intTypePromotion=1

Báo cáo Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng

Chia sẻ: Sapthanh Danh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:125

0
106
lượt xem
10
download

Báo cáo Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng

 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ hîp t¸c vµ héi nhËp kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi hiÖn nay, ViÖt Nam ®ang phÊn ®Êu ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn khi hiÖp ®Þnh mËu dÞch tù do ASEAN cã hiÖu lùc. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ trêng, héi nhËp th¬ng m¹i ®ang ®îc hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ãn nhËn nh mét c¬ héi ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ nhanh chãng nhÊt, ®ång thêi cßn kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc khã kh¨n cÇn ph¶i vît qua. Hoµ chung nç lùc phÊn ®Êu cña c¶ níc, Viglacera còng cè g¾ng cã nh÷ng ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ ®Ó tõng bíc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu, t¨ng hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÇn x©y dùng uy tÝn th¬ng hiÖu Viglacera nãi riªng vµ th¬ng hiÖu c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam nãi chung trªn thÞ trêng thÕ giíi. Trong bèi c¶nh hiÖn nay mét nhµ s¶n xuÊt lín nh Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng, viÖc t×m kiÕm vµ xóc tiÕn c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt khÈu lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ nÕu ®îc thùc hiÖn tèt sÏ ®em l¹i lîi Ých thiÕt thùc ®èi víi Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng. Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c phÈm thuû tinh vµ gèm x©y dùng hµng ®Çu ë ViÖt Nam. §©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng nh÷ng cã quy m« réng kh¾p trong vµ ngoµi níc mµ cßn lµ ®¬n vÞ chñ lùc lµm ®Çu mèi xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thuû tinh vµ gèm x©y dùng. Tæng c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c xuÊt khÈu, coi ®©y lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ ®¹o liªn quan chÆt chÏ ®Õn sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty. V× nh÷ng lý do trªn t«i m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 1 Líp: QTKDQT 41 A
 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng" §©y lµ mét ®Ò tµi víi ph¹m vi nghiªn cøu réng vÒ c¸c mÆt cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu nh thÞ trêng xuÊt khÈu, s¶n phÈm xuÊt khÈu, kim ng¹ch xuÊt khÈu, hiÖu qu¶ xuÊt khÈu…cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng trong giai ®o¹n (1999-2002). Môc ®Ých chñ yÕu cña ®Ò tµi lµ nh»m ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Viglacera. Tõ ®ã tæng kÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt thµnh c«ng vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §ång thêi nªu lªn mét vµi gi¶i ph¸p, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Viglacera. Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: C¬ s¬ lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng. Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng Sau ®©y lµ néi dung cô thÓ cña tõng ch¬ng Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 2 Líp: QTKDQT 41 A
 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera Ch¬ng I C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu I. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ trß cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 1. Kh¸i niÖm 1.1. XuÊt khÈu XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô cña mét quèc gia víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi díi h×nh thøc mua b¸n th«ng qua quan hÖ thÞ trêng nh»m môc ®Ých khai th¸c lîi thÕ cña quèc gia trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ h×nh thøc c¬ b¶n cña ho¹t ®éng ngo¹i th- ¬ng, ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Tuy h×nh thøc ®Çu tiªn chØ lµ hµng ®æi hµng, song ngµy nay h×nh thøc xuÊt khÈu ®· ®îc thÓ hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, tõ xuÊt khÈu hµng ho¸ tiªu dïng cho ®Õn t liÖu s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ kü thuËt cao. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trao ®æi ®ã ®Òu nh»m ®em l¹i lîi Ých cho quèc gia. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mäi ph¹m vi réng c¶ vÒ kh«ng gian lÉn thêi gian. Nã cã thÓ chØ diÔn ra trong thêi gian ng¾n vµ còng cã thÓ diÔn ra trong kÐo dµi hµng n¨m. §ång thêi nã cã thÓ ®îc tiÕn hµnh trªn ph¹m vi toµn l·nh thæ mét quèc gia hay nhiÒu quèc gia kh¸c nhau. 1.2. Thóc ®Èy xuÊt khÈu Lµ c¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô cho c¸c quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi vµ thu ngo¹i tÖ hoÆc trao ®æi ngang gi¸. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 3 Líp: QTKDQT 41 A
 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera Ngµy nay c¸c quèc gia trªn thÕ giíi dï lµ níc siªu cêng hay níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam th× viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu vÉn lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Bëi mét lý do hÕt søc ®¬n gi¶n lµ thóc ®Èy xuÊt khÈu ®i ®«i víi t¨ng tæng s¶n phÈm kinh tÕ quèc d©n , t¨ng tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù... Bëi v× thÕ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung vµ ho¹t ®éng thóc ®Èy xuÊt khÈu nãi riªng lµ mét viÖc lµm hÕt søc cã ý nghÜa tríc m¾t vµ l©u dµi. 1.3. Môc tiªu cña ho¹t ®éng thóc ®Èy xuÊt khÈu Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®em l¹i nhiÒu bíc tiÕn quan träng trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia. Ho¹t ®«ng thóc ®Èy xuÊt khÈu v× thÕ rÊt quan träng.Vµ môc tiªu cña xuÊt khÈu lµ:  Qua c«ng t¸c xuÊt khÈu hµng ho¸ ®· ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ lín vµ quan träng cho ®Êt níc ®Æc biÖt cã ý nghÜa quan träng cho mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn nh níc ta. Thóc ®Èy xuÊt khÈu gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc lµm c©n b»ng c¸n c©n ngo¹i th¬ng vµ c¸n c©n thanh to¸n, t¨ng møc dù tr÷ hèi ®o¸i, t¨ng cêng kh¶ n¨ng nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i ho¸ hµng c«ng nghiÖp xuÊt khÈu trªn thÕ giíi.  Thóc ®Èy xuÊt khÈu cho chóng ta ph¸t huy ®îc lîi thÕ so s¸nh cña m×nh, sö dông cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn phong phó cã s½n vµ nguån lao ®éng, ®em l¹i lîi nhuËn cao. ViÖc sö dông hîp lý c¸c nguån tµi nguyªn khi ®a chóng vµo ph©n c«ng lao ®éng x· héi cho phÐp gi¶m bít l·ng phÝ do xuÊt khÈu nguyªn liÖu th« vµ b¸n s¶n phÈm.  Cïng víi viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu th× tÊt yÕu dÉn ®Õn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh tronh lÜnh vôc chÕ t¹o vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc thu hót ®îc lùc lîng lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ gi¶m nhÑ cho x· héi. MÆt kh¸c, do yªu cÇu kh¾t khe cña viÖc lµm hµng xuÊt khÈu ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña thÞ trêng Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 4 Líp: QTKDQT 41 A
 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera quèc tÕ, chÊt lîng mÉu m· chñng lo¹i h×nh thøc cña hµng ho¸, do vËy mµ tay nghÒ ngêi lao ®éng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao t¹o ra mét ®éi ngò lµnh nghÒ cho ®Êt níc vµ sù chuyÓn biÕn vÒ chÊt cho tõng c«ng d©n.  XuÊt khÈu hµng ho¸ lµ ph¶i xuÊt ®i tõ c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ trêng quèc tÕ. ChÝnh v× vËy, buéc c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo lµm hµng xuÊt khÈu ph¶i cã tÝnh chñ ®éng trong kinh doanh, liªn kÕt t×m b¹n hµng, t¹o ®îc nguån vèn ®Çu t tõ níc ngoµi vµo ®Ó ®Çu t trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó xuÊt khÈu ®îc hµng ho¸.  Thóc ®Èy xuÊt khÈu t¹o ra vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc t¨ng c- êng hîp t¸c ph©n c«ng vµ chuyªn m«n ho¸ quèc tÕ, ®a nÒn kinh tÕ cña m×nh hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ gi¬Ý. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu 2.1. §èi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi XuÊt khÈu lµ mét néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng vµ lµ ho¹t ®éng ®Çu tiªn trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ, xuÊt khÈu cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia còng nh toµn thÕ giíi. Do nh÷ng lý do kh¸c nhau nªn mçi quèc gia ®Òu cã thÕ m¹nh vÒ lÜnh vùc nµy nhng l¹i yÕu ë lÜnh vùc kh¸c. §Ó cã thÓ khai th¸c ®îc lîi thÕ, gi¶m bÊt lîi, t¹o ra sù c©n b»ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, c¸c quèc gia ph¸t triÓn ph¶i tiÕn hµnh trao ®æi víi nhau, mua nh÷ng s¶n phÈm mµ m×nh s¶n xuÊt khã kh¨n, b¸n nh÷ng s¶n phÈm mµ viÖc s¶n xuÊt nã lµ cã lîi thÕ . Tuy nhiªn ho¹t ®«ng xuÊt khÈu nhÊt thiÕt ph¶i ®îc diÔn ra gi÷a nh÷ng níc cã lîi thÕ vÒ lÜnh vùc nµy hay lÜnh vùc kh¸c. Mét quèc gia thua thiÖt vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc tµi nguyªn thiªn nhiªn, nh©n c«ng tiÒm n¨ng kinh tÕ... th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu còng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ néi ®Þa. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 5 Líp: QTKDQT 41 A
 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera Nãi mét c¸ch kh¸c, mét quèc gia dï trong t×nh huèng bÊt lîi vÉn t×m ra ®iÓm cã lîi ®Ó khai th¸c. B»ng viÖc khai th¸c c¸c lîi thÕ nµy, c¸c quèc gia tËp trung vµo s¶n xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã lîi thÕ t¬ng ®èi vµ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng kh«ng cã lîi thÕ t¬ng ®èi. Sù chuyªn m«n ho¸ trong s¶n xuÊt nµy ®· lµm cho mçi quèc gia khai th¸c ®îc lîi thÕ t¬ng ®èi cu¶ m×nh mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó tiÕt kiÖm nguån nh©n lùc nh vèn, lao ®éng, tµi nguyªn thiªn nhiªn... trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸. Vµ v× vËy trªn quy m« toµn thÕ giíi th× tæng s¶n phÈm còng sÏ ®îc gia t¨ng 2.2. §èi víi nÒn kinh tÕ mçi quèc gia XuÊt khÈu cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia còng nh toµn thÕ giíi. XuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n ®Ó thóc ®Èy t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc gia: *XuÊt khÈu t¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc Trong th¬ng m¹i quèc tÕ xuÊt khÈu kh«ng chØ ®Ó thu ngo¹i tÖ vÒ mµ cßn lµ víi môc ®Ých b¶o ®¶m cho nhu cÇu nhËp khÈu hµng ho¸ dÞch vô kh¸c nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng, t¨ng trëng nÒn kinh tÕ vµ tiÕn tíi xuÊt siªu, tÝch luü ngo¹i tÖ. XuÊt khÈu víi nhËp khÈu trong th¬ng m¹i quèc tÕ võa lµ tiÒn ®Ò cña nhau, xuÊt khÈu ®Ó nhËp khÈu vµ nhËp khÈu ®Ó ph¸t triÓn xuÊt khÈu. §Æc biÖt ë c¸c níc kÐm ph¸t triÓn , mét trong nh÷ng vËt c¶n chÝnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ lµ thiÕu tiÒm lùc vÒ vèn. V× vËy nguån huy ®éng cho níc ngoµi ®îc coi lµ nguån chñ yÕu cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Nhng mäi c¬ héi ®Çu t hoÆc vay nî níc ngoµi chØ t¨ng lªn khi c¸c chñ ®Çu t hoÆc ngêi cho vay thÊy ®îc kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña quèc gia ®ã. V× ®©y lµ nguån b¶o ®¶m chÝnh cho níc ®ã cã thÓ tr¶ nî ®îc. Thùc tiÔn cho thÊy, mçi mét níc ®Æc biÖt lµ c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn cã thÓ sö dông c¸c nguån vèn huy ®éng chÝnh nh: -§Çu t níc ngoµi Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 6 Líp: QTKDQT 41 A
 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera -Vay nî viÖn trî -Thu tõ nguån xuÊt khÈu TÇm quan träng cña nguån vèn ®Çu t níc ngoµi th× kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn ®uîc, song viÖc huy ®éng nguån vèn nµy kh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu dÔ dµng. Sö dông nguån vèn nµy th× c¸c níc ®i vay ph¶i chÞu mÊt mét sè thiÖt thßi nhÊt ®Þnh vµ dï b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c th× còng ph¶i hoµn l¹i vèn cho níc ngoµi. §iÒu nµy v« cïng khã kh¨n bëi ®ang thiÕu vèn l¹i cµng thiÕu vèn h¬n *Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¸t huy ®îc c¸c lîi thÕ cña ®Êt níc §Ó xuÊt khÈu ®îc c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu ph¶i lùa chän c¸c mÆt hµng cã tæng chi phÝ nhá h¬n gi¸ trÞ trung b×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi. Hä sÏ ph¶i dùa vµo nh÷ng ngµnh hµng , nh÷ng mÆt hµng cã lîi thÕ cña ®Êt níc c¶ vÒ t¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu thóc ®Èy khai th¸c cã hiÖu qu¶ h¬n v× khi xuÊt khÈu c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu sÏ cã ngo¹i tÖ ®Ó nhËp m¸y mãc, thiÕt bÞ tiªn tiÕn ®a n¨ng xuÊt lao ®éng lªn cao. *Ho¹t ®éng xuÊt khÈu gãp phÇn lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt ®Þnh híng s¶n xuÊt, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ Díi t¸c ®éng cña xuÊt khÈu, c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña thÕ giíi ®· ®ang vµ sÏ thay ®æi m¹nh mÏ. Cã hai c¸ch nh×n nhËn vÒ t¸c ®éng cña xuÊt khÈu víi s¶n xuÊt vµ sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ  Coi thÞ trêng lµ môc tiªu ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, quan ®iÓm nµy t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Cô thÓ lµ - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh cïng cã c¬ héi ph¸t triÓn - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ trêng s¶n phÈm, gãp phÇn æn ®Þnh s¶n xuÊt, t¹o ra lîi thÕ nhê quy m«. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 7 Líp: QTKDQT 41 A
 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho s¶n xuÊt më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng cña mét quèc gia. - XuÊt khÈu lµ mét ph¬ng diÖn quan träng ®Ó t¹o vèn vµ thu hót c«ng nghÖ tõ c¸c níc ph¸t triÓn nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ néi ®Þa, t¹o n¨ng lùc cho s¶n xuÊt míi. - XuÊt khÈu cßn cã vai trß thóc ®Èy chuyªn m«n ho¸, t¨ng cêng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña tõng quèc gia. Khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn th× ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng s©u s¾c. Ngµy nay, nhiÒu s¶n phÈm mµ viÖc chÕ t¹o tõng bé phËn ®îc thùc hiÖn ë c¸c quèc gia kh¸c nhau. §Ó hoµn thiÖn ®îc nh÷ng s¶n phÈm nµy, ngêi ta ph¶i tiÕn hµnh xuÊt khÈu linh kiÖn tõ níc nµy sang níc kh¸c ®Ó l¾p r¸p s¶n phÈm hoµn chØnh. Nh vËy, mçi níc hä cã thÓ tËp trung vµo s¶n xuÊt mét vµi s¶n phÈm mµ hä cã lîi thÕ, sau ®ã tiÕn hµnh trao ®æi lÊy hµng ho¸ mµ m×nh cÇn.  C¸ch nh×n nhËn kh¸c cho r»ng: chØ xuÊt khÈu nh÷ng hµng ho¸ thõa trong tiªu dïng néi ®Þa, khi nÒn kinh tÕ cßn l¹c hËu vµ chËm ph¸t triÓn s¶n xuÊt vÒ c¬ b¶n cha ®ñ tiªu dïng. Nªn chØ chñ ®éng chê sù thõa ra cña s¶n xuÊt th× xuÊt khÈu chØ bã hÑp trong mét ph¹m vi hÑp vµ t¨ng trëng chËm, do ®ã c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh«ng cã c¬ héi ph¸t triÓn. *XuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n VÒ ng¾n h¹n, ®Ó tËp trung ph¸t triÓn c¸c ngµnh hµng xuÊt khÈu th× cÇn ph¶i thªm lao ®éng, cÇn ®Ó xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶ th× cÇn tËn dông lîi thÕ lao ®éng nhiÒu, gi¸ rÎ ë níc ta. XuÊt khÈu t¹o ra nguån ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n.T¸c ®éng cña xuÊt ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng nh t¹o ra c«ng viÖc æn ®Þnh, t¨ng thu nhËp... Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 8 Líp: QTKDQT 41 A
 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera Nh vËy cã thÓ nãi xuÊt khÈu t¹o ra ®éng lùc cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ. §iÒu nµy nãi lªn tÝnh kh¸ch quan cña t¨ng cêng xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. 2.3. §èi víi doanh nghiÖp  Th«ng qua xuÊt khÈu c¸c doanh nghiÖp trong níc cã c¬ héi tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt lîng. Nh÷ng yÕu tè ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu phï hîp víi thÞ trêng.  S¶n xuÊt hµng ho¸ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh. §ång thêi cã ngo¹i tÖ ®Ó ®Çu t l¹i qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng c¶ vÒ chiÒu réng mµ c¶ vÒ chiÒu s©u.  S¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu gióp doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu viÖc lµm, t¹o thu nhËp æn ®Þnh , t¹o ra nhiÒu ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu vËt khÈu tiªu dïng, võa ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña nh©n d©n, võa thu hót ®îc lîi nhuËn.  Doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã c¬ héi më réng quan hÖ bu«n b¸n kinh doanh víi nhiÒu ®èi t¸c níc ngoµi trªn c¬ së lîi Ých cña hai bªn. Nh vËy ®øng trªn bÊt kú gãc ®é nµo ta còng thÊy sù thóc ®Èy xuÊt khÈu lµ rÊt quan träng. V× vËy thóc ®Èy xuÊt khÈu lµ cÇn thiÕt vµ mang tÝnh thùc tiÔn cao. 3. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu 3.1. XuÊt khÈu trùc tiÕp XuÊt khÈu trùc tiÕp lµ mét h×nh thøc xuÊt khÈu mµ trong ®ã c¸c nhµ s¶n xuÊt, c«ng ty xÝ nghiÖp vµ c¸c nhµ xuÊt khÈu, trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. H×nh thøc nµy kh«ng qua mét tæ chøc trung gian nµo, cã thÓ trùc tiÕp gÆp nhau cïng bµn b¹c th¶o luËn ®Ó ®a ®Õn mét hîp ®éng hoÆc Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 9 Líp: QTKDQT 41 A
 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera kh«ng cÇn gÆp nhau trùc tiÕp mµ th«ng qua th chµo hµng, th ®iÖn tö , fax, ®iÖn tho¹i... còng cã thÓ t¹o thµnh mét hîp ®ång mua b¸n kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ ®îc ký kÕt. *¦u ®iÓm cña giao dÞch trùc tiÕp Th«ng qua th¶o luËn trùc tiÕp dÔ dµng dÉn ®Õn thèng nhÊt vµ Ýt x¶y ra nh÷ng hiÓu lÇm ®¸ng tiÕc Gi¶m ®îc chi phÝ trung gian, nhiÒu khi chi phÝ nµy rÊt lín, ph¶i chia sÎ lîi nhuËn. Giao dÞch trùc tiÕp sÏ cã ®iÒu kiÖn x©m nhËp thÞ trêng, kÞp thêi tiÕp thu ý kiÕn cña kh¸ch hµng, kh¾c phôc thiÕu sãt. Chñ ®éng trong viÖc chuÈn bÞ nguån hµng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ kÞp thêi ®iÒu chØnh thÞ trêng tiªu thô, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng nhiÒu biÕn ®éng. *H¹n chÕ khã kh¨n cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp. §èi víi thÞ trêng míi cha tõng giao dÞch thêng gÆp nhiÒu bì ngì, dÔ gÆp sai lÇm, bÞ Ðp gi¸ trong mua b¸n. §ßi hái c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c kinh doanh xuÊt khÈu ph¶i cã n¨ng lùc hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô ngo¹i th¬ng, ngo¹i ng÷, v¨n ho¸ cña thÞ trêng níc ngoµi, ph¶i cã nhiÒu thêi gian tÝch luü. Khèi lîng mÆt hµng giao dÞch ph¶i lín míi cã thÓ bï ®¾p ®îc c¸c chi phÝ trong giao dÞch nh: giÊy tê, ®i l¹i, nghiªn cøu thÞ trêng…. 3.2. XuÊt khÈu gi¸n tiÕp (uû th¸c) Lµ mét h×nh thøc dÞch vô th¬ng m¹i, theo ®ã doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng ®øng ra víi vai trß trung gian thùc hiÖn xuÊt khÈu hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ uû th¸c . XuÊt khÈu uû th¸c gåm 3 bªn, bªn uû th¸c xuÊt khÈu, bªn nhËn uû th¸c xuÊt khÈu vµ bªn nhËp khÈu. Bªn uû th¸c kh«ng ®îc quyÒn thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn vÒ giao dÞch mua b¸n hµng ho¸, gi¸ Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 10 Líp: QTKDQT 41 A
 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera c¶, ph¬ng thøc thanh to¸n.... mµ ph¶i th«ng qua bªn thø 3 - ngêi nhËn uû th¸c. XuÊt khÈu uû th¸c ®îc ¸p dông trong trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng ®îc phÐp kinh doanh xuÊt khÈu trùc tiÕp hoÆc kh«ng cã ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu trùc tiÕp, uû th¸c cho doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu lµm ®¬n vÞ xuÊt khÈu hµng ho¸ cho m×nh, bªn nhËn uû th¸c ®îc nhËn mét kho¶n thï lao gäi lµ phÝ uû th¸c. *¦u ®iÓm cña h×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp Gióp doanh nghiÖp më réng thÞ trêng t×m nguån ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh. Gióp cho hµng ho¸ cña doanh nghiÖp dÔ dµng th©m nhËp vµo mét thÞ trêng míi mµ m×nh cha biÕt, tr¸nh ®îc rñi ro khi m×nh kinh doanh trªn thÞ trêng ®ã. TËn dông sù am têng hiÓu biÕt cña bªn nhËn uû th¸c trong nghiÖp vô kinh doanh xuÊt khÈu tõ kh©u ®ãng gãi, vËn chuyÓn, thuª tµu mua b¶o hiÓm… sÏ gióp doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc tiÒn cña, thêi gian ®Çu t cho viÖc thùc hiÖn xuÊt khÈu. *Nhîc ®iÓm cña h×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp MÊt mèi liªn hÖ trùc tiÕp cña doanh nghiÖp víi thÞ trêng (kh¸ch hµng). Ph¶i chia sÎ lîi nhuËn NhiÒu khi ®Çu ra phô thuéc vµo phÝa uû th¸c trung gian lµm ¶nh h- ëng ®Õn s¶n xuÊt. 3.3. XuÊt khÈu gia c«ng uû th¸c §©y lµ h×nh thøc kinh doanh mµ trong ®ã cã mét ®¬n vÞ ®øng ra nhËp nguyªn liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm cho xÝ nghiÖp gia c«ng, sau ®ã thu håi s¶n phÈm ®Ó xuÊt khÈu cho níc ngoµi. §¬n vÞ nµy ®îc hëng phÝ uû th¸c theo tho¶ thuËn víi c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 11 Líp: QTKDQT 41 A
 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera 3.4. Bu«n b¸n ®èi lu (xuÊt khÈu hµng ®æi hµng) Bu«n b¸n ®èi lu lµ mét ph¬ng thøc giao dÞch trong ®ã xuÊt khÈu kÕt hîp chÆt chÏ víi nhËp khÈu, ngêi b¸n ®ång thêi lµ ngêi mua. Khèi l- îng hµng ho¸ ®îc trao ®æi cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. ë ®©y môc ®Ých cña xuÊt khÈu kh«ng ph¶i thu vÒ mét kho¶n ngo¹i tÖ mµ nh»m thu vÒ mét khèi lîng hµng ho¸ víi gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. Tuy tiÒn tÖ kh«ng ®îc thanh to¸n trùc tiÕp nhng nã ®îc lµm vËt ngang gi¸ chung cho giao dÞch nµy. Lîi Ých cña bu«n b¸n ®èi lu lµ nh»m môc ®Ých tr¸nh ®îc c¸c rñi ro vÒ sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i trªn thÞ trêng ngo¹i hèi . §ång thêi cã lêi khi c¸c bªn kh«ng ®ñ ngo¹i tÖ thanh to¸n cho l« hµng nhËp khÈu cña m×nh. Thªm vµo ®ã, ®èi víi mét quèc gia bu«n b¸n ®èi l- u cã thÓ lµm c©n b»ng h¹n môc thêng xuyªn trong c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. 3.5. XuÊt khÈu theo nghÞ ®Þnh th §©y lµ h×nh thøc mµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu theo chØ tiªu cña nhµ níc giao cho ®Ó tiÕn hµnh xuÊt mét hoÆc mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh cho chÝnh phñ níc ngoµi trªn c¬ së nghÞ ®Þnh th ®· ký gi÷a hai ChÝnh phñ. 3.6. XuÊt khÈu t¹i chç §©y lµ h×nh thøc kinh doanh xuÊt khÈu míi ®ang cã xu híng ph¸t triÓn vµ phæ biÕn réng r·i do u ®iÓm cña nã ®em l¹i. §Æc ®iÓm cña lo¹i hµng xuÊt nµy lµ hµng ho¸ kh«ng cÇn ph¶i vît qua biªn giíi quèc gia mµ kh¸ch hµng vÉn cã thÓ ®µm ph¸n trùc tiÕp víi ngêi mua mµ chÝnh ngêi mua l¹i ®Õn víi nhµ xuÊt khÈu. MÆt kh¸c, doanh nghiÖp tr¸nh ®îc mét sè thñ tôc r¾c rèi cña h¶i quan, kh«ng ph¶i thuª ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, mua b¶o hiÓm hµng ho¸. Do ®ã, gi¶m ®îc mét lîng chi phÝ kh¸ lín. H×nh thøc xuÊt khÈu t¹i chç ®ang ®îc c¸c quèc gia, ®Æc biÖt lµ c¸c quèc gia cã thÕ m¹nh vÒ du lÞch vµ cã nhiÒu ®¬n vÞ kinh doanh, c¸c Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 12 Líp: QTKDQT 41 A
 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera tæ chøc níc ngoµi ®ãng t¹i quèc gia ®ã khai th¸c tèi ®a vµ ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín, kh«ng thua kÐm so víi xuÊt khÈu trùc tiÕp qua biªn giíi quèc gia, ®ång thêi cã c¬ héi thu håi vèn nhanh vµ lîi nhuËn cao. 3.7. Gia c«ng quèc tÕ Gia c«ng quèc tÕ lµ mét h×nh thøc kinh doanh, trong ®ã mét bªn nhËp nguån nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm (bªn nhËp gia c«ng) cña bªn kh¸c (bªn ®Æt gia c«ng) ®Ó chÕ biÕn thµnh phÈm giao l¹i cho bªn ®Æt gia c«ng vµ qua ®ã thu ®îc phÝ gia c«ng. §©y còng lµ mét h×nh thøc xuÊt khÈu ®ang ®îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®îc nhiÒu quèc gia trong ®ã ®Æc biÖt lµ quèc gia cã nguån lao ®éng dåi dµo, tµi nguyªn phong phó ¸p dông réng r·i v× th«ng qua h×nh thøc gia c«ng, ngoµi viÖc t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng, hä cßn cã ®iÒu kiÖn ®æi míi vµ c¶i tiÕn m¸y mãc kü thuËt c«ng nghÖ míi nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt. §èi víi bªn ®Æt gia c«ng, hä ®îc lîi nhuËn tõ chç lîi dông ®îc gi¸ nh©n c«ng vµ nguyªn phô liÖu t¬ng ®èi rÎ cña níc nhËn gia c«ng. H×nh thøc xuÊt khÈu nµy chñ yÕu ®îc ¸p dông trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt sö dông nhiÒu lao ®éng vµ nguyªn vËt liÖu nh dÖt may, giÇy da… 3.8. T¸i xuÊt khÈu T¸i xuÊt lµ sù tiÕp tôc xuÊt khÈu ra níc ngoµi nh÷ng mÆt hµng tríc ®©y ®· nhËp khÈu víi ®iÒu kiÖn hµng ho¸ ph¶i nguyªn d¹ng nh lóc ®Çu nhËp khÈu. H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông khi mét doanh nghiÖp kh«ng s¶n xuÊt ®îc hay s¶n xuÊt ®îc nhng víi khèi lîng Ýt, kh«ng ®ñ ®Ó xuÊt khÈu nªn ph¶i nhËp vµo ®Ó sau ®ã t¸i xuÊt. Ho¹t ®éng giao dÞch t¸i xuÊt bao gåm hai ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu víi môc ®Ých thu vÒ mét kho¶n ngo¹i tÖ lín h¬n lóc ban ®Çu Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 13 Líp: QTKDQT 41 A
 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera bá ra. C¸c bªn tham gia gåm cã: níc xuÊt khÈu, níc t¸i xuÊt khÈu vµ níc nhËp khÈu. T¹m nhËp t¸i xuÊt cã thÓ thùc hiÖn theo hai h×nh thøc sau: *T¸i xuÊt theo ®óng nghÜa cña nã: Trong ®ã hµng ho¸ ®i tõ níc xuÊt khÈu tíi níc t¸i xuÊt khÈu råi l¹i ®îc xuÊt khÈu tõ níc t¸i xuÊt tíi níc nhËp khÈu. Ngîc chiÒu víi sù vËn ®éng cña hµng ho¸ lµ sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ. níc t¸i xuÊt tr¶ tiÒn cho níc xuÊt khÈu vµ thu tiÒn vÒ tõ níc nhËp khÈu. *ChuyÓn khÈu : §îc hiÓu lµ viÖc mua hµng ho¸ cña mét níc (níc xuÊt khÈu) ®Ó b¸n hµng ho¸ cho mét níc kh¸c (níc nhËp khÈu) mµ kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo níc t¸i xuÊt. Níc t¸i xuÊt tr¶ tiÒn cho n- íc cho níc xuÊt khÈu vµ thu tiÒn vÒ tõ níc nhËp khÈu. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ t¹o ra mét thÞ trêng réng lín, quay vßng vèn vµ ®¸p øng nhu cÇu b»ng nh÷ng hµng ho¸ mµ trong níc kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc, t¹o ra thu nhËp. Nhîc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ c¸c doanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu níc xuÊt khÈu vÒ gÝa c¶, thêi gian giao hµng. Ngoµi ra nã cßn ®ßi hái ngêi lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu ph¶i giái vÒ nghiÖp vô kinh doanh t¸i xuÊt, ph¶i nhËy bÐn víi t×nh h×nh thÞ trêng vµ gi¸ c¶ thÕ giíi, sù chÝnh x¸c chÆt chÏ trong c¸c hîp ®ång mua b¸n. 3.9. Giao dÞch t¹i së giao dÞch hµng ho¸ Së giao dÞch hµng ho¸ lµ mét thÞ trêng ®Æc biÖt, t¹i ®ã th«ng qua nh÷ng ngêi m«i giíi do së giao dÞch chØ ®Þnh, ngêi ta mua b¸n hµng ho¸ víi khèi lîng lín, cã tÝnh chÊt ®ång lo¹i vµ cã phÈm chÊt cã thÓ thay ®æi ®îc víi nhau. Së giao dÞch hµng ho¸ thÓ hiÖn tËp trung cña quan hÖ cung cÇu vÒ mét mÆt hµng giao dÞch trong mét khu vùc ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Do ®ã gi¸ c¶ c«ng bè t¹i së giao dÞch cã thÓ xem nh mét tµi liÖu tham kh¶o trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ quèc tÕ Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 14 Líp: QTKDQT 41 A
 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera II . Néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu 1. Nghiªn cøu thÞ trêng, s¶n phÈm xuÊt khÈu 1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng Nghiªn cøu thÞ trêng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi bÊt kú mét c«ng ty nµo khi tham gia vµo thÞ trêng thÕ giíi. Nghiªn cøu thÞ tr- êng t¹o kh¶ n¨ng cho c¸c nhµ kinh doanh thÊy ®îc quy luËt vËn ®éng cña tõng lo¹i hµng ho¸ cô thÓ th«ng qua sù biÕn ®æi nhu cÇu, nguån vèn cung cÊp vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ ®ã trªn thÞ trêng gióp hä gi¶i quyÕt ®- îc vÊn ®Ò cña thùc tiÔn kinh doanh . Nghiªn cøu thÞ trêng lµ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin sè liÖu vÒ thÞ trêng, so s¸nh, ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin sè liÖu ®ã ®Ó rót ra kÕt luËn vÒ xu híng vËn ®éng cña thÞ trêng. Nh÷ng kÕt luËn nµy gióp cho nhµ qu¶n lý ®a ra ®îc nh÷ng nhËn ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch marketing. Néi dung chÝnh cña nghiªn cøu thÞ trêng lµ xem xÐt thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ më réng thÞ trêng. *C¸c bíc cña nghiªn cøu thÞ trêng  Nghiªn cøu kh¸i qu¸t: Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ quy m« c¬ cÊu, sù vËn ®éng cña thÞ trêng, c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng nh m«i trêng kinh doanh, m«i trêng chÝnh trÞ- luËt ph¸p…  Nghiªn cøu chi tiÕt: Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng cho biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ tËp qu¸n mua hµng, nh÷ng thãi quen vµ nh÷ng ¶nh hëng ®Õn hµnh vi mua hµng cña ngêi tiªu dïng. *C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ trêng  Nghiªn cøu t¹i ®Þa bµn: lµ nghiªn cøu b»ng c¸ch thu thËp th«ng tin vµ c¸c nguån tµi liªô c«ng khai vµ xö lý c¸c th«ng tin ®ã. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 15 Líp: QTKDQT 41 A
 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera  Nghiªn cøu t¹i hiÖn trêng: lµ viÖc thu thËp th«ng tin chñ yÕu th«ng qua tiÕp xóc trùc tiÕp, sau ®ã tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c th«ng tin thu thËp ®îc . *Néi dung cña nghiªn cøu thÞ trêng  Ph©n tÝch cung : ®Çu tiªn cÇn n¾m ®îc t×nh h×nh cung , lµ toµn bé khèi lîng hµng ho¸ ®·, ®ang vµ cã kh¶ n¨ng b¸n ra trªn thÞ trêng. CÇn xem xÐt gi¸ c¶ trung b×nh, sù ph©n bè hµng ho¸ vµ t×nh h×nh s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang ë giai ®o¹n nµo .  Ph©n tÝch cÇu : Tõ th«ng tin vÒ hµng ho¸ ®ang b¸n trªn thÞ trêng mµ cÇn x¸c ®Þnh xem nh÷ng s¶n phÈm nµo cã thÓ th¬ng m¹i ho¸ ®îc. CÇn xem xÐt : - §èi tîng tiªu dïng: giíi tÝnh, nghÒ nghÞªp, giai cÊp… - Lý do mua hµng. - NhÞp ®iÖu mua hµng. - Kh¸ch hµng t¬ng lai. 1.2. Lùa chän mÆt hµng xuÊt khÈu §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhng rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh ®îc ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Khi doanh nghiÖp cã ý ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng mµ m×nh kh¼ng ®Þnh kinh doanh. §Ó lùa chän ®îc ®óng c¸c mÆt hµng mµ thÞ trêng cÇn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu tØ mØ, ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ nhu cÇu thÞ trêng còng nh kh¶ n¨ng doanh nghiÖp. Qua ho¹t ®éng nµy doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh, dù ®o¸n ®îc xu h- íng biÕn ®éng cña thÞ trêng còng nh kh¶ n¨ng doanh nghiÖp. Qua ho¹t ®éng nµy doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh, dù ®o¸n ®îc xu híng biÕn ®éng cña thÞ trêng còng nh c¸c c¬ héi vµ th¸ch thøc doanh nghiÖp gÆp ph¶i trªn thÞ trêng thÕ giíi. Ho¹t ®éng nµy kh«ng nh÷ng ®ßi hái mét thêi Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 16 Líp: QTKDQT 41 A
 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera gian dµi mµ cßn ph¶i tèn nhiÒu chi phÝ, song bï l¹i doanh nghiÖp cã thÓ x©m nhËp vµo thÞ trêng tiÒm tµng cã kh¶ n¨ng t¨ng doanh sè lîi nhuËn kinh doanh. 2. Lùa chän ®èi t¸c giao dÞch Sau khi lùa chän ®îc mÆt hµng vµ thÞ trêng xuÊt khÈu, doanh nghiÖp muèn x©m nhËp vµo tõng giai ®o¹n thÞ trêng ®ã th× doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ®îc ®èi t¸c ®ang ho¹t ®éng trªn thÞ trêng cã thÓ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cho m×nh. ViÖc lùa chän ®óng ®èi t¸c ®Ó giao dÞch tr¸nh cho doanh nghiÖp nh÷ng phiÒn to¸i, nh÷ng mÊt m¸t rñi ro gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh kinh doanh trªn thÞ trêng quèc tÕ, ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh. C¸ch tèt nhÊt ®Ó lùa chän ®óng ®èi t¸c lµ lùa chän ®èi t¸c cã ®Æc ®iÓm sau:  Lµ ngêi xuÊt khÈu trùc tiÕp. V× víi mÆt hµng kinh doanh ®ã, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i chia sÎ lîi nhuËn kinh doanh do ®ã thu ®îc l¬Þ nhuËn lín nhÊt. Tuy nhiªn, trong tr¬ng hîp s¶n phÈm vµ thÞ trêng hoµn toµn míi th× l¹i rÊt cÇn th«ng qua c¸c ®¹i lý hoÆc c¸c c«ng ty uû th¸c xuÊt khÈu ®Ó gi¶m chi phÝ chi viÖc th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi.  Quen biÕt, cã uy tÝn kinh doanh .  Cã thùc lùc tµi chÝnh .  Cã thiÖn trÝ trong quan hÖ lµm ¨n víi doanh nghiÖp kh«ng cã biÓu hiÖn hµnh vi lõa ®¶o . Trong qu¸ tr×nh lùa chän ®èi t¸c giao dÞch, c«ng ty cã thÓ th«ng qua c¸c b¹n hµng ®· cã quan hÖ kinh doanh víi doanh nghiÖp tríc ®ã, th«ng qua c¸c tin tøc thu nhËp vµ ®iÒu tra ®îc, c¸c phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp, c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®Ó hä gióp ®ì . Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 17 Líp: QTKDQT 41 A
 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera 3. LËp ph¬ng ¸n kinh doanh xuÊt khÈu Trªn c¬ së kÕt qu¶ thu ®îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr- êng, c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu ph¶i lËp ph¬ng ¸n kinh doanh cho m×nh bao gåm:  §¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ trêng vµ th¬ng nh©n, ph¸c ho¹ bøc tranh tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n.  Lùa chän mÆt hµng thêi c¬ ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng thøc kinh doanh, sù lùa chän nµy ph¶i mang tÝnh thuyÕt phôc trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh cã liªn quan.  §Ò ra môc tiªu cô thÓ nh sÏ b¸n ®îc bao nhiªu hµng, gi¸ b¸n lÎ bao nhiªu, th©m nhËp vµo thÞ trêng nµo.  §Ò ra biÖn ph¸p vµ c«ng cô thùc hiÖn nh»m ®¹t ®îc môc tiªu.  S¬ bé ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua c¸c chØ tiªu c¬ b¶n: - ChØ tiªu tû suÊt ngo¹i tÖ . - ChØ tiªu tû suÊt doanh lîi xuÊt khÈu . - ChØ tiªu thêi gian thu håi vèn cho xuÊt khÈu . - §iÓm hoµ vèn trong xuÊt khÈu hµng ho¸ . 4. Lùa chän ph¬ng thøc giao dÞch Ph¬ng thøc giao dÞch lµ c¸c doanh nghiÖp sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi. Nh÷ng ph¬ng thøc nµy quy ®Þnh nh÷ng thñ tôc cÇn tiÕn hµnh, c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch, c¸c thao t¸c vµ chøng tõ cÇn thiÕt trong quan hÖ kinh doanh. Cã rÊt nhiÒu ph¬ng thøc giao dÞch kh¸c nhau nh giao dÞch th«ng thêng, giao dÞch qua kh©u trung gian, giao dÞch t¹i héi trî, triÓn l·m, giao dÞch hµng ho¸, gia c«ng quèc tÕ. Tuy nhiªn, phæ biÕn vµ ®îc sö dông nhiÒu nhÊt lµ giao dÞch th«ng thêng. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 18 Líp: QTKDQT 41 A
 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera *Giao dÞch th«ng thêng §©y lµ sù giao dÞch mµ ngêi mua vµ ngêi b¸n th¶o luËn trùc tiÕp víi nhau th«ng qua th tõ, ®iÖn tÝn… ®Ó bµn vÒ c¸c ®iÒu kho¶n sÏ ghi trong hîp ®ång. C¸c bíc tiÕn hµnh giao dÞch th«ng thêng bao gåm: Hái gi¸ - b¸o gi¸- chµo hµng- chÊp nhËn, x¸c nhËn. *Giao dÞch qua trung gian Lµ viÖc ngêi mua vµ ngêi b¸n quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn trong giao dÞch mua b¸n hµng ho¸ nhê tíi sù gióp ®ì cña ngêi thø 3 ®Ó ®µm ph¸n vµ ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång. *Bu«n b¸n ®èi lu Lµ ph¬ng thøc giao dÞch trong ®ã xuÊt khÈu kÕt hîp chÆt chÏ víi nhËp khÈu, ngêi b¸n ®ång thêi lµ ngêi mua, lîng hµng ho¸ trao ®æi cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. *§Êu gi¸ quèc tÕ §©y lµ phêng thøc b¸n hµng ®Æc biÖt ®îc tæ chøc c«ng khai ë mét n¬i nhÊt ®Þnh, t¹i ®ã sau khi xem xÐt hÕt hµng ho¸, nh÷ng ngêi mua hµng ®Ó ngêi b¸n ®a ra gi¸ m×nh muèn b¸n Ngoµi ra, cßn mét sè lo¹i giao dÞch kh¸c nh: - Giao dÞch ë së giao dÞch hµng ho¸ . - Giao dÞch t¹i héi trî triÓn l·m. - Gia c«ng - §Êu thÇu quèc tÕ Tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ mµ doanh nghiÖp lùa chän tõng ph¬ng thøc giao dÞch mua b¸n thÝch hîp. Nãi chung, víi c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau th× phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng vµ kh¶ n»ng cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän c¸c ph¬ng thøc giao dÞch kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n kh¸ch Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 19 Líp: QTKDQT 41 A
 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera hµng mua hµng víi sè lîng lín, mua thêng xuyªn th× ph¬ng thøc giao dÞch th«ng thêng ®îc ¸p dông. Víi nh÷ng hµng ho¸ cã tÝnh chÊt chuyªn ngµnh th× tham gia héi trî vµ triÓn l·m l¹i cã t¸c dông tÝch cùc . 5. §µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu §µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nh÷ng c«ng ®o¹n mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn tríc ®ã. §ång thêi nã quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh kh¶ thi hay kh«ng kh¶ thi cña kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghÞªp. ViÖc ®µm ph¸n ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu trªn thÞ trêng vµo ®èi thñ c¹nh tranh, kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp còng nh m«Ý quan hÖ cña doanh nghiÖp vµ ®èi t¸c. NÕu ®µm ph¸n diÔn ra tèt ®Ñp, th× kÕt qu¶ cña nã lµ hîp ®ång ®îc ký kÕt. Mét cam kÕt hîp ®ång sÏ lµ nh÷ng ph¸p lý quan träng, v÷ng ch¾c vµ ®¸ng tin cËy ®Ó c¸c bªn thùc hiÖn lêi cam kÕt cña m×nh. §µm ph¸n cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua th tõ , ®iÖn tÝn vµ ®µm ph¸n trùc tiÕp. TiÕp sau c«ng viÖc ®µm ph¸n, c¸c bªn tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸. Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ mét v¨n b¶n cã tÝnh chÊt ph¸p lý ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së th¶o luËn mét c¸ch b×nh ®¼ng, tù nguyÖn gi÷a c¸c chñ thÓ nh»m x¸c lËp thùc hiÖn vµ chÊm døt c¸c mèi quan hÖ trao ®æi hµng ho¸ . Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ lµ hîp ®ång mua b¸n ®Æc biÖt trong ®ã quy ®Þnh ngêi b¸n cã nghÜa vô chuyÓn quyÒn (cho ngêi ) së h÷u hµng ho¸ cho ngêi mua, cßn ngêi mua cã nghÜa vô tr¶ tiÒn cho ng- êi b¸n theo gi¸ tho¶ thuËn b»ng ph¬ng thøc quèc tÕ. Kh¸c víi hîp ®ång mua b¸n néi ®Þa, hîp ®ång xuÊt khÈu th«ng th- êng h×nh thµnh gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã trô së kinh doanh ë c¸c quèc Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 20 Líp: QTKDQT 41 A
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2