intTypePromotion=1

Đảng cầm quyền và công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ: Phần 1

Chia sẻ: ViRyucha2711 ViRyucha2711 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:194

0
10
lượt xem
2
download

Đảng cầm quyền và công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Để thiết thực phục vụ việc nghiên cứu, vận dụng thực hiện công tác giám sát, Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia - Sự thật xuất bản tài liệu Đảng cầm quyền và công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ do một số cán bộ Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương sưu tầm và biên soạn. Tài liệu tập hợp các bài nói, bài viết của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước như: Kiểm tra, giám sát phải gắn chặt với đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, góp phần xây dựng Đảng vững mạnh về chính trị, tư tưởng và tổ chức, đổi mới và tăng cường công tác kiểm tra, giám sát với nhận thức và yêu cầu mới, quan điểm của Lênin về giám sát và công tác giám sát, công tác giám sát của Đảng Cộng sản Việt Nam,... Để nắm nội dung mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đảng cầm quyền và công tác giám sát góp phần ngăn ngừa nguy cơ: Phần 1

CÔNG TÁC GIÁM SÁT<br /> GÓP PHẦN<br /> NGĂN NGỪA NGUY cơ<br /> CỦA ĐẢNG CẦM QUYỂN<br /> <br /> NHÀ XUẨT BẢN CHÍNH TRỊ Q U ỐC GIA - sự THẬT<br /> HÀ N Ô I-2011<br /> <br /> NHÓM SƯU TẤM VÀ BIÊN SOẠN<br /> CAO VÃN THỐNG<br /> NGỎ ọ u ố c THÁI<br /> PHẠM Đ ír TIẾN<br /> PHẠM VÃN Đ út<br /> SA THI HỒNG LAN<br /> <br /> LỜI NHÀ XUẤT BẢN<br /> Giám sát là nội dun.g rất quan trọng trong quá trình<br /> <br /> lãnh đạo của Đảng, là mộ>t trong những chức nàng lãnh đạo,<br /> nhiệm vụ thường xuyên của toàn Đảng, trưởc hết là nhiệm<br /> vụ của cấp ủy và ngưòi đúng đầu cấp ủy, do cấp ủy trực tiếp<br /> tiến hành.<br /> Thòi gian qua, công tác giám sát của Đảng đã được các cấp<br /> úy đảng quan lảm chỉ đạo nghiên cứu lý luận, tổng kết thực tiễn<br /> để đề ra các chủ trương, biện pháp lãnh dạo, chỉ đạo, tổ chức<br /> thực hiện nhiệm vụ công tác này phù hỢp với tình hình thực tế ỏ<br /> từng địa phương, đơn vỊ và trong toàn Đảng, góp phần chủ động<br /> ngán ngừa các nguy cơ của đảng cầm quyền, xây dựng Đảng<br /> trong sạch, vững mạnh, lãnh đạo thực hiện tháng lợi sự nghiệp<br /> cách mạng của Đảng và dán tộc ta.<br /> Đe thiết thực phục vụ việc nghiên cứu, vận dụng thực<br /> <br /> hiện công tác giám sát, Nhà xuất bản Chính trị quô'c gia - Sự<br /> thật xuât bản cuốn sách: C ông tá c g iá m s á t g ó p p h ẩ n<br /> <br /> ngăn ngừa nguy cơ của đảng cầm quyền do một số cán bộ<br /> Cơ quan ủy ban Kiểm tra Trung ương sưu tầm và biên soạn.<br /> Cuốn sách tập hợp các bài nói, bài viết của các đồng chí lảnh<br /> <br /> đạo Đảng, Nhà nước, các đồng chí lãnh đạo ủy ban kiểm tra<br /> các cấp, các nhà nghiên cứu, nhà khoa học, cán bộ kiểm tra<br /> hầu hết đã được đăng trên các tạp chí, báo của Đảng về công<br /> <br /> tác giám sát của Đảng trong việc góp phần ngăn ngừa nguy<br /> cơ của đảng cầm quyền.<br /> Hy vọng cuôVi sách sẽ giúp cho các cấp ủy, tổ chức đảng, ủy<br /> ban kiểm tra, cán bộ kiểm tra, cán bộ, đảng viên nghiên rứu<br /> nâng cao nhận thức, vận dụng thực hiện công tác giám sát theo<br /> chức trách, nhiệm vụ được giao có châ't lượng, hiệu quả.<br /> Xin giới thiệu cuốn sách cùng bạn đọc.<br /> <br /> Tháng l ĩ năm 20 ĩ ĩ<br /> NHÀ XUẤT BẢN CHÍNH TRỊ Qưốc GIA - s ự THẬT<br /> <br /> KIỂM TRA, GIÁM SÁT PHẢl GẮN c h ặ t<br /> VỚI ĐỔI MỚI PHƯƠNG THỨC LÃNH ĐẠO<br /> •<br /> <br /> CỦA ĐẢNG, GÓP PHẨN XÂY DựNG ĐẢNG<br /> VỬNG MẠNH VỀ CHÍNH TRỊ, T ư TƯỞNG<br /> VÀ TỔ CHỨC*<br /> NÔNG DỨC MẠNH<br /> Tổng Bí thư Ban Châ'p hành Trun^ ươnẹ<br /> Đảng Cộng sản Việt Nam<br /> <br /> Thưa các đổng chí,<br /> Theo chương trình làm việc toàn khóa của Ban Chấp<br /> hành Trung ương, tôi và đồng chí Trương Tấn Sang cùng<br /> các đồng chí đại diện lãnh đạo Ván phòng Trung ương<br /> Đảng, các ban đảng và Đảng ủy Khôi các cơ quan Trung<br /> ương đến làm việc với ủ y ban Kiểm tra Trung ương. Trưốc<br /> hết, tôi xin gửi tới các đồng chí có mặt ở đây hôm nay và<br /> qua các dồng chí, gửi tới toàn thể đội ngũ cán bộ làm công<br /> tác kiểm tra của Đảng từ Trung ương tới các địa phương<br /> <br /> * Dăng trên tạp chí Kiểm tra, số 12-2007.<br /> <br />

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản