Chỉ thị số 32/CT-UB-KT

Chia sẻ: Son Pham | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:2

0
57
lượt xem
2
download

Chỉ thị số 32/CT-UB-KT

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chỉ thị số 32/CT-UB-KT về việc đẩy mạnh công tác đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh do Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh ban hành

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chỉ thị số 32/CT-UB-KT

  1. Y BAN NHÂN DÂN C NG HÒA XÃ H I CH NGHĨA VI T NAM THÀNH PH H CHÍ MINH c l p - T do – H nh phúc ------- --------- S : 32/CT-UB-KT TP. H Chí Minh, ngày 15 tháng 10 năm 1997 CH THN V VI C Y M NH CÔNG TÁC U TƯ XÂY D NG TRÊN NA BÀN THÀNH PH H CHÍ MINH . Ngày 29/3/1997 y ban nhân dân thành ph H Chí Minh ã ban hành Ch th s 09/CT-UB-KT tri n khai th c hi n i u l Quan lý u tư và xây d ng theo Ngh nh s 42/CP và Quy ch u th u theo Ngh nh s 43/CP ngày 16/7/1996 c a Chính ph . Trong quá trình th c hi n ã phát sinh nh ng vư ng m c c n ti p t c tháo g . Ngày 23/8/1997, Chính ph ban hành Ngh nh s 92/CP và s 93/CP v vi c s a i b sung m t s i u c a i u l qu n lý u tư và xây d ng và Qui ch u th u. tri n khai th c hi n các Ngh nh c a Chính ph và Ny m nh công tác u tư xây d ng thành ph , y ban nhân dân thành ph ch th th c hi n m t s n i dung sau: 1. i v i các d án thu c v n ngân sách, có giá tr 2.000.000.000 (hai t ) ng, do qu n-huy n qu n lý và y ban nhân dân qu n huy n không ph i là ch u tư công trình, Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n cho Ch t ch y ban nhân dân các qu n, huy n: 1.1- Ch nh m t ơn v làm ch u tư công trình. 1.2- Quy t nh duy t d án u tư. Các công trình có liên quan ho c g n k t v i h t ng k thu t do thành ph tr c ti p qu n lý, Ch t ch y ban nhân dân qu n huy n trư c khi quy t nh u tư ph i có ý ki n (b ng văn b n) c a Giám c các s qu n lý chuyên ngành; th i gian các s tr l i không quá 10 (mư i) ngày. 1.3- Quy t nh duy t thi t k , d toán các công trình. Riêng i v i các công trình k thu t h t ng (th y l i, i n, c p nư c, thoát nư c, c u, ư ng) ph i ư c các s qu n lý chuyên ngành thNm nh v thi t k và th i gian thNm nh không quá 07 (b y) ngày, trư c khi phê duy t. 1.4- Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ m i th u, duy t giá xét th u (không vư t quá giá d toán ư c duy t), duy t danh sách các nhà th u ư c m i tham d u th u (trong trư ng h p u th u h n ch hay u th u có d tuy n trư c) và phê duy t các k t qu u th u. H sơ u th u ph i g i v S Xây d ng thành ph 01 b ch m nh t là 07 (b y) ngày sau khi phê duy t k t qu u th u. 2. i v i các d án k thu t chuyên ngành thu c các nhóm B, C (th y l i, i n, c p nư c, thoát nư c, c u, ư ng) do s chuyên ngành qu n lý và s không ph i là ch u tư công trình, Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n cho Giám c s : 2.1- Duy t thi t k k thu t công trình (k c các công trình không ph i do s qu n lý và s là ch u tư). 2.2- Duy t d toán công trình (k c các công trình không ph i do s qu n lý). 2.3- Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ m i th u, duy t giá xét th u (không vư t quá giá d toán ư c duy t), duy t danh sách các nhà th u ư c m i tham d u th u (trong trư ng h p u th u h n ch , u th u có d tuy n trư c) và phê duy t các k t qu u th u. H sơ u th u ph i g i v S Xây d ng thành ph 01 b ch m nh t là 07 (b y) ngày sau khi duy t k t qu u th u.
  2. 3. Giám c S Xây d ng thành ph ư c Ch t ch y ban nhân dân thành ph y quy n: 3.1- Qu n lý nhà nư c vi c th c hi n các qui nh v u tư xây d ng và u th u trên a bàn thành ph . 3.2- Duy t thi t k k thu t và d toán các công trình dân d ng và công nghi p thu c nhóm B, C thu c ngu n v n Nhà nư c (tr các trư ng h p y quy n cho các qu n-huy n và các s chuyên ngành). 3.3- Duy t thi t k k thu t các công trình riêng l c a dân b t bu c ph i thNm nh thi t k theo quy t nh s 497/BXD-G ngày 18/9/1996 c a B Xây d ng. 3.4- Phê duy t k ho ch u th u, h sơ m i th u, tiêu chuNn ánh giá h sơ m i th u, duy t giá xét th u (không vư t quá giá d toán ư c duy t), duy t danh sách các nhà th u ư c m i tham d u th u (trong trư ng h p u th u h n ch , u th u có d tuy n trư c) và phê duy t các k t qu u th u các d án nhóm B, C thu c ngu n v n Nhà nư c (tr các trư ng h p y quy n cho các qu n-huy n và các s chuyên ngành). 3.5- Các gói th u tư v n có giá tr trên 10.000.000.000 (mư i t ) ng, các gói th u mua s m v t tư, thi t b ho c xây l p có giá tr t 50.000.000.000 (năm mươi t ) ng tr lên, S Xây d ng thNm nh h sơ và d th o văn b n y ban nhân dân thành ph trình Th tư ng Chính ph phê duy t. 3.6- Tham d ch ng ki n m th u các công trình c a cơ quan Trung ương và a phương trên a bàn thành ph . 4. Các d án thu c nhóm A: Trư ng h p y ban nhân dân thành ph ư c u quy n c a các cơ quan Trung ương phê duy t, y ban nhân dân thành ph s có văn b n y quy n ho c ch nh các s - ngành tham gia xét duy t c th . S K ho ch và u tư thành ph có trách nhi m theo dõi, t ng h p báo cáo tình hình tri n khai nghiên c u d án và trình duy t. 5. C p phát và quy t toán v n u tư: 5.1- C c u tư Phát tri n thành ph ch u trách nhi m c p phát v n u tư xây d ng các công trình thu c ngu n v n ngân sách, thNm tra quy t toán, trình y ban nhân dân thành ph và B Tài chánh phê duy t (theo phân c p). 5.2- S Tài chánh thành ph ch u trách nhi m c p phát v n u tư xây d ng các công trình thu c ngu n v n duy tu, s a ch a thư ng xuyên và các ngu n v n khác, thNm tra quy t toán và trình y ban nhân dân thành ph thành ph phê duy t (theo phân c p). Nh ng n i dung t i các văn b n trư c ây c a y ban nhân dân thành ph trái v i ch th này ư c bãi b . TM. Y BAN NHÂN DÂN THÀNH PH KT. CH TNCH PHÓ CH TNCH Ph m Phương Th o
Đồng bộ tài khoản