intTypePromotion=1
ADSENSE

Đề tài: “Những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay”.

Chia sẻ: Phan Ngi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:46

113
lượt xem
27
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đề tài: “những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế việt nam trong giai đoạn hiện nay”.', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đề tài: “Những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay”.

 1. BÁO CÁO TỐT NGHIỆP Đề tài “Những biện pháp cơ bản để tăng cường huy động vốn đầu tư trong nước phục vụ cho phát triển kinh tế Việt nam trong giai đoạn hiện nay”
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi më ®Çu Trong giai ®o¹n hiÖn nay, vèn lµ mét ho¹t ®éng vËt chÊt quan träng cho mäi ho¹t ®éng cña nÒn kinh tÕ. Nhu cÇu vÒ vèn ®ang næi lªn nh­ mét vÊn ®Ò cÊp b¸ch. §Çu t­ vµ t¨ng tr­ëng vèn lµ mét cÆp ph¹m trï cña t¨ng tr­ëng kinh tÕ, ®Ó thùc hiÖn chiÕn l­îc ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ trong giai ®o¹n hiÖn nay ë n­íc ta cÇn ®Õn mét l­îng vèn lín. Vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi lu«n lµ vÊn ®Ò quan träng vµ cÊp b¸ch trong cuéc sèng hiÖn nay vµ nhiÒu n¨m tíi ë n­íc ta. §­¬ng nhiªn ®Ó duy tr× nh÷ng thµnh qu¶ ®· ®¹t ®­îc cña nÒn kinh tÕ nhê mÊy n¨m ®æi míi võa qua, gi÷ v÷ng nhÞp ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cao, tr¸nh cho ®Êt n­íc r¬i vµo t×nh tr¹ng l¹c “tôt hËu” so víi nhiÒu n­íc l¸ng giÒng trong khu vùc vµ trªn thÕ giíi. Trong giai ®o¹n hiÖn nay n­íc ta ®ang t×m mäi c¸ch kh¬i dËy mäi nguån vèn trong n­íc tõ b¶n th©n nh©n d©n vµ viÖc sö dông cã hiÖu qu¶ nguån vèn ®· cã t¹i c¸c c¬ së quèc doanh. Nguån n­íc ngoµi tõ ODA, NGO vµ tõ ®Çu t­ trùc tiÕp n­íc ngoµi FDI. Tuy nhiªn cÇn thÊy râ nguån vèn trong n­íc lµ chñ yÕu, nguån vèn trong n­íc võa phong phó võa chñ ®éng n»m trong tÇm tay. Nguån trong n­íc võa lµ tiÒn ®Ò võa lµ ®iÒu kiÖn ®Ó “ ®ãn” c¸c nguån vèn tõ n­íc ngoµi. Nguån vèn n­íc ngoµi sÏ kh«ng huy ®éng ®­îc nhiÒu vµ sö dông cã hiÖu qu¶ khi thiÕu nguån vèn “b¹n hµng” trong n­íc. MÆc dï ®iÒu kiÖn quèc tÕ thuËn lîi ®· më ra nh÷ng kh¶ n¨ng to lín ®Ó huy ®éng nguån vèn tõ bªn ngoµi, nh­ng nguån vèn ë trong n­íc ®­îc xem lµ quyÕt ®Þnh cho sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng vµ ®éc lËp cña nÒn kÞnh tÕ. Qua nghiªn cøu thùc tÕ, vµ víi c¬ së kiÕn thøc ®· tÝch luü ®­îc trong thêi gian qua em nhËn thÊy tÇm quan träng cña viÖc huy ®éng nguån vèn ®Çu t­ trong n­íc phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam trong giai ®o¹n hiÖn nay. Còng nh­ xuÊt ph¸t tõ tÝnh cÊp thiÕt cña vÊn ®Ò nµy, em chän ®Ò
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. tµi: “Nh÷ng biÖn ph¸p c¬ b¶n ®Ó t¨ng c­êng huy ®éng vèn ®Çu t­ trong n­íc phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam trong giai ®o¹n hiÖn nay”. Néi dung cña ®Ò tµi nµy bao gåm c¸c néi dung sau: PhÇn I: C¬ së ph­¬ng ph¸p luËn ®Ó huy ®éng nguån vèn. PHÇN II: Thùc tr¹ng huy ®éng vèn trong n­íc trong thêi gian qua ë ViÖt nam. PhÇn III: §Þnh h­íng vµ gi¶i ph¸p huy ®éng vèn trong n­íc ë ViÖt nam trong thêi gian tíi. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n c« PGS.TS. L­u ThÞ H­¬ng ®· tËn t×nh h­íng dÉn em vµ t¹o mäi ®iÒu kiÖn gióp ®ì em hoµn thµnh ®Ò tµi nµy. V× thêi gian còng nh­ kh¶ n¨ng cã h¹n, cho nªn bµi viÕt nµy kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu xãt . Em rÊt mong nhËn ®­îc sù gãp ý cña thÇy, c« vµ cña c¸c b¹n. Hµ néi, ngµy 10/ 2/2003 Sinh viªn thùc hiÖn. §inh ThÞ Thu HuyÒn
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. PHÇN I: C¬ së ph­¬ng ph¸p luËn ®Ó huy ®éng nguån vèn I/ Nh÷ng vÊn ®Ò lý luËn vÒ vèn phôc vô cho ph¸t triÓn kinh tÕ ViÖt nam. Tr­íc hÕt, vèn lµ ®iÒu kiÖn tiªn quyÕt ®Ó duy tr× vµ ph¸t triÓn s¶n xuÊt, ®ång thêi lµ c¬ së ®Ó ph©n phèi lîi nhuËn vµ ®¸nh gi¸ hiÖu qña c¸c ho¹t ®éng kinh tÕ, nã bao gåm nh÷ng nguån vËt t­ vµ tµi s¶n trong c¸c doanh nghiÖp, nguån tiÒn mÆt hoÆc c¸c tµi s¶n kh¸c dù tr÷ trong d©n. V× vËy, chÝnh s¸ch t¹o vèn c¬ b¶n ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c lîi Ých cña ng­êi cã vèn vµ do ®ã, viÖc sö dông vèn nhÊt thiÕt ph¶i tu©n thñ nguyªn t¾c hiÖu qu¶ kinh tÕ. Môc tiªu cña chÝnh s¸ch t¹o vèn tr­íc hÕt vµ chñ yÕu lµ t¹o ra m«i tr­êng kinh tÕ vµ tiÒn ®Ò ph¸p lý ®Îe biÕn mäi nguån tiÒn tÖ thµnh t­ b¶n sinh lîi vµ t¨ng tr­ëng trong qu¸ tr×nh t¸i s¶n xuÊt x· h«Þ. C¸c nguån chñ yÕu bao gåm :vèn ®Çu t­ kinh tÕ cña nhµ n­íc, vèn tù cã cña c¸c doanh nghiÖp, vèn b»ng tiÒn vµ tiÒn nhµn rçi cña d©n c­ vµ vèn cña c¸c doanh nghiÖp vµ tæ choc tµi chÝnh quèc tÕ. Trong giai ®o¹n hiÖn nay vèn lµ yÕu tè vËt chÊt quan träng nhÊt cho t¨ng tr­ëng. §Ó tao ra tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ tõ 7-8% th× cÇn tÝch luü mét l­îng vèn tõ 20- 25% GDP. NÕu trong nh÷ng n¨m tíi môc tiªu t¨ng tr­ëng kinh tÕ lµ hai con sè trong vµi thËp niªn tíi th× cÇn th× tû lÖ tÝch luü vèn ph¶i lªn tíi trªn 30% GDP. §©y lµ mét nhu cÇu lín cÇn ph¶i gi¶i quyÕt ®Ó khai th¸c nguån vèn ®Æc biÖt lµ nguån vèn trong n­íc. Vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc mét thêi gian gi¶m xuèng nay ®· b¾t ®Çu t¨ng lªn. n¨m 1990 lµ 20% th× tíi n¨m 1994 ®· t¨ng lªn lµ 44% ng©n s¸ch. §Ó ®¹t ®­îc kÕt qu¶ ®ã th× nguyªn nh©n c¬ b¶n lµ chÝnh s¸ch thuÕ ®· ®­îc c¶i c¸ch mét c¸ch toµn diÖn vµ thu ®­îc nhiÒu kÕt qu¶ cho ng©n s¸ch. N¨m1990 thu ng©n s¸ch tõ thuÕ phÝ chiÕm 73,69%, n¨m 1993 phÇn thu ®ã lµ 93,8%. NÕu so víi GDP th× c¸c tû träng t­¬ng tù lµ 17,3% vµ 17,06%
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. vèn huy ®éng tõ c¸c nguån kh¸c còng cã xu h­íng t¨ng do chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ®Çu t­, t­ nh©n vµ t¹o dùng ®­îc m«i tr­êng ®Çu t­ cho mäi thµnh phÇn kinh tÕ ph¸t triÓn. §iÒu mµ ai còng cã thÓ ®ång ý víi nhau lµ mét nÒn kinh tÕ kÐm ph¸t triÓn cã thÓ cÊt c¸nh ®­îc nÕu kh«ng cã sù tham gia cña c¸c nguån vèn tõ n­íc ngoµi. Vai trß cña nguån vèn bªn ngoµi cã ý nghÜa quan träng nh»m hç trî khai th«ng nh÷ng c¶n ng¹i, t¹o søc bËt cho nÒn kinh tÕ ph¸t triÓn. V× vËy chóng ta nªn nç lùc huy ®éng nguån vèn tõ bªn ngoµi d­íi nhiÒu h×nh thøc kh¸c nhau. Tuy nhiªn, chóng ta kh«ng nªn tr«ng chê vµ û l¹i vµo nguån vèn tõ bªn ngoµi. Trong viÖc huy ®éng vèn ®Ó ®Çu t­ ph¸t triÓn, chóng ta cÇn ph¶i kh¼ng ®Þnh vai trß cña nguån vèn trong n­íc ®ãng vai trß quan träng hay quyÕt ®Þnh. MÆc dï nguån vèn nµy cßn thÊp so víi vèn dµi h¹n ( cho thêi kú 1996- 2000) vÉn cßn khã huy ®éng trong hiÖn t¹i. Theo ý kiÕn cña c¸c chuyªn gia trong vµ ngoµi n­íc , cïng víi kinh nghiÖm cña c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn cho thÊy: Nguån vèn trong n­íc vÉn lµ nguån vèn cã tÝnh chÊt quyÕt ®Þnh, ng­êi d©n trong n­íc vÉn ch­a d¸m bá vèn ra ®Çu t­ th× ng­êi n­íc ngoµi còng ch­a m¹nh d¹n bá vèn dÇu t­ vµo ViÖt nam. VÊn ®Ò ®Æt ra lµ kh«ng ph¶i t×m mäi c¸ch ®Ó huy ®éng cho ®­îc c¸c nguån vèn, mµ ph¶i coi träng viÖc qu¶n lý vµ sö dông nguån vèn Êy cho ®Çu t­ ph¸t triÓn sao cho cã hiÖu qu¶ ®Ó nguån vèn Êy sinh s«i n¶y në vµ ®¹t ®­îc chiÕn l­îc hiÖu qu¶ kinh tÕ - x· héi ®Ò ra. §Çu t­ ph¸t triÓn ph¶i ®¶m b¶o ®­îc c¸c yªu cÇu sau: Ph¶i ®­îc tÝnh bÒn v÷ng trong ®Çu t­ ph¸t triÓn, tøc lµ tù b¶n th©n nã ph¶i cã mÇm mèng cho t¨ng tr­ëng trong t­¬ng lai, nh»m sö dông tµi nguyªn mét c¸ch hîp lý ®Ó kh«ng ngõng khai th¸c lîi thÕ so s¸nh cña tiÒm n¨ng ®Êt n­íc. - Sö dông nguån vèn ®Çu t­ ph¸t triÓn ph¶i cã hiÖu qu¶ ®Ó t¸i t¹o vµ ph¸t triÓn c¸c nguån vèn, t¹o tiÒn ®Ò cho viÖc huy ®éng vèn ë giai ®o¹n tiÕp theo.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - NÒn kinh tÕ ViÖt nam cã xuÊt ph¸t ®iÓm thÊp, thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi kho¶ng 300 ®« la/ n¨m, l¹i n»m trong khu vùc ASEAN cã tèc ®é t¨ng tr­ëng cao, nªn ViÖt nam ph¶t duy tr× tèc ®é t¨ng tr­ëng cao ®Ó ®uæi kÞp c¸c n­íc trong khu vùc trong vµi thËp niªn, mÆc dï chÞu t¸c ®«ng nhÊt ®Þnh cña cuéc khñng ho¶ng tµi chÝnh trong khu vùc . V× vËy ChÝnh phñ ph¶i cã kÕ ho¹ch,huy ®éng vèn phï hîp víi kh¶ n¨ng ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ, tËp qu¸n tiªu dïng vµ tiÕt kiÖm cña nh©n d©n. trong viÖc duy tr× vµ ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ, nÕu kh«ng cã vèn th× mäi ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh kh«ng thÓ thùc hiÖn ®­îc. . Vèn ®Çu t­: - Kh¸i niÖm: Vèn ®Çu t­ lµ nh÷ng chi phÝ ®Ó t¸i s¶n xuÊt tµi s¶n cè ®Þnh bao gåm c¸c chi phÝ ®Ó thay thÕ nh÷ng tµi s¶n cè ®Þnh bÞ th¶i lo¹i ®Ó t¨ng míi c¸c tµi s¶n cè ®Þnh vµ ®Ó gia t¨ng c¸c tµi s¶n cè ®Þnh tån kho. - C¸c h×nh thøc ®Çu t­: + §Çu t­ trùc tiÕp. + §Çu t­ gi¸n tiÕp. . C¬ cÊu vèn ®Çu t­: a. Nguån vèn trong n­íc bao gåm c¸c lo¹i vèn chñ yÕu sau: - Vèn huy ®éng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. - Vèn huy ®éng trong d©n c­. - Vèn huy ®éng tõ tiÕt kiÖm cña c¸c doanh nghiÖp. b. Nguån vèn ngoµi n­íc bao gåm: - Vèn ®Çu t­ trùc tiÕp - Vèn ®Çu t­ gi¸n tiÕp - Vèn hç trî vµ ph¸t triÓn chÝnh thøc. II/ C¸c bé phËn cÊu thµnh vèn trong n­íc. 1/ Vèn huy ®éng tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lµ bé phËn quan träng trong toµn bé khèi l­îng ®Çu t­, nã cã vÞ trÝ rÊt quan träng trong viÖc t¹o ra m«i tr­êng ®Çu t­ thuËn lîi nh»m thóc ®Èy m¹nh ®Çu t­ cña mäi thµnh phÇn kinh tÕ theo ®Þnh h­íng chung cña kÕ ho¹ch. ChÝnh s¸ch vµ ph¸p luËt ®ång thêi trùc tiÕp t¹o ra n¨ng lùc s¶n xuÊt cña mét sè lÜnh vùc quan träng cña nÒn kinh tÕ ®¶m b¶o theo ®óng ®Þnh h­íng cña chiÕn l­îc vµ quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ- x· héi. Nguån ng©n s¸ch bao gåm: Nguån thu trong n­íc vµ nguån thu bæ sung tõ bªn ngoµi, chñ yÕu th«ng qua nguån vèn ODA vµ mét sè Ýt lµ vay nî cña t­ nh©n n­íc ngoµi. §Ó n©ng cao hiÖu qu¶ nguån vèn tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc cÇn cã nh÷ng söa ®æi trong chÝnh s¸ch ®Çu t­. Nguån thu tõ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc:lµ c¸c nguån tµI chÝnh cã kh¶ n¨mg t¹o lËp nªn quü ng©n s¸ch nhµ n­íc do kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh trong n­íc mang l¹i. -Nguån thu ®­îc h×nh thµnh vµ thùc hiÖn trong kh©u s¶n xuÊt. -Nguån thu ®­îc thùc hiÖn trong kh©u l­u th«ng-ph©n phèi. -Nguån thu tõ c¸c ho¹t ®éng dÞch vô. Thu ng©n s¸ch nhµ n­íc bao gåm c¸c kho¶n: -ThuÕ ,phÝ vµ lÖ phÝ. -Thu vÒ b¸n vµ cho thuª c¸c tµi s¶n thuéc së h÷u cña Nhµ n­íc. -Thu lîi tøc cæ phÇn cña Nhµ n­íc. -C¸c kho¶n thu kh¸c theo luËt ®Þnh. Trong c¸c kho¶n thu trªn, thuÕ lµ kho¶n thu quan träng nhÊt. ThuÕ kh«ng chØ chiÕm mét tû träng lín trong tæng thu ng©n s¸ch Nhµ n­íc hµng n¨m mµ cßn lµ c«ng cô cña Nhµ n­íc ®Ó qu¶n lý vÜ m« nÒn kinh tÕ quèc d©n. Tû lÖ ®éng viªn GDP vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng ngõng t¨ng lªn qua c¸c n¨m, b×nh qu©n tõ 13,1% GDP (thêi kú1986- 1990) lªn 20,5% ( thêi kú 1991- 1995) ng©n s¸ch nhµ n­íc tõ chç thu kh«ng ®ñ chi ®Õn nay ®· cã mét phÇn tÝch luü dµnh cho ®Çu t­ ph¸t triÓn tõ 2,3% GDP n¨m 1991 t¨ng lªn 6,1% GDP vµo n¨m 1996 ( nÕu c¶ do khÊu hao c¬ b¶n). Nguyªn nh©n chñ yÕu cña nã lµ:
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Ng©n s¸ch nhµ n­íc ®· ®iÒu chØnh l¹i c¬ cÊu ®Çu t­ nh»m t¹o ra c¸c tiÒn ®Ò thu hót vèn ®Çu t­. - Chi cña ng©n s¸ch nhµ n­íc dµnh cho ®Çu t­ ph¸t triÓn chñ yÕu tËp trung vµo c¬ së h¹ tÇng cña nÒn kinh tÕ x· héi. - Ng©n s¸ch nhµ n­íc kh«ng cßn bao cÊp cho c¸c xÝ nghiÖp nhµ n­íc th«ng qua cæ phÇn ho¸ vµ tËp trung ®Çu t­ vµo lÜnh vùc s¶n xuÊt n«ng nghiÖp- l©m nghiÖp. Môc tiªu cña huy ®éng vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc ph¶i dµnh kho¶ng tõ 20- 25% tæng sè chi ng©n s¸ch cho ®Çu t­ ph¸t triÓn hµng n¨m. Khai th¸c cã hiÖu qu¶ tÝn dông nhµ n­íc ®Çu t­ ph¸t triÓn, ®ång thêi ph¶i ®Èy m¹nh h×nh thøc vay vèn trong nh©n d©n, cho ®Çu t­ ph¸t triÓn kinh tÕ lµ quèc s¸ch hµng ®Çu. Muèn ®¹t ®­îc c¸c hiÖu qu¶ trªn cÇn ph¶i thùc c¸c biÖn ph¸p sau: H×nh thµnh nguån vèn ®Çu t­ trong ng©n s¸ch: C¸c biÖn ph¸p quan träng nhÊt ®Ó t¨ng thu lµ thu ®óng, thu ®ñ c¸c kho¶n vay trong n­íc. Thu ng©n s¸ch nhµ n­íc trong sù ph¸t triÓn bÒn v÷ng, tøc lµ thu nh­ng kh«ng lµm suy yÕu c¸c nguån thu quan träng mµ ph¶i bæi d­ìng ph¸t triÓn vµ më réng c¸c nguån thu mét c¸ch v÷ng ch¾c, l©u bÒn. §iÒu ®ã nghÜa lµ cÇn x¸c ®Þnh møc thu hîp lý võa ®¶m b¶o NSNN cã nguån thu cao, võa ®¶m b¶o ®Ó c¸c ®èi t­îng NSNN cã ®ñ ®iÒu kiÖn tµi chÝnh tiÕp tôc ph¸t triÓn. X¸c ®Þnh møc thu t¹i diÓm “giíi h¹n tèi ­u”nµy kh«ng ®¬n gi¶n mµ cÇn ph©n tÝch, c©n nh¾c nhiÒu nh©n tè kh¸c nhau. Nh÷ng nguån thu thuéc khu vùc kinh tÕ quèc doanh vµ cã ý nghÜa ®Æc biÖt th× cÇn chó ý båi d­ìng th«ng qua c¸c biÖn ph¸p hç trî ®Çu t­, trî gióp vÒ khoa häc kü thuËt, c«ng nghÖ vµ nh©n lùc... trong mét chõng mùc kh«ng bao cÊp. Kh«ng tËn thu NSNN qu¸ møc ®Ó bao cÊp trong cÊp ph¸t mµ chØ thu trong chõng mùc tèt nhÊt ®Ó ®¸p øng c¸c nhu cÇu chi cña Nhµ n­íc. §èi víi nh÷ng ngµnh , nh÷ng ®Þa ph­¬ng cã thÊt thu lín th× cÇn t¨ng c­êng thu vµ tËn thu, nh­ng quan ®iÓm bao trïm th× kh«ng ph¶i lµ tËn thu-V× ®iÒu ®ã sÏ ¶nh h­ëng ®Õn kh¶ n¨ng t¨ng tr­ëng cña nÒn kinh tÕ.
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + C¶i tiÕn c¸c hÖ thèng thuÕ, lµm cho diÖn thu thuÕ t¨ng lªn, nh­ng thuÕ xuÊt ®¬n gi¶n ho¸. KÕt qu¶ lµ: gi¶m ®­îc tû lÖ trèn lËu thuÕ, t¨ng nguån thu cho ng©n s¸ch, ®¸p øng ®­îc nhu cÇu chi th­êng xuyªn vµ chi cho ®Çu t­ ph¸t triÓn, ®ång thêi tr¸nh ®­îc c¸c kho¶n l¹m thu, g©y khã kh¨n phiÒn hµ ®Õn sinh ho¹t vµ c¸c ho¹t ®éng kh¸c cña ®êi sèng d©n c­. + Qu¶n lý tèt vÊn ®Ò nî, ®¶m b¶o ®óng ®èi t­îng tr¶ nî vµ tÝnh kü c¸c ®iÒu kiÖn tr¶ tr­íc khi ký hîp ®Þnh khung vay vèn, vµ hiÖp ®Þnh vay cho tõng c«ng tr×nh, ch­¬ng tr×nh dù ¸n ®Çu t­. C¸c chÝnh s¸ch vÒ ng©n s¸ch nh»m huy ®éng vèn dµI h¹n cho ph¸t triÓn kinh tÕ -x· héi cÇn th­êng xuyªn ®æi míi c¶I tiÕn c¸c h×nh thøc huy ®éng, ®Æc biÖt lµ hÖ thèng thuÕ. - Ph©n bæ vµ sö dông tèt c¸c nguån vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc + T¨ng quy m« ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc vµ sö dông ®óng h­íng nguån vèn nµy víi biÖn ph¸p bao chïm lµ chèng thÊt thu vµ tiÕt kiÖm chi th­êng xuyªn ®Ó t¨ng quy m« nguån ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch nhµ n­íc. + Tõng b­íc xo¸ bá triÖt ®Ó c¬ chÕ bao cÊp trong lÜnh vùc cÊp ph¸t qu¶n lý ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n b»ng nguån vèn cña nhµ n­íc. + T¨ng c­êng c«ng t¸c qu¶n lý sau dù ¸n. Nh÷ng dù ¸n nµy dïng nguån vèn nhµ n­íc th­êng cã quy m« vèn rÊt lín, hiÖn nay viÖc thÈm ®Þnh c¸c dù ¸n lµ t­¬ng ®èi chÆt chÏ th× tr¸i l¹i viÖc qu¶n lý sau dù ¸n l¹i bÞ bu«ng láng dÉn ®Õn t×nh tr¹ng chi tiÕt trªn danh nghÜa nh­ng l¹i l·ng phÝ trªn thùc tÕ. Sö dông nhiÒu c¬ chÕ kh¸c nhau ®Ó qu¶n lý vèn, víi nguån vèn nhµ n­íc ®­îc th«ng qua vay n­íc ngoµi víi ®iÒu kiÖn ­u ®·i th× tiÕn hµnh cho vay l¹i ®Ó t¹o ®iÒu kiÖn b×nh ®¼ng trong s¶n xuÊt kinh doanh vµ t¸i t¹o nguån vèn. TiÕt kiÖm trong chi tiªu ng©n s¸ch hiÖn vÉn lµ mét kh¶ n¨ng rÊt lín cÇn tËn dông, bëi lÏ so víi c¸c n­íc tû lÖ ®éng viªn thu nhËp quèc d©n vµo ng©n s¸ch nhµ n­íc lµ t­¬ng ®èi cao. Tû lÖ thuÕ ë c¸c n­íc so víi GDP lµ t­¬ng ®èi cao ( th­êng ®¹t møc d­íi 20% ). 2/ Nguån vèn huy ®éng tõ doanh nghiÖp nhµ n­íc.
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Trong chiÕn l­îc æn ®Þnh kinh tÕ ViÖt nam ®Õn n¨m 2000, §¶ng ta ®· chØ râ “ chÝnh s¸ch tµi chÝnh quèc gia h­íng vµo viÖc huy ®éng vèn vµ sö dông vèn cã hiÖu qu¶ trong toµn x· héi, t¨ng nhanh s¶n phÈm x· héi vµ thu nhËp quèc d©n” . T¹o vèn vµ sö dông vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ lµ mét vÊn ®Ò mµ §¶ng vµ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc lu«n quan t©m. Bëi cã huy ®éng ®­îc vèn míi tiÕn hµnh ®­îc qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp ho¸- hiÖn ®¹i ho¸ ®Êt n­íc. §èi víi doanh nghiÖp, chÝnh s¸ch tµi chÝnh h­íng vµo c¸c viÖc më réng kh¶ n¨ng ho¹t ®éng m¹nh mÏ cã hiÖu qu¶ cao cña c¸c ®¬n vÞ s¶n xuÊt kinh doanh, ®ã lµ nh÷ng tÕ bµo tµi chÝnh; lµm cho c¸c nguån vèn chu chuyÓn nhanh vµ linh ho¹t, ®ång thêi t¹o ra c¬ së ®Ó nhµ n­íc cã kh¶ n¨ng kiÓm so¸t ®­îc nÒn tµi chÝnh quèc gia. Trong lÜnh vùc ®Çu t­ cho khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc cÇn ph¶i thùc hiÖn mét sè gi¶i ph¸p vµ chÝnh s¸ch sau: -C¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc thuÇn tuý kinh doanh tù huy ®éng nguån vèn trong x· héi hoÆc tÝn dông ng©n hµng ®Ó ®¶m b¶o ®­îc ®iÒu kiÖn ®Çu t­ b×nh ®¼ng víi c¸c thµnh phÇn kinh tÕ cña doanh nghiÖp. -Sím s¾p xÕp l¹i doanh nghiÖp nhµ n­íc, chØ gi÷ l¹i mét sè doanh nghiÖp thËt cÇn thiÕt, cßn cho phÐp chuyÓn ®æi h×nh thøc së h÷u, víi së h÷u ®an xen, cæ phÇn ho¸" §ång thêi trong c¬ chÕ chÝnh s¸ch cÇn ®¶m b¶o sù b×nh ®¼ng tèi ®a, cïng lo¹i h×nh ho¹t ®éng, nÕu nh­ kh«ng cã c¸c quy chÕ ®Æc biÖt th× ®Òu cã c¬ chÕ vÒ thuÕ, tÝn dông vµ l·nh thæ. - Cïng víi qu¸ tr×nh h×nh thµnh c¸c tËp ®oµn kinh tÕ, cÇn x©y dùng c¬ chÕ chÝnh s¸ch ®ång bé ®Ó tr¸nh t×nh tr¹ng thªm tÇng líp trung gian, g©y khã kh¨n cho ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. C¸c bé chuyÓn nhanh sang c¸c chøc n¨ng qu¶n lý nhµ n­íc vµ chuyÓn nhanh vÒ c¬ chÕ Bé chñ qu¶n ®Ó c¸c doanh nghiÖp tù chñ trong b¶o b¶o toµn vµ ph¸t triÓn nguån vèn. - HiÖn nay nguån tÝch luü cña c¸c doanh nghiÖp cßn rÊt h¹n chÕ. Bëi lÏ c¸c doanh nghiÖp s¶n xuÊt kinh doanh hiÖu qu¶ cßn thÊp, c«ng nghÖ ch­a
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®­îc ®æi míi, chÊt l­îng cña s¶n phÈm ch­a cao, nªn kh¶ n¨ng tiÕt kiÖm cho ®Çu t­ ch­a nhiÒu. MÆt kh¸c vèn khÊu hao ch­a ®­îc qu¶n lý nghiªm ngÆt vµ khÊu hao ®ñ. V× vËy ®Ó huy ®éng ®­îc nguån vèn lín trong doand nghiÖp nhµ n­íc th× ®ßi hái nhµ n­íc ph¶i tiÕn hµnh söa ®æi vµ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch ®Ó khuyÕn khÝch doanh nghiÖp lµm ¨n cã hiÖu , ®Ó cã thÓ ®Çu t­ ph¸t triªn s¶n xuÊt. - Trong giai ®oan 1996- 2000 vèn cña doanh nghiÖp nhµ n­íc tù ®Çu t­ kho¶ng14-15% tæng sè cña toµn x· héi. Më réng quyÕn tù chñ cña c¸c doanh nghiÖp theo h­íng c¬ cÊu l¹i vèn s¶n xuÊt vµ tµi s¶n cña doanh nghiÖp mét c¸ch hîp lý, tÝnh ®Çy ®ñ gi¸ trÞ quyÒn sö ®Êt vµo vèn vµo tµi s¶n t¹i doanh nghiÖp. 3/ Nguån vèn huy ®éng tõ trong d©n c­: Theo ­íc tÝnh cña c¸c chuyªn gia vÒ kinh tÕ tµi chÝnh nguån vèn trong d©n c­ cã kho¶ng 6 tû USD ®­îc sö dông qua ®iÒu tra cña bé kÕ hoach kÕ ho¹ch ®Çu t­ vµ tæng côc thèng kª nh­ sau: - 44% ®Ó dµnh cña d©n lµ dïng ®Ó mua vµng vµ ngo¹i tÖ - 20% ®Ó dµnh cña d©n ®­îc dïng ®Ó mua nhµ ®Êt vµ c¶i thiÖn ®êi sèng sinh ho¹t. - Tuy nhµ n­íc cho phÐp c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc huy ®éng vèn tõ trong d©n víi nhiÒu chÝnh s¸ch kh¸c nhau, khi thùc tÕ ¸p dông cßn nhiÒu rµng buéc. §Ó t¨ng c­êng sö dông nguån vèn cña nh©n d©n hay vèn ngoµi vïng ng©n s¸ch th× cÇn ph¶i cã chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch ph¸t triÓn s¶n xuÊt, thùc hµnh tiÕt kiÖm, lµm giµu chÝnh ®¸ng t¹o lßng tin cho nh©n d©n yªn t©m bá vèn ra ®Çu t­, tiÒm lùc trong nh©n d©n cßn rÊt rÊt lín, muèn vËy nhµ n­íc ph¶i æn dÞnh tiÒn tÖ. Vèn ®Çu t­ cña t­ nh©n vµ d©n c­ cã vai trß ®Æc biÖt quan träng trong viÖc ph¸t triÓn n«ng nghiÖp, më mang ngµnh nghÒ ë n«ng th«n ph¸t triÓn c«ng nghiÖp thñ c«ng, th­¬ng m¹i , dÞch vô, vËn t¶i…V× vËy chóng ta cÇn ph¶i thùc hiÖn c¸c chÝnh s¸ch sau:
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - §a d¹ng ho¸ c¸c c«ng cô, huy ®éng vèn ®Ó cho mäi ng­ê d©n ë bÊt cø n¬I nµo còng cã ®IÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh. - T¨ng l·i xuÊt tiÕt kiÖm ®¶m b¶o l·i xuÊt d­¬ng. - KhuyÕn khÝch sö dông tµi s¶n c¸ nh©n, thùc hiÖn chÕ ®é thanh to¸n tiÒn göi ë mét n¬i vµ rót ra bÊt cø lóc nµo, cã vËy chóng ta míi ®­a ®­îc nguån vèn d­íi d¹ng cÊt giÊu vµo l­u th«ng. - Tao m«i tr­êng ®Çu t­ th«ng tho¸ng vµ thùc hiÖn theo quy ®Þnh cña luËt ph¸p ®Ó ng­êi d©n dÔ dµng bá vèn ®Çu t­. - ChÝnh phñ ban hµnh c¸c chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch c¸c hé gia ®×nh ë c¸c vïng n«ng th«n, vèn vµo s¶n xuÊt trªn c¬ s¬ khai th¸c thÕ m¹nh cña tõng vïng, ph¸t huy truyÒn thèng hiÖn cã cña ®Þa ph­¬ng. - ChÝnh phñ ban hµnh chÝnh s¸ch khuyÕn khÝch t­ nh©n trong n­íc nh­ tù ®Çu t­ - Thùc hiÖn chÝnh s¸ch x· héi ho¸ dÇn ®Çu t­ ph¸t triÓn sù nghiÖp gi¸o dôc vµ ®µo t¹o, y tÕ nh»m huy ®éng thªm nguån lùc cña nh©n d©n. 4. Thu hót vèn ®Çu t­ n­íc ngoµi . Nã cã tÇm quan träng ®Æc biÖt cho viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ víi phÇn lín c¸c n­íc ®ang ph¸t triÓn vµ lµ ®iÒu kiÖn ®Ó nhang chãng thiÕt lËp cacad quan hÖ kinh tÕ quèc tÕ, g¾n thÞ tr­êng néi dÞa víi thÞ tr­êng thÕ giíi trªn c¶ bèn mÆt :thÞ tr­êng hµng ho¸, thÞ tr­êng tµI chÝnh, thÞ tr­êng lao ®éng vµ thÞ tr­êng th«ng tin. V× vËy, ph¶I x©y dung mét chiÕn l­îc kinh tÕ ®èi ngo¹i ®óng ®¾n, phï hîp voÝ nh÷ng chuyÓn biÕn to lín vÒ kinh tÕ, chÝnh trÞ -x· héi vµ khoa häc hiÖn nay. CÇn cã chÝnh s¸ch tµI chÝnh thÝch hîp ®Ó khuyÕn khÝch ®Çu te n­íc ngoµI d­íi h×nh thøc vay nî, ®Çu t­ tµI chinh, ®Çu t­ trùc tiÕp, më chi nh¸nh kinh doanh, thuª chuyªn gia… Thùc hiÖn chÕ ®é tµI chÝnh ­u tiªn nh­ thuÕ nhËp khÈu vËt t­ kü thuËt , dÞch vô th«ng tin, thuÕ xuÊt nhËp khÈu thµnh phÈm, thuÕ thu nhËp , quyÒn ®­îc ®¶m b¶o tµI s¶n, ®IÒu kiÖn chuyÓn lîi nhuËn vµ vèn vÒ n­íc vµ c¸c dÞch vô ®Çu t­ ­u ®·I kh¸c. KhuyÕn khÝch ®Æc biÖt ®«i víi ®Çu t­ n­íc ngoµI cho c¸c c«ng tr×nh c¬ së h¹ tÇng, th«ng tin liªn l¹c, c«ng nghÖ mòi nhän, c¸c ngµnh sö dông
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. nhiÒu lao ®éngvµ nh÷ng dù ¸n khai th¸c tµi nguyªn cã sè vèn khæng lå. Më réng thÞ tr­êng hèi ®o¸i b»ng c¸ch cho phÐp nhiÒu ng©n hµng th­¬ng m¹i cã ®ñ ®iÒu kiÖn vÒ vèn vµ nghiÖp vô, ®­îc kinh doanh ngo¹i hèi vµ thùc hiÖn dÞch vô thanh to¸n ngo¹i th­¬ong nhanh chãng, thuËn lîi cho c¸c doanh nghiÖp trong vµ ngoµi n­íc . Tãm l¹i, viÖc kÕt hîp gi÷a “kh¬i trong “ vµ “hót ngoµi”;gi÷a vèn tËp trung cña Nhµ n­íc vµ vèn doanh nghiÖp (cã ®­îc tõ mäi nguån )theo mét ®Þnh h­íng ®Çu t­ ®óng ®¾n trong mét c¬ chÕ ho¹t ®éng tµi chÝnh thÝch hîp víi tong giai ®o¹n ph¸t triÓn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn ë n­íc ta lµ yÕu tè cã ý nghÜa quyÕt ®Þnh ®èi víi viÖc cñng cè vµ lµm lµnh m¹nh nÒn tµi chÝnh quèc gia, ®ång thêi còng lµ nh©n tè t¹o nªn b­íc chuyÓn biÕn cã ý nghÜa c¬ b¶n cña c«ng cuéc ®æi míi c¬ chÕ kinh tÕ. II/ Vai trß cña vèn trong n­íc víi ph¸t triÓn kinh tÕ vµ ý nghÜa cña vÊn ®Ò huy ®éng vèn trong n­íc. 1/ Vèn trong n­íc víi vÊn ®Ò ®¸p øng nhu cÇu cña ®Èu t­ cho ph¸t triÓn kinh tÕ. - Chñ tr­¬ng ph¸t triÓn nÒn kinh tÕ hµng ho¸ cã tÝnh kÕ ho¹ch nhiÒu thµnh phÇn , ®Þnh h­íng XHCX nh»m gi¶i phãng mäi n¨ng lùc s¶n xuÊt cña x· héi, khai th¸c vµ sö dông cã tiÒm n¨ng vèn cña ®Êt n­íc ®· ®Æt nÒn kinh tÕ n­íc ta ®Õn mét lo¹t c¸c m©u thuÉn lín cÇn gi¶i quyÕt cÊp b¸ch. Trong ®ã cã m©u thuÉn gi÷a nhu cÇu ®Çu t­ vµ nguån vèn ®¸p øng cho nhu cÇu Êy. ViÖc ®¸nh gi¸ ®óng nguån vèn vµ viÖc sö dông nã trong thêi gan võa qua nã cho chóng ta nh÷ng c¬ së ®Ó t¹o ra chiÕn l­îc t¹o vèn nh»m khai th¸c mäi tiÒm n¨ng vÒ vèn vµ ®Þnh h­íng chÝnh s¸ch sö dông nguån vèn cã hiÖu - §èi víi viÖc huy ®éng vån trong n­íc th× ®©y chÝnh lµ nguån vèn ®ãng vai trß quan träng, quyÕt ®Þnh. Trong khi ®Êt n­íc nghÌo nµn, kh¶ n¨ng tÝch luü cßn thÊp th× tiÕt kiÖm nh÷ng phÇn chi tiªu kh«ng mang l¹I hiÖu qu¶ th× nã kh«ng nh÷ng lµ quèc s¸ch mµ chóng ta cÇn cã c¸c gi¶I ph¸p
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. ®Ó hoµn thiÖn dÇn; Nhµ n­íc , c¸c doanh nghiÖp, hé gia d×nh, c¸c tæ chø tµi chÝnh…Ph¶i g¾n tiÕt kiÖm víi tÝch luü trong sù t¸c ®éng cña c¸c c¸c nh©n tè kÝch thÝch vÒ lîi Ých kinh tÕ ®· huy ®éng tèi ®a c¸c nguån vèn trong n­íc. - Vèn ®Çu t­ trong n­íc ®­îc h×nh thµnh tõ c¸c nguån vèn trong c¸c khu vùc: Nh­ ng©n s¸ch nhµ n­íc, tÝn dông nhµ n­íc, doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c tæ chøc tÝn dông t­ nh©n. - Vèn ®Çu t­ tõ khu vùc nhµ gi÷ vai trß quan träng trong viÖc ®Çu t­ vµo khu vùc doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó ph¸t triÓn c¬ së h¹ tÇng, kinh tÕ x· héi, c¸c c«ng tr×nh c«ng céng, hç trî c¸c vïng chËm ph¸t triÓn, vïng s©u, vïng xa, h¶i ®¶o... Vèn ®Çu t­ cña t­ nh©n cã vai trß cùc kú quan träng trong viÖc ph¸t triÓn kinh tÕ n«ng nghiÖp- n«ng th«n,më mang c¸c ngµnh nghÒ ë n«ng h«n ph¸t triÓn, tiÓu thñ c«ng nghiÖp, vËn t¶i, dÞch vô vµ th­¬ng nghiÖp. Nguån vèn trong n­íc tiÕp tôc t¨ng c¶ vÒ tèc ®é tuyÖt ®èi vµ tèc ®é t­¬ng ®èi trong GDP tõ 10,1% n¨m 1991 lªn tíi 19% n¨m 1995, sau ®ã æn ®Þnh ë møc 16-17% GDP vµ lµ ®éng lùc chñ yÕu gia t¨ng tæng nguån vèn ®Çu t­ toµn x· héi mµ kÕt qu¶ cu¶ nã lµ sù ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ. Tæng s¶n phÈm trong n­íc thêi kú 1991- 1995 t¨ng lªn víi tèc ®é 8,5% trong ®ã n«ng nghiÖp vµ thuû s¶n t¨ng 4,4% , c«ng nghiÖp vµ dÞch vô t¨ng 13,2%, dÞch vô t¨ng 8,6%. Trong t­¬ng lai cÇn tiÕn hµnh lµm th«ng tho¸ng thÞ tr­êng vèn, tÝch cùc h×nh thµnh thÞ tr­êng chøng kho¸n ®Ó ®Çu t­. Nguån vèn trong d©n c­ cßn rÊt bÐ, vèn nhµn rçi trong d©n c­ kh«ng huy ®éng ®­îc, theo kÕt qu¶ ®IÒu tra møc sèng gÇn ®©y cña uû ban nhµ n­íc vµ tæng côc thèng kª cho thÊy sè tiÒn cña ng­êi d©n ®­îc tÝch luü d­íi nhiÒu h×nh thøc. V× vËy viÖc b¸n tÝn phiÕu víi l·i xuÊt thÝch hîp ®ang thu hót nhanh nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­. Vµ gÇn ®©y chÝnh phñ cho phÐp thµnh lËp quü tÝn dông nh©n nh©n, còng nh­ ng©n hµng dµnh cho ng­êi nghÌo ®Ó hç trî cho c¸c doanh nghiÖp cßn nhiÒu khã kh¨n.
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2/ Huy ®éng vèn trong n­íc víi vÊn ®Ò ph¸t triÓn kinh tÕ. Trong n¨m n¨m 1991- 1995 vèn ®Çu t­ x· héi kho¶ng 18 tû USD, trong ®ã ®ã ®Çu t­ nhµ n­íc chiÕm kho¶ng 43%. §Çu t­ cña khu vùc t­ nh©n chiÕm khoang 1/3 tæng sè vèn ®Çu t­.Tæng møc tiÕt kiÖm mµ c¸c tæ chøc huy ®éng d­îc t¨ng tõ 5300 tû ®ång n¨m 1990 lªn trªn 24000 tû ®ång, chiÕm 35,5% tæng ®Çu t­ x· héi . Sang kÕ ho¹ch 1996- 2000 l­îng vèn dù b¸o cÇn cho ®Çu t­ ph¸t triÓn kho¶ng 41- 43 tû USD trong ®ã th× 50% tõ nguån vèn trong n­íc. PhÇn vèn ®Çu t­ tõ ng©n s¸ch Nhµ n­íc dù kiÕn chØ chiÕm 12,6%, do ®ã ph¶i ®Èy m¹nh viÖc huy ®éng nguån vèn nhµn rçi trong d©n c­, khuyÕn khÝch c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc vµ c¸c doanh nghiÖp kh¸c tù bá vèn ra ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Tr­íc yªu cÇu míi, vÊn ®Ò huy ®éng vµ sö dông vèn vÉn ®ang gÆp nhiÒu khã kh¨n phøc t¹p cÇn ph¶i kh¾c phôc. Ng©n s¸ch nhµ n­íc lu«n ë trong t×nh tr¹ng c¨ng th¼ng, kh«ng thÓ ®¸p øng ®ñ cho nhu cÇu ®Çu t­ ph¸t triÓn. §Çu t­ cña nhµ n­íc bÞ ph©n t¸n do ph¶i ®¸p øng nhiÒu nhiÖm vô, c¸c nguån thu tõ thuÕ, c¸c kho¶n lÖ phÝ, dÞch vô c«ng céng cßn nhiÒu thÊt tho¸t vµ l·ng phÝ. Sè vèn huy ®éng ®­îc th«ng qua tÝn dông chñ yÕu lµ vèn vay ng¾n h¹n kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu ®Çu t­ ph¸t triÓn vµ chuyÓn ®æi c¬ cÊu s¶n xuÊt. Vèn ®Çu t­ trùc tiÕp tõ khu vùc t­ nh©n h·y cßn chiÕm tû lÖ nhá tËp trung chñ yÕu (80%) vµo c¸c lÜnh vùc th­¬ng m¹i dÞch vô, phôc vô tiªu dïng. Mét bé phËn kh«ng nhá nguån vèn huy ®éng ë trong n­íc cßn ®ang n»m ë ng©n hµng th­¬ng m¹i ®ang bÞ ø ®äng kh«ng trë thµnh nguån vèn ®Çu t­ ®­îc. Theo c¸c ý kiÕn dù b¸o th× kho¶ng 50- 70 ngh×n tû ®ång cña nh©n d©n ®ang cÊt gi÷ d­íi d¹ng tiÒn mÆt, ngo¹I tÖ, tµI s¶n cã gi¸ trÞ cao…Ch­a chuyÓn ®­îc thµnh nguån vèn ®Çu t­ vµ kinh doanh. Kho¶n tiÒn kiÒu hèi hµng n¨m göi vÒ n­íc kho¶ng tõ 0,6- 1 tû USD ch­a ®­îc khai th¸c vµ sö dông hîp lý. Nguyªn nh©n cña c¸c yÕu kÐm trªn lµ do:
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tr×nh ®é ph¸t triÓn kinh tÕ cña n­íc ta vÉn cßn thÊp, møc ®é tiÒn tÖ ho¸ nÒn kinh tÕ vµ c¸c quan hÖ tµi chÝnh tiÒn tÖ míi ë giai ®o¹n ®Çu cña sù ph¸t triÓn, møc ®é ph©n t¸n ë trong n­íc võa nhá võa ph©n t¸n. - C¬ cÊu s¶n xuÊt nãi chung kÐm hiÖu qu¶, sau h¬n 10 n¨m ®æi míi cÇu vÒ nh÷ng s¶n phÈm truyÒn thèng gÇn nh­ ®· b·o hoµ cÇn ph¶i thay b»ng nh÷ng s¶n phÈm míi cã chÊt l­îng vµ h×nh thøc cao h¬n. - ChÝnh s¸ch qu¶n lý vÜ m« ch­a hoµn thiÖn vµ ®ång bé, ch­a khuyÕn khÝch mäi ng­êi bá vèn ra më réng s¶n xuÊt, m«i tr­êng ®Çu t­ ch­a æn ®Þnh cßn nhiÒu rñi ro cho c¸c nhµ ®©ï t­. - Kh¶ n¨ng kinh doanh sinh lîi cao h¬n l·i tr¶ ng©n hµng cña nhiÒu doanh nghiÖp cßn h¹n chÕ. §iÒu ®ã còng kÐo theo c¸c ng©n hµng còng gÆp rñi ro khi cho vay, khã thu håi vèn, ph¶i sö dông thÕ chÊp nh­ mét c«ng cô chñ yÕu. §©y chÝnh lµ yÕu tè h¹n chÕ ph©n bæ cã hiÖu qu¶ nguån vèn §Ó huy ®éng nguån vèn mét c¸ch cã hiÖu qu¶ th× chóng ta nªn ¸p dông mét sè biÖn ph¸p sau: - §Èy m¹nh thu hót vèn trùc tiÕp tõ d©n c­ vµ doanh nghiÖp, thóc ®Èy ®a d¹ng ho¸ c¸c h×nh thøc ®Çu t­. - ñng hé chñ tr­¬ng cña nhµ n­íc ®ang dù th¶o vÒ c¬ chÕ” §æi quyÒn sö dông ®Êt lÊy c«ng tr×nh”. BiÖn ph¸p cã thÓ lµ nhµ n­íc giao quyÒn sö dông ®Êt (cã thêi h¹n) cho chñ ®Çu t­ ®Ó lÊy c«ng tr×nh do chñ ®Çu t­ x©y dùng theo yªu cÇu cña nhµ n­íc. - Cñng cè c¸c ng©n hµng th­¬ng m¹i vµ tÝn dông theo h­íng b¶o ®¶m môc tiªu an toµn vèn cho göi tiÕt kiÖm. Më thªm c¸c ®iÓm göi thuËn lîi cho ng­êi göi vµ rót tiÒn linh ho¹t khi xö lý c¸c møc thêi h¹n - Qu¸n triÖt chñ tr­¬ng cña §¶ng nguån vèn trong n­íc lµ quyÕt ®Þnh cuèi cïng víi viÖc tÝch cùc tranh thñ c¸c nguån vèn bªn ngoµi, nh©n d©n ta gãp tiÒn cña vµ sÏ tiÕp tôc bá tiÒn cña ®Ó x©y dùng ®Êt n­íc nhanh chãng thiÕt lËp c¸c c¬ chÕ chÝnh s¸ch thÝch hîp ®ång bé ho¸ c¸c thñ tôc hµnh chÝnh vµ c¸c gi¶i ph¸p vi m« ®Ó lËp m«i tr­êng ®Çu t­ lµnh m¹nh, an toµn, hiÖu qu¶.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3/ Huy ®éng vèn trong n­íc víi c¸c vÊn ®Ò x· héi. Trong 5 n¨m (1991- 1995) vèn ®Çu t­ thùc hiÖn toµn x· héi lµ 193,537 tû ®ång ( tÝnh theo gi¸ hiÖn hµnh) t­¬ng ®­¬ng 18,6 tû USD. Trong ®ã vèn ®Çu t­ trong n­íc lµ 137,305 tû ®ång chiÕm 29%. Vèn ®Çu t­ trong n­íc thuéc khu vùc nhµ n­íc lµ: 70.011 tû ®ång ( bao gåm vèn ng©n s¸ch, tÝn dông nhµ n­íc, doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Çu t­ ), chiÕm 31,6%, b×nh qu©n hµng n¨m t¨ng 16%. Khu vùc ngoµI nhµ n­íc ®· ®Çu t­ 67,294 tû ®ång chiÕm 37,7% so víi vèn ®Çu t­ trong n­íc. Trong 3 n¨m (1996- 1998) tæng møc vèn ®Çu t­ toµn x· héi thùc hiÖn lµ253,614 tû ®ång t­¬ng ®­¬ng kho¶ng 20- 21 tû USD. So víi môc tiªu toµn x· héi cña kÕ ho¹ch 5 n¨m 1996- 2000 lµ 41- 42 tû USD th× 3 n¨m1996- 1998 ®· thùc hiÖn ®­îc kho¶ng 40- 50%. Nguån vèn ®Çu t­ huy ®éng toµn x· héi ngµy cµng t¨ng so víi GDP. Naawm 1989 chØ ®¹t 8-9% GDP, th× ®Õn n¨m 1991 ®¹t 15,22%, n¨m 1993 ®¹t 21%, n¨m 1995 ®¹t 26,3%, n¨m 1996 ®¹t 26,9% , nawm 1997 ®¹t 27,5% vµ n¨m 1998 ®¹t28,2%. Nguån vèn ®Çu t­ toµn x· héi ngµy cµng ®a d¹ng ho¸, h×nh thøc huy ®éng ®­îc huy ®éng qua nhiÒu kªnh nh­ vèn ng©n s¸ch nhµ n­íc, ph¸t hµnh tr¸I phiÕu c«ng tr×nh. HiÖn nay h×nh thøc cæ phÇn ho¸ c¸c doanh nghiÖp nhµ n­íc ®Ó t¸i ®Çu t­ hoÆc ®Çu t­ x©y dùng míi ®ang ®­îc më réng. H×nh thøc doanh nghiÖp tù vay vèn cña n­íc ngoµo ®Ó ®Çu t­ cã sù b¶o l·nh cña nhµ n­íc còng ®· ®­îc më réng vµ hoµn thiÖn dÇn. Nh÷ng n¨m gÇn ®ay ®· triÓn khai nhiÒu dù ¸n ®Çu t­ theo h×nh thøc BOT ( x©y dùng- chuyÓn giao- kinh doanh), BTO ( x©y dùng – kinh doanh- chuyÓn giao). §èi t­îng sö dông vèn ®Çu t­ ®· cã sù thay ®æi c¨n b¶n, theo h­íng xo¸ bá dÇn bao cÊp. Vèn ®Çu t­ tõ nguån ngoµi quèc doanh cos tèc ®é t¨ng tr­ëng râ rÖt vµ ngµy cµng chiÕm tû träng quan träng trong tæng vèn ®Çu t­ toµn x· héi. Nguån vèn nµy chñi yÕu tËp trung trong lÜnh vùc th­¬ng m¹i, dÞch vô, nhµ ®Êt, kh¸ch s¹n nhµ hµng...
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Vèn ®Çu t­ thùc hiÖn toµn x· héi 1996- 1998 Nguån vèn huy 1996 1997 1998 1996- 1998 ®éng Tû ®ång % Tû % Tû % Tû % ®ång ®ång ®ång 778,14 100 100 100 100 Tæng vèn ®Çu t­. 90800 85000 253614 41,9 39000 45,9 107614 42,43 Vèn nhµ n­íc 39,4 38000 30614 25,19 Vèn ngoµi QD 28,0 22000 24,2 20000 23,5 63733 21773 17,28 Vèn d©n c­ 20,1 14743 16,2 13500 15,9 43843 15600 32,80 Vèn FDI 33,9 30800 33,9 26000 30,6 83200 26400 - HÖ sè icor 3,04 - 3,49 - - - 3,6 §Ó ®¶m b¶o ®Çu t­ ®óng ®Þnh h­íng, phï hîp víi quy ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ cña vïng, l·nh thæ, n©ng cao sö dông vèn tÝn dông ®Çu t­ ­u ®·i, cÇn ®æi míi c¬ chÕ qu¶n lý vµ chÝnh s¸ch ®Çu t­ theo ch­¬ng tr×nh dù ¸n. TÊt c¶ c¸c c«ng tr×nh dù ¸n ®Òu ph¶i t©n thñ mét c¸ch nghiªm ngÆt c¸c tr×nh tù ®Çu t­ x©y dùng c¬ b¶n. IV/ Kinh nghiÖm cña mét sè n­íc vÒ huy ®éng vèn ®Çu t­ trong n­íc. Nguån vèn lu«n lµ mét vÊn ®Ò ®Æt ra hµng ®Çu cho mäi nÒn kinh tÕ c«ng nghiÖp ho¸. Tuy nhiªn do lîi thÕ cña mçi mét quèc gia lµ kh¸c nhau vµ do sù kh¸c nhau vÒ lîi thÕ so s¸nh nªn con ®­êng ®Ó kiÕn t¹o nguån vèn s¶n xuÊt lµ hÕt søc ®a d¹ng. 1/ Kinh nghiÖm cña NhËt B¶n. NhËt b¶n lµ mét c­êng quèc kinh tÕ ë Ch©u ¸ víi c¸ch t¹o nguån vèn cho ph¸t triÓn kinh tÕ kh¸c víi nhiÒu n­íc kh¸c. Nh÷ng n¨m cuèi thÕ kû XIX d­íi thêi Minh TrÞ, NhËt cßn lµ mét n­íc rÊt nghÌo, nÒn kinh tÕ míi ®i vµo c«ng cuéc c¶i c¸ch. §Ó cã kho¶n tÝch luü vèn ®Çu t­ ban ®Çu cho c«ng cuéc ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi. NhËt ®· dùa vµo c¬ cÊu chÝnh quyÒn rÊt
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. m¹nh céng víi thu thuÕ rÊt lín tõ nh©n d©n. Th«ng qua biÖn ph¸p nµy NhËt ®· huy ®éng ®­îc nguån vèn rÊt lín cho ph¸t triÓn kinh tÕ C¸c nhµ kinh tÕ ®· tæng kÕt vµ ®­a ra c¸c nh©n tè t¸c ®éng ®Õn sù chuyÓn dÞch c¬ cÊu kinh tÕ vµ tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ cña NhËt lµ: - Sù gia t¨ng nguån vèn nhanh chãng, ®a d¹ng ho¸ c¬ cÊu s¶n xuÊt, ®Èy m¹nh c«ng t¸c nghiªn cøu vµ øng dông khoa häc kü thuËt vµo trong s¶n xuÊt, t¨ng c­êng ®iÒu tiÕt vµ vai trß cña chÝnh phñ trong nÒn kinh tÕ quèc d©n, më réng thÞ tr­êng. - B­íc ®µu b­íc vµo thêi kú c«ng nghiÖp ho¸ NhËt ®· cã tû lÖ tÝch luü vèn hµng n¨m lµ 21,8% ®Õn n¨m 1968 lµ 29,2% lín h¬n hai lÇn so víi Mü vµ gÇn b»ng 2 lÇn cña Anh. N¨m 1959 GDP cña NhËt b»ng 81% cña §øc nh­ng tæng ®Çu t­ vµo t­ b¶n cè ®Þnh cña NhËt ®· v­ît §øc. - NhËt duy tr× ®­îc møc tÝch luü cao lµ nhê møc l­¬ng thÊp trong khi n¨ng xuÊt lao ®éng th× rÊt cao vµ cã xu h­íng ngµy cµng t¨ng nhanh. Huy ®éng ®­îc khèi l­îng lín nguån vèn tõ ng­êi d©n vµo trong kinh doanh, chi phÝ cho quan sù thÊp, chi phÝ sö dông nguån vèn thÊp vµ khèng chÕ ®­îc møc chi tiªu c«ng céng ë møc thÊp. 2/ Kinh nghiÖm cña Hµn Quèc. Kinh tÕ Hµn Quèc b¾t ®Çu cÊt c¸ch tõ thËp kû 60, kÓ tõ kÕ ho¹ch ph¸t triÓn kinh tÕ x· héi 5 n¨m lÇn thø nhÊt ra ®êi n¨m 1962, nÒn kinh tÕ ®· duy tr× ®­îc tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh. B×nh qu©n tèc ®é t¨ng GDP hµng n¨m lµ 9% cao h¬n rÊt nhiÒu so tèc ®é t¨ng b×nh qu©n cña thÕ giíi. Trong cïng thêi gian c«ng nghiÖp, nhÊt lµ c«ng nghiÖp chÕ biÕn cã tèc ®é t¨ng trªn 20% n¨m, dÞch vô t¨ng trªn 14%/ n¨m. Tèc ®é t¨ng tr­ëng kinh tÕ nhanh ®· gióp cho Hµn Quèc gi¶i quyÕt ®­îc nhiÒu vÊn ®Ò nh­ gi¶m thÊt nghiÖp, gi¶m tû lÖ nghÌo ®ãi, gi¶m møc chªnh lÖch vÒ thu nhËp gi÷a n«ng th«n vµ thµnh thÞ. - Tµi trî cho c¸c nhu cÇu ®Çu t­ tr­íc t×nh h×nh kinh tÕ trong n­íc kÐm phÊt triÓn, nguån tÝch luü tõ néi bé Ýt, nguån tµi trî bªn ngoµi gi¶m sót
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. chÝnh phñ ®· khuyÕn khÝch ®Çu t­ lµm t¨ng viÖc sö dông nguyªn liÖu trong c«ng nghiÖp, khuyÕn khÝch ®Çu t­ n­íc ngoµi, khuyÕn khÝch du nhËp c«ng nghÖ kü thuËt míi. - S ö dông c«ng cô thuÕ vµ t¨ng c­êng tiÕt kiÖm cña chÝnh phñ, sö dông c«ng cô thuÕ nh­ mét c«ng cô kÝch thÝch ®Çu t­, t¨ng c­êng sö dông chÝnh s¸ch l·i suÊt thÊp, chÝnh phñ ®­a ra c¸c ®iÒu kiÖn ®Ó hoµn l¹i vèn vµ tr¶ l·i cho c¸c nhµ ®Çu t­. §Ó tËp trung vèn cho ph¸t triÓn c¸c ngµnh mòi nhän.
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2