intTypePromotion=1

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P8

Chia sẻ: Cong Thanh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
141
lượt xem
82
download

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P8

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P8: Giáo trình bao gồm 5 chương, mỗi chương đều có phần kiến thức lý thuyết và câu hỏi nghiên cứu cụ thể...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đại Cương Về Thiết Kế Web Và Lập Trình Web- P8

  1. http://www.ebook.edu.vn 36 • Left frame lµ menu chÝnh gåm c¸c môc chÝnh: tin tøc, ®µo t¹o, tæ chøc, tµi liÖu, liªn kÕt. • Main frame dïng thÓ thÓ hiÖn néi dung c¸c môc chän trong main menu. • Bottom frame (footer) lµ th«ng tin liªm hÖ vµ b¶n quyÒn. Logo Banner Tin tøc Slogan chuyÓn ®éng §µo t¹o Tæ chøc Contents Tµi liÖu Liªn kÕt Footer Bµi 2: ThiÕt kÕ website qu¶n lý sinh viªn cña HÖ D©n sù d−íi d¹ng b¶ng (table), nh− sau: Logo Banner Date-Time Slogan chuyÓn ®éng Tin tøc-Sù kiÖn Qu¶ng c¸o Th«ng b¸o-H−íng dÉn TuyÓn sinh-§µo t¹o KÕt qu¶-Häc bæng Contents Qu¶ng c¸o DiÔn ®µn sinh viªn Tµi liÖu häc tËp Liªn kÕt website Bµi 3: ThiÕt kÕ mét website theo chñ ®Ò: • Giíi thiÖu danh lam th¾ng c¶nh cña quª h−¬ng. • Giíi thiÖu c¸c mãn Èm thùc ®Æc s¶n cña ®Þa ph−¬ng. • Giíi thiÖu chøc n¨ng, lÜnh vùc kinh doanh cña mét c«ng ty. • Giíi thiÖu c¸c Ên phÈm cña mét nhµ s¸ch nhá. • Giíi thiÖu s¶n phÈm may mÆc cña mét c«ng ty may xuÊt khÈu. • Giíi thiÖu s¶n phÈm, hµng hãa cho mét shop b¸n hµng.
  2. http://www.ebook.edu.vn 37 Ch−¬ng 3 Ng«n ng÷ kÞch b¶n trong lËp tr×nh Web 3.1 JavaScript 3.1.1 Tæng quan Víi HTML vµ Microsoft FrontPage chóng ta ®· biÕt c¸ch t¹o ra trang Web - tuy nhiªn chØ míi ë møc biÓu diÔn th«ng tin chø ch−a ph¶i lµ c¸c trang Web ®éng cã kh¶ n¨ng ®¸p øng c¸c sù kiÖn tõ phÝa ng−êi dïng. H·ng Netscape ®· ®−a ra ng«n ng÷ kÞch b¶n cã tªn lµ LiveScript ®Ó thùc hiÖn chøc n¨ng nµy. Sau ®ã ng«n ng÷ nµy ®−îc ®æi tªn thµnh JavaScript ®Ó tËn dông tÝnh ®¹i chóng cña ng«n ng÷ lËp tr×nh Java. MÆc dï cã nh÷ng ®iÓm t−¬ng ®ång gi÷a Java vµ JavaScript, nh−ng chóng vÉn lµ hai ng«n ng÷ riªng biÖt. JavaScript lµ ng«n ng÷ d−íi d¹ng script cã thÓ g¾n víi c¸c file HTML. Nã kh«ng ®−îc biªn dÞch mµ ®−îc tr×nh duyÖt diÔn dÞch. Kh«ng gièng Java ph¶i chuyÓn thµnh c¸c m· dÔ biªn dÞch, tr×nh duyÖt ®äc JavaScript d−íi d¹ng m· nguån. ChÝnh v× vËy chóng ta cã thÓ dÔ dµng häc JavaScript qua vÝ dô bëi v× ta cã thÓ thÊy c¸ch sö dông JavaScript trªn c¸c trang Web. a. §Æc tÝnh cña ng«n ng÷ JavaScript JavaScript lµ mét ng«n ng÷ th«ng dÞch (interpreter), ch−¬ng tr×nh nguån cña nã ®−îc nhóng (embedded) hoÆc tÝch hîp (integated) vµo tËp tin HTML chuÈn. Khi file ®−îc load trong Browser (cã support cho JavaScript), Browser sÏ th«ng dÞch c¸c Script vµ thùc hiÖn c¸c c«ng viÖc x¸c ®Þnh. Ch−¬ng tr×nh nguån JavaScript ®−îc th«ng dÞch trong trang HTML sau khi toµn bé trang ®−îc load nh−ng tr−íc khi trang ®−îc hiÓn thÞ. JavaScript lµ mét ng«n ng÷ cã ®Æc tÝnh: • §¬n gi¶n. • §éng (Dynamic). • H−íng ®èi t−îng (Object Oriented). b. §èi t−îng trong JavaScript Mét trong nh÷ng ®Æc tÝnh quan träng cña ng«n ng÷ JavaScript lµ kh¶ n¨ng t¹o vµ sö dông c¸c ®èi t−îng (Object). C¸c Object nµy cho phÐp ng−êi lËp tr×nh sö dông ®Ó ph¸t triÓn øng dông. Trong JavaScript, c¸c Object ®−îc nh×n theo 2 khÝa c¹nh: • C¸c Object ®· tån t¹i. • C¸c Object do ng−êi lËp tr×nh x©y dùng. Trong c¸c Object ®· tån t¹i ®−îc chia thµnh 2 kiÓu: • C¸c Object cña chÝnh JavaScript (JavaScript Built-in Object): JavaScript cung cÊp 1 bé c¸c Built-in Object ®Ó cung cÊp c¸c th«ng tin vÒ sù hiÖn hµnh cña c¸c ®èi t−îng ®−îc load trong trang Web vµ néi dung cña nã.C¸c ®èi t−îng nµy bao gåm c¸c ph−¬ng ph¸p (Method) lµm viÖc víi c¸c thuéc tÝnh (Properties) cña nã. • C¸c ®èi t−îng cã s½n ®−îc cung cÊp bëi m«i tr−êng Netscape: Netscape Navigator cung cÊp c¸c ®èi t−îng cho phÐp JavaScript t−¬ng
  3. http://www.ebook.edu.vn 38 t¸c víi file HTML, c¸c ®èi t−îng nµy cho phÐp chóng ta ®iÒu khiÓn viÖc hiÓn thÞ th«ng tin vµ ®¸p øng c¸c sù kiÖn trong m«i tr−êng Navigator. c. C¸c ®èi t−îng do ng−êi lËp tr×nh x©y dùng • §Þnh nghÜa thuéc tÝnh cña ®èi t−îng: (Object Properties) Có ph¸p Object-name.Property-name (tªn ®èi t−îng.tªn ®Æc tÝnh) VÝ dô: Mét ®èi t−îng airplane cã c¸c thuéc tÝnh nh− sau: Airplane.model Airplane.price Airplane.seating Airplane.maxspeed Airplane.fuel • Thªm c¸c ph−¬ng ph¸p cho ®èi t−îng: ( Method to Object) Sau khi ®· cã c¸c th«ng tin vÒ airplane ta tiÕp tôc x©y dùng ph−¬ng ph¸p ®Ó sö dông th«ng tin nµy.VÝ dô muèn in ra m« t¶ cña airplane hoÆc tÝnh to¸n kho¶ng c¸ch tèi ®a cña cuéc hµnh tr×nh víi nhiªn liÖu ®· cã: Airplane.description() Airplane.distance() • T¹o mét instance (thÓ hiÖn) cña ®èi t−îng: Tr−íc khi thao t¸c víi mét ®èi t−îng cña JavaScript ta ph¶i t¹o mét instance cho ®èi t−îng ®ã. d. Nhóng JavaScript vµo trong tËp tin HTML §o¹n m· JavaScript cã thÓ ®−îc nhóng vµo mét file HTML theo mét trong c¸c c¸ch sau ®©y: • Sö dông c¸c c©u lÖnh vµ c¸c hµm trong cÆp thÎ • Sö dông c¸c file nguån JavaScript. • Sö dông mét biÓu thøc JavaScript lµm gi¸ trÞ cña mét thuéc tÝnh HTML. • Sö dông thÎ sù kiÖn (event handlers) trong mét thÎ HTML nµo ®ã. Trong ®ã, sö dông cÆp thÎ ... vµ nhóng mét file nguån JavaScript lµ ®−îc sö dông phæ biÕn nhÊt. Sö dông cÆp thÎ ...: Có ph¸p: JavaScript Program Sö dông tËp tin JavaScript bªn ngoµi:
  4. http://www.ebook.edu.vn 39 biªn dÞch bá qua. Chóng ta còng cã thÓ sö dông cÆp dÊu /* */ ®Ó chó thÝch cho mét ®o¹n. Dßng kÕt thóc viÖc Èn m· Script - - > Thuéc tÝnh cña thÎ SCRIPT: • LANGUAGE: ChØ ®Þnh ng«n ng÷ ®−îc sö dông trong Script vµ c¸c phiªn b¶n sö dông (vÝ dô nh−: JavaScript, JavaScript.1.2). • SRC: §Þa chØ URL chØ ®Õn tËp tin ch−¬ng tr×nh JavaScript (*.js) Chó ý: C¸c file JavaScript bªn ngoµi kh«ng ®−îc chøa bÊt kú thÎ HTML nµo. Chóng chØ ®−îc chøa c¸c c©u lÖnh JavaScript vµ ®Þnh nghÜa hµm. Tªn file cña c¸c hµm JavaScript bªn ngoµi cÇn cã ®u«i .js, vµ server sÏ ph¶i ¸nh x¹ ®u«i .js ®ã tíi kiÓu MIME application/x-javascript. Thªm ch−¬ng tr×nh vµo tËp tin HTML: Listing Here is result: 3.1.2 Sö dông JavaScript a. Có ph¸p c¬ b¶n cña lÖnh : JavaScript x©y dùng c¸c hµm,c¸c ph¸t biÓu,c¸c to¸n tö vµ c¸c biÓu thøc trªn cïng mét dßng vµ kÕt thóc b»ng dÊu chÊm phÈy (;). VÝ dô: document.writeln("It work"); b. C¸c khèi lÖnh: NhiÒu dßng lÖnh cã thÓ ®−îc liªn kÕt víi nhau vµ ®−îc bao bëi cÆp dÊu ngoÆc nhän: {} VÝ dô: { document.writeln("Does It work"); document.writeln("It work!"); } c. XuÊt d÷ liÖu ra cöa sæ tr×nh duyÖt: Dïng 2 ph−¬ng ph¸p document.write() vµ document.writeln() VÝ dô:
  5. http://www.ebook.edu.vn 40 document.write(“Test”); document.writeln(“Test”); LÖnh document.writeln(“Test”); cho phÐp xuÊt tõ “Test” ra mµn h×nh vµ sau ®ã ®−a con trá xuèng ®Çu dßng tiÕp theo. d. XuÊt c¸c thÎ HTML tõ JavaScript VÝ dô 1: Outputting Text This is text plain ”); - -> VÝ dô 2: Example ”); document.write(“WELCOME TO WEB DESIGN”); - -> e. Sö dông ph−¬ng ph¸p writeln() víi thÎ PRE: Outputting Text
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2