intTypePromotion=1

Đồ án tốt nghiệp: “Công tác quản lý và hạch toán ở công ty bánh kẹo Hải Châu.”

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:123

0
57
lượt xem
9
download

Đồ án tốt nghiệp: “Công tác quản lý và hạch toán ở công ty bánh kẹo Hải Châu.”

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo luận văn - đề án 'đồ án tốt nghiệp: “công tác quản lý và hạch toán ở công ty bánh kẹo hải châu.”', luận văn - báo cáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: “Công tác quản lý và hạch toán ở công ty bánh kẹo Hải Châu.”

 1. Đồ án tốt nghiệp Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu thầu
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Lêi më ®Çu Cïng víi sù ®i lªn cña x· héi, c¸c doanh nghiÖp ngµy cµng ®ßi hái ph¶i ph¸t triÓn cao vµ s¶n xuÊt kinh doanh cã hiÖu qu¶ nhÊt. Trong ®iÒukiÖn nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng cã sù qu¶n lý cña nhµ n­íc c¸c doanh nghiÖp ®ang c¹nh tranh trong c¬ chÕ thÞ tr­êng quy luËt cung cÇu vÒ hµng ho¸ cña x· héi. §Ó cã thÓ v­ît qua ®­îc sù chän läc cña thÞ tr­êng, sù c¹nh tranh quyÕt liÖt, mäi doanh nghiÖp ®Òu ph¶i gi¶i quyÕt c¸c vÊn ®Ò vÒ s¶n xuÊt kinh doanh sao cho v÷ng ch¾c vµ cã l îi nhÊt. ViÖc tæ chøc quy tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cÇn ph¶i sö dông hµng lo¹t c¸c c«ng cô qu¶n lý kh¸c nh­ng kÕ to¸n lu«n lµ c«ng cô quan träng vµ h÷u hiÖu nhÊt. V× kÕ to¸n lµ thu nhËn vµ sö lý, cung cÊp th«ng tin vÒ tµi s¶n - sù vËn ®éng cña tµi s¶n, vèn lµ qu¸ tr×nh lu©n chuyÓn cña vèn xem cã qu¶n lý tèt hay kh«ng tõ ®ã gióp cho c¸c chñ thÓ qu¶n lý ®­a ra c¸c ph­¬ng ¸n kinh doanh cã lîi nhÊt cho doanh nghiÖp cña m×nh. KÕ to¸n cßn cung cÊp th«ng tin vÒ hiÖu qu¶ kinh tÕ cña doanh nghiÖp cho c¸c ®èi t­îng cã liªn quan vµ chó ý tíi nh­ c¸c nhµ ®Çu t­, Ng©n hµng, chñ doanh nghiÖp kh¸c vµ b¸o c¸o víi c¬ quan Nhµ n­íc. C«ng viÖc kÕ to¸n cã nhiÒu kh©u, nhiÒu phÇn hµnh vµ ®ßi hái sù chÝnh x¸c còng nh­ trung thùc cao, gi÷a c¸c phÇn hµnh kÕ to¸n cã mèi quan hÖ h÷u c¬, chóng lu«n g¾n bã víi nhau t¹o thµnh mét thÓ thèng nhÊt, mét hÖ thèng ®ång bé trong qu¶n lý. ViÖc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n khoa häc, hîp lý vµ phï hîp víi ®iÒu kiÖn s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp lµ mét trong nh÷ng c¬ së quan träng cho viÖc chØ ®¹o vµ ®iÒu hµnh s¶n xuÊt kinh doanh. Sau mét thêi gian thùc tËp t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u víi vèn kiÕn thøc ®· ®­îc häc vµ nghiªn cøu, ®ång thêi ®­îc sù gióp ®ì cña thÇy Hoµng V¨n T­ëng vµ c¸c c« chó c¸n bé trong c«ng ty. Víi kiÕn thøc cßn h¹n chÕ cña m×nh em xin ®­îc tr×nh bµy b¸o c¸o tæng hîp vÒ qu¸ tr×nh thùc tËp cña m×nh. B¸o c¸o thùc tËp cña em gåm 3 ch­¬ng: Ch­¬ng I: Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Ch­¬ng II: Thùc tr¹ng c«ng t¸c h¹ch to¸n t¹i c«ng th b¸nh kÑo H¶i Ch©u. Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn nh»m thùc hiÖn c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u.
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. Ch­¬ng I Nh÷ng vÊn ®Ò chung vÒ c«ng t¸c qu¶n lý vµ h¹ch to¸n ë c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u. I. Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty - C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u lµ mét doanh nghiÖp nhµ n­íc, thuéc c«ng ty mÝa ®­êng I cña Bé N«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n. Tr­íc ®©y lµ tiÒn th©n cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®­îc hai tØnh Th­îng H¶i vµ Qu¶ng Ch©u (Trung Quèc) gióp ®ì x©y dùng (v× vËy cã tªn lµ H¶i Ch©u) - C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u do Bé c«ng nghiÖp nhÑ quýªt ®Þnh thµh lËp ngµy 02/09/1965. QuyÕt ®Þnh sè 1355 NN - TCCD\Q§ ngµy 29/10/1994 cña Bé tr­ëng n«ng th«n vµ c«ng nghiÖp thùc phÈm (nay lµ Bé n«ng nghiÖp vµ ph¸t triÓn n«ng th«n) vÒ viÖc ®æi tªn vµ bæ sung ngµnh nghÒ kinh doanh cña nhµ m¸y b¸nh kÑo H¶i Ch©u. C«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u cã tªn giao dÞch lµ: Hai Chau COFECTIONERY COMPANY Tªn viÕt t¾t: Hai Chau COMPANY. Trô së cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ë 15 M¹c ThÞ B­ëi - QuËn Hai Bµ Tr­ng - Hµ Néi. DiÖn tÝch mÆt b»ng hiÖn nay lµ 55.000 m2 : 23.000 m2 Trong ®ã: Nhµ x­ëng : 3.000 m2 V¨n phßng : 5.000 m2 Kho b·i Phôc vô c«ng céng : 2.400 m2 Qu¸ tr×nh h×nh thµnh vµ ph¸t triÓn cña c«ng ty b¸nh kÑo H¶i Ch©u ®­îc chi lµm c¸c giai ®o¹n sau: * Thêi kú ®Çu thµnh lËp (1965 - 1975) - Vèn ®Çu t­: Do ch¸nh thanh tra ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü nªn c«ng ty kh«ng cßn l­u tr÷ sè liÖu ban ®Çu. NhiÖm vô d©n sinh kinh doanh chñ yÕu cña c«ng ty trong thêi kú nµy lµ phôc vô d©n sinh quèc phßng.
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - N¨ng lùc s¶n xuÊt gåm: + Ph©n x­ëng s¶n xuÊt m× sîi: gåm 6 d©y truyÒn b¸n c¬ giíi c«ng suÊt 2,5 - 3tÊn/ca. S¶n phÈm chÝnh lµ m× l­¬ng thùc, m× thanh,m× hoa … + Ph©n x­ëng b¸nh: gåm 1 d©y chuyÒn m¸y c¬ giíi víi c«ng suÊt 2,5 tÊn/ca. S¶n phÈm chÝnh lµ b¸nh quy (h­¬ng th¶o, quy døa, quy b¬, quýt…) b¸nh l­¬ng kho (phôc vô quèc phßng). + Ph©n x­ëng kÑo: gåm 2 d©y truyÒn b¸n c¬ giíi, c«ng suÊt mçi d©y lµ 1,5 tÊn/ca. S¶n phÈm chÝnh lµ kÑo cøng, kÑo mÒm (chanh, cam, cµ phª) Sè c¸n bé c«ng nh©n viªn lµ 850 ng­êi/n¨m. Trong thêi kú nµy do chiÕn tranh ph¸ ho¹i cña ®Õ quèc Mü n¨m (1972) nªn ph©n x­ëng cña c«ng ty ®­îc t¸ch ph©n x­ëng kÑo sang nhµ m¸y MiÕn Hµ Néi thµnh lËp nhµ m¸y H¶i Hµ (nay lµ C«ng ty B¸nh kÑo H¶i Hµ - Bé C«ng nghiÖp). Thêi kú nµy do tr×nh ®é c«ng nghÖ cßn thÊp, lao ®éng thñ c«ng lµ chñ yÕu, do vËy s¶n phÈm s¶n xuÊt ra kh«ng ®¸p øng ®­îc nhu cÇu cña nh©n d©n. * Thêi kú 1976-1985: - Sang thêi kú nµy c«ng ty ®· kh¾c phôc ®­îc nh÷ng thiÖt h¹i sau chiÕn tranh vµo ho¹t ®éng s¶n xuÊt theo h­íng míi: s¶n xuÊt hµng ho¸. - N¨m 1976 Bé C«ng nghiÖp thùc phÈm cho kÕt hîp nhµ m¸y MÉu §¬n (L¹ng S¬n) thµnh lËp x­ëng sÊy phun. Ph©n x­ëng nµy s¶n xuÊt 2 mÆt hµng lµ: S÷a ®Ëu nµnh víi c«ng suÊt lµ 3,5 tÊn/ca. Sè c«ng nh©n lµ 1250 ng­êi/n¨m. Do nhu cÇu thÞ tr­êng, c«ng ty ®· thanh lý 2 d©y chuyÒn hiÖn nay t¹i c«ng ty ®· n©ng cÊp vµ ®­a vµo ho¹t ®éng 1 d©y chuyÒn: - N¨m 1982 do khã kh¨n vÒ bét mú nhµ n­íc bá chÕ ®é m× sîi thay l­¬ng thùc. C«ng ty ®­îc Bé C«ng nghiÖp vµ thùc phÈm cho ngõng ho¹t ®éng ph©n x­ëng mú l­¬ng thùc. §ång thêi còng trong giai ®o¹n nµy, nhËn biÕt ®­îc nhu cÇu thÞ tr­êng, nhµ m¸y bæ xung thªm 2 lß thñ c«ng kem xèp, c«ng suÊt 240kg/ca vµ bét canh víi c«ng suÊt lµ 3,5 tÊn/ngµy. C¸c s¶n phÈm võa ®­îc s¶n xuÊt ra ®Òu ®­îc tiªu thô hÕt.
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Thêi kú 1986-1991: - Cïng víi c¶ n­íc chuyÓn ®æi c¬ cÊu kinh tÕ, nhµ m¸y chuyÓn sang kinh doanh tù bï ®¾p chi phÝ kh«ng cßn sù bao cÊp cña nhµ n­íc. N¨m 1989-1990: TËn dông nhµ x­ëng cña ph©n x­ëng sÊy fun c«ng ty ®· l¾p ®Æt thªm 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt bia víi c«ng suÊt lµ 2000 lÝt/ngµy. N¨m 1990-1991: C«ng ty ®Æt thªm 2 d©y chuyÒn b¸nh quy §µi Loan n­íng b»ng lß ®iÖn t¹i khu nhµ x­ëng cò víi c«ng suÊt lµ 2,5 - 2,8 tÊn/ca. - Sè CNV b×nh qu©n lµ 950 ngêi/n¨m. * Thêi kú 1992 ®Õn nay: - Thêi kú nµy C«ng ty thùc hiÖn s¾p xÕp l¹i s¶n xuÊt theo chñ tr¬ng míi h- íng vµo ®Èy m¹nh s¶n xuÊt c¸c mÆt hµng truyÒn thèng nh b¸nh kÑo. C«ng ty ®· mua thªm thiÕt bÞ míu, thay ®æi mÉu m· mÆt hµng, n©ng cao chÊt lîng s¶n phÈm cho phï hîp víi ngêi tiªu dïng. - N¨m 1993 nhËn thÊy s¶n phÈm cña nhµ m¸y cßn ë cÊp trung b×nh vµ thÊp nªn gi¸m ®èc nhµ m¸y quyÕt ®Þnh t¹o ra mét s¶n phÈm cao cÊp cña ngµnh b¸nh ®Ó cã thÓ c¹nh tranh víi thÞ trêng hiÖn t¹i vµ t¬ng lai. Trong n¨m nhµ m¸y ®Çu l¾p ®Æt d©y truyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem sèp cña T©y §øc (CHDC §øc) víi c«ng suÊt 1 tÊn/ca, thùc tÐ 0,75 tÊn/ca vµ cã thÓ n©ng cao c«ng suÊt h¬n nÕu tiªu thô tèt mua thªm l« lß níng míi. S¶n phÈm nµy ®· ®îc thÞ trêng chÊp nhËn vµ ®©y còng lµ mét s¶n phÈm cao cÊp trong ngµnh b¸nh. §©y lµ mét d©y chuyÒn dÇu tiªn xuÊt hiÖn t¹i ViÖt Nam, cã thÓ nãi t¹i thêi ®iÓm l¾p ®Æt, d©y chuyÒn nµy lµ hiÖn ®¹i nhÊt §«ng Nam ¸. Khi l¾p ®Æt xong d©y chuyÒn nµy th× tæng gi¸ trÞ tµi s¶n vµo kho¶ng 40 tû ®ång. - N¨m 1994 nhµ m¸y ®Çu t thªm 1 d©y chuyÒn b¸nh kem xèp phñ s«c«la cña T©y §øc víi c«ng suÊt 0,5 tÊn.ca. §©y lµ d©y chuyÒn hiÖn ®¹i nh¸t vµ s¶n phÈm nµy còng lµ s¶n phÈm cao cÊp nhÊt cña ngµnh b¸nh kÑo ViÖt Nam. S¶n phÈm nµy ®· mang l¹i hiÖu qu¶ kinh tÕ cao cho C«ng ty. - Còng trong n¨m 1994 nhµ m¸y ®æi ten thµnh C«ng ty BKHC cho phï hîp víi chøc n¨ng vµ nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh trong thêi kú míi. C«ng ty BKHC lµ thµnh viªn cña C«ng ty MÝa ®êng I trùc thuéc Bé NN vµ PTNT.
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - N¨m 1995 C«ng ty triÓn khai ph¬ng ¸n kinh doanh, t×m ®èi t¸c kinh doanh víi BØ s¶n xuÊt kÑo s«c«la. HiÖn nay s¶n phÈm nµy ®ang chiÕm u thÕ tren thÞ trêng trong vµ ngoµi níc (sè s¶n phÈm xuÊt khÈu lµ 70%), n¨m 1998 ®· chuyÓn thµnh 100% vèn níc ngoµi. - N¨m1996, C«ng ty ®· ph¸t triÓn s¶n phÈm truyÒn thèng lµ bét canh, C«ng ty ®· nghiªn cøu ®a ra c«ng nghÖ bét canh ièt vµo s¶n xuÊt. Ngoµi sù tµi trî cña ch­¬ng tr×nh quèc gia PCRLI, vµ ®îc sù tµi trî cña AUSTRAYLIA trong ch¬ng tr×nh phßng chèng rèi lo¹n tiªu ho¸ do thiÕu ièt, C«ng ty ®· ®Çu t thiÕt bÞ trªn 500 tr® v× vËy mµ ®· n©ng cao s¶n lîng s¶n xuÊt bét canh lªn gÊp hai lÇn so víi n¨m 1995. Cuèi n¨m 1996 ®Çu n¨m 1997 C«ng ty ®Çu t l¾p ®Æt 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cña CHLB §øc, trong ®ã cã 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo cøng víi c«ng suÊt 2.400 kg/ca vµ 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo mÒm víi c«ng suÊt 3.000 kg/ca. Khi C«ng ty l¾p ®Æt xong 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt kÑo nµy, th× tæng gi¸ trÞ tµi s¶n cña C«ng ty lªn tíi 85 tû ®ång. - N¨m 1998 C«ng ty ®Çu t më réng d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh H¶i Ch©u víi c«ng suÊt lµ 4 tÊn/ca. - Gi÷a n¨m 2001, nhËn thÊy sù thµnh c«ng trªn thÞ trêng b¸nh kem xèp vµ møc sèng d©n c­ ngµy cµng cao, nhu cÇu ngµy cµng phong phó, C«ng ty ®Çu t thªm 1 d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp cña CHLB §øc víi c«ng suÊt thiÕt kÕ lµ 1,6 tÊn.ca ®Ó n©ng gÊp ®«i d©y chuyÒn s¶n xuÊt b¸nh kem xèp. Cuèi n¨m nµy C«ng ty ®Çu t thªm mét d©y chuyÒn s¶n xuÊt s«c«la víi c«ng suÊt 2000 kg/h, d©y chuyÒn nµy hiÖn ®ang ch¹y thö víi c«ng suÊt 10 tÊn cha nghiÖm thu. Trong nh÷ng n¨m qua cã sù l·nh ®¹o cña §¶ng bé, sù ®oµn kÕt nhÊt trÝ vµ quyÕt t©m cao cña t©p thÓ CBCNV ®· phÊn ®Êu kh¾c phôc mäi khã kh¨n tríc t×nh h×nh khã kh¨n cña nÒn kinh tÕ thÞ tr­êng vµ nh÷ng biÕn ®éng cña s¶n xuÊt vÒ vËt t­, NVL, gi¸ c¶ t¨ng... ®Ó v­¬n lªn b»ng nç lùc cè g¾ng, hoµn thµnh tèt nhiÖm vô theo quy ®Þnh cña §¶ng ®Ò ra, Thùc hiÖn ®Çy ®ñ nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ níc, t¹o viÖc lµm æn ®Þnh vµ n©ng cao ®êi sèng thu nhËp cña nh©n d©n lao ®éng.
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. * Nh÷ng thµnh tÝch chung cña tËp thÓ trong nh÷ng n¨m qua. - Thêi kú 1965-1990: + Hu©n ch­¬ng kh¸ng chiÕn h¹ng II n¨m 1973. + Hai hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng III n¨m 1979-1981. + Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng III cho tæ sÊy mú ca A n¨m 1980. + L·ng hoa cña Chñ tÞch T«n §øc Th¾ng n¨n 1979. + B»ng khen cña ChÝnh Phñ n¨m 1989. - Thêi kú 1991 - 2000: + Hai hu©n ch­¬ng chiÕn c«ng h¹ng II vµ thµnh tÝch cña lùc lîng b¶o vÖ, tù vÖ C«ng ty n¨m 1995-1996. + Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng III vÒ thµhh tÝch th¬ng binh liÖt sü, phong trµo ®Òn ¬n ®¸p nghÜa n¨m 1997. + Hu©n ch­¬ng lao ®éng h¹ng II n¨m 1998 vÒ thµnh tÝch s¶n xuÊt kinh doanh tõ 1993-1998. + Hu©n ch­¬ng ChiÕn c«ng h¹ng II vÒ thµnh tÝch lùc l­îng tù vÖ 1995- 1999, n¨m 2000. + Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña ChÝnh phñ n¨m 1999. + Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Tæng L§L§ c¸c n¨m 1994, 1998 vµ n¨m 1999. + Cê thi ®ua lu©n lu: Phong trµo b¶o vÖ An ninh Tæ quèc n¨m 1998-2000. + Cê thi ®ua xuÊt s¾c cña Bé NN vµ PTNT n¨m 1996,1997 ,1998 vµ cê 10 n¨m hoµn thµnh xuÊt s¾c nhiÖm vô s¶n xuÊt kinh doanh n¨m 1998-1999. + Danh hiÖu §¶ng bé trong s¹ch v ÷ng m¹nh 5 n¨m 1995-2000 vÒ thµnh tÝch nép thuÕ, DN tiªu biÓu TPHN. + Tæ chøc C«ng ®oµn vµ TN ®¹t danh hiÖu v÷ng m¹nh xuÊt s¾c ®· ®îc c¸c cÊp c¸c ngµnh tõ TW ®Õn ®Þa ph­¬ng khen th­ëng. HiÖn nay C«ng ty ®· lËp ®Ò nghÞ Nhµ n­íc tÆng c¸c hu©n ch­¬ng cao quý kh¸c.
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. II. Chøc n¨ng vµ ®Æc ®iÓm ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña C«ng ty. 1. Chøc n¨ng - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm b¸nh kÑo. - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm m× ¨n liÒn, bét canh c¸c lo¹i. - Kinh doanh c¸c s¶n phÈm n­íc gi¶i kh¸t cã cån vµ kh«ng cã cån. - Kinh doanh c¸c vËt t­, nguyªn liÖu, bao b× ngµnh c«ng nghiªp thùc phÈm. - XuÊt nhËp khÈu trùc tiÕp víi n­íc ngoµi nh÷ng mÆt hµng C«ng ty kinh doanh. 2. §Æc ®iÓm vÒ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh: - C«ng ty BKHC thuéc lo¹i h×nh doanh nghiÖp c«ng nghiÖp thùc hiÖn ho¹t ®éng s¶n xuÊt chÕ biÕn thùc phÈm, nguyªn liÖu chñ yÕu mµ C«ng ty sö dông lµ c¸c lo¹i n«ng s¶n nh bét m×, ®­êng, muèi ¨n vµ c¸c h­¬ng liÖu kh¸c. S¶n phÈm s¶n xuÊt ra lµ c¸c lo¹i thùc phÈm kh« ®îc bao gãi theo c¸c mÉu m· nhÊt ®Þnh. Do ®Æc ®iÓm cña s¶n phÈm nªn bé m¸y s¶n xuÊt cña C«ng ty BKHC ®­îc chia lµm 5 PX. Mçi ph©n xëng thùc hiÖn mét quy tr×nh c«ng nghÖ khÐp kÝn víi chu kú s¶n xuÊt ng¾n. C¸c d©y chuyÒn s¶n xuÊt ®Òu lµ b¸n tù ®éng m¸y mãc kÕt hîp víi thñ c«ng. Víi s¶n phÈm s¶n xuÊt ra cã c¸c bíc c«ng nghÖ t¬ng ®èi ng¾n nªn cuèi th¸ng c«ng ty kh«ng cã s¶n phÈm dë dang, s¶n phÈm còng chÝnh lµ thµnh phÈm. III. Tæ chøc bé m¸y qu¶n lý vµ s¶n xuÊt cña c«ng ty. 1. Bé m¸y qu¶n lý
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1.1 S¬ ®å bé m¸y qu¶n lý. Gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc Phã gi¸m ®èc kü thuËt kinh doanh Phßng Ban Phßng Phßng Phßng Phßng Phßng kü XDCB B¶o vÖ kÕ to¸n Hµnh Tæ KH - thuËt chÝnh chøc VT Ph©n x­ëng Ph©n x­ëng c¬ Ph©n x­ëng Ph©n x­ëng Ph©n x­ëng B¸nh I ®iÖn B¸nh II kÑo Bét canh Nh×n vµo s¬ ®å trªn ta thÊy tæ chøc qu¶n lý c«ng ty gåm 2 cÊp lµ cÊp ch­¬ng tr×nh vµ cÊp ph©n x­ëng. ë cÊp c«ng ty, c¬ cÊu tæ chøc bé m¸y qu¶n trÞ ®­îc bè trÝ theo kiÓu trùc tuyÕn chøc n¨ng. Do ­u ®iÓm cña m« h×nh nµy lµ phï hîp víi c«ng ty cã quy m« võa vµ nhá, ®ång thêi nã kÕt hîp ®îc u ®iÓm cña c¬ cÊu trùc tuyÕn vµ c¬ cÊu chøc n¨ng víi nhau. Trong hÖ thèng trùc tuyÕn, chøc n¨ng ®­êng qu¶n trÞ trªn xuèng d­íi vÉn tån t¹i nhng ë c¸c cÊp doanh nghiÖp ngêi ta bè trÝ x©y dùng thªm c¸c ®iÓm chøc n¨ng theo c¸c lÜnh vùc c«ng t¸c. 1.2. NhiÖm vô cña c¸c phßng ban: * Ban Gi¸m §èc: - Gi¸m §èc: phô tr¸ch chung vµ phô tr¸ch c¸c mÆt c«ng t¸c cô thÓ sau: + C«ng t¸c tæ chøc c¸n bé, lao ®éng tiÒn l¬ng (phßng tæ chøc lao ®éng).
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. + C«ng t¸c kÕ to¸n - vËt t tiªu thô (phßng KH-VT) + C«ng t¸c tµi chÝnh - thèng kª - kÕ to¸n (phßng TC-TK-KT). + TiÕn bé kü thuËt vµ ®Çu t (phßng KT vµ Ban XDCB) - Phã G§ kü thuËt s¶n xuÊt: gióp viÖc cho Gi¸m §èc phô tr¸ch c«ng t¸c: + C«ng t¸c kü thuËt (phßng KT). + C«ng t¸c båi dìng n©ng cao tr×nh ®é c«ng nh©n, c«ng t¸c b¶o hé lao ®éng (phßng TCL§). + §iÒu hµnh kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp cña c¸c ph©n xëng. - Phã § kinh doanh: gióp viÖc cho Gi¸m §èc phô tr¸ch c«ng t¸c: + C«ng t¸c kinh doanh tiªu thô s¶n phÈm (phßng KH-VT). + C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ vµ b¶o vÖ (Phßng HC vµ ban XDCB). * Phßng tæ chøc; - C«ng t¸c tæ chøc s¶n xuÊt vµ c¸n bé: Nghiªn cøu x©y dùng c¬ cÊu bé m¸y qu¶n lý, quy chÕ ho¹t ®éng, chøc n¨ng, nhiÖm vô, néi dung ph©n cÊp qu¶n lý x©y dùng kÕ ho¹ch, quy ho¹ch c¸n bé ng¾n vµ dµi h¹n. Tæ chøc kiÓm ®iÓm, nhËn xÐt, ®¸nh gi¸ n¨ng lùc c¸n bé ®Þnh kú hµng n¨m. - C«ng t¸c d©n sù vµ chÕ ®é: Bæ xung, qu¶n lý hå s¬, gi¶i quyÕt chÕ ®é chÝnh s¸ch liªn quan ®Õn quyÒn lîi cña ngêi lao ®éng. KiÓm tra, gi¶i quyÕt x¸c minh, chøng nhËn lý lÞch CBCNV. - C«ng t¸c qu¶n lý vµ sö dông lao ®éng: x¸c ®Þnh c¸c møc lao ®éng tæ chøc s¾p xÕp, ®iÒu ®éng lao ®éng vµ ®¸p øng nhiÖm vô s¶n xuÊt. X©y dùng c¸c quy chÕ qu¶n lý lao ®éng, c¸c biÖn ph¸p nh»m t¨ng cêng kû luËt lao ®éng. Qu¶n lý sö dông vµ ®iÒu ®éng lao ®éng kÞp thêi. - C«ng t¸c tiÒn l¬ng: x©y dùng vµ tr×nh duyÖt kÕ ho¹ch lao ®éng tiÒn l¬ng, Quy chÕ tiÒn l¬ng sè: HC/TC ngµy. - C«ng t¸c ®µo t¹o: LËp kÕ ho¹ch ®µo t¹o, thùc hiÖn quy tr×nh ®µo t¹o theo quy chÕ ®µo t¹o. - C«ng t¸c b¶o hé lao ®éng: LËp vµ chØ ®¹o thùc hiÖn kÕ ho¹ch BHL§. Thùc hiÖn quy chÕ BHL§ sè 271 HC/TC ngµy 15/8/2001. * Ban B¶o vÖ - Tù vÖ - thi ®ua:
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Tæ chøc c¸c phong trµo thi ®ua + Tæ chøc c¸c ®ît thi ®ua, s¶n xuÊt, thi ®ua lao ®éng vµ c¸c phong trµo thi ®ua kh¸c. + Tham gia ®¸nh gi¸ thµnh tÝch cña c¸ nh©n, ®¬n vÞ, ph©n lo¹i ABC lµm c¬ së tiÒn l¬ng hµng th¸ng. + Tham gia xÐt duyÖt s¸ng kiÕn vµ ca chÝnh s¸ch danh hiÖu thi ®ua. - C«ng t¸c b¶o vÖ - tù vÖ. + X©y dùng vµ tæ chøc thùc hiÖn b¶o vÖ kü thuËt kÕ ho¹ch b¶o vÖ bÝ mËt Nhµ níc, b¶o vÖ tµi s¶n vµ trËt tù an ninh trong c«ng ty. + X©y dùng néi quy vµ quy chÕ b¶o vÖ, mµng líi c¬ së ®Ó phßng ngõa ng¨n chÆn c¸c lo¹i téi ph¹m. + H­íng dÉn nghiÖp vô cho nh©n viªn, thêng xuyªn s¬ kÕt rót kinh nghiÖm nh»m thùc hiÖn tèt c«ng t¸c tuÇn tra canh g¸c. + N¾m vµ gi¶i quyÕt c¸c vô vi ph¹m tµi s¶n, kû luËt cña c«ng ty. + Tæ chøc huÊn luyÖn lùc lîng PCCC, lùc lîng tù vÖ. + Thùc hiÖn nghÜa vô qu©n sù ®Þa ph¬ng vµ c¸c ph¬ng ¸n quan sù. * Phßng kü thuËt: - Qu¶n lý kü thuËt: Qu¶n lý toµn bé thiÕt bÞ kü thuËt, lý lÞch m¸y, thiÕt kÕ kü thuËt vµ c¸c th«ng sè cña kü thuËt s¶n xuÊt, quy tr×nh c«ng nghÖ. hÖ thèng ®éng lùc, h¬i, ®iÖn, nhiÖt, ¸nh s¸ng... - X©y dùng kÕ ho¹ch tiÕn bé kü thuËt vµ c¸c bo thùc hiÖn: Tæng hîp c¸c kiÕn nghÞ, s¸ng kiÕn c¶i tiÕn kü thuËt, hîp lý ho¸ s¶n xuÊt. - Qu¶n lý quy tr×nh c«ng nghÖ: X©y dùng vµ qu¶n lý d©y chuyÒn s¶n xuÊt quy tr×nh c«ng nghÖ. Theo dâi kiÓm tra vµ híng dÉn quy tr×nh quy ph¹m ®· ®Ò ra. - Nghiªn cøu s¶n phÈm míi: Nghiªn cøu chÕ ®é t¹o s¶n phÈm míi c¶i tiÕn quy c¸ch mÉu m·, bao b× s¶n phÈm. TËn dông NVL cã vµ phÕ liÖu lµm ra s¶n phÈm phô. - X©y dùng néi quy, quy tr×nh quy ph¹m: VËn hµnh m¸y mãc thiÕt bÞ vµ thùc hiÖn c¸c biÖn ph¸p kü thuËt an toµn.
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Gi¶i quyÕt c¸c sù cè trong s¶n xuÊt: Nh sù cè kü thuËt, sù cè c«ng nghÖ, trong ®iÒu kiÖn cã thÓ ®Ò ra c¸c biÖn ph¸p kh¾c phôc, söa ch÷a. - Qu¶n lý vµ kiÓm tra chÊt lîng s¶n phÈm, x©y dùng phÈm cÊp s¶n phÈm vµ tæ chøc kiÓm tra ®¸nh gi¸ chÊt lîng NVL, s¶n phÈm nhËp kho, xuÊt kho, phôc vô cho s¶n xuÊt vµ chuyªn ngµnh. - Phèi hîp víi phßng tæ chøc ®µo t¹o huÊn luyÖn CNV, quy tr×nh kü thuËt s¶n xuÊt, bæ tóc n©ng cao tr×nh ®é tay nghÒ vµ n©ng bËc hµng n¨m. - Phèi hîp x©y dùng tiªu chuÈn cÊp b©c«ng t¸c kü cho c¸c s¶n phÈm vµ ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt trong s¶n xuÊt. - NghiÖm thu ®¸nh gi¸ chÊt lîng c¸c c«ng tr×nh ®Çu t ®æi míi thiÕt bÞ s¶n xuÊt vµ phèi hîp thu håi thanh lý vËt t thiÕt bÞ. * Phßng kÕ ho¹ch - VËt t. - X©y dùng kÕ ho¹ch tæng hîp vÒ s¶n xuÊt kinh doanh ng¾n vµ dµi h¹n gåm: + KÕ ho¹ch s¶n xuÊt, kÕ ho¹ch gi¸ thµnh. + kÕ ho¹ch cung øng vËt t, kÕ ho¹ch tiªu thô s¶n phÈm, kÕ ho¹ch x©y dùng c¬ b¶n. - Ph©n bæ kÕ ho¹ch vµ lËp kÕ ho¹ch t¸c nghiÖp hµng th¸ng, quý, n¨m. + §Ó ®iÒu hµnh tæ chøc s¶n xuÊt. + §Ó ®iÒu ®é s¶n xuÊt theo kÕ ho¹ch x©y dùng vµ xö lý c¸c yªu cÇu ph¸t sinh trong s¶n xuÊt hµng ngµy, th¸ng, quý, n¨m. - LËp vµ triÓn khai thùc hiÖn kÕ ho¹ch cung øng vËt t, gia c«ng thiÕt bÞ, phô tïng, ph¬ng tiÖn, dông cô s¶n xuÊt. - Tæ chøc c¸c nghiÖp vô vÒ tiªu thô s¶n phÈm bao gåm: Ph¬ng thøc tiªu thô, gi¸ c¶, thÞ trêng, kh¸ch hµng Marketing vµ qu¶ng c¸o, giíi thiÖu s¶n phÈm. - So¹n th¶o c¸c néi dung ký kÕt hîp ®ång kinh tÕ trong lÜnh vùc cung øng vËt t­, tiªu thô s¶n phÈm vµ theo dâi viÖc thùc hiÖn, thanh lý hîp ®ång. - X©y dùng kÕ ho¹ch gi¸ thµnh vµ gi¸m s¸t viÖc thùc hiÖn c¸c ®Þnh møc kinh tÕ kü thuËt. - Qu¶n lý vËt t­, kho tµng, ph­¬ng tiÖn vËn t¶i vµ xuÊt nhËp hµng ho¸.
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - X©y dùng kÕ ho¹ch ®Çu t­, ®æi míi m¸y mãc, thiÕt bÞ, vµ söa ch÷a lín, võa, nhá cïng XDCB. - CÊp ph¸t vËt t­, trang thiÕt bÞ, dông cô s¶n xuÊt, thu håi phÕ liÖu, thanh lý tµi s¶n, thiÕt bÞ s¶n xuÊt. * Phßng kÕ to¸n thèng kª - tµi chÝnh (tµi vô). - LËp vµ tæ chøc thùc hiÖn c¸c kÕ ho¹ch vÒ kÕ to¸n, thèng kª tµi chÝnh. - Theo dâi kÞp thêi, liªn tôc vµ cã hÖ thèng c¸c sè liÖu vÒ s¶n l­îng, tµi s¶n, tiÒn vèn vµ c¸c quü vÒ xÝ nghiÖp. - TÝnh to¸n c¸c kho¶n chi phÝ s¶n xuÊt ®Ó lËp biÓu gi¸ thµnh thùc hiÖn tÝnh to¸n lç l·i, c¸c kho¶n thanh to¸n víi ng©n s¸ch theo chÕ ®é kÕ to¸n thèng kª vµ th«ng tin kinh tÕ cña Nhµ níc. Ph©n tÝch ho¹t ®éng kinh tÕ tõng kú: - LËp kÕ ho¹ch giao dÞch víi Ng©n hµng ®Ó cung øng tiÒn mÆt: Nh tiÒn l­¬ng, tiÒn th­ëng, BHXH tõng kú. - Thu chi tiÒn mÆt, thu chi tµi chÝnh vµ h¹ch to¸n kinh tÕ. - QuyÕt to¸n tµi chÝnh vµ lËp b¸o c¸o hµng kú theo quy ®Þnh cña Nhµ n­íc. * Phßng Hµnh chÝnh - §êi sèng: - C«ng t¸c hµnh chÝnh qu¶n trÞ: Gåm c«ng t¸c v¨n th­, l­u tr÷, ®¸nh m¸y, cÊp ph¸t v¨n phßng phÈm. + TiÕp kh¸ch ®Õn lµm viÖc, giao dÞch víi c«ng ty. + S¾p xÕp n¬i lµm viÖc, héi häp, tiÕp t©n. + Mua s¾m vµ cÊp ph¸t vËt rÎ tiÒn, v¨n phßng, vÖ sinh n¬i lµn viÖc. - Tæ chøc nhµ ¨n tËp thÓ: Thu chi tiÒn ¨n c¬m ca, c¬m kh¸ch vµ tæ chøc nÊu ¨n cho CBCNV. + Tæ chøc båi dìng b»ng tiÒn mÆt theo chÕ ®é cho CNV. + Tæ chøc ch¨n nu«i, t¨ng gia, c¶i thiÖn ®êi sèng cña CBCNV. - Nhµ trÎ mÉu gi¸o: Tæ chøc viÖc tr«ng, dËy vµ nÊu ¨n cho c¸c ch¸u. Thùc hiÖn c¸c quy ®Þnh vµ gi¶i quyÕt chÕ ®é do ngµnh GD-§T vµ UBBB thiÕu nhi, nhi ®ßng.
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Y tÕ c«ng ty: Qu¶n lý søc khoÎ, tæ chøc, kh¸m ch÷a bÖnh cho CBCNV, lµm c¸c thñ tôc ®i kh¸m ch÷a bÖnh ë bÖnh viÖn. Gi¶i quyÕt thñ tôc nghØ èm, thai s¶n (nghØ ®Î) TNL§ cho CBCNV. 2. Tæ chøc s¶n xuÊt: * S¬ ®å quy t×nh c«ng nghÖ: - C«ng ty BKHC cã 5 P.X, gåm 4 PXSX chÝnh vµ 1 ph©n x­ëng phï trî. - Ph©n x­ëng b¸nh I s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh quy: H­¬ng th¶o, H¶i Ch©u, Híng d¬ng, L¬ng kh«, Qui b¬, Quy hoa qu¶, Quy kem. + Ph©n xëng b¸nh II s¶n xuÊt c¸c lo¹i b¸nh kem xèp: Kem xèp thêng, kem xèp thái vµ kem xèp phñ s«c« la. - Quy tr×nh s¶n xuÊt b¸nh: Phèi liÖu Trén C¸n Thµnh h×nh Chän b¸nh G¹t b¸nh Bao gãi Ph©n lo¹i + Ph©n x­ëng kÑo gåm 2 d©y chuyÒn s¶n xuÊt tÊt c¶ c¸c lo¹i kÑo cña c«ng ty s¶n phÈm cña c«ng ty gåm cã: KÑo cøng, kÑo mÒm s«c«la, kÑo cøng nh©n s«c«la, kÑo tr¸i c©y, kÑo s÷a dõa. Quy tr×nh s¶n xuÊt kÑo ®îc th«ng qua c¸c giai ®o¹n sau: S¬ ®å:Quy tr×nh s¶n xuÊt kÑo: Phèi liÖu Trén NÊu Lµm nguéi Chän b¸nh L¨n c«n Bao gãi DËp viªn + Ph©n x­ëng bét canh s¶n xuÊt bét canh th­êng vµ bét canh ièt. Hai d©y chuyÒn s¶n xuÊt bét canh cã c«ng nghÖ ®¬n gi¶n, m¸y mãc th« s¬, c¸c c«ng ®o¹n chñ yÕu lµ thñ c«ng. Quy tr×nh s¶n xuÊt nh­ sau:
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S¬ ®å: Quy tr×nh s¶n xuÊt bét canh: Bao gãi Rang muèi Trén Phèi liÖu IV. T×nh h×nh chung vÒ c«ng t¸c kÕ to¸n t¹i c«ng ty BKHC 1. Tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n 1.1. S¬ ®å tæ chøc bé m¸y kÕ to¸n: KÕ to¸n tr­ëng Tr­ëng phßng tµi vô Phã phßng tµi vô kÕ to¸n Phã phßng tµi vô kiªm Phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n TSC§ kÕ to¸n tiªu thô kiªm tÝnh gi¸ thµnh KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n KÕ to¸n Thñ quü tiÒn mÆt TGNH TL & BH c«ng nî NVL Tæng hîp 1.2. Chøc n¨ng nhiÖm vô cña tõng ng­êi: - KÕ to¸n tr­ëng: ChÞu tr¸ch nhiÖm cao nhÊt vÒ ho¹t ®éng kÕ to¸n cña c«ng ty. Tæ chøc ®iÒu hµnh bé m¸y kÕ to¸n, kiÓm tra vµ thùc hiÖn ghi chÐp lu©n chuyÓn chøng tõ. Ngoµi ra kÕ to¸n trëng cßn híng dÉn, chØ ®¹o viÖc lu gi÷ tµi liÖu, sæ s¸ch kÕ to¸n, lùa chän vµ c¶i tiÕn h×nh thøc kÕ to¸n cho phï hîp víi t×nh h×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Chøc n¨ng quan träng nhÊt cña kÕ to¸n tr­ëng lµ tham m­u cho ban gi¸m ®èc, gióp gi¸m ®èc ®a ra nh÷ng quyÕt ®Þnh ®óng ®¾n trong ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña ®¬n vÞ. - Phã phßng tµi vô kiªm kÕ to¸n gi¸ thµnh: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi tËp hîp chi phÝ vµ gi¸ thµnh ®Ó quyÕt ®Þnh gi¸ thµnh s¶n phÈm.
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n TSC§; theo dâi sù biÕn ®éng t¨ng gi¶m cña tµi s¶n cè ®Þnh, tiÕn hµnh trÝch vµ ph©n bæ khÊu hai cho c¸c ®èi tîng sö dông. - Phã phßng kÕ to¸n kiªm kÕ to¸n tiªu thô: §¶m nhËn c«ng viÖc theo dâi ho¹t ®éng b¸n hµng vµ c¸c chi phÝ liªn quan ®Õn ho¹t ®éng b¸n hµng. - KÕ to¸n thanh to¸n tiÒn mÆt: ChÞu tr¸ch nhiÖm theo dâi quü tiÒn mÆt, TGNH, tiÕn hµnh thanh to¸n víi ngêi mua, ngêi b¸n thanh to¸n c¸c kho¶n l¬ng b¶o hiÓm, theo dâi thanh to¸n víi ng©n s¸ch vµ cÊp trªn. - KÕ to¸n c«ng nî: Theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n c«ng nî cña kh¸ch hµng khimua hµng ho¸ cña c«ng ty. - KÕ to¸n NVL: Ghi chÐp ph¶n ¸nh t×nh h×nh sö dông vËt t cña c¸c ph©n x- ëng, ph©n bæ NVL, c«ng cô dông cô cho s¶n xuÊt. - KÕ to¸n tæng hîp: X¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh, tæng hîp mäi sè liÖu chøng tõ mµ kÕ to¸n viªn giao cho. KiÓm tra viÖc ghi chÐp, lu©n chuyÓn chøng tõ sau ®ã b¸o c¸o l¹i cho kÕ to¸n trëng. - KÕ to¸n tiÒn l¬ng vµ BHXH: Phô tr¸ch viÖc h¹ch to¸n tiÒn l¬ng BHXH, BHYT, KPC§, tiÒn c«ng, tiÒn thëng vµ c¸c kho¶n ph¶i tr¶ cho ngêi lao ®éng. - KÕ to¸n TGNH: Qu¶n lý c¸c lo¹i vèn ng©n hµng, phô tr¸ch viÖc vay tr¶ víi ng©n hµng, theo dâi vµ h¹ch to¸n c¸c kho¶n c«ng nî cña c«ng ty khi mua hµng ho¸ cña c«ng ty kh¸c. - Thñ quü: Qu¶n lý vµ gi¸m s¸t tiÒn mÆt t¹i c«ng ty hµng ngµy. 2.HÖ thèng sæ s¸ch chøng tõ t¹i c«ng ty: Tr­íc n¨m 1996, c«ng ty BKHC tæ chøc ¸p dông ghi sæ kho¸n theo h×nh thøc NhËt ký - chøng tõ. C«ng t¸c kÕ to¸n ®îc thùc hiÖn hoµn toµn theo ph¬ng thøc thñ c«ng. Tuy nhiªn tõ sau khi Bé Tµi chÝnh ban hµnh “hÖ thèng chÕ ®é kÕ to¸n doanh nghiÖp” ¸p dông trong c¶ n­íc thùc hiÖn 1/1/1996. C«ng ty ®· chuyÓn sang ¸p dông ghi sæ kÕ to¸n theo h×nh thøc NhËt ký chung lµ hÕt søc phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh vµ quy m« cña c«ng ty. V× viÖc ghi sæ theo h×nh thøc NhËt ký chung nµy lµ ®¬n gi¶n vµ thuËn tiÖn cho sö dông m¸y vi tÝnh vµo c«ng t¸c kÕ to¸n cña c«ng ty.
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. HÖ thèng gåm cã: - Sæ NhËt ký: ChØ tæ chøc sæ nhËt ký chung, kh«ng tæ chøc c¸c sæ NhËt ký ®Æc biÖt. - Sæ c¸i: gåm c¸c sæ c¸i c¸c tµi kho¶n mµ c«ng ty sö dông theo Q§ sè 1141-TC/Q§/C§KT ngµy 1/1/1995. - C¸c sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt: §­îc tæ chøc phï hîp víi ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. Mäi nghiÖp vô kinh tÕ tµi chÝnh ph¸t sinh vµ thùc sù hoµn thµnh trong qu¸ tr×nh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty ®Òu ®îc lËp chøng tõ lµm c¬ së ph¸p lý cho mäi sè liÖu ghi chÐp trªn c¸c tµi kho¶n, sæ kÕ to¸n vµ b¸o c¸o kÕ to¸n. Chøng tõ kÕ to¸n ph¶i ®îc lËp kÞp thêi theo ®óng quy ®Þnh vÒ néi dung vµ ph¶i lËp theo hÖ thèng chøng tõ kÕ to¸n b¾t buéc. Hµng ngµy c¨n cø vµo chøng tõ gèc hîp lÖ kÕ to¸n ®Þnh kho¶n kÕ to¸n råi ghi vµo sæ nhËt ký chung theo thø tù thêi gian. Sau ®ã c¨n cø vµo sè liÖu trªn sæ NKC ®Ó ghi vµo sæ c¸i c¸c TK kÕ to¸n phï hîp. §ång thêi víi viÖc ghi sæ NKC c¸c nghiÖp vô ®îc ghi vµo c¸c sæ kÕ to¸n chi tiÕt liªn quan. Cuèi th¸ng, cuèi quý, n¨m céng sè liÖu trªn sæ c¨i, lËp b¶ng c©n ®èi ph¸t sinh sè ph¸t sinh. XuÊt ph¸t tõ viÖc ¸p dông h×nh thøc tæ chøc c«ng t¸c kÕ to¸n tËp trung, c«ng t¸c ghi chÐp kÕ to¸n cña c«ng ty ®­îc thùc hiÖn hoµn toµn trªn m¸y vi tÝnh víi ch¬ng tr×nh h¹ch to¸n nèi m¹ng toµn bé phßng kÕ to¸n tµi chÝnh cña c«ng ty. C«ng ty ¸p dông ph¬ng ph¸p h¹ch to¸n hµng tån kho theo ph¬ng ph¸p kª khai thêng xuyªn. §ång thêi c«ng ty thùc hiÖn kÕ to¸n gi¸ trÞ gia t¨ng theo ph­¬ng ph¸p khÊu trõ.
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. S¬ ®å tr×nh tù ghi sæ kÕ to¸n t¹i c«ng ty: Chøng tõ gèc NhËt ký chung Sæ, thÎ kÕ to¸n chi tiÕt NVL Sæ C¸i B¶ng tæng hîp chi tiÕt B¶ng c©n ®èi sè ph¸t sinh B¸o c¸o kÕ to¸n Ghi chó: : Ghi hµng ngµy : Ghi cuèi th¸ng : §èi chiÕu kiÓm tra. V. kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty B¶ng kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty trong mét sè n¨m gÇn ®©y: Sè C¸c chØ tiªu §¬n 1999 2000 2001 2002 TT vÞ 1 GTTSL Tr.® 44.622 58.930 80.209 92.744 2 Tæng DT Tr.® 54.960 73.861 93.262 117.900 3 Nép NS Tr.® 6.750 7.169 9.657 8.438 4 Lîi nhuËn Tr.® 1.950 2.600 1.816 930 5 TNBQ Tr.® 600.000 650.000 750.000 850.000 Qua b¶ng sè liÖu trªn ta thÊy:
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. - GTTSL cña c«ng ty kh«ng ngõng t¨ng hµng n¨m. §©y lµ kÕt qu¶ cña c«ng viÖc da d¹ng ho¸ s¶n phÈm vµ chiÕn lîc gi¸ c¶ mµ c«ng ty ®ang ¸p dông. N¨m 2002 GTTSL cña c«ng ty so víi n¨m 1999 t¨ng 48.051 tr® t­¬ng ®­¬ng víi 106,5%. - Tæng doanh thu cña c«ng ty t¨ng ®Òu hµng n¨m. §©y lµ kÕt qu¶ ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña c«ng ty. N¨m 2002 doanh thu cña c«ng ty so víi n¨m 1999 t¨ng 62.940tr® t¬ng ®¬ng víi møc t¨ng 114,5%. - Hµng n¨m c«ng ty nép ®Çy ®ñ ng©n s¸ch Nhµ níc. Riªng n¨m 2002 do c«ng ty ®· thay thÕ nguån NVL ngo¹i nhËp b»ng c¸c nguån NVL trong níc nªn ®· gi¶m ®îc thuÕ nhËp khÈu. Do ®ã c¸c kho¶n nép ng©n s¸ch Nhµ níc n¨m 2002 gi¶m h¬n so víi n¨m tríc lµ 1.219 tr®. - Lîi nhuËn c«ng ty t¨ng kh«ng ®ång ®Òu vµ sù gi¶m sót cña n¨m 2002 lµ do 2 nguyªn nh©n chñ yÕu lµ: Tû gi¸ ngo¹i tÖ kh«ng æn ®Þnh vµ gi¸ thuÕ ®Êt t¨ng. - MÆc dï gÆp ph¶i nhiÒu khã kh¨n nhng xt vÉn lu«n ®¶m b¶o vµ n©ng cao thu nhËp b×nh qu©n cña mçi c¸n bé CNV. Thu nhËp b×nh qu©n ®Çu ng­êi n¨m 199 lµ 600.000®/ngêi/th¸ng ®Õn n¨m 2002 con sè nµy ®¹t ®­îc lµ 850.000®/ng- êi/th¸ng. §©y chÝnh lµ b­íc ®¸ng kÓ khÝch lÖ c«ng ty.
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. C«ng ty BKHC MÉu sè 05-TSC§ Biªn b¶n thanh lý TSC§ Ngµy 18 th¸ng 03 n¨m 2003 Sè: 0121 Nî: Cã: C¨n cø vµo quyÕt ®Þnh sè 284 ngµy 28.05.2002 cña gi¸m ®èc c«ng ty BKHC vÒ viÖc thanh lý TSC§. I. Ban thanh lý gåm: - ¤ng (bµ) : NguyÔn H¶i Nam - ¤ng (bµ) : Bïi V¨n C¶nh - Ong (bµ) : TrÇn V¨n B¶o. II. TiÕn hµnh thanh lý TSC§: - Tªn, ký hiÖu, quy c¸ch TSC§: M¸y quËt b¸nh, KH: Q023. - N¨m ®a vµo sö dông: 1980 - Nguyªn gi¸: 128.562.450® - Hao mßn tÝnh ®Õn thêi ®iÓm thanh lý: 124.179.130® - Gi¸ trÞ cßn l¹i: 4.283.320® III. KÕt luËn cña ban thanh lý: M¸y quËt b¸nh ®· cò, l¹c hËu, cÇn ph¶i thanh lý ®Ó ®Çu t míi. Biªn b¶n thanh lý ®îc lËp thµnh 2 b¶n: 1 b¶n giao cho phßng kÕ to¸n ®Ó kiÓm tra , theo dâi trªn sæ s¸ch, 1 b¶n giao n¬i sö dông - ph©n xëng b¸nh II ®Ó lu gi÷. Ngµy 15 th¸ng 03 n¨m 2003 Tr­ëng ban thanh lý (Ký, hä, tªn)
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2