intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.08.02 (BB test)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:1

128
lượt xem
19
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.08.02 (bb test)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.08.02 (BB test)

  1. BM.PM.08.02 NBH: Biªn b¶n test Sè hiÖu/Tªn dù ¸n: .................................................................. Ngµy kiÓm tra: ......................................................................... Phiªn b¶n: 1. Thµnh phÇn tham dù 2. Ph¸t hiÖn lçi LiÖt kª c¸c lçi ®­îc ph¸t hiÖn trong qu¸ tr×nh kiÓm tra (lçi phÇn cøng, phÇn mÒm) 3. ý kiÕn C¸c ý kiÕn ph¸t biÓu trong cuéc häp kiÓm tra. Ghi nhËn c¸c nhËn xÐt lçi, x¸c ®Þnh nguån gèc ph¸t sinh lçi, ghi l¹i c¸c thèng nhÊt vÒ ho¹t ®éng vµ thêi gian kh¾c phôc lçi Trang 1
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.100:9315 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2