intTypePromotion=1
ADSENSE

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2021

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: DOCX | Số trang:7

45
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài thu hoạch chính trị hè năm 2021 với câu hỏi là Hãy nêu những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí hãy liên hệ việc thực hiện các nội dung cơ bản đó gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân? Mời các bạn cùng tham khảo!

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Bài thu hoạch chính trị hè năm 2021

  1. BÀI THU HOẠCH CHÍNH TRỊ HÈ NĂM 2021 Họ và tên: LÊ MINH TRÍ Đơn vị: Tổ Vật lí ­ Công nghệ   Trường THPT Bảo Lộc Câu  hỏi  : Hãy nêu những nội dung cơ  bản của tư  tưởng,  đạo  đức,   phong cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất  nước phồn vinh, hạnh phúc. Đồng chí hãy liên hệ việc thực hiện các nội dung   cơ bản đó gắn với chức năng, nhiệm vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân? Bài làm A / Phần thứ nhất: Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí  tự lực, tự cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc. Qua việt tự  tìm hiểu về  Bác kết hợp với việc học tập chính trị  đầu năm tôi   nhận thấy :Tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh về  ý chí tự  lực, tự  cường, khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc được thể  hiện  một cách tổng quát qua câu nói của Bác là :  "Không có gì quí hơn độc lập tự  do" .  Dưới đây là cụ thể hóa câu nói trên . 1 . Những nội dung cơ  bản của tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí   Minh về ý chí tự lực, tự cường Thứ nhất, ý chí tự lực, tự cường là không phụ thuộc vào lực lượng bên  ngoài, có quan điểm độc lập trong quan hệ  quốc tế. Chủ  tịch Hồ  Chí Minh  nêu rõ: nhân tố mang tính quyết định của cách mạng giải phóng dân tộc chính  là sức mạnh của toàn dân tộc. Cách mạng ở  các nước thuộc địa (trong đó có   Việt Nam) hoàn toàn có thể chủ động giành thắng lợi, không phụ thuộc việc  cách mạng ở chính quốc có thắng lợi hay không. Thứ hai, ý chí tự lực, tự cường là phải nhận thức rõ sức mạnh của chủ  nghĩa yêu nước và tinh thần dân tộc với chủ  nghĩa quốc tế  trong sáng:  Nêu  cao tinh thần “đem sức ta mà tự giải phóng cho ta” nhưng “phải củng cố tình   đoàn kết hữu nghị  giữa nhân dân ta và nhân dân các nước bạn, nhân dân   Pháp, nhân dân yêu chuộng hòa bình thế giới”  Thứ  ba, ý chí tự  lực, tự  cường là sự  chủ  động, chuẩn bị  mọi mặt các   điều kiện của cách mạng. Thứ  tư, ý chí tự  lực, tự  cường là đặc biệt chú trọng phát huy vai trò,   sức mạnh của nhân dân: Cách mạng là sự  nghiệp của quần chúng nhân dân.  Muốn vậy, quần chúng nhân dân phải được vận động, rèn luyện và tổ  chức  nhằm huy động, tập hợp, phát huy cao nhất vai trò, sức mạnh của mọi lực   1
  2. lượng quần chúng trên cùng một mặt trận, biến thành sức mạnh của quần   chúng thành sức mạnh cách mạng. Thứ năm, ý chí tự lực, tự cường là quyết tâm bảo vệ và giữ  vững nền  độc lập dân tộc  2/ Những nội dung cơ bản trong tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí   Minh về khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc Thứ nhất, xây dựng, phát triển đất nước giàu mạnh, cường thịnh, nâng  cao dân trí, bồi dưỡng nhân tài: từ những ngày đầu đấu tranh cách mạng đến  tận trước lúc đi xa, Bác luôn coi trọng nhân tài, mong muốn xây dựng đất  nước hùng cường: “Toàn Đảng, toàn dân ta đoàn kết phấn đấu, xây dựng một   nước Việt Nam hoà bình, thống nhất, độc lập, dân chủ và giàu mạnh, và góp   phần xứng đáng vào sự nghiệp cách mạng thế giới”.  Thứ  hai, thực hiện khát vọng đất nước giàu mạnh, cường thịnh trong   điều kiện Đảng cầm quyền, xây dựng chế độ  mới, mưu cầu hạnh phúc, ấm   no cho nhân dân. Thứ  ba, xây dựng nền tảng kinh tế vững chắc, thực hiện một cách có  kế hoạch vớỉ sự đồng lòng của Chính phủ và người dân. Thứ  tư, phát huy tối đa nội lực dân tộc, tranh thủ  ngoại lực, có chính   sách mở cửa, thu hút đầu tư nước ngoài. Thứ năm, luôn xuất phát từ hoàn cảnh cụ thể của đất nước, vận dụng   sáng tạo lý luận vào thực tiễn để  đưa ra những quan điểm, chủ  trương phù   hợp; không giáo điều, máy móc trong học tập kinh nghiệm của nước khác Có thể khẳng định, những chỉ dẫn của Chủ tịch Hồ Chí Minh có giá trị  chỉ đạo thực tiễn và nghiên cứu lý luận về sự nghiệp xây dựng và phát triển   đất nước theo con đường của chủ nghĩa xã hội, trở thành cơ  sở, nền tảng tư  tưởng đặc biệt quan trọng để  Đảng đổi mới tư  duy lý luận, nắm bắt thực   tiễn, tôn trọng và hành động theo quy luật khách quan, hoạch định đường lối  đổi mới tại Đại hội lần thứ VI của Đảng (12/1986) và lãnh đạo sự nghiệp đổi  mới trong các giai đoạn cách mạng để Việt Nam có được cơ đồ, tiềm lực, vị  thế và uy tín như ngày nay. Ý chí, khát vọng độc lập của Tổ  quốc, hạnh phúc cho nhân dân, hùng  cường cho dân tộc và tấm gương mẫu mực suốt đời phụng sự  đất nước,   phục vụ  nhân dân của Chủ  tịch Hồ  Chí Minh luôn là động lực, tư  tưởng soi  đường cho toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc xây dựng và phát   triển đất nước, bảo vệ  vững chắc nền độc lập dân tộc, vì một Việt Nam   phồn vinh, hạnh phúc. B/  Phần thứ  hai: Đẩy mạnh học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong   cách Hồ Chí Minh về ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước  phồn vinh, hạnh phúc trong giai đoạn hiện nay. Dưới sự lãnh đạo của Đảng và Chủ  tịch Hồ Chí Minh, cách mạng dân  tộc đã đạt nhiều kỳ  tích chói lọi, làm nên Cách mạng tháng Tám, khai sinh  nền độc lập, mở  ra thời đại mới, kỷ  nguyên mới độc lập dân tộc gắn liền  2
  3. chủ nghĩa xã hội, khẳng định sự lựa chọn con đường cách mạng của Đảng và  dân tộc ta là đúng đắn, phù hợp quy luật khách quan, thực tiễn đất nước và xu  hướng phát triển của thời đại. Điều này đã được Đại hội XIII của Đảng  khẳng định: “Đất nước đã đạt được những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch  sử, phát triển mạnh mẽ, toàn diện so với những năm trước đổi mới. Quy mô,  trình độ nền kinh tế được nâng lên. Đời sống nhân dân được cải thiện rõ rệt  cả  về  vật chất và tinh thần. Đất nước ta chưa bao giờ  có được cơ  đồ, tiềm  lực, vị thế và uy tín quốc tế như ngày nay”. Trước bối cảnh tình hình thế giới “tiếp tục có nhiều thay đổi rất nhanh,  phức tạp, khó lường”, Đảng ta xác định phải tiếp tục đẩy mạnh việc học tập  và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh, nâng cao tinh thần   yêu nước, ý chí tự lực, tự cường dân tộc, khát vọng cống hiến, phát triển đất   nước phồn vinh, hạnh phúc của các cấp ủy, tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên  và người dân, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị  quyết Đại hội XIII của  Đảng và nhiệm vụ cách mạng trong các giai đoạn lịch sử. Để  việc học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí  Minh trong thời gian tới đi vào chiều sâu, chất lượng, thiết thực, cần tập  trung làm tốt ba nội dung: Học tập, làm theo Bác và nêu gương của cán bộ,   đảng viên. Nghiên cứu, thực hiện hiệu quả các giải pháp sau: Một là, cần nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư  tưởng, đạo đức, phong  cách Hồ  Chí Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể  thiếu đối  với mỗi cán bộ, đảng viên. Hai là, các cấp  ủy đảng, chính quyền, đoàn thể đưa nội dung làm theo  tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh vào chương trình, kế hoạch hành  động thực hiện nghị  quyết của đảng bộ  cấp mình, gắn với nhiệm vụ  chính  trị. Ba là, đẩy mạnh tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân tham gia  các phong trào thi đua yêu nước, lôi cuốn sự vào cuộc của toàn xã hội. Bốn là, nêu cao trách nhiệm nêu gương trong học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về ý chí, tự lực, tự cường dân tộc,   khát vọng phát triển đất nước phồn vinh trong cán bộ, đảng viên, nhất là  người đứng đầu. Năm là, nghiên cứu, bổ  sung, hoàn thiện các chuẩn mực đạo đức cách  mạng phù hợp với điều kiện mới, làm cơ sở cho cán bộ, đảng viên tự giác tu  dưỡng, rèn luyện, nêu cao bản lĩnh chính trị, chống suy thoái về  chính trị  tư  tưởng, nâng cao ý thức tu dưỡng, “nói đi đôi với làm”, “rèn luyện suốt đời”,  thường xuyên “tự soi”, “tự sửa”. Sáu là, tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả  việc nghiên  cứu, vận dụng và phát triển chủ nghĩa Mác­Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh đáp  ứng yêu cầu của sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới,   theo hướng khoa học, sáng tạo, hiện đại và gắn lý luận với thực tiễn, phù  hợp với từng đối tượng. 3
  4. Bảy là, nâng cao tính khoa học, tính chiến đấu trong đấu tranh phản bác  các quan điểm sai trái, thù địch, cơ hội chính trị. Tám là, coi trọng công tác kiểm tra, giám sát. Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về  ý  chí tự lực, tự cường và khát vọng xây dựng đất nước phồn vinh,  hạnh phúc là  sự  vận dụng và phát triển sáng tạo tư  tưởng Hồ  Chí Minh trong bối cảnh  hiện nay, đáp  ứng yêu cầu thực tiễn phát triển đất nước, nguyện vọng của  toàn Đảng, toàn quân, toàn dân ta trong công cuộc đẩy mạnh toàn diện và  đồng bộ sự nghiệp đổi mới đất nước, vì mục tiêu “dân giàu, nước mạnh, dân  chủ, công bằng, văn minh” C /  Liên hệ việc thực hiện các nội dung cơ bản đó gắn với chức năng, nhiệm   vụ của cơ quan, đơn vị, bản thân? Sau khi được  học tập  bồi dưỡng  về  chuyên đề  “Học tập và làm theo tư  tưởng, đạo đức, phong cách Hồ  Chí Minh về  ý chí tự  lực, tự  cường và khát  vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc”, thực hiện tốt chuyên đề là  việc làm thiết thực để  mỗi cơ  quan, đơn vị, cá nhân phát huy cao độ  ý thức,  trách nhiệm, tinh thần cống hiến, lao động sáng tạo, phục sự  Tổ  quốc, phục  sự  dân tộc, phục vụ  nhân dân, tiếp tục phát triển sự  nghiệp cách mạng mà  Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại, xây dựng đất nước ngày càng phồn vinh, hạnh   phúc đạt mục tiêu “trở  thành nước phát triển, thu nhập cao” như  Văn kiện   Đại hội XIII của Đảng đã đề  ra. Trường THPT Bảo Lộc và bản thân tôi đã,  đang và tiếp tục làm những việc sau:   1. Về phía nhà trường: ­ Nhận thức sâu sắc, thấm nhuần tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí  Minh. Coi đây là công việc thường xuyên, không thể thiếu đối với mỗi  cán bộ, giáo viên, nhân viên trong nhà trường.  Cho nên trường THPT  Bảo Lộc đã thường xuyên tổ  chức cho  cán bộ, giáo viên, nhân viên  trong nhà trường tham gia các khóa học bồi dưỡng chính trị, các cuộc  thi đua học tập và làm theo tấm gương của Bác.  ­ Kết hợp chặt chẽ giữa học tập với giảng dạy, làm theo tư  tưởng, đạo   đức,   phong   cách   Hồ   Chí   Minh   trong   thực   hiện   nhiệm   vụ   của   nhà  trường. ­ Khen thưởng, động viên kịp thời cho cán bộ, giáo viên , công nhân viên  đạt thành tích xuất sắc qua các đợt thi đua trong năm học. 2. Về phía bản thân:         Là một giáo viên tôi sẽ:  ­ Tích cực tham gia đầy đủ  các buổi bồi dưỡng chính trị  do nhà trường và  chính quyền địa phương tổ chức. ­ Tích cực tự tìm hiểu thêm về cuộc đời hoạt động của Bác .  ­ Không ngừng học tập, tu dưỡng, rèn luyện và làm theo tấm gương đạo đức  của Bác. 4
  5. ­ Nhận thức sâu sắc và tự giác thực hiện bổn phận, trách nhiệm của bản thân   luôn tâm huyết với nghề  nghiệp, luôn có ý thức trong học tập để  nâng cao   hiểu biêt cũng như  trình độ  chuyên môn nghiệp vụ,  có ý thức giữ  gìn phẩm  chất uy tín danh dự của nhà giáo.  ­ Nêu gương trong xây dựng ý chí, khát vọng phát triển của bản thân, thực  hiện tốt trách nhiệm của người giáo viên. ­ Trong các bài học có thể  lồng ghép được, tôi luôn luôn kết hợp  giữa dạy   kiến thức   chuyên môn với giáo dục cho học sinh học tập và làm theo tấm  gương của Bác để  trở  thành người có ý thức trách nhiệm trong xây dựng và  bảo vệ Tổ quốc. Ví dụ như: Tôi dạy môn công nghệ lớp 12 khi bước vào năm học mới tôi có + Trao đổi với học sinh:     bài viết của tôi: ĐÔI ĐIỀU TRAO ĐỔI 1. Vì sao thầy không dùng từ " Đôi điều dặn dò" mà dùng "Đôi điều trao đổi".  Vì "Con hơn cha là nhà có phúc". Học sinh có tâm hồn cao đẹp, có trí tuệ nhìn   xa, trông rộng hơn thầy cô giáo của mình thì đất nước mới   trường tồn và  phát triển. 2. Yêu cầu HS ngồi học nghiêm túc nhưng khuôn mặt vẫn bình thường. Ghi  chép bài đầy đủ vì có khả năng thầy chấm vở. Tham gia phát biểu ý kiến xây dựng bài một cách nhiệt tình, thể  hiện bằng  việc giơ  tay một cách hùng dũng kèm theo một nụ  cười như  một bông hoa  xinh xắn. Nếu giải quyết được những vấn đề  có tính tư  duy sẽ  được khen  thưởng lớn ( được chào đón bằng một tràng pháo tay rộn rã kèm theo một  điểm số cao). 3. Thầy, cô giáo là những người thực hiện nhiệm vụ trọng đại của đất nước,   là người đi xây dựng nên những con người có tâm hồn cao đẹp, có trí tuệ nhìn  xa trông rộng, có bản lĩnh kiên cường để xây dựng và bảo vệ đất nước. Thầy nghĩ rằng, có hai cách bảo vệ đất nước.: ­ Một là: Xây dựng hình ảnh con người Việt Nam rất đẹp ( có lòng tự trọng ,  bản lĩnh , nghị lực  , nhân hậu  , cầu tiến ) để một lực lượng nào đó đụng đến  Việt Nam là đụng đến con tim của thế giới. ­ Hai là: Tăng cường tiềm lực quốc phòng. Vì vậy, thầy mong rằng học sinh nào có cái "đầu to" thì đi vào ngành Công  nghệ Quốc phòng để  chế  tạo các thiết bị  phòng thủ  đất nước từ  xa, bảo vệ  đất nước, bảo vệ  "Em yêu". Học sinh nào không có khả  năng chinh phục  Công nghệ Quốc phòng thì nên nâng niu những người có khả năng chinh phục  Công nghệ  Quốc phòng, vì nhờ  có họ  chúng ta mới có được cuộc sống bình  yên và hạnh phúc. Nâng niu bằng cách nào? Theo thầy, chúng ta phải biết ghi nhớ họ trong lòng  và sống làm sao cho tốt hơn. 5
  6.  Sống tốt là: ­ Thi đua lập thành tích chứ không nên ganh đua ­ Giúp đỡ mọi người theo khả năng của mình ­ Sẵn sàng bỏ qua cho nhau khi đã thấy rõ lỗi lầm. Đó là ý của thầy, các con thấy có được không?      Tôi nghĩ rằng trong bài viết trên :Tăng cường tiềm lực quốc phòng là ý chí  tự  lực tự  cường.  Xây dựng hình  ảnh con người Việt Nam rất đẹp  là sức  mạnh nội lực về tinh thần nên đó cũng là ý chí tự lực tự cường . Bài viết của tôi: Chúc mừng đất nước hôm nay Xưa kia ta chỉ xe thồ . Hôm nay ta có ô tô đầy đường , Máy bay tàu thủy bốn phương , Tên lửa dẫn đường chính xác  mục tiêu. Được yêu nối tiếp  được yêu , Xếp đầy non nước như nguồn sóng xô , Công đầu là của Bác Hồ , Tiếp theo là của thầy cô , chúng mình . Tôi nghĩ rằng  : Trong bài thơ trên có mong ước phát triển đất nước bởi vì tôi  đã vận dụng lời dạy của Bác : "Non sông Việt nam có  trở nên vẽ  vang  hay   không , Dân tộc việt nam có sánh vai với các cường quốc năm châu hay không  chính là  nhờ một phần lớn ở công học tập của các cháu ". + Tư tưởng học tập :   Chọn  đáp án sai Mục tiêu cần đạt khi ngồi trên ghế nhà trường là A. Thấy được điều gì đẹp , diều gì chưa đẹp. B. Có khả năng tư duy cao để nhìn xa trông rộng . C. Nắm các  khái niệm, công thức để vận dụng vào cuộc sống . D. Có điểm số cao. Tôi nghĩ rằng  : Trong hai ý A và B     có khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc .   + Kể chuyện :    Tôi  là giáo viên của trường THPT Bảo lộc  ,  Con  tôi học ở đó bài thi của nó chỉ được 3,8 điểm nhưng tôi  không xin nâng lên . Mục đích của tôi là xây dựng cho học sinh ý chí tự lực tự cường . 6
  7.                                                            Bảo Lộc, ngày 7 tháng 10 năm 2021                                                            Người viết bài thu hoạch                                                                                                                                                                                       Lê Minh Trí                                                                                                            7
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2