intTypePromotion=1
ADSENSE

Đánh giá hiện trạng và dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

113
lượt xem
5
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài báo trình bày kết quả nghiên cứu, đánh giá hiện trạng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Quảng Bình thông qua các số liệu thống kê và điều tra khảo sát thực địa trong những năm 2005-2009. Từ kết quả đó xây dựng cơ sở dự báo và dự báo xu hướng phát sinh chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh đến năm 2020.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đánh giá hiện trạng và dự báo tình hình phát sinh chất thải rắn sinh hoạt của tỉnh Quảng Bình đến năm 2020

§¸NH GI¸ HIÖN TR¹NG Vµ Dù B¸O T×NH H×NH PH¸T SINH CHÊT<br /> TH¶I R¾N SINH HO¹T CñA TØNH QU¶NG B×NH §ÕN N¡M 2020<br /> l­¬ng thÞ mai ly<br /> ph¹m minh chinh<br /> <br /> <br /> B µiho¹tb¸otrªntr×nh®ÞabµybµnkÕttØnhqu¶Qu¶ng<br /> nghiªn cøu, ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh<br /> B×nh th«ng qua c¸c sè liÖu thèng kª vµ ®iÒu tra kh¶o s¸t<br /> thùc ®Þa trong nh÷ng n¨m 2005-2009. Tõ kÕt qu¶ ®ã x©y dùng c¬ së dù b¸o vµ dù b¸o xu h­íng<br /> ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t trªn ®Þa bµn tØnh ®Õn n¨m 2020. KÕt qu¶ nghiªn cøu sÏ lµ c¬<br /> së d÷ liÖu vÒ t×nh h×nh ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t trong thêi ®iÓm hiÖn t¹i vµ trong t­¬ng<br /> lai gÇn lµm c¬ së ®iÒu chØnh, bæ sung chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch vµ gi¶i ph¸p ®Ó gi¶i quyÕt vÊn ®Ò «<br /> nhiÔm do chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t g©y ra t¹i khu vùc nµy.<br /> <br /> 1. §Æt vÊn ®Ò B×nh lµm c¬ së ®iÒu chØnh, bæ sung chÝnh<br /> Bªn c¹nh c¸c vÊn ®Ò khÝ th¶i, n­íc th¶i, s¸ch, kÕ ho¹ch vµ gi¶i ph¸p gi¶i quyÕt vÊn ®Ò<br /> vÊn ®Ò chÊt th¶i r¾n còng lµ mét nguyªn nh©n « nhiÔm do chÊt th¶i sinh ho¹t g©y ra t¹i khu<br /> quan träng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng suy tho¸i chÊt vùc nµy. §©y lµ ho¹t ®éng rÊt cÇn thiÕt ®Ó gãp<br /> l­îng m«i tr­êng ë ViÖt Nam nãi chung vµ phÇn b¶o vÖ m«i tr­êng cña ®Þa ph­¬ng nãi<br /> tØnh Qu¶ng B×nh nãi riªng. Sù ph¸t sinh chÊt riªng vµ cña ViÖt Nam nãi chung.<br /> th¶i r¾n phô thuéc rÊt nhiÒu vµo t×nh h×nh ph¸t 2. §iÒu kiÖn tù nhiªn, kinh tÕ - x· héi tØnh<br /> triÓn kinh tÕ, x· héi vµ d©n sè. Víi tèc ®é Qu¶ng B×nh<br /> t¨ng tr­ëng vÒ kinh tÕ vµ t¨ng tr­ëng vÒ d©n Qu¶ng B×nh lµ mét tØnh thuéc vïng duyªn<br /> sè ®« thÞ hiÖn nay cña tØnh Qu¶ng B×nh, trong h¶i B¾c Trung Bé, diÖn tÝch tù nhiªn toµn tØnh<br /> t­¬ng lai gÇn, chÊt th¶i r¾n ®« thÞ cã thÓ sÏ trë lµ 806.526,67ha, n»m ë vÜ ®é tõ 1705’02" ®Õn<br /> thµnh mèi ®e däa ®èi víi m«i tr­êng ë ®©y 1805’12” B¾c vµ kinh ®é 105036’55” ®Õn<br /> nÕu nã kh«ng ®­îc quan t©m ®óng møc. 106059’37” §«ng. PhÝa B¾c gi¸p tØnh Hµ TÜnh<br /> ChÝnh v× thÕ, ®Ò tµi “§¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng víi chiÒu dµi 135,97 km; PhÝa Nam gi¸p tØnh<br /> vµ dù b¸o t×nh h×nh ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n Qu¶ng TrÞ víi chiÒu dµi 79,32 km; phÝa §«ng<br /> sinh ho¹t cña tØnh Qu¶ng B×nh ®Õn n¨m 2020” gi¸p biÓn §«ng víi chiÒu dµi 116,04 km; phÝa<br /> nh»m ®¸nh gi¸ thùc tr¹ng, dù b¸o xu h­íng T©y gi¸p n­íc Céng hßa d©n chñ nh©n d©n Lµo víi<br /> ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t t¹i Qu¶ng 201,87 km.<br /> B¶n ®å hµnh chÝnh tØnh Qu¶ng B×nh<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> L­¬ng ThÞ Mai Ly. Ths., Ph¹m Minh Chinh. Ths.<br /> <br /> <br /> 25<br /> …<br /> <br /> Qu¶ng B×nh cã 07 ®¬n vÞ hµnh chÝnh cÊp sèng tËp trung chñ yÕu ë 2 huyÖn miÒn nói<br /> huyÖn, bao gåm thµnh phè §ång Híi vµ c¸c Tuyªn Ho¸, Minh Ho¸ vµ phÝa T©y c¸c huyÖn<br /> huyÖn Bè Tr¹ch, Qu¶ng Ninh, LÖ Thñy, Qu¶ng Bè Tr¹ch, Qu¶ng Ninh vµ LÖ Thñy, n¬i cã mËt<br /> Tr¹ch, Tuyªn Ho¸, Minh Ho¸; 159 ®¬n vÞ hµnh ®é d©n sè rÊt thÊp, kho¶ng 30 ng­êi/km2. Tèc<br /> chÝnh cÊp x·, ph­êng trong ®ã cã 10 ph­êng, ®é t¨ng d©n sè trung b×nh tõ 2005-2010 lµ<br /> 08 thÞ trÊn vµ 141 x·. 1,12%/n¨m. Dù b¸o tèc ®é t¨ng d©n sè b×nh<br /> TÝnh tõ n¨m 2005 - 2009 tèc ®é t¨ng tr­ëng qu©n tõ 2010-2020 sÏ kho¶ng 0,51%/n¨m.<br /> GDP qua c¸c n¨m kho¶ng 10,5%/n¨m. C¬ cÊu Du lÞch: Tæng sè l­îng kh¸ch du lÞch ®Õn<br /> kinh tÕ: N«ng nghiÖp gi¶m tõ 29,7% n¨m 2005 Qu¶ng B×nh tõ n¨m 2006-2010 ­íc ®¹t 3,4 triÖu<br /> xuèng 23,0% n¨m 2009; C«ng nghiÖp - x©y l­ît kh¸ch, t¨ng 1,55 lÇn so víi giai ®o¹n 2001-<br /> dùng t¨ng tõ 32,1% n¨m 2005 lªn 37,5% n¨m 2005. Doanh thu tõ ho¹t ®éng du lÞch ®¹t 1.548<br /> 2009; DÞch vô t¨ng chËm, n¨m 2005 chiÕm tû ®ång, t¨ng 2,4 lÇn. Tû träng du lÞch t¨ng<br /> 38,2% ®Õn n¨m 2009 lµ 39,5%. N¨m 2009, tr­ëng tõng n¨m, trong ®ã n¨m 2009 chiÕm<br /> Tæng gi¸ trÞ s¶n phÈm trªn ®Þa bµn tØnh ®¹t 10% GDP cña tØnh.<br /> 3.373.398 triÖu ®ång (gi¸ so s¸nh 2005), theo<br /> 3. HiÖn tr¹ng ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh<br /> gi¸ hiÖn hµnh ®¹t 10.621.360 triÖu ®ång.<br /> ho¹t tØnh Qu¶n B×nh<br /> D©n sè tØnh Qu¶ng B×nh lµ 849,3 ng­êi (n¨m<br /> 2010). Trong ®ã n÷ chiÕm 49,97%; d©n sè 3.1. HiÖn tr¹ng ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh<br /> thµnh thÞ chiÕm 15,1% d©n sè toµn tØnh, tËp ho¹t<br /> trung chñ yÕu ë §ång Híi vµ Qu¶ng Tr¹ch víi Sè liÖu b¸o c¸o tõ c¸c huyÖn, thµnh phè vÒ<br /> 2<br /> mËt ®é d©n sè kho¶ng 720 ng­êi/km . D©n téc thµnh phÇn vµ khèi l­îng chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t<br /> Kinh chiÕm trªn 98,5% vµ 02 téc ng­êi thiÓu sè theo c¸c b¶ng sau:<br /> Thµnh phÇn chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t<br /> STT Lo¹i CTR Thµnh phÇn TØ träng (%)<br /> Thùc phÈm 50-55%<br /> 1 R¸c h÷u c¬ 70 – 75%<br /> Cá, gç 20-25%<br /> 2 R¸c th¶i v« c¬ Nhùa, thñy tinh, kim lo¹i<br /> Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t cña tØnh Qu¶ng B×nh<br /> T N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m<br /> Lo¹i chÊt th¶i r¾n §¬n vÞ<br /> T 2005 2006 2007 2008 2009<br /> Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n<br /> 1 tÊn/ngµy 24,2 25,9 27,0 28,0 31,0<br /> sinh ho¹t ®« thÞ<br /> Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n<br /> 2 tÊn/ngµy 172,0 180,0 190,0 195,0 199,0<br /> sinh ho¹t n«ng th«n<br /> 3 Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n tÊn/ngµy 196,2 205,9 217,0 223,0 230,0<br /> Nguån: Phßng Tµi nguyªn m«i tr­êng c¸c huyÖn vµ thµnh phè.<br /> L­îng chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t ph¸t sinh trong c¸c n¨m tõ 2005-2009<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> 26 Nghiªn cøu §Þa lÝ nh©n v¨n, sè 1 (1) - Th¸ng 6/2013<br /> …<br /> <br /> <br /> 3.2. §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t sinh chÊt §¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n<br /> th¶i r¾n sinh ho¹t sinh ho¹t theo møc ®é ph¸t sinh chÊt th¶i nh­ sau:<br /> Møc ®é ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t cña tØnh Qu¶ng B×nh<br /> N¨m N¨m N¨m N¨m N¨m<br /> TT Lo¹i chÊt th¶i r¾n §¬n vÞ<br /> 2005 2006 2007 2008 2009<br /> 1 Khu vùc ®« thÞ<br /> Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n<br /> 1.1 tÊn/ngµy 24,2 25,9 27,0 28,0 31,0<br /> sinh ho¹t ®« thÞ<br /> 1.2 D©n sè ®« thÞ ngh×n ng­êi 117,0 120,0 122,0 124,0 128,0<br /> 1.3 TØ lÖ d©n sè ®« thÞ % 14,0 14,2 14,3 14,5 15,0<br /> 1.4 Tèc ®é t¨ng d©n ®« thÞ % 2,5 1,6 1,6 3,2<br /> 1.5 Møc ®é ph¸t th¶i kg/ng­êi.ngµy 0,205 0,217 0,221 0,226 0,242<br /> Tèc ®é t¨ng møc ph¸t th¶i /<br /> 1.6 % 5,0 2,0 2,0 7,0<br /> ®Çu ng­êi<br /> 2 Khu vùc n«ng th«n<br /> Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n<br /> 2.1 tÊn/ngµy 172,0 180,0 190,0 195,0 199,0<br /> sinh ho¹t n«ng th«n<br /> 2.2 D©n sè n«ng th«n ngh×n ng­êi 721,0 726,0 730,0 729,0 726,0<br /> 2.3 TØ lÖ d©n sè n«ng th«n % 86,0 85,8 85,7 85,5 85,0<br /> Tèc ®é t¨ng d©n sè n«ng<br /> 2.4 % 0,7 0,5 -0,1 -0,5<br /> th«n<br /> 2.5 Møc ®é ph¸t th¶i kg/ng­êi.ngµy 0,238 0,247 0,260 0,267 0,274<br /> Tèc ®é t¨ng møc ph¸t<br /> 2.6 % 4,0 5,0 3,0 2,6<br /> th¶i/®Çu ng­êi<br /> 3 Toµn tØnh<br /> Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n<br /> 3.1 tÊn/ngµy 196,2 205,9 217,0 223,0 230,0<br /> sinh ho¹t<br /> 3.2 Tèc ®é gia t¨ng ph¸t th¶i 5,1 5,3 2,7 3,1<br /> 3.3 D©n sè ngh×n ng­êi 838,0 846,0 852,0 853,0 854,0<br /> 3.4 Tèc ®é t¨ng d©n sè % 0,9 0,7 0,1 0,1<br /> 3.5 Møc ®é ph¸t th¶i kg/ng­êi.ngµy 0,234 0,243 0,255 0,261 0,270<br /> Tèc ®é t¨ng møc ph¸t<br /> 3.6 % 4,1 4,6 2,6 3,1<br /> th¶i/®Çu ng­êi<br /> <br /> <br /> Nh­ vËy, cïng víi viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ - n«ng th«n lµm d©n sè n«ng th«n t¨ng rÊt<br /> x· héi, gia t¨ng d©n sè th× l­îng r¸c th¶i trªn chËm, thËm chÝ b¾t ®Çu gi¶m vµo n¨m 2009<br /> ®Þa bµn tØnh Qu¶ng B×nh ®· t¨ng vÒ khèi cïng víi tØ lÖ d©n sè n«ng th«n gi¶m dÇn.<br /> l­îng, ®a d¹ng thªm vÒ chñng lo¹i. HiÖn tr¹ng ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t<br /> L­îng chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t h»ng n¨m t¹i Qu¶ng B×nh còng cho thÊy cã ®iÓm kh¸c<br /> t¨ng kho¶ng 2,7-5,3%. §ång thêi møc ®é biÖt so víi tiªu chuÈn ph¸t th¶i chÊt th¶i trong<br /> ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t trªn ®Çu quyÕt ®Þnh sè 152/1999/Q§-TTg ngµy 10/-<br /> ng­êi n¨m sau lu«n cao h¬n n¨m tr­íc víi tØ 07-1999 vµ quyÕt ®Þnh 04/2008/Q§-BXD Bé<br /> lÖ gia t¨ng kho¶ng 2,6-4,6%/n¨m. X©y dùng: møc ®é ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n<br /> D©n sè ®« thÞ vµ tØ lÖ d©n sè ®« thÞ còng gia sinh ho¹t rÊt thÊp, chØ kho¶ng 0,2-0,3<br /> t¨ng h»ng n¨m do qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa vµ viÖc kg/ng­êi/ngµy, thÊp h¬n c¶ møc ®é ph¸t<br /> chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ gi÷a thµnh thÞ vµ th¶i thÊp nhÊt cña c¸c ®« thÞ lo¹i V lµ 0,55<br /> <br /> Nghiªn cøu §Þa lÝ nh©n v¨n, sè 1 (1) - Th¸ng 6/2013 27<br /> …<br /> <br /> kg/ng­êi/ngµy, trong c¸c tiªu chuÈn ph¸t th¶i; k: hÖ sè kh«ng ®iÒu hßa, do sù thay ®æi bÊt<br /> møc ®é ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t t¹i th­êng cña thêi tiÕt, quy m« d©n sè, c¬ cÊu vµ<br /> khu vùc n«ng th«n thËm chÝ cao h¬n khu vùc mËt ®é d©n sè, chÝnh s¸ch m«i tr­êng, chÝnh<br /> ®« thÞ. s¸ch ph¸t triÓn kinh tÕ, c¬ cÊu kinh tÕ, quy<br /> Nh÷ng ®Æc ®iÓm nµy cho thÊy møc ®é ph¸t ho¹ch ®« thÞ/n«ng th«n t¹i khu vùc dù b¸o.<br /> triÓn cña ®« thÞ t¹i Qu¶ng B×nh ch­a cã sù Nh­ vËy, ®Ó cã thÓ dù b¸o t×nh h×nh ph¸t<br /> kh¸c biÖt lín so víi n«ng th«n, trong khi vÊn sinh chÊt th¶i sinh ho¹t theo c«ng thøc (1),<br /> ®Ò qu¶n lý chÊt th¶i t¹i khu vùc thµnh thÞ ®· ®ßi hái sù tham gia cña c¸c chuyªn gia m«i<br /> ®­îc c¸c cÊp chÝnh quyÒn vµ ng­êi d©n tr­êng vµ sö dông c¸c sè liÖu c¬ së cã s½n ®Ó<br /> Qu¶ng B×nh quan t©m h¬n. dù b¸o theo tr×nh tù sau:<br /> 4. Dù b¸o t×nh h×nh ph¸t sinh chÊt th¶i - Nghiªn cøu, ph©n tÝch hiÖn tr¹ng ph¸t<br /> r¾n sinh ho¹t tØnh Qu¶ng B×nh ®Õn th¶i, quy luËt ph¸t th¶i. Nghiªn cøu kÕ ho¹ch<br /> n¨m 2020 ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi cña tØnh theo dù ¸n<br /> 4.1. C¬ së dù b¸o quy ho¹ch cña tØnh giai ®o¹n 2010 - 2020.<br /> T×nh h×nh ph¸t sinh chÊt th¶i sinh ho¹t phô Trªn c¬ cë ®ã sÏ nghiªn cøu, x¸c ®Þnh ®­îc<br /> thuéc rÊt nhiÒu yÕu tè, c¸c yÕu tè nµy kh«ng sè liÖu t¹i n¨m c¬ së, x¸c ®Þnh ®­îc tèc ®é ®«<br /> ph¶i lóc nµo còng tu©n theo quy luËt bÊt biÕn thÞ hãa, quy m« d©n sè, tèc ®é t¨ng d©n sè.<br /> mµ lu«n thay ®æi, nhiÒu khi mang tÝnh ngÉu KÕt hîp nghiªn cøu, ph©n tÝch, x¸c ®Þnh hiÖu<br /> nhiªn. Do vËy, dù b¸o t×nh h×nh ph¸t sinh qu¶ cña c¸c dù ¸n t¨ng c­êng qu¶n lý chÊt<br /> trong bµi nµy chØ lµm c«ng t¸c ­íc ®o¸n c¸c th¶i cña tØnh ®Ó x¸c ®Þnh tèc ®é gia t¨ng møc<br /> x¸c suÊt x¶y ra trong qu¸ tr×nh chÞu t¸c ®éng ®é ph¸t th¶i tõ 2010-2020.<br /> cña sù ph¸t triÓn kinh tÕ, x· héi vµ qu¸ tr×nh - p dông c«ng thøc (1) tÝnh to¸n dù b¸o<br /> ®« thÞ hãa theo chiÕn l­îc ph¸t triÓn cña l­îng chÊt th¶i sinh ho¹t ph¸t sinh tõ n¨m<br /> Qu¶ng B×nh trong nh÷ng n¨m 2010-2020. 2010 ®Õn 2020, víi gi¶ thiÕt bá qua sù thay<br /> Bµi b¸o ®Ò xuÊt sö dông c«ng thøc chung ®æi bÊt th­êng (k=1).<br /> x¸c ®Þnh l­îng chÊt th¶i sinh ho¹t ph¸t sinh 4.2. X©y dùng kÞch b¶n dù b¸o<br /> trong n¨m thø t t¹i khu vùc dù b¸o nh­ sau: ¦íc tÝnh khèi l­îng ph¸t sinh chÊt th¶i<br /> Gt = k. g0 (1 + i)t . N0 (1 + j)t , (kg/ngµy) (1) sinh ho¹t 2010 - 2020 chñ yÕu dùa vµo viÖc<br /> Trong ®ã: ®¸nh gi¸ hiÖn tr¹ng ph¸t th¶i t¹i môc 3.2, dù<br /> b¸o d©n sè t¨ng 0,51%/n¨m vµ chiÕn l­îc<br /> g0 (kg/ng­êi/ngµy): hÖ sè ph¸t th¶i trong<br /> ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi cña tØnh ®Õn n¨m<br /> n¨m c¬ së (n¨m cã sè liÖu ®Ó b¾t ®Çu dù b¸o);<br /> 2020 víi môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ<br /> i (%/n¨m): tèc ®é gia t¨ng møc ®é ph¸t 12%/n¨m, tèc ®é ®« thÞ hãa gÇn 1%/n¨m,<br /> th¶i b×nh qu©n trong t n¨m; c¸ch x¸c ®Þnh khèi l­îng chÊt th¶i ph¸t sinh<br /> N0 (ng­êi): d©n sè trong n¨m c¬ së (n¨m theo ®Çu ng­êi trong c¸c QuyÕt ®Þnh sè<br /> cã sè liÖu ®Ó b¾t ®Çu dù b¸o); 152/1999/Q§-TTg ngµy 10-07-1999 vµ<br /> j (%/n¨m): tèc ®é t¨ng d©n sè trung b×nh QuyÕt ®Þnh 04/2008/Q§-BXD Bé X©y dùng,<br /> trong t n¨m; nh­ sau:<br /> L­îng chÊt th¶i sinh ho¹t ph¸t sinh (kg/ng­êi/ngµy®ªm)<br /> L­îng chÊt th¶i ph¸t sinh Tû lÖ thu gom<br /> Lo¹i ®« thÞ<br /> (kg/ng­êi-ngµy) (%)<br /> §Æc biÖt, I 1,3 100<br /> II 1,0  95<br /> III-IV 0,9  90<br /> V 0,8  85<br /> Nguån: QuyÕt ®Þnh 04/2008/Q§-BXD Bé X©y dùng.<br /> <br /> 28 Nghiªn cøu §Þa lÝ nh©n v¨n, sè 1 (1) - Th¸ng 6/2013<br /> …<br /> <br /> <br /> L­îng chÊt th¶i sinh ho¹t ph¸t sinh (kg/ng­êi/ngµy®ªm)<br /> N¨m 2010 N¨m 2020<br /> TT Lo¹i ®« thÞ Møc ph¸t sinh Møc ph¸t sinh<br /> Kthu gom (%) Kthu gom (%)<br /> (kg/ng­êi/ng®) (kg/ng­êi.ng®)<br /> §« thÞ ®Æc biÖt,<br /> 1 0,80-1,00 80-90 1,00-1,20 95-100<br /> lo¹i I vµ lo¹i II<br /> 2 §« thÞ lo¹i III 0,70-0,80 75-80 0,90-1,00 90-95<br /> §« thÞ lo¹i IV,<br /> 3 0,55-0,70 60-70 0,70-0,80 80-90<br /> lo¹i V<br /> Nguån: ChiÕn l­îc qu¶n lý CTR t¹i c¸c ®« thÞ vµ KCN ViÖt Nam ®Õn 2020.<br /> Dù b¸o d©n sè vµ lao ®éng cña tØnh Qu¶ng B×nh ®Õn n¨m 2020<br /> §¬n vÞ: 1000 ng­êi<br /> N¨m<br /> Quy m« vµ tû lÖ t¨ng d©n sè<br /> 2010 2015 2020<br /> Quy m« d©n sè 849 874 897<br /> Tû lÖ t¨ng d©n sè(%) 0,51 0,51 0,51<br /> - D©n sè thµnh thÞ 135 216 335<br /> % so víi tæng DS 15 25 37<br /> - D©n sè n«ng th«n 721 658 562<br /> % so víi tæng DS 85 75 63<br /> <br /> Dù b¸o møc ®é ph¸t sinh chÊt th¶i cña Qu¶ng B×nh ®Õn 2020<br /> §¬n vÞ: kg/ng­êi/ngµy<br /> N¨m<br /> Møc ®é ph¸t th¶i<br /> 2010 2015 2020<br /> Khu vùc ®« thÞ 0,3 0,36 0,41<br /> Khu vùc n«ng th«n miÒn xu«i 0,25 0,30 0,35<br /> Khu vùc n«ng th«n miÒn nói 0,20 0,25 0,30<br /> Ghi chó: Møc ®é ph¸t sinh chÊt th¶i sinh ho¹t cña Qu¶ng B×nh theo b¶ng 7 ®· ®­îc hiÖu chØnh do kÓ ®Õn<br /> ¶nh h­ëng cña chÊt th¶i ®­êng phè, tõ ho¹t ®éng du lÞch (t¨ng thªm 20%) vµ mét phÇn chÊt th¶i x©y dùng<br /> (t¨ng thªm 5%).<br /> <br /> 4.3. Dù b¸o xu thÕ ph¸t sinh chÊt th¶i sinh ho¹t trªn ®Þa bµn Qu¶ng B×nh<br /> L­îng ph¸t th¶i CTRSH cña Qu¶ng B×nh ®Õn n¨m 2020<br /> N¨m<br /> ChØ tiªu §¬n vÞ<br /> 2010 2015 2020<br /> D©n sè toµn tØnh 1000.ng­êi 849 874 897<br /> D©n sè ®« thÞ 1000.ng­êi 135 216 335<br /> D©n sè n«ng th«n 1000.ng­êi 721 658 562<br /> Møc ph¸t th¶i ë ®« thÞ kg/ng­êi/ngµy 0,30 0,36 0,41<br /> Møc ph¸t th¶i ë n«ng th«n kg/ng­êi/ngµy 0,21 0,26 0,31<br /> L­îng chÊt th¶i ®« thÞ tÊn/ngµy 42 77 138<br /> L­îng chÊt th¶i n«ng th«n tÊn/ngµy 147 169 172<br /> Tæng l­îng chÊt th¶i sinh ho¹t tÊn/ngµy 189 246 310<br /> ChÊt th¶i r¾n sinh ho¹t ®« thÞ.<br /> <br /> <br /> Nghiªn cøu §Þa lÝ nh©n v¨n, sè 1 (1) - Th¸ng 6/2013 29<br /> …<br /> <br /> <br /> - Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n ®« thÞ tØnh - Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t n«ng<br /> Qu¶ng B×nh n¨m 2010 lµ kho¶ng 42 tÊn/ngµy, th«n biÕn ®éng kh«ng nhiÒu qua c¸c n¨m. ChØ<br /> n¨m 2015 lµ 77 tÊn/ngµy, n¨m 2020 kho¶ng t¨ng tõ kho¶ng 147 tÊn/ngµy n¨m 2010, lªn<br /> 138 tÊn/ngµy; t¨ng h¬n 3 lÇn trong vßng 10 169 tÊn/ngµy n¨m 2015, vµ n¨m 2020 kho¶ng<br /> n¨m, ®©y lµ mét vÊn ®Ò cÇn ®­îc quan t©m. 172 tÊn/ngµy; t¨ng ch­a tíi 20% trong vßng<br /> ChÊt th¶i r¾n sinh ho¹t n«ng th«n 10 n¨m.<br /> Xu h­íng ph¸t sinh chÊt th¶i sinh ho¹t cña Qu¶ng B×nh ®Õn 2020<br /> <br /> <br /> <br /> <br /> KÕt luËn vµ kiÕn nghÞ tØnh Qu¶ng B×nh nãi riªng vµ cña ViÖt Nam nãi<br /> L­îng chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t ph¸t sinh tØ lÖ chung cÇn th­êng xuyªn ph©n tÝch, ®¸nh gi¸, dù<br /> thuËn víi tèc ®é t¨ng d©n sè. §ång thêi tèc ®é b¸o t×nh h×nh ph¸t sinh chÊt th¶i theo khèi<br /> ph¸t sinh chÊt th¶i r¾n sinh ho¹t n¨m sau lu«n l­îng vµ c¬ cÊu chÊt th¶i, x©y dùng c¬ së d÷<br /> cao h¬n n¨m tr­íc víi tØ lÖ gia t¨ng kho¶ng 3- liÖu qu¶n lý chÊt th¶i cho tõng khu vùc t¹i<br /> 5%/n¨m. Qu¶ng B×nh nãi riªng vµ trong ph¹m vi toµn<br /> Tæng l­îng chÊt th¶i r¾n ph¸t sinh t¨ng quèc nãi chung ®Ó lµm c¬ së ®iÒu chØnh, bæ<br /> nhanh h¬n so víi tèc ®é gia t¨ng d©n sè 2-5% sung chÝnh s¸ch, kÕ ho¹ch vµ gi¶i ph¸p toµn<br /> vµ tïy vµo tèc ®é gia t¨ng d©n sè vµ viÖc diÖn gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò « nhiÔm do chÊt th¶i<br /> chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ. r¾n g©y ra./.<br /> Víi nÒn kinh tÕ cã tèc ®é ph¸t triÓn m¹nh<br /> nh­ Qu¶ng B×nh, qu¸ tr×nh ®« thÞ hãa diÔn ra<br /> m¹nh mÏ, sù ph¸t sinh chÊt th¶i sinh ho¹t trong 1. Tæng côc thèng kª, Niªn gi¸m thèng kª tØnh<br /> c¸c khu ®« thÞ vµ vïng kinh tÕ träng ®iÓm trung Qu¶ng B×nh n¨m 2001- 2008,<br /> b×nh t¨ng kho¶ng 3 lÇn trong vßng 10 n¨m. Do 2. Së TNMT Qu¶ng B×nh, B¸o c¸o hiÖn tr¹ng m«i<br /> ®ã, cÇn cã nh÷ng chÝnh s¸ch vµ hµnh ®éng ®Æc tr­êng cña tØnh Qu¶ng B×nh 5 n¨m 2006 - 2010.<br /> 3. ChiÕn l­îc qu¶n lý CTR t¹i c¸c ®« thÞ vµ KCN<br /> biÖt cho vÊn ®Ò nµy ®Ó gi¶m thiÓu nh÷ng ¶nh<br /> ViÖt Nam ®Õn n¨m 2020 ®­îc Thñ t­íng ChÝnh phñ<br /> h­ëng xÊu tíi m«i tr­êng nh­: g©y « nhiÔm ®Êt, phª duyÖt t¹i quyÕt ®Þnh sè 152/1999/Q§-TTg ngµy<br /> n­íc mÆt, n­íc ngÇm vµ kh«ng khÝ, ¶nh h­ëng 10-07-1999.<br /> ®Õn c¸c hÖ sinh th¸i vµ ¶nh h­ëng trùc tiÕp ®Õn 4. QuyÕt ®Þnh 04/2008/Q§-BXD Bé X©y dùng vÒ<br /> søc kháe con ng­êi. C¸c c¬ quan chøc n¨ng cña Quy chuÈn kü thuËt Quèc gia vÒ Quy ho¹ch x©y dùng.<br /> <br /> <br /> 30 Nghiªn cøu §Þa lÝ nh©n v¨n, sè 1 (1) - Th¸ng 6/2013<br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2