BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Bài 2

Chia sẻ: Gray Swan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

1
408
lượt xem
147
download

BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Bài 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

XÁC ĐỊNH LƯỢNG NƯỚC TIÊU CHUẨN CỦA XIMĂNG VÀ MÁC XIMĂNG v Từ hồ ximăng có độ dẻo tiêu chuẩn, ta có thể xác định được thời gian ninh kết của ximăng và từ đó đưa ra thời gian thi công hợp lí cho ximăng và hỗn hợp bêtông v..v. Ngoài ra, từ lượng nước tiêu chuẩn, ta có thể xác định lượng nước ứng với lúc hỗn hợp bêtông có độ lưu động tốt nhất mà không bị phân tầng. Xác định mác ximăng tức là xác định một đại lượng cần phải có để tính toán cấp phối bêtông....

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BÁO CÁO THÍ NGHIỆM VẬT LIỆU XÂY DỰNG - Bài 2

  1. BAØI 2 : XAÙC ÑÒNH LÖÔÏNG NÖÔÙC TIEÂU CHUAÅN CUÛA XIMAÊNG VAØ MAÙC XIMAÊNG MUÏC ÑÍCH THÍ NGHIEÄM:  Laøm quen vôùi phöông phaùp vaø thao taùc thí nghieäm xaùc ñònh hai ñaïi löôïng – löôïng nöôùc tieâu chuaån cuûa ximaêng vaø maùc ximaêng.  Töø hoà ximaêng coù ñoä deûo tieâu chuaån, ta coù theå xaùc ñònh ñöôïc thôøi gian ninh keát cuûa ximaêng vaø töø ñoù ñöa ra thôøi gian thi coâng hôïp lí cho ximaêng vaø hoãn hôïp beâtoâng v..v. Ngoaøi ra, töø löôïng nöôùc tieâu chuaån, ta coù theå xaùc ñònh löôïng nöôùc öùng vôùi luùc hoãn hôïp beâtoâng coù ñoä löu ñoäng toát nhaát maø khoâng bò phaân taàng.  Xaùc ñònh maùc ximaêng töùc laø xaùc ñònh moät ñaïi löôïng caàn phaûi coù ñeå tính toaùn caáp phoái beâtoâng.  Löôïng nöôùc tieâu chuaån laø chæ tieâu quan troïng ñeå ñaùnh giaù ximaêng. 1. THÍ NGHIEÄM LÖÔÏNG NÖÔÙC TIEÂU CHUAÅN CUÛA XIMAÊNG: Löôïng nöôùc tieâu chuaån cuûa ximaêng laø löôïng nöôùc ñaûm baûo cheá taïo hoà ximaêng ñaït ñoä deûo tieâu chuaån. Löôïng nöôùc tieâu chuaån cuûa ximaêng ñöôïc tính baèng % so vôùi löôïng ximaêng. Ñoä deûo tieâu chuaån ñöôïc xaùc ñònh baèng duïng cuï Vica, vôùi kim vica ñöôøng kính = 10 mm. Cho kim rôi töø ñoä cao H = 0 mm so vôùi maët hoà ximaêng, neáu hoà ximaêng ñaûm baûo ñoä caém saâu cuûa kim Vica töø 33 – 35 mm thì hoà ximaêng ñoù coù ñoä deûo tieâu chuaån vaø löôïng nöôùc öùng vôùi ñoä deûo ñoù chính laø löôïng nöôùc tieâu chuaån. 1.1: Duïng cuï, thieát bò vaø nguyeân vaät l ieäu caàn coù trong thí nghieäm:  Duïng cuï Vica.  Caân kyõ thuaät ñoä chính xaùc 0,1g.  Khaâu hình coân baèng nhöïa.  Chaûo hình choûm caàu vaø bay (khi troän tay) hoaëc maùy troän.  OÁng ñong hình truï loaïi 150 ml, pipet, khaên lau öôùt. 1.2: Trình töï thí nghieäm:  Caân 400g ximaêng ñaõ qua saøng 0.63 mm. Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 10
  2.  Ñong löôïng nöôùc baèng 27% hoaëc 29% so vôùi löôïng ximaêng.  Neáu troän tay thì:  Cho löôïng ximaêng naøy vaøo chaûo troän ñaõ lau aåm, duøng bay moi thaønh hoác ôû giöõa, ñoå löôïng nöôùc vaøo, sau 30 giaây baét ñaàu troän theo kieåu daèn maïnh vaø giaät luøi, thôøi gian troän khoaûng 5 phuùt.  Neáu troän maùy thì:  Lau aåm noài troän, caùnh troän cuûa maùy.  Ta cho nöôùc vaøo noài troän tröôùc; sau ñoù, ta cho ximaêng vaøo noài troän.  Laép caùnh troän vaøo maùy, cho maùy troän ôû toác ñoä thaáp trong 60 giaây, döøng maùy.  Duøng bay veùt saïch hoà ximaêng dính ôû caùnh troän vaø thaønh noài trong khoaûng thôøi gian 30 giaây.  Tieáp tuïc cho maùy troän ôû toác ñoä cao trong 120 giaây.  Troän xong, duøng bay cho hoà ximaêng vaøo khaâu hình coân vaø cho moät laàn, eùp saùt vaønh khaâu xuoáng maët taám micca roài daäp taám mica leân maët baøn 5 – 6 caùi. Duøng bay ñaõ lau aåm gaït cho hoà ximaêng baèng mieäng khaâu.  Ñaët khaâu vaøo duïng cuï Vica. Haï cho ñaàu kim Vica töïa treân mieäng vaønh khaâu, khoùa chaët kim Vica; ñieàu chænh kim chia vaïch veà soá 40 ( thang chia beân phaûi cuûa duïng cuï ) ( hoaëc 10 neáu laø thang chia beân traùi ), khoùa chaët kim chia vaïch; di chuyeån taám mica sao cho kim vica ôû giöõa vaønh khaâu. Môû vít cho kim vica töï do caém vaøo hoà ximaêng.  Sau 30 giaây, ta coá ñònh kim vaø ñoïc giaù trò. Neáu ñaàu kim caém caùch ñaùy 5 – 7 mm thì ñaït. Neáu khoâng ñaït thì phaûi troän meû khaùc vôùi löôïng nöôùc nhieàu hôn hoaëc ít hôn 0.5%. 2. THÍ NGHIEÄM XAÙC ÑÒNH MAÙC CUÛA XIMAÊNG: Maùc ximaêng ñöôïc xaùc ñònh döïa theo: Cöôøng ñoä chòu uoán cuûa 3 maãu vöõa ximaêng tieâu chuaån. Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa 6 nöûa maãu taïo thaønh töø 3 maãu vöøa noùi ñeán. 3 maãu ban ñaàu duøng xaùc ñònh cöôøng ñoä chòu uoán phaûi thoûa yeâu caàu sau:  Kích thöôùc maãu thöû 4x4x16 cm.  Vöõa ximaêng laø hoãn hôïp ximaêng – caùt theo tyû leä 1:3. Tyû leä N/X laø 1/2.  Maãu vöõa sau khi ñuùc xong phaûi ñöôïc döôõng hoä 1 ngaøy trong moâi tröôøng khoâng khí aåm cuûa phoøng thí nghieäm vaø 27 ngaøy trong moâi tröôøng nöôùc coù nhieät ñoä thöôøng. 2.1: Duïng cuï, thieát bò vaø nguyeân vaät lieäu caàn coù trong thí nghieäm:  Khuoân ñuùc maãu kích thöôùc 4x4x16 cm.  Chaøy ñaàm coù kích thöôùc maët ñaùy 3,5x3,5 cm.  Caân kyõ thuaät ñoä chính xaùc 0.1g; oáng ñong thuûy tinh 500 ml, pipet.  Chaûo hình choûm caàu vaø bay (khi troän tay) hoaëc maùy troän. Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 11
  3.  Maùy uoán vaø eùp maãu, taám ñeäm eùp.  Ximaêng, caùt tieâu chuaån, nöôùc saïch. 2.2: Trình töï thí nghieäm:  Laép raùp khuoân vaø lau daàu khuoân 4x4x16 cm, laép naép noái phía treân vaøo khuoân.  Caân löôïng ximaêng X = 450 g vaø caùt C = 1350 g ( ñaûm baûo tyû leä X/C – 1/3 ). Caùt duøng ôû ñaây laø caùt tieâu chuaån ( côõ haït töø 0,5 – 1 mm ).  Tyû leä N/X = 0,5  N = 225 g.  Neáu troän tay thì:  Cho löôïng ximaêng vaø caùt vaøo chaûo roài troän ñeàu, chaûo ñaõ ñöôïc lau saïch baèng vaûi aåm. Sau 1 phuùt, ta duøng bay moi thaønh hoác ôû giöõa, cho löôïng nöôùc ôû treân vaøo, tieáp tuïc troän ñeàu.  Neáu troän maùy thì :  Lau aåm noài troän, caùnh troän cuûa maùy.  Ta cho nöôùc vaøo noài troän tröôùc; sau ñoù, ta cho ximaêng vaøo noài troän.  Laép caùnh troän vaøo maùy, cho maùy troän ôû toác ñoä thaáp trong 30 giaây; döøng maùy.  Duøng bay veùt saïch vöõa ximaêng dính ôû caùnh troän vaø thaønh noài trong khoaûng thôøi gian 30 giaây.  Tieáp tuïc cho maùy troän ôû toác ñoä cao trong 120 giaây.  Hoãn hôïp vöõa troän xong cho vaøo moãi maãu trong khuoân theo 2 laàn, laàn 1 cho vöõa vaøo khoaûng hôn ½ chieàu cao cuûa khuoân, ñaàm 20 chaøy qua laïi doïc theo chieàu daøi khuoân ( 2 löôït ñi vaø 2 löôït veà, moãi löôït laø 5 chaøy ). Laàn 2 tieáp tuïc cho vöõa vaøo ñaày khuoân vaø cuõng ñaàm qua laïi 20 chaøy. Phaûi ñaàm baèng 2 tay.  Daèn moãi ñaàu khuoân 5 caùi, duøng bay ñaõ lau aåm mieát cho nhaün maët vöõa.  Döôõng hoä maãu 1 ngaøy trong khuoân sau ñoù laáy ra ngaâm nöôùc 27 ngaøy.  Sau khi döôõng hoä 28 ngaøy, laáy maãu ra lau raùo maët vaø thöû cöôøng ñoä ngay, khoâng ñeå chaäm quaù 10 phuùt.  Tieán haønh thí nghieäm uoán maãu, moãi maãu thöû bò gaõy thaønh 2 nöûa.  Sau ñoù tieán haønh thí nghieäm xaùc ñònh cöôøng ñoä chòu neùn vôùi 6 nöûa maãu töông öùng.  Giaù trò cöôøng ñoä chòu uoán ñöôïc tính toaùn : 3 F .L Ru  . u 3 (kg/cm2) 2b Fu : t ải trọng max lúc mẫu bị phá hoại L : Kho ảng cách giữa 2 gối b : b ề rộng mẫu xi măng  Giaù trò cöôøng ñoä chòu neùn ñöôïc tính toaùn : P (kg/cm2) Rn  F P laø löïc neùn phaù hoaïi öùng vôùi moãi nöûa maãu (kg) F = 16 cm2 : tieát dieän chòu löïc cuûa moãi nöûa maãu. Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 12
  4.  Maùc ximaêng laø trò soá trung bình cuûa 4 keát quaû gaàn nhau nhaát trong 6 keát quaû neùn ñöôïc. 4 R i (kg/cm2) i 1 Rn  RTB  4 3. TÍNH TOAÙN KEÁT QUAÛ : Lượng nước tiêu chu ẩn: 2 9% Khối lượng nước: 146g Kim vica cách đáy: 7mm Cöôøng ñoä chòu uoán cuûa ximaêng: Ru(kg/ cm2) M ẫu b(cm) L(cm) Fu(kg) 1 4 10 2 91 6 8.2 2 4 10 271.5 6 3.6 3 4 10 240.5 5 6.4 Cöôøng ñoä chòu uoán trung bình : Ru = 62.7(kg/cm2) Cöôøng ñoä chòu neùn cuûa ximaêng: A( cm2 ) Rn (kg/ cm2) Mẫ u Fu (kg) Sai s ố Ghi chuù 1 16 4 900 306.3 11.8 Loại 2 16 2 660 166.3 62.5 Loaïi 3 16 2 930 182.95 47.4 Lo ại 4 16 3 470 216.65 24.7 Lo ại 5 16 3 590 224.4 20.4 Lo ạ i 6 16 4 080 254.8 6 .1 Nh ận 5 mẫu đầu coù sai soá >10% neân loaïi. 4. NHAÄN XEÙT: Löôïng nöôùc tieâu chuaån cuûa ximaêng phuï thuoäc thaønh phaàn khoaùng vaät vaø ñoä mòn cuûa noù. Ximaêng khi bò neùn thì beå ra chöù khoân g theo nhöõn g goùc 45 0 v ì möùc ñoä keát dính cuûa ximaêng vaø caù t keùm. Caàn chuù yù khaéc phuïc nhöõng nguyeân nhaân sai soùt khi ñuùc maãu ñeå naâng cao chaát löôïng maãu. Chia sẻ tài liệu bởi http://thuviendientu.org Page 13

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản