Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

Chia sẻ: Thoanhien Hien | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:38

0
525
lượt xem
92
download

Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống chỉ tiêu thống kê là một tập hợp nhiều chỉ tiêu có mối liên hệ lẫn nhau, nhằm phản ánh các mặt, các tính chất quan trọng nhất, các mối liên hệ cơ bản giữa các mặt của tổng thể và mối liên hệ cơ bản của tổng thể với các hiện tượng liên quan từ đó nêu lên bản chất của hiện tượng nghiên cứu.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 2: Quá trình nghiên cứu thống kê

 1. 1. XÁC ĐỊNH MỤC ĐÍCH, ĐỐI TƯỢNG VÀ NỘI DUNG NGHIÊN CỨU 2. XÂY DỰNG HỆ THỐNG CHỈ TIÊU TRONG THỐNG KÊ 3. ĐIỀU TRA THỐNG KÊ 4. TỔNG HỢP THỐNG KÊ 5. PHÂN TÍCH VÀ DỰ ĐOÁN THỐNG KÊ
 2. Tùy mục đích nghiên cứu -> xác đinh đối tượng, nội dung nghiên cứu thích ứng Căn cứ xác định: -Tình hình thực tiễn -Khả năng về tài chính, nhân lực, thời gian -Yêu cầu cung cấp thông tin của các cấp quản lý
 3. 2.1. Khái niệm Hệ thống chỉ tiêu thống kê là một tập hợp nhiều chỉ tiêu có mối liên hệ lẫn nhau, nhằm phản ánh các mặt, các tính chất quan trọng nhất, các mối liên hệ cơ bản giữa các mặt của tổng thể và mối liên hệ cơ bản của tổng thể với các hiện tượng liên quan từ đó nêu lên bản chất của hiện tượng nghiên cứu.
 4. 2.2. Nguyên tắc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê -Phải phục vụ cho mục đích nghiên cứu -Phù hợp với đặc điểm và tính chất đối tượng nghiên cứu -Phải đảm bảo tiết kiệm nhân lực và chi phí cho việc nghiên cứu.
 5. 2.2. Yêu cầu của việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu thống kê  Phải có khả năng nêu được mối liên hệ giữa các bộ phận cũng như giữa các mặt của đối tượng nghiên cứu và giữa đối tượng nghiên cứu với hiện tượng liên quan.  Phải có các chỉ tiêu mang tính chất bộ phận của thống kê và các chỉ tiêu phản ánh các nhân tố để phản ánh đầy đủ tổng thể nghiên cứu.  Phải đảm bảo sự thống nhất về nội dung, phương pháp và phạm vi tính toán của các chỉ tiêu cùng loại.
 6. 3.1. Khái niệm ĐTTK là tổ chức một cách khoa học và theo một kế hoạch thống nhất để thu thập, ghi chép tài liệu ban đầu về các hiện tượng và quá trình kinh tế xã hội để phục vụ cho những mục đích nhất định.
 7. Ý nghĩa Tài liệu do ĐTTK cung cấp sẽ là cơ sở để nghiên cứu và phân tích các hoạt động sản xuất của xí nghiệp, làm cơ sở để xây dựng kế hoạch, quản lý quá trình thưc hiện kế hoạch trong từng cơ sở, từng xí nghiệp cũng như trong toàn bộ nền kinh tế quốc dân.
 8. Nhiệm vụ Thu thập các tài liệu ban đầu cần thiết dùng làm tài liệu căn cứ cho việc tổng hợp và phân tích thống kê, phục vụ cho việc xây dựng các kế hoạch, phát triển kinh tế, văn hóa xã hội, kiểm tra tình hình thực hiện kế hoạch, …
 9. Căn cứ vào tính chất liên tục hay không liên tục của việc ghi chép dữ liệu: -Điều tra thường xuyên -Điều tra không thường xuyên Căn cứ vào phạm vi khảo sát và thu thập thực tế: -Điều tra toàn bộ -Điều tra không toàn bộ.
 10.  Báo cáo thống kê định kỳ  Điều tra chuyên môn
 11.  Thu thập trực tiếp  Thu thập gián tiếp
 12. Khái niệm Sai số trong điều tra thống kê là chênh lệch giữa trị số thu nhập được trong điều tra với trị số thực tế của đơn vị điều tra  Sai số điều tra làm giảm chất lượng của kết quả điều tra và ảnh hưởng đến chất lượng của cả quá trình nghiên cứu thống kê.
 13. Dựa vào nguyên nhân phát sinh: -Sai số do đăng ký Nguyên nhân: - Lập kế hoạch điều tra sai hoặc không khoa học, không sát với thực tế hiện tượng - Trình độ của nhân viên điều tra - Đơn vị điều tra không hiểu câu hỏi nên trả lời sai - Ý thức, tinh thần trách nhiệm của nhân viên hoặc của đơn vị điều tra thấp. -…
 14. Dựa vào nguyên nhân phát sinh: -Sai số do tính chất đại biểu Nguyên nhân: do việc lựa chọn đơn vị điều tra thực tế không có tính đại diện cao.
 15. - Làm tốt công tác chuẩn bị điều tra -Tiến hành kiểm tra một cách có hệ thống toàn bộ cuộc điều tra -Làm tốt công tác tuyên truyền đối với các đơn vị được điều tra và nâng cao tinh thần trách nhiệm đối với nhân viên điều tra.
 16.  Tổng hợp thống kê: - Tập trung, chỉnh lý, hệ thống hóa tài liệu - Chuyển từ: bản chất -> hiện tượng cái riêng -> cái chung ngẫu nhiên -> tất nhiên Nhiệm vụ: đặc trưng riêng -> đặc trưng chung Ý nghĩa: tạo căn cứ vững chắc cho việc phân tích và dự đoán thống kê.
 17.  Mục đích: -Đặc trưng chung Tổng thể Chỉ tiêu thống kê -Cơ cấu tồn tại khách nghiên cứu quan Nội dung tổng hợp thống kê: -Chọn lọc các tiêu thức đáp ứng mục đích nghiên cứu
 18. Kiểm tra tư liệu dùng vào tổng hợp - Đảm bảo tính chính xác - Loại bỏ nội dung không đúng Phương pháp tổng hợp - Phân tổ thống kê -> cơ cấu theo mặt của tổng thể Tổ chức và kỹ thuật tổng hợp - Qua nhiều khâu, có sự kết hợp giữa cán bộ thống kê và cán bộ tin học
Đồng bộ tài khoản