intTypePromotion=1
ADSENSE

Câu hỏi trắc nghiêm môn Hóa trung học phổ thông

Chia sẻ: Yen Ngoc Ngoc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:167

428
lượt xem
202
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tài liệu tham khảo Câu hỏi trắc nghiêm môn Hóa trung học phổ thông.Hóa học ở chương trình THPT có hai phần chính: hóa vô cơ và hóa hữu cơ. Chúc các bạn khai thác tốt các câu hỏi sau trắc nghiệm sau để thành công trong các kỳ thi sắp tới

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi trắc nghiêm môn Hóa trung học phổ thông

 1. PhÇn mét : Ho¸ häc líp 10 Ch−¬ng 1 Nguyªn tö C©u 1. Nhµ b¸c häc ®Çu tiªn ®−a ra kh¸i niÖm nguyªn tö lµ : A. Men-®ª-lª-Ðp. B. La-voa-di-ª. C. §ª-m«-crit. D. R¬-d¬-pho. C©u 2. Electron ®−îc t×m ra n¨m 1897 do c«ng lao chñ yÕu cña : A. R¬-d¬-pho. B. T«m-x¬n. C. Chat-wich. D. Cu-l«ng. C©u 3. ThÝ nghiÖm ph¸t hiÖn ra electron lµ : A. B¾n ph¸ nguyªn tö nit¬ b»ng chïm h¹t α. B. Phãng ®iÖn gi÷a hai ®iÖn cùc cã hiÖu ®iÖn thÕ 15 kV ®Æt trong ch©n kh«ng (¸p suÊt kho¶ng 0,001mmHg). C. Cho c¸c h¹t α b¾n ph¸ l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®−êng ®i cña h¹t α. D. Dïng h¹t α b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 4. §Æc tÝnh cña tia ©m cùc lµ : A. Trªn ®−êng ®i cña nã, nÕu ta ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. B. D−íi t¸c dông cña ®iÖn tr−êng vµ tõ tr−êng th× tia ©m cùc truyÒn th¼ng. C. Khi tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu th× tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc ©m. D. C¶ A, B vµ C ®Òu ®óng. C©u 5. Trªn ®−êng ®i cña tia ©m cùc, nÕu ®Æt mét chong chãng nhÑ th× chong chãng bÞ quay. §iÒu ®ã cho thÊy tia ©m cùc lµ : A. Chïm h¹t vËt chÊt cã khèi l−îng. B. Chïm h¹t chuyÓn ®éng víi vËn tèc lín. C. Chïm h¹t mang ®iÖn tÝch ©m. D. Chïm h¹t cã khèi l−îng vµ chuyÓn ®éng rÊt nhanh. C©u 6. Khi cho tia ©m cùc ®i vµo gi÷a hai b¶n ®iÖn cùc mang ®iÖn tÝch tr¸i dÊu, tia ©m cùc bÞ lÖch vÒ phÝa cùc d−¬ng. §iÒu ®ã chøng tá tia ©m cùc lµ chïm h¹t http://www.ebook.edu.vn 3
 2. A. cã khèi l−îng. B. cã ®iÖn tÝch ©m. C. cã vËn tèc lín. D. C¶ A, B vµ C. C©u 7. ThÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ (15 kV) trong ch©n kh«ng. B. Dïng chïm h¹t α b¾n ph¸ mét l¸ vµng máng vµ dïng mµn huúnh quang theo dâi ®−êng ®i cña h¹t α. C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t α. D. Dïng h¹t α b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 8. Tõ kÕt qu¶ nµo cña thÝ nghiÖm t×m ra h¹t nh©n nguyªn tö, ®Ó rót ra kÕt luËn: “Nguyªn tö ph¶i chøa phÇn mang ®iÖn tÝch d−¬ng cã khèi l−îng lín” ? A. HÇu hÕt c¸c h¹t α ®Òu xuyªn th¼ng. B. Cã mét sè Ýt h¹t α ®i lÖch h−íng ban ®Çu. C. Mét sè rÊt Ýt h¹t α bÞ bËt l¹i phÝa sau. D. C¶ B vµ C. C©u 9. ThÝ nghiÖm t×m ra proton lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ trong ch©n kh«ng. B. Cho c¸c h¹t α b¾n ph¸ l¸ vµng máng. C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t α. D. Dïng h¹t α b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C©u 10. Cho s¬ ®å ph¶n øng h¹t nh©n sau : 4 2H + 14 7N → 17 8O + X X lµ : A. Electron. B. Proton. C. N¬tron. D. §¬teri. C©u 11. ThÝ nghiÖm t×m ra n¬tron lµ : A. Sù phãng ®iÖn cao thÕ trong ch©n kh«ng. B. Dïng h¹t α b¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö beri. C. B¾n ph¸ h¹t nh©n nguyªn tö nit¬ b»ng h¹t α. D. Cho c¸c h¹t α b¾n ph¸ l¸ vµng máng. C©u 12. Trong mäi nguyªn tö, ®Òu cã : A. sè proton b»ng sè n¬tron. B. sè proton b»ng sè electron. C. sè electron b»ng sè n¬tron. 4 http://www.ebook.edu.vn
 3. D. tæng sè proton vµ n¬tron b»ng tæng sè electron. C©u 13. Trong mäi nguyªn tö ®Òu cã : A. proton vµ electron. B. proton vµ n¬tron. C. n¬tron vµ electron. D. proton, n¬tron vµ electron. C©u 14. Nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè kh¸c nhau, cã thÓ gièng nhau vÒ : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 15. Mäi nguyªn tö ®Òu trung hoµ vÒ ®iÖn do : A. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè electron. B. h¹t n¬tron kh«ng mang ®iÖn. C. trong nguyªn tö cã sè proton b»ng sè n¬tron. D. C¶ A vµ B. C©u 16. Trong mäi h¹t nh©n cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè ®Òu cã A. proton. B. electron. C. n¬tron. D. proton vµ n¬tron. C©u 17. C¸c nguyªn tö cña cïng mét nguyªn tè cã thÓ kh¸c nhau vÒ A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 18. Nh÷ng nguyªn tö cã cïng sè proton nh−ng kh¸c nhau vÒ sè n¬tron, gäi lµ A. ®ång l−îng. B. ®ång vÞ. C. ®ång ph©n. D. ®ång ®¼ng. C©u 19. Khi phãng chïm tia α qua mét l¸ vµng máng ng−êi ta thÊy cø 108 h¹t α th× cã mét h¹t bÞ bËt ng−îc trë l¹i. Mét c¸ch gÇn ®óng, cã thÓ x¸c ®Þnh ®−êng kÝnh cña nguyªn tö lín h¬n ®−êng kÝnh cña h¹t nh©n kho¶ng : A. 1016 lÇn. B. 108 lÇn. C. 104 lÇn. D. 102 lÇn. C©u 20. Mét u (®¬n vÞ khèi l−îng nguyªn tö) cã khèi l−îng tÝnh ra kilogam gÇn b»ng : A. 1,66.10–27 B. 1,99.10–27 C. 16,61.10–27 D. 1,69.10–27 C©u 21. §ång vÞ nµo cña cacbon ®−îc sö dông trong viÖc quy −íc ®¬n vÞ khèi l−îng nguyªn tö : 11 12 A. 6C B. 6C 13 14 C. 6C D. 6C http://www.ebook.edu.vn 5
 4. C©u 22. Sè khèi lµ : A. Khèi l−îng cña h¹t nh©n nguyªn tö. B. Khèi l−îng cña nguyªn tö. C. Tæng khèi l−îng c¸c proton vµ c¸c n¬tron trong h¹t nh©n nguyªn tö. D. Tæng sè h¹t proton vµ sè h¹t n¬tron cña h¹t nh©n nguyªn tö. C©u 23. §¹i l−îng ®Æc tr−ng cho mét nguyªn tè ho¸ häc lµ : A. Sè electron. B. Sè proton. C. Sè n¬tron. D. Sè khèi. C©u 24. Cho sè khèi A cña mét nguyªn tö th× ch−a x¸c ®Þnh ®−îc : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. C¶ A, B vµ C. 14 15 17 17 18 C©u 25. Cho c¸c nguyªn tö : 6 C , 7 N , 8 N , 9 F , 10 Ne . Cã bao nhiªu nguyªn tö cã cïng sè n¬tron ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 26. §¹i l−îng kh«ng ®Æc tr−ng cho mét nguyªn tè ho¸ häc lµ : A. Sè n¬tron. B. Sè proton. C. §iÖn tÝch h¹t nh©n. D. Sè hiÖu nguyªn tö. C©u 27. ChØ ra néi dung ®óng: A. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 proton. B. ChØ cã nguyªn tö oxi míi cã 8 n¬tron. C. ChØ cã nguyªn tè oxi míi cã 8 electron ë vá electron. D. C¶ A, B, C. C©u 28. Cã bao nhiªu lo¹i ph©n tö n−íc, biÕt r»ng oxi vµ hi®ro cã c¸c ®ång vÞ sau : 1 2 1H , 1H , 3H , 1 16 17 18 8O , 8O , 8O . A. 9 B. 15 C. 18 D. 21 C©u 29. Nguyªn tè hi®ro trong tù nhiªn cã bao nhiªu ®ång vÞ ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 30. Nguyªn tè ho¸ häc nµo cã mét ®ång vÞ mµ h¹t nh©n cã sè n¬tron b»ng 2 lÇn sè proton ? A. Hi®ro. B. Cacbon. C. Oxi. 6 http://www.ebook.edu.vn
 5. D. Brom. C©u 31. Nguyªn tè ho¸ häc duy nhÊt cã 3 kÝ hiÖu ho¸ häc lµ : A. Hi®ro. B. Oxi. C. Cacbon. D. S¾t. C©u 32. C¸c ®ång vÞ cã sè khèi kh¸c nhau lµ do kh¸c nhau vÒ : A. sè proton. B. sè n¬tron. C. sè electron. D. sè hiÖu nguyªn tö. C©u 33. Nguyªn tö khèi cã ®¬n vÞ lµ : A. g. B. kg. C. u. D. g/mol. C©u 34. §¬teri lµ : 1 A. 1H 2 B. 1H 3 C. 1H 4 D. 1H C©u 35. §ång trong tù nhiªn cã 2 ®ång vÞ 63Cu vµ 65Cu, cã khèi l−îng nguyªn tö trung b×nh lµ 63,54. VËy hµm l−îng phÇn tr¨m 63Cu trong ®ång tù nhiªn lµ : A. 50% B. 10% C. 70% D. 73% C©u 36. Nguyªn tö khèi trung b×nh cña brom lµ 79,91. Brom cã hai 79 ®ång vÞ, biÕt 35 Br chiÕm 54,5%. VËy sè khèi cña ®ång vÞ thø hai lµ : A. 80 B. 81 C. 82 D. 81,5 C©u 37. Nguyªn tö khèi vµ khèi l−îng mol nguyªn tö cã cïng A. trÞ sè. B. gi¸ trÞ. http://www.ebook.edu.vn 7
 6. C. ®¬n vÞ. D. c¶ A, B, C. C©u 38. Sù chuyÓn ®éng cña electron trong nguyªn tö cã tÝnh chÊt A. theo nh÷ng quü ®¹o trßn. B. theo nh÷ng quü ®¹o h×nh bÇu dôc. C. kh«ng theo quü ®¹o x¸c ®Þnh. D. theo nh÷ng quü ®¹o x¸c ®Þnh nh−ng quü ®¹o cã h×nh d¹ng bÊt k×. C©u 39. Trong nguyªn tö, mçi electron cã khu vùc tån t¹i −u tiªn cña m×nh, do mçi electron cã mét A. vÞ trÝ riªng. B. quü ®¹o riªng. C. n¨ng l−îng riªng. D. ®¸m m©y riªng. C©u 40. Ph©n líp d chøa tèi ®a A. 2 electron. B. 6 electron. C. 10 electron. D. 14 electron. C©u 41. Líp electron M b·o hoµ khi líp ®ã chøa A. 8 electron. B. 18 electron. C. 32 electron. D. 36 electron. C©u 42. C¸c electron ë líp nµo liªn kÕt víi h¹t nh©n chÆt chÏ nhÊt ? A. Líp N. B. Líp M. C. Líp L. D. Líp K. C©u 43. S¾t 26 Fe lµ nguyªn tè A. s. B. p. C. d. D. f. C©u 44. CÊu h×nh electron cña nguyªn tö Fe (Z = 26) lµ : A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d6 4s2. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d8. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d7 4s2. 8 http://www.ebook.edu.vn
 7. C©u 45. CÊu h×nh electron cña ion Fe3+ (Z = 26) lµ : A. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s2 3d3. B. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d3 4s2. C. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d9 4s2. D. 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d5. C©u 46. Ion A3+ cã ph©n líp electron ngoµi cïng lµ 3d2. CÊu h×nh electron cña A lµ : A. [Ar]3d5. B. [Ar]4s2 3d3. C. [Ar]3d3 4s2. D. TÊt c¶ ®Òu sai. C©u 47. CÊu h×nh electron ë tr¹ng th¸i kÝch thÝch cña nguyªn tö cacbon (Z = 6) lµ : A. ↑↓ ↑↓ ↑↓ B. ↑↓ ↑↓ ↑ ↑ C. ↑ ↑↓ ↑ ↑ ↑ D. ↑↓ ↑ ↑ ↑ ↑ C©u 48. C¸c nguyªn tö khÝ hiÕm (trõ He) cã sè electron ë líp ngoµi cïng lµ : A. 1, 2, 3 B. 4 C. 5, 6, 7 D. 8 C©u 49. Trong nguyªn tö 26Fe, c¸c electron ho¸ trÞ lµ c¸c electron ë : A. Ph©n líp 4s vµ 4p. B. Ph©n líp 3d vµ 4s. C. Ph©n líp 3d. D. Ph©n líp 4s. C©u 50. Nguyªn tö cã Z = 17, ®ã lµ nguyªn tö cña nguyªn tè : A. kim lo¹i. B. phi kim. C. ¸ kim. D. khÝ hiÕm. C©u 51. Cho c¸c h¹t vi m« cã thµnh phÇn nh− sau : 6p, 6n, 6e ; 8p, 8n, 10e ; 9p, 10n, 10e ; 10p, 10n, 10e ; 11p, 12n, 10e ; 13p, 14n, 13e ; 13p, 13n, 13e ; 13p, 14n, 10e. Cã bao nhiªu h¹t trung hoµ vÒ ®iÖn ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 http://www.ebook.edu.vn 9
 8. Ch−¬ng 2 B¶ng tuÇn hoμn vμ ®Þnh luËt tuÇn hoμn c¸c nguyªn tè ho¸ häc C©u 52 : Trong b¶ng tuÇn hoµn, c¸c nguyªn tè ho¸ häc ®−îc s¾p xÕp d−íi ¸nh s¸ng cña A. thuyÕt cÊu t¹o nguyªn tö. B. thuyÕt cÊu t¹o ph©n tö. C. ThuyÕt cÊu t¹o ho¸ häc. D. ®Þnh luËt tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè hãa häc. C©u 53 : C¸c nguyªn tè ho¸ häc trong b¶ng tuÇn hoµn ®−îc s¾p xÕp theo nguyªn t¾c : A. C¸c nguyªn tè cã cïng sè líp electron trong nguyªn tö ®−îc xÕp cïng mét hµng. B. C¸c nguyªn tè cã cïng sè electron ho¸ trÞ trong nguyªn tö ®−îc xÕp thµnh mét cét. C. C¸c nguyªn tè ®−îc s¾p theo theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n nguyªn tö. D. C¶ A, B vµ C. C©u 54 : C¸c nguyªn tè ho¸ häc trong b¶ng tuÇn hoµn ®−îc s¾p xÕp theo chiÒu t¨ng dÇn cña A. sè n¬tron trong h¹t nh©n. B. sè proton trong h¹t nh©n. C. sè electron ë líp ngoµi cïng. D. c¶ B vµ C. C©u 55 : Trong b¶ng tuÇn hoµn c¸c nguyªn tè ho¸ häc cã bao nhiªu chu k× nhá ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 56 : Nguyªn tè canxi thuéc chu k× A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 57 : Hai nguyªn tè A vµ B cïng mét nhãm, thuéc hai chu k× nhá liªn tiÕp nhau (ZA < ZB). VËy ZB – ZA b»ng : A. 1 B. 6 C. 8 D. 18 C©u 58 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ c¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm : A. Cã tÝnh chÊt ho¸ häc gÇn gièng nhau. B. Nguyªn tö cña chóng cã cÊu h×nh electron t−¬ng tù nhau. 10 http://www.ebook.edu.vn
 9. C. Nguyªn tö cña chóng cã sè electron ho¸ trÞ b»ng nhau. D. §−îc s¾p xÕp thµnh mét hµng. C©u 59 : Khèi c¸c nguyªn tè p gåm c¸c nguyªn tè : A. nhãm IA vµ IIA. B. nhãm IIIA ®Õn nhãm VIIIA (trõ He). C. nhãm IB ®Õn nhãm VIIIB. D. xÕp ë hai hµng cuèi b¶ng. C©u 60 : Nguyªn nh©n cña sù biÕn ®æi tuÇn hoµn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè lµ sù biÕn ®æi tuÇn hoµn A. cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. B. cña sè hiÖu nguyªn tö. C. cÊu h×nh electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö. D. cÊu tróc líp vá electron cña nguyªn tö. C©u 61 : Sè thø tù cña nhãm A cho biÕt : A. sè hiÖu nguyªn tö. B. sè electron ho¸ trÞ cña nguyªn tö. C. sè líp electron cña nguyªn tö. D. sè electron trong nguyªn tö. C©u 62 : Nguyªn nh©n cña sù gièng nhau vÒ tÝnh chÊt ho¸ häc cña c¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm A lµ sù gièng nhau vÒ A. sè líp electron trong nguyªn tö. B. sè electron líp ngoµi cïng cña nguyªn tö. C. sè electron trong nguyªn tö. D. C¶ A, B, C. C©u 63 : Electron ho¸ trÞ cña c¸c nguyªn tè nhãm IA, IIA lµ c¸c electron A. s B. p C. d D. f C©u 64 : Trong mét chu k×, theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× : A. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, tÝnh phi kim t¨ng dÇn. B. tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, tÝnh phi kim gi¶m dÇn. C. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®Òu gi¶m dÇn. D. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®Òu t¨ng dÇn. C©u 65 : ChØ ra néi dung ®óng, khi nãi vÒ sù biÕn thiªn tÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè trong cïng chu k× theo chiÒu t¨ng dÇn cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n : A. TÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn. B. TÝnh phi kim t¨ng dÇn. C. B¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn. D. Sè líp electron trong nguyªn tö t¨ng dÇn. http://www.ebook.edu.vn 11
 10. C©u 66 : C¸c nguyªn tè trong cïng mét nhãm A, theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n th× : A. tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim gi¶m dÇn. B. tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn, ®ång thêi tÝnh phi kim t¨ng dÇn. C. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®ång thêi t¨ng dÇn. D. tÝnh kim lo¹i vµ tÝnh phi kim ®ång thêi gi¶m dÇn. C©u 67 : D·y nµo kh«ng ®−îc xÕp theo quy luËt tÝnh kim lo¹i t¨ng dÇn ? A. Li, Na, K, Rb. B. F, Cl, Br, I. C. Al, Mg, Na, K. D. B, C, N, O. C©u 68 : S¾p xÕp c¸c kim lo¹i Na, Mg, Al, K theo quy luËt tÝnh kim lo¹i gi¶m dÇn : A. Na, Mg, Al, K. B. K, Na, Mg, Al. C. Al, Mg, Na, K. D. Na, K, Mg, Al. C©u 69 : Nguyªn tè phi kim m¹nh nhÊt lµ : A. Oxi. B. Flo. C. Clo. D. Nit¬ C©u 70 : Pau-linh quy −íc lÊy ®é ©m ®iÖn cña nguyªn tè nµo ®Ó x¸c ®Þnh ®é ©m ®iÖn t−¬ng ®èi cho c¸c nguyªn tè kh¸c ? A. Hi®ro. B. Cacbon. C. Flo. D. Clo. C©u 71 : D·y nguyªn tè ®−îc xÕp theo chiÒu b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn lµ : A. C, N, O, F. B. F, Cl, Br, I. C. Li, Na, K, Rb. D. Cl, S, P, Si. C©u 72 : Trong mét chu k×, khi ®i tõ tr¸i sang ph¶i, b¸n kÝnh nguyªn tö gi¶m dÇn do : A. ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ sè líp electron t¨ng dÇn. B. ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn vµ sè líp electron gi¶m dÇn. C. ®iÖn tÝch h¹t nh©n t¨ng dÇn vµ sè líp electron kh«ng ®æi. D. ®iÖn tÝch h¹t nh©n vµ sè líp electron kh«ng ®æi. 12 http://www.ebook.edu.vn
 11. C©u 73 : §¹i l−îng ®Æc tr−ng cho kh¶ n¨ng hót electron cña nguyªn tö c¸c nguyªn tè khi h×nh thµnh liªn kÕt ho¸ häc lµ : A. TÝnh kim lo¹i. B. TÝnh phi kim. C. §iÖn tÝch h¹t nh©n. D. §é ©m ®iÖn. C©u 74 : ChØ ra néi dung sai : TÝnh phi kim cña nguyªn tè cµng m¹nh th× A. kh¶ n¨ng thu electron cµng m¹nh. B. ®é ©m ®iÖn cµng lín. C. b¸n kÝnh nguyªn tö cµng lín. D. tÝnh kim lo¹i cµng yÕu. C©u 75 : Trong mét chu k× nhá, ®i tõ tr¸i sang ph¶i th× ho¸ trÞ cao nhÊt cña c¸c nguyªn tè trong hîp chÊt víi oxi A. t¨ng lÇn l−ît tõ 1 ®Õn 4. B. gi¶m lÇn l−ît tõ 4 xuèng 1. C. t¨ng lÇn l−ît tõ 1 ®Õn 7. D. t¨ng lÇn l−ît tõ 1 ®Õn 8. C©u 76 : Trong mét chu k×, tõ tr¸i sang ph¶i theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n A. tÝnh baz¬ vµ tÝnh axit cña c¸c hi®roxit t−¬ng øng yÕu dÇn. B. tÝnh baz¬ vµ tÝnh axit cña c¸c hi®roxit t−¬ng øng m¹nh dÇn. C. c¸c hi®roxit cã tÝnh baz¬ yÕu dÇn vµ tÝnh axit m¹nh dÇn. D. c¸c hi®roxit cã tÝnh baz¬ m¹nh dÇn, tÝnh axit yÕu dÇn. C©u 77 : TÝnh chÊt cña c¸c nguyªn tè vµ ®¬n chÊt, còng nh− thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt t¹o nªn tõ c¸c nguyªn tè ®ã : A. biÕn ®æi liªn tôc theo chiÒu t¨ng cña khèi l−îng nguyªn tö. B. biÕn ®æi tuÇn hoµn theo chiÒu t¨ng cña khèi l−îng nguyªn tö. C. biÕn ®æi liªn tôc theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. D. biÕn ®æi tuÇn hoµn theo chiÒu t¨ng cña ®iÖn tÝch h¹t nh©n. C©u 78 : TÝnh chÊt kh«ng biÕn ®æi tuÇn hoµn cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn lµ : A. B¸n kÝnh nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn. B. Sè electron trong nguyªn tö, sè líp electron. C. TÝnh kim lo¹i, tÝnh phi kim cña c¸c nguyªn tè. D. Thµnh phÇn vµ tÝnh chÊt cña c¸c hîp chÊt t¹o nªn tõ c¸c nguyªn tè. C©u 79 : BiÕt vÞ trÝ cña mét nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn, kh«ng suy ra ®−îc : A. tÝnh kim lo¹i, tÝnh phi kim. B. c«ng thøc oxit cao nhÊt, hîp chÊt víi hi®ro. C. b¸n kÝnh nguyªn tö, ®é ©m ®iÖn. D. tÝnh axit, baz¬ cña c¸c hi®roxit t−¬ng øng cña chóng. http://www.ebook.edu.vn 13
 12. C©u 80 : Cho nguyªn tè cã Z = 17, nã cã ho¸ trÞ cao nhÊt víi oxi lµ : A. 3 B. 5 C. 7 D. 8 C©u 81 : Nguyªn tè X cã Z = 15, hîp chÊt cña nã víi hi®ro cã c«ng thøc ho¸ häc d¹ng : A. HX B. H2X C. H3X D. H4X C©u 82 : Nguyªn tè cã tÝnh chÊt ho¸ häc t−¬ng tù canxi : A. Na B. K C. Ba D. Al C©u 83 : CÆp nguyªn tè ho¸ häc nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt ho¸ häc gièng nhau nhÊt ? A. Na, Mg B. Na, K C. K, Ag D. Mg, Al C©u 84 : Sè hiÖu nguyªn tö cña c¸c nguyªn tè trong b¶ng tuÇn hoµn kh«ng cho biÕt A. sè proton trong h¹t nh©n. B. sè electron trong nguyªn tö. C. sè n¬tron. D. sè thø tù cña chu k×, nhãm. C©u 85 : D·y s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu tÝnh baz¬ t¨ng dÇn : A. NaOH, Mg(OH)2, Al(OH)3, Si(OH)4. B. Si(OH)4, Al(OH)3, NaOH, Mg(OH)2. C. Mg(OH)2, NaOH, Si(OH)4, Al(OH)3. D. Si(OH)4, Al(OH)3, Mg(OH)2, NaOH. C©u 86 : D·y s¾p xÕp c¸c chÊt theo chiÒu tÝnh axit t¨ng dÇn : A. H4SiO4, H3PO4, H2SO4, HClO4. B. H2SO4, H3PO4, HClO4, H4SiO4. C. HClO4, H2SO4, H3PO4, H4SiO4. D. H3PO4, HClO4, H4SiO4, H2SO4. 14 http://www.ebook.edu.vn
 13. C©u 87 : §¬n chÊt cña c¸c nguyªn tè nµo sau ®©y cã tÝnh chÊt ho¸ häc t−¬ng tù nhau ? A. As, Se, Cl, I. B. F, Cl, Br, I. C. Br, I, H, O. D. O, Se, Br, Cl. C©u 88 : Nguyªn tö nguyªn tè nµo trong nhãm VIIA cã b¸n kÝnh nguyªn tö lín nhÊt ? A. Flo. B. Atatin. C. Iot. D. Clo. C©u 89 : Trong 20 nguyªn tè ®Çu tiªn cña b¶ng tuÇn hoµn, cã bao nhiªu nguyªn tè khÝ hiÕm ? A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 90 : D·y nguyªn tè nµo sau ®©y s¾p xÕp theo chiÒu b¸n kÝnh nguyªn tö t¨ng dÇn ? A. I, Br, Cl, F. B. C, Si, P, N. C. C, N, O, F. D. Mg, Ca, Sr, Ba. http://www.ebook.edu.vn 15
 14. Ch−¬ng 3 Liªn kÕt ho¸ häc C©u 91 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ ion : A. Ion lµ phÇn tö mang ®iÖn. B. Ion ©m gäi lµ cation, ion d−¬ng gäi lµ anion. C. Ion cã thÓ chia thµnh ion ®¬n nguyªn tö vµ ion ®a nguyªn tö. D. Ion ®−îc h×nh thµnh khi nguyªn tö nh−êng hay nhËn electron. C©u 92 : Cho c¸c ion : Na+, Al3+, SO2 − , NO3 , Ca2+, NH + , Cl–. Hái cã bao nhiªu cation ? 4 − 4 A. 2 B. 3 C. 4 D. 5 C©u 93 : Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc, nguyªn tö kim lo¹i cã khuynh h−íng A. nhËn thªm electron. B. nh−êng bít electron. C. nhËn hay nh−êng electron phô thuéc vµo tõng ph¶n øng cô thÓ. D. nhËn hay nh−êng electron phô thuéc vµo tõng kim lo¹i cô thÓ. C©u 94 : Trong ph¶n øng ho¸ häc, nguyªn tö natri kh«ng h×nh thµnh ®−îc A. ion natri. B. cation natri. C. anion natri. D. ion ®¬n nguyªn tö natri. C©u 95 : Trong ph¶n øng : 2Na + Cl2 → 2NaCl, cã sù h×nh thµnh A. cation natri vµ clorua. B. anion natri vµ clorua. C. anion natri vµ cation clorua. D. anion clorua vµ cation natri. C©u 96 : Hoµn thµnh néi dung sau : “B¸n kÝnh nguyªn tö...(1) b¸n kÝnh cation t−¬ng øng vµ ... (2) b¸n kÝnh anion t−¬ng øng”. A. (1) : nhá h¬n, (2) : lín h¬n. B. (1) : lín h¬n, (2) : nhá h¬n. C. (1) : lín h¬n, (2) : b»ng. D. (1) : nhá h¬n, (2) : b»ng. C©u 97 : Trong tinh thÓ NaCl, xung quanh mçi ion cã bao nhiªu ion ng−îc dÊu gÇn nhÊt ? A. 1 B. 4 16 http://www.ebook.edu.vn
 15. C. 6 D. 8 C©u 98 : Liªn kÕt ion lµ liªn kÕt ®−îc h×nh thµnh bëi A. sù gãp chung c¸c electron ®éc th©n. B. sù cho – nhËn cÆp electron ho¸ trÞ. C. lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion mang ®iÖn tr¸i dÊu. D. lùc hót tÜnh ®iÖn gi÷a c¸c ion d−¬ng vµ electron tù do. C©u 99 : ChØ ra néi dung sai khi nãi vÒ tÝnh chÊt chung cña hîp chÊt ion : A. Khã nãng ch¶y, khã bay h¬i. B. Tån t¹i d¹ng tinh thÓ, tan nhiÒu trong n−íc. C. Trong tinh thÓ chøa c¸c ion nªn dÉn ®−îc ®iÖn. D. C¸c hîp chÊt ion ®Òu kh¸ r¾n. C©u 100 : Hoµn thµnh néi dung sau : “C¸c ……….... th−êng tan nhiÒu trong n−íc. Khi nãng ch¶y vµ khi hoµ tan trong n−íc, chóng dÉn ®iÖn, cßn ë tr¹ng th¸i r¾n th× kh«ng dÉn ®iÖn”. A. hîp chÊt v« c¬ B. hîp chÊt h÷u c¬ C. hîp chÊt ion D. hîp chÊt céng ho¸ trÞ C©u 101 : Trong ph©n tö nµo sau ®©y chØ tån t¹i liªn kÕt ®¬n : N2, O2, F2, CO2 ? A. N2 B. O2 C. F2 D. CO2 C©u 102 : Cho c¸c ph©n tö : H2, CO2, Cl2, N2, I2, C2H4, C2H2. Bao nhiªu ph©n tö cã liªn kÕt ba trong ph©n tö ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 103 : Liªn kÕt ®−îc t¹o nªn gi÷a hai nguyªn tö b»ng mét hay nhiÒu cÆp electron chung, gäi lµ A. liªn kÕt ion. B. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C. liªn kÕt kim lo¹i. D. liªn kÕt hi®ro. C©u 104 : Trong ph©n tö amoni clorua cã bao nhiªu liªn kÕt céng ho¸ trÞ ? A. 1 B. 2 C. 4 http://www.ebook.edu.vn 17
 16. D. 5 C©u 105 : Trong m¹ng tinh thÓ NaCl, c¸c ion Na+ vµ Cl– ®−îc ph©n bè lu©n phiªn ®Òu ®Æn trªn c¸c ®Ønh cña c¸c A. h×nh lËp ph−¬ng. B. h×nh tø diÖn ®Òu. C. h×nh chãp tam gi¸c. D. h×nh l¨ng trô lôc gi¸c ®Òu. C©u 106 : ChØ ra néi dung sai khi xÐt ph©n tö CO2 : A. Ph©n tö cã cÊu t¹o gãc. B. Liªn kÕt gi÷a nguyªn tö oxi vµ cacbon lµ ph©n cùc. C. Ph©n tö CO2 kh«ng ph©n cùc. D. Trong ph©n tö cã hai liªn kÕt ®«i. C©u 107 : Cho c¸c ph©n tö : H2, CO2, HCl, Cl2, CH4. Cã bao nhiªu ph©n tö cã cùc ? A. 1 B. 2 C. 3 D. 4 C©u 108 : Liªn kÕt nµo cã thÓ ®−îc coi lµ tr−êng hîp riªng cña liªn kÕt céng ho¸ trÞ ? A. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc. B. Liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc. C. Liªn kÕt ion. D. Liªn kÕt kim lo¹i. C©u 109 : Trong ph©n tö sÏ cã liªn kÕt céng ho¸ trÞ ph©n cùc nÕu cÆp electron chung A. ë gi÷a hai nguyªn tö. B. lÖch vÒ mét phÝa cña mét nguyªn tö. C. chuyÓn h¼n vÒ mét nguyªn tö. D. nh−êng h¼n vÒ mét nguyªn tö. C©u 110 : Hoµn thµnh néi dung sau : “Nãi chung, c¸c chÊt chØ cã …………….. kh«ng dÉn ®iÖn ë mäi tr¹ng th¸i”. A. liªn kÕt céng ho¸ trÞ B. liªn kÕt céng ho¸ trÞ cã cùc C. liªn kÕt céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc D. liªn kÕt ion C©u 111 : Trong liªn kÕt gi÷a hai nguyªn tö, nÕu cÆp electron chung chuyÓn h¼n vÒ mét nguyªn tö, ta sÏ cã liªn kÕt A. céng ho¸ trÞ cã cùc. B. céng ho¸ trÞ kh«ng cã cùc. 18 http://www.ebook.edu.vn
 17. C. ion. D. cho – nhËn. C©u 112 : §Ó ®¸nh gi¸ lo¹i liªn kÕt trong ph©n tö hîp chÊt, ng−êi ta cã thÓ dùa vµo hiÖu ®é ©m ®iÖn. Khi hiÖu ®é ©m ®iÖn cña hai nguyªn tö tham gia liªn kÕt ≥ 1,7 th× ®ã lµ liªn kÕt A. ion. B. céng ho¸ trÞ kh«ng cùc. C. céng ho¸ trÞ cã cùc. D. kim lo¹i. C©u 113 : ë c¸c nót m¹ng cña tinh thÓ natri clorua lµ A. ph©n tö NaCl. B. c¸c ion Na+, Cl–. C. c¸c nguyªn tö Na, Cl. D. c¸c nguyªn tö vµ ph©n tö Na, Cl2. C©u 114 : Trong tinh thÓ nguyªn tö, c¸c nguyªn tö liªn kÕt víi nhau b»ng A. liªn kÕt céng ho¸ trÞ. B. liªn kÕt ion. C. liªn kÕt kim lo¹i. D. lùc hót tÜnh ®iÖn. C©u 115 : Trong tinh thÓ kim c−¬ng, ë c¸c nót m¹ng tinh thÓ lµ : A. nguyªn tö cacbon. B. ph©n tö cacbon. C. cation cacbon. D. anion cacbon. C©u 116 : Trong tinh thÓ iot, ë c¸c ®iÓm nót cña m¹ng tinh thÓ lµ : A. nguyªn tö iot. B. ph©n tö iot. C. anion iotua. D. cation iot. C©u 117 : Trong tinh thÓ n−íc ®¸, ë c¸c nót cña m¹ng tinh thÓ lµ : A. Nguyªn tö hi®ro vµ oxi. B. Ph©n tö n−íc. C. C¸c ion H+ vµ O2–. D. C¸c ion H+ vµ OH–. C©u 118 : ChØ ra néi dung sai : Trong tinh thÓ ph©n tö, c¸c ph©n tö ... . A. tån t¹i nh− nh÷ng ®¬n vÞ ®éc lËp. B. ®−îc s¾p xÕp mét c¸ch ®Òu ®Æn trong kh«ng gian. C. n»m ë c¸c nót m¹ng cña tinh thÓ. D. liªn kÕt víi nhau b»ng lùc t−¬ng t¸c m¹nh. C©u 119 : ChØ ra ®©u lµ tinh thÓ nguyªn tö trong c¸c tinh thÓ sau : http://www.ebook.edu.vn 19
 18. A. Tinh thÓ iot. B. Tinh thÓ kim c−¬ng. C. Tinh thÓ n−íc ®¸. D. Tinh thÓ photpho tr¾ng. C©u 120 : §Ó lµm ®¬n vÞ so s¸nh ®é cøng cña c¸c chÊt, ng−êi ta quy −íc lÊy ®é cøng cña kim c−¬ng lµ A. 1 ®¬n vÞ. B. 10 ®¬n vÞ. C. 100 ®¬n vÞ. D. 1000 ®¬n vÞ. C©u 121 : ChØ ra néi dung ®óng khi nãi vÒ ®Æc tr−ng cña tinh thÓ nguyªn tö : A. KÐm bÒn v÷ng. B. RÊt cøng. C. NhiÖt ®é nãng ch¶y kh¸ thÊp. D. Cã nhiÖt ®é s«i thÊp h¬n nhiÖt ®é s«i cña nh÷ng chÊt cã m¹ng tinh thÓ ph©n tö. C©u 122 : Ho¸ trÞ trong hîp chÊt ion ®−îc gäi lµ A. ®iÖn ho¸ trÞ. B. céng ho¸ trÞ. C. sè oxi ho¸. D. ®iÖn tÝch ion. C©u 123 : Hoµn thµnh néi dung sau : “Trong hîp chÊt céng ho¸ trÞ, ho¸ trÞ cña mét nguyªn tè ®−îc x¸c ®Þnh b»ng ............ cña nguyªn tö nguyªn tè ®ã trong ph©n tö”. A. sè electron ho¸ trÞ. B. sè electron ®éc th©n. C. sè electron tham gia liªn kÕt. D. sè obitan ho¸ trÞ. C©u 124 : Hoµn thµnh néi dung sau : “Sè oxi ho¸ cña mét nguyªn tè trong ph©n tö lµ ...(1)… cña nguyªn tö nguyªn tè ®ã trong ph©n tö, nÕu gi¶ ®Þnh r»ng liªn kÕt gi÷a c¸c nguyªn tö trong ph©n tö lµ ...(2)….”. A. (1) : ®iÖn ho¸ trÞ ; (2) : liªn kÕt ion. B. (1) : ®iÖn tÝch ; (2) : liªn kÕt ion. C. (1) : céng ho¸ trÞ ; (2) : liªn kÕt céng ho¸ trÞ. D. (1) : ®iÖn ho¸ trÞ ; (2) : liªn kÕt céng ho¸ trÞ. C©u 125 : Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè l−u huúnh trong c¸c chÊt : S, H2S, H2SO4, SO2 lÇn l−ît lµ : A. 0, +2, +6, +4. B. 0, –2, +4, –4. C. 0, –2, –6, +4. D. 0, –2, +6, +4. C©u 126 : Hîp chÊt mµ nguyªn tè clo cã sè oxi ho¸ +3 lµ : 20 http://www.ebook.edu.vn
 19. A. NaClO B. NaClO2 C. NaClO3 D. NaClO4 C©u 127 : Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè nit¬ trong c¸c hîp chÊt : NH4Cl, HNO3, NO, NO2, N2, N2O lÇn l−ît lµ : A. –4, +6, +2, +4, 0, +1. B. –4, +5, –2, 0, +3, –1. C. –3, +5, +2, +4, 0, +1. D. +3, –5, +2, –4, –3, –1. C©u 128 : ChØ ra néi dung sai : A. Sè oxi ho¸ cña nguyªn tè trong c¸c hîp chÊt b»ng ho¸ trÞ cña nguyªn tè ®ã. B. Trong mét ph©n tö, tæng sè oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè b»ng kh«ng. C. Sè oxi ho¸ cña ion ®¬n nguyªn tö b»ng ®iÖn tÝch cña ion ®ã. D. Tæng sè oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè trong ion ®a nguyªn tö b»ng ®iÖn tÝch cña ion ®ã. C©u 129 : Chän néi dung ®óng ®Ó hoµn thµnh c©u sau : “Trong tÊt c¶ c¸c hîp chÊt,...” A. sè oxi ho¸ cña hi®ro lu«n b»ng +1. B. sè oxi ho¸ cña natri lu«n b»ng +1. C. sè oxi ho¸ cña oxi lu«n b»ng –2. D. C¶ A, B, C. C©u 130 : ChØ ra néi dung sai khi hoµn thµnh c©u sau : “Trong tÊt c¶ c¸c hîp chÊt,...” A. kim lo¹i kiÒm lu«n cã sè oxi ho¸ +1. B. halogen lu«n cã sè oxi ho¸ –1. C. hi®ro lu«n cã sè oxi ho¸ +1, trõ mét sè tr−êng hîp nh− hi®rua kim lo¹i (NaH, CaH2 ....). D. kim lo¹i kiÒm thæ lu«n cã sè oxi ho¸ +2. http://www.ebook.edu.vn 21
 20. Ch−¬ng 4 Ph¶n øng ho¸ häc C©u 131 : Trong ho¸ häc v« c¬, ph¶n øng ho¸ häc nµo cã sè oxi ho¸ cña c¸c nguyªn tè lu«n kh«ng ®æi ? A. Ph¶n øng ho¸ hîp. B. Ph¶n øng trao ®æi. C. Ph¶n øng ph©n hñy. D. Ph¶n øng thÕ. C©u 132 : Trong ho¸ häc v« c¬, ph¶n øng ho¸ häc nµo lu«n lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö ? A. Ph¶n øng ho¸ hîp. B. Ph¶n øng trao ®æi. C. Ph¶n øng ph©n hñy. D. Ph¶n øng thÕ. C©u 133 : Ph−¬ng ph¸p th¨ng b»ng electron dùa trªn nguyªn t¾c : A. Tæng sè electron do chÊt oxi ho¸ cho b»ng tæng sè electron mµ chÊt khö nhËn. B. Tæng sè electron do chÊt oxi ho¸ cho b»ng tæng sè electron chÊt bÞ khö nhËn. C. Tæng sè electron do chÊt khö cho b»ng tæng sè electron mµ chÊt oxi ho¸ nhËn. D. Tæng sè electron do chÊt khö cho b»ng tæng sè electron mµ chÊt bÞ oxi ho¸ nhËn. C©u 134 : Trong ho¸ häc v« c¬, lo¹i ph¶n øng ho¸ häc nµo cã thÓ lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö hoÆc kh«ng ph¶i ph¶n øng oxi ho¸ – khö ? A. Ph¶n øng ho¸ hîp vµ ph¶n øng trao ®æi. B. Ph¶n øng trao ®æi vµ ph¶n øng thÕ. C. Ph¶n øng thÕ vµ ph¶n øng ph©n huû. D. Ph¶n øng ph©n huû vµ ph¶n øng ho¸ hîp. C©u 135 : Cho c©u sau : “Ph¶n øng ho¸ häc cã sù thay ®æi sè oxi ho¸ lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö (ý 1). Ph¶n øng ho¸ häc kh«ng cã sù thay ®æi sè oxi ho¸ kh«ng ph¶i lµ ph¶n øng oxi ho¸ – khö (ý 2). A. ý 1 ®óng, ý 2 sai. B. ý 1 sai, ý 2 ®óng. C. C¶ hai ý ®Òu ®óng. D. C¶ hai ý ®Òu sai. C©u 136 : Trong c¸c ph¶n øng ho¸ häc sau, ph¶n øng kh«ng ph¶i ph¶n øng oxi ho¸ – khö lµ A. Fe + 2HCl → FeCl2 + H2 B. AgNO3 + HCl → AgCl + HNO3 22 http://www.ebook.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2