intTypePromotion=1

BÀI THU HOẠCH ĐỀ TÀI: "thực tế sản xuất cây rau"

Chia sẻ: Pham Linh Dan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:21

0
150
lượt xem
20
download

BÀI THU HOẠCH ĐỀ TÀI: "thực tế sản xuất cây rau"

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hiện nay với sự phát triển như vũ bão của khoa học ky thuật thì việc học đi đôi với hành là rất quan trọng. không chỉ giỏi trên lý thuyết mà mỗi sinh viên cần phải trang bị cho mình nững kiến thức thực tế để sau này ra trường lấy đó là cơ sở cho việc giảng dạy

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÀI THU HOẠCH ĐỀ TÀI: "thực tế sản xuất cây rau"

 1. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch BÀI THU HO CH tài " mô hình s n xu t rau " Giáo viên hư ng d n : TS Lê Th Khánh 1
 2. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch Ph n I. TV N Hi n nay v i s phát tri n như vũ bão c a khoa h c k thu t thì vi c h c i ôi v i hành là r t quan tr ng. Không ch gi i trên lý thuy t mà m i sinh viên c n ph i trang sau này ra trư ng l y ó làm cơ s cho vi c b cho mình nh ng ki n th c th c t gi ng d y. Có l chính vì th mà trong khung ào t o c a khoa SPKTNL t khi m i thành l p cho n nay u r t coi tr ng vi c i tham quan th c t c a sinh viên. Thông qua nh ng chuy n i th c t ó mà chúng em bi t ư c r t nhi u ki n th c chuyên ngành mà m i t ng bi t qua sách v . ư c s hư ng d n t n tình c a cô giáo TS Lê Th Khánh th i gian v a qua l p chúng em ã có chuy n i th c t vư n trư ng H Nông Lâm, tham quan mô hình s n xu t rau c a nông dân phư ng Tây Linh. Qua chuy n i chúng em thu ư c m t s k t qu như sau: 2
 3. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch Ph n II: N I DUNG I/ TRƯ NG I H C NÔNG LÂM 1. Vư n s n xu t rau công ngh cao: a. H th ng nhà lư i: V i h th ng này có th tr ng ư c rau trái v mà v n cho ư c năng su t cao, tránh ư c nh ng b t c p do th i ti t gây ra. Lo i mô hình này áp d ng tr ng các lo i ph c v thư ng xuyên cho nhu c u c a ngư i tiêu dùng. H th ng nhà lư i rau s ch h n ch ư c sâu h i, c d i nên ít ph i s d ng thu c b o v th c v t, gi m ư c chi phí u vào mang l i năng su t cao. Song bên c nh ó mô hình này còn t n t i m t s h n ch như các v t li u che ch n, h th ng tư i tiêu, dung d ch sinh trư ng…giá c còn r t cao ( M t ha nhà lư i t 250-300 tri u ng, làm m t nhà lư i x p x m t t ng ). Do v y ngư i nông dân chưa u tư s n x u t. vn C u trúc nhà lư i: Nhà ư c ph kính hoàn toàn b ng lư i nh m ngăn ng a côn trùng xâm nh p ( Ch y u là các lo i bư m, b cánh c ng, nhóm côn trùng bay ư c ). Lo i nhà này ư c thi t k v i ki u mái nghiêng hai bên. Khung nhà ư c làm b ng s t, cao t 2 – 3,9 m. Quy mô di n tích t 500 – 1000 m2. Vào mùa hàn ho c b t c vít. hè ngư i ta ph b ng lư i en gi m cư ng ánh sáng m nh, vào lúc tr i n ng to ti n hành ph t nư c bên ngoài nhà lư i tăng m cho cây. b. H th ng tư i nh gi t cho cây cà chua và dưa leo: 3
 4. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch - Dung d ch dinh dư ng: Bao g m các nguyên t a lư ng và vi lư ng v i t l các ch t ã ư c tính toán và pha trư c ng trong các bình ch a có dung tích 500 l. T bình ch a này có h th ng ng tư i i v m i ô, m i ch u. M i ô, m i ch u có Rumine t ng nên có th tư i ho c không tùy ngư i i u khi n. Bi n pháp tư i nh gi t này ang ư c dùng ph bi n s n xu t rau an toàn. - Cách tư i: Th i gian tư i tùy thu c vào kích thư c c a cây ( Cây nh tư i 5 phút/l n, cây l n tư i 10 phút/l n ho c có th 15 phút/l n), m i ngày tư i 2 l n. c. Tr ng rau th y canh: Phương pháp này g m hai mô hình: Th y canh tĩnh và th y canh ng. - Th y canh tĩnh: Tr ng rau theo phương pháp này b ng cách pha s n dung d ch g m các nguyên t a lư ng và vi lư ng cho vào thùng x p ( Có th thay h p x p băng nilong ). H p x p dùng bên ngoài ( Chênh l ch gi a hai môi trư ng này t 4 – 5 0C ). cách nhi t v i nhi t Do v y có th s d ng mô hình này s n xu t rau quanh năm. 4
 5. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch - Th y canh ng: Cũng như mô hình th y canh tĩnh, dung d ch ư c pha s n, nhưng có h th ng máy bơm bơm dung d ch dinh dư ng t bình ch a i t t qua các cây. H th ng th y canh ng c i ti n này ( M t bên cao m t bên th p ) có th kh c ph c ư c tình tr ng m t i n vì bên dư i cũng có kho ng 3 cm nư c ng l i. Tuy nhiên v n t n t i như c bào gi i m là các cây nh n ư c ch t dinh dư ng không u nhau. Cây u thư ng nh n ư c nhi u dinh dư ng hơn cây cu i c a h th ng. Qua hai mô hình trên ta nhân th y r ng ó là các h th ng tr ng ra an toàn sn xu t m t s lo i rau như Xà lách, dưa leo, cà chua…V i cây ăn qu thì ngư i ta thư ng ng d ng cho cây dâu tây. 2. Nh n d ng m t s loài cây tr ng nông nghi p: a. Cây cà chua: Tên khoa h c: Lycopersicum esculentum. Cà chua là lo i rau ăn qu ang ư c ưa chu ng b i ph m ch t ngon và có th ch bi n ư c nhi u món. Cà chua là lo i cây ng n ngày, ngư i ta thư ng tr ng theo các v trong năm, nhưng trong i u ki n thích h p thì cà chua có th là cây nhi u năm. - Cây cà chua có r chùm, r ăn s u và phân nhánh m nh, có kh năng phát tri n r ph r t l n cho nên có th ch u h n t t. Khi c y, r b t, b r ph phát tri n và phân b r ng nên cũng ch u ng ư c i u ki n khô h n. - Thân cà chua th ng ng, ngoài ph nhi u long. Thân mang lá và hoa. 5
 6. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch - Lá thu c là kép long chim l , m i lá có 3 – 4 ôi lá chét. - Hoa m c thành t ng chùm, lư ng tính, t th ph n là chính. - Qu thu c lo i qu m ng, có nhi u hình d ng: Tròn, b u d c, dài. V qu có th nh n ho c có khía. Qu khi chín chuy n t màu xanh sang màu . Cà chua tr ng thích h p nh t là v ông xuân ( Tháng 10 – tháng 2 dương l ch ). cho cây ng th ng cành lá và qu không ch m t thì khi cây l n ngư i ta dùng dây treo cây lên cho cây cà chua bám vào. b. Cây xà lách: Tên khoa h c: Lactuca sativa Var. Capitta L. Xà lách là lo i rau ng n ngày có th i gian sinh trư ng ng n nên r t thích h p cho vi c tr ng xen v i nh ng ch ng lo i cây rau khác. Xà lách có th tr ng trên nhi u vùng t khác nhau. V thích h p nh t là t tháng 8 năm nay n tháng 4 năm sau. Lu ng tr ng Xà lách r ng 1m, cao 7 – 10 cm có th ch ng úng r trong mùa tr ng 10000 – 15000 cây/500 m2. M i mưa. Kho ng cách tr ng t 15 – 18 cm, m t ngày tư i m t l n vào bu i sáng s m hay chi u mát. c. Cây ngô: 6
 7. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch Tên khoa h c: Zea mays. L Cây ngô là lo i cây lương th c quan tr ng nuôi s ng 1/3 dân s toàn th gi i. Ngô t, r chân ki ng. Thân ngô có ư ng có h r chùm v i ba lo i r chính: R m m, r kính t 2 – 4 cm tùy thu c vào gi ng và i u ki n chăm sóc. Thân ngô cao kho ng 1,5 – 4 m. Ngô là loài cây có hoa khác tính cùng g c. d. Cây lúa: Tên khoa h c: Oryza sativa. L Lúa là lo i lương th c quan tr ng trong b a ăn hàng ngày cho hàng t ngư i trên trái t. Thân lúa ư c c u t o b i các lóng và t. Màu s c c a thân có th xanh, tím ho c h ng tùy theo gi ng. Lá lúa hoàn ch nh bao g m b lá, phi n lá, tai lá và thìa lìa, lá có ch c năng quang h p t o ra ch t dinh dư ng nuôi cây. Hoa lúa g m có: Mày hoa, v tr u trong, v tr u ngoài, có m t nh y g m hai vòi nh y . Nh c g m 6 cái mang b u ph n. Cây lúa là m t lo i cây t th ph n r t ch t ch . 7
 8. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch e. Cây u xanh: Tên khoa h c: Vigna radiate Wilc. H u: Leguminoseae u xanh là lo i cây hoa màu ng n ngày, d tr ng có tác d ng b i dư ng và c i t o t. H t u xanh là lo i nông s n quen thu c ư c s d ng r ng rãi trong nhân dân. Lúc tươi thi ngư i ta dung lu c, chín thì có th dùng n u chè ho c cháo r t t t cho s c kh e . u tương: f. Cây Tên khoa h c : Glicine max.L u tương có ngu n g c Cây Trung Qu c, ư c ưa vào nư c ta t lâu u tương còn có tên g i là “ u i. nành”, là cây tr ng c n ng n ngày có giá tr kinh t cao, trong thành ph n c a h t có ch a t i 38-45% prôtêin và t 18-255 d u. u tương có th gieo tr ng nhi u v trong năm, là cây thích h p cho luân canh, tăng v và làm tăng màu m cho t sau khi tr ng. Mu n tr ng u tương t năng su t cao, ch t lư ng h t t t c n ph a n m v ng m t s c tính th c v t h c, c tính sinh trư ng c a cây và các nhu c u cơ b n v ngo i c nh và dinh dư ng làm cơ s cho vi c áp d ng các bi n pháp gieo tr ng, chăm sóc cho phù h p. g. Cây l c: Tên khoa h c: Arachis hipogaea. L L c là m t ngu n th c ph m quý cung c p cho con ngư i nhi u ch t dinh dư ng như Lipit, Protein. L c cũng có th ép thành d u, bã l c làm ph ph m chăn nuôi r t t t. 8
 9. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch L c là cây tr ng mang l i nhi u l i ích, t t c các b ph n c a cây như r , thân, lá, qu , h t u em l i tác d ng l n cho cu c s ng. R l c khi m i phát tri n có màu tr ng, chuy n thành màu vàng nh t khi ư c 40 – 45 ngày sau ó chuy n thành màu nâu. S chăm sóc, lư ng phân phát tri n c a r ph thu c vào các y u t ngo i c nh, ch bón...R có nút sành ch a vi khu n Rhizodium s ng c ng sinh c nh m giúp c i t o t. Th n l c ư c sinh ra t tr c phôi. L c có th m c ng ho c bò, lá l c thu c lo i lá kép lông chim 1 l n, m i lá có 3 – 5 lá chét. Trên cu ng lá và hai m t lá u có lông. Hoa l c thu c lo i hoa lư ng tính. Qu l c g m hai b ph n là b u hoa và tia qu . Qu l c do b u hoa phát tr ên thành. H t g m có võ l a và phôi, phôi có màu ph t h ng, tr ng h ng, , tím nh t, tím m tùy theo c tính di truy n c a gi ng. II/ THAM QUAN MÔ HÌNH S N XU T RAU C A NÔNG DÂN PHƯ NG TÂY LINH-HU 1. Mô hình s n xu t rau m ng H T nh Tâm. Rau mu ng bè tr ng trên m t nư c. Quy trình: Thân chu i an thành bè, rãi trên m t bè m t l p bùn, rãi dây rau mu ng c a v trư c lên sau ó rãi thêm m t l p bùn m ng. Sau khi rau âm nhánh c t ra tr ng nh ng nơi khác nhanh gi ng. M i lu ng rau cách nhau 3 – 4 m khi rau ra nhánh t o thành t ng băng, c 10 – 15 ngày thu ho ch m t l n. Vào tháng 12 th i ti t l nh, rau mu ng ng ng sinh trư ng, rau mu ng vàng và r ng i, ngư i ta dùng c c c m xu ng gi l i cho v sau. n cu i tháng 2 dương l ch l i b t u quy trình như trên. 2. Mô hình tr ng rau trên b thành vư n rau Thu n L c – Tây Linh – Hu . Mô hình này có kho ng 5 ha, tr ng rau trên b thành ư c áp d ng t r t lâu, nó v a mang l i giá tr kinh t , phù h p v i nhu c u c a ngư i dân, tăng ngu n thu nh p, v a t o ra c nh quan p ph c v cho du l ch sinh thái. Trong ó có chương trình du l ch: “ n tư ng Hu xanh” Các lo i rau tr ng trên b thành: a. Cây măng tây: Là lo i cây tr ng mang l i thu nh p tương i cao cho ngư i dân, lo i này ch s d ng làm ph li u trong cho trang trí. 9
 10. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch b. Cây húng chó: Là lo i hoa màu ư c tr ng ph bi n Th a Thiên Hu , nó là món không th thi u trong b a ăn hành ngày c a ngư i dân x Hu . c. Rau Pearaux: 10
 11. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch Pearaux ư c cha o ưa vào nư c ta t nh ng năm c a th k 20 ph c v cho th c dân Pháp. Hi n nay Pearaux là m t lo i gia v không th thi u trong b a ăn hàng ngày c a ngư i dân. Th i gian t khi tr ng cho n khi thu ho ch là 60 – 70 ngày, cũng có khi t 70 – 75 ngày. Pearaux tr ng v i m t dày bán g i là Pearaux th t. thưa: Pearaux gi ng tr ng v i m t Hàng x hàng 3 cm, cây x cây 3 cm.Pearaux sinh trư ng dinh dư ng vào năm này nhưng l i sinh trư ng sinh th c vào năm khác, Pearaux có th ch u n ng, ch a mưa. M t cây có t 2 – 3 hoa, th ph n nh côn trùng, gió, m i qu có 3 – 4 h t, h t có màu en. Khi hoa th ph n hình thành qu , qu chín thì cây s m c ti p nhánh khác. M i cây có t 2 – 3 nhánh. Nh ng nhánh này có th t n d ng ăn sau khi thu ho ch. Nh ng nhánh này thư ng ng t, thơm, ngon và không b sâu b nh h i. Pearaux xu t hi n b nh giòi c vào năm 2000 và b nh phát tri n thành d ch m nh nh t vào năm 2003 – 2004. Sau ó giòi gi m d n và n năm 2007 thì h t do cân b ng sinh thái. S xu t hi n các lo i thiên ch c a giòi như nh n, ông kí sinh làm giòi t t bi n m t. Pearaux thư ng b b nh khô u lá do thi u dinh dư ng và nhi t cao làm ng n lá b khô, héo. 3. Tham quan vư n nhà bác Tùng. Ghép cây bông gi y: - Cách ghép: C c m t cành dư i m t cây bông gi y, chu n b m t n m t sét bao quanh m t c t cành bông gi y. em cành ó ươm xu ng t cát. S u khi cành ra r thì ta b ng lên tr ng vào ch u l n. Nên tr ng vào nh ng có nhi u ánh sáng m t tr i cây có nhi u hoa. Tương t như v y chúng ta s ghép ư c các cây khác 11
 12. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch III/ TH C HÀNH CÁCH CHI T GHÉP CÂY T I VƯ N CÂY BÁC NGHĨA - PHƯ NG TÂY L C – HU . 1. Chi t cây: B ph n nh chi t là cành cây, ngư i ta thư ng g i là chi t cành. Nhân gi ng b ng phương pháp này thư ng dùng áp d ng cho m t s lo i cây ăn qu như nh n, v i... Cây chi t n u mu n ra hoa thì không nên dùng cành vư t. Ch n nh ng cành mà cây m có ph m ch t t t không b sâu b nh hai, ã ra hoa k t qu 2 – 3 năm. - Ch n cành ã chi t: Ch n cành ã hóa g t 1 năm tu i tr lên, cành gi a cành tán, ngoài ánh sáng. Không dùng cành non, cây b sâu b nh, cành ang dâm ho c non. ư ng kính c a cành t 1 cm tr lên tùy theo t ng gi ng, nên ch n cành có 2 – 3 ch c sau khi chi t có b tán r ng, sinh trư ng kh e. - Th i v chi t: V Xuân: Tháng 3 – 4 V Thu: Tháng 8 – 9 - Chu n b b u bó cành chi t: H n h p b u bó g m rơm r m c, t t ng m t, tr n u hai thành ph n này v i nư c t i m là 70 % sao cho khi bóp h n h p s có m t ít nư c r ra k tay, khi b tay ra thì h n h p v n gi nguyên d ng mà không b tơi ra. b c b u ngư i ta thư ng dùng lo i bao nilong t t sao cho khi r âm ra không làm th ng bao giúp r phát tri n không ng ng, lan r ng ra t o i u ki n t khi em i tr ng. - Khoanh v : Dùng dao khoanh m t l p v phía dư i kho ng 10 cm, dài v t khoanh t 1.5 – 2 l n ư ng kính c a cành, m t c t phía trên c a lát khoanh ph i nh n, không b d p nát. Sau ó c o s ch l p tư ng t ng bám quanh ph n g tránh ư c hi n tư ng l p tư ng t ng này hình thành và v n chuy n dòng nh a luy n tr l i. Chính vì l ó mà i v i nh ng cây như: Nhãn, vãi sau khi c o còn ph i dùng dao c o s ch phía bên trong nh ng c nh nh . 12
 13. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch Trư c khi bó b u có th dùng m t s ch t kích thích sinh trư ng, nhúng vào ó kích thích quá trình ra r . - Cách bó b u: H n h p t bó b u c n ư c nhào tr n trư c khi bó 2 – 3 ngày. V t h n h p thành t ng n m b vào t m nilong trong , p h h p bó b u vào v t khoanh, bu c ch t h n h p ti p xúc v i ph n ã ư c khoanh v . Kích thư c b u: B u có ư ng kính t 6 – 8 cm, chi u dài b u 8 – 12 cm, tùy theo kích thư c cành và loài cây c n chi t. - C t cành chi t: Không nên c t m t cách ng lo t mà ch ti n hành c t nh ng cành khi nhìn qua l p v th y có r d ng chân r t màu vàng nâu. Dùng dao s c ho c kéo c t cành, c t dư i b u kho ng 2 cm. Khi c t, v n chuy n và giâm cành chi t c n ph i thao tác c n th n tránh làm t r , nh hư ng n kh năng sinh trư ng c a cành chi t. - Giâm cành chi t sau khi c t: T a b t lá c a cành chi t sau khi c t cành, cành chi t ư c chuy n vào b u ho c s t tre và giâm thành t ng lu ng t p cho cây chi t thích nghi d n v i i u ki n s ng t l p sau khi ã tách kh i cây m . Lưu ý: Ph i có giàn che n ng, gió cho nh ng luông giâm, giai o n u c n tư i nư c che bóng và lư ng nư c tư i, khi có i u gi m cho t b u, sau ó gi m d n ki n th i ti t thích h p thì mang cành chi t i tr ng. 2. Ghép cây. Mu n nhân gi ng thì ngoài vi c chi t cây ngư i ta còn dùng bi n pháp ghép cây. Sau khi ch n ư c g c ghép có s c sinh trư ng t t ngư i ta ti n hành ch n cành ghép. G c ghép ư c ghei trư c 1 – 2 năm tùy theo loài.Cành ghép ư c l y t nh ng g c ghép t t ư c ch n. g c ghép t t l s ng cao thì khi ghép ph i chú ý gi a cành ghép và g c ghép ph i có s tương ng ( N u g c ghép bóc voe ư c thì cành ghép cũng ph i bóc 13
 14. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch v ư c...), m t c t ph i th t nh n tăng b m t ti p xúc gi a b m t g c ghép và cành ghép. Sau khi ghép c n ph i làm giàn che, giàn che có che ph t 50 – 80 % h n ch s thoát hơi nư c, tăng m không khí, t...t o i u ki n cho cây ghép sinh trư ng và phát tri n t t. khâu chăm sóc thì ngoài các bi n pháp thông thư ng như bón phân, tư i nư c... còn ph i chú ý c t b ch i c a g c ghép t p trung dinh dư ng cho cành ghép giúp cành ghép phát tri n t t. Cây ghép ng ng chăm sóc trư c khi em tr ng 1 – 2 tháng. Ghép có nhi u phương pháp: + Ghép nêm: Ghép nêm thích h p v i g c ghép to. Cách ghép như sau: B ôi phía trên g c ghép sâu kho ng 3 cm, c t cành ghép nghiêng. hai bên v a v i m t c t g c ghép, t vào r i dùng dây ay bu c ch t, ph kín t v t c t không b c hơi. + Ghép m t Là cách ghép ph bi n, áp d ng cho nhi u lo i cây có th v n chuy n cành ghép i xa, ít b nhi m b nh, k t qu cao. - M t ghép l y cành bánh t ( ư ng kính g c cành 6 – 10 mm), m i cành có 6 – 8 ch i ng các nách lá to). Dùng dao s c c t m t ghép, m i m t có l p g r t m ng, phía trong có kèm 2 uôi 15 – 20 mm. Lát c t ph i th t “ng t” tránh d p nát t bào + Ghép c a s : Dùng dao ghép m c a s 1 x 2cm v g c ghép. C t m t mi ng v trên cành ghép có m t ghép gi a v i kích thư c b ng mi ng c a s . t m t ghép vào và qu n dây nilon b t c a s l i. Sau 15 – 20 ngày có th m dây bu c, 7 – 10 ngày sau ó c t nghiêng ng n g c ghép cách m t ghép 2cm. C n tư i nư c, phun thu c tr sâu b nh và bón phân chăm sóc cành ghép. Khi cành ghép m c cao 40 – 50cm, tuỳ gi ng cây ăn 14
 15. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch qu , tuỳ d ng hình g c ghép mà ti n hành t a cành con, b m ng n, t o tán cho cành ghép. Trên m t cành ghép ch 2 – 3 cành chính kh e, phân b v m i phía. Khi cành chính m c dai 20 – 30 cm l i ti p t c b m ng n, l i m i cành chính 2 – 3 cành c p 2. Ch T ngư c + Ghép ch T Ch T xuôi Dùng dao ghép r ch 1 ư ng ngang 1 cm cách m t t 10 – 20 cm. Sau ó r ch m t ư ng vuông góc dài 2 cm gi a (hình ch T). Dùng dao tách v theo chi u d , c m uôi m t ghép gài và y nh vào khe ch T. Bu c ch t và làm kín v t ghép. Sau 15 – 20 ngày có th m dây bu c. 7 – 10 ngày sau c t ng n g c ghép ch t dinh dư ng g c ghép nuôi m t ghép. + Ghép n i ti p +Ghép áp: Có t l s ng cao (90 – 95%). Cành ghép có ư ng kính tương ương v i g c ghép t sát nhau. Dùng dao s c c t vát m t mi ng nh (dài 1,5 – 2 cm, r ng 0,4 – 0,5 cm) v a ch m vào l p g c cành và g c ghép, c t g c cành ghép cách ch bu c 2 cm. Phương pháp này có th dùng nhân gi ng cây hoa và cây c nh. Thư ng ch n cây có quan h h hàng làm g c ghép. Ghép cùng gi ng, cùng lo i d thành công nh t. IV. S D NG CH T TĂNG TRƯ NG ‘‘ VƯ N SINH THÁI ’’ VÀ CÁCH PHUN THU C B O V TH C V T. 1. S d ng ch t tăng trư ng ‘‘ Vư n sinh thái ’’ : ây là m t l ai s n ph m m i a ch c năng dùng ư c cho c tr ng tr t và chăn nuôi mà v n cho năng su t cao, m b o ư c s c kh e cho con ngư i và môi trư ng sinh thái. Lo i s n ph m này g m có 4 nhóm chính : - Nhóm 1 : m h u cơ d tiêu ư c ch xu t t t o bi n b ng công ngh Nanô tiên ti n, 104g N/lít, s n ph m này thu c nhóm giàu m, v i vai trò tăng cư ng kh năng quang h p, tăng cư ng sinh trư ng và phát tri n cho cây. - Nhóm 2 : Vi khoáng và vi lư ng. Nhóm này có vai trò tăng cư ng kh năng ch ng ch u (h n, rét), tăng kh năng mi n d ch và t l u qu c a cây. - Nhóm 3 : Vi sinh v t có ích : Nhóm này ch a c vi sinh v t ho t ng trong t và trong nư c, vi sinh v t ho t ng trong t có nhi m v phân gi i ch t h u cơ, vô cơ trong t, còn vi sinh v t ho t ng trong nư c thì tăng cư ng oxy và làm s ch môi trư ng nư c. - Nhóm 4 : Enzym vi sinh 15
 16. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch C 4 nhóm này có tác ng tương h l n nhau giúp cây tr ng, v t nuôi tăng kh năng mi d ch l i, gi m ư c chi phí u vào trong quá trình s n xu t, em l i năng su t cao. 2 Phun thu c b o v th c v t : Khi cây tr ng xu t hi n sâu, b nh h i t quá ngư ng gây h i thì ti n hành phun thu c b o v th c v t. Khi phun c n ph i m b o m t s nguyên t c sau : * S d ng theo nguyên t c 4 úng : a. úng thu c : Ph i xác nh rõ i tư ng gây h i thu c lo i nào, ang h i lo i cây tr ng hay nông s n nào t ó ch n cho úng lo i thu c. b. úng lúc : Dùng thu c khi sâu, b nh h i di n ra trên m t di n h p và các giai o n m n c m v i thu c như : Lúc b nh m i xu t hi n, th i kỳ sâu non... N u phun tr thì hi u qu không cao và nh hư ng n l i nhu n kinh t . c. úng li u lư ng, n ng : Trư c khi dùng thu c, c n ph i c k hư ng d n s d ng ghi trên nhãn bao bì,ph i m b o úng li u lư ng, n ng b i n u dùng thu c n ng th p nhi u l n s gây hi n tư ng quen thu c sâu h i, nhưng n u li u lư ng quá cao thì s gây ng c cho cây và xu t hi n thêm nhi u ch ng kháng thu c. d. úng cách : Tùy theo lo i thu c, c tính c a thu c cũng như nơi xu t hi n d ch h i s d ng cho úng cách. Nên phun thu c vào bu i sáng s m hay chi u mát. Không nên phun thu c vao bu i trưa làm cho thu c nhanh m t tác d ng do nhi t cao và tia t ngo i ng th i lúc này thu c b c hơi m nh s gây ng c cho ngư i s d ng, khi phun nên ng u gió r i phun t i gió kh i th i thu c vào m t, ngư i. * H n h p thu c : Ngư i ta có th pha h n h p v i hai hay nhi u lo i thu c v i nhau theo t l nh m ngăn ng a m t lúc nhi u d ch h i gây ra. Khi pha thu c thì c n ph i c k hư ng d n ghi trên nhãn thu c. Chú ý ch t i a 2 nhóm thu c khác g c hóa h c, khác cách tác ng, khác i tư ng phòng tr trong cùng m t bình phun. S d ng h n h p thu c này cò nhi u ưu i m như sau : - M r ng ư c ph tác d ng ( cùng m t lúc nhưng ngăn ng a ư c nhi u laòi sâu , b nh h i). - S d ng ư c s tương tác có l i - Ti t ki m ư c công lao ng, tăng hi u qu kinh t ... Tuy nhiên khi s d ng c n c n ph i tuân th theo nh ng khuy n cáo c a nhà s n xu t, không h n h p thu c có tính axit v i tính ki m. *Lưu ý : T khi phun thu c cho n khi thu ho ch ph i m b o cho thu c b o vê th c th i gian phân h y không gây ra nh ng tác ng x u cho cơ th ngư i và v t có gia súc khi s d ng nông s n. 16
 17. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch Määoät soá hình aûnh thu ñöôïc trong quaù trình thöïc taäp M Cây xoài Cây bông Cây thanh trà Cây bư i 17
 18. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch Cây kh Cây xoài Cà phê mít V i thi u Cà phê Catimo 18
 19. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch Mai chi u th y Hoa h ng môn Cây mưng Cây u xanh Cúc vàng hè Hoa lay ơn Thanh trà 19
 20. GVHD:TS LêTh Khánh Bài thu ho ch Hoa hư ng dương Cây xương r n Cây B u eo Cây sơ - ri Cây măng tây Cây húng chó 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2