intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2023 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

BM.PM.09.01 (Phieu yc ho tro)

Chia sẻ: Son Cung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

97
lượt xem
11
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'bm.pm.09.01 (phieu yc ho tro)', công nghệ thông tin, kỹ thuật lập trình phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: BM.PM.09.01 (Phieu yc ho tro)

  1. BM.PM.09.01 NBH: PhiÕu yªu cÇu hç trî (YCHT) Ng­êi yªu cÇu: .................................................................. S¶n phÈm/Dù ¸n: §¬n vÞ: ......................................................... §Þa chØ:.............................. Sè ®iÖn tho¹i: ...................................................................Fax:....................... H×nh thøc: [ ] - Phone ..[ ] - E-Mail ..[ ] - Fax ......Kh¸c: .............................. Ph©n lo¹i: [ ] - Thêi gian .................[ ] - TÝnh chÊt .......[ ] - Néi dung: ....................Sè phiÕu: .... /YCHT Ngµy më: ......./......./ ........Ngµy hÑn:......../......../......Ngµy ®ãng:......../......./ [1] - M« t¶ vÊn ®Ò: ........................................................................................ .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. [2] - Nguyªn nh©n .............................................................................................................. .............................................................................................................. .............................................................................................................. [3] - BiÖn ph¸p kh¾c phôc t¹i chç: ...........Ng­êi thùc hiÖn ........ KÕt qu¶ .......................................................................... ..................................... ........................ .......................................................................... ..................................... ........................ .......................................................................... ..................................... ........................ .......................................................................... ..................................... ........................ .......................................................................... ..................................... ........................ [4] - C¸c biÖn ph¸p xö lý tõ trung t©m: ...................................................... Ng­êi thùc hiÖn: .................................... Ngµy: ......./......./....... Ch÷ ký: Gi¶i ph¸p ®Ò nghÞ: .......................................................................................... .............................................................................................................. .............................................................................................................. [5] - KÕt qu¶ xö lý cuèi cïng KÕt qu¶: .................................................................................................... Ngµy: ....../....../ .....T×nh tr¹ng kÕt qu¶: ................................................. T×nh tr¹ng phiÕu: ............[ ]- §· xö lý [ ]- Xö lý tiÕp [ ]- Xö lý ®Æc biÖt[ ]- ChØ ghi nhËn [ ]- Ng­êi thùc hiÖn §¹i diÖn kh¸ch hµng Trang 1/2
  2. BM.PM.09.01 NBH: .................................... .................................... Ph©n lo¹i: Thêi gian (TG): [1] - Xö lý ngay, [2] - GÊp, [3] - Theo ®iÒu kiÖn cam kÕt TÝnh chÊt (TC): [1] - Rµng buéc theo cam kÕt, [2] - Hç trî kh¸c Néi dung (ND): [1] - HÖ thèng, [2] - NghiÖp vô, [3] - øng dông Trang 2/2
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2