intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long

Chia sẻ: Sapthanh Danh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:40

159
lượt xem
37
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo hiệu quả sử dụng vốn của công ty cổ phần xây lắp hải long', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Hiệu quả sử dụng vốn của Công ty Cổ phần Xây Lắp Hải Long

 1. Lêi nãi ®Çu Vèn lµ mét trong nh÷ng vÊn ®Ò nãng báng hiÖn nay ®èi víi c¸c doanh nghiÖp trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng nãi chung, ®èi víi doanh nghiÖp Nhµ níc nãi riªng. Bëi vËy nhiÖm vô cña doanh nghiÖp lµ ph¶i tæ chøc huy ®éng vµ sö dông vèn sao cho cã hiÖu qu¶ nhÊt trªn c¬ së nguyªn t¾c tµi chÝnh, tÝn dông vµ chÊp hµnh ph¸p luËt. ViÖc th- êng xuyªn tiÕn hµnh biÕn ®éng vèn vµ nguån vèn sÏ gióp cho c¸c nhµ níc qu¶n lý doanh nghiÖp vµ c¸c c¬ quan chñ qu¶n cÊp trªn thÊy ®îc thùc tr¹ng còng nh c¸c nguyªn nh©n vµ møc ®é ¶nh hëng cña tõng nh©n tè tíi hiÖu qu¶ sö dông vèn cña doanh nghiÖp. NhËn thøc ®îc yªu cÇu ®ßi hái ®ã sau mét thêi gian thùc tËp tèt nghiÖp t¹i C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long víi sù gióp ®ì cña gi¸o viªn híng dÉn - cïng sù gióp ®ì cña c¸n bé c«ng nh©n viªn trong c«ng ty t«i ®· nghiªn cøu vµ hoµn thiÖn chuyªn ®Ò thùc tËp cña m×nh víi ®Ò tµi: "HiÖu qu¶ sö dông vèn cña C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long" víi môc tiªu vËn dông nh÷ng kiÕn thøc ®· häc vµo thùc tiÔn ®Ó ph©n tÝch hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty tõ ®ã ®a ra mét sè ý kiÕn nh»m hoµn thiÖn n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty trong thêi gian tíi. Ph¹m vi nghiªn cøu giíi h¹n trong ®Ò tµi gåm: Ch¬ng 1: Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn ë C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long. Ch¬ng 2: Mét sè nhËn xÐt vµ ý kiÕn nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ë C«ng ty X©y L¾p H¶i Long
 2. Ch¬ng 1: Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn ë C«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long 1.1. Kh¸i qu¸t vÒ t×nh h×nh c«ng ty. 1.1.1. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty: C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®îc h×nh thµnh theo quyÕt ®Þnh sè 1046 Q§/BXD ngµy 27 th¸ng 10 n¨m 1996 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc x¸c ®Þnh gi¸ trÞ doanh nghiÖp thùc hiÖn cæ phÇn ho¸ vµ quyÕt ®Þnh sè 1106 Q§/BXD ngµy 29 th¸ng 9 n¨m 1997 cña Bé trëng Bé X©y dùng vÒ viÖc phª duyÖt ph¬ng ¸n cæ phÇn ho¸ vµ chuyÓn bé phËn doanh nghiÖp nhµ níc lµ nhµ m¸y: TÊm lîp xµ gå kim lo¹i cña C«ng ty XuÊt nhËp khÈu vµ x©y dùng thuéc tæng c«ng ty X©y dùng B¹ch §»ng thµnh c«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long cã ®Çy ®ñ t c¸ch ph¸p nh©n; cã con dÊu riªng; ®éc lËp vÒ tµi s¶n, ®îc më tµi kho¶n t¹i kho b¹c nhµ níc. C¸c ng©n hµng trogn vµ ngoµi níc theo quy ®Þnh cña nhµ níc. C«ng ty cæ phÇn vµ X©y l¾p H¶i long ®îc thµnh lËp ®Ó huy ®éng vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong viÖc ph¸t triÓn x©y dùng, s¶n xuÊt kinh doanh nh»m môc ®Ých thu lîi nhuËn tèi ®a t¹o c«ng ¨n viÖc lµm æn ®Þnh cho ngêi lao ®éng t¨ng lîi tøc cho cæ ®«ng ®ãng gãp cho ng©n s¸ch nhµ níc vµ ph¸t triÓn c«ng ty ngµy cµng lín m¹nh. NhiÒu c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh do c«ng ty trùc tiÕp thi c«ng ®· x©y dùng ®îc uy tÝn lín ®èi víi b¹n hµng trong vµ ngoµi níc. Nh c«ng tr×nh nhµ thi ®Çu r¹p xiÕc H¶i D¬ng lµng du lÞch ViÖt NhËt... ThÞ trêng ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty còng ®îc më réng kh¾p n¬i nh: Hµ Néi, Th¸i Nguyªn, Cao B»ng, H¶i D¬ng... vµ Xiªng kho¶ng Viªn Ch¨n t¹i c«ng hoµ d©n chñ nh©n d©n Lµo.
 3. Ngµnh nghÒ kinh doanh cña c«ng ty: - S¶n xuÊt vµ kinh doanh tÊm lîp vµ xµ gå kim lo¹i. - S¶n xuÊt vµ kinh doanh vÊt t thiÕt bÞ x©y dùng. - DÞch vô kh¸c vÒ X©y l¾p vËt liÖu x©y dùng, t vÊn X©y dùng. - XuÊt khÈu vËt t vµ thiÕt bÞ X©y l¾p. 1.1.2. C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé vµ lao ®éng cña c«ng ty. C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long cã ®éi ngò c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 281 ngêi. Trong ®ã tr×nh ®é ®¹i häc lµ 26 ngêi tr×nh ®é cao ®¼ng vµ trung cÊp lµ 32 ngêi c«ng nh©n kü thuËt cso tay nghÒ tõ BËc 4 trë lªn lµ 61 ngêi vµ 162 lao ®éng phæ th«ng... Lµ c«ng ty x©y l¾p cho nªn ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh mang tÝnh chÊt riªng biÖt ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã mét m« h×nh tæ chøc s¶n xuÊt phï hîp ®Ó ®¹t hiÖu qu¶ cao tr¸nh tæn thÊt. M« h×nh qu¶n lý cña c«ng ty cã kÕt cÊu nh sau: * Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý. + Gi¸m ®èc: Lµ ngêi ®¹i diÖn ph¸p nh©n cña c«ng ty chÞu tr¸ch nhiÖm tríc ®¹i héi cæ ®«ng vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®oäng kinh doanh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc b¶o toµn vµ ph¸t triÓn vèn còng nh ®¶m b¶o ®êi sèng cho c«ng nh©n viªn. Gióp viÖc trùc tiÕp cho gi¸m ®èc trong c«ng t¸c qu¶n lý boa gåm 2 phã gi¸m ®èc vµ kÕ to¸n trëng. + Phã gi¸m ®èc: Lµ ngêi gióp gi¸m ®èc ®iÒu hµnh mét hoÆc mét sè lÜnh vùc ho¹t ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña mét sè lÜnh vùc ho¹td ®éng cña c«ng ty theo sù ph©n c«ng cña gi¸m ®èc vµ chÞu tr¸ch nhiÖm tríc gi¸m ®èc vÒ nhiÖm vô ®îc ph©n c«ng thùc hiÖn.
 4. + KÕ to¸n trëng: Cã chøc n¨ng tham mu gióp gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai, thùc hiÖn toµn bé c«ng t¸c tµi chÝnh kÕ to¸n, th«ng tin kinh tÕ vµ h¹ch to¸n kinh tÕ ë toµn c«ng ty theo ®iÒu lÖ cña c«ng ty. §¶m nhËn viÖc tæ chøc triÓn khai thùc hiÖn c«ng t¸c tµi chÝnh phôc vô s¶n xuÊt kinh doanh ®em l¹i hiÖu qu¶ cao nhÊt. + Phßng kÕ ho¹ch tiÕp thÞ: Tham mu cho gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai, chØ ®¹o vÒ mÆt kÕ ho¹ch vµ tiÕp thÞ kinh tÕ. Thêng xuyªn quan hÖ víi c¸c c¬ quan h÷u quan kh¸ch hµng trong vµ ngoµi níc ®Ó n¾m b¾t kÞp thêi c¸c dù ¸n b¸o c¸o l·nh ®¹o c«ng ty. Theo lêi gi¸ c¶ vµ lËp gi¸ trµo hµng.... Tham gia X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n h¹n vµ dµi h¹n cña c«ng ty, giao kÕ ho¹ch vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh cho c¸c ®éi. + Phßng tæ chøc lao ®éng vµ hµnh chÝnh: Tham mu cho §¶ng uû vµ gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai vµ chØ ®¹o vÒ mÆt tæ chøc lao ®éng thanh tra, b¶o hé thi ®ua khen thëng ®Ò xuÊt m« h×nh tæ chøc, dù kiÕn xem xÐt nh©n lùc ®µo t¹o c¸n bé: n©ng l¬ng, n©ng bËc, qu¶n lý c¸n bé c«ng nh©n viªn, X©y dùng quy chÕ thanh tra ph¸p chÕ, v¨n th ®¸nh m¸y. + Phßng kü thuËt: Tham mu cho gi¸m ®èc tæ chøc triÓn khai chØ ®¹o vÒ c«ng t¸c kü thuËt, chÊt lîng vµ an toµn lao ®éng trong s¶n xuÊt kinh doanh theo ®óng quy tr×nh vµ quy ph¹m kü thuËt... cña ngµnh vµ cña nhµ níc. Qu¶n lý ®iÒu hµnh toµn bé ph¬ng tiÖn thi c«ng, tæ chøc nghiÖm thu vµ gi¸m s¸t. + Phßng tµi chÝnh - kÕ to¸n: Tham mu cho gi¸m ®èc vÒ mÆt qu¶n lý h¹ch to¸n kinh tÕ, thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh cña nhµ níc vÒ tµi chÝnh - kÕ to¸n. Tham mu cho c«ng ty quyÒn qu¶n lý sö dông vèn, quyÒn ®Çu t liªn doanh liªn kÕt... chuyÓn nhîng thay thÕ, cÇm cè tµi s¶n, thuéc quyÒn qu¶n lý cña c«ng ty theo quy ®Þnh cña ph¸p luËt.
 5. C¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n lý s¶n xuÊt cña c«ng ty Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc KÕ to¸n tr­ëng Phã gi¸m ® èc kinh danh kü thuÊt thi c«ng Phßng tµi Phßng kü Phßng tæ chÝnh kÕ thuËt thi c«ng chøc tæng Phßng kÕ to¸n hîp ho¹ch ®Çu t tiÕp thÞ §éi x© dùng sè y §éi dÞch vô kh¸c 5 §éi x©y dùng sè 1 Tæ Tæ SX SX T æ 1.2. Thùc tr¹ng qu¶n lý vµ sö dông vèn t¹i c«ng ty cæ phÇn SX X©y l¾p H¶i Long. 1.2.1. C¬ cÊu vèn vµ nguån vèn cña c«ng ty. 1.2.1.1. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty. §Ó xem xÐt c«ng t¸c qu¶n lý, sö dông vèn còng nh hiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y ta kh«ng thÓ kh«ng quan t©m ®Õn tû träng cña tõng bé phËn vèn vµ c«ng dông kinh tÕ cña chóng. Muèn thuËn lîi trong c«ng t¸c qu¶n lý vµ ®¸nh gi¸ ngêi th- êng ph©n chia vèn kinh doanh thµnh hai bé phËn: Vèn cè ®Þnh vµ
 6. vèn lu ®éng. C¬ cÊu vèn cña c«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long trong 3 n¨m ®îc thÓ hiÖn qua b¶ng sau: B¶ng 1: C¬ cÊu vèn cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long §¬n vÞ: 1000 ®ång N¨ 1998 1999 2000 m Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % ChØ tiªu Tæng 754321 100 975797 100 940255 100 vèn 5 6 6 VC§ 302328 40,07 269388 27,61 286518 30,48 1 7 7 VL§ 451993 59,93 706408 72,39 653736 69,52 4 9 9 Nguån: TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh c¸c n¨m 1998; 1999; 2000 Qua b¶ng sè liÖu trªn cho thÊy trong 3 n¨m gÇn ®©y tû träng vèn lu ®éng cña c«ng ty chiÕm ≈ 705 tæng sè vèn kinh doanh cßn cè ®Þnh chØ chiÕm ≈ 30%. KÕt cÊu nµy ®îc gi¶i thÝch lµ hîp lý bëi v× s¶n phÈm cña ngµnh x©y l¾p chÝnh lµ c¸c c«ng tr×nh vµ h¹ng môc c«ng tr×nh nªn cÇn sö dông tû träng lín c¸c kho¶n dù tr÷ vµ gi¸ trÞ c¸c c«ng tr×nh dë dang thi c«ng cßn tµi s¶n cè ®Þnh chØ cÇn mét lîng nhÊt ®Þnh nµo ®ã. Tuy vËy t¸c ®éng cña hai bé phËn vèn trªn ®èi víi kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty lµ kh«ng thÓ coi nhÑ bÊt cø bé phËn nµo ®îc bëi v×: Tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty ngoµi bé phËn nhµ kho, trô së chÝnh. C¸c thiÕt bÞ v¨n phßng, thiÕt bÞ phôc vô cho qu¶n lý vµ ®i l¹i th× phÇn lín chÝnh lµ c¸c m¸y mãc. ThiÕt bÞ dông cô cho s¶n xuÊt
 7. kinh doanh vµ thi c«ng c¸c c«ng tr×nh. Mµ nh chóng ta biÕt mét c«ng ty x©y l¾p nÕu thiÕu c¸c thiÕt bÞ nµy th× ho¹t ®éng cña c«ng ty sÏ bÞ ®×nh trÖ. MÆt kh¸c nÕu vèn lu ®éng kh«ng ®ñ ®¸p øng cho nhu cÇu vÒ c¸c kho¶n: Nguyªn vËt liÖu chi phÝ l¬ng cho c«ng nh©n tiÕn hµnh lµm hå s¬ thÇu, mua thÇu x©y l¾p... §èi víi c¸c c«ng tr×nh th× cã m¸y mãc thiÕt bÞ hiÖn ®¹i còng kh«ng thÓ tiÕn hµnh s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ ®îc. ChÝnh v× vËy viÖc t×m gi¶i ph¸p ®Ó t¨ng cêng hiÖu qu¶ sö dông tõng bé phËn gãp phÇn t¨ng hiÖu qu¶ sö dông tæng vèn kinh doanh nãi chung cña c«ng ty lµ rÊt cÇn thiÕt. §èi víi tµi s¶n lu ®éng c«ng ty cµng ph¶i cã sù qu¶n lý chÆt chÏ h¬n phï hîp h¬n v× nã cÇn mét tû lÖ rÊt lín trong tæng vèn kinh doanh vµ cã kÕt cÊu phøc t¹p h¬n tµi s¶n cè ®Þnh. Cô thÓ nã cã c¬ cÊu nh sau: B¶ng 2: C¬ cÊu gi¸ trÞ tµi s¶n lu ®éng cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long §¬n vÞ: 1000 ®ång. N¨m 1998 1999 2000 Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % ChØ tiªu Tæng 451993 100 706454 100 653736 100 TSL§ 4 0 9 TiÒn 586492 18,98 565163 8,0 523989 8,0 mÆt Dù tr÷ 227643 50,36 332732 47,09 105010 16,08 1 9 9 Kho¶n 165701 36,66 317204 44,91 496327 75,92 ph¶i thu 1 8 1 Nguån: trÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña C«ng ty trong 3 n¨m 1998; 1999; 2000.
 8. C¬ cÊu gi¸ trÞ tµi s¶n lu ®éng trªn ®©y ph¶n ¸nh t×nh h×nh chung cña hÇu hÕt c¸c c«ng ty X©y l¾p ®ã lµ bé phËn kho¶n ph¶i thu vµ kho¶n dù tr÷ thêng chiÕm tû lÖ cao trong tæng sè cßn lu ®éng. VÒ c¸c kho¶n ph¶i thu th× c¸c c«ng ty X©y l¾p nãi chung vµ c«ng ty Cæ phÇn X©y L¾p H¶i Long nãi riªng khã ®iÒu chØnh ®îc v× ®©y lµ nh÷ng kho¶n bªn A (chñ tr¬ng tr×nh ) ph¶i tr¶ th× ®· ®îc quy ®Þnh râ tõng thêi h¹n trong b¶ng hîp ®ång X©y l¾p låi. §©y chÝnh lµ t×nh tr¹ng c«ng ty bÞ chiÕm dông vèn t¹m thêi mét c¸ch hîp ph¸p trong thêi h¹n cña hîp ®ång X©y l¾p. Tuy nhiªn ®èi víi nh÷ng kho¶n dù tr÷ chóng ta l¹i cã thÓ ®iÒu chØnh ®îc ®Ó cã mét c¬ cÊu vèn thËt hîp lý. NÕu nh trong thêi kú bao cÊp kÕ ho¹ch ho¸ tËp trung vµ thêi kú ®Çu khi míi ¸p dông c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng cã sù ®iÒu tiÕt vÜ m« cña nhµ níc ®o vËt t khan hiÕm ph¶i ®Ó c¸c kho¶n dù tr÷ chiÕm tû lÖ cao ®¶m b¶o cho s¶n xuÊt ®îc liªn tôc lµ phï hîp th× xu híng nµy hiÖn nay cÇn thay ®æi. Nh chóng ta ®· biÕt nÒn kinh tÕ ViÖt Nam sau khi ¸p dông c¬ chÕ kinh tÕ thÞ trêng tù do c¹nh tranh vµ chÝnh s¸ch kinh tÕ më víi nhiÒu thanh phÇn kinh tÕ còng tå t¹i ®· cã nh÷ng thay ®æi ®¸ng kÓ. Riªng vÒ mÆt vËt t cho X©y l¾p cã thÓ nãi trªn thÞ trêng cã rÊt nhiÒu lo¹i, nhiÒu h·ng s¶n xuÊt kh¸c nhau víi sè lîng va chÊt lîng ®a d¹ng ®iÒu ®ã còng cã nghÜa lµ vËt t cho ngµnh x©y l¾p kh«ng cßn khan hiÕm. ChÝnh v× vËy c«ng ty cã thÓ gi¶m bít tû träng cña kho¶n dù tr÷ trong doanh nghiÖp ®Ó cã thÓ cã thªm vèn ®Çu t vµo c¸c bé phËn kh¸c còng nh më réng ph¹m vi kinh doanh... C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®· ¸p dông ®æi míi híng nµy mét c¸ch rÊt tèt biÓu hiÖn b»ng viÖc gi¶m tõ 4709% kho¶n dù tr÷ trong tæng gi¸ trÞ tµi s¶n lu ®éng n¨m 1999 xuèngcßn 16,08% n¨m 2000 vµ ®iÒu nµy cÇn ph¸t huy tèt trong nh÷ng n¨m tíi. Tuy nhiªn, ®Ó ¸p dông tèt cÇn nghiªn cøu kü sù biÕn ®éng cña thÞ trêng vËt t X©y l¾p ®Ó cã thÓ ®a ra tû träng kho¶n dù tr÷ hîp lý ®¶m b¶o s¶n xuÊt kinh doanh diÔn
 9. ra liªn tôc kh«ng bÞ gi¸n ®o¹n. NÕu cã thÓ lµm gi¶m ø ®äng vèn ë bé phËn dù tr÷ vµ c¸c kho¶n ph¶i thu sÏ lµm cho vßng quay vèn lu ®éng t¨ng lªn, hiÖu qu¶ sö dông vèn tèt h¬n ®a ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh ngµy cµng cao. 1.2.1.2. Nguån vèn cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. Ta cã thÓ xem xÐt vÒ c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty qua b¶ng sau: B¶ng 3: C¬ cÊu nguån vèn cña C«ng ty cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long §¬n vÞ: 1000 ®ång N¨m 1998 1999 2000 Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % Sè tiÒn Tû lÖ % ChØ tiªu Nî ph¶i tr¶ 4529934 59,92 6064089 62,14 5554838 58,96 Nî   ng¾n  3519934 46,66 5064089 51,89 4554838 48,34 h¹n Nî dµi h¹n 1000000 13,25 1000000 10,24 1000000 10,61 Vèn CSH 3023281 40,07 3696887 37,85 3865718 41,03 Tæng  7543215 100 9757976 100 9420556 100 nguån vèn Nguån: TrÝch c¬ cÊu nguån vèn cña c«ng ty trong 3 n¨m 1998; 1999; 2000 Vèn t×nh h×nh chung ë níc ta thÞ trêng chøng kho¸n cha ph¸t triÓn nªn viÖc ph¸t hµnh c¸c lo¹i chøng tõ kho¸n cæ phiÕu, tr¶i phiÕu thu hót ®Çu t trùc tiÕp nguån vèn rçi r·i trong d©n chóng cha thÓ thùc hiÖn ®îc. C«ng ty chØ cæ phÇn ho¸ ®îc mét phÇn nhá vµ nguån vèn huy ®éng vèn cña c«ng ty lµ vay nî ng©n hµng vµ nî nhµ cung cÊp trong thêi h¹n cho phÐp. Chóng ta dÔ thÊy phÇn lín sè vèn thu hót tõ c¸c nguån ®Òu ®îc bæ xung cho tµi s¶n lu ®éng cña c«ng ty nhÊt
 10. ®Þnh lµ phÇn tû träng vÒ c¸c kho¶n ph¶i thu. Trong thêi gian tíi ®Ó cã híng ®i míi huy ®éng ®îc vèn nhiÒu h¬n cã thÓ ®¸p øng ®îc c¸c nhu cÇu cña kh¸ch hµng vÒ chÊt lîng c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh, më réng s¶n xuÊt, n©ng cao c«ng nghÖ thi c«ng... C«ng ty nªn tró träng viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn. Sè vèn nµy ph¶i ®îc ph©n bæ cho hîp lý ®Ó cã thÓ thu håi vèn tr¶ nî thanh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ sö dug vèn; nép nghÜa vô cho nhµ níc ®Çy ®ñ mµ vÉn thu ®îc lîi nhuËn cho doanh nghiÖp t¨ng lîi tøc cho cæ ®éng th× míi lµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶. 1.2.2. T×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty. Ta xem xÐt t×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty ®èi víi nhµ níc. §Ó thùc hiÖn quyÒn b×nh ®¼ng gi÷a c¸c thµnh phÇn kinh tÕ trong nÒn kinh tÕ thÞ trêng, C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long còng nh c¸c doanh nghiÖp nhµ níc. Theo quy ®Þnh 22/H§BT ra n¨m 1991 kho¶n thu sö dông vèn ng©n s¸ch ®îc h¹ch to¸n vµo chi phÝ s¶n xuÊt kinh doanh nhng theo nghÞ ®Þnh 59/CP cña chÝnh phñ ra n¨m 1996 C«ng ty ph¶i trÝch lîi nhuËn thuÕ ®Ó nép thu sö dông vèn ng©n s¸ch cho nhµ níc. Ngoµi kho¶n ®ã c«ng ty ph¶i nép ®Çy ®ñ c¸c kho¶n nh mäi doanh nghiÑp. ThÓ hiÖn ë b¶ng sau: B¶ng 4: T×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vô ®èi víi nhµ níc. §¬n vÞ: 1000 ®ång                          N¨m  1998 1999 2000 ChØ tiªu Tæng nép cho nhµ níc  406894 635968 588563 Thu sö dông vèn ng©n  10206 35438 23189 s¸ch  ThuÕ   doanh   thu  201594 340879 353137 ( ThuÕ VAT)
 11. ThuÕ lîi tøc  52896 86491 53326 KhÊu hao c¬ b¶n 40485 96844 823998 C¸c kho¶n nép kh¸c 101723 76316 76513 Nguån: TÝnh b¸o c¸o t×nh h×nh thùc hiÖn nghÜa vÞ ®èi víi nhµ níc cña C«ng ty c¸c n¨m: 1998; 1999; 2000. Nh vËy hµng n¨m c«ng ty ph¶i trÝch mét kho¶n kh¸ lín lîi nhuËn sau thuÕ ®Ó nép thu sö dông vèn ng©n s¸ch. Cho nhµ níc con sè ®ã mçi n¨m ®Òu t¨ng chøng tá viÖc kinh doanh cña c«ng ty ngµy cµng ph¸t ®¹t vµ cã hiÖu qu¶ ngµy cµng cao h¬n. VÒ kho¶n thu thuÕ doanh thu (thuÕ VAT) ®èi víi c«ng ty hiÖn nµy lµ møc thu qu¸ cao va nÕu møc thu nµy ®îc nhµ níc t¹o ®iÒu kiÖn h¹ thÊp sÏ gióp c«ng ty cã thªm mét kho¶n vèn ®¸ng kÓ ®Ó ®Çu t cho s¶n xuÊt kinh doanh. XÐt ®Õn t×nh h×nh thanh to¸n cña c«ng ty ®èi víi kh¸ch hµng vµ c¸c chñ nî. Tuy tiÒn mÆt hµng c«ng ty nh÷ng n¨m gÇn ®©y cã gi¶m nhng c¸c kho¶n ph¶i thu l¹i t¨ng rÊt nhanh gióp cho vèn lu ®éng cã tû lÖ t¨ng ®¸ng kÓ. §iÒu nµy ®¶m bo¶ cho kh¶ n¨ng thanh to¸n hiÖn hµnh cña c«ng ty lu«n lu«n lín h¬n 1 chøng të t×nh h×nh tµi chÝnh lµnh m¹nh cña c«ng ty. §iÒu nµy gióp cho c«ng ty cã ®ñ møc ®é tÝn nhiÖm ®èi víi c¸c chñ nî ®Ó cã thÓ thu hót vèn ®Çu t bæ xung cho nhu cÇu vèn trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn cña c«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. 1.2.3.1. Mét sè nÐt chñ yÕu vÒ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long. KÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh lµ chØ tiªu tæng hîp nhÊt ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông s¶n xuÊt kinh doanh cña mét doanh
 12. nghiÖp. C«ng ty Cæ phÇn X©y l¾p H¶i Long ®· ®¹t ®îc nh÷ng kÕt qu¶ nh sau: B¶ng 5: Mét sè kÕt qu¶ ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty §¬n vÞ: 1.000.000 ®ång                     N¨m  1998 1999 2000 ChØ tiªu Tæng doanh thu 9473,67 13292,94 13298 Doanh thu thuÇn 9162,31 12843,62 11954,08 Lîi nhuËn 304,36 499,32 487,23 Vèn lu ®éng 4519,93 7064,54 6537,36 Nguån: TÝnh b¸o c¸o kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty c¸c n¨m: 1998; 1999; 2000. 1.2.3.2. HiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty. §èi víi mét doanh nghiÖp trong ngµnh x©y l¾p th× tµi s¶n cè ®Þnh ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh. V× nã chÝnh lµ c¸c m¸y mãc s¶n xuÊt; thi c«ng quyÕt ®Þnh cho chÊt lîng hiÖu qu¶ kinh tÕ cña c¸c c«ng tr×nh, h¹ng môc c«ng tr×nh. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh mét c¸ch chÝnh x¸c lµ mét trong nh÷ng viÖc lµm quan träng ®Ó t×m ra gi¶i ph¸p nh»m n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông chung. Thùc tÕ c«ng ty ®· dïng c¸c chØ tiªu sau; + ChØ tiªu vÒ hiÖu qu¶ sö dông tµi s¶n cè ®Þnh. + ChØ tiªu vÒ tû suÊt lîi nhuËn cña tµi s¶n cè ®Þnh. + HÖ sè ®¶m nhiÖm cña tµi s¶n cè ®Þnh.
 13. §©y lµ 3 chØ tiªu quan träng ®¸nh gi¸ kh¸ chÝnh x¸c tÝnh hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty ¶nh hëng ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh nh thÕ nµo. B¶ng 6. Mét sè chØ tiªu ph¶n ¸nh hiÖu qu¶ tµi s¶n cè ®Þnh. §¬n vÞ: 1000.000 ®ång.                    N¨m  1998 1999 2000 99 so víi 98 00 so víi 99 TuyÖt ®èi % TuyÖt ®èi % ChØ tiªu Doanh thu 9473,67 13292,94 13298 3819,27 140,3 5,06 100 Vèn cè ®Þnh 2023,28 2693,88 2865,15 ­ 329,4 89,1 171,3 106,3 Lîi nhuËn 304,36 499,32 487,23 194,96 164 ­ 12,09 97,6 H/   suÊt   sö   dông  3,13 4,93 4,64 1,8 157,5 ­ 0,29 94,1 TSC§  H/sè   ®¶m   nhËn  0,3191 0,2026 0,2154 ­ 0,1165 63,49 0,0128 106,3 TSC§ Tû suÊt lîi nhuËn  0,0321 0,0375 0,0366 0,0054 116,8 ­ 0,0009 97,6 TSC§ Nguån: TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty c¸c n¨m 1998; 1999; 2000 Trong ®iÒu kiÖn kh«ng cã møc trung bÝnh ngµnh ta chØ cã thÓ ®¸nh gi¸ møc hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña c«ng ty theo thêi gian (so s¸nh kÕt qu¶ 3 n¨m 1998; 1999 vµ 2000). Doanh thu n¨m 1997 t¨ng so víi n¨m 1998 lµ 3819,27 triÖu (tøc lµ t¨ng 40,3%) trong khi ®ã vèn cè ®Þnh gi¶m 329,4 triÖu (tøc lµ gi¶m 10,9 %) nh vËy cã thÓ nãi n¨m 1999 c«ng ty sö dông tµi s¶n cè ®Þnh cã hiÖu qu¶ cao h¬n n¨m 1998 v× møc t¨ng doanh thu vµ lîi nhuËn ®Òu cao trong khi tµi s¶n cè ®Þnh gi¶m.
 14. §Õn n¨m 2000 tuy doanh thu t¨ng 5,06 triÖu (0,03%) so víi n¨m 1999 vµ ®· t¨ng 171,3 triÖu (6,3%) nhng lîi nhuËn l¹i gi¶m 12,09 triÖu (2,4%). §iÒu nµy cho thÊy sù c¹nh tranh gay g¾t cña s¶n phÈm X©y l¾p trªn thÞ trêng. Trong thêi gian tíi c«ng ty cÇn cã nh÷ng ®iÒu chØnh míi ®Ó cã thÓ s¶n xuÊt kinh doanh tèt h¬n kh¼ng ®Þnh vÞ trÝ cña m×nh trªn thÞ trêng. ChØ tiªu hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh nãi lªn r»ng: Trong n¨m 1998 mét ®ång vèn cè ®Þnh t¹o ra 3,13 ®ång doanh thu n¨m 99 lµ 4,93 ®ång vµ n¨m 200 lµ 4,64 ®ång. Sè liÖu nµy cho thÊy vèn cè ®Þnh ®îc sö dông t¬ng ®èi hiÖu qu¶. §iÒu nµy cµng ®îc thÓ hiÖn qua hÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn cè ®Þnh: N¨m 1998 ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu ph¶i cÇn 0,3191 ®ång vèn cè ®Þnh nhng con sè ®· gi¶m xuèng 0,1165 ®ång (tøc lµ 36,51%) trong n¨m 1999. §èi víi n¨m 2000 tuy hÖ sè ®¶m nhiÖm tµi s¶n cè ®Þnh vµ hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh cã gi¶m chót Ýt so víi n¨m 1999 nhng vÉn lín h¬n tríc ®ã hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ®îc thÓ hiÖn cô thÓ qua kÕt qu¶ cuèi cïng cña ho¹t ®éng kinh doanh ®ã lµ lîi nhuËn. N¨m 1998 mét ®ång vèn cè ®Þnh mang l¹i cho c«ng ty 0,0321 ®ång lîi nhuËn vµ møc lîi nhuËn ®· t¨ng lªn 0,0054 (tøc lµ t¨ng 16,8%) trong n¨m 1999. Cã nghÜa lµ mét ®ång vèn cè ®Þnh c«ng ty t¹o ra 0,0375 ®ång lîi nhuËn. Còng nh c¸c chØ tiªu kh¸c tû suÊt lîi nhuËn tµi s¶n cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 2000 ®· gi¶m Ýt nhiÒu n¨m 1999 tuy vÉn lín h¬n nh÷ng n¨m tríc. Cô thÓ gi¶m 0,0009 ®ång tøc gi¶m 2,4% so víi n¨m 1999. §Ó hiÓu râ vÒ hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh ta t×m hiÓu chi tiÕt c¸c chØ tiªu: - HiÖu suÊt vèn cè ®Þnh.
 15. Cã hai nh©n tè ¶nh hëng trùc tiÕp tíi sù t¨ng trëng cña hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh ®ã lµ: Doanh thu vµ vèn cè ®Þnh b×nh qu©n ta cã: ∆ HSVC§ = ∆ HS VC§ (§T) + ∆ HSVC§ (VC§) Trong ®ã: + ∆HSVC§: Møc gia t¨ng hiÖu suÊt vèn cè ®Þnh. + ∆ HSVC§ (DT): Møca gia t¨ng hiÖu suÊt sö dông VC§ do ¶nh hëng cña doanh thu. + ∆ HS VC§ (VC§): Møc gia t¨ng hiÖu suÊt sö dông VC§ do ¶nh h- ëng cña t¨ng VC§. ∆ HSVC§ (DT) n¨m 1999 = - = - = 1,2633 * ∆HSVC§ (VC§)99 = - - = 0,5376 * ∆HSVC§/99 = 1,2633 + 0,5376 = 1,8009 VËy n¨m 1999 hiÖu suÊt sö dông vèn cè ®Þnh t¨ng lµ do hai bé phËn sau ¶nh hëng: T¨ng doanh thu trong khi gi¶m tµi s¶n cè ®Þnh. * ∆HSVC§(DT) n¨m 2000 = - = - = 0,0019 * ∆HSVC§(VC§)2000 = - = - = - 0,2951. * ∆HSVC§/2000 = 0,0019 + 0,2951 = - 0,2932 ChØ sè nµy ph¶n ¸nh sù gi¶m hiÖu qu¶ sö dông vèn cè ®Þnh cña n¨m 2000 so víi n¨m 1999 v× tµi s¶n cè ®Þnh t¨ng trong khi doanh thu hÇu nh gi÷ nguyªn (t¨ng rÊt nhá chØ lµ 0,03%).
 16. - HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn cè ®Þnh: Qua b¶ng 5 ta thÊy: Lîng vèn cè ®Þnh ®Ó t¹o ra 1 ®ång doanh thu n¨m 1999 gi¶m 0,1165 ®ång so víi n¨m 1998 tøc gi¶m 36,51%. NÕu cïng hÖ sè ®¶m nhiÖm n¨m 1998 muèn t¹o ra møc doanh thu n¨m 1999 th× cÇn vèn cè ®Þnh n¨m 1999 lµ: VC§99 = 0,3191 x 13292,94 = 4241,77 triÖu ®ång. Nhng thùc tÕ vèn cè ®Þnh cña c«ng ty n¨m 1999 lµ 2693,88 triÖu, nh vËy c«ng ty ®· tiÕt kiÖm ®îc mét lîng vèn cè ®Þnh lµ: 4241,77 - 2693,88 = 1547,89 triÖu ®ång. Riªng ®èi víi n¨m 2000 mét ®ång doanh thu cµng t¨ng sè lîng vèn cè ®Þnh so víi n¨m 1999 lµ 0,0128 ®ång tøc t¨ng 6,3% nh vËy c«ng ty ®· l·ng phÝ sè vèn cè ®Þnh nÕu nh gi÷ ®îc hÖ sè ®¶m nhiÖm n¨m 1999 lµ. VC§2000 = 0,2026 x 13298 = 2694,17 = 171,01 triÖu ®ång tãm l¹i ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ h¬n cña ®Ó ®¸p øng ®îc nhu cÇu ®ßi hái vÒ chÊt lîng cña thÞ trêng c«ng ty cÇn chó träng ®Çu t thÝch ®¸ng ®æi míi, n©ng cÊp tµi s¶n cè ®Þnh nh»m kh«ng ngõng ph¸t huy hiÖu qu¶ cña chóng trong ho¹t ®éng kinh doanh cña c«ng ty. 1.2.3.3. HiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty. Trong 3 n¨m gÇn ®©y viÖc sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty ®¹t kÕt qu¶ nh sau:
 17. B¶ng 7: Mét sè chØ tiªu ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn cñ c«ng ty. N¨ 1998 1999 2000 99 so víi 98 2000 so víi 99 m TuyÖt % TuyÖt % ®èi ®èi ChØ tiªu Doanh 9473,6 13292,9 13298 3819,27 140,3 5,06 100,03 thu 7 4 thuÇn Vèn lu 4519,9 7064,54 6537,36 2544,61 156,2 -527,13 92,5 ®éng 3 Lîi nhuËn 304,36 499,32 194,96 164 -12 97,6 97,6 Sè vßng 2,096 1,882 2,034 -0,214 89,8 0,152 108,07 quay VL§ Thêi gian 171,75 191,28 176,99 19,53 111,37 -14,29 92,52 mét vßng quay L/c HÖ sè 0,4771 0,5314 0,4916 0,0543 111,38 -0,0398 92,5 ®¶m nhiÖm Tû suÊt 0.0673 0,0706 0,0745 0,0033 104,9 0,0039 105,5 lîi nhuËn VL§ Søc s¶n 2,096 1,882 2,034 -0,214 89,8 0,152 108,07 xuÊt VL§ Nguån: TrÝch b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty c¸c n¨m 1998, 1999, 2000. C«ng ty cæ phÇn x©y l¾p H¶i Long ®· ¸p dông hÖ thèng chØ tiªu sau ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña m×nh.
 18. + Sè vßng quay vèn lu ®éng. + Thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn vèn lu ®éng. + HÖ sè ®¶m nhiÖm cña vèn lu ®éng. + Tû suÊt lîi nhuËn cña vèn lu ®éng. + Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng. Vèn lu ®éng lµ mét trong hai bé phËn tµi s¶n t¹o nªn vèn kinh doanh. ViÖc sö dông hiÖu qu¶ vèn lu ®éng ¶nh hëng rÊt lín ®Õn kÕt qu¶ kinh doanh cña c«ng ty. §¸nh gi¸ hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty, ph¶n ¸nh qua c¸c chØ tiªu. * Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng: Sè liÖu ë b¶ng 7 cho thÊy: Søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng n¨m 1998 lµ 2,096 cã nghÜa lµ 1 ®ång vèn lu ®éng sö dông trong n¨m 1998 ®em l¹i cho c«ng ty 2,096 ®ång vèn doanh thu thuÇn, nhng sè liÖu n¨m 1999 c«ng ty chØ ®¹t ®îc 1,882 ®ång doanh thu thuÇn trªn 1 ®ång vèn lu ®éng vµ n¨m 2000 lµ 2,034. §iÒu nµy cã nghÜa lµ søc s¶n xuÊt cña vèn lu ®éng cña c«ng ty cã xu híng gi¶m hay n¨ng suÊt lµm viÖc cña vèn lu ®éng gi¶m. * Tû suÊt lîi nhuËn cña vèn lu ®éng. Gi¸ trÞ vÒ tû suÊt lîi nhuËn cña vèn lu ®éng trong b¶ng 7 cho biÕt: Trong n¨m 1998: 1 ®ång vèn lu ®éng ®em l¹i cho c«ng ty 0,0673 ®ång lîi nhuËn con sè nµy t¨ng 0,0033 ®ång tøc 4,9% trong n¨m 1999 vµ ®Õn n¨m 2000 l¹i t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 0,0039 ®ång tøc 5,5%. MÆc dï lîi nhuËn trªn 1 ®ång doanh thu gi¶m do tæng doanh thu t¨ng nhanh khi mµ lîi nhuËn cã t¨ng nhng víi tèc ®é chËm h¬n ®ång thêi vèn lu ®éng t¨ng chËm (N¨m 2000 cßn gi¶m so víi n¨m 1999 lµ 527,18 triÖu ®ång tøc 7,5%).
 19. * Sè vßng quay cña vèn lu ®éng. ChØ tiªu nµy cho biÕt vèn lu ®éng ®· quay ®îc bao nhiªu vßng (tøc lµ tr¶i qua ®îc bao nhiªu chu kú kinh doanh) trong 1 n¨m. Qua b¶ng sè liÖu 7 cho ta thÊy n¨m 1999 vèn lu ®éng quay ®îc 1,882 vßng gi¶m so víi n¨m 1998 lµ 0,214 vßng (tøc 11,2%) vµ n¨m 2000 t¨ng so víi n¨m 1999 lµ 0,152 vßng (tøc 8,07%). Nhng n¨m 2000 vÉn gi¶m so víi n¨m 1998 lµ: 0,062 vßng (tøc 2,96%) * Thêi gian cña mét vßng lu©n chuyÓn. ChØ tiªu nµy ph¶n ¸nh gÇn t¬ng tù nhng râ nÐt h¬n vÒ sè vßng quay cña vèn lu ®éng. NÕu sè vßng quay t¨ng tøc lµ thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn gi¶m ngîc l¹i. C«ng ty ®· kh«ng dÇn gi¶m ®îc thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn ®· kh«ng dÇn gi¶m ®îc thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn ®Ó n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn lu ®éng. CôthÓ n¨m 1999 cÇn 191,28 ngµy vµ n¨m 2000 cÇn 176,99 ngµy. * HÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng. Ngoµi hai chØ tiªu vßng quay vµ thêi gian mét vßng lu©n chuyÓn vèn lu ®éng, ®Ó ®¸nh gi¸ møc tiÕt kiÖm tµi s¶n lu ®éng ngêi ta cßn sö dông chØ tiªu hÖ sè ®¶m nhiÖm vèn lu ®éng. N¨m 2000 ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu thuÇn c«ng ty ph¶i sö dông 0,4916 ®ång vèn lu ®éng vµ n¨m 1999 cÇn sö dông 0,5314 ®ång trong khi n¨m 1998 chØ cÇn 0,4771 ®ång. Nh vËy lîng vèn lu ®éng ®Ó t¹o ra mét ®ång doanh thu nh÷ng n¨m gÇn ®©y ®Òu t¨ng. Qua ph©n tÝch c¸c chØ tiªu trªn ta cã thÓ nãi r»ng viÖc qu¶n lý vµ sö dông vèn lu ®éng cña c«ng ty kh«ng hiÖu qu¶ do rÊt nhiÒu nguyªn nh©n. Ngµy nay khi ®Êt níc c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ nªn ®ßi hái vÒ c¬ së vËt chÊt lµ rÊt lín. Do ®ã c«ng tr×nh ngµy cµng nhiÒu vµ cã quy m« cµng lín ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã nh÷ng chÊt lîng
 20. mµ ph¶i ®a d¹ng vÒ chñng lo¹i vµ lín vÒ sè lîng ®ßi hái c«ng ty ph¶i cã rÊt nhiÒu vèn nãi chung vµ vèn lu ®éng nãi chung ®Ó cã thÓ më réng s¶n xuÊt kinh doanh vµ tham gia tranh thÇu vµ nhËn thÇu. Mµ nh chóng ta ®· biÕt vèn lu ®éng cña c«ng ty n¨m 1998 lµ 4519,93 triÖu; n¨m 1999 lµ 7064,54 triÖu vµ n¨m 2000 lµ 6537,36 triÖu con sè nµy so víi vèn lu ®éng cña c«ng ty X©y l¾p kh¸c cã thÓ nãi lµ nhá cha thÓ ®¸p øng ®îc nh÷ng c«ng tr×nh lín. MÆt kh¸c do ®Æc tÝnh cña ngµnh x©y l¾p cã quy tr×nh s¶n xuÊt phøc t¹p tr¶i qua nhiÒu giai ®o¹n. Mçi c«ng tr×nh ®Òu cã dù to¸n thiÕt kÕ riªng va thi c«ng ë ®Þa ®iÓm kh¸c nhau thêi gian x©y dùng mang tÝnh ®¬n chiÕc, do m«i tr- êng khÝ hËu, thêi tiÕt... ¶nh hëng tíi tèc ®é thi c«ng cña c«ng tr×nh. Do t×nh tr¹ng chiÕm dông vµ ø ®äng vèn. 1.2.4. Mét sè chØ tiªu tµi chÝnh chñ yÕu. 1.2.4.1. Nhãm chØ tiªu vÒ kh¶ n¨ng thanh to¸n. §©y lµ nhãm chØ tiªu thÓ hiÖn kh¸ râ nÐt t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty. Trªn c¬ së nh÷ng chØ tiªu ®· nªu ta vËn dông ®Ó tÝnh gi¸ t×nh h×nh tµi chÝnh cña c«ng ty thÓ hiÖn ë b¶ng 8: B¶ng 8: C¸c chØ tiªu ®¸nh gi¸ t×nh h×nh vµ kh¶ n¨ng thanh to¸n cña c«ng ty. §¬n vÞ: 1000 ®ång. N¨ 1998 1999 2000 m ChØ tiªu TiÒn mÆt 568492 565163 523989
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=159

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2