intTypePromotion=1

Chuyên đề: Sự điện ly (ĐH - CĐ) 2011

Chia sẻ: Trần Văn Trung | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

2
584
lượt xem
198
download

Chuyên đề: Sự điện ly (ĐH - CĐ) 2011

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Phải xét chất điện li đó mạnh hay là yếu, kim loại và hidro thường mang điện tích dương, phần còn lại mang điện tích âm.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề: Sự điện ly (ĐH - CĐ) 2011

  1. CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 DẠNG 1: VIẾT PHƢƠNG TRÌNH ĐIỆN LI. Phƣơng pháp:   - Phải xét chất điện li đó là mạnh hay yếu, nếu mạnh dùng dấu  , yếu dùng dấu    - Kim loại và Hiđrô thường mang điện tích dương, phần còn lại mang điện tích âm. - Tổng số điện tích ở hai vế của phương trình điện li phải bằng nhau. - Axit yếu, bazơ thì viết từng nấc. - Muối axit thì viết 2 giai đoạn Bài 1: Viết phương trình điện li của các chất sau đây: a. H2SO4 , HNO3 , H2S, HCl, HClO4 ,CH3COOH. b. NaOH, KOH,Ca(OH)2 , Ba(OH) 2 . c. NaCl,CuCl2 , Al2 (SO4 )3 , FeCl3 , Mg(NO3 )2 , K 2S, Na 2SO4 , K 2CO3 ,[Ag(NH3)2]Cl, [Cu(NH3)4](OH)2 d. NaClO, KClO3 , NaHSO4 , NH4Cl,CaCl2 , NaClO2 , NaHS, Fe2 (SO4 )3 , Na 3PO4 , Na 2 HPO4 e. H2CO3 , H2SO3 , H3PO4 , H2C2O4 . DẠNG 2: TÍNH NỒNG ĐỘ MOL ION Phƣơng pháp: Bước 1: Viết PT điện li. Bước 2: Tìm số mol phân tử hoặc mol ion. Bước 3: áp dụng công thức tìm nồng độ mol các ion. Bài 1:Tìm nồng độ mol của các ion có trong dung dịch. Biết trong 1,5 lít dung dịch có hòa tan 68,4 gam Al2(SO4)3. Bài 2: Hòa tan 34,2 gam Ba(OH)2 vào nước để được 500 ml dung dịch. a. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch. b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 0,2M cần trung hòa hoàn toàn dung dịch trên. Bài 3: Người ta hòa tan 24 gam MgSO4 vào nước để được 800 ml dung dịch. a. Tính nồng độ mol của MgSO4 và của các ion có trong dung dịch. b. Tính thể tích dung dịch KOH 0,5M cần làm kết tủa hết ion Mg2+. c. Tính thể tích dung dịch BaCl2 0,5M cần để làm kết tủa hết ion SO2- . 4 Bài 4: Người ta hòa tan 80,5 gam ZnSO4 vào nước để được 1500 ml dung dịch. a. Tính nồng độ mol của ZnSO4 và của các ion có trong dung dịch. b. Tính thể tích dung dịch Na2S 0,5M cần làm kết tủa hết ion Zn2+. c. Tính thể tích dung dịch BaCl2 0,8M cần để làm kết tủa hết ion SO2- . 4 Bài 5: Trộn lẫn 150 ml dung dịch CaCl2 0,5M với 50 ml dung dịch NaCl 2M. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch thu được. Bài 6: Trộn lẫn 150 ml dung dịch K2SO4 0,5M với 150 ml dung dịch Na2SO4 2M. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch thu được. Bài 7: Trộn lẫn 150 ml dung dịch Ca(OH)2 0,5M với 350 ml dung dịch NaOH 1M. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch thu được. DẠNG 3: AXIT – BAZƠ (PHẢN ỨNG TRUNG HÒA) Phƣơng pháp: Phản ứng giữa một axit mạnh với một bazơ mạnh hoặc hỗn hợp nhiều axit mạnh phản ứng với hỗn hợp nhiều bazơ mạnh thì đều có chung một phương trình ion rút gọn là: H+ + OH-  H2O  Bài 8: Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M với 100 ml dung dịch HCl 0,5M thì thu được dung dịch D. a. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch D. b. Tính thể tích dung dịch H2SO4 1M đủ để trung hòa hoàn toàn dung dịch D. Bài 9: Trộn lẫn 100 ml dung dịch KOH 1M với 300 ml dung dịch H2SO4 0,5M thì thu được dung dịch D. a. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch D. b. Tính thể tích dung dịch NaOH 1M đủ để trung hòa hoàn toàn dung dịch D. Bài 10: Trộn lẫn 300 ml dung dịch KOH 1M với 700 ml dung dịch HI 1,5M thì thu được dung dịch D. a. Tính nồng độ mol của các ion có trong dung dịch D. b. Tính thể tích dung dịch Ba(OH)2 1,5M đủ để trung hòa hoàn toàn dung dịch D. Bài 11: Dung dịch X chứa hỗn hợp 2 axit HCl 0,4M và H2SO4 0,1 M. Dung dịch Y chứa hỗn hợp 2 hiđroxit KOH 0,1M và Ba(OH)2 0,2M. Tính thể tích dung dịch Y cần dùng để trung hoà 200ml dung dịch X và khối lượng kết tủa thu được. 1 Created by: Trần Văn Trung
  2. CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 Bài 12: Để trung hoà 50 ml hỗn hợp X gồm HCl và H2SO4 cần dùng 20 ml dung dịch NaOH 0,3M. Cô cạn dung dịch sau khi trung hoà thu được 0,381 gam muối khan. a) Xác định nồng độ mol của các axit trong X. b) Tính pH của dung dịch X. DẠNG 4: TÍNH pH CỦA DUNG DịCH Phƣơng pháp: 10-14 - Nếu dung dịch axit thì tính ngay [H+], còn dung dịch bazơ thì tính [OH-] rồi mới tính [H+]= [OH - ] n n sau đó dựa vào pt: H+ + OH-  H2O . So sánh  - Nếu trộn lẫn nhiều axit với nhiều bazơ thì tính , OH  H xem H hay OH dư, rồi tính nồng độ lượng này (quyết định đến pH của dung dịch ). + - - V dung dịch sau khi trộn bằng tổng các V . - Từ [H+] = 10-a => pH = a hoặc pH = - lg[H+]. Bài 13: Tính độ pH của các dung dịch sau: HNO3 0,001M; Ba(OH)2 0,025M. Bài 14: Hòa tan 2,24 ml khí HCl vào nước để thu được 100 ml dung dịch HCl. Tính pH của dung dịch thu được. Bài 15: Trộn 15 ml dung dịch NaOH 2M với 50 ml dung dịch H2SO4 0,5M. Tính nồng độ mol/l của các ion trong dung dịch thu được và pH của dung dịch đó. Bài 16: Trộn lẫn 100 ml dung dịch HCl 1M với 100 ml dung dịch KOH 0,5M thu được dung dịch D. a/ Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch và pH của dung dịch. b/ Tính thể tích dung dịch NaOH 1M đủ để trung hòa dung dịch D. Bài 17: Tính nồng độ mol của ion H+ và pH của dung dịch. Biết trong 100 ml dung dịch H2SO4 có hòa tan 0,49 g H2SO4. Bài 18: Trộn 50 ml dung dịch NaOH 0,12M với 50 ml dung dịch H2SO4 0,1M. Tính nồng độ mol của các ion trong dung dịch thu được và pH của dung dịch đó. Bài 19: Trộn 200 ml dung dịch H2SO4 0,25M với 300 ml dung dịch chứa NaOH 0,15M và KOH 0,1M. tính pH của dung dịch thu được. Bài 20: (ĐHA- 2004). Cho 40 ml dung dịch HCl 0,75M vào 160 ml dung dịch chứa đồng thời Ba(OH) 2 0,08M và KOH 0,04M. Tính pH của dung dịch thu được. Bài 21: (CĐA-2005).Trộn 10 g dung dịch HCl 7,3% với 20 g H2SO4 4,9% rồi thêm nước để được 100 ml dung dịch A. tính nồng độ mol của ion H+ và pH của dung dịch A. Bài 22: Trộn 1 lit dung dịch H2SO4 0,15M với 2 lit dung dịch KOH 0,165M thu được dung dịch E. Tính pH của dung dịch thu được. Bài 23: (CĐA-2006). Cho dung dịch A là hỗn hợp: H2SO4 2.10-4M và HCl 6.10-4M. Cho dung dịch B là hỗn hợp: NaOH 3.10-4M và Ca(OH)2 3,5.10-4M. a/ Tính pH của dung dịch A và dung dịch B. b/ Trộn 300 ml dung dịch A với 200 ml dung dịch B được dung dịch C. Tính pH của dung dịch C. Bài 24: (CĐB-SP TPHCM 2006).A là dung dịch HCl 0,2M; B là dung dịch H2SO4 0,1M. Trộn các thể tích bằng nhau của A và B được dung dịch X. tính pH của dung dịch X. Bài 25:Trộn 300 ml dd HCl 0,5M với 200 ml dung dịch Ba(OH)2 b mol/l thu được 500 ml dung dịch có pH = 1.Tính giá trị b. Bài 26: (ĐHQG TPHCM 2001).Trộn 250 ml dung dịch chứa Ba(OH)2 0,01M và KOH 0,02M với 250 ml dung dịch H2SO4 a mol/l thu được b g kết tủa và 500 ml dung dịch có pH = 2. Tính a, b. Bài 27: (CĐA-SP Đăk Lăk 2006). Cho 200 ml dung dịch HNO3 1M vào 600 ml dung dịch chứa đồng thời NaOH 1M và Ca(OH)2 0,1M. Tính pH của dung dịch thu được. Bài 28: (ĐH Quy Nhơn 2001). Trộn 250 ml dung dịch Ca(OH)2 1M với 350 ml dung dịch HNO3 1M và HCl 2M. Tính pH của dung dịch thu được. Bài 29: Hòa tan 6,3 g HNO3 vào nước để được 500 ml dung dịch A. a/ Tính pH của dung dịch A. b/ Tính thể tích dung dịch KOH 2M đủ để trung hòa dung dịch A. c/ Đổ 500 ml dung dịch Ba(OH)2 0,2M vào dung dịch A thì pH biến đổi như thế nào? Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn. Bài 30: (ĐHA-2007): Cho m gam hỗn hợp Mg, Al vào 250 ml dung dịch X chứa hỗn hợp axit HCl 1M và axit H2SO4 0,5M, thu được 5,32 lít H2 (ở đktc) và dung dịch Y (coi thể tích dung dịch không đổi). Dung dịch Y có pH là A. 1. B. 6. C. 7. D. 2. Bài 31: ( ĐHA-2008): Trộn lẫn V ml dung dịch NaOH 0,01M với V ml dung dịch HCl 0,03 M được 2V ml dung dịch Y. Dung dịch Y có pH là A. 4. B. 3. C. 2. D. 1. 2 Created by: Trần Văn Trung
  3. CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 Bài 32: ( ĐHB-2008) : Trộn 100 ml dung dịch có pH = 1 gồm HCl và HNO3 với 100 ml dung dịch NaOH nồng độ a + - -14 (mol/l) thu được 200 ml dung dịch có pH = 12. Giá trị của a là (biết trong mọi dung dịch [H ][OH ] = 10 ) A. 0,15. B. 0,30. C. 0,03. D. 0,12. Bài 33: (ĐHB-2009): Trộn 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm H2SO4 0,05M và HCl 0,1M với 100 ml dung dịch hỗn hợp gồm NaOH 0,2M và Ba(OH)2 0,1M, thu được dung dịch X. Dung dịch X có pH là A. 13,0. B. 1,2. C. 1,0. D. 12,8. DẠNG 5: PHẢN ỨNG TRAO ĐỔI ION phƣơng pháp: - Điều kiện: sản phẩm của phản ứng có chất kết tủa, chất bay hơi hoặc chất điện li yếu. - Trong dung dịch, tổng điện tích dương luôn luôn bằng tổng điện tích âm. - Điều kiện để các ion tồn tại trong cùng 1 dung dịch là các ion phải không phản ứng với nhau để tạo chất kết tủa, chất bay hơi, chất điện li yếu. 1/ Trộn những chất sau đây, trường hợp nào xảy ra phản ứng? Viết phương trình phân tử, phương trình ion và ion thu gọn. 1/ BaCl2 và H2SO4. 8/ K2CO3 và HCl. 15/ Fe2(SO4)3 và NaOH 2/ BaCl2 và NaOH. 9/ Na2S và CuSO4 16/ CH3COONa và HCl 3/ NaCl và AgNO3. 10/ Al(OH)3 và HCl 17/ (NH4)2SO4 và Ba(OH)2 4/ FeCl2 và NaOH. 11/Zn(OH)2và HNO3 18/ NH4Cl và Ba(OH)2 5/ Na2S và HCl. 12/Zn(OH)2và NaOH 19/ Ba(NO3)2 và CuSO4 6/ Na2SO3 và HNO3. 13/ CaCl2 và AgNO3 20/ Al(OH)3 và NaOH. 7/ CuS và HCl. 14/ Pb(NO3)2 và Al2(SO4)3 2/ Bổ túc các phản ứng sau rồi viết dưới dạng ion và ion thu gọn. a/ BaCl2 + ?  BaCO3 + ? e/ Ba(NO3)2 + ?  BaSO4 + ? i/ AgNO3 + ?  Ag2CO3 + ? b/ FeS + ?  FeSO4 + ? f/ ZnCl2 + ?  AgCl + ? j/ Ba(NO3)2 + ?  BaCO3 + ? c/ Na2CO3 + ?  NaCl + ? g/ ZnSO4 + ?  ZnS + ? k/ CaCO3+?CaCl2 + ? +? d/ AgNO3 + ?  AgCl + ? h/ FeCl2 + ?  Fe(OH)2 + ? l/ FeCl3 + ? Fe(OH)3+ ? 3/ Viết phương trình phân tử của các phản ứng có phương trình ion thu gọn sau. d/Ba 2+ +SO2- BaSO4  a/S2- +2 H+ H2S g/Cu 2+ +2OH- Cu(OH)2  4 b/Fe3+ +3OH- Fe(OH)3 h/2H+ +CO3 CO2 +H2O 2- e/Ag+ +Cl- AgCl i/ Pb2+ + S2-  PbS c/Mg2+ +2OH- Mg(OH)2  f/H+ +OH- H2O 4/ Trong dung dịch có thể tồn tại đồng thời các ion sau đây được không. Giải thích? a/K + ,Cu 2+ ,Cl- ,NO3 ,OH- - g/Ca 2+ ,Ba 2+ ,Cl- ,OH- d/Ag+ ,K + ,Ca 2+ ,NO3 ,Cl- 2- h/K+ ,NH+ ,Ba 2+ ,Cl- ,NO3,OH- - b/K+ ,Na + ,Ba 2+ ,Cl- ,NO3,OH- - e/Na + ,NH+ ,OH- ,NH3 4 4 c/Na + ,Ca 2+ ,Ba 2+ ,CO3 ,Cl- ,OH- 2- f/Na + ,K+ ,NH+ ,NO3- ,Cl- 4 DẠNG 6: ÁP DỤNG ĐỊNH LUẬT BẢO TOÀN ĐIỆN TÍCH. phƣơng pháp:   - Trong một dung dịch: số mol điện tích dương = số mol điện tích âm Khi cô cạn một dung dịch muối: khối lượng muối = khối lượng cation (ion dương) + khối lượng anion (ion âm) -  5. Một dung dịch chứa a mol Na+, b mol Ca2+, c mol HCO 3 và d mol Cl- . Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d và công thức tổng khối lượng muối trong dung dịch. 6. Trong một dung dịch có chứa a mol Ca2+, b mol Mg2+, c mol Cl-, d mol SO 2  . 4 a) Lập biểu thức liên hệ giữa a, b, c, d. b) Nếu a = 0,1 ; c = 0,1 ; d = 0,3 thì b bằng bao nhiêu ? Từ kết quả này hãy tính tổng khối l ượng các muối có trong dung dịch. 7. Một dung dịch có chứa 2 loại cation Fe2+(0,1 mol) và Al3+(0,2 mol) cùng 2 loại anion là Cl- (x mol) và SO 2  (y mol). 4 Tính x ,y . Biết rằng khi cô cạn dung dịch và làm khan thu được 46,9 gam chất kết tủa. 3 Created by: Trần Văn Trung
  4. CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 8. Một dung dịch chứa x mol Cu2+, y mol K+; 0,03 mol Cl- và 0,02 mol SO 2 . Tổng khối lượng các muối tan có trong 4 dung dịch là 5,435 gam. Hãy xác định giá trị x và y. 9. Trong 200ml dung dịch A có chứa 0,2 mol ion Na+, 0,6 mol NH4+, 0,4mol H+, 0,2mol Cl-, 0,5 mol SO42-. Dung dịch B chứa hỗn hợp hai hiđroxit KOH 1M và Ba(OH)2 2M. Cho 300ml dung dịch B vào dung dịch A, đun nhẹ. Tính khối lượng dung dịch giảm sau phản ứng. 10. Hãy xác định tổng khối lượng của các muối có trong dung dịch A chứa các ion Na+, NH  , SO 2 , CO 3  . Biết rằng : 2 4 4 - Khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư và đun nóng thu được 0,34 gam khí có thể làm xanh giấy quì ẩm và 4,3 gam kết tủa. - Khi cho dung dịch A tác dụng với dung dịch H2SO4 dư thì thu được 0,224 lít khí (đktc). 12. Dung dịch A chứa các ion Na+, NH  , SO 2 , CO 3  . 2 4 4 a) Dung dịch A trên có thể điều chế từ hai muối trung hoà nào ? b) Chia dung dịch A làm hai phần bằng nhau : - Phần thứ nhất cho tác dụng với dung dịch Ba(OH)2 dư ,đun nóng ta thu được 4,3 gam kết tủa X và 470,4 ml khí Y ở 13,5oC và 1 atm. - Phần thứ hai cho tác dụng với dung dịch HCl dư thu được 235,2 ml khí ở 13,5oC và 1 atm. Tính tổng khối lượng các muối trong ½ dung dịch A. 13. Có hai dung dịch, dung dịch A và dung dịch B. Mỗi dung dịch chỉ chứa 2 loại cation và 2 loại anion tron g số các ion sau : K+(0,15 mol) ; Mg2+(0,1 mol) ; NH  (0,25 mol) ; H+(0,2 mol) ; Cl-(0,1 mol); SO 2 (0.075 mol) ; NO 3 (0,25 mol) ;  4 4 CO 3  (0,15 mol). Xác định dung dịch A và dung dịch B. 2 14. Dung dịch A chứa a mol K+ , b mol NH  , c mol HCO 3 , d mol SO 2  (không kể ion H+ và OH- của nước). Cho thêm  4 4 (c+d+e) mol Ba(OH)2 vào dung dịch A thu được dung dịch X , khí Y và kết tủa Z. Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn. Tìm biểu thức liên hệ a, b, c, d, e trong dung dịch A và dung dịch X. 15. Một dung dịch chứa a mol NaHCO3 và b mol Na2CO3 . a) Khi thêm (a+b) mol BaCl2 hoặc (a+b) mol Ba(OH)2 vào dung dịch trên thì khối lượng kết tủa thu được trong hai trường hợp có bằng nhau không ? Giải thích . Coi Ba(OH)2 điện li hoàn toàn. b) Tính khối lượng kết tủa thu được trong trường hợp a = 0,1 mol và b = 0,2 mol. 16. a) Một dung dịch A chứa 0,03 mol Ca2+; 0,06 mol Al3+; 0,06 mol NO 3 ; 0,09 mol SO 2 . Muốn có dung dịch này thì  4 phải hoà tan hai muối nào vào nước ? Giải thích.  b) Kết quả xác định nồng độ mol của các ion trong một dung dịch như sau: [Na+] = 0,05 ; [Ca2+] = 0,01 ; [NO 3 ] =  0,01 ; [Cl-] = 0,04 ; [HCO 3 ] = 0,025. Kết quả trên đúng hay sai ? Vì sao? 17.(CĐA-2007) Một dung dịch chứa 0,02 mol Cu2+, 0,03 mol K+, x mol Cl– và y mol SO4 2- Tổng khối lượng các muối tan có trong dung dịch là 5,435 gam. Giá trị của x và y lần lượt là (Cho O = 16; S = 32; Cl = 35,5; K = 39; Cu = 64) A. 0,01 và 0,03. B. 0,03 và 0,02. C. 0,05 và 0,01. D. 0,02 và 0,05. 18.(CĐA-2008) Dung dịch X chứa các ion: Fe3+, SO42-, NH4+, Cl-. Chia dung dịch X thành hai phần bằng nhau: - Phần một tác dụng với lượng dư dung dịch NaOH, đun nóng thu được 0,672 lít khí (ở đktc) và 1,07 gam kết tủa; - Phần hai tác dụng với lượng dư dung dịch BaCl2, thu được 4,66 gam kết tủa. Tổng khối lượng các muối khan thu được khi cô cạn dung dịch X là (quá trình cô cạn chỉ có nước bay hơi) A. 7,04 gam. B. 3,73 gam. C. 3,52 gam. D. 7,46 gam. DẠNG 7: PHÂN BIỆT CHẤT. phƣơng pháp: - Đối với chất rắn: thường dùng H2O để hòa tan hoặc dùng dung dịch axit loãng HCl, H2SO4 để hòa tan. - Đối với chất lỏng: + Trước tiên quan sát màu dung dịch, xem thử dung dịch có màu gì đặc trưng hay không. + Tiếp theo thường dùng các thuốc thử như: quỳ tím, dd NaOH, dd Ba(OH)2…để nhận biết. 19. Phân biệt các dung dịch sau chứa rong các bình không có nhãn : NH4Cl , (NH4)2SO4 , BaCl2 , NaOH , Na2CO3 . 20. Chỉ dùng thêm một hoá chất hãy phân biệt các dung dịch sau : Na2CO3 , Na2SO3 , Na2SO4, Na2SiO3 và Na2S. 21. Hãy phân biệt các chất rắn sau : NaCl , Na2CO3 , Na2SO4 , BaCO3 , BaSO4 ( Chỉ dùng thêm 1 hoá chất và nước). 22. Hãy nêu phương pháp để nhận biết các dung dịch bị mất nhãn sau đây: AlCl3, NaCl, MgCl2, H2SO4, NaOH 23. Bằng phương pháp hoá học, hãy nhận biết các dung dịch đựng trong các lọ mất nhãn sau : Ba(OH)2 , H2SO4 , FeCl3,CuCl2 , NaCl , Na2CO3 , NH4Cl , (NH4)2SO4 . (Chỉ dùng thêm quì tím) 4 Created by: Trần Văn Trung
  5. CHUYÊN ĐỀ: SỰ ĐIỆN LI 2011 24. Có các lọ mất nhãn chứa dung dịch các chất AlCl 3, ZnCl2, NaCl, MgCl2. Bằng phương pháp hoá học hãy nhận biết, viết phương trình phản ứng. 25. Lựa chọn một hoá chất thích hợp để phân biệt các dung dịch muối: NH4Cl, (NH4)2SO4, NaNO3, MgCl2, FeCl2, FeCl3, Al(NO3)3. 26. Có 6 lọ không nhãn đựng riêng biệt từng dung dịch sau: K2CO3, (NH4)2SO4, MgSO4, Al2(SO4)3, FeSO4 và Fe2(SO4)3. Chỉ được dùng một thuốc thử hãy nhận biết. (Dùng dung dịch NaOH) 27. Có 4 bình mất nhãn, mỗi bình chứa một hỗn hợp dung dịch sau đây : K2CO3 và Na2SO4 ; KHCO3 và Na2CO3 ; KHCO3 và Na2SO4 ; Na2SO4 và K2SO4 . Trình bày phương pháp hoá học để nhận biết 4 bình này mà chỉ dùng thêm dung dịch HCl và dung dịch Ba(NO3)2 . -------------------------HẾT------------------------- 5 Created by: Trần Văn Trung
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)
ERROR:connection to 10.20.1.98:9312 failed (errno=111, msg=Connection refused)

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2