intTypePromotion=1

Báo cáo Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long

Chia sẻ: Sapthanh Danh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

0
148
lượt xem
37
download

Báo cáo Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây lắp hải long', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long

 1. Lêi nãi ®Çu Vèn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng hiÖn nay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung, ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc nãi riªng. Bëi vËy nhiÖm vô cña doanh nghiÖp lµ ph¶i tæ chøc huy ®éng vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¬ së nguyªn t¾c tµi chÝnh, tÝn dông vµ chÊp hµnh ph¸p luËt. ViÖc th- êng xuyªn tiÕn hµnh biÕn ®éng vèn vµ nguån vèn sÏ gióp cho c¸c nhµ níc qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn thÊy ®îc thùc tr¹ng còng nh c¸c nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc yªu cÇu ®ßi hái ®ã sau mét thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long víi sù gióp ®ì cña gi¸o viªn híng dÉn - cïng sù gióp ®ì cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty t«i ®· nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh víi ®Ò tµi: "HiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long" víi môc tiªu vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn ®Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty tõ ®ã ®a ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Ph¹m vi nghiªn cøu giíi h¹n trong ®Ò tµi gåm: Ch¬ng 1: Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn ë C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long. Ch¬ng 2: Mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ë C«ng ty X©y L¾p H¶i Long
 2. Ch¬ng 1: Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn ë C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh c«ng ty. 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®îc h×nh thµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1046 Q§/BXD ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1996 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ quyÕt ®Þnh sè 1106 Q§/BXD ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 1997 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc phª duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vµ chuyÓn bé phËn doanh nghiÖp nhµ níc lµ nhµ m¸y: TÊm lîp xµ gå kim lo¹i cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng thuéc tæng c«ng ty X©y dùng B¹ch §»ng thµnh c«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n; cã con dÊu riªng; ®éc lËp vÒ tµi s¶n, ®îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ níc. C¸c ng©n hµng trogn vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña nhµ níc. C«ng ty cæ phÇn vµ X©y l¾p H¶i long ®îc thµnh lËp ®Ó huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong viÖc ph¸t triÓn x©y dùng, s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn tèi ®a t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng t¨ng lîi tøc cho cæ ®«ng ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc vµ ph¸t triÓn c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. NhiÒu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh do c«ng ty trùc tiÕp thi c«ng ®· x©y dùng ®îc uy tÝn lín ®èi víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc. Nh c«ng tr×nh nhµ thi ®Çu r¹p xiÕc H¶i D¬ng lµng du lÞch ViÖt NhËt... ThÞ trêng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty còng ®îc më réng kh¾p n¬i nh: Hµ Néi, Th¸i Nguyªn, Cao B»ng, H¶i D¬ng... vµ Xiªng kho¶ng Viªn Ch¨n t¹i c«ng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo.
 3. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty: - S¶n xuÊt vµ kinh doanh tÊm lîp vµ xµ gå kim lo¹i. - S¶n xuÊt vµ kinh doanh vÊt t thiÕt bÞ x©y dùng. - DÞch vô kh¸c vÒ X©y l¾p vËt liÖu x©y dùng, t vÊn X©y dùng. - XuÊt khÈu vËt t vµ thiÕt bÞ X©y l¾p. 1.1.2. C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng cña c«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 281 ngêi. Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc lµ 26 ngêi tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp lµ 32 ngêi c«ng nh©n kü thuËt cso tay nghÒ tõ BËc 4 trë lªn lµ 61 ngêi vµ 162 lao ®éng phæ th«ng... Lµ c«ng ty x©y l¾p cho nªn ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh chÊt riªng biÖt ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao tr¸nh tæn thÊt. M« h×nh qu¶n lý cña c«ng ty cã kÕt cÊu nh sau: * Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. + Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ®¹i héi cæ ®«ng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®oäng kinh doanh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn còng nh ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn. Gióp viÖc trùc tiÕp cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý boa gåm 2 phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng. + Phã gi¸m ®èc: Lµ ngêi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña mét sè lÜnh vùc ho¹td ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn.
 4. + KÕ to¸n trëng: Cã chøc n¨ng tham mu gióp gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë toµn c«ng ty theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty. §¶m nhËn viÖc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. + Phßng kÕ ho¹ch tiÕp thÞ: Tham mu cho gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai, chØ ®¹o vÒ mÆt kÕ ho¹ch vµ tiÕp thÞ kinh tÕ. Thêng xuyªn quan hÖ víi c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi c¸c dù ¸n b¸o c¸o l·nh ®¹o c«ng ty. Theo lêi gi¸ c¶ vµ lËp gi¸ trµo hµng.... Tham gia X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña c«ng ty, giao kÕ ho¹ch vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c ®éi. + Phßng tæ chøc lao ®éng vµ hµnh chÝnh: Tham mu cho §¶ng uû vµ gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai vµ chØ ®¹o vÒ mÆt tæ chøc lao ®éng thanh tra, b¶o hé thi ®ua khen thëng ®Ò xuÊt m« h×nh tæ chøc, dù kiÕn xem xÐt nh©n lùc ®µo t¹o c¸n bé: n©ng l¬ng, n©ng bËc, qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn, X©y dùng quy chÕ thanh tra ph¸p chÕ, v¨n th ®¸nh m¸y. + Phßng kü thuËt: Tham mu cho gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c kü thuËt, chÊt lîng vµ an toµn lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng quy tr×nh vµ quy ph¹m kü thuËt... cña ngµnh vµ cña nhµ níc. Qu¶n lý ®iÒu hµnh toµn bé ph¬ng tiÖn thi c«ng, tæ chøc nghiÖm thu vµ gi¸m s¸t. + Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ mÆt qu¶n lý h¹ch to¸n kinh tÕ, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ tµi chÝnh - kÕ to¸n. Tham mu cho c«ng ty quyÒn qu¶n lý sö dông vèn, quyÒn ®Çu t liªn doanh liªn kÕt... chuyÓn nhîng thay thÕ, cÇm cè tµi s¶n, thuéc quyÒn qu¶n lý cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 5. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Phã gi¸m ® èc kinh danh kü thuÊt thi c«ng Phßng tµi Phßng kü Phßng tæ chÝnh kÕ thuËt thi c«ng chøc tæng Phßng kÕ to¸n hîp ho¹ch ®Çu t tiÕp thÞ §éi x© dùng sè y §éi dÞch vô kh¸c 5 §éi x©y dùng sè 1 Tæ Tæ SX SX T æ 1.2. Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i c«ng ty cæ phÇn SX X©y l¾p H¶i Long. 1.2.1. C¬ cÊu vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty. 1.2.1.1. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty. §Ó xem xÐt c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông vèn còng nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ta kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn tû träng cña tõng bé phËn vèn vµ c«ng dông kinh tÕ cña chóng. Muèn thuËn lîi trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ ngêi th- êng ph©n chia vèn kinh doanh thµnh hai bé phËn: Vèn cè ®Þnh vµ
 6. vèn lu ®éng. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long trong 3 n¨m ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long §¬n vÞ: 1000 ®ång N¨ 1998 1999 2000 m Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % ChØ tiªu Tæng 754321 100 975797 100 940255 100 vèn 5 6 6 VC§ 302328 40,07 269388 27,61 286518 30,48 1 7 7 VL§ 451993 59,93 706408 72,39 653736 69,52 4 9 9 Nguån: TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh c¸c n¨m 1998; 1999; 2000 Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy trong 3 n¨m gÇn ®©y tû träng vèn lu ®éng cña c«ng ty chiÕm ≈ 705 tæng sè vèn kinh doanh cßn cè ®Þnh chØ chiÕm ≈ 30%. KÕt cÊu nµy ®îc gi¶i thÝch lµ hîp lý bëi v× s¶n phÈm cña ngµnh x©y l¾p chÝnh lµ c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh nªn cÇn sö dông tû träng lín c¸c kho¶n dù tr÷ vµ gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh dë dang thi c«ng cßn tµi s¶n cè ®Þnh chØ cÇn mét lîng nhÊt ®Þnh nµo ®ã. Tuy vËy t¸c ®éng cña hai bé phËn vèn trªn ®èi víi kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty lµ kh«ng thÓ coi nhÑ bÊt cø bé phËn nµo ®îc bëi v×: Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ngoµi bé phËn nhµ kho, trô së chÝnh. C¸c thiÕt bÞ v¨n phßng, thiÕt bÞ phôc vô cho qu¶n lý vµ ®i l¹i th× phÇn lín chÝnh lµ c¸c m¸y mãc. ThiÕt bÞ dông cô cho s¶n xuÊt
 7. kinh doanh vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Mµ nh chóng ta biÕt mét c«ng ty x©y l¾p nÕu thiÕu c¸c thiÕt bÞ nµy th× ho¹t ®éng cña c«ng ty sÏ bÞ ®×nh trÖ. MÆt kh¸c nÕu vèn lu ®éng kh«ng ®ñ ®¸p øng cho nhu cÇu vÒ c¸c kho¶n: Nguyªn vËt liÖu chi phÝ l¬ng cho c«ng nh©n tiÕn hµnh lµm hå s¬ thÇu, mua thÇu x©y l¾p... §èi víi c¸c c«ng tr×nh th× cã m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i còng kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®îc. ChÝnh v× vËy viÖc t×m gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng cêng hiÖu qu¶ sö dông tõng bé phËn gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ sö dông tæng vèn kinh doanh nãi chung cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. §èi víi tµi s¶n lu ®éng c«ng ty cµng ph¶i cã sù qu¶n lý chÆt chÏ h¬n phï hîp h¬n v× nã cÇn mét tû lÖ rÊt lín trong tæng vèn kinh doanh vµ cã kÕt cÊu phøc t¹p h¬n tµi s¶n cè ®Þnh. Cô thÓ nã cã c¬ cÊu nh sau: B¶ng 2: C¬ cÊu gi¸ trÞ tµi s¶n lu ®éng cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long §¬n vÞ: 1000 ®ång. N¨m 1998 1999 2000 Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % ChØ tiªu Tæng 451993 100 706454 100 653736 100 TSL§ 4 0 9 TiÒn 586492 18,98 565163 8,0 523989 8,0 mÆt Dù tr÷ 227643 50,36 332732 47,09 105010 16,08 1 9 9 Kho¶n 165701 36,66 317204 44,91 496327 75,92 ph¶i thu 1 8 1 Nguån: trÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m 1998; 1999; 2000.
 8. C¬ cÊu gi¸ trÞ tµi s¶n lu ®éng trªn ®©y ph¶n ¸nh t×nh h×nh chung cña hÇu hÕt c¸c c«ng ty X©y l¾p ®ã lµ bé phËn kho¶n ph¶i thu vµ kho¶n dù tr÷ thêng chiÕm tû lÖ cao trong tæng sè cßn lu ®éng. VÒ c¸c kho¶n ph¶i thu th× c¸c c«ng ty X©y l¾p nãi chung vµ c«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long nãi riªng khã ®iÒu chØnh ®îc v× ®©y lµ nh÷ng kho¶n bªn A (chñ tr¬ng tr×nh ) ph¶i tr¶ th× ®· ®îc quy ®Þnh râ tõng thêi h¹n trong b¶ng hîp ®ång X©y l¾p låi. §©y chÝnh lµ t×nh tr¹ng c«ng ty bÞ chiÕm dông vèn t¹m thêi mét c¸ch hîp ph¸p trong thêi h¹n cña hîp ®ång X©y l¾p. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng kho¶n dù tr÷ chóng ta l¹i cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc ®Ó cã mét c¬ cÊu vèn thËt hîp lý. NÕu nh trong thêi kú bao cÊp kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ thêi kú ®Çu khi míi ¸p dông c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc ®o vËt t khan hiÕm ph¶i ®Ó c¸c kho¶n dù tr÷ chiÕm tû lÖ cao ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt ®îc liªn tôc lµ phï hîp th× xu híng nµy hiÖn nay cÇn thay ®æi. Nh chóng ta ®· biÕt nÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau khi ¸p dông c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng tù do c¹nh tranh vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ më víi nhiÒu thanh phÇn kinh tÕ còng tå t¹i ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ. Riªng vÒ mÆt vËt t cho X©y l¾p cã thÓ nãi trªn thÞ trêng cã rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu h·ng s¶n xuÊt kh¸c nhau víi sè lîng va chÊt lîng ®a d¹ng ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ vËt t cho ngµnh x©y l¾p kh«ng cßn khan hiÕm. ChÝnh v× vËy c«ng ty cã thÓ gi¶m bít tû träng cña kho¶n dù tr÷ trong doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ cã thªm vèn ®Çu t vµo c¸c bé phËn kh¸c còng nh më réng ph¹m vi kinh doanh... C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®· ¸p dông ®æi míi híng nµy mét c¸ch rÊt tèt biÓu hiÖn b»ng viÖc gi¶m tõ 4709% kho¶n dù tr÷ trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lu ®éng n¨m 1999 xuèngcßn 16,08% n¨m 2000 vµ ®iÒu nµy cÇn ph¸t huy tèt trong nh÷ng n¨m tíi. Tuy nhiªn, ®Ó ¸p dông tèt cÇn nghiªn cøu kü sù biÕn ®éng cña thÞ trêng vËt t X©y l¾p ®Ó cã thÓ ®a ra tû träng kho¶n dù tr÷ hîp lý ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh diÔn
 9. ra liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. NÕu cã thÓ lµm gi¶m ø ®äng vèn ë bé phËn dù tr÷ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu sÏ lµm cho vßng quay vèn lu ®éng t¨ng lªn, hiÖu qu¶ sö dông vèn tèt h¬n ®a ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh ngµy cµng cao. 1.2.1.2. Nguån vèn cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. Ta cã thÓ xem xÐt vÒ c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty qua b¶ng sau: B¶ng 3: C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long §¬n vÞ: 1000 ®ång N¨m 1998 1999 2000 Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % ChØ tiªu Nî ph¶i tr¶ 4529934 59,92 6064089 62,14 5554838 58,96 Nî   ng¾n  3519934 46,66 5064089 51,89 4554838 48,34 h¹n Nî dµi h¹n 1000000 13,25 1000000 10,24 1000000 10,61 Vèn CSH 3023281 40,07 3696887 37,85 3865718 41,03 Tæng  7543215 100 9757976 100 9420556 100 nguån vèn Nguån: TrÝch c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty trong 3 n¨m 1998; 1999; 2000 Vèn t×nh h×nh chung ë níc ta thÞ trêng chøng kho¸n cha ph¸t triÓn nªn viÖc ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng tõ kho¸n cæ phiÕu, tr¶i phiÕu thu hót ®Çu t trùc tiÕp nguån vèn rçi r·i trong d©n chóng cha thÓ thùc hiÖn ®îc. C«ng ty chØ cæ phÇn ho¸ ®îc mét phÇn nhá vµ nguån vèn huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ vay nî ng©n hµng vµ nî nhµ cung cÊp trong thêi h¹n cho phÐp. Chóng ta dÔ thÊy phÇn lín sè vèn thu hót tõ c¸c nguån ®Òu ®îc bæ xung cho tµi s¶n lu ®éng cña c«ng ty nhÊt
 10. ®Þnh lµ phÇn tû träng vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu. Trong thêi gian tíi ®Ó cã híng ®i míi huy ®éng ®îc vèn nhiÒu h¬n cã thÓ ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, më réng s¶n xuÊt, n©ng cao c«ng nghÖ thi c«ng... C«ng ty nªn tró träng viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn. Sè vèn nµy ph¶i ®îc ph©n bæ cho hîp lý ®Ó cã thÓ thu håi vèn tr¶ nî thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ sö dug vèn; nép nghÜa vô cho nhµ níc ®Çy ®ñ mµ vÉn thu ®îc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp t¨ng lîi tøc cho cæ ®éng th× míi lµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. 1.2.2. T×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty. Ta xem xÐt t×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty ®èi víi nhµ níc. §Ó thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long còng nh c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. Theo quy ®Þnh 22/H§BT ra n¨m 1991 kho¶n thu sö dông vèn ng©n s¸ch ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nhng theo nghÞ ®Þnh 59/CP cña chÝnh phñ ra n¨m 1996 C«ng ty ph¶i trÝch lîi nhuËn thuÕ ®Ó nép thu sö dông vèn ng©n s¸ch cho nhµ níc. Ngoµi kho¶n ®ã c«ng ty ph¶i nép ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nh mäi doanh nghiÑp. ThÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 4: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. §¬n vÞ: 1000 ®ång                          N¨m  1998 1999 2000 ChØ tiªu Tæng nép cho nhµ níc  406894 635968 588563 Thu sö dông vèn ng©n  10206 35438 23189 s¸ch  ThuÕ   doanh   thu  201594 340879 353137 ( ThuÕ VAT)
 11. ThuÕ lîi tøc  52896 86491 53326 KhÊu hao c¬ b¶n 40485 96844 823998 C¸c kho¶n nép kh¸c 101723 76316 76513 Nguån: TÝnh b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vÞ ®èi víi nhµ níc cña C«ng ty c¸c n¨m: 1998; 1999; 2000. Nh vËy hµng n¨m c«ng ty ph¶i trÝch mét kho¶n kh¸ lín lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó nép thu sö dông vèn ng©n s¸ch. Cho nhµ níc con sè ®ã mçi n¨m ®Òu t¨ng chøng tá viÖc kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t ®¹t vµ cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao h¬n. VÒ kho¶n thu thuÕ doanh thu (thuÕ VAT) ®èi víi c«ng ty hiÖn nµy lµ møc thu qu¸ cao va nÕu møc thu nµy ®îc nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn h¹ thÊp sÏ gióp c«ng ty cã thªm mét kho¶n vèn ®¸ng kÓ ®Ó ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt ®Õn t×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng vµ c¸c chñ nî. Tuy tiÒn mÆt hµng c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã gi¶m nhng c¸c kho¶n ph¶i thu l¹i t¨ng rÊt nhanh gióp cho vèn lu ®éng cã tû lÖ t¨ng ®¸ng kÓ. §iÒu nµy ®¶m bo¶ cho kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña c«ng ty lu«n lu«n lín h¬n 1 chøng të t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh cña c«ng ty. §iÒu nµy gióp cho c«ng ty cã ®ñ møc ®é tÝn nhiÖm ®èi víi c¸c chñ nî ®Ó cã thÓ thu hót vèn ®Çu t bæ xung cho nhu cÇu vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. 1.2.3.1. Mét sè nÐt chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ chØ tiªu tæng hîp nhÊt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh
 12. nghiÖp. C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh sau: B¶ng 5: Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ: 1.000.000 ®ång                     N¨m  1998 1999 2000 ChØ tiªu Tæng doanh thu 9473,67 13292,94 13298 Doanh thu thuÇn 9162,31 12843,62 11954,08 Lîi nhuËn 304,36 499,32 487,23 Vèn lu ®éng 4519,93 7064,54 6537,36 Nguån: TÝnh b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¸c n¨m: 1998; 1999; 2000. 1.2.3.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty. §èi víi mét doanh nghiÖp trong ngµnh x©y l¾p th× tµi s¶n cè ®Þnh ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. V× nã chÝnh lµ c¸c m¸y mãc s¶n xuÊt; thi c«ng quyÕt ®Þnh cho chÊt lîng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c lµ mét trong nh÷ng viÖc lµm quan träng ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông chung. Thùc tÕ c«ng ty ®· dïng c¸c chØ tiªu sau; + ChØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. + ChØ tiªu vÒ tû suÊt lîi nhuËn cña tµi s¶n cè ®Þnh. + HÖ sè ®¶m nhiÖm cña tµi s¶n cè ®Þnh.
 13. §©y lµ 3 chØ tiªu quan träng ®¸nh gi¸ kh¸ chÝnh x¸c tÝnh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh nh thÕ nµo. B¶ng 6. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh. §¬n vÞ: 1000.000 ®ång.                    N¨m  1998 1999 2000 99 so víi 98 00 so víi 99 TuyÖt ®èi % TuyÖt ®èi % ChØ tiªu Doanh thu 9473,67 13292,94 13298 3819,27 140,3 5,06 100 Vèn cè ®Þnh 2023,28 2693,88 2865,15 ­ 329,4 89,1 171,3 106,3 Lîi nhuËn 304,36 499,32 487,23 194,96 164 ­ 12,09 97,6 H/   suÊt   sö   dông  3,13 4,93 4,64 1,8 157,5 ­ 0,29 94,1 TSC§  H/sè   ®¶m   nhËn  0,3191 0,2026 0,2154 ­ 0,1165 63,49 0,0128 106,3 TSC§ Tû suÊt lîi nhuËn  0,0321 0,0375 0,0366 0,0054 116,8 ­ 0,0009 97,6 TSC§ Nguån: TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty c¸c n¨m 1998; 1999; 2000 Trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã møc trung bÝnh ngµnh ta chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ møc hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty theo thêi gian (so s¸nh kÕt qu¶ 3 n¨m 1998; 1999 vµ 2000). Doanh thu n¨m 1997 t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 3819,27 triÖu (tøc lµ t¨ng 40,3%) trong khi ®ã vèn cè ®Þnh gi¶m 329,4 triÖu (tøc lµ gi¶m 10,9 %) nh vËy cã thÓ nãi n¨m 1999 c«ng ty sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ cao h¬n n¨m 1998 v× møc t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu cao trong khi tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m.
 14. §Õn n¨m 2000 tuy doanh thu t¨ng 5,06 triÖu (0,03%) so víi n¨m 1999 vµ ®· t¨ng 171,3 triÖu (6,3%) nhng lîi nhuËn l¹i gi¶m 12,09 triÖu (2,4%). §iÒu nµy cho thÊy sù c¹nh tranh gay g¾t cña s¶n phÈm X©y l¾p trªn thÞ trêng. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã nh÷ng ®iÒu chØnh míi ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt kinh doanh tèt h¬n kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh nãi lªn r»ng: Trong n¨m 1998 mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra 3,13 ®ång doanh thu n¨m 99 lµ 4,93 ®ång vµ n¨m 200 lµ 4,64 ®ång. Sè liÖu nµy cho thÊy vèn cè ®Þnh ®îc sö dông t¬ng ®èi hiÖu qu¶. §iÒu nµy cµng ®îc thÓ hiÖn qua hÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn cè ®Þnh: N¨m 1998 ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu ph¶i cÇn 0,3191 ®ång vèn cè ®Þnh nhng con sè ®· gi¶m xuèng 0,1165 ®ång (tøc lµ 36,51%) trong n¨m 1999. §èi víi n¨m 2000 tuy hÖ sè ®¶m nhiÖm tµi s¶n cè ®Þnh vµ hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh cã gi¶m chót Ýt so víi n¨m 1999 nhng vÉn lín h¬n tríc ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®îc thÓ hiÖn cô thÓ qua kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh ®ã lµ lîi nhuËn. N¨m 1998 mét ®ång vèn cè ®Þnh mang l¹i cho c«ng ty 0,0321 ®ång lîi nhuËn vµ møc lîi nhuËn ®· t¨ng lªn 0,0054 (tøc lµ t¨ng 16,8%) trong n¨m 1999. Cã nghÜa lµ mét ®ång vèn cè ®Þnh c«ng ty t¹o ra 0,0375 ®ång lîi nhuËn. Còng nh c¸c chØ tiªu kh¸c tû suÊt lîi nhuËn tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2000 ®· gi¶m Ýt nhiÒu n¨m 1999 tuy vÉn lín h¬n nh÷ng n¨m tríc. Cô thÓ gi¶m 0,0009 ®ång tøc gi¶m 2,4% so víi n¨m 1999. §Ó hiÓu râ vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ta t×m hiÓu chi tiÕt c¸c chØ tiªu: - HiÖu suÊt vèn cè ®Þnh.
 15. Cã hai nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù t¨ng trëng cña hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh ®ã lµ: Doanh thu vµ vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ta cã: ∆ HSVC§ = ∆ HS VC§ (§T) + ∆ HSVC§ (VC§) Trong ®ã: + ∆HSVC§: Møc gia t¨ng hiÖu suÊt vèn cè ®Þnh. + ∆ HSVC§ (DT): Møca gia t¨ng hiÖu suÊt sö dông VC§ do ¶nh hëng cña doanh thu. + ∆ HS VC§ (VC§): Møc gia t¨ng hiÖu suÊt sö dông VC§ do ¶nh h- ëng cña t¨ng VC§. ∆ HSVC§ (DT) n¨m 1999 = - = - = 1,2633 * ∆HSVC§ (VC§)99 = - - = 0,5376 * ∆HSVC§/99 = 1,2633 + 0,5376 = 1,8009 VËy n¨m 1999 hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh t¨ng lµ do hai bé phËn sau ¶nh hëng: T¨ng doanh thu trong khi gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. * ∆HSVC§(DT) n¨m 2000 = - = - = 0,0019 * ∆HSVC§(VC§)2000 = - = - = - 0,2951. * ∆HSVC§/2000 = 0,0019 + 0,2951 = - 0,2932 ChØ sè nµy ph¶n ¸nh sù gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 v× tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng trong khi doanh thu hÇu nh gi÷ nguyªn (t¨ng rÊt nhá chØ lµ 0,03%).
 16. - HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn cè ®Þnh: Qua b¶ng 5 ta thÊy: Lîng vèn cè ®Þnh ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu n¨m 1999 gi¶m 0,1165 ®ång so víi n¨m 1998 tøc gi¶m 36,51%. NÕu cïng hÖ sè ®¶m nhiÖm n¨m 1998 muèn t¹o ra møc doanh thu n¨m 1999 th× cÇn vèn cè ®Þnh n¨m 1999 lµ: VC§99 = 0,3191 x 13292,94 = 4241,77 triÖu ®ång. Nhng thùc tÕ vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 1999 lµ 2693,88 triÖu, nh vËy c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®îc mét lîng vèn cè ®Þnh lµ: 4241,77 - 2693,88 = 1547,89 triÖu ®ång. Riªng ®èi víi n¨m 2000 mét ®ång doanh thu cµng t¨ng sè lîng vèn cè ®Þnh so víi n¨m 1999 lµ 0,0128 ®ång tøc t¨ng 6,3% nh vËy c«ng ty ®· l·ng phÝ sè vèn cè ®Þnh nÕu nh gi÷ ®îc hÖ sè ®¶m nhiÖm n¨m 1999 lµ. VC§2000 = 0,2026 x 13298 = 2694,17 = 171,01 triÖu ®ång tãm l¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ h¬n cña ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®ßi hái vÒ chÊt lîng cña thÞ trêng c«ng ty cÇn chó träng ®Çu t thÝch ®¸ng ®æi míi, n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh nh»m kh«ng ngõng ph¸t huy hiÖu qu¶ cña chóng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.3.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty. Trong 3 n¨m gÇn ®©y viÖc sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ nh sau:
 17. B¶ng 7: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cñ c«ng ty. N¨ 1998 1999 2000 99 so víi 98 2000 so víi 99 m TuyÖt % TuyÖt % ®èi ®èi ChØ tiªu Doanh 9473,6 13292,9 13298 3819,27 140,3 5,06 100,03 thu 7 4 thuÇn Vèn lu 4519,9 7064,54 6537,36 2544,61 156,2 -527,13 92,5 ®éng 3 Lîi nhuËn 304,36 499,32 194,96 164 -12 97,6 97,6 Sè vßng 2,096 1,882 2,034 -0,214 89,8 0,152 108,07 quay VL§ Thêi gian 171,75 191,28 176,99 19,53 111,37 -14,29 92,52 mét vßng quay L/c HÖ sè 0,4771 0,5314 0,4916 0,0543 111,38 -0,0398 92,5 ®¶m nhiÖm Tû suÊt 0.0673 0,0706 0,0745 0,0033 104,9 0,0039 105,5 lîi nhuËn VL§ Søc s¶n 2,096 1,882 2,034 -0,214 89,8 0,152 108,07 xuÊt VL§ Nguån: TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty c¸c n¨m 1998, 1999, 2000. C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p H¶i Long ®· ¸p dông hÖ thèng chØ tiªu sau ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña m×nh.
 18. + Sè vßng quay vèn lu ®éng. + Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn vèn lu ®éng. + HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn lu ®éng. + Tû suÊt lîi nhuËn cña vèn lu ®éng. + Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng. Vèn lu ®éng lµ mét trong hai bé phËn tµi s¶n t¹o nªn vèn kinh doanh. ViÖc sö dông hiÖu qu¶ vèn lu ®éng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty, ph¶n ¸nh qua c¸c chØ tiªu. * Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng: Sè liÖu ë b¶ng 7 cho thÊy: Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng n¨m 1998 lµ 2,096 cã nghÜa lµ 1 ®ång vèn lu ®éng sö dông trong n¨m 1998 ®em l¹i cho c«ng ty 2,096 ®ång vèn doanh thu thuÇn, nhng sè liÖu n¨m 1999 c«ng ty chØ ®¹t ®îc 1,882 ®ång doanh thu thuÇn trªn 1 ®ång vèn lu ®éng vµ n¨m 2000 lµ 2,034. §iÒu nµy cã nghÜa lµ søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng cña c«ng ty cã xu híng gi¶m hay n¨ng suÊt lµm viÖc cña vèn lu ®éng gi¶m. * Tû suÊt lîi nhuËn cña vèn lu ®éng. Gi¸ trÞ vÒ tû suÊt lîi nhuËn cña vèn lu ®éng trong b¶ng 7 cho biÕt: Trong n¨m 1998: 1 ®ång vèn lu ®éng ®em l¹i cho c«ng ty 0,0673 ®ång lîi nhuËn con sè nµy t¨ng 0,0033 ®ång tøc 4,9% trong n¨m 1999 vµ ®Õn n¨m 2000 l¹i t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 0,0039 ®ång tøc 5,5%. MÆc dï lîi nhuËn trªn 1 ®ång doanh thu gi¶m do tæng doanh thu t¨ng nhanh khi mµ lîi nhuËn cã t¨ng nhng víi tèc ®é chËm h¬n ®ång thêi vèn lu ®éng t¨ng chËm (N¨m 2000 cßn gi¶m so víi n¨m 1999 lµ 527,18 triÖu ®ång tøc 7,5%).
 19. * Sè vßng quay cña vèn lu ®éng. ChØ tiªu nµy cho biÕt vèn lu ®éng ®· quay ®îc bao nhiªu vßng (tøc lµ tr¶i qua ®îc bao nhiªu chu kú kinh doanh) trong 1 n¨m. Qua b¶ng sè liÖu 7 cho ta thÊy n¨m 1999 vèn lu ®éng quay ®îc 1,882 vßng gi¶m so víi n¨m 1998 lµ 0,214 vßng (tøc 11,2%) vµ n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 0,152 vßng (tøc 8,07%). Nhng n¨m 2000 vÉn gi¶m so víi n¨m 1998 lµ: 0,062 vßng (tøc 2,96%) * Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh gÇn t¬ng tù nhng râ nÐt h¬n vÒ sè vßng quay cña vèn lu ®éng. NÕu sè vßng quay t¨ng tøc lµ thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn gi¶m ngîc l¹i. C«ng ty ®· kh«ng dÇn gi¶m ®îc thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn ®· kh«ng dÇn gi¶m ®îc thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. CôthÓ n¨m 1999 cÇn 191,28 ngµy vµ n¨m 2000 cÇn 176,99 ngµy. * HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng. Ngoµi hai chØ tiªu vßng quay vµ thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn vèn lu ®éng, ®Ó ®¸nh gi¸ møc tiÕt kiÖm tµi s¶n lu ®éng ngêi ta cßn sö dông chØ tiªu hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng. N¨m 2000 ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu thuÇn c«ng ty ph¶i sö dông 0,4916 ®ång vèn lu ®éng vµ n¨m 1999 cÇn sö dông 0,5314 ®ång trong khi n¨m 1998 chØ cÇn 0,4771 ®ång. Nh vËy lîng vèn lu ®éng ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng. Qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu trªn ta cã thÓ nãi r»ng viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty kh«ng hiÖu qu¶ do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n. Ngµy nay khi ®Êt níc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nªn ®ßi hái vÒ c¬ së vËt chÊt lµ rÊt lín. Do ®ã c«ng tr×nh ngµy cµng nhiÒu vµ cã quy m« cµng lín ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÊt lîng
 20. mµ ph¶i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ lín vÒ sè lîng ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã rÊt nhiÒu vèn nãi chung vµ vèn lu ®éng nãi chung ®Ó cã thÓ më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tham gia tranh thÇu vµ nhËn thÇu. Mµ nh chóng ta ®· biÕt vèn lu ®éng cña c«ng ty n¨m 1998 lµ 4519,93 triÖu; n¨m 1999 lµ 7064,54 triÖu vµ n¨m 2000 lµ 6537,36 triÖu con sè nµy so víi vèn lu ®éng cña c«ng ty X©y l¾p kh¸c cã thÓ nãi lµ nhá cha thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng c«ng tr×nh lín. MÆt kh¸c do ®Æc tÝnh cña ngµnh x©y l¾p cã quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n. Mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng va thi c«ng ë ®Þa ®iÓm kh¸c nhau thêi gian x©y dùng mang tÝnh ®¬n chiÕc, do m«i tr- êng khÝ hËu, thêi tiÕt... ¶nh hëng tíi tèc ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh. Do t×nh tr¹ng chiÕm dông vµ ø ®äng vèn. 1.2.4. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu. 1.2.4.1. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. §©y lµ nhãm chØ tiªu thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Trªn c¬ së nh÷ng chØ tiªu ®· nªu ta vËn dông ®Ó tÝnh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty thÓ hiÖn ë b¶ng 8: B¶ng 8: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. §¬n vÞ: 1000 ®ång. N¨ 1998 1999 2000 m ChØ tiªu TiÒn mÆt 568492 565163 523989
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2