intTypePromotion=1
ADSENSE

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Thiết kế đồ họa - Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1

Chia sẻ: _ _ | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

21
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Thiết kế đồ họa trang bị cho người học những kiến thức căn bản về công nghệ thông tin; cơ sở về đồ họa và đồ họa trên vi tính; dữ liệu multimedia và công nghệ multimedia như xử ảnh, xử lý âm thanh, video, animation; chế bản điện tử. Mời các bạn cùng tham khảo để biết thêm các nội dung chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chương trình khung trình độ trung cấp nghề Thiết kế đồ họa - Trường CĐN GTVT Đường Thuỷ 1

  1. Ch­¬ng tr×nh khung Tr×nh ®é trung cÊp nghÒ (Ban hµnh kÌm theo QuyÕt ®Þnh sè 20/2009/Q§- BL§TBXH ngµy 15 tháng 06 năm 2009 cña Bé tr­ëng Bé Lao ®éng - Th­¬ng binh vµ XH) ────────────────── Tªn nghÒ: ThiÕt kÕ ®å häa M· nghÒ: 40480208 Tr×nh ®é ®µo t¹o: Trung cÊp nghÒ §èi t­îng tuyÓn sinh: Tèt nghiÖp Trung häc phæ th«ng vµ t­¬ng ®­¬ng; (Tèt nghiÖp Trung häc c¬ së th× häc thªm phÇn v¨n hãa phæ th«ng theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ ®µo t¹o); Sè l­îng m«n häc, m« ®un ®µo t¹o: 32 B»ng cÊp sau khi tèt nghiÖp: B»ng tèt nghiÖp Trung cÊp nghÒ, I. MôC TI£U §µO T¹O Ch­¬ng tr×nh thiÕt kÕ ®å häa tr×nh ®é Trung cÊp nghÒ nh»m ®µo t¹o nguån nh©n lùc kü thuËt lµm viÖc trong lÜnh vùc ThiÕt kÕ ®å häa. Hoµn thµnh ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o ng­êi häc cã kh¶ n¨ng: - Lµm c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c«ng nghÖ th«ng tin nh­: b¶o tr×, b¶o d­ìng, kh¾c phôc c¸c sù cè háng hãc th«ng th­êng cña m¸y tÝnh vµ m¹ng m¸y tÝnh; - Lµm c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn kü thuËt ®å häa nh­: t¹o c¸c vÏ kü thuËt, t¹o vµ chÕ b¶n c¸c mÉu qu¶ng c¸o, mÉu b×a s¸ch, b¸o, tê r¬i, pano ¸p phÝch, biÓu t­îng logo, thiÕt kÕ banner cho c¸c trang Web, v.v... - Lµm c¸c dÞch vô liªn quan ®Õn c«ng nghÖ multimedia nh­ chôp ¶nh, söa ¶nh, xö lý ©m thanh, quay video, dùng c¸c s¶n phÈm video.... 1. KiÕn thøc, kü n¨ng nghÒ nghiÖp: - KiÕn thøc: + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¨n b¶n vÒ c«ng nghÖ th«ng tin; + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ së vÒ ®å häa vµ ®å häa trªn vi tÝnh; + Båi d­ìng c¸c kiÕn thøc c¬ së vÒ Mü thuËt, ThÈm mü, VÏ kü thuËt; + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ d÷ liÖu multimedia vµ c«ng nghÖ multimedia nh­ xö ¶nh, xö lý ©m thanh, video, animation; + Trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chÕ b¶n ®iÖn tö. - Kü n¨ng: + L¾p r¸p, kÕt nèi, sö dông hÖ thèng m¸y tÝnh vµ c¸c thiÕt bÞ ngo¹i vi; + Cµi ®Æt vµ sö dông ®­îc c¸c phÇn mÒm dïng trong thiÕt kÕ ®å häa nh­: Photoshop, Coreldraw, Illustrator, Adobe indesign, 3D max, Dreamweaver, Aucocad, Flash, Quark,... + Giao tiÕp, t×m hiÓu, n¾m b¾t nhu cÇu cña kh¸ch hµng, t­ vÊn cho kh¸ch hµng, h×nh thµnh s¶n phÈm theo yªu cÇu cña kh¸ch hµng; + Cã kh¶ n¨ng khai th¸c Internet, tra cøu tµi liÖu tiÕng ViÖt hoÆc tiÕng Anh phôc vô cho yªu cÇu c«ng viÖc; + BiÕt chän phÇn mÒm, ph­¬ng tiÖn, chÊt liÖu phï hîp ®Ó t¹o ra s¶n phÈm; Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dqc.edu.vn
  2. -1- + Cã thÓ thiÕt kÕ, hoµn thiÖn ®­îc c¸c s¶n phÈm ®å häa nh­ ¸p phich qu¶ng c¸o nh·n m¸c hµng hãa, t¹o c¸c khu«n mÉu cho s¸ch, b¸o; + Cã kh¶ n¨ng t¹o c¸c phim ho¹t h×nh 2D; quay camera, chôp ¶nh, xö lÝ c¸c ¶nh tÜnh, ¶nh ®éng; phôc chÕ ®­îc c¸c ¶nh víi ®é phøc t¹p võa ph¶i; + ThiÕt kÕ banner cho c¸c trang Web; + Cã kh¶ n¨ng lµm viÖc ®éc lËp, tù t¹o ra viÖc lµm theo yªu cÇu thÞ tr­êng; + Cã kh¶ n¨ng tù n©ng cao tr×nh ®é chuyªn m«n, hoÆc häc ë cÊp cã tr×nh ®é cao h¬n. 2. ChÝnh trị, đạo đức, thể chất vµ quốc phßng: - ChÝnh trÞ, ®¹o ®øc: + §­îc trang bÞ c¸c kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ chñ nghÜa M¸c - Lªnin vµ t­ t­ëng Hå ChÝ Minh, lÞch sö c¸ch m¹ng ViÖt Nam, ®­êng lèi x©y dùng vµ ph¸t triÓn ®Êt n­íc; + C¸c kiÕn thøc c¨n b¶n vÒ hiÕn ph¸p vµ ph¸p luËt ViÖt nam; + Tin t­ëng vµo sù nghiÖp ®æi míi, ®­êng lèi ph¸t triÓn kinh tÕ cña §¶ng, ®Þnh h­íng c«ng nghiÖp ho¸, hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc; + Cã lßng yªu n­íc, yªu chñ nghÜa x· héi, trung thµnh víi sù nghiÖp c¸ch m¹ng cña §¶ng vµ lîi Ých cña ®Êt n­íc; + Yªu nghÒ, cã ®¹o ®øc vµ l­¬ng t©m nghÒ nghiÖp; + Cã nÕp sèng lµnh m¹nh, cã ý thøc tæ chøc kû luËt vµ t¸c phong c«ng nghiÖp, chÞu tr¸ch nhiÖm c¸ nh©n ®èi víi nhiÖm vô ®­îc giao; + TiÕp thu c¸c tinh hoa v¨n hãa cña thÕ giíi, gi÷ g×n vµ ph¸t huy b¶n s¾c v¨n hãa d©n téc ViÖt Nam trong c¸c s¶n phÈm thiÕt kÕ ®å häa; + Cã ý thøc b¶o vÖ m«i tr­êng trong qu¸ tr×nh thùc hiÖn nhiÖm vô s¶n xuÊt. - ThÓ chÊt, quèc phßng: + Cã ®ñ søc khoÎ ®Ó häc tËp, c«ng t¸c l©u dµi, s½n sµng phôc vô sù nghiÖp x©y dùng vµ b¶o vÖ Tæ quèc; + Trang bÞ mét sè ph­¬ng ph¸p luyÖn tËp vµ thùc hiÖn ®­îc c¸c kü n¨ng c¬ b¶n ë mét sè m«n thÓ dôc thÓ thao nh­: ThÓ dôc, §iÒn kinh, Bãng chuyÒn... + Cã kiÕn thøc c¬ b¶n vÒ ®­êng lèi quèc phßng toµn d©n cña §¶ng vµ nhµ n­íc; + Cã kiÕn thøc vµ kü n¨ng c¬ b¶n vÒ qu©n sù phæ th«ng cÇn thiÕt cña ng­êi chiÕn sü, vËn dông ®­îc trong c«ng t¸c b¶o vÖ trËt tù trÞ an; + Cã ý thøc kû luËt vµ tinh thÇn c¶nh gi¸c c¸ch m¹ng, s½n sµng thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù b¶o vÖ Tæ quèc. 3. C¬ héi viÖc lµm: Ng­êi häc sau khi tèt nghiÖp cã thÓ lµm viÖc t¹i: + C¸c c¬ quan, c«ng ty chuyªn thiÕt kÕ qu¶ng c¸o, thiÕt kÕ thêi trang, in Ên s¶n phÈm; + C¸c nhµ xuÊt b¶n s¸ch b¸o, t¹p chÝ; + C¸c Studio ¶nh nghÖ thuËt; + C¸c h·ng phim ho¹t h×nh; + C¸c bé phËn thiÕt kÕ ®å häa, thiÕt kÕ Web, Website t¹i c¸c c«ng ty, ®¬n vÞ; + C¸c c¬ quan, c«ng ty liªn quan ®Õn viÖc sö dông, khai th¸c c«ng nghÖ ®a ph­¬ng tiÖn. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dqc.edu.vn
  3. -2- II. THêI GIAN CñA KHãA HäC Vµ THêI GIAN THùC HäC TèI THIÓU 1. Thời gian của khãa học vµ thời gian thực học tối thiểu: - Thêi gian ®µo t¹o: 02 n¨m - Thêi gian häc tËp: 90 tuÇn - Thêi gian thùc häc tèi thiÓu : 2550 giê - Thêi gian «n, kiÓm tra hÕt m«n häc/m« ®un vµ thi thi tèt nghiÖp: 381 giê (Trong ®ã thi tèt nghiÖp: 210 giê) 2 Ph©n bæ thêi gian thùc häc tèi thiÓu: - Thêi gian häc c¸c m«n häc chung b¾t buéc: 210 giê - Thêi gian häc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ: 2340 giê + Thêi gian häc b¾t buéc: 2100 giê; Thêi gian häc tù chän: 450 giê + Thêi gian häc lý thuyÕt: 606 giê; Thêi gian häc thùc hµnh: 1734 giê 3. Thêi gian häc v¨n ho¸ THPT ®èi víi hÖ tuyÓn sinh tèt nghiÖp THCS: 1200 giê (Danh môc c¸c m«n v¨n ho¸ THPT vµ ph©n bæ thêi gian cho tõng m«n häc theo quy ®Þnh cña Bé Gi¸o dôc vµ §µo t¹o trong Ch­¬ng tr×nh khung gi¸o dôc trung cÊp chuyªn nghiÖp. ViÖc bè trÝ tr×nh tù häc tËp c¸c m«n häc ph¶i theo logic s­ ph¹m ®¶m b¶o ng­êi häc cã thÓ tiÕp thu ®­îc c¸c kiÕn thøc, kü n¨ng chuyªn m«n nghÒ cã hiÖu qu¶). III. DANH MỤC M¤N HỌC, M« ®UN еO TẠO NGHỀ BẮT BUỘC, THỜI GIAN Vµ PH¢N BỔ THỜI GIAN M· Thêi gian ®µo t¹o (giê) MH, Tªn m«n häc, m« ®un Trong ®ã Tæng M§ Lý Thùc KiÓm sè thuyÕt hµnh tra I C¸c m«n häc chung 210 122 73 15 MH 01 ChÝnh trÞ 30 22 6 2 MH 02 Ph¸p luËt 15 10 4 1 MH 03 Gi¸o dôc thÓ chÊt 30 4 22 4 MH 04 Gi¸o dôc Quèc phßng 45 29 15 1 MH 05 Anh v¨n 60 52 4 4 MH 06 Tin häc ®¹i c­¬ng 30 5 22 3 C¸c m«n häc m« ®un ®µo t¹o II 1890 504 1265 121 nghÒ b¾t buéc C¸c m«n häc, m« ®un kü thuËt II.1 465 147 286 32 c¬ së MH 07 Anh v¨n chuyªn ngµnh 90 42 42 6 MH 08 NhËp m«n vÏ kü thuËt 75 28 42 5 MH 09 KiÕn tróc m¸y tÝnh 60 14 42 4 MH 10 M¹ng m¸y tÝnh vµ Internet 60 14 42 4 MH 11 T¹o c¸c b¶n vÏ kü thuËt 60 18 38 4 Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dqc.edu.vn
  4. -3- M§ 12 ThiÕt bÞ ngo¹i vi sè 90 18 66 6 MH 13 An toµn vµ vÖ sinh c«ng nghiÖp 30 13 14 3 C¸c m«n häc, m« ®un chuyªn II.2 1425 357 979 89 m«n nghÒ MH 14 Tæ chøc s¶n xuÊt 60 28 28 4 MH 15 ThiÕt bÞ ngo¹i vi ®å häa 45 14 28 3 MH 16 C¬ së kü thuËt ®å häa 90 28 56 6 MH 17 Mü thuËt c¬ b¶n 90 28 56 6 MH 18 §å häa 2D 120 24 86 10 MH 19 C«ng nghÖ Multimedia 75 28 42 5 Kü thuËt quay camera vµ chôp M§ 20 75 12 58 5 ¶nh M§ 21 Xö lý ¶nh c¬ b¶n 120 24 86 10 M§ 22 NhËp m«n chÕ b¶n ®iÖn tö 120 24 86 10 M§ 23 ChÕ b¶n s¸ch b¸o 60 18 38 4 M§ 24 ChÕ b¶n c¸c mÉu ®Æc thï 60 18 38 4 M§ 25 ThiÕt kÕ c¸c mÉu qu¶ng c¸o 90 28 56 6 M§ 26 §å häa 3D 90 28 56 6 M§ 27 ThiÕt kÕ c¸c trang Web 120 35 75 10 M§ 28 Bµi tËp tèt nghiÖp 210 20 190 Tæng céng 2100 625 1340 135 IV. ch­¬ng tr×nh m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc (Néi dung chi tiÕt cã Phô lôc kÌm theo) V. H­íng dÉn sö dông CTKT§TCN ®Ó x©y dùng ch­¬ng tr×nh ®µo t¹o nghÒ 1. H­íng dÉn x¸c ®Þnh danh môc c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän; thêi gian, ph©n bè thêi gian vµ ch­¬ng tr×nh cho m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän. - M«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän nh»m môc ®Ých ®¸p øng nhu cÇu ®µo t¹o nh÷ng kiÕn thøc, kü n¨ng cÇn thiÕt mang tÝnh ®Æc thï riªng trong tõng ngµnh cô thÓ hoÆc tÝnh ®Æc thï cña vïng miÒn cña tõng ®Þa ph­¬ng; - Ngoµi c¸c m«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ b¾t buéc nªu trong môc III, c¸c Tr­êng/C¬ së d¹y nghÒ tù x©y dùng hoÆc lùa chän mét sè m«n häc/m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän ®­îc ®Ò nghÞ trong ch­¬ng tr×nh khung nµy (mang tÝnh tham kh¶o) ®Ó ¸p dông cho Tr­êng/C¬ së cña m×nh; - ViÖc x¸c ®Þnh c¸c m«n häc/m« ®un tù chän dùa vµo c¸c tiªu chÝ c¬ b¶n nh­ sau: + §¶m b¶o môc tiªu ®µo t¹o chung cña nghÒ; + §¸p øng ®­îc nhu cÇu cÇn thiÕt cña tõng ngµnh, tõng ®Þa ph­¬ng hoÆc cña tõng doanh nghiÖp cô thÓ; + §¶m b¶o thêi gian ®µo t¹o theo qui ®Þnh; Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dqc.edu.vn
  5. -4- + §¶m b¶o tû lÖ thêi gian (lý thuyÕt, thùc hµnh) theo qui ®Þnh. 1.1. Danh môc vµ ph©n bæ thêi gian m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän Thêi gian ®µo t¹o (giê) M· MH, Tªn m«n häc, m« ®un tù chän Trong ®ã Tæng M§ Lý Thùc KiÓm sè thuyÕt hµnh tra M§ 29 §å häa h×nh ®éng 120 25 85 10 M§ 30 Biªn tËp ¶nh nghÖ thuËt 90 27 57 6 M§ 31 T¹o c¸c b¶n vÏ kü thuËt x©y dùng 120 25 85 10 M§ 32 Dùng video 120 25 85 10 Tæng céng 450 102 312 36 1.2. H­íng dÉn x©y dùng ch­¬ng tr×nh c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o nghÒ tù chän - Ch­¬ng tr×nh chi tiÕt cña c¸c m«n häc, m« ®un ®µo t¹o b¾t buéc trong nghÒ ThiÕt kÕ ®å häa ®­îc biªn so¹n theo tr×nh tù logic cña nghÒ ë tr×nh ®é trung cÊp, v× vËy khi gi¶ng d¹y c¸c m«n häc, m« ®un chuyªn m«n kh«ng nªn thay ®æi thø tù ®· s¾p xÕp; - CÊu tróc ch­¬ng tr×nh chi tiÕt còng gièng nh­ ch­¬ng t×nh chi tiÕt phÇn b¾t buéc (Phô lôc 11, 12 ®­îc ban hµnh kÌm theo quyÕt ®Þnh sè 58/2008/Q§- BL§TBXH). 2. H­íng dÉn thi tèt nghiÖp Sè M«n thi H×nh thøc thi Thêi gian thi TT ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c 1 ChÝnh trÞ Kh«ng qu¸ 120 phót nghiÖm V¨n ho¸ THPT ®èi víi (Theo quy ®Þnh cña Bé 2 ViÕt, tr¾c nghiÖm hÖ tuyÓn sinh THCS Gi¸o dôc vµ §µo t¹o) KiÕn thøc, kü n¨ng 3 nghÒ: ViÕt, vÊn ®¸p, tr¾c - Thi lý thuyÕt Kh«ng qu¸ 180 phót nghiÖm - Thi thùc hµnh Thùc hµnh Kh«ng qu¸ 24 giê - M« ®un tèt nghiÖp TÝch hîp lý thuyÕt Kh«ng qu¸ 24 giê (tÝch hîp lý thuyÕt víi vµ thùc hµnh thùc hµnh) Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dqc.edu.vn
  6. -5- 3. H­íng dÉn x¸c ®Þnh thêi gian vµ néi dung cho c¸c ho¹t ®éng gi¸o dôc ngo¹i kho¸ (®­îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o) nh»m ®¹t ®­îc môc tiªu gi¸o dôc toµn diÖn. - §Ó ng­êi häc cã ®­îc kiÕn thøc vµ kü n¨ng tèt nghÒ ThiÕt kÕ ®å häa, nhµ tr­êng cã thÓ bè trÝ cho ng­êi häc tham quan, thùc tËp ë mét sè Nhµ xuÊt b¶n, Cöa hµng qu¶ng c¸o, c¸c x­ëng in Ên, Studio ¶nh nghÖ thuËt, bé phËn qu¶ng c¸o cña c¸c ®µi truyÒn h×nh, c¸c h·ng phim ho¹t h×nh, thiÕt kÕ Website, thiÕt kÕ x©y dùng; - Tæ chøc héi th¶o t×m hiÓu vÒ héi häa cña c¸c d©n téc ViÖt nam vµ thÕ giíi, tæ chøc héi thi tay nghÒ vµ tham gia c¸c héi thi tay nghÒ thiÕt kÕ ®å häa trong n­íc vµ quèc tÕ; - Tæ chøc cho ng­êi häc tham gia c¸c ho¹t ®éng thi s¸ng t¸c liªn quan ®Õn c¸c ngµy lÔ lín, c¸c sù kiÖn träng ®¹i cña ®©n téc, cña §¶ng, §oµn; - Tæ chøc c¸c ho¹t ®éng tham quan, du lÞch t¹i c¸c n¬i danh lam th¾ng c¶nh, c¸c di tÝch lÞch sö ®Ó gi¸o dôc lßng yªu n­íc vµ truyÒn thèng c¸ch m¹ng; - MÆt kh¸c Nhµ tr­êng cã thÓ tæ chøc cho ng­êi häc tham gia c¸c ho¹t ®éng x· héi nh­: HiÕn m¸u nh©n ®¹o, ®Òn ¬n ®¸p nghÜa, ñng hé ®ång bµo bÞ thiªn tai, lò lôt, thanh niªn t×nh nguyÖn, mïa hÌ xanh hoÆc tuyªn truyÒn phßng chèng ma tuý vµ c¸c tÖ n¹n x· héi... - Thêi gian ®­îc bè trÝ ngoµi thêi gian ®µo t¹o chÝnh kho¸. 4. C¸c chó ý kh¸c - ë tr×nh ®é Trung cÊp nghÒ ng­êi häc ®­îc trang bÞ c¬ b¶n vÒ nghÒ thiÕt kÕ ®å häa. V× vËy ®Ó ®¶m b¶o hiÖu qu¶ gi¶ng d¹y Nhµ tr­êng cÇn cã phßng chuyªn m«n hãa (Phßng thiÕt kÕ qu¶ng c¸o, X­ëng in Ên; X­ëng thiÕt kÕ phim ho¹t h×nh; Phßng chiÕu phim); - §Æc ®iÓm cña nghÒ ThiÕt kÕ ®å häa lµ nghÒ tÝch hîp cña nghÒ kü thuËt vµ mü thuËt, t¹o ra nhiÒu lo¹i s¶n phÈm víi c¸c quy m« lín, nhá, tÝnh chÊt kh¸c nhau. Mçi ®¬n vÞ thiÕt kÕ, s¶n xuÊt cã ý t­ëng, ph­¬ng ph¸p thÓ hiÖn, cã sù ®Çu t­ trang thiÕt bÞ còng kh¸c nhau v× vËy cÇn chó träng göi ng­êi häc ®i thùc tËp ë c¸c c¬ së liªn quan ®ªn ngµnh thiÕt kÕ ®å häa; - Ch­¬ng tr×nh, néi dung chi tiÕt c¸c m«n häc chung ®­îc thùc hiÖn theo ch­¬ng tr×nh do Bé Lao ®éng- Th­¬ng binh vµ X· héi ban hµnh. Trường Cao đẳng nghề Kỹ thuật Công nghệ Dung Quất – www.dqc.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2