Chỉ thị số 30/2001/CT-UB

Chia sẻ: Nguyen Phan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
46
lượt xem
1
download

Chỉ thị số 30/2001/CT-UB

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 30/2001/CT-UB về tổ chức thực hiện các Dự án mạng tiếp nhận nước từ các Dự án cấp nước BOT do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 30/2001/CT-UB

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HOÀ XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ c l p - T do - H nh phúc MINH ******** ****** S : 30/2001/CT-UB TP.H Chí Minh, ngày 29 tháng 10 năm 2001 CH THN V T CH C TH C HI N CÁC D ÁN M NG TI P NH N NƯ C T CÁC D ÁN C P NƯ C BOT i h i i bi u ng b Thành ph nhi m kỳ VII ã thông qua 12 chương trình, công trình tr ng i m c a thành ph giai o n 2001-2005, trong ó có chương trình nư c s ch cho sinh ho t c a nhân dân n i và ngo i thành. M t trong các m c tiêu c a chương trình là nâng công su t c p nư c n năm 2005 có 90% dân s n i thành ư c cung c p nư c s ch v i tiêu chuNn bình quân 160 lít/ngư i/ngày, nh m áp ng nhu c u sinh ho t, s n xu t - kinh doanh và phát tri n thành ph . Trong các D án phát tri n ngu n nư c có hai D án th c hi n theo hình th c BOT nư c ngoài (d án BOT-LDE công su t 300.000 m3/ngày d ki n phát nư c vào cu i năm 2003 và d án BOT-GIS công su t 300.000 m3/ngày d ki n phát nư c vào cu i năm 2004); do ó, thành ph ph i nhanh chóng u tư c i t o, xây d ng các m ng lư i truy n d n nư c n ngư i tiêu dùng ti p nh n và tiêu th h t s n lư ng nư c phát ra. y ban nhân dân thành ph ã giao cho Công ty C p nư c thành ph làm Ch u tư t ch c th c hi n các D án m ng ti p nh n nư c này (g m sáu D án ti p nh n nư c BOT-LDE và chín D án ti p nh n nư c BOT-GIS). Vi c xây d ng m ng lư i ti p nh n và tiêu th nư c có t m quan tr ng c bi t, v a ưa nư c s ch n ngư i tiêu dùng ang r t thi u nư c v a tránh thi t h i (không th ch p nh n ư c) khi thành ph ph i mua s toàn b nư c s ch c a các nhà máy nư c BOT. m b o các D án này ư c th c hi n úng theo ti n ã ra, y ban nhân dân thành ph Ch th như sau: 1- Giám c S Giao thông công chánh và Giám c Công ty C p nư c thành ph ph i có k ho ch th t chi ti t t ch c l c lư ng th c hi n các D án này; n u c n thi t có th huy ng các Công ty Tư v n có kinh nghi m làm Ch nhi m i u hành D án, ho c ch ng xu t cơ ch c cách Ny nhanh ti n th c hi n. S Giao thông công chánh và Công ty C p nư c thành ph ph i xây d ng ti n ch t ch cho t ng D án và giao trách nhi m rõ ràng, c th cho t ng ơn v , cá nhân th c hi n và gi i quy t nhanh các vư ng m c; ng th i quy trách nhi m rõ ràng, x lý nghiêm kh c i v i nh ng t ch c, nh ng ngư i ng u t ch c và nh ng cá nhân thi u trách nhi m làm cho vi c th c hi n b ch m so v i ti n ho c có nh ng vi ph m. 2- Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có liên quan c n ph i h p th t ch t ch v i S Giao thông công chánh và Công ty C p nư c thành ph trong quá trình t ch c th c hi n, t p trung ưu tiên và khNn trương khi gi i quy t các công vi c có liên quan n các D án m ng lư i ti p nh n
  2. và tiêu th nư c, c bi t là công tác n bù gi i phóng m t b ng. Th trư ng các s - ngành thành ph và Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n có liên quan ph i tr c ti p ch o gi i quy t các công tác này, n u có vư ng m c ph i báo cáo ngay Thư ng tr c y ban nhân dân thành ph ch o gi i quy t. y ban nhân dân thành ph yêu c u Th trư ng các s -ngành thành ph , Ch t ch y ban nhân dân các qu n - huy n và Th trư ng các ơn v có liên quan ch p hành nghiêm túc Ch th này, n u x y ra ch m tr , Th trư ng các ơn v có liên quan ph i ch u trách nhi m trư c Ban Thư ng v Thành y và y ban nhân dân thành ph ./. TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH Nơi nh n : CH TNCH - Thư ng tr c Thành y - Thư ng tr c H i ng nhân dân thành ph - y ban nhân dân thành ph - UBND các Qu n - Huy n - Ki n trúc sư trư ng thành ph - S K ho ch và u tư - S Giao thông công chánh - S Xây d ng Lê Thanh H i -S a chính - Nhà t - S Tài chánh - V t giá - Công ty C p nư c TP - VPH -UB: CVP, PVP/ T,TM - T DA, B, T,TM. - Lưu ( T)
Đồng bộ tài khoản