đồ án chuyển động cơ khí, chương 7

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:7

0
63
lượt xem
13
download

đồ án chuyển động cơ khí, chương 7

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Với bộ truyền bánh răng nghiêng có lực dọc trục ta xét: 0,3 ta sử dụng ổ bi đỡ chặn 0,3 ta sử dụng ổ bi đỡ sử dụng ổ bi đỡ chặn Từ các thông số cùa trục lắp ổ lăn ta chọn sơ bộ các ổ như sau: -Trục I ta chọn cặp ổ đỡ chặn có ký hiệu 46306 -Trục II ta chọn ổ đỡ 208 -Trục III ta chọn ổ đỡ chặn 46111 2) Kiểm nghiệm theo khả năng tải động Q =(X.V.Fr +Y.Fa)kt.kđ kt hệ số kể đến ảnh hưởng của nhiệt độ kt =1 kđ –hệ số...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án chuyển động cơ khí, chương 7

  1. Chương 7: TÍNH OÅ LAÊN 1) Tính löïc doïc truïc vaø löïc höôùng taâm -Löïc doïc truïc Fa1t =978,8 N ;Fa2t =2408,7 – 978,8 =1429,9N ;Fa3t =2408,7N -Löïc höôùng taâm Fr1 = 303,5 2  2745,8 2  2762,5 N Fr2 = 3192,5 2  7530,5 2  8179,3 N Fr3 = 2720 2  5464,5 2  6104 N Vôùi boä truyeàn baùnh raêng nghieâng coù löïc doïc truïc ta xeùt: Fa1t  0,355;  0,3 ta söû duïng oå bi ñôõ chaën Fr1 Fa 2t  0,175  0,3 ta söû duïng oå bi ñôõ Fr 2 Fa 3t  0,395; ta söû duïng oå bi ñôõ chaën Fr 3 Töø caùc thoâng soá cuøa truïc laép oå laên ta choïn sô boä caùc oå nhö sau: -Truïc I ta choïn caëp oå ñôõ chaën coù kyù hieäu 46306 -Truïc II ta choïn oå ñôõ 208 -Truïc III ta choïn oå ñôõ chaën 46111 2) Kieåm nghieäm theo khaû naêng taûi ñoäng
  2. Q =(X.V.Fr +Y.Fa)kt.kñ kt heä soá keå ñeán aûnh höôûng cuûa nhieät ñoä kt =1 kñ –heä soá keå ñeán ñaëc tính taûi troïng kñ =1(baûng 11.3 TL1) Thôøi gian laøm vieäc cuûa oå laên laø:Lh = 12.103 h 12.10 3.60.288 Tuoåi thoï L1= Lh .60n1 6  =207,36 10 10 6 12.10 3.60.75,2 L2 = Lh .60.n2 6  =54,1 10 10 6 L3 .60.n3 12.10 3.60.26,5 L3 =   19,08 10 6 10 6 Löïc doïc truïc do löïc höôùng taäm gaây ra Vôùi  =260  e = 0,68 Fs1 =0,68.2762,5 =1878,5N Fa1 =2857,3N Fs3 =0,68.6104 =4150,7N  Fa3 =65559,4N X1 =0,41 Y1 =0,87 Q1 =0,87.2757,3 +0,41.2762,5 =3618,7 C1 =Q1 . 3 L1  3618,47.3 207,36  21,417 < C=25,6KN X3 =0,41 Y3 =0,87 Q3 =0,41.6104+ 0,78.6559,42 =8209,45 C3 =Q1 3 L3  8209,45.3 19,08  24,47
  3. OÅ laên choïn ôû treân thoaû maõn V) TÍNH VOÛ HOÄP GIAÛM TOÁC 1)Chieàu daày thaân hoäp  = 0,03.a +3 =0,03.174 +3 =8,22 laáy  =9mm -Naép hoäp 1 =8mm Gaân taêng cöùng: e =9mm 2) Ñöôøng kíng Buloâng neàn d1 =16mm Buloâng caïnh oå d2 =12mm Buloâng gheùp bích vaø thaân d3 =10mm Vít gheùp cöûa thaêm d5 =8 3) Maët bích gheùp naép vaø thaân Chieàu daày bích thaân hoäp S3 =15mm Chieàu daày bích naép hoäp S4 = 15mm Chieàu roäng bích naép vaø thaân K3 =35mm 4) Kích thöôùc goái truïc Tra baûng 18-2 TL1 ta ñöôïc ñöôøng kính ngoaøi vaø ñöôøng kính taâm vít vaø soá vít caàn coù Truïc 1 Truïc 2 Truïc 3
  4. D2 90mm 110mm 110mm D3 115 mm 135mm 135mm d4 M8 M8 M8 Z 6 6 6 Beà roäng maët gheùp buloâng caïnh oå K2 =40mm Taâm loã buloâng caïnh oå C1 =58mm ;C2 =68mm ;C3 =75mm 5) Maët ñeá hoäp Chieàu daày S1 =24 mm Beà roäng maët ñeá hoäp k = 3.oâp5 VI) MOÄT SOÁ THOÂNG SOÁ KHAÙC -Buloâng voøng (tra baûng 18-3a ) theo khoái löôïng öôùc tính ta choïn buloâng M12 Duøng ñeå di naâng hoäp giaûm toác khi laép raùp cuõng nhö khi di chuyeån hoäp töø nôi naøy sang nôi khaùc.
  5. - Choát ñònh vò d =8 mm - Cöûa thaêm (tra baûng 18 –5 ) ta laáy A B A1 B1 C K R Vít Soá (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) (mm) löôïng vít 100 75 150 100 125 87 12 M8 4 -Nuùt thoâng hôi (baûng 18 –6 TL[1])
  6. Khi maùy laøm vieäc nheät ñoä trong hoäp taêng leân ,aùp suaát trogn hoäp cuõng taêng theo.Ñeå giaûm aùp suaát vaø thoâng khí trong hoäp ta duøng nuùt thoân hôi ,ñoàng thôøi cuõng laø ñeã ñieàu hoøa khoâng khí beân trong vaø beân ngoaøi hoäp A B C D E G H I K L M N O P Q R S M2 1 3 1 4 3 3 6 4 1 8 2 6 3 1 3 3 7 5 0 5 5 6 2 0 2 2 8 6 2 -Nuùt thaùo daàu(tra baûng 18-7 TL [1]) Sau moät thôøi gian laøm vieäc , daàu boâi trôn trong hoäp bò baån hoaëc bieán chaát, do ñoù caàn thay daàu môùi. Nuùt thaùo daàu duøng ñeå xaû daàu cuõ ra beân ngoaøi.
  7. M22 ;L =29mm - Que thaêm daàu Duøng ñeå kieåm tra möùc daàu trong hoäp giaûm toác , ñeå ñaûm baûo möùc daàu luoân ôû möùc cho pheùp ñeå caùc chi tieát ñöôïc hoaït ñoäng toát.
Đồng bộ tài khoản