intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 3: Phương pháp sử dụng Đặc tính trong quá trình khai thác hệ động lực tàu thủy

Chia sẻ: Hoang Nam Nam | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:13

120
lượt xem
25
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với HĐL động cơ lai CVBB việc thay đổi tốc độ và chiều chạy tàu ngoài việc thay đổi tốc độ và chiều quay động cơ còn có thể thông qua việc thay đổi bước chân vịt (H/D). Việc lựa chọn chính xác cặp thông số (n – H/D) của chân vịt cho phép đạt được hiệu suất chung của HĐL cao và khai thác hết công suất động cơ. Hiệu suất chung của HĐL được tính

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 3: Phương pháp sử dụng Đặc tính trong quá trình khai thác hệ động lực tàu thủy

 1. ChƯ¬ng Iii: phƯ¬ng ph¸p sö dông §Æc tÝnh trong qu¸ tr×nh khai th¸c hÖ ®éng lùc tµu thñy 1
 2. @ 3 .1. Ph­¬ng p h¸p s ö d ô ng ®Æc tÝnh c ña H§L ®é ng c ¬ lai c h©n v Þt b iÕn b ­íc . .1.1. Ph­¬ ph¸p gÇn ® ng óng x¸c ®Þnh th«ng sè c«ng t¸c cña ®éng c¬lai ch© vÞt n biÕn b­íc. Víi H§L ® éng c¬lai CVBB viÖc thay ® tèc ® vµ chiÒu ch¹y tµu ngoµi viÖc thay æi é ® tèc ® vµ chiÒu quay ® æi é éng c¬cßn cã thÓ th«ng qua viÖc thay ® b­íc ch© æi n H vÞt ( /D). ViÖc lùa chän chÝnh x¸c cÆp th«ng sè (n – H/D) cña ch© vÞt cho phÐp ® ® n ¹t ­îc hiÖu suÊt chung cña H§L cao vµ H§L= ηth¸c .hÕt c«ng suÊt ® η khai 0.η P η t® éng c¬ HiÖu suÊt . chung cña H§L ® tÝnh: ­îc Trong ® η 0: HiÖu suÊt chung cña ® ã: éng c¬ . η P: HiÖu suÊt ch© vÞt. n η t®: HiÖu suÊt truyÒn ®éng. Tuú theo c¸c thiÕt bÞ l¾p ® trªn hÖ trôc Æt ì ­êng trôc) mµ ta cã : ηt® = ηlh.ηgt.ηtr NÕu (Nh­ bé li hîp, hép gi¶m tèc, c¸c gèi ® ® xem ηt® =const trong qu¸ tr× khai th¸c th×.Vη H§L= η 0.η P nh 632,3 T: P η HDL = . ge .QH 75.N S Hay: (32) Trong ® QH: NhiÖt trÞ thÊp cña nhiªn liÖu. ã: VP: Tèc ® tiÕn thùc cña ch© vÞt. é n ge: SuÊt tiªu hao nhiªn liÖu cã Ých. NS: C«ng suÊt trªn ® ch© vÞt. Õ n T: Lùc ® ch© vÞt Èy n 2
 3. Trong thùc tÕ viÖc x¸c ®Þnh T, VP, NS gÆp nhiÒu khã kh¨n nªn cã thÓ dùa vµo hai ®­êng cong hiÖu suÊt ch© vÞt vµ ® n éng c¬. Ne η 0max H/Dmax NS η Pmax Nn H/Dn Mn = const H/Dmin ge = const VS = const n 0 nmin nn nS 0 nmin H×nh 3.2. BiÓu d iÔn ®­ê ng hiÖu s uÊt H×nh 3.1. BiÓu d iÔn ®­ê ng hiÖu lín nhÊt c ña ®é ng c ¬. s uÊt lín nhÊt c ña c h©n v Þt. η 0 : §­ê ng hiÖu s uÊt c h©n v Þt lín m ax η P : §­ê ng hiÖu s uÊt c h©n v Þt lín m ax n hÊt. n hÊt . §­êng hiÖu suÊt lín nhÊt cña ® éng c¬ §­êng hiÖu suÊt cña ch© vÞt ® n ¹t lµ ® ­êng nèi c¸c ®iÓm trªn ® ­êng suÊt gi¸ trÞ lín nhÊt khi c«ng suÊt ph¸t ra tiªu hao nhiªn liÖu cã Ých kh«ng ® æi cña ® éng c¬ lµ nhá nhÊt trªn cïng nh­ng cã c«ng suÊt ph¸t ra lµ nhá nhÊt. mét tèc ® tµu. é Nη 0max=(Nen/ n n2).n 2 Nη Pmax = f(H/D, n) K hi N=Nmin V=c ons t 3
 4. x¸c ®Þnh ®­ê ng hiÖu s uÊt lín nhÊt c ña H§L lai c h©n vÞt biÕn b­íc b»ng ph­ ¬ng ph¸p ®å thÞ η H§Lmax NS η Pmax (H/D)max η 0max H×nh 3.3. BiÓu diÔn c ¸c h x¸c ®Þnh ®­êng hiÖu s uÊt lín nhÊt c ña H§L (H/D)min lai c h©n v Þt biÕn b­íc . η Pmax: §­ê ng hiÖu s uÊt lín nhÊt c ña c h©n v Þt. η 0max: §­ê ng hiÖu s uÊt lín nhÊt c ña ®é ng c ¬. η H§Lmax: §­ê ng hiÖu s uÊt c hung lín n hÊt c ña H§L. §­êng hiÖu suÊt chung lín nhÊt cña nS 0 nmin H§L lµ trung b× nh© cña η Pmax v µ nh n η 0max. η H§L m ax = η Pmax.η 0max Sai sè cña ph­¬ khai th¸c thay ® th×® iÒu kiÖnng ph¸p nµy tõ 1-3%. ­êng η max Khi ® æi sÏ bÞ dÞch chuyÓn. NÕu ®iÒu 0 kiÖn khai th¸c khã kh¨n h¬ th×η0max sÏ dÞch sang ph¶i vµ ng­îc l¹i. n Do vËy trong qu¸ tr× khai th¸c ta ph¶i thay ® tû sè (H/D) vµ tay ga nhiªn liÖu nh æi ­êng cong (H/D - n) tèi ­u. ® sao cho ® Ó iÓm phèi hîp c«ng t¸c lu«n n»m trªn ® 3.1.2. PhƯ¬ng ph¸p ®¬n gi¶n x¸c ®Þnh ®Ưêng cong (h/d - n) tèi Ưu. B»ng c¸ch sö dông c¸c thiÕt bÞ ®o ta ®o ®ưîc c«ng suÊt trªn trôc ch©n vÞt theo c¸c d·i vßng quay ®éng c¬ hoÆc ch©n vÞt ë c¸c tû sè bưíc kh¸c nhau. Qua ®ã chän ®- ưîc gi¸ trÞ c«ng suÊt vµ vßng quay cho ta cho ta gi¸ trÞ vËn tèc tµu lµ lín nhÊt. Hay nãi c¸ch kh¸c: t¹i mét gi¸ trÞ vËn tèc tµu kh«ng ®æi ta cã thÓ chän ®ưîc mét gi¸ trÞ c«ng suÊt nhá nhÊt (NS)min. Khi ®ã hÖ sè m«men (KM) sÏ ®¹t gi¸ trÞ tèi ưu (KM =KMT.u) vµ ®ưîc tÝnh: Trong ®ã:NS : C«ng suÊt ®o ®ưîc trªn trôc ch©n vÞt (ml). n: Vßng quay trôc ch©n vÞt (v/p). D: ®ưêng kÝnh ch©n vÞt (m) ρ : ®é nhít ®éng lùc häc cña nưíc biÓn. ρ =104,5 (KG.s2/m3) 4
 5. HoÆc theo c«ng thøc thùc nghiÖm: KMT.u = 0,07.(S0/ S) 0,26 ≤ dP/D ≤ 0,31 C«ng thøc trªn ®óng khi: Trong ®ã:dS : §ưêng kÝnh may-¬ ch©n vÞt. S0 : DiÖn tÝch thùc cña c¸nh ch©n vÞt. S: DiÖn tÝch h×nh chiÕu cña ch©n vÞt. Khi ®ã ®ưêng cong hiÖu suÊt ch©n vÞt sÏ ®ưîc x¸c ®Þnh theo hµm sau: K MTu .D 5 3 = Nη max .n 24000 P Ph­¬ng ph¸p ®¬n g i¶n x¸c ®Þnh ®­ê ng c o ng (H/D – n ) tè i ­u ηH§Lmax NS ηPmax (H/D)max η0max Tõ hµm trªn cho tr­íc c¸c gi¸ trÞ vßng quay ta tÝnh ® c«ng suÊt t­¬ ­îc ng (H/D)min øng. C¸c cÆp gi¸ trÞ (N - n) cho phÐp ta x© dùng ® y ­êng hiÖu suÊt lín nhÊt cña ch© vÞt. n KÕt hîp víi ®­êng cong hiÖu suÊt lín nhÊt cña ® éng c¬: Nη 0max=(Nen/ n n2).n 2 ta sÏ x© dùng ® ® y ­îc ­êng cong hiÖu nS 0 nmin suÊt chung lín nhÊt cña H§L. H×nh 3.4. Minh häa c¸ch x¸c ®Þnh ®­êng c ong hiÖu s uÊt c hung lín nhÊt cña H§L. 5
 6. @ 3 .2. X¸c ®Þnh th«ng s è c «ng t¸c hîp lÝ c ña H§L tro ng c ¸c ®iÒu kiÖn k hai th¸c . 3.2.1. Khi c hiÒu ch×m c ña tµu thay ®æ i. ChiÒu ch× cña tµu cã thÓ thay ® bëi nh÷ lÝ do sau: m æi ng - L­îng hµng hãa chuyªn chë trªn tµu thay ®æi. - Nguyªn nhiªn liÖu, dÇu nhên d÷tr÷trªn tµu thay ® (Kh«ng ®¸ng kÓ ) æi. - Tû träng vïng n­íc tµu ®ang hµnh tr× thay ® (Kh«ng ®¸ng kÓ ) nh æi. Gi¶ sö ban ® tµu chë mét l­îng hµng Q1 øng víi chiÒu ch× T1 vµ l­îng chiÕm n­ Çu m íc D1, §Æc tÝnh ch© vÞt lµ C1. Sau ® tµu nhËn thªm l­îng hµng ∆ Q. Lóc nµy tµu n ã chë l­îng hµng Q 2 = Q 1 + ∆ Q sÏ lµm cho chiÒu ch× tµu T2 t¨ng lªn, t­¬ øng lµm m ng t¨ng søc c¶n, m«men c¶n kÕt qu¶ lµm c¸c th«ng sè ® éng c¬thay ® æi. Qua ® thÞ “§­êng cong lùc lùc næi” ë bªn å T(m) ta x¸c ®Þnh ® D2 khi biÕt T2. ­îc N­íc ng ät T2 Dùa vµo c«ng thøc thùc nghiÖm: T1 N­íc m Æn D 2 / 3 .V 3 N= (ml) CD Trong ® D: L­îng chiÕm n­íc cña tµu (tÊn) ã: V: Tèc ® tµu (hl/h) é CD: HÖ sè thùc nghiÖm D(t) 0 D1 D2 Vµ ta cã khi tµu chë l­îng hµng Q1 th×: D12 / 3 .V13 (ml) N1 = CD D2 / 3 .V23 2 N2 = Cßn khi l­îng hµng chuyªn chë lµ Q2 th×: (ml) CD NÕu vÉn duy tr×tèc ® tµu kh«ng ® ë c¶ 2 tr­êng hîp V1=V2 ta cã: é æi N2/N1 = [ D2/D1 ] 2/3 N2 = [ D2/D1 ] 2/3 . N1 Hay: 6
 7. Nhê biÕt ®ưîc N2 vµ V2 ta x¸c ®Þnh ®ưîc ®iÓm c«ng t¸c B trong trưêng hîp tµu chë lưîng hµng Q2 víi gi¶ sö vÉn ch¹y víi tèc ®é V2=V1. Qua B sÏ x¸c ®Þnh ®ưîc ®ưêng ®Æc tÝnh vßng quay ®éng c¬ kh«ng ®æi n2. Ta sÏ x¸c ®Þnh ®ưîc hÖ sè C2 cña ®ưêng ®Æc tÝnh ch©n vÞt trong trưêng hîp tµu chë lưîng hµng Q2. N2 trong ® x = log n1 ( N 1/ C 1 ) ã: C2 = x n2 BiÕt ® hÖ sè C2 vµ sè mò x ta g¸n c¸c gi¸ trÞ n2 tïy ý thuéc d·i vßng quay khai th¸c ­îc ta sÏ tÝnh ® c¸c gi¸ trÞ c«ng suÊt N2 t­¬ øng. Hay nãi c¸ch kh¸c ta ® x¸c ® ­îc ng · Þnh ®®­îc ­êng cong ® tÝnh ch© vÞt C2. Æc n Cã ® ® thÞ ® ­îc å Æc tÝnh ta sÏ x¸c ®Þnh ®iÓm phèi hîp c«ng t¸c hîp lÝ cña H§L mµ ë ® c«ng suÊt, vßng quay ® ã éng c¬ kh«ng v­ît qu¸ gi¸ trÞ ®Þnh møc. §éng c¬kh«ng bÞ qu¸ t¶i vÒ øng suÊt c¬vµ øng suÊt nhiÖt. C2 C1 NS B H×nh 3.5. BiÓu d iÔn c ¸c h x¸c ®Þnh n2 ®Æc tÝnh c h©n v Þt khi tµu nhËn thªm N2 h µng hãa. A C 1: §Æc tÝnh c h©n v Þt khi tµu c hë l­ n1 îng hµng Q 1 . N1 C 2: §Æc tÝnh c h©n v Þt khi tµu c hë l­ îng hµng Q 2 . VS 0 V1=V1 3.2.2. Khi ®iÒu kiÖn sãng giã thay ®æi. Gi¶ sö tµu ®ang hµnh tr×nh trong vïng biÓn yªn sãng giã tư¬ng øng víi ®Æc tÝnh ch©n vÞt C0. VËn tèc tµu lµ V0 ë vßng quay n0 ®iÓm phèi hîp c«ng t¸c lµ A. Sau ®ã tµu ch¹y vµo vïng cã sãng víi cÊp giã W0B, hưíng giã ϕ th× tèc ®é tµu bÞ gi¶m ®i mét lưîng lµ ∆ V (x¸c ®Þnh qua ®å thÞ thùc nghiÖm 3.6.) mÆc dï vÉn duy tr× tèc ®é quay n0. Khi ®ã tèc ®é tµu trong ®iÒu kiÖn sãng giã sÏ ®ưîc x¸c ®Þnh: V1 = V0. [1- ∆V/100] (hl/h) (38) 7
 8. Gi¶ sö muèn duy tr× vßng quay ®éng c¬ th× ph¶i t¨ng tay ga v× khi ®ã søc c¶n t¨ng ®ưêng ®Æc tÝnh ch©n vÞt dÞch vÒ phÝa bªn tr¸i cã ®é dèc lín h¬n. Nhê lªn, tÝnh ®ưîc tèc ®é V1 vµ vßng quay ®éng c¬ ®· biÕt trưíc n1= n0= const ta x¸c ®Þnh ®ưîc ®iÓm c«ng t¸c B. B chÝnh lµ ®iÓm yªu cÇu c«ng suÊt ®éng c¬ ph¸t ra ®Ó duy tr× tèc ®é quay kh«ng thay ®æi khi tµu c«ng t¸c trong ®iÒu kiÖn sãng giã. ∆V % NS C1 C0 I B NB 30 II NA I A n1= II II 20 n0=const III III IV III 10 IV W0B 0 2 4 6 V1 H×nh 3.6. BiÓu diÔn s ù phô t hué c c ña ®¹i l­îng tæ n thÊt tè c VS 0 V0 ®é v µo h­íng v µ lùc giã. H×nh 3.7. BiÓu d iÔn c ¸c h x¸c ®Þnh ®Æc tÝnh c h©n v Þt tro ng ®iÒu kiÖn k hai th¸c s ãng g iã. C 0 : §Æc tÝnh c h©n v Þt ë §KKT y ªn s ãng g iã. The o kinh nghiÖm khai th¸c khi tµu khai §Æc tÝnh c h©n v Þt ë §KKT c ãgiã th× C 1 : th¸c trong ®iÒu kiÖn s ãng s ãng ®éng c¬ dÔ bÞ qu¸ t¶i v Ò m«me n vµ qu¸ t¶i nhiÖt. Tr­ê ng hîp tµu c ì nhá c h¹y g iã. b allas t th× c ßn c ã hiÖn t­îng qu¸ t¶i v ßng quay do hiÖn t­îng c h©n vÞt nh« lªn khái mÆt n­íc. §Ó h¹n chÕ v µ duy tr× khai th¸c ®é ng c ¬ ta ph¶i gi¶m tay g a nhiªn liÖu ®Ó ®¶m b¶o an toµn ­ tin c Ëy . 8
 9. 3.2.3. Khi l­îng nhiªn liÖu trªn tµu cã h¹n. Gi¶ sö trong chuyÕn hµnh tr× tõ c¶ng A tíi c¶ng B ch¼ng may v× lÝ do nh nµo ® ch¼ng h¹n: §­êng èng nhiªn liÖu vì, kÐt thñng, tµu ® tuyÕn hoÆc l¹c h­ ã æi íng ... sÏ dÉn tíi l­îng nhiªn liÖu trªn tµu kh«ng ® ® ® tµu vÒ bÕn an toµn. ñ Ó ­a Trong tr­êng hîp nµy ta ph¶i x¸c ® Þnh chÝnh x¸c l­îng nhiÖn liÖu cßn l¹i trªn tµu, sau ® ph¶i x¸c ® ã Þnh l¹i ®iÓm c«ng t¸c ® víi l­îng nhiªn liÖu cßn l¹i tµu vÉn vÒ Ó bÕn an toµn. Gi¶ sö qu·ng ®­êng cßn l¹i lµ S h¶i lÝ. L­îng nhiªn liÖu thùc tÕ cßn l¹i trªn tµu lµ B tÊn. § iÓm c«ng t¸c lµ A tµu ch¹y víi vËn tèc VA. Trªn ® thÞ G - V ta x¸c ® å Þnh ® l­îng nhiªn liÖu tiªu thô lµ GA(kg/h). ­îc G (kg/h) C0 GA’ A’ A MA =const GA H×nh 3.7. BiÓu d iÔn c ¸c h x¸c ®Þnh l­îng tiªu thô nhiªn liÖu. MA’ =const A: §iÓm c «ng t¸c khi c h­a p h¸t VA’ h iÖn thiÕu nhiªn liÖu. ge= const A’: §iÓm c «ng t¸c s au khi ®· t Ýnh to ¸n ®Ó ®­a tµu v Ò b Õn a n to µn. VS 0 VA Ta tÝnh ®ưîc lưîng nhiªn liÖu cÇn tiªu thô cho qu·ng ®ưêng S cßn l¹i lµ: BA = GA.t =GA.(S /VA) (tÊn) (40) So s¸nh BA víi lưîng nhiªn liÖu cßn l¹i trªn tµu B nÕu: - BA ≤ 0,95.B th× tµu vÉn cã thÓ tiÕp tôc c«ng t¸c t¹i ®iÓm A - BA> 0,95.B th× ph¶i gi¶m tay ga vÒ ®iÓm c«ng t¸c A’ cã VA’ < VA. Sau ®ã tiÕp tôc x¸c ®Þnh l¹i BA’ vµ so s¸nh víi B cho ®Õn khi tháa m·n BA’ ≤ 0,95.B. Chó ý: ViÖc gi¶m tay ga ®Õn mét lóc nµo ®ã kh«ng nh÷ng kh«ng lµm gi¶m chi phÝ nhiªn liÖu cho chuyÕn hµnh tr×nh mµ l¹i cã xu hưíng ngưîc l¹i. 9
 10. @ 3 .3. Ph©n tÝc h tr¹ng th¸i c «ng t¸c c ña ®é ng c ¬ trª n ®å thÞ c «ng . 3.3.1. Ph©n tÝc h trªn ®å thÞ c «ng c hØ thÞ. Víi ®éng c¬ diesel tµu thñy trung vµ chËm tèc cho phÐp ng­êi khai th¸c vÏ ®­îc ® thÞ c«ng chØ thÞ cña tõng xy lanh b»ng thiÕt bÞ chuyªn dông Indicator th«ng å qua c¸c biÖt x¶ th«ng víi buång ®èt. Víi ®éng c¬2 k×® thÞ vÏ ® cã d¹ng sau: å ­îc P y1 y2 H×nh 3.8. §å thÞ c «ng c hØ thÞ v µ c ¸c h x¸c ®Þnh P i y3 y4 y5 y6 y7 P i: ¸p s uÊt c hØ thÞ b ×nh q u©n y8 Pi (KG/c m 2 ). y9 y 10 Lg :ChiÒu d µi ®å thÞ c «ng (c m ). §CD §CT Lg 10
 11. 3 .3.2. Ph©n tÝc h trªn ®å thÞ c «ng khai triÓn. §å thÞ c«ng khai triÓn còng ® vÏ b»ng thiÕt bÞ Indicator. Víi ® ­îc éng c¬2 k×cã d¹ng sau: H×nh 3.9. §å thÞ c «ng khai Qu¸ tr×nh c h¸y t riÓn i §iÓm c h¸y P max Qu¸ tr×nh g i·n në P C: ¸p s uÊt nÐn (KG/c m 2). P Qu¸ tr×nh nÐn P m ax : ¸p s uÊt c h¸y c ùc ®¹i C (KG/c m 2). §­êng ¸p suÊt m«i tr­êng Qua ® thÞ c«ng khai triÓn ta cã thÓ ® gi¸ ® chÊt l­îng c«ng t¸c cña tõng å ¸nh ­îc xy lanh vµ c¶ ®éng c¬qua c¸c th«ng sè: - ¸p s uÊt ch¸y c ùc ®¹i P max ­ ¸p s uÊt nÐn P C. ­ Thê i ®iÓm b¾t ®Çu c h¸y c ña nhiªn liÖu. Ta ® so s¸nh c¸c gi¸ trÞ x¸c ® em Þnh ® víi ® thÞ chuÈn khi xuÊt x­ëng trong ­îc å lÝ lÞch, vµ so s¸nh vãi nhau ® rót ra kÕt luËn vÒ t× tr¹ng c«ng t¸c cña ® Ó nh éng c¬ . 11
 12. Mé t s è d¹ng ®å thÞ th­ê ng g Æp vµ kÕt luËn ph©n tÝc h: 2 1 3 4 6 5 7 H×nh 3.9. Minh häa m é t s è kÕt q u¶ thu ®­îc khi v Ï ®å t hÞ c «ng tõ ®é ng c ¬ P 0: §­ê ng ¸p s uÊt m «i tr­ê ng . §­ê ng nÐt ®ø t m inh häa ®å thÞ c huÈn khi ®é ng c ¬ lµm v iÖc b ×nh th­ê ng . §­ê ng nÐt liÒn m inh häa ®å thÞ c «ng ë tr¹ng th¸i lµm v iÖc hiÖn t¹i. KÕt luËn: H×nh 1: HÖ thèng truyÒn ®éng tíi thiÕt bÞ ®o bÞ rung, ®å thÞ vÏ ®ưîc thiÕu chÝnh x¸c. H×nh 2: Sîi d©y truyÒn ®éng bÞ ng¾n nªn lµm mÊt mét phÇn ®å thÞ ë ®iÓm chÕt trªn. H×nh 3: Sîi d©y truyÒn ®éng bÞ ng¾n nªn lµm mÊt mét phÇn ®å thÞ ë ®iÓm chÕt díi. H×nh 4: Lß xo qu¸ yÕu, ®Ønh piston cña indicator va vµo ®Ønh cña xi lanh. H×nh 5: ¸p suÊt nÐn PC b×nh thưêng, ¸p suÊt cùc ®¹i PZ thÊp h¬n b×nh thưêng, ®iÓm b¾t ®Çu ch¸y muén lÝ do cã thÓ v× ®iÓm b¾t ®Çu phun nhiªn liÖu muén hoÆc do vßi phun kh«ng tèt. 12
 13. H×nh 6: ¸p suÊt nÐn PC b×nh thưêng, ¸p suÊt cùc ®¹i PZ cao h¬n b×nh thưêng lÝ do cã thÓ v× nhiªn liÖu phun vµo qu¸ sím. H×nh 7: ¸p suÊt nÐn PC vµ ¸p suÊt cùc ®¹i PZ thÊp h¬n b×nh thưêng cã thÓ v× nh÷ng lÝ do sau: ¸p suÊt khÝ quÐt thÊp, hoÆc do xÐc m¨ng khÝ bÞ rß lät, xu p¸p x¶ bÞ rß hoÆc ®Ønh piston bÞ ch¸y. 3.3.3. Ph© tÝch qua thÝ nghiÖm thö khãi. n Khi kh«ng thÓ ® ® ® thÞ c«ng chØ thÞ hoÆc ® thÞ c«ng khai triÓn o ­îc å å (nh­ ë ®éng c¬nhá, cao tèc). Bªn c¹nh ph­¬ ph¸p ® gi¸ gi¸n tiÕp c¸c th«ng sè ng ¸nh c«ng t¸c cña ® éng c¬ ta cã thÓ dïng thiÕt bÞ thÝ nghiÖm ® n gi¶n ® ph© , ¬ Ó n tÝch khÝ x¶ ® éng c¬ ThiÕt bÞ bao gåm: mét èng thñy tinh h× trô mét ® ® . nh Çu ­ îc l¾p vµo biÖt x¶ cña ® éng c¬ trong èng nghiÖm ta ® mét miÕng giÊy thö , Æt c¸ch miÕng èng kho¶ng 4cm. GiÊy thö lµ lo¹i mµu tr¾ng, xèp dÔ b¾t bôi. Sau ® ã më biÖt x¶ tõ 10 – 15 lÇn, lÊp giÊy nghiÖm ra vµ kiÓm tra rót ra kÕt luËn. 4cm KÕt luËn: NÕu giÊy nghiÖm kh«ng hÆc bÈn Ýt bÈn xylanh ® éng c¬lµm viÖc tèt. GiÊy thö cã mét líp dÇu máng: XÐc m¨ng cña xy lanh ® b¾t ® kÐm, hoÆc ã Çu gÉy. GiÊy thö cã phñ mét líp dÇu ® sÉm. Qu¸ tr× ch¸y trong xy lanh ® kh«ng tèt en nh ã GiÊy thö kh«ng biÕn mµu, nh­ng khÝ x¶ cã mµu tr¾ng ® (mµu s÷ cã thÓ bÞ ôc a) rß n­íc vµo xylanh. CÇn ph¶i kiÓm tra vµ t× biÖn ph¸p kh¾c phôc nÕu rß n­íc m m¸t. Trong tr­êng hîp kh«ng cã èng nghiÖm th× ta cã thÓ dïng giÊy nghiÖm ® ë vÞ Æt trÝ nh­ trªn vµ ph© tÝch c¸c th«ng sè c«ng t¸c cña tõng xy lanh. n 13
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2