đồ án chuyển động cơ khí, chương 2

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

0
68
lượt xem
14
download

đồ án chuyển động cơ khí, chương 2

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Chọn đai vải đai cao su: với đặc tính bền, dẻo,ít bị ảnh hưởng của độ ẩm và sự thay đổi của nhiệt độ ,đai vải đai cao su được dùng khá rộng rãi 2) Thông số bộ truyền: Đường kính bánh nhỏ: d1 = (5,2 … 6,4). chọn d1 =200mm (theo tiêu chuẩn) d2 =d1.uđ.(1) với bộ truyền nhanh lấy =0,01 -d2 =200.2,5(1-0,01) =495 mm chọn d2 =500( theo tiêu chuẩn) Tính lại uđ = d 2 Khoảng cách trục a (1,5...2)(d1 +d2) =(1,5...2)(500+200) = 1050...1400 lấy a =1100mm Chiều dài đai......

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án chuyển động cơ khí, chương 2

  1. Chương 2: TÍNH TOAÙN THIEÁT KEÁ CHI TIEÁT MAÙY I TÍNH TOAÙN BOÄ TRUYEÀN ÑAI: 1) Choïn ñai vaûi ñai cao su: vôùi ñaëc tính beàn, deûo,ít bò aûnh höôûng cuûa ñoä aåm vaø söï thay ñoåi cuûa nhieät ñoä ,ñai vaûi ñai cao su ñöôïc duøng khaù roäng raõi 2) Thoâng soá boä truyeàn: Ñöôøng kính baùnh nhoû: d1 = (5,2 … 6,4). 3 Tdc = (5,2… 6,4) 3 53055,6 =(195…240) mm choïn d1 =200mm (theo tieâu chuaån) d2 =d1.uñ.(1-  ) vôùi boä truyeàn nhanh laáy  =0,01 d2 =200.2,5(1-0,01) =495 mm choïn d2 =500( theo tieâu chuaån) Tính laïi uñ = d 2  500  2,5 d1 200 Khoaûng caùch truïc a  (1,5...2)(d1 +d2) =(1,5...2)(500+200) = 1050...1400 laáy a =1100mm Chieàu daøi ñai
  2. +  d1  d 2   d1  d 2   2.1100  .500  200   500  200   3319 mm 2 2 L =2.a 2 4a 2 4.1100 Laáy L=3500 mm Goùc oâm ñai  =180 - 500  200  57 0 =164,450 1100 Löïc voøng Ft = 1000.Pdc vôùi v= .d1 .n1  3,14.200.720  7,536 m/s v 60000 60000 Ft = 1000.4  530,8 N 7,536 ÖÙng suaát coù ích cho pheùp F =F0.C.Cv.C0 ÖÙng suaát coù ích cho pheùp xaùc ñònh baèng thöïc nghieäm : F0 =k1 - k2  d 1 Vôùi ñai vaûi ñai cao su choïn  d1 1 40 Boä truyeàn ñaït gaàn nhö thaúng ñöùng 0 =1,6k1 =2,3; k2 =9 F0 =2,3 - 9 40 =2,075 Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa goùc oâm ñai 1:C Vôùi  =164,450 ta laáy C =,9534 Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa löïc ly taâm ,ñeán ñoä nhaùm cuûa ñai treân baùnh ñai: Cv =1-kv(0,01v2 -1) kv =0,04; v=7,536m/s
  3. Cv = 1,0173 Heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa vò trí boä truyeàn trong khoâng gian vaø phöông phaùp caêng ñai C0 =0,9 F = 2,075.0,9534.1,0173.0,9 =1,8113MPa Tieát dieän ñai A =b. = Ft k d   ;  d1 1 40 =5 F Ft .k d 530,8.1,1 b=   65mm  . F  5.1,8113 Laáy theo tieâu chuaån b = 71mm Xaùc ñònh löïc caêng ban ñaàu vaø löïc taùc duïng leân truïc: F0 = 0 .b =1,6.5.71 =568N Löïc taùc duïng leân truïc F1 = 2.F0 .sin  1 2  =2.568.sin 164,45 2  =         1125,6N II) TÍNH HOÄP GIAÛM TOÁC 1) Choïn vaät lieäu Vôùi taûi troïng trung bình boä truyeàn laøm vieäc eâm,va ñaäp ít,quaù taûi thaáp.baùnh nhoû cuûa raêng laøm vieâc nhieàu hôn baùnh lôùn,do ñoù trong 2 caáp truyeàn ta choïn vaät lieäu cheá taïo baùnh nhoû cöùng hôn baùnh lôùn:
  4. Baùnh nhoû: Theùp 45 toâi caûi thieän ñaït ñoä cöùng HB280 b1 =850MPa ch1 =580MPa Baùnh lôùn: Theùp 45 toâi caûi thieän ñaït ñoä cöùng HB260 b2 =850MPa ch2 =580MPa 2) Xaùc ñònh öùng xuaát cho pheùp(tính sô boä) H =  Hlím . K HL S 0 H Vôùi  H lim 1 0 =2.HB1 +70 =2.280+70 =630 MPa  H lim 2 0 =2.HB2 + 70 =2.260+ 70 =590MPa  F lim 1 0 = 1,8.HB1 = 1,8.280 =504Mpa  F lim 2 0 = 1,8 .HB2 =1,8.260 =468Mpa Tra baûng 6.2 (thieát keá heä thoáng truyeàn ñoäng cô khí) ta coù SH = 1,1 Boä truyeàn coi nhö chòu traûi troïng tónh NHO =20.HB2,4 Töø ñoù ta coù :NHO1=30.2802,4 =22,4.106 NNO2 =30.2602,4 =18,75.106 Boä truyeàn laøm vieäc 5 naêm moãi naêm laøm vieäc 300 ngaøy moãi ngaøy 12 giôø  t =19500 h n1 =288 voøng/phuùt Soá laàn aên khôùp trong moät voøng quay c = 1
  5. NHE =60.1.288.19500 =336,96.106 NHE  NHO1 NHO2 KHL= 1  H1 =  H lim 1 K HL S = 630 = 572,73Mpa 0 H 1,1 590 H2 =  H lim 2 . K HL S 0   536,36 Mpa H 1,1 NFE = NHE (Boä truyeàn chòu taûi troïng tónh) NFO =4.106 ;NFE NFO  KFL =1 Boä truyeàn quay moät chieàu  KFC =1 Tra baûng 6.2 ta coù SF =1,75 K FC .K FL 504.1 F1 =  F lim 1 . 0   288 Mpa SH 1,75 590 F2 =  H lim 2 . K HL S 0   536,36 Mpa H 1,1 öùng suaát cho pheùp khi chòu quaù taûi H1max =2,8ch1 =580.2,8 =1624MPa H2max =2,8ch2 =2,8.580 =1624Mpa F1max =0,8ch1 =0,8.580 =464 Mpa F2max =0,8ch2 =0,8.580 =464 Mpa
Đồng bộ tài khoản