intTypePromotion=1
ADSENSE

Chuyên đề tốt nghiệp: Hạch toán, phân tích doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Thống nhất

Chia sẻ: Thangnamvoiva2 Thangnamvoiva2 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:61

99
lượt xem
12
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đề tài nhằm giúp hoàn thiện hơn nữa hệ thống kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công ty nhằm phản ánh chính xác, kịp thời kết quả của quá trình kinh doanh tại đơn vị; phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số doanh thu, chi phí tìm ra những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp Từ đó đề ra những giải pháp kiểm soát chi phí và tăng cường khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của Công ty để không ngừng nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Chuyên đề tốt nghiệp: Hạch toán, phân tích doanh thu và kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Thống nhất

TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> <br /> GVHD:PGS,TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> Phần I: Đặt vấn đề<br /> 1.1. Cơ sở hình thành đề tài:<br /> Hiện nay với tư cách là thành viên thứ 150 của Tổ chức Thương mại thế giới WTO,<br /> ngành kinh tế Việt Nam nói chung và mỗi công ty, doanh nghiệp hay một cơ sở kinh<br /> <br /> Ế<br /> <br /> doanh nói riêng đều đứng trước những cơ hội mở rộng phát triển vượt khỏi phạm vi<br /> <br /> -H<br /> <br /> nền kinh tế nước ta nói chung, cơ khí tại tỉnh thừa thiên huế nói riêng.<br /> <br /> U<br /> <br /> nhỏ hẹp vốn có của mình. Đặc biệt, lĩnh vực ngành cơ khí giữ vai trò quan trọng trong<br /> <br /> Tuy nhiên, hoạt động trong lĩnh vực ngành này còn gặp nhiều khó khăn và hạn chế<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> trong việc mở rộng quy mô sản xuất, đổi mới công nghệ, sự cạnh tranh giữa các doanh<br /> nghiệp trong ngành. Để giải quyết được vấn đề nan giải trên , mỗi doanh nghiệp phải<br /> <br /> H<br /> <br /> có chiến lược kinh doanh riêng, đưa ra những phương án hoạt hoạt động tối ưu nhất<br /> <br /> IN<br /> <br /> nhằm kinh doanh đạt hiệu quả cao.<br /> <br /> K<br /> <br /> Nếu như trước đây trong cơ chế bao cấp cũ, các doanh nghiệp không quan tâm đến<br /> <br /> C<br /> <br /> kết quả kinh doanh. Nhà nước quyết định từ khâu sản xuất tới khâu tiêu dùng, thì ngày<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> nay trong cơ chế thị trường, các doanh nghiệpphải tự hạch toán kinh doanh và hiệu quả<br /> <br /> IH<br /> <br /> kinh tế được các doanh nghiệp cũng như toàn xã hội quan tâm đặt lên hàng đầu. Có<br /> hiệu quả kinh tế doanh nghiệp mới có điều kiện mở rộng sản xuất kinh doanh, đứng<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> vững trên thị trường và đủ sức cạnh tranh với các doanh nghiệp khác. Để làm được<br /> <br /> Đ<br /> <br /> điều đó, doanh nghiệp phải thường xuyên kiểm tra, đánh giá đầy đủ, chính xác mọi<br /> <br /> G<br /> <br /> diễn biến và kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh, những mặt mạnh, mặt yếu của<br /> <br /> N<br /> <br /> doanh nghiệp trong mối quan hệ với môi trường xung quanh và tìm những biện pháp<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> để không ngừng nâng cao hiệu quả kinh tế. Điều này rất có ý nghĩa đối với Công ty cổ<br /> phần cơ khí ô tô thống nhất một đơn vị của Nhà nước . Chính vì thế mà em quyết định<br /> <br /> TR<br /> <br /> nghiên cứu đề tài : “Hạch toán , phân tích doanh thu và kết quả hoạt động kinh<br /> doanh” tại Công ty Cổ phần Cơ khí Ô tô Thống nhất.<br /> <br /> 1.2. Mục tiêu:<br /> - Giúp hoàn thiện hơn nữa hệ thống kế toán doanh thu và kết quả kinh doanh tại Công<br /> ty nhằm phản ánh chính xác, kịp thời kết quả của quá trình kinh doanh tại đơn vị.<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn văn An<br /> <br /> Trang 1<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> <br /> GVHD:PGS,TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> - Phân tích kết quả hoạt động kinh doanh thông qua các chỉ số doanh thu, chi phí tìm<br /> ra những nhân tố ảnh hưởng đến lợi nhuận của doanh nghiệp. Từ đó đề ra những giải<br /> pháp kiểm soát chi phí và tăng cường khai thác tốt các tiềm năng thế mạnh của Công<br /> ty để không ngừng nâng cao lợi nhuận cho doanh nghiệp.<br /> <br /> 1.3. Nội dung và phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> Ế<br /> <br /> Nội dung nghiên cứu<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Tìm hiểu cách thức tổ chức bộ máy kế toán và các phương pháp kế toán được sử<br /> dụng trong quá trình kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty. Từ đó<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> có những có những đề xuất góp phần hoàn thiện phần hành kế toán xác định kết quả<br /> hoạt động kinh doanh tại Công ty.<br /> <br /> H<br /> <br /> Phân tích lợi nhuận dựa trên phân tích kết cấu của doanh thu, các nhân tố ảnh hưởng<br /> <br /> IN<br /> <br /> làm biến động doanh thu; phân tích chi phí từ đó có những biện pháp thúc đẩy sự tăng<br /> lên của doanh thu và kiểm soát tốt chi phí làm tăng lợi nhuận cho doanh nghiệp.<br /> <br /> K<br /> <br /> Phạm vi nghiên cứu<br /> <br /> C<br /> <br /> Phần hành kế toán xác định kết quả hoạt động kinh doanh tại Công ty cổ phần cơ<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> khí ô tô thống nhất và số liệu doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh của các năm:<br /> <br /> IH<br /> <br /> 2008_2009.<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> 1.4. Ý nghĩa<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Giúp phát hiện những mặt chưa hợp lý trong công tác hạch toán doanh thu để hoàn<br /> <br /> G<br /> <br /> thiện nhằm cung cấp những thông tin chính xác đáp ứng nhu cầu quản lý của các cấp<br /> <br /> N<br /> <br /> lãnh đạo Công ty.<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Công ty hiện đang là công ty cổ phần do đó việc phân tích đúng kết quả hoạt động<br /> kinh doanh sẽ giúp cho các nhà đầu tư quyết định có nên đầu tư vào Công ty hay<br /> <br /> TR<br /> <br /> không.<br /> <br /> 1.5. Phương pháp nghiên cứu<br />  Phương pháp thu thập – xử lý số liệu:<br /> Thu thập số liệu bằng cách phỏng vấn, điều tra, lấy thông tin từ báo cáo tài chính, sổ<br /> sách kế toán công ty, các tin tức qua mạng internet, báo chí,các nghiệp vụ hạch toán<br /> tiến hành hạch toán, so sánh, đối chiếu để thấy rõ toàn bộ hệ thống kế toán tại Công ty.<br /> Từ đó có những đề xuất hợp lý.<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn văn An<br /> <br /> Trang 2<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> <br /> GVHD:PGS,TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br />  Phương pháp phân tích:<br /> - Phương pháp chi tiết: được thực hiện theo hướng chi tiết theo các bộ phận cấu thành<br /> chỉ tiêu.<br /> - Phương pháp so sánh: đối chiếu các chỉ tiêu, các hiện tượng kinh tế để xác định xu<br /> <br /> TR<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> N<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> K<br /> <br /> IN<br /> <br /> H<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Ế<br /> <br /> hướng, mức độ biến động của các chỉ tiêu. So sánh tuyệt đối lẫn tuơng đối.<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn văn An<br /> <br /> Trang 3<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> <br /> GVHD:PGS,TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> Phần II: Nội dung và Kết quả nghiên cứu<br /> CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ KẾ TOÁN, PHÂN TÍCH DOANH<br /> THU &XÁC ĐỊNH KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH<br /> <br /> Ế<br /> <br /> 1.1. Kết quả hoạt động kinh doanh<br /> <br /> U<br /> <br /> 1.1.1. Khái niệm :<br /> <br /> -H<br /> <br /> Kết quả hoạt động kinh doanh: là phần thu nhập còn lại sau khi trừ đi tất cả các<br /> chi phí. Kết quả kinh doanh là mục đích cuối cùng của mọi doanh nghiệp, nó phụ<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> thuộc vào quy mô và chất lượng của quá trình sản xuất kinh doanh.<br /> <br /> H<br /> <br /> Xác định kết quả hoạt động kinh doanh: là so sánh chi phí đã bỏ ra và thu nhập<br /> <br /> IN<br /> <br /> đạt được trong cả quá trình sản xuất kinh doanh. Nếu thu nhập lớn hơn chi phí thì kết<br /> quả là lãi, ngược lại kết quả kinh doanh là lỗ. Việc xác định kết quả hoạt động kinh<br /> <br /> K<br /> <br /> doanh thường được tiến hành vào cuối kỳ hạch toán là tháng, quý hay năm tùy thuộc<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> C<br /> <br /> vào đặc điểm sản xuất kinh doanh và yêu cầu quản lý của từng doanh nghiệp.<br /> <br /> Giá<br /> vốn<br /> hàng<br /> bán<br /> <br /> -<br /> <br /> Chi phí bán<br /> hàng và chi phí<br /> quản lý doanh<br /> nghiệp<br /> <br /> G<br /> <br /> Đ<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> IH<br /> <br /> Kết<br /> Doanh thu<br /> quả = bán hàng kinh<br /> thuần<br /> doanh<br /> <br /> N<br /> <br /> 1.1.2. Mục tiêu và ý nghĩa<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> Xác định đúng kết quả kinh doanh là cơ sở đánh giá hiệu quả cuối cùng của hoạt<br /> động sản xuất kinh doanh và ảnh hưởng đến sự sống còn của doanh nghiệp. Việc xác<br /> <br /> TR<br /> <br /> định một cách chính xác kết quả kinh doanh trong kỳ sẽ cung cấp thông tin đầy đủ kịp<br /> thời cho các bên quan tâm, thu hút đầu tư vào công ty, giữ vững uy tín của công ty<br /> trong mối quan hệ với bên ngoài.<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn văn An<br /> <br /> Trang 4<br /> <br /> TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ HUẾ<br /> <br /> GVHD:PGS,TS Trịnh Văn Sơn<br /> <br /> 1.2. Kế toán doanh thu<br /> 1.2.1. Doanh thu hoạt động chính<br /> 1.2.1.1. Khái niệm:<br /> Doanh thu: là tổng giá trị các lợi ích kinh tế doanh nghiệp thu được trong kỳ kế<br /> toán, phát sinh từ các hoạt động sản xuất kinh doanh thông thường của doanh nghiệp,<br /> <br /> Ế<br /> <br /> góp phần làm tăng vốn chủ sở hữu.<br /> <br /> -H<br /> <br /> U<br /> <br /> Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: là toàn bộ số tiền bán sản phẩm, hàng<br /> hóa, tiền cung cấp dịch vụ cho khách hàng bao gồm cả phụ thu và phí thu thêm bên<br /> <br /> TẾ<br /> <br /> ngoài giá bán (nếu có). Số tiền bán hàng được ghi trên hóa đơn (GTGT), hóa đơn bán<br /> hàng, hoặc trên các chứng từ khác có liên quan tới việc bán hàng hoặc giá thỏa thuận<br /> <br /> H<br /> <br /> giữa người mua và người bán.<br /> <br /> IN<br /> <br /> Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ thuần: (hay còn gọi là Doanh thu thuần)<br /> có thể thấp hơn doanh thu bán hàng. Doanh thu thuần là khoản chênh lệch giữa doanh<br /> <br /> K<br /> <br /> thu bán hàng và các khoản giảm trừ doanh thu.<br /> <br /> C<br /> <br /> 1.2.1.2. Điều kiện ghi nhận doanh thu<br /> <br /> Ọ<br /> <br /> Doanh thu bán hàng được ghi nhận khi thỏa mãn đồng thời năm điều kiện sau:<br /> <br /> IH<br /> <br /> - Doanh nghiệp đã chuyển giao phần lớn rủi ro và lợi ích gắn liền với quyền sở hữu<br /> <br /> Ạ<br /> <br /> sản phẩm hoặc hàng hóa cho người mua;<br /> <br /> Đ<br /> <br /> - Doanh nghiệp không còn nắm quyền quản lý như người sở hữu hàng hóa hoặc quyền<br /> <br /> G<br /> <br /> kiểm soát hàng hóa;<br /> <br /> N<br /> <br /> - Doanh thu được xác định tương đối chắc chắn;<br /> <br /> Ư<br /> Ờ<br /> <br /> - Doanh nghiệp đã thu hoặc sẽ thu được các lợi ích kinh tế từ giao dịch bán hàng;<br /> - Xác định được chi phí liên quan đến giao dịch bán hàng.<br /> <br /> TR<br /> <br /> 1.2.1.3. Nguyên tắc xác định doanh thu<br /> - Cơ sở dồn tích: doanh thu phải được ghi nhận vào thời điểm phát sinh, không phân<br /> biệt đã thu hay chưa thu tiền.<br /> - Phù hợp: khi ghi nhận doanh thu phải ghi nhận một khoản chi phí phù hợp<br /> - Thận trọng: doanh thu và thu nhập chỉ được ghi nhận khi có bằng chứng chắc chắn<br /> về khả năng thu được lợi ích kinh tế.<br /> <br /> Sinh viên: Nguyễn văn An<br /> <br /> Trang 5<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2