intTypePromotion=1
ADSENSE

Di truyền học phân tử và tế bào : Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học part 1

Chia sẻ: Ashdkajd Daksdjk | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

243
lượt xem
49
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'di truyền học phân tử và tế bào : liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học part 1', khoa học tự nhiên, công nghệ sinh học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Di truyền học phân tử và tế bào : Liên kết hóa học của các đại phân tử sinh học part 1

  1. DI TRUY N H C PHÂN T VÀ T BÀO CHƯƠNG 1 Liªn Liªn kÕt hãa häc cña c¸c ®¹i ph©n tö sinh häc B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  2. Ch−¬ng 1. Liªn kÕt hãa häc cña c¸c ®¹i ph©n tö sinh häc C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C T M QUAN TR NG VÀ C I M C A CÁC LIÊN K T Y U T M QUAN TR NG VÀ C I M C A CÁC LIÊN K T CAO NĂNG CÁC LIÊN K T M NH VÀ Y U QUI NH C U HÌNH CÁC I PHÂN T B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  3. Ch−¬ng 1. Liªn kÕt hãa häc cña c¸c ®¹i ph©n tö sinh häc C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C T M QUAN TR NG VÀ C I M C A CÁC LIÊN K T Y U T M QUAN TR NG VÀ C I M C A CÁC LIÊN K T CAO NĂNG CÁC LIÊN K T M NH VÀ Y U QUI NH C U HÌNH CÁC I PHÂN T B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  4. C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C • Liên k t hóa h c là l c h p d n gi các nguyên t v i nhau. S k t t c a các nguyên t thành m t kh i có kích thư c xác nh g i là phân t . • C u hình không gian c a các i phân t sinh h c (ADN, ARN và protein) qui nh tr ng thái ho t ng ch c năng c a chúng. C u hình này ư c xác nh không ch b i các liên k t m nh (liên k t c ng hóa tr ) mà còn b i nhi u liên k t ho c tương tác y u khác (liên k t ion, liên k t hydro, l c Van der Waals, tương tác k nư c). B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  5. C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C • Liên k t m nh (liên k t c ng hóa tr ) h u như không bao gi t t gãy trong i u ki n sinh lý cơ th . Trong khi, các liên k t y u thì d t gãy hơn nhi u và khi t n t i ơn l , th i gian t n t i c a chúng thư ng r t ng n. • Nhưng i m áng lưu ý là: khi nhi u liên k t y u t p h p theo m t tr t t nh t nh thì các liên k t y u có th t n t i lâu dài. • Các lo i liên k t và tương tác hóa h c khác nhau v : L c (năng lư ng) liên k t S liên k t t i a mà m i nguyên t có th t o ra Kho ng cách gi a các nguyên t Góc liên k t M c quay t do B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
  6. C I M LIÊN K T HÓA H C C A CÁC I PHÂN T SINH H C • Các liên k t hóa h c khác nhau v l c (năng lư ng) liên k t Các liên k t m nh Các liên k t và tương tác y u (c ng hóa tr ) (ion, hydro, van de Waals) Ion (3 - 7) Van der Waals Hydro (1 - 2) (3 - 7) Th y phân ATP ng năng Liên k t phosphoandehyde nhi t (0,6) L c liên k t tăng d n B môn DI TRUY N H C inh oàn Long
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2