intTypePromotion=1
ADSENSE

Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 2

Chia sẻ: Bun Rieu | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

421
lượt xem
106
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Một kế hoạch kinh doanh được chuẩn bị bằng tài liệu viết tay do cá nhân chủ doanh nghiệp mô tả một cách thực tế về mục đích và các mục tiêu của kinh doanh, cùng các bước và tài chính cần thiết để đạt được mục đích đó. Đồng thời kế hoạch này cũng được xem như một đề xuất, một quảng cáo hoặc một kế hoạch của một trò chơi.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Cách lập kế hoạch kinh doanh hiệu quả phần 2

  1. Cách l p k ho ch kinh doanh hi u qu ph n 2 Bài 3: T ng quan l p k ho ch kinh doanh K ho ch kinh doanh là gì ? 2. Ch và cơ c u m t k ho ch kinh doanh là gì ? 3. L p k ho ch kinh doanh như th nào ? 1. K ho ch kinh doanh là gì ? M t k ho ch kinh doanh ư c chu n b b ng tài li u vi t tay do cá nhân ch doanh nghi p mô t m t cách th c t v m c ích và các m c tiêu c a kinh doanh, cùng các bư c và tài chính c n thi t t ư c m c ích ó. ng th i k ho ch này cũng ư c xem như là m t " xu t", m t "qu ng cáo" ho c m t "k ho ch c a m t trò chơi". K ho ch kinh doanh thư ng ư c s p x p theo 4 ch c năng chính trong kinh doanh như Marketing, s n xu t ho c d ch v , t ch c, tài chính. t ý tư ng kinh doanh c a b n ho c vi c kinh doanh hi n nay c a b n trên gi y dư i hình th c m t k ho ch kinh doanh, ch p nh n s cam k t, nghiên c u và m t lo t các công vi c n ng nh c. 2. Ch và cơ c u m t k ho ch kinh doanh là gì ? Có r t nhi u s l a ch n khác nhau trong vi c hình thành cơ c u k ho ch kinh doanh. T t c s l a ch n s bao g m 4 lĩnh v c cơ b n
  2. c a kinh doanh - Marketing, s n xu t, t ch c, tài chính. ây là m t ví d : 1. Tóm t t th c thi 1. 1 i tư ng 1. 2 Nhi m v 1. 3 M u ch t cơ b n thành công 2. Tóm t t kinh doanh 2. 1 Quy n s h u công ty 2. 2 Tóm t t kh i s doanh nghi p Mô t l ch s c a d án - s n ph m, th trư ng, a i m, hình th c pháp lý, k ho ch th c hi n & k ho ch tài chính. 2. 3 Các s n ph m và d ch v Tóm t t s n ph m/d ch v ư c chào bán/ cung c p 2. 4 V trí c a công ty và các i u ki n thu n l i a i m c a doanh nghi p là y u t c n thi t gi m giá các chi phí ho c tăng các cơ h i c a các khách hàng d ng chân t i doanh nghi p xem các s n ph m ho c yêu c u các d ch v c a b n. a i m ph thu c vào các lo i hình kinh doanh như bán l , nh hư ng d ch v ho c quan h s n xu t. Có m t s y u t quan tr ng xem xét a i m cũng như ti p c n ngu n nguyên li u thô, ti p c n th trư ng và các kênh phân ph i, các phương ti n s n có v n chuy n, hi u qu & giá lao ng lành ngh r ...
  3. 3. Các s n ph m và các d ch v 3. 1 Mô t s n ph m và d ch v : Mô t v n t t v s n ph m, kích c , màu s c, hình dáng và hàng lo t các s n ph m ư c chào bán ho c c i m c a d ch v ư c cung c p. Gi i thi u công d ng, nh ng l i ích, dù ó là m t s n ph m/d ch v m i ho c ã có. 3. 2 So sánh s c nh tranh Xác nh cái gì s làm cho s n ph m/d ch v tr thành c nh t trên th trư ng. Li u ó s là m t s n ph m có ch t lư ng t t hơn nh ng s n ph m ang có m t hi n nay hay giá c s là m t khác bi t áng k làm cho s n ph m bán ra ư c d dàng hơn ? Nh ng c i m s làm cho s n ph m khác v i s n ph m c a các i th c nh tranh có th là gì ? 3. 3 n ph m qu ng cáo chào hàng 3. 4 Tìm ngu n Xác nh các ngu n khác nhau v nguyên li u thô và nhân công và kh năng s n có trong năm nh m m c ích b o m cho s s n xu t liên t c. D tính nh ng v n có th x y ra v i các ngu n và tìm ki m các gi i pháp. 3. 5 Công ngh Xác nh trang thi t b máy móc c n thi t s n xu t và d tính nh ng chi phí chính xác. Nhìn chung vi c này s t t hơn nhi u n u b t u xây d ng v i quy mô v a ph i, b t u t m t toà nhà nh
  4. ho c th m chí thuê a i m và có trang thi t b máy móc c n thi t t i thi u. Chu kỳ s d ng có ích c a máy móc và các trang thi t b ph i ư c xem xét trong ph n này, có tính n kh u hao.. 3. 6 Các s n ph m và d ch v trong tương lai 4. Phân tích th trư ng 4. 0 Tóm t t 4. 1 Phân o n th trư ng Mô t toàn c nh a lý ( ó là nơi mà h u h t các s n ph m ư c bán ra) và nhóm m c tiêu c th trong dân s thu c khu v c ó. 4. 2 Phân tích ngành 4. 2. 1 Các thành viên tham gia n ngành Xác nh khách hàng m c tiêu rõ ràng, có th cũng như các tính cách c a h và h sơ v tu i tác, gi i tính, thu nh p, th c ti n mua hàng, các kênh tiêu dùng, cách s ng và th hi u nh m m c ích m b o r ng s n ph m c n thi t phù h p v i nhu c u và cũng như nh ng mong mu n c a h . N u h là các t ch c khác ho c các doanh nghi p, kh i lư ng tiêu dùng c a h và ti n trình t o ra quy t nh trong vi c mua s n ph m và thanh toán cũng nên ư c xem xét n. 4. 2. 2 Các ki u phân ph i. L a ch n kênh phân ph i t k t qu nh t v s n ph m/d ch v
  5. xem xem s n ph m/d ch v nên ư c tr c ti p bán cho các khách hàng hay bán thông qua trung gian. 4. 2. 3 Các ki u c nh tranh và mua hàng 4. 2. 4 Các i th c nh tranh chính Miêu t nh ng i th c nh tranh hi n có m t trong khu v c th trư ng, i m m nh, i m y u, t m quan tr ng c a h iv i doanh nghi p c a b n 4. 3 Phân tích th trư ng 5. Chi n lư c và vi c th c hi n 5. 0 Tóm t t 5. 1 Chi n lư c Marketing Hình thành chi n lư c marketing nghĩa là l p k ho ch phù h p, cân i và h p nh t chi n lư c s n ph m c a doanh nghi p, chi n lư c giá c , chi n lư c phân ph i và chi n lư c qu ng cáo. ây là s c n thi t cho m t doanh nghi p m i nh m m c ích bư c vào th trư ng xác nh và c nh tranh nhi u hơn là các doanh nghi p hi n có.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2