intTypePromotion=3

Báo cáo tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả của công tác Marketing du lịch và hoạt động kinh doanh của khách sạn Thiên Thai.

Chia sẻ: Do Manh Ha | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:63

1
526
lượt xem
249
download

Báo cáo tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả của công tác Marketing du lịch và hoạt động kinh doanh của khách sạn Thiên Thai.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Khách sạn Thiên Thai là một trong những khách sạn tư nhân có tiếng và làm ăn có hiệu quả ở thủ đô Hà Nội trực thuộc công ty trách nhiệm hữu hạn Huy Hoàng. Được khởi công xây dựng vào tháng 2 năm 1993 và khánh thành đầu năm 1994 đến nay đã có 7 năm tuổi đời và phát triển. Nằm tại số 45 Nguyễn Trường Tộ, khách sạn Thiên Thai chiếm một khoảng không

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Báo cáo tốt nghiệp: Nâng cao hiệu quả của công tác Marketing du lịch và hoạt động kinh doanh của khách sạn Thiên Thai.

 1. TRƯ NG …………………. KHOA………………………. ----- ----- Báo cáo t t nghi p TÀI: “Nâng cao hi u qu c a công tác Marketing du l ch và hi u qu ho t ng kinh doanh c a khách s n Thiên Thai” Nguy n Anh Vi t 1
 2. M CL C L I NÓI U ..................................................................... 3 CHƯƠNG I ............................................................................ 5 GI I THI U TÓM LƯ C V KHÁCH S N THIÊN THAI ................................................................................................ 5 I/ QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A KHÁCH S N. ........................................................................ 5 Room Category ...................................................................... 8 Single ...................................................................................... 8 Double .................................................................................... 8 CHƯƠNG II ......................................................................... 20 KHÁI QUÁT S N XU T KINH DOANH VÀ T CH C QU N LÝ C A KHÁCH S N THIÊN THAI ................. 20 I/ T CH C QU N LÝ LAO NG: .............................. 20 1/ Phân tích và ánh giá tình hình s d ng lao ng: ......... 20 CHƯƠNG III........................................................................ 35 NH N XÉT VÀ KI N NGH ............................................ 35 I/ NH NG NH N XÉT CHUNG V HO T NG KINH DOANH VÀ CÔNG TÁC QU N TR KINH DOANH C A KHÁCH S N : ........................................................... 35 B. K HO CH TRI N KHAI............................................. 57 TH I GIAN BI U VÀ L CH TRÌNH HO T NG C A .............................................................................................. 58 KHÁCH S N THIÊN THAI NĂM 2002 .......................... 58 Nguy n Anh Vi t 2
 3. L I NÓI U Qua b n năm h c t p trư ng, chúng em ã ư c trang b nh ng ki n th c cơ b n và toàn di n v chuyên ngành qu n tr kinh doanh. Nh ng ki n th c ã ư c h c r t a d ng và phong phú. Hi n nay em th c t p t i khách s n Thiên Thai. Thông qua vi c th c t p t i cơ s , chúng em có i u ki n ti p c n th c t , v n d ng nh ng ki n th c ã h c vào th c ti n, t ó c ng c ư c ki n th c, bư c u tìm hi u và n m b t cách th c t ch c công tác qu n lý trong cơ s th c t p. T ó có th sơ b phân tích, ánh giá ưu, như c i m các ho t ng kinh doanh c a cơ s . làm nh ng vi c này, chúng em c n tham kh o các tài li u liên quan t i công tác qu n lý khách s n trong m t s năm. V n qu n lý kinh doanh khách s n bao g m r t nhi u lĩnh v c, trong m t th i gian h n ch chúng em ch có th t p trung nghiên c u m t cách sơ b v công tác này. Qua s liên h c a b n thân cùng v i s giúp c a các th y cô giáo trong Khoa Du l ch & khách s n, Ban Giám hi u trư ng i h c Kinh t Qu c Dân, em ư c phép th c t p t i Khách s n Thiên Thai. Qua m t th i gian kh o sát, tìm hi u th c t tình hình ho t ng kinh doanh t i khách s n, em ã nh n th y trong cơ ch th trư ng hi n nay, vi c qu n lý khách s n cũng b c l m t vài v n c n ph i xem xét. Vì trình có h n nên trong quá trình làm chuyên c a em không tránh kh i nh ng sai sót. Mong th y và các b n ng nghi p b qua và Nguy n Anh Vi t 3
 4. cho nh ng ý ki n óng góp quý báu em có th t ư c m c tiêu c a t th c t p và có thêm kinh nghi m trong công tác qu n lý. Nguy n Anh Vi t 4
 5. CHƯƠNG I GI I THI U TÓM LƯ C V KHÁCH S N THIÊN THAI I/ QÚA TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRI N C A KHÁCH S N. Khách s n Thiên Thai là m t trong nh ng khách s n tư nhân có ti ng và làm ăn có hi u qu th ô Hà N i tr c thu c công ty trách nhi m h u h n Huy Hoàng. ư c kh i công xây d ng vào tháng 2 năm 1993 và khánh thành u năm 1994 n nay ã có 7 năm tu i i và phát tri n. N m t i s 45 Nguy n Trư ng T , khách s n Thiên Thai chi m m t kho ng không gian thoáng mát r ng l n và có m t m t v trí r t thu n l i g n nh ng a danh văn hoá, l ch s n i ti ng c a th ô Hà N i như: qu n th Lăng Ch t ch H Chí Minh, công viên nư c H Tây, H Trúc B ch, vư n Bách Th o … nên khách s n ã thu hút ư c m t lư ng r t l n du khách trong và ngoài nư c. Khách s n ư c xây d ng theo l i ki n trúc k t h p gi a c i n và hi n ic a ông Âu. Khi m i b t u i vào ho t ng cơ s v t ch t k thu t ch có 35 phòng chưa ư c x p h ng và m t nhà hàng 100 ch ng i. Sau m t th i gian kinh doanh có hi u qu và cũng áp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng, vào năm 1998 khách s n ã ti n hành s a ch a nâng c p. Hi n nay Thiên Thai là m t trong nh ng khách s n tư nhân kinh doanh thành công v i cơ s h t ng g m 65 phòng ư c x p h ng t n cùng v i 2 phòng ăn có s c ch a 300 ch ng i, bên c nh ó khách s n còn có m t môi trư ng thoáng mát, yên tĩnh cho khách ngh ngơi, vì v y hoàn toàn có th áp ng ư c m i yêu c u c a khách Du l ch. Là m t doanh nghi p kinh doanh nên m c ích l n nh t c a khách s n Thiên Thai là mu n thu ư c l i nhu n cao. t ư c m c ích này, khách s n ph i ph n u tăng doanh thu và gi m n m c th p nh t m i chi phí, làm t t công tác t ng h p và phân tích ánh giá, th y rõ t m quan tr ng c a t ng Nguy n Anh Vi t 5
 6. ph n. Ngoài ra khách s n còn ph i m b o t t các m i quan h v i xã h i và c ng ng, th c hi n y nghĩa v thu i v i Nhà nư c. Khách s n ti n hành h ch toán kinh t c l p, t ch u trách nhi m v k t qu s n xu t kinh doanh. B o m các ho t ng s n xu t kinh doanh c a khách s n có lãi t n t i và tái s n xu t m r ng hàng năm b o toàn ư c v n. S n xu t và cung ng ( k c xu t kh u tr c ti p ) các s n ph m d ch v nh m áp ng nhu c u ngày càng cao c a khách hàng. T ch c nghiên c u ng d ng, tri n khai công ngh , ưa nhanh các ti n b khoa h c k thu t vào kinh doanh, t ch c th c hi n các ho t ng nghi p v thu c lĩnh v c du l ch và khách s n . T ch c th c hi n các d án thu c trương trình, m c tiêu c a ngành Du l ch và Khách s n . M t hàng kinh doanh chính c a Khách s n là các s n ph m d ch v v i nhi u m c giá a d ng. S n ph m d ch v nói chung không ph i là nh ng hàng hoá h u hình do v y s n xu t kinh doanh các m t hàng này nói chung là khó và khó có lãi. Vi c cung c p các s n ph m d ch v mang tính ch t th i v , ch y u là trong mùa du l ch. T nh ng c thù c a s n ph m d ch v nên hàng năm Khách s n thư ng t ch c các cu c h p n i b rút kinh nghi m và nghiên c u phương hư ng kinh doanh cho năm t i. Khách s n ã và ang cung c p h u h t các s n ph m d ch v thu c ngành Du l ch và Khách s n cho nhi u i tư ng khách khác nhau k c trong nư c và qu c t . Khách s n có th cung c p tho mãn các d ch v v lưu trú, ti c tùng và các chương trình Du l ch cho khách hàng. Nguy n Anh Vi t 6
 7. II/ CƠ S V T CH T K THU T: Cơ s v t ch t k thu t c a khách s n là m t y u t cơ b n t o nên các s n ph m d ch v tho mãn yêu c u c a du khách. Vì v y cơ s v t ch t óng vai trò r t l n i v i kh năng thu hút khách c a khách s n, là nhân t quy t nh phương th c ho t ng c a khách s n và quy t nh kh năng nâng cao năng su t lao ng cũng như ch t lư ng các d ch v ph c v du khách. T i khách s n Thiên Thai, các trang thi t b trong khách s n nhìn chung là ti n nghi và hi n i, ư c l p t m t cách khoa h c m b o yêu c u v tính th m m và m c an toàn cao cho khách. 1. i u ki n cơ s v t ch t khu v c ón ti p: Khu v c ón ti p c a khách s n n m t ng hai nhìn xu ng ph Nguy n Trư ng T , qu y l tân ư c b trí g n c a ra vào nên r t ti n l i cho khách khi c n liên h ng th i s giúp cho nhân viên l tân có th d dàng quan sát ư c khách ra vào trong khách s n. Trong khu v c ón ti p này có các trang thi t b sau: + M t máy vi tính và máy in + Máy Fax + i n tho i t ng ài nh + M t ti vi màu l n v i nhi u kênh truy n hình + M t b salon khách ngh ngơi 2. i u ki n cơ s v t ch t khu v c lưu trú: Hi n nay khách s n Thiên Thai có t ng c ng 65 phòng t tiêu chu n tr lên. M i t ng khách s n có m t phòng nh ch a d ng c làm v sinh c a nhân viên bu ng phòng. Phòng tr c c a các nhân viên bu ng ngay u c u thang, ây cũng là nơi ga, g i, chăn màn ph c v công tác Nguy n Anh Vi t 7
 8. làm bu ng và là nơi nhân viên bu ng thay qu n áo và làm v sinh cá nhân trư c khi làm vi c và ra v . B ng cơ c u phòng theo m c giá dư i ây s nêu chi ti t m c giá c a t ng lo i phòng trong khách s n: B NG CƠ C U PHÒNG THEO M C GIÁ ơn giá: USD Room Category Single Double Superior 69 72 Duluxe room 120 130 Junior suite 150 160 Excutive suite 190 200 Extra bed 20 Tuỳ vào lo i bu ng mà ti n nghi trang thi t b trong ó có s khác nhau nhưng nhìn chung trang thi t b trong phòng g m có: - M t i u hoà nhi t hai chi u - M t t l nh y các lo i u ng - M t ti vi v i nhi u kênh truy n hình trong nư c và qu c t - M t giư ng ôi ho c giư ng ơn - M t b bàn gh làm vi c - èn u giư ng, èn làm vi c - Hai i n tho i - M tt ng qu n áo - M t t rư u - M t b bàn gh cùng m chén u ng trà, phích nư c, l hoa, g t tàn… - Th m tr i phòng, rèm c a… V i nh ng trang thi t b nêu trên ta th y khách s n Thiên Thai trang b tương i y , phù h p v i tiêu chu n ã ư c x p h ng. Nguy n Anh Vi t 8
 9. 3. i u ki n cơ s v t ch t khu v c nhà hàng: Cơ s v t ch t k thu t cho khu v c d ch v ăn u ng ư c chia ra thành các khu v c như: h th ng các nhà ăn, qu y bar, kho… Các khu v c này ư c b trí sát nhau m b o tính h p lý i v i khách hàng và s thu n ti n cho nhân viên ph c v , tránh cho nhân viên ph c v khách lưu trú các t ng cao th p khác nhau ph i lên xu ng nhi u l n gây m t nh c và phi n ph c. Khu v c nhà hàng c a khách s n Thiên Thai bao g m 2 phòng ăn có s c ch a 300 ch ng i. C hai phòng này u r t thu n ti n cho vi c t ch c các b a ti c ng, ti c ng i v i s lư ng khách khác nhau. Trong phòng ăn bàn gh ư c kê ngay ng n, gh m mút b c n , kích thư c bàn gh tương i h p lý t o cho khách tư th ng i tho i mái d ch u. Trong phòng ăn ư c trang b h th ng i u hoà qu t gió làm cho phòng ăn luôn luôn có không khí thoáng mát, s ch s d ch u. H th ng chi u sáng, âm thanh, cách bài trí tranh nh, ch u hoa cây c nh cũng như cách ph i h p màu s c hài hoà trong phòng ã t o ra m t b u không khí m cúng, thân m t và c m giác ngon mi ng cho khách. C nh khu v c ón ti p là m t Bar t ng h p v i h th ng âm thanh, ánh sáng hi n i phù h p v i không gian xung quanh. 4. i u ki n cơ s v t ch t khu v c b p: Khu v c b p c a khách s n ư c trang b r t y các trang thi t b ph c v cho quá trình ch bi n như: t l nh c l n, b p ga công nghi p, lò vi sóng, lò nư ng bánh, máy xay th t, máy xay sinh t . Chính i u này ã giúp cho b ph n b p nâng cao ch t lư ng ph c v và năng su t lao ng. Nhìn chung khách s n Thiên Thai ư c x p h ng do ó nh ng trang thi t b cơ s v t ch t k thu t c a khách s n là t t, phù h p v i tiêu chu n mà khách s n ã t ư c. Tuy nhiên h th ng khách s n trên a bàn Hà N i ã và ang phát tri n và có xu hư ng bão hoà. Vì v y có th ng v ng và ho t ng có hi u qu hơn n a trong th i gian t i thì khách Nguy n Anh Vi t 9
 10. s n Thiên Thai c n ph i nâng c p hơn n a phù h p v i yêu c u òi h i ngày m t kh t khe c a khách Du l ch. III/ T CH C H TH NG B MÁY QU N LÝ: Mô hình t ch c qu n lý Khách s n Thiên Thai có cơ c u tr c tuy n ch c năng, th c hi n ch m t th trư ng. Giám c Khách s n là ngư i i u hành cao nh t . B máy giúp vi c cho Giám c g m Phó giám c và các Trư ng b ph n. Vi c phân công trách nhi m, quy n h n và qui nh m i quan h c a các cá nhân và b ph n trong b máy qu n lý c a Khách s n do Giám c qui nh. B máy qu n lý ư c chia theo ch c năng thành 5 b ph n riêng bi t: bu ng, bàn, b p, l tân và b o v . Các trư ng b ph n này báo cáo tr c ti p lên giám c. Mô hình t ch c qu n lý khách s n ư c thi t l p theo sơ sau: Giám c Phó giám c B B ph n B B ph n B ph n Bàn ph n L Tân ph n Bu ng B p B o V Nhân Nhân Nhân Nhân Nhân Viên Viên Viên Viên Viên Nguy n Anh Vi t 10
 11. SƠ T CH C B MÁY QU N LÝ C A KHÁCH S N THIÊN THAI V i mô hình trên, vi c qu n lý công tác ho t ng s n xu t c a khách s n ư c t ch c r t t t, qu n lý ch t ch t trên xu ng dư i. ây chính là ti n ho t ng s n xu t s n ph m d ch v có doanh thu và l i nhu n cao. Ban lãnh o khách s n g m có: + Giám c khách s n là th trư ng cao nh t, ch u trách nhi m v m i ho t ng c a khách s n trư c pháp lu t, toàn quy n quy t nh phương hư ng, k ho ch s n xu t kinh doanh và các ch trương l n trong ph m vi khách s n . + Phó giám c Khách s n giúp giám c trong công tác qu n lý và i u hành ho t ng c a Khách s n , ư c giám c u quy n tr c ti p ph trách m t s lĩnh v c chuyên môn ho c công vi c c th và ch u trách nhi m tr c ti p v i Giám c v ph n vi c c a mình. Cơ c u t ch c s n xu t kinh doanh c a khách s n bao g m: 1 B ph n bu ng. B ph n này có t t c 10 nhân viên và trư ng b ph n là ông Nguy n Văn Hùng. B ph n này th c hi n ch c năng cho thuê phòng c a khách s n. Tình hình phòng tr ng, phòng có khách s ư c c p nh t hàng ngày và báo l i cho b ph n l tân, khách ư c tr l i ngay qua i n tho i. Khi khách khách s n, b ph n này ch u trách nhi m làm v sinh các phòng cũng như khu v c công c ng và khu v c ti n s nh. N u khách có th c m c gì s ư c gi i quy t ngay. th c hi n, b ph n phòng ư c chia thành các ơn v nh , m i ơn v này th c hiên các công vi c khác nhau như: Nguy n Anh Vi t 11
 12. B ph n gi t i: ch u trách nhi m gi t s ch và là i t t c qu n áo c a khách, khăn màn c a khách s n và ng ph c c a nhân viên. Ch c năng c a nó r t riêng bi t nên ít khi nh ng ngư i c a b ph n này l i ư c chuy n sang lĩnh v c ho t ng khác c a khách s n. B ph n t ng phòng: ch u trách nhi m lau d n phòng c a khách s n và các nơi công c ng trong khách s n. B ph n k thu t: ph trách v vi c v n hành và b o trì toàn b cơ s v t ch t c a khách s n bao g m: i n, cơ khí, h th ng máy i u hoà không khí và b thông khí, bơm nư c và th c hi n nh ng s a ch a nh và tu b trang thi t b . 2. B ph n bàn (B ph n nhà hàng và Bar). B ph n này có t t c 15 nhân viên và trư ng b ph n là bà Tr n L Anh. Ch c năng chính c a b ph n bàn là cung c p th c ăn và u ng cho th c khách c a khách s n cũng như các b a ti c mà khách hàng ăng ký. Nhi m v chính c a b ph n này là ph c v khách trong nhà hàng . Trong nh ng năm g n ây, s lư ng nhà hàng, quán ăn và khách s n trên a bàn Hà N i tăng lên v i t c chóng m t ã gây không ít khó khăn cho ngành kinh doanh ăn u ng nói chung và cho b ph n bàn c a khách s n Thiên Thai nói riêng. có th t n t i và ng v ng khách s n ã ph i c i ti n r t nhi u như mua trang thi t b m i, c i t o và nâng c p h th ng b p và phòng ăn c a khách s n . Do ánh giá úng t m quan tr ng c a công tác ph c v ăn u ng nên khách s n ã l a ch n m t cách k càng các nhà cung c p. Ngoài nh ng món ăn c s n c a 3 mi n B c, Trung, Nam khách s n còn cung các món ăn c a m t s nư c như Trung Qu c, Nh t, Pháp, M . Ngoài ra khách s n còn luôn thay i th c ơn ph c v khách không gây ra s nhàm chán cho khách. T khi thành l p cho n năm 1996 khách s n ch có duy nh t m t phòng ăn v i 100 ch nhưng k t năm 1999 khách s n ã c i t o và có Nguy n Anh Vi t 12
 13. thêm m t phòng ăn n a v i s c ch a 200 ch . Như v y khách s n có t ng c ng 2 phòng ăn v i 300 ch ng i. 3.B ph n b p. B ph n này có t ng c ng 10 nhân viên do ông Vũ Văn Thuyên ng u. B ph n này có nhi m v l a ch n mua s m th c ph m chu n b t t c các món ăn theo yêu c u c a khách thông qua b ph n bàn và k t h p v i b ph n bàn ph c v khách v i ch t lư ng cao nh t. 4.B ph n l tân. B ph n l tân c a Khách s n g m 5 ngư i do ch Tr n Gia Trang làm trư ng b ph n ho t ng ph c v khách 24/24 gi trong ngày theo ch 3 ca. H là b ph n u tiên ti p xúc v i khách khi khách n Khách s n. Nhi m v chính c a nhân viên l tân là giúp khách làm th t c nh p và tr phòng, ngoài ra còn cung c p cho khách thông tin v các b ph n khác cũng như các d ch v c a Khách s n. Có th nói ây là b ph n g n gũi v i khách nh t khi h ngh ngơi t i Khách s n . Vì v y khách có n tư ng t t hay không v Khách s n ph thu c r t nhi u vào b ph n l tân. Thông qua công tác ón ti p ban u nhân viên l tân ã t o c m giác an tâm và tho i mái cho khách b ng cách nói năng nh nhàng, duyên dáng. Ngoài ra b ph n còn ph i liên l c thư ng xuyên v i các b ph n bu ng, b ph n bàn qua i n tho i qu n lý khách thuê phòng và thông tin k p th i yêu c u c a khách v ăn u ng. Có th nói l tân óng vai trò quan tr ng trong vi c thu hút khách n v i Khách s n . M i nhân viên l tân u có kinh nghi m và bí quy t riêng thu hút và gi khách cho Khách s n . Nhân viên l tân tr c i n tho i luôn ph i nh nh gi thích m i v n mà khách không hi u ho c yêu c u. 5. B ph n b o v : B ph n này bao g m 5 ngư i có nhi m v chào h i khách, ch d n cho khách bi t b ph n có liên quan n vi c làm th t c gi y t , giúp khách Nguy n Anh Vi t 13
 14. mang vác hành lý và có trách nhi m b o v an ninh tr t t cho khách và nhân viên làm vi c t i khách s n . Nhìn chung kinh doanh c a khách s n có chi u hư ng tăng năm sau so v i năm trư c. Trong 3 năm liên ti p khách s n u hoàn thành vư t m c k ho ch ra. Năm 1999 hoàn thành 177,32% k ho ch Năm 2000 hoàn thành 122,51% k ho ch t n d ng h t kh năng c a mình trong n n kinh t th trư ng hi n nay, khách s n ã chú ý thích áng n công tác ào t o, tăng cư ng cho nhân viên i h c ngo i ng , chuyên môn, trang b thêm m t s thi t b hi n i nh m nâng cao ch t lư ng ph c v khách. Tuy nhiên t năm 1996 d n nay do tình hình ngành Du l ch Vi t Nam nói chung và Du l ch Hà N i nói riêng g p r t nhi u khó khăn vì lư ng khách qu c t vào Vi t Nam gi m nhi u thêm vào ó là s ra i c a các khách s n liên doanh có quy mô l n dư i s u tư c a nư c ngoài. Do v y vi c kinh doanh c a khách s n g p r t nhi u khó khăn. Ngoài ra còn do s tác ng c a nhi u m t khác như kinh nghi m và ki n th c qu n lý kinh doanh Du l ch chưa nhi u, s n ph m Du l ch còn nghèo nàn, thi u các i m vui chơi gi i trí, các khu Du l ch ngh dư ng l n…do ó c n ph o n l c vư t qua khó khăn, th thách phát tri n. Tôi tin ch c r ng khách s n s có i u ki n phát tri n hơn n a vì có nh ng thu n l i cơ b n là t nư c hoà bình, n nh và phát tri n. Vi t Nam có ti m năng Du l ch d i dào, ư c s quan tâm c a ng, Chính ph , s giúp c a các ngành các c p. i ngũ cán b nhân viên trong ngành ư c ào t o b i dư ng và ang t ng bư c trư ng thành. IV/ MÔI TRƯ NG KINH DOANH C A KHÁCH S N THIÊN THAI. Nguy n Anh Vi t 14
 15. 1. Môi trư ng bên trong ( vi mô ): Môi trư ng kinh doanh là m t y u t nh hư ng r t l n n s phát tri n c a khách s n. + V v n: Năm 1999 t ng s v n là 9,5 t ng Năm 2000 t ng s v n là 10 t ng Trong ó : + V n lưu ng: Năm 1999 là 3,5 t ng Năm 2000 là 3,7 t ng +V nc nh : Năm 1999 là 6 t ng Năm 2000 là 6,3 t ng + V s lư ng bu ng: 65 Trong ó : Bu ng c bi t: 5 Bu ng lo i 1 : 35 Bu ng lo i 2 : 15 Bu ng lo i 3 : 10 + V lao ng: Năm 1999 là 45 ngư i Năm 2000 là 47 ngư i T ng tài s n c a khách s n hi n nay là 45 t ng trong ó v n c nh kho ng 40 t ng, v n lưu ng kho ng 5 t ng. Ho t ng kinh doanh c a khách s n Thiên Thai bao g m hai lo i chính là d ch v lưu trú và d ch v ăn u ng ph c v m i i tư ng có kh năng thanh toán. Trong ho t ng ph c v lưu trú: khách s n cho thuê bu ng ng và m b o các d ch v b xung v lưu trú cho khách. Ho t ng ph c v ăn u ng m b o m i yêu c u c a khách lưu trú và c khách vãng lai b ng m i hình th c: ăn sáng, ăn trưa, ăn t i, c s n, h i ngh , ám cư i.v.v. Ngoài ra khách s n còn ph c v b xung các d ch v khác như i n tho i, fax, gi t là… nh m tho mãn m i nhu c u c a khách. Nguy n Anh Vi t 15
 16. ♦ Qua các s li u c th và cơ s h t ng hi n i, có th nói r ng ho t ng kinh doanh c a khách s n nói chung s gia tăng. S n ph m chính c a khách s n là kinh doanh các s n ph m d ch v bao g m d ch v lưu trú, ăn u ng và các d ch v khác trong ó d ch v lưu trú là d ch v chính em l i l i nhu n cho khách s n. Khách s n Thiên Thai là m t trong nh ng khách s n tư nhân l n th ô Hà N i và c nư c, chính nh có ưu th v v trí và nh t là v ch t lư ng d ch v luôn ư c m b o nên khách s n ã thu hút ư c r t nhi u khách qu c t a d ng khác nhau g m nhi u qu c t ch nhưng chh y u là các khách Nh t, M , Pháp, Australia, Hàn Qu c và s p t i là Trung Qu c. ♦ Trong khách s n ngu n nhân l c cũng ư c coi là ngu n v n quan tr ng sinh ra c a c i v t ch t cho khách s n. Tuy n ch n và ào t o nhân viên có trình tay ngh cao và các chính sách i v i nhân viên ã ư c giám c khách s n th c hi n có hi u qu cao. Nhân viên là y u t ch ch t quy t nh ch t lư ng d ch v . S t nguy n, c g ng trong công vi c c a i ngũ nhân viên óng góp ph n quan tr ng vào thành công c a khách s n. Giám c luôn quan tâm n các quy n l i c a nhân viên khích l tinh th n làm vi c c a h v i phương châm “nhân viên là ngu n v n c a khách s n”. Ban giám c ã ra các chính sách qu n lý i v i nhân viên như: + Phân công úng kh năng c a nhân viên + T o m i quan h h p tác gi a nhân viên và ngư i qu n lý, duy trì ư c m i quan h c i m , thân ái trong toàn th cán b công nhân viên c a khách s n. T t c cùng vì m t m c tiêu chung c a khách s n là hi u qu kinh doanh cu i cùng. + Khách s n có ch thư ng ph t công khai theo hi u qu kinh doanh. Nguy n Anh Vi t 16
 17. + Xây d ng b u không khí làm vi c trong khách s n, khuy n khích nh ng phát minh sáng ki n c i ti n k thu t trong lao ng. + Môi trư ng làm vi c ư c m b o. m b o quy n bình ng gi a ngư i lãnh o và các nhân viên, b o v cho quy n l i c a h phát bi u ý ki n ph n ánh v i lãnh o khách s n. + Ngoài ra nh ng trư ng h p b m au, cư i h i, ma chay u ư c ban lãnh o và giám c khách s n thăm h i, ng viên, tr c p khó khăn i v i nh ng ngư i có hoàn c nh r i ro. Nh ng y u t trên t o nên b u không khí làm vi c c a các nhân viên m t cách d ch u tho i mái. H ư c mb o quy n l i, ch chính sách c a nhà nư c ban hành i v i ngư i lao ng. Không có s bóc l t gi a ngư i lao ng và ngư i làm thuê, tăng cư ng s hi u bi t và hoà nh p l n nhau gi a các thành viên, t o nên s nh t trí cao trong khách s n s càng ngày càng phong phú và a d ng hơn. M i thành viên trong khách s n uc m th y t hào v nơi làm vi c c a mình. Chính nh ng cái ó là ti n thúc y ho t ng s n xu t kinh doanh c a khách s n ngày càng phát tri n, m b o ư c i s ng cho cán b công nhân viên. 2. Môi trư ng bên ngoài ( vĩ mô ): Bên c nh nh ng chú tr ng v m t phát huy hi u qu ngu n nhân l c, và ch p hành các chính sách c a nhà nư c, m t ch tiêu then ch t nâng cao hi u qu kinh doanh c a toàn b khách s n là ban giam c khách s n ã chú tr ng n vi c phát huy các l i th c nh tranh c a khách s n như: +Quan h t t v i khách hàng: vì khách hàng óng vai trò quy t nh i v i s t n t i c a khách s n, s tăng gi m doanh thu c a khách s n do s tăng gi m lư ng khách quy t nh. Chính vì v y m c tiêu duy nh t c a giám c khách s n là duy trì t t các m i quan h v i khách hàng. i v i khách hàng quan tr ng là nh ng ngư i có a v trong xã h i, các thương nhân ho c giám c là i di n cho các công ty l n thì ph i ư c s ón ti p c a giám c Nguy n Anh Vi t 17
 18. khách s n. Nh ng phàn nàn, khi u n i c a khách ư c các nhân viên ti p xúc tr c ti p l ng nghe, ti p thu và ph n ánh t c th i v i giám c khách s n . c ng c m i quan h v i khách hàng, khách s n ra nhi u chính sách ưu ãi v i khách như: - T ng hoa và quà kèm v i nhãn hi u c a khách s n nhân ngày sinh nh t c a khách, trong th i gian khách ang lưu trú t i khách s n. - i v i khách hàng thư ng xuyên khách s n có th ư c hư ng m t chuy n Du l ch ng n ngày mi n phí hay ti c chiêu ãi do khách s n m i. - T ch c sinh nh t và t ng quà nhân ngày l l n: khách hàng có m t t i khách s n vào ngày T t, ngày Qu c khánh c a nư c Vi t Nam và nư c c ah u nh n ư c quà và thi p chúc m ng nhân ngày l . - S quan tâm thư ng xuyên c a khách s n s làm tăng thêm m i quan h g n bó gi a khách hàng v i khách s n. + Quan h v i nhà cung c p: do nhu c u a d ng v d ch v , khách s n có m i quan h ch t ch , thư ng xuyên v i các nhà cung c p trong và ngoài nư c. Vi c ch n l a nhà cung c p d a trên uy tín và ch t lư ng s n ph m c a h trên th trư ng, v quá trình cung c p s n ph m i v i khách s n. Các tiêu chí ư c ưa ra i v i nhà cung c p liên quan ch y u n ch t lư ng s n ph m, giá c , th i h n giao hàng và th th c thanh toán có l i. i v i các m t hàng th c ph m tươi do các nhà bán hàng tư nhân cung c p, khách s n u có s ki m tra v ch t lư ng do chuyên gia trong lĩnh v c này m nhi m và có s cam k t b ng văn b n. i v i các m t hàng c n ph i nh p kh u, khách s n thư ng ký k t các h p ng thông qua các công ty có gi y phép xu t nh p kh u trong h p ng quy nh rõ các i u kho n chi ti t liên quan n hàng hoá. Giám c khách s n thư ng xuyên xem xét, ki m tra ch t lư ng, hàng hoá và các i u kho n liên quan khác quy t nh duy trì hay thay th nhà cung c p khác. Nguy n Anh Vi t 18
 19. + i th c nh tranh: như trên ã nói, kinh doanh khách s n là m t lĩnh v c có s c nh tranh l n. Các i th c nh tranh chính c a khách s n là các khách s n có quy mô l n n m trên a bàn thành ph Hà N i. Thêm vào ó là các khách s n tư nhân khác có ch t lư ng t t cũng góp ph n làm tăng i th c nh tranh c a khách s n. C th là khách s n ã ph i gi m giá phòng nhi u l n. + Quan h t t v i các công ty Du l ch và các hãng L hành trong và ngoài nư c: ây là ngu n cung c p khách r t l n và thư ng xuyên cho khách s n. t ư c i u này, ngoài vi c quan h v i nh ng ngư i ng u các công ty và các hãng thì khách s n cũng còn có các chính sách ưu ãi khác n a như : tăng t l hoa h ng, gi m giá d ch v và mi n phí cho trư ng oàn… Tóm l i, m c dù ph i c nh tranh gay g t, khách s n Thiên Thai v n t n t i và phát tri n nh công c c nh tranh ch y u là ch t lư ng và uy tín, các m i quan h b n hàng t t và s h p lý c a giá c so v i ch t lư ng ph c v , nên khách s n Thiên Thai ã t ch tiêu k ho ch ra. Tuy nhiên cũng có m t h n ch do giá phòng gi m xu ng nhi u, m c lương thư ng c a cán b và nhân viên cũng b nh hư ng. Nguy n Anh Vi t 19
 20. CHƯƠNG II KHÁI QUÁT S N XU T KINH DOANH VÀ T CH C QU N LÝ C A KHÁCH S N THIÊN THAI I/ T CH C QU N LÝ LAO NG: 1/ Phân tích và ánh giá tình hình s d ng lao ng: TH C HI N TH C HI N SO SÁNH CÁC CH TIÊU 1999 2000 1999/2000 S T S % S T S % S T S % ST T ng s L 45 100 47 100 2 4,25 T I Phân theo L tr c ti p và gián ti p 1 L gián ti p 2 4,25 2 4,25 0 100 2 L tr c ti p 45 95,75 45 95,75 0 100 II Phân theo trình Trình H và 1 trên H 5 10,63 7 14,89 2 16,66 Nguy n Anh Vi t 20
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản