intTypePromotion=1

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Chiến thắng Điện Biên Phủ

Chia sẻ: Thanh Thảo | Ngày: | Loại File: PPT | Số trang:8

0
104
lượt xem
31
download

Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Chiến thắng Điện Biên Phủ

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo bài thuyết trình 'giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: chiến thắng điện biên phủ', tài liệu phổ thông, mầm non - mẫu giáo phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án điện tử tiểu học môn lịch sử: Chiến thắng Điện Biên Phủ

  1. NhiÖt liÖt chµo mõng vÒ dù hé i thi c¸c thÇy c« gi¸o vµ c¸c em häc sinh Gi¸o viªn: Nguy Ô n Th Þ  B Ý ch Thu û N guy Tr­ê ng TiÓu häc Mü §ång
  2. Chó g i¶i Së chØ huy cña ® Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch S© bay cña ® n Þch Qu© ta tiÕn c«ng n ®2 ît Qu© ta tiÕn c«ng n ®3 ît L­îc ®å chiÕn dÞch ®iÖn biªn phñ
  3. §åi §é c LËp B¶n KÐo ®åi him lam C1 M­ê ng thanh A1 Chó g i¶i Së chØ huy cña ® Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch B¶n hång c ó m S© bay cña ® n Þch Qu© ta tiÕn c«ng n ®I ît Qu© ta tiÕn c«ng n ®2 ît Qu© ta tiÕn c«ng n ®3 ît L­îc ®å chiÕn dÞch ®iÖn biªn phñ
  4. § åi §é c LËp B¶n KÐo ®åi him lam C1 M­ê ng thanh A1 Chó g i¶i Së chØ huy cña ® Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch B¶n hång c ó m S© bay cña ® n Þch Qu© ta tiÕn c«ng n ®I ît Qu© ta tiÕn c«ng n ®2 ît Qu© ta tiÕn c«ng n ®3 ît L­îc ®å chiÕn dÞch ®iÖn biªn phñ
  5. § åi §é c LËp B¶n KÐo ®åi him lam C1 M­ê ng thanh A1 Chó g i¶i Së chØ huy cña ® Þch Cø ®iÓm vµ tªn cø ®iÓm cña ®Þch B¶n hång c ó m S© bay cña ® n Þch Qu© ta tiÕn c«ng n ®I ît Qu© ta tiÕn c«ng n ®2 ît Qu© ta tiÕn c«ng n ®3 ît L­îc ®å chiÕn dÞch ®iÖn biªn phñ
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2