intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.05.01 (Thiet ke chi tiet)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:9

156
lượt xem
46
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.05.01 (thiet ke chi tiet)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.05.01 (Thiet ke chi tiet)

  1. BM.PM.05.01 nbh: ThiÕt kÕ phÇn mÒm chi tiÕt Môc lôc 1. ThiÕt kÕ chøc n¨ng .................................................................... 1.1 S¬ ®å khèi m« t¶ c¸c chøc n¨ng ........................................ 1.2 M« t¶ chi tiÕt c¸c chøc n¨ng ............................................... 2. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu ................................................................. 2.1 ThiÕt kÕ l­u tr÷........................................................................................ 2.2 ThiÕt kÕ ph©n quyÒn............................................................................... 2.3 ThiÕt kÕ c¸c ®èi t­îng cña CSDL........................................................... 3. ThiÕt kÕ c¸c hµm, thñ tôc, biÕn dïng chung ............................. 3.1 Danh s¸ch ........................................................................... 3.2 M« t¶ chi tiÕt ........................................................................ 4. C¸c tiÖn Ých cÇn thiÕt .................................................................. 4.1 Danh s¸ch ........................................................................... 4.2 M« t¶ c¸ch sö dông ............................................................ 5. ThiÕt kÕ giao diÖn 5.1 Yªu cÇu chung ®èi víi giao diÖn .......................................... 5.2 CÊu tróc giao diÖn .............................................................. 5.3 M« t¶ chi tiÕt giao diÖn ........................................................ 6. ThiÕt kÕ report ........................................................................... 6.1 Danh s¸ch reports ............................................................... 6.2 M« t¶ chi tiÕt ........................................................................ 7. KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ vµ ch¹y thö ................................................ 7.1 KiÓm tra menu ................................................................... 7.2 KiÓm tra giao diÖn .............................................................. 7.3 KiÓm tra c¸c b¸o c¸o ......................................................... 7.4 KiÓm tra code.................................................................... 7.5 §­a ra c¸c ph­¬ng ¸n d÷ liÖu ®Ó test lçi .......................... Trang 1
  2. BM.PM.05.01 nbh: 1. ThiÕt kÕ chøc n¨ng (H­íng dÉn tham kh¶o ë tµi liÖu HD.PM.05.02, môc 1) 1.1 S¬ ®å khèi m« t¶ chøc n¨ng (VÏ s¬ ®å khèi ) 1.2 M« t¶ chi tiÕt chøc n¨ng B¶ng 1 : M« t¶ quan hÖ gi÷a c¸c chøc n¨ng ST Chøc n¨ng b¾t Chøc n¨ng tiÕp Sù kiÖn M« t¶ T ®Çu theo 2. ThiÕt kÕ c¬ së d÷ liÖu 2.1 ThiÕt kÕ l­u tr÷:  §èi víi c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL DB2, Foxpro, Access: ChØ ra ®­êng dÉn vµ th­ môc l­u tr÷  §èi víi c¸c hÖ qu¶n trÞ CSDL Oracle, SQL,.... B¶ng 2 : Danh s¸ch c¸c datafiles STT Tªn Path Tªn Tr¹ng KÝch datafiles tablespace th¸i(online/offline) th­íc Trang 2
  3. BM.PM.05.01 nbh: B¶ng 3 : Danh s¸ch c¸c tablespaces: Name Status Initial Next Increase Minimum Maximum size size size B¶ng 4 : Danh s¸ch c¸c Rollback segment: Name Tablespac Lo¹i Status Initial Next Minimu Maximum e size size m 2.2 ThiÕt kÕ ph©n quyÒn 2.2.1 QuyÒn hÖ thèng B¶ng : Danh s¸ch c¸c quyÒn hÖ thèng System privileges name 2.2.2 QuyÒn ®èi t­îng B¶ng : Danh s¸ch Object Privileges name Exec Alter Select Insert Update Delete 2.2.3 QuyÒn ng­êi sö dông (§iÒn néi dung vµo BM.PM.05.07) Trang 3
  4. BM.PM.05.01 nbh: 2.3 ThiÕt kÕ c¸c ®èi t­îng cña CSDL: 2.3.1 Clusters: Name Tablespac Siz Type Tabl Colum Initial next Increas Option e e e n size size e size 2.3.2 Database Links: Name User name Service name 2.3.3 Functions, procedures 2.3.3.1 Danh s¸ch B¶ng : Danh s¸ch c¸c functions, procedures STT Tªn Sè hiÖu tµi liÖu 2.3.3.2 M« t¶ chi tiÕt (§iÒn néi dung vµo BM.PM.05.08) 2.3.4 Indexes B¶ng : Danh s¸ch c¸c Index Index Table Column Next Increas Spac Number of Parallel name name names size e e transaction usag e Trang 4
  5. BM.PM.05.01 nbh: 2.3.5 Packages: 2.3.5.1 Danh s¸ch STT Tªn Sè hiÖu tµi liÖu 2.3.5.2 M« t¶ chi tiÕt (§iÒn néi dung vµo BM.PM.05.09) 2.3.6 Sequences: B¶ng : danh s¸ch Name Minimum Maximum Increment Initial value Cicle/nocicl value value value e 2.3.7 Synonyms: STT Name Table name 2.3.8 Tables: 2.3.8.1 Danh s¸ch tables Name Tablespac Initial Next Increase Option Sè e size size size hiÖu tµi Trang 5
  6. BM.PM.05.01 nbh: liÖu 2.3.8.2 M« t¶ chi tiÕt (§iÒn néi dung vµo BM.PM.05.10) 2.3.9 Views Name Query text Option 3. ThiÕt kÕ c¸c hµm, thñ tôc, th­ viÖn, h»ng,biÕn dïng chung 3.1 Danh s¸ch B¶ng ... : Danh s¸ch c¸c hµm, thñ tôc, th­ viÖn, h»ng, biÕn STT Tªn KiÓu N¬i gäi N¬i chøa ý Sè hiÖu nghÜa/môc tµi liÖu ®Ých Trang 6
  7. BM.PM.05.01 nbh: 3.2 M« t¶ chi tiÕt (§iÒn néi dung vµo biÓu mÉu BM.PM.05.03) 4. C¸c tiÖn Ých cÇn thiÕt 4.1 Danh s¸ch c¸c tiÖn Ých B¶ng : Danh s¸ch c¸c tiÖn Ých STT Tªn Lo¹i ý nghÜa/môc ®Ých Sè hiÖu tµi liÖu 4.2 M« t¶ c¸ch sö dông tiÖn Ých (§iÒn néi dung vµo biÓu mÉu BM.PM.05.04) 5. ThiÕt kÕ giao diÖn ( H­íng dÉn tham kh¶o ë tµi liÖu HD.PM.05.02, môc 5) 5.1 Yªu cÇu chung ®èi víi giao diÖn 5.2 CÊu tróc giao diÖn (VÏ s¬ ®å khèi, h­íng dÉn tham kh¶o ë tµi liÖu HD.PM05.01, môc 5.2 ) B¶ng ....: Danh s¸ch c¸c forms STT Tªn form Chøc n¨ng Chøc n¨ng nghiÖp C«ng cô Sè hiÖu cña form vô liªn quan t¹o form tµi liÖu Trang 7
  8. BM.PM.05.01 nbh: B¶ng : M« t¶ ®­êng mèi quan hÖ giòa c¸c form ST M· hiÖu Form Form Sù kiÖn M« t¶ T ®­êng ®i gäi ®­îc gäi 5.3 M« t¶ chi tiÕt giao diÖn (§iÒn néi dung vµo biÓu mÉu BM.PM.05.02) 6. ThiÕt kÕ c¸c b¸o c¸o (reports) 6.1 Danh s¸ch c¸c reports: B¶ng : Danh s¸ch reports STT Tªn ý nghÜa/môc C«ng cô N¬i gäi Sè hiÖu ®Ých t¹o report report tµi liÖu 6.2 M« t¶ chi tiÕt (§iÒn néi dung vµo biÓu mÉu BM.PM.05.05, h­íng dÉn tham kh¶o tµi liÖu HD.PM.05.02, môc 5.3.2) 7. KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ vµ ch¹y thö B¶ng : KÕ ho¹ch ®¸nh gi¸ vµ ch¹y thö phÇn lËp tr×nh STT Néi dung Ng­êi thùc Thêi gian thùc Ph­¬ng thøc hiÖn hiÖn thùc hiÖn/Sè hiÖu T.L Trang 8
  9. BM.PM.05.01 nbh: (ë cét ‘Ph­¬ng thøc/sè hiÖu T.L’ nÕu ph­¬ng thøc thùc hiÖn ph¶i m« t¶ qu¸ dµi th× chuyÓn sang ®iÒn vµo BM.PM.05.06) Trang 9
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2