Chỉ thị số 11/2004/CT-UB

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
76
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 11/2004/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 11/2004/CT-UB về tập trung giải quyết các vấn đề bức xúc của cử tri do Ủy ban nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 11/2004/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 11/2004/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 31 tháng 03 năm 2004 CH TH V T P TRUNG GI I QUY T CÁC V N Đ B C XÚC C A C TRI. Trong th i gian v a qua, Chính quy n các c p có nhi u n l c th c hi n các m c tiêu phát tri n kinh t , văn hóa - xã h i, gi gìn an ninh - chính tr , tr t t - an toàn xã h i, chăm lo thi t th c i s ng c a nhân dân và thu ư c nhi u k t qu thi t th c, c ng c thêm ni m tin c a các t ng l p nhân dân i v i ng và Nhà nư c. Tuy nhiên, bên c nh nh ng chuy n bi n tích c c, còn t n t i nhi u h n ch khi m khuy t ; qua t ng h p tình hình ti p xúc l y ý ki n c tri nơi cư trú c a ng c viên i bi u H i ng nhân dân các c p trong th i gian qua, ã có nhi u ý ki n ph n nh c a nhân dân nhi u a phương có nh ng v n b c xúc c n ư c t p trung gi i quy t. cu c B u c i bi u H i ng nhân dân các c p ư c t ch c vào ngày 25 tháng 4 năm 2004 th t s tr thành m t cu c v n ng chính tr và sinh ho t dân ch sâu r ng trong nhân dân c nư c và thành ph ; y ban nhân dân thành ph Ch th Th trư ng các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n c n t p trung gi i quy t m t s v n c p bách sau ây : 1- Ph i h p v i các cơ quan ch c năng th c hi n ngay vi c rà soát và t ng h p l i các v vi c khi u n i-t cáo c a công dân còn t n ng, nh t là các v khi u ki n ông ngư i. Các n i dung khi u ki n ã ư c k t lu n c a các cơ quan ch c năng có thNm quy n c n ư c công khai, gi i thích, tuyên truy n và v n ng nhân dân nghiêm ch nh ch p hành. Th trư ng các s -ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n có k ho ch gi i quy t d t i m các v khi u ki n còn t n ng trong th i gian s m nh t. 2- Các s -ngành thành ph ph i h p v i qu n-huy n, phư ng-xã, th tr n l a ch n nh ng v n b c xúc, c p bách nh t có liên quan m t thi t n sinh ho t, i s ng c a nhân dân như : i n, nư c, … t p trung ch o gi i quy t nhanh chóng, em l i l i ích thi t th c cho nhân dân thành ph . 3- Các thành viên y ban nhân dân thành ph ư c phân công theo dõi các qu n- huy n theo Quy t nh s 740/Q -UB ngày 20 tháng 02 năm 2003 c a y ban nhân dân thành ph c n quan tâm, ôn c th c hi n và ki m tra th c hi n c a các a
  2. phương, nh m gi i quy t k p th i các ki n ngh , b c xúc c a nhân dân. Riêng các qu n Phú Nhu n, qu n 12, qu n Gò V p, qu n Bình Tân, huy n Bình Chánh phân công ng chí Nguy n Thi n Nhân, Phó Ch t ch Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph và ng chí Vũ Văn Hòa, y viên y ban nhân dân, Chánh Văn phòng H i ng nhân dân và y ban nhân dân thành ph theo dõi ôn c gi i quy t các v n ch o trên thay ng chí Huỳnh Th Nhân, Phó Ch t ch y ban nhân dân thành ph chuy n công tác khác. Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n-huy n c n có k ho ch c th t ch c th c hi n Ch th này và báo cáo k p th i nh ng v n phát sinh cho y ban nhân dân thành ph ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - y ban M t tr n T qu c Vi t Nam thành ph - Thư ng tr c H i ng B u c thành ph - S -ngành thành ph - y ban nhân dân các qu n-huy n - VPH -UB : CPVP, Các T NCTH Lê Thanh H i - Lưu (VX/Nh)
Đồng bộ tài khoản