intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng

Chia sẻ: Sapthanh Danh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:125

117
lượt xem
10
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng', luận văn - báo cáo, tài chính - kế toán - ngân hàng phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo Một số giải pháp nhằm thúc đẩy xuất khẩu của Tổng công ty thuỷ tinh và gốm xây dựng

 1. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera Lêi nãi ®Çu Trong xu thÕ hîp t¸c vµ héi nhËp kh«ng ngõng cña nÒn kinh tÕ c¸c níc trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi hiÖn nay, ViÖt Nam ®ang phÊn ®Êu ®Ó cã thÓ ®øng v÷ng vµ ph¸t triÓn khi hiÖp ®Þnh mËu dÞch tù do ASEAN cã hiÖu lùc. Cïng víi sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ s¶n xuÊt hµng ho¸ theo c¬ chÕ thÞ trêng, héi nhËp th¬ng m¹i ®ang ®îc hÇu hÕt c¸c quèc gia trªn thÕ giíi ®ãn nhËn nh mét c¬ héi ph¸t triÓn kinh tÕ mét c¸ch cã hiÖu qu¶ nhÊt vµ nhanh chãng nhÊt, ®ång thêi cßn kh«ng Ýt nh÷ng th¸ch thøc khã kh¨n cÇn ph¶i vît qua. Hoµ chung nç lùc phÊn ®Êu cña c¶ níc, Viglacera còng cè g¾ng cã nh÷ng ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ ®Ó tõng bíc më réng thÞ trêng xuÊt khÈu, t¨ng hiÖu qu¶ trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ dÇn x©y dùng uy tÝn th¬ng hiÖu Viglacera nãi riªng vµ th¬ng hiÖu c¸c s¶n phÈm ViÖt Nam nãi chung trªn thÞ trêng thÕ giíi. Trong bèi c¶nh hiÖn nay mét nhµ s¶n xuÊt lín nh Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng, viÖc t×m kiÕm vµ xóc tiÕn c¸c biÖn ph¸p ®Èy m¹nh c«ng t¸c xuÊt khÈu lµ mét viÖc lµm hÕt søc cÇn thiÕt vµ nÕu ®îc thùc hiÖn tèt sÏ ®em l¹i lîi Ých thiÕt thùc ®èi víi Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng. Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng lµ ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh c¸c phÈm thuû tinh vµ gèm x©y dùng hµng ®Çu ë ViÖt Nam. §©y lµ mét doanh nghiÖp nhµ níc kh«ng nh÷ng cã quy m« réng kh¾p trong vµ ngoµi níc mµ cßn lµ ®¬n vÞ chñ lùc lµm ®Çu mèi xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng thuû tinh vµ gèm x©y dùng. Tæng c«ng ty rÊt quan t©m ®Õn c«ng t¸c xuÊt khÈu, coi ®©y lµ mét trong nh÷ng ho¹t ®éng chñ ®¹o liªn quan chÆt chÏ ®Õn sù thµnh c«ng cña Tæng c«ng ty. V× nh÷ng lý do trªn t«i m¹nh d¹n ®i s©u nghiªn cøu ®Ò tµi: Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 1 Líp: QTKDQT 41 A
 2. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera "Mét sè gi¶i ph¸p nh»m thóc ®Èy xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng" §©y lµ mét ®Ò tµi víi ph¹m vi nghiªn cøu réng vÒ c¸c mÆt cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu nh thÞ trêng xuÊt khÈu, s¶n phÈm xuÊt khÈu, kim ng¹ch xuÊt khÈu, hiÖu qu¶ xuÊt khÈu…cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng trong giai ®o¹n (1999-2002). Môc ®Ých chñ yÕu cña ®Ò tµi lµ nh»m ph©n tÝch, ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Viglacera. Tõ ®ã tæng kÕt ®¸nh gi¸ nh÷ng mÆt thµnh c«ng vµ nh÷ng mÆt cßn tån t¹i cÇn kh¾c phôc trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. §ång thêi nªu lªn mét vµi gi¶i ph¸p, ®Ò xuÊt kiÕn nghÞ nh»m gãp phÇn ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Viglacera. Néi dung ®Ò tµi gåm 3 ch¬ng: Ch¬ng I: C¬ s¬ lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Ch¬ng II: Thùc tr¹ng kinh doanh xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng. Ch¬ng III: Ph¬ng híng vµ gi¶i ph¸p ®Èy m¹nh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cña Tæng c«ng ty thuû tinh vµ gèm x©y dùng Sau ®©y lµ néi dung cô thÓ cña tõng ch¬ng Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 2 Líp: QTKDQT 41 A
 3. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera Ch¬ng I C¬ së lý luËn chung vÒ ho¹t ®éng xuÊt khÈu I. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ trß cña nã trong nÒn kinh tÕ quèc d©n 1. Kh¸i niÖm 1.1. XuÊt khÈu XuÊt khÈu lµ ho¹t ®éng trao ®æi hµng ho¸ vµ dÞch vô cña mét quèc gia víi phÇn cßn l¹i cña thÕ giíi díi h×nh thøc mua b¸n th«ng qua quan hÖ thÞ trêng nh»m môc ®Ých khai th¸c lîi thÕ cña quèc gia trong ph©n c«ng lao ®éng quèc tÕ. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu lµ h×nh thøc c¬ b¶n cña ho¹t ®éng ngo¹i th- ¬ng, ®· xuÊt hiÖn tõ rÊt l©u ®êi vµ ngµy cµng ph¸t triÓn. Tuy h×nh thøc ®Çu tiªn chØ lµ hµng ®æi hµng, song ngµy nay h×nh thøc xuÊt khÈu ®· ®îc thÓ hiÖn díi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mäi lÜnh vùc, trong mäi ®iÒu kiÖn kinh tÕ, tõ xuÊt khÈu hµng ho¸ tiªu dïng cho ®Õn t liÖu s¶n xuÊt, m¸y mãc thiÕt bÞ, c«ng nghÖ kü thuËt cao. TÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng trao ®æi ®ã ®Òu nh»m ®em l¹i lîi Ých cho quèc gia. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu diÔn ra trªn mäi ph¹m vi réng c¶ vÒ kh«ng gian lÉn thêi gian. Nã cã thÓ chØ diÔn ra trong thêi gian ng¾n vµ còng cã thÓ diÔn ra trong kÐo dµi hµng n¨m. §ång thêi nã cã thÓ ®îc tiÕn hµnh trªn ph¹m vi toµn l·nh thæ mét quèc gia hay nhiÒu quèc gia kh¸c nhau. 1.2. Thóc ®Èy xuÊt khÈu Lµ c¸c biÖn ph¸p nh»m ®Èy m¹nh c¸c ho¹t ®éng b¸n hµng ho¸ vµ dÞch vô cho c¸c quèc gia kh¸c trªn thÕ giíi vµ thu ngo¹i tÖ hoÆc trao ®æi ngang gi¸. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 3 Líp: QTKDQT 41 A
 4. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera Ngµy nay c¸c quèc gia trªn thÕ giíi dï lµ níc siªu cêng hay níc ®ang ph¸t triÓn nh ViÖt Nam th× viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu vÉn lµ viÖc lµm cÇn thiÕt. Bëi mét lý do hÕt søc ®¬n gi¶n lµ thóc ®Èy xuÊt khÈu ®i ®«i víi t¨ng tæng s¶n phÈm kinh tÕ quèc d©n , t¨ng tiÒm lùc kinh tÕ, qu©n sù... Bëi v× thÕ ho¹t ®éng xuÊt khÈu nãi chung vµ ho¹t ®éng thóc ®Èy xuÊt khÈu nãi riªng lµ mét viÖc lµm hÕt søc cã ý nghÜa tríc m¾t vµ l©u dµi. 1.3. Môc tiªu cña ho¹t ®éng thóc ®Èy xuÊt khÈu Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ®em l¹i nhiÒu bíc tiÕn quan träng trong viÖc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ cña mét quèc gia. Ho¹t ®«ng thóc ®Èy xuÊt khÈu v× thÕ rÊt quan träng.Vµ môc tiªu cña xuÊt khÈu lµ:  Qua c«ng t¸c xuÊt khÈu hµng ho¸ ®· ®em l¹i nguån thu ngo¹i tÖ lín vµ quan träng cho ®Êt níc ®Æc biÖt cã ý nghÜa quan träng cho mét quèc gia ®ang ph¸t triÓn nh níc ta. Thóc ®Èy xuÊt khÈu gãp phÇn ®¸ng kÓ vµo viÖc lµm c©n b»ng c¸n c©n ngo¹i th¬ng vµ c¸n c©n thanh to¸n, t¨ng møc dù tr÷ hèi ®o¸i, t¨ng cêng kh¶ n¨ng nhËp khÈu m¸y mãc thiÕt bÞ, hiÖn ®¹i ho¸ hµng c«ng nghiÖp xuÊt khÈu trªn thÕ giíi.  Thóc ®Èy xuÊt khÈu cho chóng ta ph¸t huy ®îc lîi thÕ so s¸nh cña m×nh, sö dông cã hiÖu qu¶ nguån tµi nguyªn phong phó cã s½n vµ nguån lao ®éng, ®em l¹i lîi nhuËn cao. ViÖc sö dông hîp lý c¸c nguån tµi nguyªn khi ®a chóng vµo ph©n c«ng lao ®éng x· héi cho phÐp gi¶m bít l·ng phÝ do xuÊt khÈu nguyªn liÖu th« vµ b¸n s¶n phÈm.  Cïng víi viÖc thóc ®Èy xuÊt khÈu th× tÊt yÕu dÉn ®Õn nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn m¹nh tronh lÜnh vôc chÕ t¹o vµ s¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu. §iÒu nµy dÉn ®Õn viÖc thu hót ®îc lùc lîng lao ®éng tham gia vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt vµ gi¶m nhÑ cho x· héi. MÆt kh¸c, do yªu cÇu kh¾t khe cña viÖc lµm hµng xuÊt khÈu ®Ó ®¸p øng yªu cÇu ®ßi hái cña thÞ trêng Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 4 Líp: QTKDQT 41 A
 5. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera quèc tÕ, chÊt lîng mÉu m· chñng lo¹i h×nh thøc cña hµng ho¸, do vËy mµ tay nghÒ ngêi lao ®éng kh«ng ngõng ®îc n©ng cao t¹o ra mét ®éi ngò lµnh nghÒ cho ®Êt níc vµ sù chuyÓn biÕn vÒ chÊt cho tõng c«ng d©n.  XuÊt khÈu hµng ho¸ lµ ph¶i xuÊt ®i tõ c¸c s¶n phÈm phï hîp víi yªu cÇu cña thÞ trêng quèc tÕ. ChÝnh v× vËy, buéc c¸c doanh nghiÖp tham gia vµo lµm hµng xuÊt khÈu ph¶i cã tÝnh chñ ®éng trong kinh doanh, liªn kÕt t×m b¹n hµng, t¹o ®îc nguån vèn ®Çu t tõ níc ngoµi vµo ®Ó ®Çu t trang thiÕt bÞ hiÖn ®¹i ®Ó xuÊt khÈu ®îc hµng ho¸.  Thóc ®Èy xuÊt khÈu t¹o ra vai trß quyÕt ®Þnh trong viÖc t¨ng c- êng hîp t¸c ph©n c«ng vµ chuyªn m«n ho¸ quèc tÕ, ®a nÒn kinh tÕ cña m×nh hoµ nhËp vµo nÒn kinh tÕ thÕ gi¬Ý. 2. Vai trß cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu 2.1. §èi víi nÒn kinh tÕ thÕ giíi XuÊt khÈu lµ mét néi dung chÝnh cña ho¹t ®éng ngo¹i th¬ng vµ lµ ho¹t ®éng ®Çu tiªn trong ho¹t ®éng th¬ng m¹i quèc tÕ, xuÊt khÈu cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ cña mét quèc gia còng nh toµn thÕ giíi. Do nh÷ng lý do kh¸c nhau nªn mçi quèc gia ®Òu cã thÕ m¹nh vÒ lÜnh vùc nµy nhng l¹i yÕu ë lÜnh vùc kh¸c. §Ó cã thÓ khai th¸c ®îc lîi thÕ, gi¶m bÊt lîi, t¹o ra sù c©n b»ng trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt vµ tiªu dïng, c¸c quèc gia ph¸t triÓn ph¶i tiÕn hµnh trao ®æi víi nhau, mua nh÷ng s¶n phÈm mµ m×nh s¶n xuÊt khã kh¨n, b¸n nh÷ng s¶n phÈm mµ viÖc s¶n xuÊt nã lµ cã lîi thÕ . Tuy nhiªn ho¹t ®«ng xuÊt khÈu nhÊt thiÕt ph¶i ®îc diÔn ra gi÷a nh÷ng níc cã lîi thÕ vÒ lÜnh vùc nµy hay lÜnh vùc kh¸c. Mét quèc gia thua thiÖt vÒ tÊt c¶ c¸c lÜnh vùc tµi nguyªn thiªn nhiªn, nh©n c«ng tiÒm n¨ng kinh tÕ... th«ng qua ho¹t ®éng xuÊt khÈu còng cã ®iÒu kiÖn ph¸t triÓn kinh tÕ néi ®Þa. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 5 Líp: QTKDQT 41 A
 6. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera Nãi mét c¸ch kh¸c, mét quèc gia dï trong t×nh huèng bÊt lîi vÉn t×m ra ®iÓm cã lîi ®Ó khai th¸c. B»ng viÖc khai th¸c c¸c lîi thÕ nµy, c¸c quèc gia tËp trung vµo s¶n xuÊt khÈu c¸c mÆt hµng cã lîi thÕ t¬ng ®èi vµ nhËp khÈu c¸c mÆt hµng kh«ng cã lîi thÕ t¬ng ®èi. Sù chuyªn m«n ho¸ trong s¶n xuÊt nµy ®· lµm cho mçi quèc gia khai th¸c ®îc lîi thÕ t¬ng ®èi cu¶ m×nh mét c¸ch tèt nhÊt ®Ó tiÕt kiÖm nguån nh©n lùc nh vèn, lao ®éng, tµi nguyªn thiªn nhiªn... trong qu¸ tr×nh s¶n xuÊt hµng ho¸. Vµ v× vËy trªn quy m« toµn thÕ giíi th× tæng s¶n phÈm còng sÏ ®îc gia t¨ng 2.2. §èi víi nÒn kinh tÕ mçi quèc gia XuÊt khÈu cã vai trß ®Æc biÖt quan träng ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ cña mçi quèc gia còng nh toµn thÕ giíi. XuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng nh©n tè c¬ b¶n ®Ó thóc ®Èy t¨ng trëng vµ ph¸t triÓn kinh tÕ quèc gia: *XuÊt khÈu t¹o nguån vèn chñ yÕu cho nhËp khÈu, phôc vô c«ng nghiÖp ho¸ hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt níc Trong th¬ng m¹i quèc tÕ xuÊt khÈu kh«ng chØ ®Ó thu ngo¹i tÖ vÒ mµ cßn lµ víi môc ®Ých b¶o ®¶m cho nhu cÇu nhËp khÈu hµng ho¸ dÞch vô kh¸c nh»m tho¶ m·n nhu cÇu tiªu dïng, t¨ng trëng nÒn kinh tÕ vµ tiÕn tíi xuÊt siªu, tÝch luü ngo¹i tÖ. XuÊt khÈu víi nhËp khÈu trong th¬ng m¹i quèc tÕ võa lµ tiÒn ®Ò cña nhau, xuÊt khÈu ®Ó nhËp khÈu vµ nhËp khÈu ®Ó ph¸t triÓn xuÊt khÈu. §Æc biÖt ë c¸c níc kÐm ph¸t triÓn , mét trong nh÷ng vËt c¶n chÝnh ®èi víi sù ph¸t triÓn kinh tÕ lµ thiÕu tiÒm lùc vÒ vèn. V× vËy nguån huy ®éng cho níc ngoµi ®îc coi lµ nguån chñ yÕu cho qu¸ tr×nh ph¸t triÓn. Nhng mäi c¬ héi ®Çu t hoÆc vay nî níc ngoµi chØ t¨ng lªn khi c¸c chñ ®Çu t hoÆc ngêi cho vay thÊy ®îc kh¶ n¨ng xuÊt khÈu cña quèc gia ®ã. V× ®©y lµ nguån b¶o ®¶m chÝnh cho níc ®ã cã thÓ tr¶ nî ®îc. Thùc tiÔn cho thÊy, mçi mét níc ®Æc biÖt lµ c¸c quèc gia ®ang ph¸t triÓn cã thÓ sö dông c¸c nguån vèn huy ®éng chÝnh nh: -§Çu t níc ngoµi Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 6 Líp: QTKDQT 41 A
 7. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera -Vay nî viÖn trî -Thu tõ nguån xuÊt khÈu TÇm quan träng cña nguån vèn ®Çu t níc ngoµi th× kh«ng ai cã thÓ phñ nhËn ®uîc, song viÖc huy ®éng nguån vèn nµy kh«ng ph¶i lµ mét ®iÒu dÔ dµng. Sö dông nguån vèn nµy th× c¸c níc ®i vay ph¶i chÞu mÊt mét sè thiÖt thßi nhÊt ®Þnh vµ dï b»ng c¸ch nµy hay c¸ch kh¸c th× còng ph¶i hoµn l¹i vèn cho níc ngoµi. §iÒu nµy v« cïng khã kh¨n bëi ®ang thiÕu vèn l¹i cµng thiÕu vèn h¬n *Ho¹t ®éng xuÊt khÈu ph¸t huy ®îc c¸c lîi thÕ cña ®Êt níc §Ó xuÊt khÈu ®îc c¸c doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu ph¶i lùa chän c¸c mÆt hµng cã tæng chi phÝ nhá h¬n gi¸ trÞ trung b×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi. Hä sÏ ph¶i dùa vµo nh÷ng ngµnh hµng , nh÷ng mÆt hµng cã lîi thÕ cña ®Êt níc c¶ vÒ t¬ng ®èi vµ tuyÖt ®èi. Ho¹t ®éng xuÊt khÈu thóc ®Èy khai th¸c cã hiÖu qu¶ h¬n v× khi xuÊt khÈu c¸c doanh nghiÖp xuÊt khÈu sÏ cã ngo¹i tÖ ®Ó nhËp m¸y mãc, thiÕt bÞ tiªn tiÕn ®a n¨ng xuÊt lao ®éng lªn cao. *Ho¹t ®éng xuÊt khÈu gãp phÇn lµm chuyÓn dÞch c¬ cÊu s¶n xuÊt ®Þnh híng s¶n xuÊt, thóc ®Èy t¨ng trëng kinh tÕ Díi t¸c ®éng cña xuÊt khÈu, c¬ cÊu s¶n xuÊt vµ tiªu dïng cña thÕ giíi ®· ®ang vµ sÏ thay ®æi m¹nh mÏ. Cã hai c¸ch nh×n nhËn vÒ t¸c ®éng cña xuÊt khÈu víi s¶n xuÊt vµ sù dÞch chuyÓn c¬ cÊu kinh tÕ  Coi thÞ trêng lµ môc tiªu ®Ó tæ chøc s¶n xuÊt vµ xuÊt khÈu, quan ®iÓm nµy t¸c ®éng tÝch cùc ®Õn chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ, thóc ®Èy s¶n xuÊt ph¸t triÓn. Cô thÓ lµ - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn cho c¸c ngµnh cïng cã c¬ héi ph¸t triÓn - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng thÞ trêng s¶n phÈm, gãp phÇn æn ®Þnh s¶n xuÊt, t¹o ra lîi thÕ nhê quy m«. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 7 Líp: QTKDQT 41 A
 8. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera - XuÊt khÈu t¹o ®iÒu kiÖn më réng kh¶ n¨ng cung cÊp c¸c yÕu tè ®Çu vµo cho s¶n xuÊt më réng kh¶ n¨ng tiªu dïng cña mét quèc gia. - XuÊt khÈu lµ mét ph¬ng diÖn quan träng ®Ó t¹o vèn vµ thu hót c«ng nghÖ tõ c¸c níc ph¸t triÓn nh»m hiÖn ®¹i ho¸ nÒn kinh tÕ néi ®Þa, t¹o n¨ng lùc cho s¶n xuÊt míi. - XuÊt khÈu cßn cã vai trß thóc ®Èy chuyªn m«n ho¸, t¨ng cêng hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña tõng quèc gia. Khoa häc c«ng nghÖ ngµy cµng ph¸t triÓn th× ph©n c«ng lao ®éng ngµy cµng s©u s¾c. Ngµy nay, nhiÒu s¶n phÈm mµ viÖc chÕ t¹o tõng bé phËn ®îc thùc hiÖn ë c¸c quèc gia kh¸c nhau. §Ó hoµn thiÖn ®îc nh÷ng s¶n phÈm nµy, ngêi ta ph¶i tiÕn hµnh xuÊt khÈu linh kiÖn tõ níc nµy sang níc kh¸c ®Ó l¾p r¸p s¶n phÈm hoµn chØnh. Nh vËy, mçi níc hä cã thÓ tËp trung vµo s¶n xuÊt mét vµi s¶n phÈm mµ hä cã lîi thÕ, sau ®ã tiÕn hµnh trao ®æi lÊy hµng ho¸ mµ m×nh cÇn.  C¸ch nh×n nhËn kh¸c cho r»ng: chØ xuÊt khÈu nh÷ng hµng ho¸ thõa trong tiªu dïng néi ®Þa, khi nÒn kinh tÕ cßn l¹c hËu vµ chËm ph¸t triÓn s¶n xuÊt vÒ c¬ b¶n cha ®ñ tiªu dïng. Nªn chØ chñ ®éng chê sù thõa ra cña s¶n xuÊt th× xuÊt khÈu chØ bã hÑp trong mét ph¹m vi hÑp vµ t¨ng trëng chËm, do ®ã c¸c ngµnh s¶n xuÊt kh«ng cã c¬ héi ph¸t triÓn. *XuÊt khÈu cã t¸c ®éng tÝch cùc ®èi víi viÖc gi¶i quyÕt c«ng ¨n viÖc lµm, c¶i thiÖn ®êi sèng nh©n d©n VÒ ng¾n h¹n, ®Ó tËp trung ph¸t triÓn c¸c ngµnh hµng xuÊt khÈu th× cÇn ph¶i thªm lao ®éng, cÇn ®Ó xuÊt khÈu cã hiÖu qu¶ th× cÇn tËn dông lîi thÕ lao ®éng nhiÒu, gi¸ rÎ ë níc ta. XuÊt khÈu t¹o ra nguån ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu hµng ho¸ ®¸p øng nhu cÇu tiªu dïng cña nh©n d©n.T¸c ®éng cña xuÊt ¶nh hëng rÊt nhiÒu ®Õn c¸c lÜnh vùc cña cuéc sèng nh t¹o ra c«ng viÖc æn ®Þnh, t¨ng thu nhËp... Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 8 Líp: QTKDQT 41 A
 9. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera Nh vËy cã thÓ nãi xuÊt khÈu t¹o ra ®éng lùc cÇn thiÕt cho viÖc gi¶i quyÕt nh÷ng vÊn ®Ò thiÕt yÕu cña nÒn kinh tÕ. §iÒu nµy nãi lªn tÝnh kh¸ch quan cña t¨ng cêng xuÊt khÈu trong qu¸ tr×nh ph¸t triÓn kinh tÕ. 2.3. §èi víi doanh nghiÖp  Th«ng qua xuÊt khÈu c¸c doanh nghiÖp trong níc cã c¬ héi tham gia vµo cuéc c¹nh tranh trªn thÞ trêng thÕ giíi vÒ gi¸ c¶ vµ chÊt lîng. Nh÷ng yÕu tè ®ã ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i h×nh thµnh mét c¬ cÊu phï hîp víi thÞ trêng.  S¶n xuÊt hµng ho¸ ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i lu«n lu«n ®æi míi vµ hoµn thiÖn c«ng t¸c qu¶n lý kinh doanh. §ång thêi cã ngo¹i tÖ ®Ó ®Çu t l¹i qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kh«ng nh÷ng c¶ vÒ chiÒu réng mµ c¶ vÒ chiÒu s©u.  S¶n xuÊt hµng xuÊt khÈu gióp doanh nghiÖp thu hót ®îc nhiÒu viÖc lµm, t¹o thu nhËp æn ®Þnh , t¹o ra nhiÒu ngo¹i tÖ ®Ó nhËp khÈu vËt khÈu tiªu dïng, võa ®¸p øng nhu cÇu ngµy cµng cao cña nh©n d©n, võa thu hót ®îc lîi nhuËn.  Doanh nghiÖp tiÕn hµnh ho¹t ®éng xuÊt khÈu cã c¬ héi më réng quan hÖ bu«n b¸n kinh doanh víi nhiÒu ®èi t¸c níc ngoµi trªn c¬ së lîi Ých cña hai bªn. Nh vËy ®øng trªn bÊt kú gãc ®é nµo ta còng thÊy sù thóc ®Èy xuÊt khÈu lµ rÊt quan träng. V× vËy thóc ®Èy xuÊt khÈu lµ cÇn thiÕt vµ mang tÝnh thùc tiÔn cao. 3. C¸c h×nh thøc xuÊt khÈu chñ yÕu 3.1. XuÊt khÈu trùc tiÕp XuÊt khÈu trùc tiÕp lµ mét h×nh thøc xuÊt khÈu mµ trong ®ã c¸c nhµ s¶n xuÊt, c«ng ty xÝ nghiÖp vµ c¸c nhµ xuÊt khÈu, trùc tiÕp ký kÕt hîp ®ång mua b¸n trao ®æi hµng ho¸ víi c¸c ®èi t¸c níc ngoµi. H×nh thøc nµy kh«ng qua mét tæ chøc trung gian nµo, cã thÓ trùc tiÕp gÆp nhau cïng bµn b¹c th¶o luËn ®Ó ®a ®Õn mét hîp ®éng hoÆc Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 9 Líp: QTKDQT 41 A
 10. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera kh«ng cÇn gÆp nhau trùc tiÕp mµ th«ng qua th chµo hµng, th ®iÖn tö , fax, ®iÖn tho¹i... còng cã thÓ t¹o thµnh mét hîp ®ång mua b¸n kinh doanh th¬ng m¹i quèc tÕ ®îc ký kÕt. *¦u ®iÓm cña giao dÞch trùc tiÕp Th«ng qua th¶o luËn trùc tiÕp dÔ dµng dÉn ®Õn thèng nhÊt vµ Ýt x¶y ra nh÷ng hiÓu lÇm ®¸ng tiÕc Gi¶m ®îc chi phÝ trung gian, nhiÒu khi chi phÝ nµy rÊt lín, ph¶i chia sÎ lîi nhuËn. Giao dÞch trùc tiÕp sÏ cã ®iÒu kiÖn x©m nhËp thÞ trêng, kÞp thêi tiÕp thu ý kiÕn cña kh¸ch hµng, kh¾c phôc thiÕu sãt. Chñ ®éng trong viÖc chuÈn bÞ nguån hµng, ph¬ng tiÖn vËn t¶i ®Ó thùc hiÖn ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ kÞp thêi ®iÒu chØnh thÞ trêng tiªu thô, nhÊt lµ trong ®iÒu kiÖn thÞ trêng nhiÒu biÕn ®éng. *H¹n chÕ khã kh¨n cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu trùc tiÕp. §èi víi thÞ trêng míi cha tõng giao dÞch thêng gÆp nhiÒu bì ngì, dÔ gÆp sai lÇm, bÞ Ðp gi¸ trong mua b¸n. §ßi hái c¸n bé c«ng nh©n viªn lµm c«ng t¸c kinh doanh xuÊt khÈu ph¶i cã n¨ng lùc hiÓu biÕt vÒ nghiÖp vô ngo¹i th¬ng, ngo¹i ng÷, v¨n ho¸ cña thÞ trêng níc ngoµi, ph¶i cã nhiÒu thêi gian tÝch luü. Khèi lîng mÆt hµng giao dÞch ph¶i lín míi cã thÓ bï ®¾p ®îc c¸c chi phÝ trong giao dÞch nh: giÊy tê, ®i l¹i, nghiªn cøu thÞ trêng…. 3.2. XuÊt khÈu gi¸n tiÕp (uû th¸c) Lµ mét h×nh thøc dÞch vô th¬ng m¹i, theo ®ã doanh nghiÖp ngo¹i th¬ng ®øng ra víi vai trß trung gian thùc hiÖn xuÊt khÈu hµng ho¸ cho c¸c ®¬n vÞ uû th¸c . XuÊt khÈu uû th¸c gåm 3 bªn, bªn uû th¸c xuÊt khÈu, bªn nhËn uû th¸c xuÊt khÈu vµ bªn nhËp khÈu. Bªn uû th¸c kh«ng ®îc quyÒn thùc hiÖn c¸c ®iÒu kiÖn vÒ giao dÞch mua b¸n hµng ho¸, gi¸ Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 10 Líp: QTKDQT 41 A
 11. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera c¶, ph¬ng thøc thanh to¸n.... mµ ph¶i th«ng qua bªn thø 3 - ngêi nhËn uû th¸c. XuÊt khÈu uû th¸c ®îc ¸p dông trong trêng hîp doanh nghiÖp kh«ng ®îc phÐp kinh doanh xuÊt khÈu trùc tiÕp hoÆc kh«ng cã ®iÒu kiÖn xuÊt khÈu trùc tiÕp, uû th¸c cho doanh nghiÖp kinh doanh xuÊt khÈu lµm ®¬n vÞ xuÊt khÈu hµng ho¸ cho m×nh, bªn nhËn uû th¸c ®îc nhËn mét kho¶n thï lao gäi lµ phÝ uû th¸c. *¦u ®iÓm cña h×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp Gióp doanh nghiÖp më réng thÞ trêng t×m nguån ®Çu ra cho s¶n phÈm cña m×nh. Gióp cho hµng ho¸ cña doanh nghiÖp dÔ dµng th©m nhËp vµo mét thÞ trêng míi mµ m×nh cha biÕt, tr¸nh ®îc rñi ro khi m×nh kinh doanh trªn thÞ trêng ®ã. TËn dông sù am têng hiÓu biÕt cña bªn nhËn uû th¸c trong nghiÖp vô kinh doanh xuÊt khÈu tõ kh©u ®ãng gãi, vËn chuyÓn, thuª tµu mua b¶o hiÓm… sÏ gióp doanh nghiÖp tiÕt kiÖm ®îc tiÒn cña, thêi gian ®Çu t cho viÖc thùc hiÖn xuÊt khÈu. *Nhîc ®iÓm cña h×nh thøc xuÊt khÈu gi¸n tiÕp MÊt mèi liªn hÖ trùc tiÕp cña doanh nghiÖp víi thÞ trêng (kh¸ch hµng). Ph¶i chia sÎ lîi nhuËn NhiÒu khi ®Çu ra phô thuéc vµo phÝa uû th¸c trung gian lµm ¶nh h- ëng ®Õn s¶n xuÊt. 3.3. XuÊt khÈu gia c«ng uû th¸c §©y lµ h×nh thøc kinh doanh mµ trong ®ã cã mét ®¬n vÞ ®øng ra nhËp nguyªn liÖu hoÆc b¸n thµnh phÈm cho xÝ nghiÖp gia c«ng, sau ®ã thu håi s¶n phÈm ®Ó xuÊt khÈu cho níc ngoµi. §¬n vÞ nµy ®îc hëng phÝ uû th¸c theo tho¶ thuËn víi c¸c xÝ nghiÖp s¶n xuÊt. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 11 Líp: QTKDQT 41 A
 12. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera 3.4. Bu«n b¸n ®èi lu (xuÊt khÈu hµng ®æi hµng) Bu«n b¸n ®èi lu lµ mét ph¬ng thøc giao dÞch trong ®ã xuÊt khÈu kÕt hîp chÆt chÏ víi nhËp khÈu, ngêi b¸n ®ång thêi lµ ngêi mua. Khèi l- îng hµng ho¸ ®îc trao ®æi cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. ë ®©y môc ®Ých cña xuÊt khÈu kh«ng ph¶i thu vÒ mét kho¶n ngo¹i tÖ mµ nh»m thu vÒ mét khèi lîng hµng ho¸ víi gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. Tuy tiÒn tÖ kh«ng ®îc thanh to¸n trùc tiÕp nhng nã ®îc lµm vËt ngang gi¸ chung cho giao dÞch nµy. Lîi Ých cña bu«n b¸n ®èi lu lµ nh»m môc ®Ých tr¸nh ®îc c¸c rñi ro vÒ sù biÕn ®éng cña tû gi¸ hèi ®o¸i trªn thÞ trêng ngo¹i hèi . §ång thêi cã lêi khi c¸c bªn kh«ng ®ñ ngo¹i tÖ thanh to¸n cho l« hµng nhËp khÈu cña m×nh. Thªm vµo ®ã, ®èi víi mét quèc gia bu«n b¸n ®èi l- u cã thÓ lµm c©n b»ng h¹n môc thêng xuyªn trong c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ. 3.5. XuÊt khÈu theo nghÞ ®Þnh th §©y lµ h×nh thøc mµ doanh nghiÖp xuÊt khÈu theo chØ tiªu cña nhµ níc giao cho ®Ó tiÕn hµnh xuÊt mét hoÆc mét sè mÆt hµng nhÊt ®Þnh cho chÝnh phñ níc ngoµi trªn c¬ së nghÞ ®Þnh th ®· ký gi÷a hai ChÝnh phñ. 3.6. XuÊt khÈu t¹i chç §©y lµ h×nh thøc kinh doanh xuÊt khÈu míi ®ang cã xu híng ph¸t triÓn vµ phæ biÕn réng r·i do u ®iÓm cña nã ®em l¹i. §Æc ®iÓm cña lo¹i hµng xuÊt nµy lµ hµng ho¸ kh«ng cÇn ph¶i vît qua biªn giíi quèc gia mµ kh¸ch hµng vÉn cã thÓ ®µm ph¸n trùc tiÕp víi ngêi mua mµ chÝnh ngêi mua l¹i ®Õn víi nhµ xuÊt khÈu. MÆt kh¸c, doanh nghiÖp tr¸nh ®îc mét sè thñ tôc r¾c rèi cña h¶i quan, kh«ng ph¶i thuª ph¬ng tiÖn vËn chuyÓn, mua b¶o hiÓm hµng ho¸. Do ®ã, gi¶m ®îc mét lîng chi phÝ kh¸ lín. H×nh thøc xuÊt khÈu t¹i chç ®ang ®îc c¸c quèc gia, ®Æc biÖt lµ c¸c quèc gia cã thÕ m¹nh vÒ du lÞch vµ cã nhiÒu ®¬n vÞ kinh doanh, c¸c Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 12 Líp: QTKDQT 41 A
 13. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera tæ chøc níc ngoµi ®ãng t¹i quèc gia ®ã khai th¸c tèi ®a vµ ®· thu ®îc nh÷ng kÕt qu¶ to lín, kh«ng thua kÐm so víi xuÊt khÈu trùc tiÕp qua biªn giíi quèc gia, ®ång thêi cã c¬ héi thu håi vèn nhanh vµ lîi nhuËn cao. 3.7. Gia c«ng quèc tÕ Gia c«ng quèc tÕ lµ mét h×nh thøc kinh doanh, trong ®ã mét bªn nhËp nguån nguyªn liÖu, b¸n thµnh phÈm (bªn nhËp gia c«ng) cña bªn kh¸c (bªn ®Æt gia c«ng) ®Ó chÕ biÕn thµnh phÈm giao l¹i cho bªn ®Æt gia c«ng vµ qua ®ã thu ®îc phÝ gia c«ng. §©y còng lµ mét h×nh thøc xuÊt khÈu ®ang ®îc ph¸t triÓn m¹nh mÏ vµ ®îc nhiÒu quèc gia trong ®ã ®Æc biÖt lµ quèc gia cã nguån lao ®éng dåi dµo, tµi nguyªn phong phó ¸p dông réng r·i v× th«ng qua h×nh thøc gia c«ng, ngoµi viÖc t¹o viÖc lµm vµ thu nhËp cho ngêi lao ®éng, hä cßn cã ®iÒu kiÖn ®æi míi vµ c¶i tiÕn m¸y mãc kü thuËt c«ng nghÖ míi nh»m n©ng cao n¨ng lùc s¶n xuÊt. §èi víi bªn ®Æt gia c«ng, hä ®îc lîi nhuËn tõ chç lîi dông ®îc gi¸ nh©n c«ng vµ nguyªn phô liÖu t¬ng ®èi rÎ cña níc nhËn gia c«ng. H×nh thøc xuÊt khÈu nµy chñ yÕu ®îc ¸p dông trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt sö dông nhiÒu lao ®éng vµ nguyªn vËt liÖu nh dÖt may, giÇy da… 3.8. T¸i xuÊt khÈu T¸i xuÊt lµ sù tiÕp tôc xuÊt khÈu ra níc ngoµi nh÷ng mÆt hµng tríc ®©y ®· nhËp khÈu víi ®iÒu kiÖn hµng ho¸ ph¶i nguyªn d¹ng nh lóc ®Çu nhËp khÈu. H×nh thøc nµy ®îc ¸p dông khi mét doanh nghiÖp kh«ng s¶n xuÊt ®îc hay s¶n xuÊt ®îc nhng víi khèi lîng Ýt, kh«ng ®ñ ®Ó xuÊt khÈu nªn ph¶i nhËp vµo ®Ó sau ®ã t¸i xuÊt. Ho¹t ®éng giao dÞch t¸i xuÊt bao gåm hai ho¹t ®éng xuÊt khÈu vµ nhËp khÈu víi môc ®Ých thu vÒ mét kho¶n ngo¹i tÖ lín h¬n lóc ban ®Çu Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 13 Líp: QTKDQT 41 A
 14. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera bá ra. C¸c bªn tham gia gåm cã: níc xuÊt khÈu, níc t¸i xuÊt khÈu vµ níc nhËp khÈu. T¹m nhËp t¸i xuÊt cã thÓ thùc hiÖn theo hai h×nh thøc sau: *T¸i xuÊt theo ®óng nghÜa cña nã: Trong ®ã hµng ho¸ ®i tõ níc xuÊt khÈu tíi níc t¸i xuÊt khÈu råi l¹i ®îc xuÊt khÈu tõ níc t¸i xuÊt tíi níc nhËp khÈu. Ngîc chiÒu víi sù vËn ®éng cña hµng ho¸ lµ sù vËn ®éng cña tiÒn tÖ. níc t¸i xuÊt tr¶ tiÒn cho níc xuÊt khÈu vµ thu tiÒn vÒ tõ níc nhËp khÈu. *ChuyÓn khÈu : §îc hiÓu lµ viÖc mua hµng ho¸ cña mét níc (níc xuÊt khÈu) ®Ó b¸n hµng ho¸ cho mét níc kh¸c (níc nhËp khÈu) mµ kh«ng lµm thñ tôc nhËp khÈu vµo níc t¸i xuÊt. Níc t¸i xuÊt tr¶ tiÒn cho n- íc cho níc xuÊt khÈu vµ thu tiÒn vÒ tõ níc nhËp khÈu. ¦u ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ t¹o ra mét thÞ trêng réng lín, quay vßng vèn vµ ®¸p øng nhu cÇu b»ng nh÷ng hµng ho¸ mµ trong níc kh«ng thÓ ®¸p øng ®îc, t¹o ra thu nhËp. Nhîc ®iÓm cña h×nh thøc nµy lµ c¸c doanh nghiÖp phô thuéc vµo rÊt nhiÒu níc xuÊt khÈu vÒ gÝa c¶, thêi gian giao hµng. Ngoµi ra nã cßn ®ßi hái ngêi lµm c«ng t¸c xuÊt khÈu ph¶i giái vÒ nghiÖp vô kinh doanh t¸i xuÊt, ph¶i nhËy bÐn víi t×nh h×nh thÞ trêng vµ gi¸ c¶ thÕ giíi, sù chÝnh x¸c chÆt chÏ trong c¸c hîp ®ång mua b¸n. 3.9. Giao dÞch t¹i së giao dÞch hµng ho¸ Së giao dÞch hµng ho¸ lµ mét thÞ trêng ®Æc biÖt, t¹i ®ã th«ng qua nh÷ng ngêi m«i giíi do së giao dÞch chØ ®Þnh, ngêi ta mua b¸n hµng ho¸ víi khèi lîng lín, cã tÝnh chÊt ®ång lo¹i vµ cã phÈm chÊt cã thÓ thay ®æi ®îc víi nhau. Së giao dÞch hµng ho¸ thÓ hiÖn tËp trung cña quan hÖ cung cÇu vÒ mét mÆt hµng giao dÞch trong mét khu vùc ë mét thêi ®iÓm nhÊt ®Þnh. Do ®ã gi¸ c¶ c«ng bè t¹i së giao dÞch cã thÓ xem nh mét tµi liÖu tham kh¶o trong viÖc x¸c ®Þnh gi¸ quèc tÕ Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 14 Líp: QTKDQT 41 A
 15. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera II . Néi dung cña ho¹t ®éng xuÊt khÈu 1. Nghiªn cøu thÞ trêng, s¶n phÈm xuÊt khÈu 1.1. Nghiªn cøu thÞ trêng Nghiªn cøu thÞ trêng lµ mét viÖc lµm cÇn thiÕt ®Çu tiªn ®èi víi bÊt kú mét c«ng ty nµo khi tham gia vµo thÞ trêng thÕ giíi. Nghiªn cøu thÞ tr- êng t¹o kh¶ n¨ng cho c¸c nhµ kinh doanh thÊy ®îc quy luËt vËn ®éng cña tõng lo¹i hµng ho¸ cô thÓ th«ng qua sù biÕn ®æi nhu cÇu, nguån vèn cung cÊp vµ gi¸ c¶ hµng ho¸ ®ã trªn thÞ trêng gióp hä gi¶i quyÕt ®- îc vÊn ®Ò cña thùc tiÔn kinh doanh . Nghiªn cøu thÞ trêng lµ qu¸ tr×nh thu thËp th«ng tin sè liÖu vÒ thÞ trêng, so s¸nh, ph©n tÝch nh÷ng th«ng tin sè liÖu ®ã ®Ó rót ra kÕt luËn vÒ xu híng vËn ®éng cña thÞ trêng. Nh÷ng kÕt luËn nµy gióp cho nhµ qu¶n lý ®a ra ®îc nh÷ng nhËn ®Þnh ®óng ®¾n ®Ó lËp kÕ ho¹ch kinh doanh, kÕ ho¹ch marketing. Néi dung chÝnh cña nghiªn cøu thÞ trêng lµ xem xÐt thÞ trêng vµ kh¶ n¨ng th©m nhËp vµ më réng thÞ trêng. *C¸c bíc cña nghiªn cøu thÞ trêng  Nghiªn cøu kh¸i qu¸t: Nghiªn cøu kh¸i qu¸t thÞ trêng cung cÊp nh÷ng th«ng tin vÒ quy m« c¬ cÊu, sù vËn ®éng cña thÞ trêng, c¸c yÕu tè ¶nh hëng ®Õn thÞ trêng nh m«i trêng kinh doanh, m«i trêng chÝnh trÞ- luËt ph¸p…  Nghiªn cøu chi tiÕt: Nghiªn cøu chi tiÕt thÞ trêng cho biÕt nh÷ng th«ng tin vÒ tËp qu¸n mua hµng, nh÷ng thãi quen vµ nh÷ng ¶nh hëng ®Õn hµnh vi mua hµng cña ngêi tiªu dïng. *C¸c ph¬ng ph¸p nghiªn cøu thÞ trêng  Nghiªn cøu t¹i ®Þa bµn: lµ nghiªn cøu b»ng c¸ch thu thËp th«ng tin vµ c¸c nguån tµi liªô c«ng khai vµ xö lý c¸c th«ng tin ®ã. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 15 Líp: QTKDQT 41 A
 16. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera  Nghiªn cøu t¹i hiÖn trêng: lµ viÖc thu thËp th«ng tin chñ yÕu th«ng qua tiÕp xóc trùc tiÕp, sau ®ã tiÕn hµnh ph©n tÝch c¸c th«ng tin thu thËp ®îc . *Néi dung cña nghiªn cøu thÞ trêng  Ph©n tÝch cung : ®Çu tiªn cÇn n¾m ®îc t×nh h×nh cung , lµ toµn bé khèi lîng hµng ho¸ ®·, ®ang vµ cã kh¶ n¨ng b¸n ra trªn thÞ trêng. CÇn xem xÐt gi¸ c¶ trung b×nh, sù ph©n bè hµng ho¸ vµ t×nh h×nh s¶n phÈm cña c«ng ty ®ang ë giai ®o¹n nµo .  Ph©n tÝch cÇu : Tõ th«ng tin vÒ hµng ho¸ ®ang b¸n trªn thÞ trêng mµ cÇn x¸c ®Þnh xem nh÷ng s¶n phÈm nµo cã thÓ th¬ng m¹i ho¸ ®îc. CÇn xem xÐt : - §èi tîng tiªu dïng: giíi tÝnh, nghÒ nghÞªp, giai cÊp… - Lý do mua hµng. - NhÞp ®iÖu mua hµng. - Kh¸ch hµng t¬ng lai. 1.2. Lùa chän mÆt hµng xuÊt khÈu §©y lµ mét trong nh÷ng néi dung c¬ b¶n nhng rÊt quan träng vµ cÇn thiÕt ®Ó cã thÓ tiÕn hµnh ®îc ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Khi doanh nghiÖp cã ý ®Þnh tham gia vµo ho¹t ®éng xuÊt khÈu th× doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh c¸c mÆt hµng mµ m×nh kh¼ng ®Þnh kinh doanh. §Ó lùa chän ®îc ®óng c¸c mÆt hµng mµ thÞ trêng cÇn ®ßi hái doanh nghiÖp ph¶i cã mét qu¸ tr×nh nghiªn cøu tØ mØ, ph©n tÝch mét c¸ch cã hÖ thèng vÒ nhu cÇu thÞ trêng còng nh kh¶ n¨ng doanh nghiÖp. Qua ho¹t ®éng nµy doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh, dù ®o¸n ®îc xu h- íng biÕn ®éng cña thÞ trêng còng nh kh¶ n¨ng doanh nghiÖp. Qua ho¹t ®éng nµy doanh nghiÖp cÇn ph¶i x¸c ®Þnh, dù ®o¸n ®îc xu híng biÕn ®éng cña thÞ trêng còng nh c¸c c¬ héi vµ th¸ch thøc doanh nghiÖp gÆp ph¶i trªn thÞ trêng thÕ giíi. Ho¹t ®éng nµy kh«ng nh÷ng ®ßi hái mét thêi Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 16 Líp: QTKDQT 41 A
 17. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera gian dµi mµ cßn ph¶i tèn nhiÒu chi phÝ, song bï l¹i doanh nghiÖp cã thÓ x©m nhËp vµo thÞ trêng tiÒm tµng cã kh¶ n¨ng t¨ng doanh sè lîi nhuËn kinh doanh. 2. Lùa chän ®èi t¸c giao dÞch Sau khi lùa chän ®îc mÆt hµng vµ thÞ trêng xuÊt khÈu, doanh nghiÖp muèn x©m nhËp vµo tõng giai ®o¹n thÞ trêng ®ã th× doanh nghiÖp ph¶i lùa chän ®îc ®èi t¸c ®ang ho¹t ®éng trªn thÞ trêng cã thÓ thùc hiÖn c¸c ho¹t ®éng kinh doanh cho m×nh. ViÖc lùa chän ®óng ®èi t¸c ®Ó giao dÞch tr¸nh cho doanh nghiÖp nh÷ng phiÒn to¸i, nh÷ng mÊt m¸t rñi ro gÆp ph¶i trong qu¸ tr×nh kinh doanh trªn thÞ trêng quèc tÕ, ®ång thêi cã ®iÒu kiÖn ®Ó thùc hiÖn thµnh c«ng c¸c kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh. C¸ch tèt nhÊt ®Ó lùa chän ®óng ®èi t¸c lµ lùa chän ®èi t¸c cã ®Æc ®iÓm sau:  Lµ ngêi xuÊt khÈu trùc tiÕp. V× víi mÆt hµng kinh doanh ®ã, doanh nghiÖp kh«ng ph¶i chia sÎ lîi nhuËn kinh doanh do ®ã thu ®îc l¬Þ nhuËn lín nhÊt. Tuy nhiªn, trong tr¬ng hîp s¶n phÈm vµ thÞ trêng hoµn toµn míi th× l¹i rÊt cÇn th«ng qua c¸c ®¹i lý hoÆc c¸c c«ng ty uû th¸c xuÊt khÈu ®Ó gi¶m chi phÝ chi viÖc th©m nhËp thÞ trêng níc ngoµi.  Quen biÕt, cã uy tÝn kinh doanh .  Cã thùc lùc tµi chÝnh .  Cã thiÖn trÝ trong quan hÖ lµm ¨n víi doanh nghiÖp kh«ng cã biÓu hiÖn hµnh vi lõa ®¶o . Trong qu¸ tr×nh lùa chän ®èi t¸c giao dÞch, c«ng ty cã thÓ th«ng qua c¸c b¹n hµng ®· cã quan hÖ kinh doanh víi doanh nghiÖp tríc ®ã, th«ng qua c¸c tin tøc thu nhËp vµ ®iÒu tra ®îc, c¸c phßng th¬ng m¹i vµ c«ng nghiÖp, c¸c ng©n hµng, c¸c tæ chøc tµi chÝnh ®Ó hä gióp ®ì . Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 17 Líp: QTKDQT 41 A
 18. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera 3. LËp ph¬ng ¸n kinh doanh xuÊt khÈu Trªn c¬ së kÕt qu¶ thu ®îc trong qu¸ tr×nh nghiªn cøu tiÕp cËn thÞ tr- êng, c¸c ®¬n vÞ xuÊt khÈu ph¶i lËp ph¬ng ¸n kinh doanh cho m×nh bao gåm:  §¸nh gi¸ t×nh h×nh thÞ trêng vµ th¬ng nh©n, ph¸c ho¹ bøc tranh tæng qu¸t vÒ ho¹t ®éng kinh doanh, nh÷ng thuËn lîi vµ khã kh¨n.  Lùa chän mÆt hµng thêi c¬ ®iÒu kiÖn vµ ph¬ng thøc kinh doanh, sù lùa chän nµy ph¶i mang tÝnh thuyÕt phôc trªn c¬ së ph©n tÝch t×nh h×nh cã liªn quan.  §Ò ra môc tiªu cô thÓ nh sÏ b¸n ®îc bao nhiªu hµng, gi¸ b¸n lÎ bao nhiªu, th©m nhËp vµo thÞ trêng nµo.  §Ò ra biÖn ph¸p vµ c«ng cô thùc hiÖn nh»m ®¹t ®îc môc tiªu.  S¬ bé ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña ho¹t ®éng kinh doanh th«ng qua c¸c chØ tiªu c¬ b¶n: - ChØ tiªu tû suÊt ngo¹i tÖ . - ChØ tiªu tû suÊt doanh lîi xuÊt khÈu . - ChØ tiªu thêi gian thu håi vèn cho xuÊt khÈu . - §iÓm hoµ vèn trong xuÊt khÈu hµng ho¸ . 4. Lùa chän ph¬ng thøc giao dÞch Ph¬ng thøc giao dÞch lµ c¸c doanh nghiÖp sö dông ®Ó thùc hiÖn c¸c môc tiªu vµ kÕ ho¹ch kinh doanh cña m×nh trªn thÞ trêng thÕ giíi. Nh÷ng ph¬ng thøc nµy quy ®Þnh nh÷ng thñ tôc cÇn tiÕn hµnh, c¸c ®iÒu kiÖn giao dÞch, c¸c thao t¸c vµ chøng tõ cÇn thiÕt trong quan hÖ kinh doanh. Cã rÊt nhiÒu ph¬ng thøc giao dÞch kh¸c nhau nh giao dÞch th«ng thêng, giao dÞch qua kh©u trung gian, giao dÞch t¹i héi trî, triÓn l·m, giao dÞch hµng ho¸, gia c«ng quèc tÕ. Tuy nhiªn, phæ biÕn vµ ®îc sö dông nhiÒu nhÊt lµ giao dÞch th«ng thêng. Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 18 Líp: QTKDQT 41 A
 19. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera *Giao dÞch th«ng thêng §©y lµ sù giao dÞch mµ ngêi mua vµ ngêi b¸n th¶o luËn trùc tiÕp víi nhau th«ng qua th tõ, ®iÖn tÝn… ®Ó bµn vÒ c¸c ®iÒu kho¶n sÏ ghi trong hîp ®ång. C¸c bíc tiÕn hµnh giao dÞch th«ng thêng bao gåm: Hái gi¸ - b¸o gi¸- chµo hµng- chÊp nhËn, x¸c nhËn. *Giao dÞch qua trung gian Lµ viÖc ngêi mua vµ ngêi b¸n quy ®Þnh nh÷ng ®iÒu kiÖn trong giao dÞch mua b¸n hµng ho¸ nhê tíi sù gióp ®ì cña ngêi thø 3 ®Ó ®µm ph¸n vµ ®i ®Õn ký kÕt hîp ®ång. *Bu«n b¸n ®èi lu Lµ ph¬ng thøc giao dÞch trong ®ã xuÊt khÈu kÕt hîp chÆt chÏ víi nhËp khÈu, ngêi b¸n ®ång thêi lµ ngêi mua, lîng hµng ho¸ trao ®æi cã gi¸ trÞ t¬ng ®¬ng. *§Êu gi¸ quèc tÕ §©y lµ phêng thøc b¸n hµng ®Æc biÖt ®îc tæ chøc c«ng khai ë mét n¬i nhÊt ®Þnh, t¹i ®ã sau khi xem xÐt hÕt hµng ho¸, nh÷ng ngêi mua hµng ®Ó ngêi b¸n ®a ra gi¸ m×nh muèn b¸n Ngoµi ra, cßn mét sè lo¹i giao dÞch kh¸c nh: - Giao dÞch ë së giao dÞch hµng ho¸ . - Giao dÞch t¹i héi trî triÓn l·m. - Gia c«ng - §Êu thÇu quèc tÕ Tuú thuéc vµo t×nh h×nh cô thÓ mµ doanh nghiÖp lùa chän tõng ph¬ng thøc giao dÞch mua b¸n thÝch hîp. Nãi chung, víi c¸c lo¹i hµng ho¸ kh¸c nhau th× phô thuéc vµo ®Æc ®iÓm cña thÞ trêng vµ kh¶ n»ng cña doanh nghiÖp, doanh nghiÖp cã thÓ lùa chän c¸c ph¬ng thøc giao dÞch kh¸c nhau. Ch¼ng h¹n kh¸ch Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 19 Líp: QTKDQT 41 A
 20. LuËn v¨n tèt nghiÖp Tæng C«ng ty Viglacera hµng mua hµng víi sè lîng lín, mua thêng xuyªn th× ph¬ng thøc giao dÞch th«ng thêng ®îc ¸p dông. Víi nh÷ng hµng ho¸ cã tÝnh chÊt chuyªn ngµnh th× tham gia héi trî vµ triÓn l·m l¹i cã t¸c dông tÝch cùc . 5. §µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu §µm ph¸n, ký kÕt hîp ®ång xuÊt khÈu lµ mét trong nh÷ng kh©u quan träng trong ho¹t ®éng xuÊt khÈu. Nã quyÕt ®Þnh ®Õn kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn thùc hiÖn nh÷ng c«ng ®o¹n mµ doanh nghiÖp thùc hiÖn tríc ®ã. §ång thêi nã quyÕt ®Þnh ®Õn tÝnh kh¶ thi hay kh«ng kh¶ thi cña kÕ ho¹ch kinh doanh cña doanh nghÞªp. ViÖc ®µm ph¸n ph¶i c¨n cø vµo nhu cÇu trªn thÞ trêng vµo ®èi thñ c¹nh tranh, kh¶ n¨ng, ®iÒu kiÖn vµ môc tiªu cña doanh nghiÖp còng nh m«Ý quan hÖ cña doanh nghiÖp vµ ®èi t¸c. NÕu ®µm ph¸n diÔn ra tèt ®Ñp, th× kÕt qu¶ cña nã lµ hîp ®ång ®îc ký kÕt. Mét cam kÕt hîp ®ång sÏ lµ nh÷ng ph¸p lý quan träng, v÷ng ch¾c vµ ®¸ng tin cËy ®Ó c¸c bªn thùc hiÖn lêi cam kÕt cña m×nh. §µm ph¸n cã thÓ thùc hiÖn th«ng qua th tõ , ®iÖn tÝn vµ ®µm ph¸n trùc tiÕp. TiÕp sau c«ng viÖc ®µm ph¸n, c¸c bªn tiÕn hµnh ký kÕt hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸. Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ lµ mét v¨n b¶n cã tÝnh chÊt ph¸p lý ®îc h×nh thµnh trªn c¬ së th¶o luËn mét c¸ch b×nh ®¼ng, tù nguyÖn gi÷a c¸c chñ thÓ nh»m x¸c lËp thùc hiÖn vµ chÊm døt c¸c mèi quan hÖ trao ®æi hµng ho¸ . Hîp ®ång mua b¸n hµng ho¸ quèc tÕ lµ hîp ®ång mua b¸n ®Æc biÖt trong ®ã quy ®Þnh ngêi b¸n cã nghÜa vô chuyÓn quyÒn (cho ngêi ) së h÷u hµng ho¸ cho ngêi mua, cßn ngêi mua cã nghÜa vô tr¶ tiÒn cho ng- êi b¸n theo gi¸ tho¶ thuËn b»ng ph¬ng thøc quèc tÕ. Kh¸c víi hîp ®ång mua b¸n néi ®Þa, hîp ®ång xuÊt khÈu th«ng th- êng h×nh thµnh gi÷a c¸c doanh nghiÖp cã trô së kinh doanh ë c¸c quèc Sinh viªn: §inh ThÞ Dung 20 Líp: QTKDQT 41 A
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2