intTypePromotion=1
ADSENSE

Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân sự

Chia sẻ: Nguyễn Thị Hồng Ngọc | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

3.325
lượt xem
688
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân sự Đề cương đề tài mã số: TH8461 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đạt nhiều thành tựu rựu rỡ và có nhiều ứng dụng rộng rãi nhất trong những thập niên gần đây, đặc biệt là trong những năm cuối của thế kỷ XX , đầu thế kỷ XXI. Một trong những công việc hết sức phức tạp đó là quản lý nói chung và quản lý nhân sự nói riêng...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân sự

  1. Đồ án tốt nghiệp Quản lý nhân sự Đề cương đề tài mã số: TH8461 ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP Công nghệ thông tin là một trong những ngành khoa học đạt nhiều thành tựu rựu rỡ và có nhiều ứng dụng rộng rãi nhất trong những thập niên gần đây, đặc biệt là trong những năm cuối của thế kỷ XX , đầu thế kỷ XXI. Một trong những công việc hết sức phức tạp đó là quản lý nói chung và quản lý nhân sự nói riêng.Tuy vậy, trong quá trình ứng dụng tin học vào quản lý nhân sự còn đặt ra nhiều câu hỏi cần giải đáp nhằm ứng dụng hiệu quả hơn. Dưới sự hướng dẫn của cô Huyền Linh em đã chọn vấn đề: “Quản lý nhân sự” làm đề tài cho đồ án tốt nghiệp của mình. Đồ án gồm 4 phần: 1. Cơ sở lý thuyết và công cụ sử dụng 2. Khảo sát và đặt vấn đề bài toán quản lý nhân sự 3. Phân tích hệ thống quản lý nhân sự . 4. Thiết kế chương trình
  2. LỜI MỞ ĐẦU .................................................................................................... 1 CHƢƠNG 1: KHẢO SÁT VÀ ĐẶT VẤN ĐỀ BÀI TOÁN QLNS ............... 6 1.1. Nhiệm vụ và vai trò của bài toán ........................................................ 6 1.1.1. Nhiệm vụ của bài toán ................................................................... 6 1.1.2. Vai trò của bài toán........................................................................ 7 1.2. Nhu cầu và ý nghĩa việc tin học hoá của bài toán .............................. 7 1.3. Tầm quan trọng của quản lý nhân sự ................................................ 8 1.4. Tình hình tin học hoá trong công tác quản lý nhân sự ...................... 8 1.5. Cơ cấu tổ chức của Công ty điện lực Thái Bình ................................ 9 1.5.1. Giới thiệu về Công ty .................................................................... 9 1.5.2. Cơ cấu tổ chức của Công ty .......................................................... 10 1.5.2.1. Cơ đồ tổ chức của khối cơ quan Công ty ............................ 10 1.5.2.2. Mồ hình thông tin quản lý nhân sự ..................................... 10 1.5.3. Khảo sát hiện trạng ............................................................... 14 1.5.3.1. Cơ cấu hệ thống ................................................................. 14 1.5.3.2. Nghiệp vụ quản lý nhân sự tại Công ty............................... 15 1.5.3.3. Mục tiêu của bài toán quản lý nhân sự tại CT ..................... 18 1.5.4. Tính khả thi và phương pháp thực hiện ......................................... 18 1.5.4.1. Xác lập và khởi đầu dự án .................................................. 18 1.5.4.3. Xác lập mục tiêu và các mức ưu tiên .................................. 19 CHƢƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ CÔNG CỤ SỬ DỤNG .................. 23 2.1. Cơ sở lý thuyết .......................................................................... 23 2.1.1. Cơ sở lý thuyết về các bước xây dựng TTQl ................................. 23 2.1.2. Kiến thức cơ bản về cơ sở dữ liệu (CSDL) ................................... 23 2.1.2.1. Khái niệm cơ sở dữ liệu ..................................................... 23 2.1.2.2. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu .................................................... 24 2.1.2.3. Các mô hình dữ liệu ........................................................... 25 2.1.2.4. Cơ sở dữ liệu quan hệ ......................................................... 26 2.1.2.5. Khoá của quan hệ ............................................................... 26 2.1.2.6. Mô hình thực thể kết hợp ................................................... 27
  3. 2.2. Công cụ sử dụng ................................................................................. 27 2.2.1. Microsoft Access 2000 ................................................................. 27 2.2.1.1. Giới thiệu về Microsoft Access .......................................... 27 2.2.1.2. Các đối tượng trong MS Acces .......................................... 28 2.2.1.3. Hệ truy vấn SQL ................................................................ 29 2.2.1.4. Thiết kế cơ sở dữ liệu ......................................................... 30 2.2.2. Ngôn ngữ lập trình Visual Basic ................................................... 33 2.2.2.1. Tổng quan về ngôn ngữ lập trình Visual Basic ................... 33 2.2.2.2. Những vấn đề có thể làm với Visual Basic ......................... 33 2.2.2.3. Tóm tắt ngôn ngữ ............................................................... 35 CHƢƠNG 3: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ VỀ CHỨC NĂNG ................................................................................................................ 47 3.1. Mục đích và yêu cầu của phân tích .................................................... 47 3.2. Phân tích hệ thống về chức năng ....................................................... 48 3.3. Phƣơng pháp phân tích có cấu trúc ................................................... 50 3.3.1. Các biểu đồ luồng dữ liệu ............................................................. 51 3.3.2. Kỹ thuật phân mức ....................................................................... 52 3.3.1.1. Biểu đồ luồng dữ liệu mức khung cảnh .............................. 53 3.3.1.2. Biểu đồ mức đỉnh ............................................................... 53 3.3.1.3. Biểu đồ luồng dữ liệu định nghĩa các chức năng quản lý hệ thống............................................................................................... 54 3.3.1.4. Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng 1 ........................ 54 3.3.1.5. Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng 2 ........................ 55 3.3.1.6. Biểu đồ luồng dữ liệ u phân rã chức năng 3 ........................ 56 3.3.1.7. Biểu đồ luồng dữ liệu phân rã chức năng 4 ........................ 56 CHƢƠNG 4: PHÂN TÍCH HỆ THỐNG QUẢN LÝ NHÂN SỰ VỀ DỮ LIỆU ............................................................................................................................ 57 4.1. Biểu diễn và lƣu trữ dữ liệu ............................................................... 57 4.2. Mô hình thực thể liên kết ................................................................... 66 4.3. Các Form và các Report của chƣơng trình ....................................... 67
  4. 4.3.1. Các Form ...................................................................................... 67 4.3.2. Các Report.................................................................................... 75 KẾT LUẬN ....................................................................................................... 80 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO ........................................................ 81
  5. Đề cương bạn đang xem tại Thuvienluanvan.com được trích dẫn từ bản nội dung đầy đủ. Trường hợp có nhu cầu tham khảo toàn bộ nội dung, độc giả có thể đặt mua tài liệu này từ thư viện. Vui lòng truy cập tại đây để xem hướng dẫn: http://thuvienluanvan.com
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD


intNumView=3325

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2