intTypePromotion=3

Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam

Chia sẻ: Dai Ca | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:25

0
15
lượt xem
2
download

Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Nội dung chính của đề tài trình bày thống kê tài khoản vệ tinh du lịch thế giới và sự vận dụng ở các quốc gia. Khả năng vận dụng hệ thống tài khoản vệ tinh du lịch trong tổ chức du lịch thế giới vào Việt Nam.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài khoa học: Nghiên cứu xây dựng mô hình tài khoản vệ tinh du lịch ở Việt Nam

 1. §Ò tµi khoa häc Sè: 07-2003 Nghiªn cøu x©y dùng m« h×nh tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch ë ViÖt Nam 1. CÊp ®Ò tµi : C¬ së 2. Thêi gian nghiªn cøu : 2003 3. §¬n vÞ chñ tr× : Vô Thèng kª Th−¬ng m¹i, DÞch vô vµ Gi¸ c¶ 4. §¬n vÞ qu¶n lý : ViÖn Khoa häc Thèng kª 5. Chñ nhiÖm ®Ò tµi : TS. Lý Minh Kh¶i 6. Nh÷ng ng−êi phèi hîp nghiªn cøu: CN. NguyÔn ThÞ Xu©n Mai CN. NguyÔn ThÞ H−¬ng Loan CN. Bïi Träng Tó 7. KÕt qu¶ b¶o vÖ: lo¹i kh¸ 172
 2. I. Thèng kª tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch thÕ giíi vµ sù vËn dông ë c¸c quèc gia l. Kh¸i niÖm tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch vµ hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cña WTO Tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch (TSA:Tourism Satellite Account) lµ mét tËp hîp c¸c b¶ng biÓu ®o l−êng, tÝnh to¸n ph¶n ¸nh kÕt qu¶ c¸c mÆt ho¹t ®éng du lÞch trong mèi quan hÖ qua l¹i víi c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c theo cïng mét phong ph¸p tÝnh cña tµi kho¶n quèc gia. Lý do ra ®êi kh¸i niÖm tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch lµ do du lÞch lµ mét ngµnh kinh tÕ tæng hîp cã liªn quan vµ ho¹t ®éng trong hÇu hÕt c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n, tõ c¸c ngµnh s¶n xuÊt cho ®Õn c¸c ngµnh dÞch vô. Nh−ng du lÞch l¹i ch−a ®−îc xÕp thµnh mét ngµnh kinh tÕ ®éc lËp trong hÖ thèng c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n. Do ®ã, du lÞch còng kh«ng ®−îc x¸c ®Þnh thµnh mét ngµnh trong hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia vµ ®−îc tÝnh to¸n, ®o l−êng ®Ó thÊy ®−îc vÞ trÝ, vai trß vµ tÇm quan träng cña nã nh− c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c. KÕt cÊu hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cña WTO ®−îc tr×nh bµy thµnh c¸c b¶ng biÓu thèng kª víi nhiÒu ph©n tæ, theo nhiÒu tiªu thøc kh¸c nhau. C¸c b¶ng biÓu TSA cho phÐp ®¸nh gi¸ sù ¶nh h−ëng t¸c ®éng qua l¹i gi÷a ngµnh du lÞch ®èi víi nÒn kinh tÕ quèc d©n nãi chung vµ cho phÐp ph©n tÝch ®−îc c¬ cÊu vµ nh÷ng biÕn ®éng, ph¸t triÓn vÒ du lÞch. Nh÷ng chØ tiªu chñ yÕu trong hÖ thèng TSA ®−îc quan t©m nhiÒu nhÊt lµ: - Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh du lÞch chiÕm trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n vµ mèi quan hÖ phô thuéc gi÷a c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n víi ngµnh du lÞch; - Lao ®éng trong ngµnh du lÞch. - GDP cña ngµnh du lÞch; . - Qui m« tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch vµ c¬ cÊu chi tiªu du lÞch cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ, kh¸ch trong n−íc; - Vèn ®Çu t− cho ngµnh ho¹t ®éng du lÞch; 173
 3. - Tiªu dïng chung, xóc tiÕn, ®Çu t− du lÞch …………… Tæ chøc du lÞch thÕ giíi cßn nhÊn m¹nh vai trß rÊt quan träng cña hÖ thèng TSA nh− sau: - TSA cho phÐp ®¸nh gi¸ ®−îc hiÖu qu¶ kinh doanh du lÞch cña tõng n−íc, cho biÕt ®−îc sè l−îng kh¸ch ®Õn vµ kh¸ch ®i còng nh− ®Æc ®iÓm cña tõng lo¹i kh¸ch; - TSA cho phÐp ®¸nh gi¸ mèi quan hÖ gi÷a c¸c chØ tiªu vÒ l−îng víi c¸c chØ tiªu gi¸ trÞ cña du lÞch nh− sè l−ît kh¸ch, ngµy kh¸ch, tØ lÖ sö dông buång, sö dông gi−êng,... víi c¸c chØ tiªu doanh thu tõ c¸c c¬ së du lÞch. - TSA cßn cã thÓ ®−a ra ®−îc nh÷ng ®¸nh gi¸ quan träng vÒ c¸n c©n thanh to¸n quèc tÕ cña mét n−íc. - Mçi mét tµi kho¶n trong hÖ thèng TSA ®Òu cung cÊp mét th«ng tin c¬ b¶n vÒ mèi quan hÖ kinh tÕ gi÷a ngµnh ho¹t ®éng du lÞch víi c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n kh¸c, lµ c«ng cô gióp cho ng−êi ta hiÓu ®Çy ®ñ h¬n vÒ du lÞch. TSA còng cung cÊp nh÷ng th«ng tin riªng ®Ó ®¸p øng nhu cÇu nghiªn cøu vÒ du lÞch, lµm c¨n cø x©y dùng c¸c chiÕn l−îc, chÝnh s¸ch ph¸t triÓn du lÞch. HÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cña Tæ chøc du lÞch thÕ giíi hiÖn hµnh bao gåm 10 b¶ng biÓu cã nguån gèc tõ hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia 1993 vµ liªn quan ®Õn viÖc cung cÊp vµ sö dông c¸c s¶n phÈm hµng ho¸ vµ dÞch vô du lÞch. HÖ thèng TSA chia thµnh 2 nhãm: nhãm thø nhÊt bao gåm c¸c biÓu l, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vµ 10. Nh÷ng biÓu nµy nh»m ph¶n ¸nh vÒ cÇu tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch, ®ång thêi còng ph¶n ¸nh c¶ mÆt cung cña du lÞch. §©y lµ c¸c biÓu cèt lâi cña hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch. Trong ®ã riªng biÓu 7 (lao ®éng trong ngµnh du lÞch) lµ biÓu kh«ng ph¶n ¸nh vÒ mÆt tµi chÝnh, chØ ph¶n ¸nh vÒ l−îng. Nhãm thø hai gåm c¸c biÓu 8 vµ 9 (vèn ®Çu t− cho du lÞch vµ tiªu dïng chung cho du lÞch) ®èi víi nhiÒu n−íc cßn gÆp khã kh¨n khi lµm biÓu nµy, kh«ng nh÷ng do yªu cÇu vÒ nguån sè liÖu mµ cßn khã kh¨n c¶ vÒ kh¸i niÖm, néi dung vµ ph¹m vi tÝnh to¸n. HÖ thèng 10 b¶ng biÓu tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cña Tæ chøc du lÞch thÕ giíi (WTO) hiÖn hµnh nh− sau: 174
 4. BiÓu 1: Tiªu dïng du lÞch kh¸ch quèc tÕ (Inbound tourism consumption) ph©n theo s¶n phÈm vµ lo¹i kh¸ch; BiÓu 2: Tiªu dïng du lÞch kh¸ch néi ®Þa (Domestic tourism consumption) ph©n theo s¶n phÈm vµ lo¹i kh¸ch; BiÓu 3: Tiªu dïng du lÞch cña kh¸ch trong n−íc du lÞch n−íc ngoµi (Outbound tourism consumption) ph©n theo s¶n phÈm vµ lo¹i kh¸ch; BiÓu 4: Tiªu dïng du lÞch trªn l·nh thæ quèc gia (Internal tourism consumption) ph©n theo s¶n phÈm vµ theo lo¹i kh¸ch; BiÓu 5: Tµi kho¶n s¶n xuÊt (Production accounts) ngµnh du lÞch vµ c¸c ngµnh kh¸c; BiÓu 6; Nguån cung trong n−íc vµ cÇu tiªu dïng du lÞch trªn l·nh thæ quèc gia ph©n theo s¶n phÈm; BiÓu 7: Lao ®éng trong c¸c ngµnh ho¹t ®éng du lÞch BiÓu 8: Vèn cè ®Þnh du lÞch cña ngµnh du lÞch vµ c¸c ngµnh kh¸c; BiÓu 9: Tiªu dïng du lÞch chung (Tourism conective consumption) chia theo chøc n¨ng vµ cÊp qu¶n lý nhµ n−íc; BiÓu 10: Mét sè chØ tiªu thèng kª du lÞch kh«ng biÓu hiÖn b»ng tiÒn (Non monetary indicators); KÕt cÊu, néi dung cô thÓ cña hÖ thèng 10 b¶ng biÓu TSA cña WTO ®Ò nghÞ xem trong phÇn phô lôc trong b¸o tæng hîp. 2. Sù vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cña WTO ë mét sè quèc gia XuÊt ph¸t tõ sù cÇn thiÕt vµ tÇm quan träng cña hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cña WTO, nhiÒu n−íc trªn thÕ giíi ®· tiÕn hµnh triÓn khai nghiªn cøu vµ tæ chøc thu thËp th«ng tin, tõng b−íc tÝnh to¸n vµ lËp ®−îc hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cña n−íc m×nh ngay tõ nh÷ng n¨m gi÷a cña thËp kû 90 thÕ kû 20. Cho ®Õn nay, nhiÒu nuíc ®· hoµn thµnh viÖc nghiªn cøu tæ chøc thu thËp th«ng tin, tÝnh to¸n vµ lËp ®−îc c¸c tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch quan träng trong mét sè n¨m nh− Canada, Céng hoµ Dominica, Ph¸p, Niuzil©n, Mehico, Chile, Ecuador, Cuba, Balan, Nauy, Singapo, Thuþ ®iÓn, Mü, Australia, Philippin, In®«nªxia... 175
 5. Th¸ng 10 n¨m 1994 Cana®a ®· cho chia hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch ®Çu tiªn do sù phèi lîp gi÷a hai c¬ quan Du lÞch vµ Thèng kª Canada tiÕn hµnh; th¸ng 6 n¨m 1996 c¸c chØ tiªu du lÞch quèc gia ®· ®−îc xuÊt b¶n lÇn ®Çu. KÕt qu¶ hÖ thèng TSA ®· cho biÕt GDP cña ngµnh du lÞch Canada chiÕm 2,5% GDP; tû lÖ thuÕ thu tõ ngµnh du lÞch chiÕm 7%; lao ®éng du lÞch chiÕm 5% lao ®éng trong c¸c ngµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Australia, TSA lµ do sù nç lùc hîp t¸c gi÷a Côc Thèng kª Australia vµ Vô Du lÞch thuéc Bé C«ng nghiÖp, Du lÞch vµ Tµi nguyªn tiÕn hµnh. Austrailia ®· tæ chøc thu thËp th«ng tin, xö lý, tÝnh to¸n vµ biªn so¹n ®−îc hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch Australia tõ n¨m 1997 ®Õn n¨m 2002. Th¸ng 5 n¨m 2003, Côc Thèng kª Australia (ABS) ®· xuÊt b¶n Ên phÈm ''Tµi kho¶n quèc gia: Tµi kho¶n vÖ tÝnh du lÞch'' cña Australia. Trong Ên phÈm nµy Côc Thèng kª Australia ®· ®−a ra 13 b¶ng sè liÖu bao gåm c¸c tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch vµ kÌm theo mét sè tµi kho¶n kinh tÕ quèc d©n tæng hîp giai ®o¹n 1997-2002 víi môc ®Ých ®Ó trùc tiÕp so s¸nh, ph©n tÝch vÒ vai trß, vÞ trÝ, tÇm quan träng cña ngµnh du lÞch trong toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n. KÕt cÊu néi dung cña tõng b¶ng biÓu vµ c¸c sè liÖu cô thÓ kÌm theo cña hai n¨m gÇn ®©y nhÊt lµ 2000-2001 vµ 200 l-2002 (xem trong phô lôc). D−íi ®©y lµ 13 mÉu biÓu tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch Australia ®· ®−îc ®−a ra: BiÓu 1: Tû träng ngµnh du lÞch trong tæng s¶n phÈm trong n−íc (GDP) BiÓu 2: GDP ngµnh du lÞch chia theo lo¹i kh¸ch BiÓu 3: Gi¸ trÞ s¶n xuÊt cña ngµnh du lÞch chia theo lo¹i s¶n phÈm (tÝnh theo gi¸ c¬ b¶n) BiÓu 4: Gi¸ trÞ t¨ng thªm cña ngµnh du lÞch chia theo lo¹i s¶n phÈm BiÓu 5: Gi¸ trÞ t¨ng thªm c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n BiÓu 6: Tiªu dïng du lÞch ph©n theo s¶n phÈm vµ lo¹i kh¸ch BiÓu 7: Tiªu dïng du lÞch néi ®Þa chia theo s¶n phÈm vµ lo¹i kh¸ch BiÓu 8: Tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch Australia ®i ra n−íc ngoµi BiÓu 9: Tiªu dïng cña kh¸ch kh«ng th−êng tró vµ n−íc ngoµi BiÓu 10: Lao ®éng trong ngµnh du lÞch BiÓu 11: Sè l−îng kh¸ch ®i du lÞch 176
 6. BiÓu 12: Sè l−îng kh¸ch quèc tÕ ph©n theo n−íc th−êng tró BiÓu 13: Sè l−îng kh¸ch Australia ra n−íc ngoµi ph©n theo n−íc ®Õn. Philippines: HÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch ë Philippin (PTSA) gåm l l biÓu Tuy nhiªn néi dung TSA Philippin kh«ng hoµn toµn gièng néi dung trong 10 biÓu cña WTO. Chu kú thèng kª TSA ë Philippin lµ 4 n¨m mét lÇn. Néi dung hÖ thèng biÓu TSA cña Philippin nh− sau: BiÓu 1: Tiªu dïng du lÞch ë Philippin BiÓu 2: Tµi kho¶n s¶n xuÊt cña ngµnh du lÞch vµ kh«ng ph¶i du lÞch Philippin BiÓu 3: Cung vµ cÇu du lÞch vµ kh«ng ph¶i du lÞch BiÓu 4: Lao ®éng trong ngµnh du lÞch Philippin BiÓu 5: Tµi kho¶n s¶n xuÊt cña ngµnh du lÞch vµ kh«ng ph¶i du lÞch philippin BiÓu 6: Tæng vèn cè ®Þnh ngµnh du lÞch Philippin BiÓu 7: Tiªu dïng chung cho du lÞch ë Philippin BiÓu 8: C¸c chØ tiªu kh«ng ph¶i tiÒn tÖ BiÓu 9: Kh¸ch quèc tÕ ®Õn Philippin ph©n theo n−íc ®Õn BiÓu 10: Kh¸ch quèc tÕ ®Õn Philippin ph©n theo ®é dµi ngµy ë l¹i BiÓu l l : Kh¸ch quèc tÕ ®Õn Philippin ph©n theo ph−¬ng tiÖn giao th«ng vµ theo lo¹i cöa khÈu Ind«nªxia: Còng t−¬ng tù nh− phlippin, In®«nªxia còng trªn c¬ së hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cña WTO khuyÕn nghÞ, ®ång thêi dùa vµo yªu cÇu th«ng tin trong n−íc vµ nguån th«ng tin cho phÐp ®· thiÕt lËp mét hÖ thèng TSA cho riªng cho n−íc m×nh gåm 7 biÓu. Trong ®ã c¸c biÓu tiªu dïng theo tõng lo¹i kh¸ch du lÞch (1, 2 vµ 4) ®· ®−îc gép l¹i thµnh mét biÓu, biÓu 3 tiªu dïng cña kh¸ch trong n−íc ®i du lÞch n−íc ngoµi kh«ng lËp. C¸c biÓu cßn l¹i còng ®· c¶i biªn rót gän h¬n phï hîp víi ®iÒu kiÖn thùc tÕ cña In®«nªxia, kh«ng theo ®óng hoµn toµn so víi s¬ ®å cña WTO ®· ®−a ra: BiÓu 1 : C¬ cÊu tiªu dïng du lÞch ph©n theo s¶n phÈm vµ lo¹i kh¸ch 177
 7. BiÓu 2: Tiªu dïng du lÞch b×nh qu©n mét l−ît ph©n theo lo¹i kh¸ch BiÓu 3: §ãng gãp cña ngµnh du lÞch trong c¸c ngµnh kinh tÕ quèc d©n BiÓu 4: Vai trß cña du lÞch trong c¸c ngµnh kinh tÕ BiÓu 5: Vèn cè ®Þnh du lÞch ph©n theo lÜnh vùc ®Çu t− vµ khu vùc së h÷u BiÓu 6: Tû träng vèn cè ®Þnh du lÞch trong tæng vèn cè ®Þnh nÒn kinh tÕ quèc d©n chia theo lÜnh vùc BiÓu 7: Chi tiªu ChÝnh phñ cho xóc tiÕn vµ ph¸t triÓn du lÞch. KÕt cÊu néi dung c¸c biÓu kÌm theo sè liÖu cô thÓ n¨m 200l xem trong b¸o c¸o tæng hîp. Tõ nghiªn cøu néi dung, kÕt cÊu hÖ thèng TSA cña mét sè n−íc trªn thÕ giíi vµ khu vùc cho thÊy, nãi chung c¸c n−íc ®Òu ®· trªn c¬ së nghiªn cøu néi dung, kÕt cÊu chuÈn cña hÖ thèng TSA cña WTO ®Ó x©y dùng hÖ thèng TSA cho n−íc m×nh. Tuy nhiªn, cã thÓ do yªu cÇu th«ng tin, ®Æc ®iÓm vÒ ph¸t triÓn ngµnh du lÞch cña mçi n−íc vµ ®Æc biÖt lµ do ®iÒu kiÖn nguån th«ng tin ë mçi n−íc cã nh÷ng h¹n chÕ nhÊt ®Þnh cña m×nh. Do ®ã khi thiÕt lËp hÖ thèng TSA ®· cã nh÷ng vËn dông, c¶i biªn nhÊt ®Þnh cho phï hîp víi t×nh h×nh thùc tÕ cña tõng n−íc. ë n−íc ta ngµnh du lÞch còng míi ph¸t triÓn, thèng kª du lÞch vÉn cßn nhiÒu h¹n chÕ, c¸c nguån th«ng tin vÒ mÆt cung cña du lÞch tõ c¸c ngµnh ho¹t ®éng cã liªn quan ch−a ®¸p øng ®−îc ®Çy ®ñ c¸c yªu cÇu hÖ thèng TSA cña WTO. V× vËy kinh nghiÖm thùc tÕ ®· vËn dông cña mét sè quèc gia trªn thÕ giíi vµ khu vùc nµy lµ nh÷ng kinh nghiÖm rÊt quan träng ®èi víi viÖc nghiªn cøu vËn dông hÖ thèng TSA cña WTO vµo ViÖt Nam cho phï hîp vµ kh¶ thi. II. Kh¶ n¨ng vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cña tæ chøc du lÞch thÕ giíi vµo ViÖt Nam A. Thùc tr¹ng ph¸t triÓn thèng kª du lÞch ViÖt Nam 1. Thùc tr¹ng thèng kª du lÞch ViÖt Nam Thèng kª du lÞch ViÖt Nam ®· ®−îc ®Æt ra tõ nh÷ng ngµy ®Çu ngµnh Du lÞch míi ®−îc h×nh thµnh. Tr−íc ®©y trong thêi bao cÊp c¸c ë thËp kû 60, vµ 80 cña thÕ kû tr−íc, thèng kª du lÞch th−êng chØ ®−îc thu thËp th«ng tin qua h×nh thøc ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú cho c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch vµ kh¸ch 178
 8. s¹n thuéc khu vùc kinh tÕ Nhµ n−íc. ViÖc thèng kª sè l−ît kh¸ch, ngµy kh¸ch du lÞch chñ yÕu chØ th«ng qua sè kh¸ch du lÞch cã nghØ ë c¸c c¬ së l−u tró du lÞch. Kh¸i niÖm vÒ du lÞch còng rÊt h¹n hÑp chØ bao gåm nh÷ng ng−êi thuÇn tuý ®i th¨m quan, nghØ ng¬i, vui ch¬i gi¶i trÝ, kh«ng theo ®óng ph¹m vi cña WTO ®· tr×nh bµy ë trªn. Tuy nhiªn trong nh÷ng n¨m gÇn ®©y cña thêi kinh tÕ thÞ tr−êng, më cöa kh¸i niÖm vÒ du lÞch ®· dÇn dÇn tiÕp cËn víi kh¸i niÖm cña quèc tÕ. VÒ ph−¬ng ph¸p thèng kª thu thËp th«ng tin ®· cã nhiÒu c¶i tiÕn, ®· kÕt hîp ®−îc ph−¬ng ph¸p thèng kª truyÒn thèng tr−íc ®©y lµ thu thËp th«ng tin b»ng h×nh thøc ban hµnh c¸c chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú, c¸c cuéc ®iÒu tra chuyªn m«n. Do vËy nguån th«ng tin vÒ du lÞch ®· thu thËp ®−îc ngµy cµng ®Çy ®ñ vµ phong phó h¬n, ®¸p øng ®−îc yªu cÇu th«ng tin qu¶n lý, ®iÒu hµnh cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh vµ ng−êi dïng tin ngµy cµng tèt h¬n. Mét sè ph−¬ng ph¸p c¬ b¶n ®Ó thu thËp th«ng tin thèng kª vÒ ho¹t ®éng du lÞch vµ liªn quan ®Õn ngµnh ho¹t ®éng du lÞch ë n−íc ta hiÖn nay nh− sau: a. VÒ thèng kª kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam vµ ng−êi ViÖt Nam ra n−íc ngoµi Sè liÖu vÒ kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam ®−îc thu thËp tõ c¸c c¬ quan qu¶n lý xuÊt c¶nh. H×nh thøc thu thËp th«ng tin nµy lµ dùa vµo chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú th¸ng vÒ xuÊt nhËp c¶nh ViÖt Nam. Víi chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú hiÖn nay sè l−îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt nam vµ ng−êi ViÖt Nam ®i du lÞch n−íc ngoµi ®· ®−îc thèng kª cËp nhËt th−êng xuyªn hµng th¸ng, quÝ vµ n¨m vÒ tæng sè kh¸ch còng nh− c¸c chØ tiªu ph©n tæ, ph©n tÝch theo môc ®Ých chuyÕn ®i, theo quèc tÞch, thÞ tr−êng du lÞch vµ theo ph−¬ng tiÖn cña chuyÕn ®i,… ®©y lµ mét nguån th«ng tin kh¸ ®Çy ®ñ, chi tiÕt vµ cã hÖ thèng ®Ó lµm c¬ së lËp c¸c tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cã liªn quan ë n−íc ta hiÖn nay. b. VÒ thèng kª kh¸ch du lÞch néi ®Þa Thèng kª kh¸ch du lÞch néi ®Þa l©u nay ch−a ®−îc quan t©m ®óng møc. Cho ®Õn nay vÉn ch−a cã mét ch−¬ng tr×nh nghiªn cøu vµ ch−a cã mét ph−¬ng ph¸p cô thÓ nµo ®Ó thèng kª sè l−îng kh¸ch ®i du lÞch trong n−íc mét c¸ch ®Çy ®ñ, cã hÖ thèng vµ chÝnh x¸c, mÆc dï sè l−îng kh¸ch du lÞch néi ®Þa ngµy cµng lín. ViÖc thèng kª sè l−îng ng−êi ®i du lÞch trong n−íc hiÖn nay chñ yÕu míi thèng kª ®−îc sè ng−êi ®i du lÞch cã nghØ t¹i c¸c c¬ së l−u tró du lÞch cã ®¨ng ký kinh doanh. Cßn sè kh¸ch ®i du lÞch trong ngµy vµ sè kh¸ch du lÞch nghØ t¹i c¸c 179
 9. nhµ nghØ nhµ kh¸ch ch−a ®¨ng ký kinh doanh, c¸c nhµ nghØ nhµ kh¸ch cña c¸c c¬ quan, xÝ nghiÖp, nhµ nghØ cuèi tuÇn, nhµ nghØ thø hai, nhµ nghØ cña d©n... ch−a thèng kª ®−îc mét c¸ch ®Çy ®ñ vµ chÝnh x¸c. §©y lµ nh÷ng khã kh¨n khi lËp c¸c tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch ë n−íc ta. c. VÒ thèng kª c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch Ph−¬ng ph¸p thèng kª vÒ ho¹t ®éng du lÞch vµ c¬ së l−u tró du lÞch ë n−íc ta th−êng ®−îc ¸p dông theo hai h×nh thøc thèng kª c¬ b¶n sau: - Ph−¬ng ph¸p ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú §©y lµ ph−¬ng ph¸p truyÒn thèng, hiÖn nay vÉn ®ang ®−îc ¸p dông ®èi víi c¸c c¬ së kinh tÕ lµ doanh nghiÖp ho¹t ®éng kinh doanh du lÞch vµ c¬ së l−u tró du lÞch. Trªn c¬ së c¸c chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú nµy hµng th¸ng, hµng quÝ, n¨m n¨m chóng ta ®· thu thËp ®−îc kh¸ ®Çy ®ñ th«ng tin vÒ sè c¬ së, sè lao ®éng, sè buång gi−êng, sè luît kh¸ch, ngµy nghØ t¹i c¸c c¬ së l−u tró du lÞch. §©y lµ mét nguån th«ng tin quan träng ®Ó tæng hîp c¸c chØ tiªu thèng kª vÒ ho¹t ®éng du lÞch vµ tÝnh to¸n x©y dùng ®−îc c¸c tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cã liªn quan - Theo ph−¬ng ph¸p ®iÒu tra chuyªn m«n Nh»m ®¸p øng ®−îc yªu cÇu th«ng tin ngµy cµng lín vÒ qu¶n lý du lÞch, phôc vô tèt h¬n c¸c yªu cÇu nghiªn cøu, l·nh ®¹o, chØ ®¹o cña c¸c cÊp, c¸c ngµnh kinh tÕ x· héi, trong nh÷ng n¨m qua chóng ta ®· tiÕn hµnh ®−îc mét sè cuéc ®iÒu tra chuyªn ®Ò hoÆc ®iÒu tra kÕt hîp, lång ghÐp vÒ ho¹t ®éng du lÞch vµo c¸c cuéc ®iÒu tra kh¸c nh− c¸c cuéc ®iÒu tra sè c¬ së sè lao ®éng, vèn, tµi s¶n doanh thu, chi phÝ lç l·i ®èi víi c¸c doanh nghiÖp, hé s¶n xuÊt kinh doanh c¸ thÓ vÒ ho¹t ®«ng kinh doanh du lÞch, kinh doanh l−u tró du lÞch ®Þnh kú 1/3, 1/7 vµ 1/10 hµng n¨m. §iÒu tra mÉu nhá doanh thu ho¹t ®éng du lÞch, lo¹t ®éng kh¸ch s¹n nhµ hµng hµng th¸ng, quÝ, tiÕn hµnh mét sè cuéc ®iÒu tra chuyªn ®Ò vÒ chi tiªu cña kh¸ch quèc tÕ vµ kh¸ch du lÞch néi ®Þa. §Æc biÖt h¬n, trong th¸ng l l n¨m 2003 võa qua Tæng côc Thèng kª ®· tiÕn cuéc ®iÒu tra kh¸ch du lÞch qua c¸c cöa khÈu biªn giíi vµ ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch t¹i c¸c cë së l−u tró du lÞch. Cì mÉu ®iÒu tra chi tiªu kh¸ch du lÞch lÇn nµy kh¸ lín víi 23.000 phiÕu ®iÒu tra chi tiªu kh¸ch du lÞch trong n−íc vµ 180
 10. 7.000 phiÕu ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ. Néi dung cña cuéc ®iÒu tra chi tiªu kh¸ch du lÞch trong n−íc vµ quèc tÕ lÇn nµy kh¸ phong phó vµ chi tiÕt. Trong phiÕu ®iÒu tra ¸p dông ®èi víi kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam bao gåm c¸c chØ tiªu ph¶n ¸nh vÒ tæng sè tiÒn chi tiªu vµ c¬ cÊu chi tiªu theo c¸c s¶n phÈm vµ theo tõng lo¹i kh¸ch, theo ph−¬ng tiÖn, môc ®Ých, ®é tuæi, nghÒ nghiÖp vµ quèc tÞch cña kh¸ch. §©y lµ mét nguån th«ng tin rÊt quan träng ch−a bao giê cã ë n−íc ta. Dùa vµo nguån th«ng tin nµy vµ c¸c th«ng tin vÒ sè l−îng kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam hµng th¸ng, hµng quÝ, hµng n¨m thu thËp th«ng qua chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú ¸p dông cho c¸c c¬ së qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh nãi trªn ta sÏ tÝnh to¸n ®−îc c¸c chØ tiªu trong c¸c tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cã liªn quan trong hÖ thèng TSA. §èi víi ®iÒu tra chi tiªu kh¸ch trong n−íc còng thu thËp ®−îc nh÷ng th«ng tin t−¬ng tù nh− ®èi víi kh¸ch quèc tÕ. KÕt qu¶ ®iÒu tra nµy cho phÐp tæng hîp vµ tÝnh to¸n c¸c tµi kho¶n trong TSA ®èi víi kh¸ch du lÞch trong n−íc. VÒ thèng kª theo mÆt cung du lÞch, mÆc dï ®Õn nay ch−a tæ chøc thu thËp th«ng tin riªng d−íi h×nh thøc mét cuéc ®iÒu tra chuyªn m«n. Nh−ng trªn thùc tÕ chóng ta ®· cã c¸c chÕ ®é b¸o c¸o vµ c¸c cuéc ®iÒu tra theo tõng chuyªn ngµnh, tõng lÜnh vùc nh− c¸c thèng kª ®Þnh kú vµ kh«ng ®Þnh kú vÒ vËn t¶i hµnh kh¸ch theo tõng lo¹i ph−¬ng tiÖn (hµng kh«ng, hµng h¶i, ®−êng bé, ®−êng s¾t) vµ theo tõng cù ly vËn chuyÓn. T−¬ng tù c¸c chÕ ®é b¸o c¸o vµ ®iÒu tra trong lÜnh vùc thèng kª th−¬ng nghiÖp, kh¸ch s¹n, nhµ hµng, dÞch vô,... ®· vµ ®ang tiÕn hµnh ®Òu lµ nh÷ng nguån th«ng tin cã thÓ khai th¸c, xö lý, tæng hîp vµ tÝnh to¸n ®−îc c¸c chØ tiªu theo mÆt cung cña du lÞch, phôc vô cho viÖc lËp c¸c tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch. Tuy nhiªn, tÊt c¶ c¸c nguån th«ng tin vÒ ho¹t ®éng du lÞch vµ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng du lÞch ë n−íc ta hiÖn nay vÉn cßn rÊt quÌ quÆt, khËp khiÔng vµ cßn thiÕu rÊt nhiÒu m¶ng th«ng tin cã liªn quan, nªn viÖc tÝnh to¸n vµ lËp c¸c tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch ë n−íc ta hiÖn nay rÊt khã kh¨n, ch−a cã c¬ së ®Ó cã thÓ lËp ®−îc mét c¸ch ®Çy ®ñ c¸c b¶ng biÓu theo hÖ thèng TSA theo khuyÕn nghÞ cña Tæ chøc du lÞch thÕ giíi. 181
 11. B. Kh¶ n¨ng tiÕp cËn vµ vËn dông hÖ thèng tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch cña Tæ chøc du lÞch thÕ giíi ë ViÖt Nam 1. VÒ kh¶ n¨ng tiÕp cËn hÖ thèng TSA cña WTO Thùc hiÖn ®−êng lèi ®æi míi më cöa chóng ta ®· cã c¸c c¬ héi ®Ó tiÕp cËn vµ thùc tÕ chóng ta ®· tõng b−íc tiÕp cËn ®−îc c¸c lý luËn c¬ b¶n còng nh− c¸c ph−¬ng ph¸p nghiÖp vô chuyªn m«n vÒ qu¶n lý nÒn kinh tÕ thÞ tr−êng cña thÕ giíi hiÖn ®¹i. Trong lÜnh vùc thèng kª, h¬n 10 n¨m nghiªn cøu vµ triÓn khai thùc hiÖn theo hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia (SNA). §©y lµ mét tiÒn ®Ò quan träng thèng nhÊt ®Ó chóng ta cã thÓ tiÕp cËn ®−îc hÖ thèng TSA cña WTO. VÒ thèng kª du lÞch ®Õn nay mét sè kh¸i niÖm c¬ b¶n vÒ du lÞch cña WTO ®· ®−îc nghiªn cøu vµ vËn dông trong c¸c chÕ ®é ®iÒu tra vµ b¸o thèng kª du lÞch còng nh− c¸c tµi liÖu h−íng dÉn nghiÖp vô vÒ thèng kª du lÞch. §ã lµ c¸c kh¸i niÖm du lÞch, kh¸i niÖm kh¸ch du lÞch, kh¸ch du lÞch trong n−íc, kh¸ch du lÞch quèc tÕ, kh¸i niÖm c¬ së l−u tró du lÞch, chi tiªu du lÞch,… ®· nªu ë trªn. VÒ hÖ thèng chØ tiªu vµ ph−¬ng ph¸p thèng kª còng ®· vµ ®ang tõng b−íc ®−îc nghiªn cøu vËn dông vµo c«ng t¸c thèng kª du lÞch trong nhiÒu n¨m qua ë n−íc ta. Chóng ta ®· tham gia kh¸ sím c¸c cuéc héi th¶o quèc tÕ vÒ TSA ®−îc tæ chøc ë Ên §é n¨m 1998, Th¸i Lan n¨m 2000 vµ Philippin n¨m 2003. Cã thÓ thÊy r»ng, cho ®Õn nay chóng ta ®· cã nh÷ng cè g¾ng vµ tiÕp cËn hÖ thèng TSA tõ kh¸ l©u. §ã lµ tiÒn ®Ò ®Ó chóng ta cã thÓ vËn dông hÖ thèng TSA ë ViÖt Nam. 2. Kh¶ n¨ng vËn dông hÖ thèng TSA ë n−íc ta Víi hÖ thèng th«ng tin ®· ®−îc tæ chøc thu thËp th−êng xuyªn; ®Þnh kú cã hÖ thèng hµng n¨m theo h×nh thøc ban hµnh chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú ¸p dông cho c¸c ®¬n vÞ kinh tÕ c¬ së, ban hµnh cho c¸c Bé ngµnh, c¸c c¬ quan qu¶n lý cïng víi c¸c nguån th«ng tin thu thËp th«ng qua c¸c cuéc ®iÒu tra ®Þnh kú vµ kh«ng ®Þnh kú cã liªn quan. §Æc biÖt lµ tõ kÕt qu¶ cuéc ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch n¨m 2003 hiÖn nay ®ang xö lý tæng hîp th× tr−íc m¾t chóng ta thÊy ®· cã nh÷ng ®iÒu kiÖn nhÊt ®Þnh vµ nÕu ®−îc tiÕp tôc quan t©m nghiªn cøu c¶i tiÕn thªm néi dung c¸c chÕ ®é b¸o c¸o ®Þnh kú còng nh− c¸c cuéc ®iÒu tra cã 182
 12. liªn quan th× chóng ta hoµn toµn cã ®ñ kh¶ n¨ng vËn dông ®Ó lËp ®−îc mét sè tµi kho¶n vÖ tinh du lÞch theo hÖ thèng TSA cña WTO, trªn c¬ së cã ®¬n gi¶n ho¸ vµ c¶i biªn thªm ë n−íc ta theo 10 biÓu mÉu sau ®©y: BiÓu 1: Tiªu dïng du lÞch kh¸ch quèc tÕ theo s¶n phÈm chñ yÕu (tiªu dïng cuèi cïng b»ng tiÒn mÆt) Tæng sè tiÒn Trong ®ã chi tiªu cña Kh¸ch S¶n phÈm chñ yÕu Kh¸ch kh¸ch du nghØ qua trong ngµy lÞch ®ªm A 1 2 3 Tæng sè A. S¶n phÈm ®Æc tr−ng du lÞch I. DÞch vô l−u tró x 1. Kh¸ch s¹n vµ c¸c c¬ së l−u tró t−¬ng tù x 2. Nhµ nghØ thø hai x x x II. Thùc phÈm vµ dÞch vô ¨n uèng III. DÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch 1. §−êng s¾t quèc gia 2. §−êng bé 3. §−êng hµng kh«ng 4. §−êng thuû 5. DÞch vô hç trî vËn t¶i 6. DÞch vô cho thuª ph−¬ng tiÖn 7. DÞch vô b¶o d−ìng söa ch÷a ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch IV. §¹i lý du lÞch, du lÞch l÷ hµnh, h−íng dÉn du lÞch 1. §¹i lý du lÞch 2. Du lÞch l÷ hµnh 3. DÞch vô th«ng tin, h−íng dÉn du lÞch V. DÞch vô v¨n ho¸, thÓ thao, vui ch¬i, gi¶i trÝ VI. DÞch vô phôc vô du lÞch kh¸c B. Hµng ho¸ vµ dÞch vô liªn quan kh¸c Nguån sè liÖu vµ ph−¬ng ph¸p ®Ó lËp biÓu nµy lµ kÕt hîp c¸c th«ng tin thu thËp tõ c¸c cuéc ®iÒu tra vµ b¸o c¸o ®Þnh kú vÒ vËn chuyÓn hµnh kh¸ch theo tõng lo¹i ph−¬ng tiÖn; sè liÖu ®iÒu tra vµ b¸o c¸o vÒ kh¸ch s¹n, nhµ hµng, du lÞch vµ dÞch vô hµng n¨m vµ khai th¸c sè liÖu ®iÒu tra chi tiªu cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ n¨m 2003 ®Ó tÝnh to¸n, tæng hîp. 183
 13. BiÓu 2: Tiªu dïng du lÞch kh¸ch néi ®Þa theo s¶n phÈm chñ yÕu (tiªu dïng cuèi cïng b»ng tiÒn mÆt) Tæng sè Trong ®ã tiÒn chi S¶n phÈm chñ yÕu tiªu cña Kh¸ch Kh¸ch nghØ kh¸ch du trong ngµy qua ®ªm lÞch A 1 2 3 Tæng sè A. S¶n phÈm ®Æc tr−ng du lÞch I. DÞch vô l−u tró x 1. Kh¸ch s¹n vµ c¸c c¬ së l−u tró t−¬ng tù x 2. Nhµ nghØ thø hai x x x II. Thùc phÈm vµ dÞch vô ¨n uèng III. DÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch 1. §−êng s¾t quèc gia 2. §−êng bé 3. §−êng hµng kh«ng 4. §−êng thuû 5. DÞch vô hç trî vËn t¶i 6. DÞch vô cho thuª ph−¬ng tiÖn 7. DÞch vô b¶o d−ìng söa ch÷a ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch IV. §¹i lý du lÞch, du lÞch l÷ hµnh, h−íng dÉn du lÞch 1. §¹i lý du lÞch 2. Du lÞch l÷ hµnh 3. DÞch vô th«ng tin, h−íng dÉn du lÞch V. DÞch vô v¨n ho¸, thÓ thao, vui ch¬i, gi¶i trÝ VI. DÞch vô phôc vô du lÞch kh¸c B. Hµng ho¸ vµ dÞch vô liªn quan kh¸c Nguån sè liÖu: t−¬ng tù biÓu 1. 184
 14. BiÓu 3: Tiªu dïng du lÞch cña kh¸ch trong n−íc ®i ra n−íc ngoµi (tiªu dïng cuèi cïng b»ng tiÒn mÆt tr−íc vµ sau chuyÕn ®i) Tæng sè tiÒn Trong ®ã S¶n phÈm chñ yÕu chi tiªu cña Kh¸ch Kh¸ch nghØ kh¸ch du lÞch trong ngµy qua ®ªm A 1 2 3 Tæng sè A. S¶n phÈm ®Æc tr−ng du lÞch I. DÞch vô l−u tró x 1. Kh¸ch s¹n vµ c¸c c¬ së l−u tró t−¬ng tù x 2. Nhµ nghØ thø hai x x x II. Thùc phÈm vµ dÞch vô ¨n uèng III. DÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch 1. §−êng s¾t quèc gia 2. §−êng bé 3. §−êng hµng kh«ng 4. §−êng thuû 5. DÞch vô hç trî vËn t¶i 6. DÞch vô cho thuª ph−¬ng tiÖn 7. DÞch vô b¶o d−ìng söa ch÷a ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch IV. §¹i lý du lÞch, du lÞch l÷ hµnh, h−íng dÉn du lÞch 1. §¹i lý du lÞch 2. Du lÞch l÷ hµnh 3. DÞch vô th«ng tin, h−íng dÉn du lÞch V. DÞch vô v¨n ho¸, thÓ thao, vui ch¬i, gi¶i trÝ VI. DÞch vô phôc vô du lÞch kh¸c B. Hµng ho¸ vµ dÞch vô liªn quan kh¸c Nguån sè liÖu vµ ph−¬ng ph¸p: Chñ yÕu thu thËp tõ c¸c c¬ së kinh doanh du lÞch l÷ hµnh. L−u ý chØ tÝnh c¸c kho¶n chi tr−íc vµ sau chuyÕn ®i ë trªn n−íc ta kh«ng tÝnh c¸c kho¶n chi ë n−íc ta ®i du lÞch. CÇn khai th¸c c¬ cÊu chi tiªu cña kh¸ch cña mét sè tour ®¹i diÖn tõ ®ã sÏ tÝnh to¸n suy réng cho toµn bé c¸c tour trong kú. 185
 15. BiÓu 4: Tiªu dïng du lÞch trªn l·nh thæ chi theo s¶n phÈm chñ yÕu (tiªu dïng cuèi cïng b»ng tiÒn mÆt) Tæng sè tiÒn Trong ®ã S¶n phÈm chñ yÕu chi tiªu cña Kh¸ch Kh¸ch nghØ kh¸ch du lÞch trong ngµy qua ®ªm A 1 2 3 Tæng sè A. S¶n phÈm ®Æc tr−ng du lÞch I. DÞch vô l−u tró 1. Kh¸ch s¹n vµ c¸c c¬ së l−u tró t−¬ng tù 2. Nhµ nghØ thø hai II. Thùc phÈm vµ dÞch vô ¨n uèng III. DÞch vô vËn chuyÓn hµnh kh¸ch 1. §−êng s¾t quèc gia 2. §−êng bé 3. §−êng hµng kh«ng 4. §−êng thuû 5. DÞch vô hç trî vËn t¶i 6. DÞch vô cho thuª ph−¬ng tiÖn 7. DÞch vô b¶o d−ìng söa ch÷a ph−¬ng tiÖn vËn chuyÓn hµnh kh¸ch IV. §¹i lý du lÞch, du lÞch l÷ hµnh, h−íng dÉn du lÞch 1. §¹i lý du lÞch 2. Du lÞch l÷ hµnh 3. DÞch vô th«ng tin, h−íng dÉn du lÞch V. DÞch vô v¨n ho¸, thÓ thao, vui ch¬i, gi¶i trÝ VI. DÞch vô phôc vô du lÞch kh¸c B. Hµng ho¸ vµ dÞch vô liªn quan kh¸c Nguån sè liÖu vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh: Tæng hîp sè liÖu trong c¸c biÓu 1, 2 vµ 3 ë trªn 186
 16. BiÓu 5: Tiªu dïng cña kh¸ch du lÞch quèc tÕ chia theo s¶n phÈm chñ yÕu vµ theo khu vùc thÞ tr−êng Trong ®ã Vui Mua Chi y Chi Chi ®i Chi ch¬i hµng Tæng Chi tÕ cho l¹i t¹i phÝ gi¶i trÝ ho¸ Chi sè cho ch¨m ¨n ViÖt th¨m v¨n quµ kh¸c ë sãc søc uèng Nam quan ho¸ thÓ l−u khoÎ thao niÖm A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng sè I. Ch©u ¸ 1. §«ng Nam ¸ Campuchia Indonexia Lµo Malaixia Mianma Philippin Singapo Th¸i Lan 2. §«ng B¾c ¸ Trung Quèc Hång K«ng NhËt B¶n Hµn Quèc §µi Loan 3. Trung §«ng 4. Nam ¸ II. Ch©u ¢u 1. §«ng ¢u Liªn Bang Nha 2. T©y B¾c ¢u Anh ¸o BØ §an M¹ch PhÇn Lan 187
 17. Ph¸p §øc Italia Hµ Lan Na uy T©y Ban Nha Thuþ §iÓn Thuþ Sü III. Ch©u phi IV. Ch©u Mü 1. B¾c Mü Mü Canada 2. Trung Mü 3. Nam Mü V. Ch©u §¹i D−¬ng Australia Nizil©n Nguån sè liÖu vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh: Dùa vµo nguån th«ng tin kh¸ch quèc tÕ ®Õn ViÖt Nam hµng th¸ng, quý vµ n¨m thu thËp theo chÕ ®é b¸o c¸o thèng kª ®Þnh kú ban hµnh cho Côc qu¶n lý xuÊt nhËp c¶nh thuéc Bé C«ng an vµ Bé T− lÖnh Bé ®éi biªn phßng thuéc Bé Quèc phßng vµ kÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu du lÞch n¨m 2003 ®Ó tÝnh to¸n suy réng. 188
 18. BiÓu 6: Tiªu dïng du lÞch mét sè s¶n phÈm chñ yÕu ë mét sè ®Þa ph−¬ng Trong ®ã Vui Mua Chi Chi y Chi Chi ch¬i hµng Tæng Chi ®i l¹i tÕ cho phÝ gi¶i trÝ ho¸ Chi sè cho t¹i ch¨m ¨n th¨m v¨n quµ kh¸c ë ViÖt sãc søc uèng quan ho¸ thÓ l−u Nam khoÎ thao niÖm A 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Tæng sè 1. Hµ Néi 2. Tp. Hå ChÝ Minh 3. H¶i Phßng 4. Lao Cai 5. L¹ng S¬n 6. Qu¶ng Ninh 7. Thanh Ho¸ 8. NghÖ An 9. Qu¶ng B×nh 10. Qu¶ng TrÞ 11. Thõa Thiªn HuÕ 12. §µ N½ng 13. Qu¶ng Nam 14. B×nh §Þnh 15. Kh¸nh Hoµ 16. Gia Lai 17. L©m §ång 18. B×nh ThuËn 19. T©y Ninh 20. CÇn Th¬ 21. An Giang Nguån sè liÖu vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh: Dùa vµo sè liÖu cña c¸c cuéc ®iÒu tra vµ b¸o c¸o ®Þnh kú hµng n¨m vÒ kh¸ch s¹n, nhµ hµng, du lÞch vµ dÞch vô (c¸c chØ tiªu vÒ sè l−ît kh¸ch, ngµy kh¸ch nghØ t¹i c¸c c¬ së l−u tró du lÞch) vµ kÕt qu¶ ®iÒu tra chi tiªu kh¸ch du lÞch n¨m 2003 ®Ó tæng hîp, tÝnh to¸n, suy réng. 189
 19. BiÓu 7: §ãng gãp cña ngµnh ho¹t ®éng du lÞch trong nÒn kinh tÕ quèc d©n §¬n vÞ tÝnh: triÖu ®ång Tæng s¶n ThuÕ vµ c¸c Thu nhËp Lao ®éng Gi¸ trÞ phÈm trong kho¶n nép cña ng−êi (1000 s¶n xuÊt n−íc cho nhµ n−íc lao ®éng ng−êi) A 1 2 3 4 5 A. Toµn nÒn kinh tÕ B. Ngµnh Du lÞch 1. Du lÞch quèc tÕ 2. Du lÞch néi ®Þa 3. Du lÞch ra n−íc ngoµi 4. §Çu t− du lÞch 5. Xóc tiÕn du lÞch C. Tû träng ngµnh du lÞch trong toµn nÒn kinh tÕ quèc d©n 1. Du lÞch quèc tÕ 2. Du lÞch néi ®Þa 3. Du lÞch ra n−íc ngoµi 4. §Çu t− du lÞch 5. Xóc tiÕn du lÞch Nguån sè liÖu vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh: Dùa vµo sè liÖu c¸c biÓu tæng hîp ë trªn, kÕt hîp víi c¸c th«ng tin tæng hîp trong hÖ thèng tµi kho¶n quèc gia vµ c¸c th«ng tin vÒ ®Çu t− xóc tiÕn cña ngµnh du lÞch ®Ó tÝnh to¸n tæng hîp 190
 20. BiÓu 8: Sè c¬ së vµ sè lao ®éng trong ngµnh du lÞch T×nh tr¹ng lao ®éng Tæng Tæng Tr®: Lao ®éng Lao sè c¬ sè lao Tr®: Tr®: Tr®: h−ëng ®éng së ®éng N÷ n÷ n÷ l−¬ng kh¸c Tæng sè 1. Kh¸ch s¹n vµ c¬ së l−u tró t−¬ng tù 2. Nhµ nghØ thø hai x x x x x x 3. Nhµ hµng 4. VËn t¶i hµnh kh¸ch ®−êng s¾t 5. VËn t¶i hµnh kh¸ch ®−êng bé 5. VËn t¶i hµnh kh¸ch ®−êng thuû 7. VËn t¶i hµnh kh¸ch ®−êng kh«ng 8. DÞch vô cho thuª xe kh¸ch 9. §¹i lý du lÞch vµ c¸c dÞch vô t−¬ng tù 10. DÞch vô v¨n ho¸ 11. DÞch vô vui ch¬i gi¶i trÝ Nguån sè liÖu vµ ph−¬ng ph¸p tÝnh: C¨n cø vµo sè liÖu ®iÒu tra ®Þnh kú hµng n¨m vµ sè liÖu b¸o c¸o tæng hîp cña c¸c ngµnh cã liªn quan ®Ó tÝnh to¸n tæng hîp 191

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản