ĐẠO ĐỨC - BIẾT ƠN THẦY CÔ GIÁO

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
142
lượt xem
23
download

ĐẠO ĐỨC - BIẾT ƠN THẦY CÔ GIÁO

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

-Hs hiểu công lao của các thầy co giáo , cô giáo đối với hs. -Hs phải biết kính trọng , biết ơn , yêu quí thầy giáo ,cô giáo. -Biết bày tỏ sự kính trọng , biết ơn thầy cô giáo .

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: ĐẠO ĐỨC - BIẾT ƠN THẦY CÔ GIÁO

  1. O C ( TI T 14 ) BI T ƠN TH Y CÔ GIÁO I- M c tiêu: -Hs hi u công lao c a các th y co giáo , cô giáo i v i hs. -Hs ph i bi t kính tr ng , bi t ơn , yêu quí th y giáo ,cô giáo. -Bi t bày t s kính tr ng , bi t ơn th y cô giáo . II- dùng d y h c: -Tranh v các tình hu ng . -Các băng ch s d ng cho ho t ng 3 - ti t 1. III- Ho t ng d y và h c: Giáo viên H c sinh 1- Bài cũ: -2 hs lên tr l i câu h i sau: - hs lên tr l i bài cũ. +Em hãy k nh ng vi c h ng ngày em làm bày t lòng hi u th o i v i ông bà ,cha m ? +Em hãy c nh ng câu thơ khuyên răn chúng ta ph i bi t yêu thương , hi u th o v i ông bà , cha m ?
  2. Nh n xét , ánh giá -Hs làm vi c theo nhóm , th o lu n tr l i câu h i. 2- Bài m i : Giơí thi u và ghi . +Các b n s n thăm cô giáo * Ho t ng 1: X lí tình hu ng. -Gv t ch c cho hs làm vi c theo nhóm. -Hs óng vai th hi n cách gi i quy t -Y/c hs c tình hu ng trong sgk và th o lu n ó. ,tr l i các câu h i sau. +Hãy oán xem các b n nh trong tình hu ng s làm gì? -2 nhóm óng vai , các nhóm khác theo dõi , nh n xét. +N u em là các b n , em s làm gì? -Ph i tôn tr ng bi t ơn. +Hãy óng vai th hi n cách x lí c a nhóm.em. -Vì th y cô ã không qu n khó khăn , t n tình , t n tình d y d ch b o các em -Hs làm vi c c l p . nên ngư i.. Các em c n ph i kính tr ng , -Y/c 2 nhóm óng vai trư c l p . Các nhóm bi t ơn th y cô giáo. khác nh n xét ,theo dõi. -Hs c ghi nh trong sgk. +H i: - i v i th y cô giáo ,chúng em ph i có thái như th nào? -Hs quan sát các b c tranh. -T i sao ph i bi t ơn th y cô giáo? -Hs giơ tay n u ng ý b c tranh…..th hi n lòng bi t ơn th y cô giáo . Không -K t lu n : Ta ph i bi t ơn , kính tr ng th y cô giáo vì th y cô là ngư i v t v d y chúng giơ tay n u b c tranh ….. th hi n ta nên ngư i. không
  3. * Ho t ng 2: Th nào là bi t ơn th y cô giáo. kính tr ng . -T ch c cho hs làm vi c c l p. -Hs l ng nghe k t lu n . +Gv ưa ra các b c tranh th hi n các tình -Bi t chào chào h i, l phép, giúp hu ng như bài t p 1. th y cô nh ng vi c phù h p ,chúc m ng + L n lư t h i: Tranh ……th hi n s kính ,c m ơn th y cô khi c n thi t. tr ng,bi t ơn th y cô giáo hay không? +Em s khuyên các b n , gi i thích cho +K t lu n : tranh 1, 2, 4 th hi n s kính các b n : c n ph i l phép v i th y cô giáo m c dù th y ,cô ó không d y mình. tr ng , bi t ơn th y cô giáo c a các b n . -2, 4 hs c l i ghi nh . Trong tranh 3 , vi c làm c a b n hs chưa th hi n s s kính tr ng th y cô. +H i: Nêu nh ng vi c làm th hi n s bi t -Hs ti n hành chơi , l p theo dõi ,nh n ơn kính tr ng th y cô giáo . xét ,ch n ai nhanh nh t và úng lu t chơi nh t. +H i: N u em có m t trong tình hu ng b c trnh 3 , em s nói gì v i các b n hs ó? +nhóm 1: -Gv y/c hs c l i ghi nh . Bi t ơn Không bi t ơn 3-C ng c : Trò chơi: Ti p s c. GV ghi s n m t s câu:ghi các hành ng th hi n lòng bi t ơn th y cô ho c không bi t ơn. Nhóm 2: Y/c hs 2 nhóm lên thay nhau ch n úng dán vào c t c a nhóm mình sao cho phù h p v i Bi t ơn Không bi t ơn n i dung câu h i.-Th i gian 2 phút.
  4. -Gv nh n xét và ánh giá . +T ng k t giáo d c tư tư ng và liên h th c t . _ D n dò: H c bài và th c hi n nh ng i u các em v a ư c h c. -L p nh n xét . - V nhà Sưu t m nh ng câu chuy n , nh ng bài thơ , ca dao ,t c ng … ca ng i công lao c a th y cô ,ti t sau chúng ta s h c hi u hơn.
Đồng bộ tài khoản