intTypePromotion=1
ADSENSE

Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng “

Chia sẻ: Nguyễn Nhi | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:40

755
lượt xem
330
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'báo cáo tốt nghiệp: hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản đà nẵng “', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng “

 1. BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC ... KHOA ... BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài: Hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng
 2. 1 LỜI MỞ ĐẦU K ế toán là công cụ phục vụ quản lý kinh tế công tác hạch toán kế toán rất cần thiết đối với mọi đơn vị sản xuất kinh doanh nó giúp hạch toán các khoản thu, chi và xác định kết quả kinh doanh trong toàn đơn vị Trong hoạt động kết quả sản xuất kinh doanh, đơn vị thường phát sinh các mối quan hệ thanh toán với Ngân hàng với các tổ chức, cá nhân, các đơn vị khác về các khoản tiền vay và thanh toán tiền vay với cơ quan tài chính tất cả quan hệ thanh toán trên đều được thực hiện chủ yếu bằng tiền vốn bằng tiền là khoản mục quan trọng trong báo cáo tài chính nó giữ vai trò quan trọng trong việc thực hiện các nhiệm vụ kế toán đề ra để sử sụng vốn đúng mục đích và có hiệu quả chúng ta phải tăng cường công tác tổ chức và quản lý vốn bằng tiền nhằm tạo vồng quay của vốn nhanh và b ảo toàn vốn. X uất phát từ mục đích yêu cầu và tầm quan trọng của công tác hạch toán vốn bằng tiền đồng thời kết hợp những kiến thức tiếp thu ở nhà trường em quyết định chọn đề tài” hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật Thủy sản Đà Nẵng “ để làm chuyên đề tốt nghiệp cho mình . Chuyên đ ề gồm 3 phần Phần I: Những vấn đề lý luận chung về hạch toán vốn bằng tiền Phần II: Tình hình thực tế về công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà N ẵng Phần III: Một số kiến thức đề xuất của bản thân góp phần hoàn thiện công tác hạch toán vốn bằng tiền tại công ty cổ phần kỹ thuật thủy sản Đà N ẵng Đ ể ho àn thành chuyên đề tốt nghiệp này, cùng với sự cố gắng của bản thân, em xin chân thành cảm ơn các thầy cô giáo ở nhà trường đã giảng dạy trực tiếp hướng dẫn và giúp đỡ cho em thực hiện chuyên đề. Ban lãnh đạo
 3. 2 công ty, phòng tài chính kế toán và các anh chi nhân viên trong công ty đã tạo mọi điều kiện thuận lợi trong thời gian thực tập và đã góp nhiều ý kiến quý báo cho việc thực hiên chuyên đề . Do kiến thức và thời gian có hạn nên chuyên đề sẽ có những thiếu sót, em rất mong các thầy cô và các anh chị trong công ty góp ý thêm đểt bản thân em có được những nhận thức đúng đắn hơn về công tác thực tế cũng như lý luận. Em xin chân thành cảm ơn
 4. 3 PH ẦN I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG VỀ HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN I/ KHÁI NIỆM ĐẶC ĐIỂM, NHIỆM VỤ KẾ TOÁN 1/ Khái niệm : Vốn bằng tiền của doanh nghiệp là một phần của vốn tài sản lưu động trong doanh nghiệp. Nó phản ánh toàn bộ số tiền doanh nghiệp hiện có tại doanh nghiệp. Bao gồm tiền mặt tại quỹ, tiền gửi Ngân hàng và các khoản tiền đang chuyển. Tiền mặt bao gồm tiền Việt Nam, ngaọi tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý gửi tại ngân hàng, kho bạc công ty tài chính Tiền đang chuyển bao gồm tiền Việt Nam và ngo ại tệ trong các trường hợp sau. + Gửi tiền vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo của Ngân hàng + Làm thủ tục chuyển tiền từ ngân hàng qua bưu điện để trả nợ nhưng chưa nhận được giấy báo + Thu tiền bán hàng nộp thuế ngay nhưng chưa nhận được giấy báo 2/ Nguyên tắc hạch toán vốn bằng tiền Tất cả các loại tiền đều phải được qui đổi thành đơn vị tiền tệ thống nhất ( VNĐ)
 5. 4 Các loại tiền ngoại tệ đều phải qui đổi ra đồng Việt Nam trên các sổ sách kế toán, đồng thời phải theo dõi nguyên tắc TK 007 khi qui đổi phải theo tỷ giá do Ngân hàng Việt Nam công bố hoặc Ngân hàng ngoại thương V àng bạc, đa quý phải được theo dõi giống như vật tư, hàng hóa và việc xuất kho đ ược sử sụng một trong các phương pháp như xuất vật liệu , công cụ dụng cụ Các nghiệp vụ kinh tế phát sinh liên quan đến tiền đều phải ghi hàng ngày và phải tính ra số dư cuối mỗi ngày 3/ Nhiệm vụ kế toán vốn bằng tiền Phản ánh chính ác kịp thời đầy đủ, tình hình biến động và tình hình sử sụng tiền mặt quản lý và theo dõi chặt chẽ độ thu chi tiền mặt. Phản ánh chính xác kịp thưòi đầy đủ tình hình biến động tiền gửi Ngân hàng , các loại tiền vàng, bạc, đá quý, kim khí quý, tiền luân chuyển và giám sát chặt chẽ chế độ thanh toán không dùng tiền mặt qua Ngân hàng II/ PHƯƠNG PHÁP HẠCH TOÁN VỐN BẰNG TIỀN A/ KẾ TOÁN TIỀN MẶT 1/ Tiền mặt tại quỹ Theo chế độ atì chính quy định, doanh nghiệp chi để lại một số tiền mặt tại quỹ để phục vụ cho nhu cầu chi tiêu hàng ngày tùy theo quy mô, phạm vị ho ạt động của doanh nghiệp, việc thu chi tiền mặt do thủ quỹ trực tiếp thực hiện. 2/ Chứng từ sổ sách a/ Chứng từ
 6. 5 Chứng từ tiền mặt + Phiếu thu + P hiếu chi + Bảng kê vàng bạc đá quý, kim khí quý chứng từ tiền gửi + G iấy báo nợ + G iấy báo có + Bảng sao kê sổ sách b/ Sổ sách - Sỏ quỹ tiền mặt - Sổ kế toán tổng hợp tùy theo hình thức kế toán SỔ QUỸ KIÊM BÁO CÁO QUỸ CHỨNG TỪ DIỄN SỐ TIỀN GIẢI SỐ TỒN NGÀY THU CHI SỔ CHI TIẾT TIỀN MẶT
 7. 6 CHỨNG TỪ D IỄN Tài khoản Số tiền G IẢI Đối ứng Số Nợ Nợ N gày Có D ư cuối tháng 3/ Tình tự tiến hành - Kế toán tiền mặt + Khi có nghiệp vụ phát sinh liên quan đến tiền mặt thì kế toán lập chứng từ thu chi và có đ ầy đủ chữ ký của những người có thẩm quyền duyệt sau đó giao cho thủ quỹ thực hiện việc thu hoặc chi tièn rồi đóng dấu lên các chứng từ đã thu họac chi, cuối ngày căn cứ vào các chứng thủ quỹ vào sổ quỹ hoặc lập báo cáo quỹ theo các chứng từ và giử cho kế toán tiền mặt. + Kế toán tiền mặt nhận các chứng từ do thủ quỹ mang đến kiểm tra các chứng từ sau đó tiến hành vào sổ kế toán liên quan K ế toán tiền giử + Khi nhận được các chứng từ của Ngân hàng gửi đến kế toán kiểm tra các chứng từ và đối chiếu các ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi hoặc xét vào sổ
 8. 7 kế toán . nếu giữa số liệu của Ngân hàng so với số liwuj của kế toán ghi theo số liệu của Ngân hàng sang tháng sau tìm nguyên nhân để điều chỉnh sổ sách. 4/ Tài khoản sử sụng TK “ tiền mặt “ dùng để phản ánh tình hình biến động và tồn quỹ tiền mặt K ết cấu TK 111 - Số tiền mặt nhập quỹ - số tiền mặt xuất quỹ - Số tiền mặt thừa khi kiểm - số tiền mặt thiếu khi kiểm kê kê Vd: số tiền mặt tồn quỹ  Các tài kho ản cấp 2: - TK 111 “ tiền Việt Nam “ bao gồm các ngân phiếu - TK 1112 “ tiền ngoại tệ “ qui đổi theo tiền Việt Nam - TK 1113 vàng bạc đá quý, kim khí quý. 5/ Phương pháp hạch toán thu chi tiền mặt 1/ Các nghiệp vụ tăng quỹ tiền mặt ( nhập quỹ ) N ợ TK 111 chi tiết Có TK 511, 515, 711 doanh thu bán hàng
 9. 8 Doanh thu hoạt động khác Có TK 333( 1 ) thu tiền của khách hàng Có TK 136 , 138 thu hồi các khoản đầu Có TK 121,221, 222 2 / Các nghiệp vụ giảm quỹ tiền mặt ( xuất quỹ ) N ợ TK 152, 153, 156, 211: chi tiền mua vật tư H àng hóa tài sản N ợ TK 133 N ợ TK 627, 641, 642 chi hoạt động kinh doanh N ợ TK 334, 331, 341, 333 chi trả nợ N ợ TK 121,221 chi đầu tư Có TK 111 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN THU CHI TIỀN MẶT
 10. 9 6/ Phương pháp hạch toán thu chi ngoại tệ  Nếu đơn vị dùng tỷ giá hạch toán đ ể qui đổi ngoại tệ, thu tiền bán hàng bằng ngoại tệ N ợ TK 111 : Nguyên tệ x tỷ giá hạch toán : Nguyên tệ x tỷ giá thực tế Có TK 511 Tại ngày có doanh thu : chênh lệch Có TK 413 + Thu nợ bằng ngoại tệ N ợ TK 111 nguyên tệ x % giá hạch toán nguyên tệ x % giá hạch toán Có TK 131,136, 138 + Dùng tiền Việt Nam mua ngoại tệ : N ợ TK 111 ( 1112) : nguyên tệ x % giá hạch toán : tiền mặt Việt Nam ( tiền xuất quỹ Có TK 111 theo giá thực tế ) : chênh lệch Có Tk 413
 11. 10 + X uất ngoại tệ mua vật tư hàng hóa N ợ TK 152, 153, 156 : nguyên tệ x% thực tế Có TK 111 ( 1112) : nguyên tệ x% hạch toán : chênh lệch Có TK 413 + X uất ngoại tệ trả nợ N ợ TK 331,333 : nguyên tệ x % hạch toán nguyên tệ x % hạch toán Có TK 111 ( 1112 ) + Cuối kỳ nếu có sự biến động giữa giá thực tế với giá hạch toán thì kế toán tiến hành điều chỉnh về tỷ giá thực tế cuối kỳ . a/ Nếu tỷ giá thực tế tăng so với tỷ giá hạch toán N ợ TK 111 ( 1112) : chênh lệch tăng chênh lệch tăng Có TK 413 : b/ Nếu tỷ giá thực tế giảm so với tỷ giá hạch toán N ợ TK 413 : chênh lệch giảm chênh lệch giảm Có TK 1111( 1112)  Nếu đơn vị dùng tỷ giá thực tế 1/ Doanh thu bán hàng ngoại tệ N ợ TK 111 ( 1112) : nguyên tệ x % thực tế
 12. 11 nguyên tệ x% thực tế Có TK 511 : Chi nợ TK 007 : nguyên tệ 2/ Thu nợ bằng ngoại tệ N ợ Tk 111 ( 1112) : nguyên tệ x% thực tế nguyên tệ x % tỷ giá Có TK 131 : chênh lệch Có TK 413 : G hi nợ TK 007 3/ xuất quỹ ngoịa tệ mua vật tư, tài sản, hàng hóa N ợ TK 152, 153 : nguyên tệ x % thực tế khi mua : nguyên tệ x % thực tế khi mua Có TK 1112 G hi TK 007 4/ Xuất để trả nợ N ợ TK 331, 3333 : nguyên tệ x % tại ngày nhận nợ : nguyên tệ x % khi xuất Có TK 1112 chênh lệch Có TK 413 : G hi có TK 007 5/ Cuối kỳ nếu có sự chênh lệch giữa tỷ giá thực tế với giá hạch toán a/ Tỷ giá thực tê tăng so với tỷ giá hạch toán
 13. 12 N ợ TK 1112 : chênh lệch tăng chênh lệch tăng Có TK 413 : b/ tỷ giá thực tế giảm so với tỷ giá hạch toán N ợ TK 413 : chênh lệch giảm chênh lệch giảm Có TK 1112 : B/ K Ế TOÁN TIỀN GỬI NGÂN HÀNG 1/ Tiền gửi Ngân hàng Theo chế độ các khoản tiền thu được đều phải gửi vào Ngân hàng , công ty tài chính hoặc kho bạc nhà nước, khi cần chi tiêu phải làm thủ tục để rút về nhập quỹ, các khoản tiền gửi bao gồm : tiền Việt Nam, ngoại tệ, vàng bạc, đá quý, kim khí quý . 2/ Chứng từ sổ sách a/ Chứng từ + Giấy báo có Giấy báo nợ + + Bảng sao kê nộp tiền + Kèm theo các chứng từ giấy ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi hoặc séc b/ Sổ sách + Sổ chi tiết tiền gửi
 14. 13 + Sổ kế toán tổng hợp phù hợp với từng hình thức kế toán 3/ Tài khoản sử sụng Tài khoản 112 “ tiền gửi Ngân hàng “ dùng để phản ánh tình hình biến động và hiện còn các khoản tiền gửi tại Ngân hàng. Công ty tài chính kho bạc nhà nước. Kết cấu TK 112 Số tiền doanh nghiệp gửi vào Ngân Số tiền doanh nghiệp rút ra từ Ngân hàng kho bạc công ty tài chính hàng , kho b ạc, công ty tài chính Số tiền còn gửi tại Ngân hàng kho bạc, công ty tài chính Các tài khoản cấp 2 1121 “ tiền Việt Nam “ Tk TK 1122 “ ngoại tệ “ TK 1123 “ vàn b ạc đá quý, kim khí quý “  Ngoài ra còn có các tài khoản liên quan TK 711, 5111, 515, 131 4. phương pháp hạch toán . 1. Xuất quỷ tiền mặt giửi vào tài khoản taọi ngân hàng.
 15. 14 N ợ TK 112 Có TK 111(1111) 2. Nhận được giấy báo có của ngân hàng về số tiền đang chuyển trả vào tài khoản của đơn vị. N ợ TK 112 có TK 113 3. Nhận được tiền do khách hàng trả nợ bằng chuyển khoản, căn cứ vào giấy báo có của ngân hàng đề nghị. N ợ TK 112 Có TK 131 4. Thu hồi số tiền đã đ ăng ký quỷ bằng tiền gửi ngân hàng do nơi nhận ký quỷ chuyển trả N ợ TK 112 Có TK 144 5. Nhận vốn gốp liên doanh do các thành viên gốp vốn bằng chuyển khoản. N ợ TK 112 Có TK 411 6/ Thu hồi các khoản nợ đầu tư ngắn hạn bằng chuyển khoản N ợ TK 112
 16. 15 Có Tk 121 ; giá vốn Có Tk 138 ; giá vốn Có Tk 515 : chênh lệch 7/ Thu hồi tiền bán hàng và các hoạt động khác bằng chuyển khoản . N ợ TK 112 Có TK 511 Có TK 711 Có Tk 515 Có TK 3331 8/ Rút tiền gửi Ngân hàng nhập quỹ tiền mặt N ợ TK 111 Có TK 112 9/ Chuyển tiền gửi Ngân hàng đi thế chấp lý quỹ lý cược ngắn hạn dài hạn đầu tư ngắn hạn khác, mua cổ phiếu, trái phiếu dài hạn, góp vốn liên doanh, đầu tư kinh doanh bất động sản N ợ Tk 144 N ợ Tk 244 N ợ TK 128 N ợ Tk 221
 17. 16 N ợ TK 222 Có Tài khoản 112 10/ Trả tiền mua vật tư hàng hóa đã nhập kho, công trình XDCB bằng chuyển khoản N ợ TK 152, 156, 213, 241, 611 N ợ TK 133 Có TK 112 11/ Chi trả các khoản chi phí sản xuất kinh doanh bằng chuyển khoản N ợ TK 627, 641, 642, 811, 821 N ợ TK 133 Có TK 112 12/ Rút tiền gửi Ngân hàng mua sắm tài sản cố định N ợ TK 211, 213 N ợ TK 133 Có Tk 112 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN BẰNG TIỀN MẶT, TIỀN GỬI NGÂN HÀNG
 18. 17 C/ K Ế TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN 1/ Tiền đang chuyển Bao gồm : các khoản tiền mà doanh nộp vào Ngân hàng hoặc gửi qua bưu điện hoặc làm thủ tục rút tiền từ Ngân hàng chuyển qua bưu điện nhưng chưa nhận được giấy báo của Ngân hàng hoặc của người nhận tiền hoặc của bưu điện - Tiền mặt hoặc séc nộp ngay vào Ngân hàng - Tiền qua bưu điện - Thu tiền bán hàng nộp thuế ngay 2/ Tài khoản sử sụng Tk 113 “ tiền đang chuyển “ dùng để phản ánh các khoản tiền còn đang chuyển chưa nhận được giấy báo của Ngân hàng hoặc của bưu điện K ết cấu TK 113 Các khoản tiền còn đang chuyển ( Các khoản tiền đang chuyển vào tài chưa nhận được giấy báo ) kho ản của đ ơn vị hoặc đã chuyển trả nợ ( đ ã nhận được giấy báo ) SD các khoản tiền còn đang chuyển Các tài khoản cấp 2
 19. 18 + TK 1131 “ tiền Việt Nam “ 1132 “ ngoại tệ “ + Tk 3/ Phương pháp hạch toán 1/ Thu tiền bán hàng nộp vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo N ợ TK 113 thu b ằng tiền mặt Có TK 511 : Có TK 131 : thu bằng séc 2/ Xuất quỹ tiền mặt nộp vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo N ợ TK 113 Có Tk 111 3/ Thu nợ của khách hàng nộp ngay vào Ngân hàng nhưng chưa nhận được giấy báo N ợ TK 113 Có TK 131 4/ Làm thủ tục chuyển tiền từ Ngân hàng để trả nợ nhưng chưa nhận được giấy báo N ợ TK 113 Có TK 112
 20. 19 5/ Nhận được giấy báo của Ngân hàng các kho ản tiền đang chuyển đã vào tài khoản của đơn vị N ợ TK 112 Có TK 113 6/ Nhận được giấy báo về số tiền đang chuyển để chuyển trả nợ cho người bán, nộp thuế, trả nợ vay N ợ TK 331, 333,311 Có TK 113 SƠ ĐỒ HẠCH TOÁN TIỀN ĐANG CHUYỂN
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2