intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương 4: Quản lý nhóm

Chia sẻ: Do Hong Phong | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:59

312
lượt xem
122
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mục tiêu: Thảo luận về nhóm, đội, các loại nhóm, lý do gia nhập nhóm của các cá nhân. Trình bày mô hình hiệu quả nhóm. Nhận dạng những nhân tố chủ yếu trong việc giải thích hành vi nhóm. Mô tả cách thức những đòi hỏi vai trò thay đổi trong những tình huống khác nhau. Mô tả cách thức mà các chuẩn mực nhóm ảnh hưởng tới hành vi của cá nhân.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương 4: Quản lý nhóm

 1. HAØNH VI TOÅ CHÖÙC ORGANIZATIONAL BEHAVIOR NGUYEN VAN THUY, MBA
 2. CHÖÔNG 4 QUAÛN LYÙ NHOÙM MANAGING GROUPS NGUYEN VAN THUY, MBA
 3. MUÏC TIEÂU Thaûo luaän veà nhoùm, ñoäi, caùc loaïi nhoùm, lyù do gia nhaäp m, i , m, nhoùm cuûa caùc caù nhaân Trình baøy moâ hình hieäu quaû nhoùm Nhaän daïng nhöõng nhaân toá chuû yeáu trong vieäc giaûi thích ng haønh vi nhoùm nh Moâ taû caùch thöùc nhöõng ñoøi hoûi vai troø thay ñoåi trong ch nhöõng tình huoáng khaùc nhau ng Moâ taû caùch thöùc maø caùc chuaån möïc nhoùm aûnh höôûng tôùi ch nh ng haønh vi cuûa caù nhaân nh Nhaän ra caùc lôïi ích vaø nhöôïc ñieåm cuûa nhoùm vöõng chaéc Lieät keâ caùc öu/nhöôûng ñieåm cuûa vieäc ra quyeát ñònh nhoùm ng Phaân bieät caùc kyõ thuaät ra quyeát ñònh nhoùm NGUYEN VAN THUY, MBA
 4. SÔ ÑOÀ HAØNH VI TRONG TOÅ CHÖÙC Thay ñoåi toå chöùc Organizational Cô caáu toå chöùc Change Organizational Structure Vaên hoaù toå chöùc Organizational HAØNH VI TOÅ CHÖÙC Culture CAÁP ÑOÄ ORGANIZATIONAL NHOÙM Laõnh ñaïo BEHAVIOR Leadership 1/ Naêng suaát Xung ñoät Cô caáu nhoùm Truyeàn thoâng Quyeát ñònh Nhoùm (Productivity) Conflict Group structure Communication Group decison 2/ Vaêng maët (Absence) Ñaëc tính tieåu söû caù nhaân 3/ Thuyeân chuyeån Biographical characteristics (Turnover) Ñoäng löïc 4/ Thoaû maõn Motivation (Satisfaction) Tính caùnh QUYEÁT ÑÒNH Personality CAÙ NHAÂN Individial Giaù trò, thaùi ñoä Nhaän thöùc Decision Values, Attitude Perception Making CAÁP ÑOÄ CAÙ Khaû naêng Hoïc taäp NHAÂN Ability Learning NGUYEN VAN THUY, MBA
 5. KHAÙI NIEÄM : NHOÙM LAØ GÌ ? Hai hay nhieàm ngöôøi Taùc ñoäng qua laïi, phuï ng i, thuoäc laãn nhau Hieåu bieát nhau, coù tinh thaàn ñoàng ñoäi ng Chia seû nhöõng giaù trò vaø muïc tieâu chung NGUYEN VAN THUY, MBA
 6. Khaùi nieäm “Hai hay nhiều người cùng làm việc với nhau để đạt mục tiêu chung” (Lewis- McClear). “Một số người với các kỹ năng bổ sung cho nhau, cùng cam kết làm việc chia sẻ trách nhiệm vì một mục tiêu chung” (Katzenbach và Smith). NGUYEN VAN THUY, MBA
 7. NHOÙM HAY ÑOÄI NHOÙM ÑOÄI Chuù troïng maïnh vaøo söï laõnh ñaïo Traùch nhieäm Muïc tieâu Ñieàu haønh nhöõng cuoäc hoïp hieäu quaû Ño löôøng hieäu quaû moät caùch giaùn tieáp thoâng qua ngöôøi khaùc Thaûo luaän, quyeát ñònh vaø uyû quyeàn NGUYEN VAN THUY, MBA
 8. Caùc loaïi nhoùm vaø ñoäi Laâu daøi Taïm thôøi Chính thöùc NHOÙM SAÛN XUAÁT NHOÙM ÑAËC NHIEÄM NHOÙM QUAÛN LYÙ COÂNG VIEÄC VAÁT VAÛ Phi chính thöùc COÄNG ÑOÀNG NHOÙM BAÏN HÖÕU HAØNH NGHEÀ NGUYEN VAN THUY, MBA
 9. CAÙC BÖÔÙC PHAÙT TRIEÅN NHOÙM Thöïc hieän (Performing) Chuaån möïc (Norming) Baõo toá (Storming) Nhoùm hieän taïi coù theå chuyeån ngöôïc Hình thaønh Tan raõ trôû laïi veà giai ñoaïn (Adiourning) (Forming) tröôùc NGUYEN VAN THUY, MBA
 10. LYÙ DO GIA NHAÄP NHOÙM AN TOAØN TÖÏ TROÏNG THÖÏC HIEÄN MUÏC TIEÂU LIEÂN MINH XAÕ HOÄI QUYEÀN LÖÏC NGUYEN VAN THUY, MBA
 11. Lyù do phuï thuoäc vaøo nhoùm So vôùi caù nhaân laøm vieäc ñôn leû, caùc nhoùm coù xu höôùng : ng Giaûi quyeát vaán ñeà vaø xaùc ñònh caùc cô hoäi nhanh hôn Chia seû thoâng tin vaø ñieàu phoái caùc nhieäm vuï toát hôn Cung caáp dòch vuï khaùch haøng toát do coù nhieàu kieán ch ng thöùc vaø chuyeân moân hôn Khuyeán khích caùc nhaân vieân laøm vieäc ñeå höôùng tôùi ng caùc muïc tieâu chung cuûa nhoùm NGUYEN VAN THUY, MBA
 12. MOÂ HÌNH HAØNH VI NHOÙM (Group Behavior Model) NHIEÄM VUÏ NGUOÀN LÖÏC CUÛA CUÛA NHOÙM MOÂI TRÖÔØNG BEÂN CAÙC THAØNH VIEÂN NGOAØI TRONG NHOÙM Boä maùy TC QUY TRÌNH HIEÄU QUAÛ NHOÙM Nguoàn löïc TC LAØM VIEÄC Thaønh quaû Chieán löôïc TC CUÛA NHOÙM Thoâng tin Thoaû maõn Heä thoáng ñaùnh Quyeát ñònh Duy trì giaù, khen thöôûng CÔ CAÁU NHOÙM Laõnh ñaïo Thaønh phaàn Quy moâ Vaên hoaù TC Chuaån möïc ..... Tính gaén keát Thuû lónh NGUYEN VAN THUY, MBA
 13. Nguoàn löïc cuûa caùc thaønh vieân trong nhoùm Caùc kieán thöùc, kyõ naêng vaø naêng löïc c, Caùc kyõ naêng quan heä qua laïi Quaûn lyù xung ñoät Giaûi quyeát vaán ñeà hôïp taùc Truyeàn thoâng Caùc ñaëc tính tính caùch ch Ñoä xaõ hoäi Khôûi xöôùng ng Côûi môû Ñoä naêng ñoäng, linh hoaït ng, NGUYEN VAN THUY, MBA
 14. Caáu truùc nhoùm : caùc vai troø NHÖÕNG VAI TROØ NHÖÕNG VAI TROØ NHAÄN THÖÙC VEÀ VAI TROØ NHAÄN THÖÙC VEÀ VAI TROØ Moätt taäp hôïp nhöõng daïng haønh vi Moä taäp hôïp nhöõng daïng haønh vi ñöôïc mong ñôïii dñoáii vôùii nhöõng ñöôïc mong ñôï dñoá vôù nhöõng Quan ñieåm cuûa moätt caù nhaân Quan ñieåm cuûa moä caù nhaân ngöôøii ôû nhöõng vò trí nhaátt ñònh ngöôø ôû nhöõng vò trí nhaá ñònh veà caùch thöùc maø anh, chò ta veà caùch thöùc maø anh, chò ta trong moätt ñôn vò xaõ hoäii trong moä ñôn vò xaõ hoä neân theå hieän trong moätt tình neân theå hieän trong moä tình huoáng cuï theå huoáng cuï theå ÑOÀNG NHAÁT VEÀ VAI TROØ ÑOÀNG NHAÁT VEÀ VAI TROØ Nhöõng thaùii ñoä vaø haønh vi Nhöõng thaù ñoä vaø haønh vi nhaátt quaùn vôùii moätt vai troø nhaá quaùn vôù moä vai troø NGUYEN VAN THUY, MBA
 15. Caáu truùc nhoùm : caùc vai troø MONG ÑÔÏII VAI TROØ MONG ÑÔÏ VAI TROØ Nhöõng ngöôøii khaùc tin töôûng veà Nhöõng ngöôø khaùc tin töôûng veà caùch thöùc maø moätt ngöôøii neân caùch thöùc maø moä ngöôø neân haønh ñoäng trong moätt tình huoáng haønh ñoäng trong moä tình huoáng cuï theå cuï theå XUNG ÑOÄT VAI TROØ XUNG ÑOÄT VAI TROØ HÔÏP ÑOÀNG TAÂM LYÙ HÔÏP ÑOÀNG TAÂM LYÙ Tình huoáng trong ñoù moätt Tình huoáng trong ñoù moä Moätt söï nhaátt trí ngaàm hieåu Moä söï nhaá trí ngaàm hieåu caù nhaân ñoáii maëtt vôùii nhieàu caù nhaân ñoá maë vôù nhieàu (khoâng baèng vaên baûn)) theå (khoâng baèng vaên baûn theå mong ñôïii vai troø raátt mong ñôï vai troø raá hieän nhöõng mong ñoïii cuûa giôùii hieän nhöõng mong ñoï cuûa giôù khaùch nhau khaùch nhau quaûn lyù vôùii ngöôøii lao ñoäng vaø quaûn lyù vôù ngöôø lao ñoäng vaø ngöôïc laïii ngöôïc laï NGUYEN VAN THUY, MBA
 16. Caáu truùc nhoùm : caùc chuaån möïc CAÙC CHUAÅN MÖÏC CHUAÅN MÖÏC PHAÙT TRIEÅN QUA :: CHUAÅN MÖÏC PHAÙT TRIEÅN QUA CAÙC CHUAÅN MÖÏC Caùc tuyeân boá roõ raøng Nhöõng tieâu chuaån chung Caùc tuyeân boá roõ raøng Nhöõng tieâu chuaån chung ñöôïc moïii ngöôøii trong nhoùm Caùc söï kieän chính trong lòch söû cuûa ñöôïc moï ngöôø trong nhoùm Caùc söï kieän chính trong lòch söû cuûa chaáp nhaän veà haønh vi trong nhoùm chaáp nhaän veà haønh vi trong nhoùm nhoùm nhoùm Caùc kinh nghieäm ban ñaàu cuûa nhoùm Caùc kinh nghieäm ban ñaàu cuûa nhoùm CAÙC LOAÏII CHUAÅN MÖÏC Nieàm tin/giaù tò maaø caùc thaønh vieân Nieàm tin/giaù tò maaø caùc thaønh vieân CAÙC LOAÏ CHUAÅN MÖÏC mang lai cho nhoùm mang lai cho nhoùm NGUYEN VAN THUY, MBA
 17. Caáu truùc nhoùm : caùc chuaån möïc SÖÏ TUAÂN THUÛ SÖÏ TUAÂN THUÛ Vieäc ñieàu chænh haønh vi cuûa Vieäc ñieàu chænh haønh vi cuûa caù nhaân cho phuø hôïp vôùii caù nhaân cho phuø hôïp vôù nhöõng chuaån möïc cuûa nhoùm nhöõng chuaån möïc cuûa nhoùm CAÙC NHOÙM THAM CHIEÁU CAÙC NHOÙM THAM CHIEÁU Caùc nhoùm quan troïng maø caùc Caùc nhoùm quan troïng maø caùc caù nhaân laø thaønh vieân hoaëc hy caù nhaân laø thaønh vieân hoaëc hy voïng ñöôïc trôû thaønh thaønh voïng ñöôïc trôû thaønh thaønh vieân cuûa nhoùm ñoù vaø nhöõng vieân cuûa nhoùm ñoù vaø nhöõng chuaån möïc cuûa noù ñöôïc caùc chuaån möïc cuûa noù ñöôïc caùc caù nhaân tuaân thuû caù nhaân tuaân thuû NGUYEN VAN THUY, MBA
 18. Caáu truùc nhoùm : caùc chuaån möïc HAØNH VI LAÀM LAÏC TAÏII NÔI LAØM VIEÄC HAØNH VI LAÀM LAÏC TAÏ NÔI LAØM VIEÄC Caùc haønh ñoäng choáng ñoáii xaõ hoäii cuûa caùc Caùc haønh ñoäng choáng ñoá xaõ hoä cuûa caùc thaønh vieân toå chöùc maø caùc haønh ñoäng thaønh vieân toå chöùc maø caùc haønh ñoäng naøyy nhaèm chuû ñích laø vi phaïm caùc chuaån naø nhaèm chuû ñích laø vi phaïm caùc chuaån möïc ñaõ ñöôïc thieátt laäp vaø daãn tôùii nhöõng möïc ñaõ ñöôïc thieá laäp vaø daãn tôù nhöõng keátt cuïc tieâu cöïc cho toå chöùc vaø/hoaëc keá cuïc tieâu cöïc cho toå chöùc vaø/hoaëc cho caùc thaønh vieân cuûa noù cho caùc thaønh vieân cuûa noù NGUYEN VAN THUY, MBA
 19. Thay ñoåi chuaån möïc nhoùm Giôùi thieäu caùc chuaån möïc Löïa choïn thaønh vieân nh Thaûo luaän veà nhöõng chuaån möïc Khen thöôûng nhöõng haønh vi ng nh Giaûi taùn caùc nhoùm NGUYEN VAN THUY, MBA
 20. Caáu truùc nhoùm : Ñòa vò ÑÒA VÒ Moät vò trí hoaëc moät caáp baäc - ñöôïc xaùc ñònh veà maët xaõ hoäi – ñöôïc trao CHUAÅN MÖÏC cho caùc nhoùm hoaëc caùc CHUAÅN MÖÏC NHOÙM thaønh vieân nhoùm bôûi NHOÙM nhöõng ngöôøi khaùc COÂNG BAÈNG COÂNG BAÈNG ÑÒA VÒ CUÛA CAÙC ÑÒA VÒ CUÛA CAÙC ÑÒA VÒ ÑÒA VÒ THAØNH VIEÂN NHOÙM THAØNH VIEÂN NHOÙM VAÊN HOAÙ VAÊN HOAÙ NGUYEN VAN THUY, MBA
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2