đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 3

Chia sẻ: Dang Cay | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:6

0
70
lượt xem
16
download

đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 3

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Xác định các thông số cơ bản của trục a) Chọn vật liệu chế tạo các trục là thép 45 cĩ b = 600MPa , ứng suất xoắn cho phép b) Xác định sơ bộ đường kính trục c) Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực Chọn sơ bộ chiều rộng ổ lăn theo đường kính trục : bo1 = 27 ; bo 2 = 35 ; bo3 = 45 . Chiều dài mayơ bánh đai : lm12 = lm 22 = lm 32 = lm 33 = 1,5 d1 = lm 22 = 75mm ; 1,5 d...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: đồ án thiết kế hệ thống tự động trong cơ khí, chương 3

  1. Chương 3: CHOÏN ÑOÄNG CÔ VAØ PHAÂN PHOÁI TYÛ SOÁ TRUYEÀN I. CHOÏN ÑOÄNG CÔ ÑIEÄN 2.3 TÍNH TRỤC 2.3.1 Xác định các thông số cơ bản của trục a) Chọn vật liệu chế tạo các trục là thép 45 có  b = 600MPa , ứng suất xoắn cho phép [ ] = 20MPa . b) Xác định sơ bộ đường kính trục : d k  3 Tk / 0.2[ ] Suy ra d1 = 50mm , d2 = 70mm , d3 = 95mm c) Xác định khoảng cách giữa các gối đỡ và điểm đặt lực Chọn sơ bộ chiều rộng ổ lăn theo đường kính trục : bo1 = 27 ; bo 2 = 35 ; bo3 = 45 . Chiều dài mayơ bánh đai : lm12 = 1,5 d1 = lm 22 = 75mm ; lm 22 = 1,5 d 2 = lm 23 = 105mm; lm 32 = 1,5 d3 =145mm; lm 33 = 1,8 d3 =170mm; Theo bảng 10.3 chọn :
  2. k1 = 15 là khoảng cách từ mặt cạnh của chi tiết quay đến thành trong của hộp hoặc khoảng cách giữa các chi tiết quay ; k2 = 15 là khỏang cách từ mặt cạnh của ổ đến thành trong của hộp ; k3 = 15 là khoảng cách từ mặt cạnh của chi tiết quay đến nắp ổ ; hn = 20 là chiều cao nắp ổ và đầu bulông . Theo bảng 10.4 tính được : l12 = -90mm ; l22 = 100mm ; l23 = 220mm; l33 = 140mm ; l13 = l22 = 100mm ; l32 = l23 = 220mm ; l11  l21  l31  320mm; d) Xác định trị số và chiều của các lực từ chi tiết quay tác dụng lên trục : * Đối với trục 1 : Lực tác dụng lên trục một bao gồm lực căng của bộ truyền đai và lực của bánh răng 13 .
  3. TÍNH TOAÙN VAØ CHOÏN VOÛ HOÄP Voû hoäp giaûm toác coù nhieäm vuï ñaûm baûo vò trí töông ñoái giöõa caùc chi tieát vaø caùc boä phaän cuûa maùy, tieáp nhaän taûi troïng do caùc chi tieát laép treân voû
  4. truyeàn ñeá, ñöïng daàu boâi trôn vaø baûo veä caùc chi tieát traùnh buïi . Vaät lieäu laø gang xaùm GX15-32 . Choïn beà maët laép gheùp giöõa naép hoäp vaø thaân hoäp ñi qua caùc truïc ñeå laép caùc chi tieát thuaän tieän vaø deã daøng hôn . Beà maët laép naép vaø thaân ñöôïc caïo saïch hoaëc maøi, ñeå laép sít, khi laép coù moät lôùp sôn loûng hoaëc sôn ñaët bieät. Maët ñaùy loã doác veà phía loã thaùo daàu vôùi ñoä doác töø 10...30, vaø ngay taïi choã thaùo daàu loõm xuoáng . Keát caáu hoäp giaûm toác ñuùc, vôùi caùc kích thöôùt cô baûn nhö sau: - Chieàu daøy thaân hoäp :  = 0,03.320 + 3 = 13 mm - Chieàu daøy naép hoäp : 1 =  = 13 mm - Gaân taêng cöùng : + Chieàu daøy e = 0,8.  = 10 mm . + Chieàu cao h = 46 mm . + Ñoä doác khoaûng 2˜º - Ñöôøng kính buloâng neàn : d1 = 24 mm . - Ñöôøng kính buloâng caïnh oå : d2 = 16 mm . - Ñöôøng kính buloâng gheùp bích naép vaø thaân : d3 = 12 mm . - Ñöôøng kính vít gheùp naép oå : d4 = 10 mm . - Ñöôøng kính vít gheùp naép cöûa thaêm : d5 = 8 mm .
  5. - Maët bích gheùp naép vaø thaân : + Chieàu daøy bích thaân hoäp : S3 = 24 mm . + Chieàu daøy bích naép hoäp : S4 = 22 mm . + Beà roäng bích naép vaø thaân : K3 = 46 mm . - Kích thöôùc goái truïc : + Ñöôøng kính ngoaøi vaø taâm loã vít oå 1: D3 = 160 mm ; D2 = 130 mm + Ñöôøng kính ngoaøi vaø taâm loã vít oå 2: D3 = 170 mm ; D2 = 140 mm + Ñöôøng kính ngoaøi vaø taâm loã vít oå 3: D3 = 205 mm ; D2 = 175 mm + Taâm loã buloâng caïnh oå : E2 = 1,6.d2 = 26 mm ; R2 = 1,3d2 = 20 mm . + Chieàu cao : h = 40 mm . + Beà roäng maët gheùp buloâng caïnh oå : K2 = 48 mm. - Maët ñeá hoäp : + Chieàu daøy (khi khoâng coù phaàn loài) S1 = 34 mm + Beà roäng maët ñeá hoäp : K1 = 70 mm , q = 100 mm - Khe hôû giöõa caùc chi tieát
  6. + Giöõa baùnh raêng vôùi thaønh trong cuûa hoäp :  = 15 mm + Giöõa ñænh baùnh raêng lôùn vôùi ñaùy hoäp 1 = 50 mm + Giöõa maët beân caùc baùnh raêng vôùi nhau : 15 mm - Soá löôïng buloâng neàn : Z  ( L  B) / 200  (994  365) / 250  6 buloâng

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

Đồng bộ tài khoản