intTypePromotion=1

Câu hỏi và đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Chia sẻ: Vũ Văn Tú | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
410
lượt xem
78
download

Câu hỏi và đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đây là tài liệu tóm tắt nội dung câu hỏi và đáp án ôn tập môn tư tưởng Hồ Chí Minh, giúp các bạn khát quát được kiến thức của môn học một cách ngắn gọn, rõ ràng, dễ hiểu. Mời các bạn tham khảo nhé

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Câu hỏi và đáp án môn tư tưởng Hồ Chí Minh

  1. Chương 2 tư tưởng hồ chí minh về cách mạng giải phóng dân tộc Gồm 6 luận điểm cơ bản 1 mục tiêu của cách mạng giải phóng dân tộc Nhiệm vụ và tính chất Mâu thuẫn cơ bản là mâu thuẫn giữa nhân dân viêt nam và thực dân phong kiến Đối tượng bức thiết là tay sai và đế quốc Yêu cầu bức thiết: độc lập dân tộc Nhiệm vụ và tính chất cách mạng giải phóng dân tộc Mục tiêu đánh đổ thực dân phong kiến và tay sai giành độc lập dân tộc 2 con đường giải phóng dân tộc A, rút bài học kinh nghiệm từ các cuộc thất bại của các cuộc đấu tranh chống thực dân pháp Các cuộc đấu tranh chống thực dân pháp cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20 dẫn tới thất bại nặng nề. dù theo nhiều xu hướng đấu tranh khác nhau từ dân chủ tư sản đến phong kiến đều thất bại chủ tịch hồ chí minh đã tìm các con đường giải phóng dân tộc mới B, con đường cách mạng dân chủ tư sản Người thấy không triệt để khi người tham gia hoạt động cách mạng ở các nước trên thế giới C, vào thang9 1920 người đã đọc bản luận cương sơ thảo lần thứ nhất của lenin về vấn đề dân tộc và thuộc đia. người tìm ra con đường giải phóng dân tộc chân chính là cách mang vô sản. theo người cách mạng vô sản là cách mạng giải phóng dân tộc cộng với xây dựng thành công chủ nghĩa xã hội 3 lực lượng tham gia cách mạng giải phóng dân tộc 3.1 cách mạng giải phóng dân tộc là sự nghiệp của cả dân tộc Cách mạng giải phóng dân tộc là trách nhiệm của toàn thể dân tộc không phải là trách nhiệm cảu cá nhân hay tổ chức cụ thể nào riêng lẻ Hồ chí minh đánh giá cao vai trò then chốt của quần chúng nhân dân trong đấu tranh vũ trang giải phóng dân tộc 3.2 lực lượng chính tham gia giải phóng dân tộc là liên minh giai tầng trong xã hội sĩ nông công thương Nòng cốt là giai cấp công nhân và nhân dân lao động trong phong trào đấu tranh giải phóng dân tộc 4 lãnh dạo là đảng cộng sản việt nam 4.1 bên ngoài thì liên lạc với anh em đồng chí, các nước thuộc địa và hệ thống hùng mạnh các nước xã hội chủ nghĩa trên thế giới. truyền bá chủ nghĩa mác lenin vào việt nam 4.2 bên trong xây dựng đảng cộng sản theo mô hình đảng kiểu mới cửa lenin Hệ tư tưởng lý luận chủ đạo chủ nghĩa mác lenin Nguyên lý hoạt động dân chủ ủy quyền Đảng cộng sản là đảng của nhân dân lao động và những người bị áp bức bóc lột Thực tiễn chứng minh đẳng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của nhân dân lao động và toàn thể dân tộc vá toàn dân tộc nhận đảng là người lãnh đạo duy nhất Hơn 80 năm qua đảng là lực lượng lãnh đạo duy nhất của dân tộc việt nam trong công cuộc giải phong dân tộc và xây dựng chủ nghĩa xã hôij ở việt nam
  2. 5 cách mạng vô sản ở các nước thuộc đia tiến hành song song và có khả năng thành công trước chính quốc 5.1 cách mạng vô sản của các nước thuộc địa tiến hành chủ động sáng tạo Vốn xuất thân từ nước thuộc địa và trải qua quá trình hoạt động trong phong trào thuộc địa hồ chí minh đã bổ sung thêm những luận điểm vào học thuyết mác lenin Nguyên nhân sâu xa của tranh giành thuộc địa là vấn đề thị trường tiêu thụ hàng hóa của các nước tư bản chủ nghĩa Khả năng cách mạng to lớn của các nước thuộc địa trong đấu tranh chống chủ nghĩa đế quốc Đấu tranh giành độc lập dân tộc phải được tiến hành chủ động sáng tạo. không chông chờ sự thắng lợi của cách mạng của các nước chính quốc 5.2 cách mạng vô sản ở nước thuộc địa có khả năng giành thắng lợi trước cách mạng ở chính quốc Theo lenin và quốc tế cộng sản thì cách mạng vô sản thực hiện thành công ở các nước chính quốc trước sau đó sẽ quay lại giúp đỡ cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa Theo hồ chí minh cách mạng giải phóng dân tộc ở các nước thuộc địa có thể tiến hành độc lập chủ động với cách mạng của các nước chính quốc và có thể giành độc lập trước cách mạng của các nước chính quốc. đây là luận điểm quan trọng sáng tạo mà hồ chí minh đóng góp vào chủ nghĩa mác lênin Cách mạng giải phóng dân tộc được tiến hành dưới sự lãnh đạo của chính đảng vô sản và đông đảo quần chúng nhân dân có thể giành thắng lợi trước cách mạng của các nước chính quốc. góp phần chặt đứt một vòi của chủ nghĩa tư bản góp phần vào thắng lợi của vô sản 6 phương thức thực hiện bạo lực cách mạng 6.1 tính tất yếu của bạo lực cách mạng Hồ chí minh đã kế thừa tư tưởng của lenin về bạo lực cách mạng Lấy bạo lực cách mạng chống lại bạo lực phản cách mạng Bạo lực cách mạng được thực hiện bắng chiến tranh nhân dân hình thức bạo lực cách mạng là đấu tranh vũ trang kết hợp với đấu tranh chính trị tùy hoàn cảnh cụ thể 6.2 hình thái cách mạng Thực hiện chiến tranh nhân dân kết hợp sức mạnh toàn dân tộc Kết hợp đấu tranh chính trị ngoại giao cũng như thắng lợi trên chiến trường Thực hiện chiến tranh lâu dài tự lực cánh sinh 6.3 bạo lực cách mạng kết hợp tư tưởng hòa binh nhân ái Kết hợp chiến tranh với tư tưởng nhân ai vị tha. Cần sử dụng mọi phương án hòa bình, chiến tranh là giải pháp cuối cùng Chương 3 tư tưởng hồ chí minh về chủ nghĩa xã hội và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam Con đường và biện pháp đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam 1 con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam 1.1 thực chất loại hình đặc điểm đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam Theo quan điểm của các nhà kinh đỉển mác lenin thì có hai con đường quá độ lên chủ nghĩa xã hội thứ nhất quá độ trức tiếp lên chủ nghĩa xã hội áp dụng với các nước tư
  3. bản phát triển cao. Thứ hai là quá độ gián tiếp áp dụng cho các nước tư bản phát triển thấp Theo chủ tịch hồ chí minh áp dụng quan điểm học thuyết mác lenin vào việt nam Người khẳng định việt nam tiến lên chủ nghĩa xã hội gián tiếp từ một nước nông nghiệp lạc hậu bỏ qua tư bản chủ nghĩa 1.2 quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam Thứ nhất dựng cơ sở vật chất kỹ thuật văn hóa tư tưởng cho xã hội chủ nghĩa Thứ hai cải tạo mọi mặt của đời sống kinh tế chính trị xã hội Khó khăn gặp phải trong quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội ở nước ta Thứ nhất nước ta tiến lên chủ nghĩa xã hội từ nền kinh tế nông nghiệp lạc hâu cùng khó khăn do cơ sở hạ tầng bị chiến tránh tàn phá nặng nề Thứ hai nước ta mới tiến lên chủ nghĩa xã hội nên gặp nhiều sai sót yếu kém nên phải vừa làm vừa học tập rút kinh nghiệm nhất là trên lĩnh vực kinh tế Thứ ba nước ta luôn bị các nước thù đich chống phá cách mạng việt nam 1.3 nội dung quá trình quá độ lên chủ nghĩa xã hội việt nam Về chính trị giữ vững quyền lãnh đạo duy nhất và tuyêt đối của đẳng Về kinh tế thực hiện nền kinh tế nhiều thành phần kinh tế cùng miền. nền kinh tế hàng hóa Văn hóa giáo dục coi trọng giáo dục xây dựng nền giáo dục phát triển. xây dựng con người mới thời đại mới phục vụ cho quá trình xây dựng cơ sở vật chất cho quá trình xây dựng xã hoojj chủ nghĩa 2 biện pháp đi lên chủ nghĩa xã hội ở việt nam 2.1 phương châm đi lên chủ nghía xã hội ở việt nam Một là xây dựng xã hội chủ nghĩa là hiện tượng phổ biến trên thế giới nên cần phải tuân thủ các nguyên lý của chủ nghĩa mác lenin ngoài ra có thể học tập kinh nghiệm từ các nước bạn trong xây dựng xã hội chủ nghĩa và tránh rập khuôn máy móc Hai phải tùy theo điều kiện hoàn cảnh cụ thể của việt nam phải tự mình xây dựng chủ nghĩa xã hội không trông chờ 2.2 các bước tiến hành Một xây dựng chủ nghĩa xã hội ở việt nam cần tiến hành dần dần từng bước từ thấp đến cao tránh đốt cháy giai đoạn dẫn đến những sai sót trong xây dựng chủ nghĩa xã hội Các bước thực hiện Thực hiện song song nhiệm vụ của hai miền vừa sản xuất vừa bảo vệ cơ sở hạ tầng phục vụ cho xây dựng xã hội chủ nghĩa Thực hiện xây dựng xã hội chủ nghĩa cần tuân thủ nguyên tắc phải có kế hoạch cụ thể rõ ràng Xây dựng xã hội mới trên nền xã hội cũ phải cải tạo xã hội cũ Với điều kiện nước ta hiện nay để xây dựng xã hội chủ nghĩa phải tận dụng sức dân của cải của nhân dân làm lợi cho nhân dân Chương 4 tư tưởng hồ chí minh về đảng cộng sản việt nam Câu hỏi tại sao xây dựng đảng là quy luật tồn tại và phát triển Theo hồ chí minh xây dựng đảng là một nhiệm vụ tất yếu khách quan nhằm thực hiện thành công nhiệm vụ đi đầu trong xây dựng và bảo vệ tổ quốc. Theo người thì không
  4. chỉ xây dựng bằng cách đưa ra những biện pháp nhất thời mà còn phải thường xuyên xây dựng chỉnh đốn đảng Tính tất yếu khách quan của xây dững đảng Thứ nhất đảng ra đời do yêu cầu của xã hội tồn tại trong xã hội là một bộ phận hợp thành của xã hội do đó nó ảnh hưởng bởi các thay đổi của xã hội dù tốt hay xấu do đó cần phải thường xuyên xây dựng chỉnh đốn đảng Thứ hai đảng là chiến sĩ tiên phong trong công cuộc xây dựng xã hội mới nên càng phải thường xuyên tự xây dựng mình vững mạnh toàn diện hơn Thứ ba xây dựng đảng giúp cho các đảng viên có điều kiện tự rèn luyện bản thân trao dòi nghị lực đạo đức cách mạng của đảng viêndo xã hội luôn luôn thay đổi và tác động của những mặt tốt mặt xấu nên dễ đẫn tới tha hóa đạo đức quan liêu bao cấp nên mỗi cán bộ đảng viên cần phải tích cực tự giác trau dồi vốn sống cửa mình Kết luận đảng cân phải xây dựng nhằm thực hiện tốt nhất nhiệm vụ giai cấp và nhiệm vụ nhân dân giao phó cho mình Câu 2 nêu 4 nội dung xây dựng đảng Gồm 4 nội dung Hệ tư tưởng lý luận Thứ nhất phải tuyên truyền chủ nghĩa mác lenin đúng đối tượng cụ thể thì mới đạt hiêu quả cao trong truyền bá chủ nghĩa mác lenin Thứ hai phải tùy từng trường hợp cụ thể để áp dụng chủ nghĩa mác lenin vào thực tiễn đời sống.tránh sự cứng nhắc trong áp dụng nguyên lý mác lenin Thứ ba trong quá trình hoạt động đảng cần phải học tập đúc rút kinh nghiêm tổng kêt đồng thời phải học tập các kinh nghiệm của đảng cộng sản khác. Từ đó bổ sung thêm vào học thuyết mác lenin Thứ tư cần phải bảo vệ sự trong sáng của nguyên lý mác lenin chống các hiện tượng xuyên tạc chủ nghĩa mác lenin Bộ máy tổ chức đảng Thứ nhất phát triển chiều rộng:cần phát triển sâu rộng các thành viên đảng cộng sản đến từng cơ sở đảng từ trung ương đến địa phương Thứ hai cần phải rèn luyện tích cực của các thành viên trong đảng trao dồi đạo đức phẩm chất cách mạng vững vàng 5 nguyên tắc xây dựng đảng cần xây dựng trên năm nguyên tắc Thứ nhất tập trung dân chủ các thành viên trong đảng có quyền biểu quyết tự do thể hiện ý kiến của mình dưới sự lãnh đạo thống nhất của cấp trên thứ hai tập thể quyết định cá nhân thực hiện theo hồ chí minh thì một cá nhân có suất sắc đến đâu thì trong công việc vẫn xảy ra sai sót do đó cần lấy ý kiến số đông tập thể nhằm giảm thiểu sai sót có thể xảy ra thứ ba tự phê bình và phê bình nhằm trau dồi đạo đức phẩm chất cách mạng lối sống thái độ làm việc. cần tiến hành nghiêm túc tự giác trung thực khách quan để đẩy lùi cái xấu nhân rộng cái đẹp thứ tư đoàn kết thống nhất trong đảng tránh kéo bè kết phái lợi ích nhóm gây ảnh hưởng tới hình ảnh của đảng ta trong nhân dân thứ năm kỷ luật nghiêm minh nhằm giảm những sai sót của đảng viên trong khi tham gia hoạt động
  5. 3. Chính trị Thứ nhất phải phát triển hệ tư tưởng chính trị đường lối chính trị , xây dựng lập trường của đảng bảo vệ đường lối chính trị Thứ hai giúp cho các đảng viên giữ vững bản lĩnh chính trị cách mạng không sa rời đường lối chính trị của đảng 4. Xây dựng đạo đức trong đảng
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2