intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp: “Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây”.

Chia sẻ: Phan Thi Ngoc Giau | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:108

304
lượt xem
152
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trong công cuộc đổi mới đất nớc, cùng với quá trình công nghiệp hóa hiện đại hóa các doanh nghiệp đang từng bớc mở rộng quan hệ hàng hóa, tiền tệ nhằm tạo ra nhiều sản phẩm đáp ứng tốt nhu cầu tiêu dùng của xã hội.Mục tiêu cuối cùng của mọi doanh nghiệp là lợi nhuận. Để đạt đợc lợi nhuận ngày càng cao, các doanh nghiệp phải tổ chức sản xuất tiêu thụ đợc sản phẩm, hàng hóa một cách tốt nhất. Đây chính là vấn đề lớn hết sức quan trọng và cấp bách đặt ra cho các doanh nghiệp, các nhà kinh doanh. Nhận thức rõ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp: “Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây”.

 1. Đồ án tốt nghiệp Kế toán tiêu thụ hàng hóa và xác định kết quả tiêu thụ ở Công ty Cổ phần Ô tô Vận tải Hà Tây
 2. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 1 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ lêi më ®Çu Trong c«ng cuéc ®æi míi ®Êt n­íc, cïng víi qu¸ tr×nh c«ng nghiÖp hãa hiÖn ®¹i hãa c¸c doanh nghiÖp ®ang tõng b­íc më réng quan hÖ hµng hãa, tiÒn tÖ nh»m t¹o ra nhiÒu s¶n phÈm ®¸p øng tèt nhu cÇu tiªu dïng cña x· héi.Môc tiªu cuèi cïng cña mäi doanh nghiÖp lµ lîi nhuËn. §Ó ®¹t ®­îc lîi nhuËn ngµy cµng cao, c¸c doanh nghiÖp ph¶i tæ chøc s¶n xuÊt tiªu thô ®­îc s¶n phÈm, hµng hãa mét c¸ch tèt nhÊt. §©y chÝnh lµ vÊn ®Ò lín hÕt søc quan träng vµ cÊp b¸ch ®Æt ra cho c¸c doanh nghiÖp, c¸c nhµ kinh doanh. NhËn thøc râ ®­îc vai trß quan träng cña ho¹t ®éng tiªu thô c¶ vÒ lý luËn vµ thùc tiÔn t¹i C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. XuÊt ph¸t tõ tÇm quan träng cña viÖc tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp nãi chung vµ C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y nãi riªng, trong qu¸ tr×nh thùc tËp vµ t×m hiÓu t¹i C«ng ty em ®· hoµn thµnh luËn v¨n víi ®Ò tµi: “KÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y”. Ngoµi lêi më ®Çu vµ kÕt luËn, luËn v¨n gåm 3 Ch­¬ng: Ch­¬ng I: C¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh. Ch­¬ng II: T×nh h×nh thùc tÕ kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qña tiªu thô ë C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. Ch­¬ng III: Mét sè ý kiÕn nhËn xÐt vµ gi¶i ph¸p nh»m hoµn thiÖn kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i C«ng ty Cæ phÇn ¤ t« VËn t¶i Hµ T©y. TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 3. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 2 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ V× thêi gian thùc tËp ng¾n vµ b¶n th©n em cßn bÞ h¹n chÕ nªn ®Ò tµi kh«ng tr¸nh khái nh÷ng thiÕu sãt. Em mong nhËn ®­îc sù gãp ý, chØ ®¹o ch©n t×nh cña C« gi¸o ®Ó ®Ò tµi cña em ®­îc hoµn thiÖn h¬n. §Ó lµm ®­îc ®Ò tµi nµy, em xin ch©n thµnh c¶m ¬n sù h­íng dÉn tËn t×nh cña c« gi¸o TrÇn ThÞ Dung cïng c¸c c« chó, anh chÞ trong c«ng ty ®· gióp ®ì chØ b¶o em trong suèt qu¸ tr×nh thùc hiÖn chuyªn ®Ò nµy. Em xin ch©n thµnh c¶m ¬n ! Sinh viªn TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 4. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 3 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ Ch­¬ng I c¬ së lý luËn vÒ h¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh 1.1 Nh÷ng vÊn ®Ò c¬ b¶n vÒ tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh 1.1.1 §Æc ®iÓm, vai trß cña tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong c¸c doanh nghiÖp kinh doanh 1.1.1.1 Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô - Kh¸i niÖm vÒ tiªu thô Tiªu thô lµ qu¸ tr×nh ®¬n vÞ cung cÊp thµnh phÈm, hµng hãa vµ c«ng t¸c lao vô, dÞch vô cho ®¬n vÞ mua, qua ®ã ®¬n vÞ mua thanh to¸n tiÒn hµng hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n tiÒn hµng theo gi¸ ®· tháa thuËn gi÷a ®¬n vÞ mua vµ ®¬n vÞ b¸n. Thµnh phÈm, hµng hãa ®­îc coi lµ tiªu thô khi ng­êi mua thanh to¸n hoÆc chÊp nhËn thanh to¸n cho ng­êi b¸n. - Kh¸i niÖm kÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa KÕt qu¶ tiªu thô lµ kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ mÆt tµi chÝnh cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh. Nãi c¸ch kh¸c, kÕt qu¶ tiªu thô lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a doanh thu b¸n hµng,c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu víi trÞ gi¸ vèn hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. §©y lµ chØ tiªu kinh tÕ tæng hîp quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp. 1.1.1.2 Vai trß, ý nghÜa cña ho¹t ®éng tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô trong kinh doanh Môc tiªu cña doanh nghiÖp lµ tèi ®a hãa lîi nhuËn. Trong khi ®ã, thµnh phÈm, hµng hãa tiªu thô ®­îc th× doanh nghiÖp míi cã lîi nhuËn. V× thÕ cã thÓ nãi tiªu thô cã quan hÖ mËt thiÕt víi kÕt qu¶ kinh doanh. Tiªu thô tèt thÓ hiÖn uy tÝn s¶n phÈm cña doanh nghiÖp trªn thÞ tr­êng, thÓ hiÖn søc c¹nh tranh còng nh­ kh¶ n¨ng ®¸p øng nhu cÇu thÞ tr­êng cña doanh nghiÖp. TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 5. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 4 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ KÕt thóc qu¸ tr×nh tiªu thô lµ khÐp kÝn mét vßng chu chuyÓn vèn. NÕu qu¸ tr×nh tiªu thô thùc hiÖn tèt, doanh nghiÖp sÏ t¨ng nhanh vßng quay cña vèn, n©ng cao hiÖu qu¶ sö dông vèn ®Ó tháa m·n nhu cÇu ngµy cµng lín cña x· héi. Còng qua ®ã, doanh nghiÖp thùc hiÖn ®­îc gi¸ trÞ lao ®éng thÆng d­ ngoµi viÖc bï ®¾p nh÷ng chi phÝ bá ra ®Ó tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa. §©y chÝnh lµ nguån ®Ó doanh nghiÖp nép ng©n hµng Nhµ N­íc, lËp c¸c qòy cÇn thiÕt vµ n©ng cao ®êi sèng cho ng­êi lao ®éng. Tiªu thô chØ ®­îc thùc hiÖn khi s¶n phÈm hµng hãa ®¸p øng nhu cÇu tiªu thô cña kh¸ch hµng. §èi t­îng phôc vô cã thÓ lµ c¸ nh©n hay ®¬n vÞ cã nhu cÇu. C¸ nh©n ng­êi tiªu thô chÊp nhËn mua s¶n phÈm hµng hãa v× nã tháa m·n nhu cÇu tÊt yÕu.Khi s¶n phÈm ®­îc chuyÓn giao quyÒn së h÷u cho ng­êi tiªu dïng th× s¶n phÈm sÏ h÷u Ých, sù tháa m·n cña kh¸ch hµng víi s¶n phÈm cµng cao. §èi víi ®¬n vÞ tiªu thô s¶n phÈm cña doanh nghiÖp th× s¶n phÈm ®ã trùc tiÕp phôc vô qu¸ tr×nh s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh. ViÖc tiªu thô kÞp thêi, nhanh chãng gãp phÇn lµm cho qu¸ tr×nh s¶n xuÊt cña ®¬n vÞ ®­îc liªn tôc. Nh­ vËy, tiªu thô lµ ho¹t ®éng hÕt søc quan träng ®èi víi mçi doanh nghiÖp nãi chung vµ c¸c doanh nghiÖp kinh doanh nãi riªng. Trong c¬ chÕ thÞ trõ¬ng b¸n hµng lµ mét nghÖ thuËt, khèi l­îng s¶n phÈm tiªu thô lµ nh©n tè quyÕt ®Þnh lîi nhuËn cña doanh nghiÖp. Nã thÓ hiÖn søc c¹nh tranh trªn thÞ tr­êng vµ lµ c¬ së quan träng ®Ó ®¸nh gi¸ tr×nh ®é qu¶n lý, hiÖu qu¶ s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. Nh÷ng th«ng tin tõ kÕt qu¶ h¹ch to¸n tiªu thô lµ th«ng tin rÊt cÇn thiÕt ®èi víi c¸c nhµ qu¶n trÞ trong viÖc t×m h­íng ®i cho doanh nghiÖp. Mçi doanh nghiÖp tïy thuéc vµo ®Æc ®iÓm s¶n xuÊt kinh doanh cña m×nh vµ t×nh h×nh tiªu thô trªn thÞ tr­êng mµ ®Ò ra kÕ ho¹ch s¶n xuÊt tiªu thô cho phï hîp. ViÖc thèng kª c¸c kháan doanh thu, chi phÝ vµ kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c, tØ mØ vµ khoa häc sÏ gióp c¸c nhµ qu¶n trÞ doanh nghiÖp cã ®­îc c¸c th«ng tin chi tiÕt vÒ t×nh h×nh tiªu thô còng nh­ hiÖu qu¶ s¶n xuÊt cña tõng mÆt hµng tiªu TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 6. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 5 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ dïng trªn thÞ tr­êng kh¸c nhau. Tõ ®ã, nhµ qu¶n trÞ cã thÓ tÝnh ®­îc møc ®é hoµn thµnh kÕ ho¹ch, xu h­íng tiªu dïng, hiÖu qu¶ qu¶n lý chÊt l­îng còng nh­ nh­îc ®iÓm trong c«ng t¸c tiªu thô cña tõng lo¹i s¶n phÈm hµng hãa. Trªn c¬ së ®ã, doanh nghiÖp x¸c ®Þnh ®­îc kÕt qu¶ kinh doanh, thùc tÕ l·i còng nh­ sè thuÕ nép ng©n s¸ch Nhµ N­íc. Vµ cuèi cïng nhµ qu¶n trÞ sÏ ®Ò ra ®­îc kÕ ho¹ch s¶n xuÊt cña tõng lo¹i s¶n phÈm trong kú h¹ch to¸n tíi, t×m ra biÖn ph¸p kh¾c phôc nh÷ng yÕu ®iÓm ®Ó hoµn thiÖn c«ng t¸c tiªu thô s¶n phÈm trong doanh nghiÖp. 1.1.1.3 Thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu Theo chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam (chuÈn mùc 14), doanh thu b¸n hµng ®ù¬c ghi nhËn khi ®ång thêi tháa m·n n¨m ®iÒu kiÖn sau: -Ng­êi b¸n ®· chuyÓn giao phÇn lín rñi ro vµ lîi Ých g¾n liÒn víi quyÒn së h÷u s¶n phÈm , hµng hãa cho ng­êi mua -Ng­êi b¸n kh«ng cßn n¾m d÷ quyÒn qu¶n lý hµng hãa nh­ ng­êi së h÷u hµng hãa hoÆc kiÓm so¸t hµng hãa. -Doanh thu ®uîc x¸c ®Þnh t­¬ng ®èi ch¾c ch¾n. -Ng­êi b¸n ®· thu ®­îc hoÆc sÏ thu ®­îc lîi Ých kinh tÕ tõ giao dÞch bµn hµng. -X¸c ®Þnh ®­îc chi phÝ liªn quan ®Õn viÖc b¸n hµng. Nh­ vËy, thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu (tiªu thô) lµ thêi ®iÓm chuyÓn giao quyÒn së h÷u vÒ hµng hãa, lao vô tõ ng­êi b¸n sang ng­êi mua. Nãi c¸ch kh¸c,thêi ®iÓm ghi nhËn doanh thu lµ thêi ®iÓm ng­êi mua tr¶ tתn hay chÊp nhËn nî vÒ l­îng hµng hãa, dÞch vô mµ ng­êi b¸n chuyÓn giao. 1.1.2.NhiÖm vô cña kÕ to¸n tiªu thô hµng hãa vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ tiªu thô 1.1.2.1.NhiÖm vô cña kÕ to¸n b¸n hµng Trong nÒn kinh tÕ hµng ho¸ nhiÒu thµnh phÇn, c¸c ®¬n vÞ mua b¸n hµng ho¸ trong n­íc ph¶i b¸m s¸t thÞ tr­êng, tiÕn hµnh ho¹t ®éng mua b¸n hµng ho¸ theo c¬ chÕ tù h¹ch to¸n kinh doanh. Trong ho¹t ®éng kinh doanh, c¸c TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 7. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 6 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ ®¬n vÞ ph¶i th­êng xuyªn t×m hiÓu thÞ tr­êng, n¾m b¾t nhu cÇu vµ thÞ hiÕu cña d©n c­ ®Ó cã t¸c ®éng tíi ph¸t triÓn s¶n xuÊt, n©ng cao chÊt l­îng hµng ho¸. Hµng ho¸ cña doanh nghiÖp gåm nhiÒu lo¹i, nhiÒu thø phÈm cÊp nhiÒu thø hµng cho nªn yªu cÇu qu¶n lý chóng vÒ mÆt kÕ to¸n kh«ng gièng nhau. VËy nhiÖm vô chñ yÕu cña kÕ to¸n hµng ho¸ lµ: - Ph¶n ¸nh gi¸m ®èc t×nh h×nh thu mua, vËn chuyÓn b¶o qu¶n vµ dù tr÷ hµng ho¸, t×nh h×nh nhËp xuÊt vËt t­ hµng ho¸. TÝnh gi¸ thùc tÕ mua vµo cña hµng ho¸ ®· thu mua vµ nhËp kho, kiÓm tra t×nh h×nh thùc hiÖn kÕ ho¹ch thu mua, dù tr÷ vµ b¸n hµng nh»m thóc ®Èy nhanh tèc ®é lu©n chuyÓn hµng ho¸. - Tæ chøc tèt kÕ to¸n chi tiÕt vËt t­ hµng ho¸ theo tõng lo¹i tõng thø theo ®óng sè l­îng vµ chÊt l­îng hµng ho¸. KÕt hîp chÆt chÏ gi÷a kÕ to¸n chi tiÕt víi h¹ch to¸n nghiÖp vô ë kho, ë quÇy hµng, thùc hiÖn ®Çy ®ñ chÕ ®é kiÓm kª hµng ho¸ ë kho, ë quÇy hµng ®¶m b¶o sù phï hîp sè hiÖn cã thùc tÕ víi sè ghi trong sæ kÕ to¸n. - X¸c ®Þnh ®óng ®¾n doanh thu b¸n hµng, thu ®Çy ®ñ thu kÞp thêi tiÒn b¸n hµng, ph¶n ¸nh kÞp thêi kÕt qu¶ mua b¸n hµng ho¸. Tham gia kiÓm kª vµ ®¸nh gi¸ l¹i vËt t­, hµng ho¸. 1.1.2.2.NhiÖm vô c«ng t¸c tiªu thô hµng hãa Ghi chÐp, ph¶n ¸nh chÝnh x¸c, kÞp thêi ®µy ®ñ khèi l­îng hµng hãa b¸n ra, sè hµng ®· giao cho c¸c cöa hµng tiªu thô, sè hµng göi b¸n, chi phÝ b¸n hµng, c¸c kho¶n gi¶m trõ doanh thu, tæ chøc tèt c«ng t¸c kÕ to¸n chi tiÕt b¸n hµng vÒ sè l­îng, chñng lo¹i, gi¸ trÞ. Cung cÊp th«ng tin kÞp thêi t×nh h×nh tiªu thô phôc vô cho viÖc ®iÒu hµnh ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh cña doanh nghiÖp. B¸o c¸o th­êng xuyªn kÞp thêi t×nh h×nh thanh to¸n víi kh¸ch hµng, theo lo¹i hµng, theo hîp ®ång. Ph¶n ¸nh kiÓm tra ph©n tÝch tiÕn ®é thùc hiÖn kÕ ho¹ch tiªu thô hµng hãa , kÕ ho¹ch lîi nhuËn, vµ lËp b¸o c¸o kÕt qu¶ kinh doanh. TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 8. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 7 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ 1.1.3. C¸c ph­¬ng thøc tiªu thô hµng hãa trong doanh nghiÖp kinh doanh Ph­¬ng thøc tiªu thô còng lµ mét vÊn ®Ò hÕt søc quan träng trong kh©u b¸n hµng, ®Ó ®Èy nhanh ®­îc tèc ®é tiªu thô, ngoµi viÖc n©ng cao chÊt l­îng, c¶i tiÕn mÉu m·... lùa chän cho m×nh nh÷ng ph­¬ng ph¸p tiªu thô hµng hãa sao cho cã hiÖu qu¶ lµ ®iÒu tèi quan träng trong kh©u l­u th«ng, hµng hãa ®Õn ®ù¬c ng­êi tiªu dïng mét c¸ch nhanh nhÊt, hiÖu qu¶ nhÊt. ViÖc ¸p dông linh ho¹t c¸c ph­¬ng thøc tiªu thô gãp phÇn thùc hiÖn ®­îc kÕ ho¹ch tiªu thô cña doanh nghiÖp. Sau ®©y lµ mét sè ph­¬ng thøc tiªu thô chñ yÕu mµ doanh nghiÖp hay sö dông. * Tiªu thô hµng hãa theo ph­¬ng thøc xuÊt kho göi hµng ®i b¸n : Theo ph­¬ng thøc nµy, doanh nghiÖp xuÊt hµng ( hµng hãa ) göi ®i b¸n cho kh¸ch hµng theo hîp ®ång ®· ký kÕt gi÷a hai bªn. Khi xuÊt hµng göi ®i b¸n th× hµng ch­a ®­îc x¸c ®Þnh tiªu thô, tøc lµ ch­a ®­îc h¹ch to¸n vµo doanh thu. Hµng göi ®i b¸n chØ ®­îc h¹ch to¸n khi kh¸ch hµng chÊp nhËn thanh to¸n. * Tiªu thô hµng hãa theo ph­¬ng thøc bªn mua ®Õn nhËn hµng trùc tiÕp C¨n cø vµo hîp ®ång mua b¸n ®· ®­îc ký kÕt, bªn mua cö c¸n bé ®Õn nhËn hµng t¹i kho cña doanh nghiÖp. Khi nhËn hµng xong, ng­êi nhËn hµng ký x¸c nhËn vµo hãa ®¬n b¸n hµng vµ hµng ®ã ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô vµ ®­îc h¹ch to¸n vµo doanh thu. Chøng tõ b¸n hµng trong ph­¬ng thøc nµy còng lµ phiÕu xuÊt kho kiªm hãa ®¬n b¸n hµng, trªn chøng tõ b¸n hµng ®ã cã ch÷ ký cña kh¸ch hµng nhËn hµng. * Tiªu thô hµng hãa theo ph­¬ng thøc b¸n hµng giao th¼ng ( kh«ng qua kho): Ph­¬ng thøc nµy chñ yÕu ¸p dông ë c¸c doanh nghiÖp th­¬ng m¹i .Theo ph­¬ng thøc nµy , doanh nghiÖp mua hµng cña ng­êi cung cÊp b¸n th¼ng cho kh¸ch hµng kh«ng qua kho cña doang nghiÖp .Nh­ vËy, nghiÖp vô mua vµ b¸n x¶y ra ®ång thêi .Trong ph­¬ng thøc nµy cã thÓ chia thµnh hai tr­êng hîp : TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 9. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 8 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ -Tr­êng hîp b¸n th¼ng cho ng­êi mua : tøc lµ khi göi hµng ®i b¸n th× hµng ®ã ch­a ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô (gièng nh­ ph­¬ng thøc xuÊt kho göi hµng ®i b¸n ). -Tr­êng hîp b¸n hµng giao tay ba :tøc lµ c¶ bªn cung cÊp (bªn b¸n ), doanh nghiÖp vµ ng­êi mua cµng giao nhËn hµng mua, b¸n víi nhau .Khi bªn mua hµng nhËn hµng vµ ký x¸c nhËn vµo hãa ®¬n b¸n hµng th× hµng ®ã ®­îc x¸c ®Þnh lµ tiªu thô .Chøng tõ b¸n hµng trong ph­¬ng thøc nµy lµ Hãa ®¬n b¸n hµng giao th¼ng . *Ph­¬ng thøc b¸n lÎ: Lµ h×nh thøc b¸n hµng trùc tiÕp cho ng­êi tiªu dïng, hµng hãa sÏ kh«ng tham gia vµo qu¸ tr×nh l­u th«ng ,thùc hiÖn hoµn toµn gi¸ trÞ vµ gi¸ trÞ sö dông cña hµng hãa . Tïy tõng tr­êng hîp b¸n hµng theo ph­¬ng thøc nµy mµ doanh nghiÖp lËp hãa ®¬n b¸n hµng hoÆc kh«ng lËp hãa ®¬n b¸n hµng .NÕu doanh nghiÖp lËp hãa ®¬n b¸n hµng th× cuèi ca hoÆc cuèi ngµy ng­êi b¸n hµng sÏ lËp B¶ng kª hãa ®¬n b¸n hµng vµ lËp b¸o c¸o b¸n hµng .NÕu kh«ng lËp hãa ®¬n b¸n hµng th× ng­êi b¸n hµng c¨n cø vµo sè tiÒn b¸n hµng thu ®­îc vµ kiÓm kª hµng tån kho, tån quÇy ®Ó x¸c ®Þnh l­îng hµng ®· b¸n trong ca ,trong ngµy ®Ó lËp b¸o c¸o b¸n hµng .B¸o c¸o b¸n hµng vµ giÊy nép tiÒn b¸n hµng lµ chøng tõ ®Ó h¹ch to¸n sau nµy cña kÒ to¸n . *Ph­¬ng thøc b¸n hµng tr¶ gãp: B¸n hµng tr¶ gãp lµ viÕc b¸n hµng thu tiÒn nhiÒu lÇn .S¶n phÈm hµng hãa khi giao cho ng­êi mua th× ®­îc coi lµ tiªu thô, ng­êi mua sÏ thanh to¸n lÇn ®Çu ngay t¹i thêi ®iÓm mua mét phÇn, sè tiÒn thanh to¸n chËm ph¶i chÞu mét tû lÖ l·i nhÊt ®Þnh . Tãm l¹i, khi mµ nÒn kinh tÕ cµng ph¸t triÓn th× cµng xuÊt hiÖn nhiÒu ph­¬ng thøc tiªu thô kh¸c nhau mçi ph­¬ng thóc ®Òu cã ­u vµ nh­îc ®iÓm cña nã .Do ®ã, mçi doanh nghiÖp c¨n cø vµo ®Æc ®iÓm hµng hãa, quy m«, vÞ TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 10. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 9 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ trÝ cña doanh nghiÖp mµ lùa chän cho m×nh nh÷ng ph­¬ng thøc tiªu thô hîp lý, sao cho chi phÝ thÊp nhÊt mµ vÉn ®¹t hiÖu qu¶ tèi ­u . 1.1.4. KÕt qu¶ tiªu thô KÕt qu¶ tiªu thô cung cÊp cho kh¸ch hµng vµ c¸c bªn quan t©m nh­ ng©n hµng, cæ ®«ng, c¸c nhµ ®Çu t­ ...nh÷ng th«ng tin vÒ hiÖu qu¶ kinh doanh cña doanh nghiÖp .Tõ ®ã thiÕt lËp mèi quan hÖ gi÷a doanh nghiÖp vµ kh¸ch hµng vµ c¸c ®èi t­îng liªn quan, lµ c¬ së cho sù hîp t¸c l©u dµi vµ bÒn chÆt . KÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô lµ chi tiªu ph¶n ¸nh kÕt qu¶ cuèi cïng vÒ tiªu thô s¶n phÈm hµng hãa, lao vô, dÞch vô cña ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh chÝnh vµ kinh doanh phô ®­îc thÓ hiÖn qua chØ tiªu l·i vµ lç .Nãi c¸ch kh¸c, ®©y lµ phÇn chªnh lÖch gi÷a mét bªn lµ doanh thu thuÇn cña tÊt c¶ c¸c ho¹t ®éng víi mét bªn lµ toµn bé chi phÝ ®· bá ra Sè chªch lÖch sÏ lµ chi tiªu cuèi cïng . KÕt qu¶ ho¹t ®éng tiªu thô ®­îc x¸c ®Þnh nh­ sau : L·i (lç) = Tæng doanh thu b¸n hµng – Tæng chi phÝ liªn quan Tæng chi phÝ = Tæng sè thuÕ - Gi¶m gi¸ - Doanh thu hµng TT§B hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i = Tæng gi¸ vèn - Chi phÝ b¸n - Chi phÝ qu¶n lý hµng b¸n hµng doanh nghiÖp = Tæng doanh - Tæng gi¸ vèn - Chi phÝ b¸n - Chi phÝ qu¶n lý thu thuÇn hµng b¸n hµng doanh nghiÖp = Tæng lîi - Chi phÝ b¸n - Chi phÝ qu¶n lý nhuËn gép hµng doanh nghiÖp H¹ch to¸n tiªu thô vµ x¸c ®Þnh kÕt qu¶ kinh doanh chÝnh x¸c t¹o ®iÒu kiÖn ®Ó ®¸nh gi¸, thèng kª t×nh h×nh ph¸t triÓn cña nÒn kinh tÕ quèc d©n ,t×nh h×nh thÞ tr­êng vµ tiªu dïng .Th«ng qua kÕt qu¶ tõ ho¹t ®éng kinh doanh cña doanh nghiÖp, c¸c nhµ l·nh ®¹o cã thÓ t×m ra h­íng ph¸t triÓn ngµnh nghÒ, cã chÝnh s¸ch ­u ®·i hay h¹n chÕ sù ph¸t triÓn ®èi víi tõng ho¹t ®éng kinh doanh TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 11. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 10 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ trªn tõng lÜnh vùc cô thÓ .MÆt kh¸c, th«ng qua kÕt qua kinh doanh, Nhµ n­íc t¹o ra sù c«ng b»ng trong viÖc thùc hiÖn nghÜa vô nép ng©n s¸ch Nhµ n­íc cña tõng doanh nghiÖp . 1.1.5.C¸c chØ tiªu kinh tÕ c¬ b¶n trong tiªu thô vµ x¸c ®Þnh tiªu thô : * Doanh thu b¸n hµng: Lµ tæng gi¸ trÞ ®­îc thùc hiÖn qqua viÖc b¸n hµng hãa, s¶n phÈm, cung cÊp lao vô, dÞch vô cho kh¸ch hµng .Nãi c¸ch kh¸c doanh thu chØ gåm tæng gi¸ trÞ cña c¸c lîi Ých kinh tÕ doanh nghiÖp ®· thu hoÆc sÏ thu trong kú kÕ to¸n, ph¸t sinh tõ c¸c ho¹t ®éng s¶n xuÊt kinh doanh th«ng th­êng cña c¸c doanh nghiÖp, gãp phÇn lµm t¨ng vèn chñ së h÷u. Doang thu b¸n hµng trong c¸c doang nghiÖp th­¬ng m¹i chØ gåm doang thu vÒ tiªu thô hµng hãa, dÞch vô. * Doanh thu thuÇn : Lµ sè chªnh lÖch gi÷a tæng doanh thu víi c¸c kho¶n ghi gi¶m doanh thu (chiÕt khÊu th­¬ng m¹i, gi¶m gi¸ hµng hãa, doanh thu cña sè hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i, thuÕ tiªu thô ®Æc biÖt, thÕu xuÊt khÈu ph¶i nép vÒ l­îng hµng ®· tiªu thô vµ thÕu GTGT cña hµng ®· tiªu thô – nÕu doanh nghiÖp tÝnh thuÕ GTGT theo ph­¬ng ph¸p trùc tiÕp ). Doanh thu thuÇn = Tæng doanh thu – C¸c kho¶n gi¶m trõ * ChiÕt khÊu thanh to¸n : Lµ sè tiÒn mµ ng­êi b¸n th­ëng cho ng­êi mua do ng­êi mua thanh to¸n tiÒn hµng tr­íc thêi h¹n thanh to¸n theo hîp ®ång tÝnh trªn tæng sè tiÒn hµng mµ hä ®· thanh to¸n . * Gi¶m gi¸ hµng hãa : Lµ sè tiÒn gi¶m trõ cho kh¸ch hµng ngaßi hãa ®¬n hay hîp ®ång cung cÊp dÞch vô cho c¸c nguyªn nh©n ®Æc biÖt nh­ : hµng kÐm phÈm chÊ , kh«ng ®óng quy c¸ch , giao hµng kh«ng ®óng thêi gian, ®Þa ®iÓm trong hîp ®ån, hµng l¹c hËu ...(do chñ quan cña ng­êi b¸n ). TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 12. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 11 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ * ChiÕt khÊu th­¬ng m¹i : Lµ kho¶n mµ ng­êi b¸n th­ëng cho ng­êi mua do trong mét kho¶n thêi gian ®· tiÕn hµnh mua mét khèi l­îng lín hµng hãa (h«× khÊu) vµ kho¶n gi¶m trõ trªn gi¸ b¸n niªm yÕt v× mua khèi l­îng lín hµng hãa trongmét ®ît (bít gi¸). ChiÕt khÊu th­¬nh m¹i ®­îc ghi trong c¸c hîp ®ång mua b¸n vµ cam kÕt vÒ mua b¸n hµng . * GÝa vèn hµng b¸n : Lµ trÞ gi¸ vèn cña s¶n phÈm , vËt t­, hµng hãa, lao vô, dÞch vô ®· tiªu dïng .§èi víi s¶n phÈm , lao vô, dÞch vô tiªu thô, gi¸ vèn hµng b¸n lµ gi¸ thµnh s¶n xuÊt (gi¸ thµnh c«ng x­ëng) hay chi phÝ s¶n xuÊt .Víi hµng hãa tiªu thô, gi¸ vèn hµng b¸n bao gåm trÞ gi¸ mua cña hµng ®· tiªu thô céng víi chi phÝ thu mua ph©n bæ cho hµng tiªu thô . * Hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i: Lµ sè hµng ®· ®­îc coi lµ tiªu thô (®· chuyÓn giao quyÒn së h÷u, ®· thu tiÒn hay ®­îc ng­êi mua chÊp nhËn) nh­ng bÞ ng­êi mua tr¶ l¹i va tõ chèi thanh to¸n,T­¬ng øng víi hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i lµ gi¸ vèn cña hµng bÞ tr¶ l¹i (tÝnh theo gi¸ vèn khi b¸n) vµ doanh thu cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i cïng víi thuÕ gi¸ trÞ t¨ng ®Çu ra ph¶i nép cña hµng b¸n bÞ tr¶ l¹i(nÕu cã). * Lîi nhuËn gép (cßn gäi lµ l·i th­¬ng m¹i hay lîi tøc gép): Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ vèn hµng b¸n. * KÕt qu¶ tiªu thô hµng hãa dÞch vô (lîi nhuËn hay lç vÒ tiªu thô hµng hãa, dÞch vô). Lµ sè chªnh lÖch gi÷a doanh thu thuÇn víi gi¸ trÞ vèn cña hµng b¸n, chi phÝ b¸n hµng vµ chi phÝ qu¶n lý doanh nghiÖp. 1.1.6.Ph­¬ng ph¸p ®¸nh gi¸ hµng hãa Theo QuyÕt ®Þnh sè 149/2001/Q§ - BTC ra ngµy 31/12/2001 vÒ viÖc ban hµnh vµ c«ng bè 4 chuÈn mùc kÕ to¸n ViÖt Nam, c¸c doanh nghiÖp (c¨n cø TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 13. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 12 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ vµo ®Æc ®iÓm cô thÓ hµng tån kho vµ yªu cÇu cña qu¸ tr×nh h¹ch to¸n) cã thÓ ¸p dông mét trong ph­¬ng ph¸p sau ®Ó x¸c ®Þnh trÞ gi¸ hµnh xuÊt b¸n: * §¸nh gi¸ theo gi¸ mua thùc tÕ - Ph­¬ng ph¸p nhËp tr­íc, xuÊt tr­íc (FIFO) Ph­¬ng ph¸p nµy ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng hãa nµo nhËp tr­íc th× ®­îc xuÊt tr­íc vµ hµng tån cuèi kú lµ hµng ®­îc nhËp gÇn thêi ®iÓm cuèi kú. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ thùc tÕ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú vµ do vËy gi¸ trÞ cña hµng tån kho sÏ lµ gi¸ cña hµng nhËp kho ë thêi ®iÓm cuèi kú hoÆc gÇn cuèi kú cßn tån kho. - Ph­¬ng ph¸p nhËp sau xuÊt tr­íc(LIFO) Ph­¬ng ph¸p nµy ®­îc ¸p dông dùa trªn gi¶ ®Þnh lµ hµng hãa nhËp sau th× xuÊt tr­íc vµ hµng tån kho cuèi kú lµ hµng tån kho ®­îc xuÊt tr­íc ®ã. Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ trÞ hµng xuÊt kho ®­îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp sau hoÆc gÇn sau cïng, gi¸ trÞ cña hµng tån kho ®­îc tÝnh theo gi¸ cña hµng nhËp kho ®Çu kú hoÆc gÇn ®Çu kú cßn tån kho. - Ph­¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh Theo ph­¬ng ph¸p thùc tÕ ®Ých danh (cßn gäi ph­¬ng ph¸p tÝnh gi¸ trùc tiÕp), gi¸ trÞ cña hµng hãa ®­îc x¸c ®Þnh theo ®¬n chiÕc hay tõng l« hµng vµ gi÷ nguyªn tõ lóc nhËp vµo cho ®Õn lóc xuÊt dïng ( trõ tr­êng hîp cã ®iÒu chØnh). - Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n gia quyÒn Theo ph­¬ng ph¸p nµy, gi¸ thùc tÕ cña hµng hãa xuÊt ®­îc tÝnh nh­ sau: Gi¸ thùc tÕ = Sè l­îng hµng * Gi¸ ®¬n vÞ hµng hãa xuÊt hãa xuÊt b×nh qu©n Trong ®ã, gi¸ ®¬n vÞ b×nh qu©n cã thÓ tÝnh theo mét trong ba c¸ch sau: TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 14. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 13 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ + Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n c¶ kú dù tr÷ Gi¸ ®¬n TrÞ gi¸ mua thùc tÕ + TrÞ gi¸ mua thùc tÕ cña vÞ b×nh = cña hµng cßn ®Çu kú hµng nhËp trong kú qu©n Sè l­îng hµng cßn + Sè l­îng hµng nhËp ®Çu kú trong kú +Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n cuèi kú tr­íc Gi¸ ®¬n vÞ = Gi¸ thùc tÕ hµng hãa tån ®Çu kú (hoÆc cuèi kú tr­íc) b×nh qu©n L­îng hµng hãa thùc tÕ tån ®Çu kú (hoÆc cuèi kú tr­íc) + Ph­¬ng ph¸p b×nh qu©n sau mçi lÇn nhËp Gi¸ ®¬n vÞ = Gi¸ thùc tÕ hµng hãa tån kho sau mçi lÇn nhËp b×nh qu©n L­îng hµng hãa thùc tÕ tån kho sau mçi lÇn nhËp * §¸nh gi¸ hµng hãa theo gi¸ h¹ch to¸n Theo ph­¬ng ph¸p nµy, toµn bé hµng hãa biÕn ®éng trong kú ®­îc tÝnh theo gi¸ h¹ch to¸n (gi¸ kÕ ho¹ch hoÆc mét gi¸ æn ®Þnh trong kú). Cuèi kú, kÕ to¸n tiÕn hµnh ®iÒu chØnh tõ gi¸ h¹ch to¸n sang gi¸ thùc tÕ theo c«ng thøc: Gi¸ thùc tÕ = Gi¸ h¹ch to¸n * HÖ sè gi¸ hµng hãa xuÊt hµng hãa xuÊt hµng hãa HÖ sè gi¸ cã thÓ tÝnh cho tõng lo¹i, tõng nhãm hoÆc tõng mÆt hµng chñ yÐu tïy theo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý, tr×nh ®é kÕ to¸n t¹i doanh nghiÖp. 1.1.7.H¹ch to¸n hµng ho¸: 1.1.7.1 KÕ to¸n chi tiÕt hµng ho¸: * Chøng tõ sö dông: Mäi nghiÖp vô biÕn ®éng cña hµng ho¸ ®Òu ph¶i ®­îc ph¶n ¸nh, ghi chÐp vµo chøng tõ ban ®Çu phï hîp theo ®óng néi dung quy ®Þnh. C¸c chøng tõ chñ yÕu: Ho¸ ®¬n kiªm phiÕu xuÊt kho, ho¸ ®¬n b¸n hµng, phiÕu nhËp kho, biªn b¶n kiÓm kª... Trªn c¬ së chøng tõ kÕ to¸n vÒ sù biÕn ®éng cña hµng ho¸ ®Ó ph©n lo¹i tæng hîp vµ ghi sæ kÕ to¸n cho thÝch hîp. TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 15. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 14 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ *Ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸: lµ c«ng viÖc kh¸ phøc t¹p, ®ái hái ph¶i tiÕn hµnh ghi chÐp hµng ngµy c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ theo tõng thø hµng ho¸ ë tõng kho trªn c¶ hai lo¹i chØ tiªu: HiÖn vËt vµ gi¸ trÞ. Tæ chøc h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸ ®­îc thùc hiÖn ë kho vµ ë phßng kÕ to¸n, doanh nghiÖp ph¶i c¨n cø vµo yªu cÇu vµ tr×nh ®é qu¶n lý kinh tÕ, tr×nh ®é nghiÖp vô kÕ to¸n cña doanh nghiÖp ®Ó lùa chän, vËn dông ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt sao cho phï hîp. HiÖn nay cã 3 ph­¬ng ph¸p h¹ch to¸n chi tiÕt hµng ho¸: - Ph­¬ng ph¸p ghi sæ song song. - Ph­¬ng ph¸p ghi sæ sè d­. - Ph­¬ng ph¸p ghi sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn. §Æc ®iÓm chung cña ba ph­¬ng ph¸p nµy lµ c«ng viÖc ghi chÐp cña thñ kho lµ gièng nhau, ®­îc thùc hiÖn trªn thÎ kho (theo chØ tiªu sè l­îng). TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 16. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 15 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - Ph­¬ng ph¸p sæ sè d­ S¬ ®å 1 ThÎ kho Chøng tõ xuÊt Chøng tõ nhËp Sæ sè d­ B¶ng kª xuÊt B¶ng kª nhËp B¶ng lòy kÕ B¶ng lòy kÕ B¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt, tån Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu Ph­¬ng ph¸p nµy tr¸nh ®­îc sù ghi chÐp trïng lÆp gi÷a kho vµ phßng kÕ to¸n, c«ng viÖc ®­îc tiÕn hµnh ®Òu trong th¸ng Thñ kho dïng thÎ kho ®Ó theo dâi sù biÕn ®éng cña hµng hãa, mçi hµng hãa ®­îc ghi vµo mét the kho. Khi nhËn ®­îc phiÕu xuÊt kho hµng hãa, thñ kho kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ cña chøng tõ ®ã sau ®ã tiÕn hµnh nhËp xuÊt kho vµ c¨n cø vµo phiÕu nhËp xuÊt kho ghi vµo thÎ kho t­¬ng øng, mçi chøng tõ ghi vµo mét dßng theo chØ tiªu sè l­îng. Sau mçi nghiÖp vô thñ kho ph¶i TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 17. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 16 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ tÝnh ra sè l­îng tån kho, cuèi th¸ng tÝnh ra sè tån kho ®Ó ghi vµo sæ sè d­ ë cét sè l­îng. Sæ sè d­ ®­îc kÕ to¸n më theo tõng kho chung cho c¶ n¨m ®Ó ghi chÐp sù biÕn ®éng hµng hãa c¶ sè l­îng vµ gi¸ trÞ vµo cuèi th¸ng. Khi nhËn sæ sè d­ thñ kho göi lªn kÕ to¸n c¨n cø vµo sè tån cuèi th¸ng vµ ®¬n gi¸ cña tõng hµng hãa ®Ó tÝnh ra gi¸ tån kho vµ ghi vµo cét thµnh tiÒn trªn sæ sè d­ ë phßng kÕ to¸n cuèi th¸ng ghi nhËn sè d­ do thñ kho göi lªn, kÕ to¸n c¨n cø vµo sè tån cuèi th¸ng do thñ kho tÝnh trªn sæ sè d­ vµ ®¬n gi¸ thùc tÕ tÝnh ra gi¸ trÞ tån kho ®Ó ghi vµo cét sè tiÒn trªn sæ sè d­ vµ b¶ng kª tæng hîp nhËp xuÊt tån vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp. * Ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song - ë kho : thñ kho sö dông thÎ kho ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho tõng hµng hãa theo tõng kho vµ chØ ghi chØ tiªu sè l­îng. Hµng ngµy khi cã nghiÖp vô xuÊt kho hµng hãa, thñ kho kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p cña tõng chøng tõ nhËp xuÊt råi tiÕn hµnh nhËp xuÊt sau ®ã ghi vµo thÎ kho. Mçi nghiÖp vô ghi vµo mét dßng theo chØ tiªu sè l­îng. Khi ph¶n ¸nh xong ghi vµo chøng tõ nhËp xuÊt råi giao cho kÕ to¸n. -Phßng kÕ to¸n: khi nhËn ®­îc chøng tõ nhËp xuÊt, kÕ to¸n kiÓm tra tÝnh hîp ph¸p hîp lÖ vµ ghi vµo sæ kÕ to¸n chi tiÕt theo gi¸ trÞ vµ hiÖn vËt. Cuèi th¸ng céng sæ chi tiÕt vµ ®èi chiÕu víi thÎ kho. TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 18. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 17 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å 2 ThÎ kho PhiÕu xuÊt kho PhiÕu nhËp kho Sæ chi tiÕt vËt t­ hµng hãa B¶ng kª nhËp xuÊt, tån Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra * Ph­¬ng ph¸p ghi sæ ®èi chiÐu lu©n chuyÓn ViÖc ghi chÐp sæ thÎ t­¬ng øng nh­ ph­¬ng ph¸p ghi thÎ song song, kÕ tãan sö dông sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn ®Ó ghi chÐp t×nh h×nh nhËp xuÊt tån kho c¶ vÒ sè l­îng vµ gi¸ trÞ. KÕ to¸n chØ ghi sæ mét lÇn vµo cuèi th¸ng trªn c¬ së c¸c b¶ng kª nhËp xuÊt, b¶ng nµy ®­îc c¨n cø vµo chøng tõ nhËp xuÊt ®Þnh kú göi lªn cho phßng kÕ tãan. Cuèi th¸ng tiÕn hµnh ®èi chiÕu víi thÎ kho vµ sè liÖu kÕ to¸n tæng hîp. sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn më cho tõng kho theo c¶ n¨m vµ mçi th¸ng mét tê sæ. TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 19. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 18 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ S¬ ®å 3 ThÎ kho PhiÕu xuÊt PhiÕu nhËp B¶ng kª xuÊt B¶ng kª nhËp nhËp Sæ ®èi chiÕu lu©n chuyÓn Sæ kÕ to¸n tæng hîp Ghi chó: Ghi hµng ngµy Ghi cuèi th¸ng §èi chiÕu, kiÓm tra 1.1.7.2. KÕ to¸n tæng hîp hµng ho¸: Hµng ho¸ lµ tµi s¶n l­u ®éng thuéc nhãm hµng tån kho cña doanh nghiÖp.ViÖc më tµi kho¶n tæng hîp ghi chÐp sæ kÕ to¸n hµng tån kho, x¸c ®Þnh gi¸ trÞ hµng ho¸ xuÊt kho,tån kho tuú thuéc vµo doanh nghiÖp ¸p dông ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n tæng hîp hµng ho¸ theo ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn hay ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú. - Ph­¬ng ph­¬ng ph¸p kª khai th­êng xuyªn lµ ph­¬ng ph¸p ph¶n ¸nh ghi chÐp th­êng xuyªn liªn tôc c¸c tµi kho¶n vµ sæ kÕ to¸n tæng hîp. Ph­¬ng ph¸p nµy ®¶m b¶o tÝnh chÝnh x¸c t×nh h×nh biÕn ®éng cña hµng ho¸. TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
 20. Generated by Foxit PDF Creator © Foxit Software http://www.foxitsoftware.com For evaluation only. 19 Tr­êng C§CN Hµ Néi Khoa Kinh tÕ - Ph­¬ng ph¸p kiÓm kª ®Þnh kú lµ ph­¬ng ph¸p kÕ to¸n kh«ng ph¶i theo dâi th­êng xuyªn liªn tôc t×nh h×nh nhËp xuÊt, tån kho trªn c¸c tµi kho¶n hµng tån kho, mµ chØ theo dâi ph¶n ¸nh gi¸ trÞ hµng tån kho ®Çu kú vµ cuèi kú. Cuèi th¸ng kÕ to¸n tiÕn hµnh kiÓm kª vµ x¸c ®Þnh sè thùc tÕ cña hµng ho¸ ®Ó ghi vµo tµi kho¶n hµng tån kho. Hai ph­¬ng ph¸p tæng hîp hµng ho¸ nªu trªn ®Òu cã nh÷ng ­u ®iÓm vµ h¹n chÕ, cho nªn tuú vµo ®Æc ®iÓm SXKD cña doanh nghiÖp mµ kÕ to¸n lùa chän mét trong hai ph­¬ng ph¸p ®Ó ®¶m b¶o viÖc theo dâi, ghi chÐp trªn sæ kÕ to¸n. 1.2. H¹ch to¸n tiªu thô hµng hãa 1.2.1. Tµi kho¶n sö dông §Ó h¹ch to¸n giai ®o¹n tiªu thô hµng hãa t¹i c¸c doanh nghiÖp kinh doanh kÕ to¸n sö dông c¸c tµi kho¶n sau: * TK 156 – Hµng hãa : TK 156 – Hµng hãa : gåm 2 tµi kho¶n cÊp 2 + TK 1561 - TrÞ gi¸ mua hµng hãa + TK 1562 – Chi phÝ mua hµng hãa * TK 157 – Hµng göi ®i b¸n * TK 511- Doanh thu b¸n hµng vµ cung cÊp dÞch vô: TK 511: TK nµy gåm 4 TK cÊp 2 + TK 5111 – Doanh thu b¸n hµng hãa + TK 5112 - Doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm + TK 5113 – Doanh thu cung cÊp dÞch vô + TK 5114 – Doanh thu trî cÊp, trî gi¸ * TK 512 – Doanh thu b¸n hµng néi bé TK 512 : Gåm 3 TK cÊp 2 + TK5121 – Doanh thu b¸n hµng hãa + TK 5122 – Doanh thu b¸n c¸c s¶n phÈm TrÇn ThÞ Ph­¬ng Th¶o – lípKT3-K4 LuËn v¨n tèt nghiÖp
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2