theo quyết định của tòa án khách hàng H đã trả nợ cho doanh nghiệp 50.000.000đ bằng tiền mặt, số còn lại doanh nghiệp xừ lí xóa sổ. - Đòi được khoản nợ khó đòi đã xử lý xóa sổ từ năm ngoái 10.000.000đ bằng tiền mặt, chi phí đòi nợ 200.000đ bằng tiền tạm ứng. - Cuối năm căn cứ vào nguyên tắc lập dự phòng, doanh nghiệp tiếp tục lập dự phòng nợ phải thu khó đòi của khách hàng K 20.000.000đ. Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế trên. Bài giải 1. Nợ TK 131: 66.000.000 Có TK 333: 6.000.000 Có TK 511: 60.000.000 2. Nợ TK 112: 66.000.000 Có TK 131: 66.000.000 3. Nợ TK 1381: 2.000.000 Có TK 156: 2.000.000 4. Nợ TK 1388: 1.000.000 Nợ TK 632: 1.000.000 Có TK 1381: 2.000.000 5. Nợ TK 1388: 10.000.000 Có TK 515: 10.000.000 6. Nợ TK 111: 1.000.000 Có TK 1388: 1.000.000 7. Nợ TK 331: 20.000.000 Có TK 112: 20.000.000 8. Nợ TK 131: 10.000.000 Có TK 331: 10.000.000 9. Nợ TK 1388: 4.000.000 Có TK 711: 4.000.000 10.
 14. Nợ TK 111: 4.000.000 Có TK 1388: 4.000.000 11. Nợ TK 141: 10.000.000 Có TK 111: 10.000.000 12. Nợ TK 156: 9.100.000 = 8.800.000 + 300.000 Nợ TK 133: 830.000 = 800.000 + 30.000 Nợ TK 111: 70.000 = 10.000.000 - 9.930.000 Có TK 141: 10.000.000 13. a) Nợ TK 111: 50.000.000 Nọ TK 139: 30.000.000 Nợ TK 642: 20.000.000 Có TK 131 (H): 100.000.000 Nợ TK 004: 50.000.000 b) Nợ TK 111: 10.000.000 Có TK 711: 10.000.000 Nợ TK 811: 200.000 Có TK 141: 200.000 c) Nợ TK 642: 20.000.000 Có TK 139 (K): 20.000.000 Bài 1.3: Tại 1 doanh nghiệp có số dư đầu kỳ ở 1 số TK như sau: TK 1112: 45.000.000đ (3.000 USD) TK 1122: 120.000.000đ (8.000 USD) Trong kỳ có các nghiệp vụ kinh tế phát sinh sau: 1. Bán hàng thu ngoại tệ 10.000 USD bằng TGNH. TGBQLNH: 16.100đ/USD. 2. Dùng TGNH để ký quỹ mở L/C 12.000 USD, NH đã gởi giấy báo Có. TGBQLNH: 16.120đ/USD. 3. Nhập khẩu hàng hóa, giá trên Invoice 12.000 USD chưa trả tiền cho người bán. TGBQLNH: 16.100đ/USD. Sau đó NH đã dùng tiền ký quỹ để thanh toán với bên bán. TGBQLNH: 16.150đ/USD. 4. Xuất khẩu hàng hóa, giá bán trên hóa đơn 16.000 USD, tiền chưa thu. TGBQLNH: 16.200đ/USD.
 15. 5. Nhập khẩu vật liệu giá 6.000 USD, chưa trả tiền. TGBQLNH: 16.180đ/USD. 6. Chi tiền mặt 600 USD tiếp khách ở nhà hàng. TGTT: 16.200đ/USD. 7. Nhận giấy báo Có của NH thu tiền ở nghiệp vụ 4 đủ. TGBQLNH: 16.220đ/USD. 8. Bán 7.000 USD chuyển khoản thu tiền mặt VNĐ. TGTT: 16.220đ/USD. 9. Chi TGNH trả tiền ở nghiệp vụ 5 đủ. TGBQLNH: 16.210đ/USD. 10. Nhập khẩu hàng hóa trị giá 10.000 EUR, tiền chưa trả. TGBQLNH: 22.000/EUR. Yêu cầu: Định khoản các nghiệp vụ kinh tế phát sinh trên. Cho biết ngoại tệ xuất theo phương pháp FIFO. Cuối năm, đánh giá lại những khoản mục tiền tệ có gốc ngoại tệ theo tỷ giá BQLNH 16.250đ/USD, 22.100đ/EUR. Bài giải 1. Nợ TK 112: 161.000.000 = 10.000 x 16.100 Có TK 511: 161.000.000 2. Nợ TK 144: 193.440.000 = 12.000 x 16.120 Có TK 1122: 184.400.000 = 120.000.000 + 4000 x 16.100 Có TK 515: 9.040.000 Có TK 007: 12.000 USD 3. Nợ TK 156: 193.200.000 = 12.000 x 16.100 Có TK 331: 193.200.000 Nợ TK 331: 193.200.000 = 12.000 x 16.100 Nợ TK 635: 240.000 Có TK 144: 193.440.000 = 12.000 x 16.120 4. Nợ TK 131: 259.200.000 = 16.000 x 16.200 Có TK 511: 259.200.000 5. Nợ TK 152: 97.080.000 = 6.000 x 16.180 Có TK 331: 97.080.000 6. Nợ TK 642: 9.720.000 = 600 x 16.200 Có TK 1112: 9.000.000 = 600 x 15.000 Có TK 515: 720.000
 16. Có TK 007: 600 USD 7. Nợ TK 1122: 259.520.000 = 16.000 x 16.220 Có TK 131: 259.200.000 = 16.000 x 16.200 Có TK 515: 320.000 Nợ TK 007: 16.000 USD 8. Nợ TK 1111: 113.540.000 = 7.000 x 16.220 Có TK 1122: 112.820.000 = 6.000 x 16.100 + 1.000 x 16.220 Có TK 515: 720.000 Có TK 007: 7.000 USD 9. Nợ TK 331: 97.080.000 = 6.000 x 16.180 Nợ TK 635: 240.000 Có TK 1122: 97.320.000 = 6.000 x 16.220 Có TK 007: 6.000 USD 10. Nợ TK 156: 220.000.000 = 10.000 x 22.000 Có TK 331: 220.000.000 Điều chỉnh: TK 1112: Sổ sách: 36.000.000 = 2.400 x 15.000 Điều chỉnh: 39.000.000 = 2.400 x 16.250 Nợ TK 1112: 3.000.000 Có TK 413: 3.000.000 TK 1122: Sổ sách: 145.980.000 = 9.000 x 16.220 Điều chỉnh: 146.250.000 = 9.000 x 16.250 Nợ TK 1122: 270.000 Có TK 413: 270.000 TK 331:
 17. Sổ sách: 220.000.000 = 10.000 x 22.000 Điều chỉnh: 221.000.000 = 10.000 x 22.100 Nợ TK 413: 1.000.000 Có TK 331: 1.000.000 Đánh giá lại cuối kỳ: Nợ TK 413: 2.270.000 Có TK 515: 2.270.000v CH ƠNG 2 – KẾ TOÁN HÀNG TỒN KHO Bài 2.1: Tại 1 doanh nghiệp SX tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có tình hình nhập – xuất vật liệu như sau: Tồn đầu tháng: Vật liệu (VL) A: 800kg x 60.000đ, VL B: 200kg x 20.000đ Trong tháng: 1. Mua 500kg VL A, đơn giá chưa thuế 62.000đ/kg và 300kg VL B, đơn giá chưa thuế 21.000đ/kg, thuế suất thuế GTGT của VL A và VL B là 10%, VL nhập kho đủ, tiền chưa trả. Chi phí vận chuyển VL 176.000đ trả bằng tiền mặt, trong đó thuế GTGT 16.000đ, phân bổ cho hai loại vật liệu theo khối lượng. 2. Xuất kho 1.000kg VL A và 300kg VL B trực tiếp SX sản phẩm. 3. Dùng TGNH trả nhợ người bán ở nghiệp vụ 1 sau khi trừ khoản chiết khấu thanh toán 1% giá mua chưa thuế. 4. Xuất kho 50kg VL B sử dụng ở bộ phận QLDN. 5. Nhập kho 700kg VL A, đơn giá chưa thuế 61.000đ và 700kg VL B, đơn giá chưa thuế 19.000đ do người bán chuyển đến, thuế GTGT là 10%, đã thanh toán đủ bằng tiền chuyển khoản. 6. Xuất kho 600kg VL A và 400kg VL B vào trực tiếp SX sản phẩm. Yêu cầu: Tính toán và trình bày bút toán ghi sổ tình hình trên theo hệ thống KKTX với các phương pháp tính giá trị hàng tồn kho: Nhập trước – Xuất trước (FIFO), Nhập sau – Xuất trước (LIFO), bình quân gia quyền cuối kỳ, bình quân gia quyền liên hoàn. Bài giải Đầu kỳ: A = 48.000.000 = 800 x 60.000 B = 4.000.000 = 200 x 20.000 1. Nhập kho Nợ TK 152 (A): 31.000.000 = 500 x 62.000 Nợ TK 133 (A): 3.100.000 Có TK 331: 34.100.000 Nợ TK 152 (B): 6.300.000 = 300 x 21.000 Nợ TK 133: 630.000 Có 331: 6.930.000
 18. Nợ TK 152 (A): 100.000 = (176.000 − 16.000) 500 800 Nợ TK 152 (B): 60.000 = (176.000 − 16.000) 300 800 Nợ TK 331: 16.000 Có TK 111: 176.000 Giá VL A (tính luôn chi phí vận chuyển): 62.200 = 31.000.000 + 100.000 500 Giá VL B (tính luôn chi phí vận chuyển): 21.200 = 6.300.000 + 60.000 300 2. Xuất kho Phương pháp FIFO: Nợ TK 621: 66.560.000 Có TK 152 (A): 60.440.000 = 800 x 60.000 + 200 x 62.200 Có TK 152 (B): 6.120.000 = 200 x 20.000 + 100 x 21.200 Phương pháp LIFO: Nợ TK 621: 67.460.000 Có TK 152 (A): 61.100.000 = 500 x 62.200 + 500 x 60.000 Có TK 152 (B): 6.360.000 = 300 x 21.200 Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn: Giá trung bình của A: 60.850 = 800 60.000 + 500 62.200 800 + 500 Giá trung bình của B: 20.720 = 200 20.000 + 300 21.200 200 + 300 Nợ TK 621: 67.066.000 Có TK 152 (A): 60.850.000 = 60.850 x 1.000 Có TK 152 (B): 6.216.000 = 20.720 x 300 Phương pháp bình quân cuối kỳ: Giá trung bình cuối kỳ của A: 60.900 = 800 60.000 + 500 62.200 + 700 61.000 800 + 500 + 700
 19. Giá trung bình cuối kỳ của B: 19.720 = 200 20.000 + 300 21.200 + 700 19.000 200 + 300 + 700 Nợ TK 621: 66.816.000 Có TK 152 (A): 60.900.000 = 60.900 x 1.000 Có TK 152 (B): 5.916.000 = 19.720 x 300 3. Trả tiền: Nợ TK 331: 373.000 = (31.000.000 + 6.300.000) x 1% Có TK 515: 373.000 Nợ TK 331: 40.657.000 = (34.100.000 + 6.930.000) – 373.000 Có TK 112: 40.657.000 4. Xuất kho: Phương pháp FIFO: Nợ TK 642: 1.060.000 Có TK 152 (B): 1.060.000 = 50 x 21.200 Phương pháp LIFO: Nợ TK 642: 1.000.000 Có TK 152 (B): 1.000.000 = 50 x 20.000 Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn: Giá trung bình của B: 20.720 = 20.720 200 + 0 0 200+0 Nợ TK 642: 1.036.000 Có TK 152 (B): 1.036.000 = 50 x 20.720 Phương pháp bình quân cuối kỳ: Nợ TK 642: 986.000 Có TK 152 (B): 986.000 = 50 x 19.720 5. Nhập kho: Nợ TK 152 (A): 42.700.000 = 700 x 61.000 Nợ TK 152 (B): 13.300.000 = 700 x 19.000 Nợ TK 133: 5.600.000 = (42.700.000 + 13.300.000) x 10% Có TK 112: 61.600.000 6. Xuất kho: Phương pháp FIFO:
 20. Nợ TK 621: 44.890.000 Có TK 152 (A): 36.960.000 = 300 x 62.200 + 300 x 61.000 Có TK 152 (B): 7.930.000 = 150 x 21.200 + 250 x 19.000 Phương pháp LIFO: Nợ TK 621: 44.200.000 Có TK 152 (A): 36.600.000 = 600 x 61.000 Có TK 152 (B): 7.600.000 = 400 x 19.000 Phương pháp bình quân gia quyền liên hoàn: Giá trung bình của A: 60.960 = 60.850 300 + 61.000 700 300 + 700 Giá trung bình của B: 19.300 = 20.720 150 + 19.000 700 150 + 700 Nợ TK 621: 44.296.000 Có TK 152 (A): 36.576.000 = 600 x 60.960 Có TK 152 (B): 7.720.000 = 400 x 19.300 Phương pháp bình quân cuối kỳ: Nợ TK 621: 44.428.000 Có TK 152 (A): 36.540.000 = 600 x 60.900 Có TK 152 (B): 7.888.000 = 400 x 19.720 Trần Ngọc Thiện – TCDN 07 – K32 http://www.nhomsfr.com Email: thien_vodich_no01@yahoo.com Bài 2.2: Tại 1 doanh nghiệp có tình hình nhập – xuất kho vật liệu A như sau: Ngày Diễn giải Đơn giá Nhập Xuất Tồn SL Tiền SL Tiền SL Tiền Tồn đầu tháng 10.000 100 1.000.000 02/06 Nhập kho 10.200 300 3.060.000 04/06 Nhập kho 10.600 400 4.240.000 05/06 Xuất kho 400 ? 10/06 Nhập kho 10.300 200 2.060.000 14/06 Xuất kho 300 ? 20/06 Nhập kho 10.500 600 6.300.000 25/06 Xuất kho 500 ? Tồn cuối tháng 400 Yêu cầu: Hãy tính giá thực tế xuất kho của vật liệu A và điền vào chỗ có dấu (?) trên bảng theo các phương pháp và giá thực tế đích danh. Cho biết nếu áp dụng phương pháp giá thực tế đích danh thì số lượng xuất cụ thể như sau: Ngày 05/06: Xuất 400kg gồm 200kg nhập ngày 02/06 và 200kg nhập ngày 04/06 Ngày 14/06: Xuất 300kg gồm 100kg tồn đầu kỳ và 200kg nhập ngày 04/06 Ngày 25/06: Xuất 500kg gồm 100kg nhập ngày 10/06 và 400kg nhập ngày 20/06 Bài giải
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2