LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Chia sẻ: Nguyenhoang Phuonguyen | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:4

0
97
lượt xem
17
download

LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

- Biết dựa vào sơ đồ, biểu đồ để tìm hiểu về các ngành lâm nghiệp, thủy sản của nước ta. - Biết được các hoạt chính trong lâm nghiệp, thủy sản. - Nêu được tình hình phát triển và phân bố của lâm nghiệp, thủy sản. - Thấy được sự cần thiết phải bảo vệ và trồng rừng, không đồng tình với những hành vi phá hoại cây xanh, phá hoại rừng và nguồn lợi thủy sản.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: LÂM NGHIỆP VÀ THỦY SẢN

  1. Bài 11 LÂM NGHI P VÀ TH Y S N
  2. I - M C TIÊU : H c xong bài này,HS : - Bi t d a vào sơ , bi u tìm hi u v các ngành lâm nghi p, th y s n c a nư c ta. - Bi t ư c các ho t chính trong lâm nghi p, th y s n. - Nêu ư c tình hình phát tri n và phân b c a lâm nghi p, th y s n. - Th y ư c s c n thi t ph i b o v và tr ng r ng, không ng tình v i nh ng hành vi phá ho i cây xanh, phá ho i r ng và ngu n l i th y s n. II - DÙNG D Y H C - B n Kinh t VN. - Tranh nh v tr ng và b o v r ng, khai thác và nuôi tr ng th y s n. III - CÁC HO T NG D Y – H C CH Y U 1/ Kh i ng : 2/ Ki m tra bài cũ : - câu h i 1 – SGK? - Vì sao nư c ta là m t nư c xu t kh u g o l n th hai trên TG?
  3. - Nh ng i u ki n nào giúp cho ngành chăn nuôi phát tri n n nh và v ng ch c? 3/ Bài m i : TG HO T NG C A GIÁO VIÊN HO T NG C A H C SINH • Gi i thi u bài 1 – Lâm nghi p * Ho t ng 1 : làm vi c c l p - HS tr l i. - HS qs H1 và tr l i câu h i – SGK. - GV k t lu n. - HS th o lu n. * Ho t ng 2 : Làm vi c theo c p - M t s HS tr ho c nhóm nh . l i. Bư c 1 : HS qs b ng s li u và tr - làm vi c theo l i câu h i trong SGK. c p. - GV g i ý như SGK HS tr l i. Bư c 2 : HS tr l i câu h i; HS - Nhóm 4 (3’) khác b sung; GV s a ch a k t lu n. - Vài HS c 2 – Ngành th y s n
  4. * Ho t ng 3 : Làm vi c theo c p ho c nhóm nh - Hãy k tên m t s loài th y s n mà em bi t/ Nư c ta có nh ng i u ki n thu n l i nào phát tri n ngành th y s n? - HS tr l i câu h i m c 2 – SGK. - GV k t lu n. --> Bài h c SGK 4/ C ng c , d n dò : - HS tr l i câu h i 1,3 – SGK. - V nhà h c bài và c trư c bài 12/91. Rút kinh nghi m : ......................................................................................................................................... ......................................................................................................................................... .........................................................................................................................................
Đồng bộ tài khoản