intTypePromotion=4

Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 11: Tệp và quản lý tệp - Ths. Hoàng Tuấn Hưng

Chia sẻ: Hoàng Hưng | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:4

0
210
lượt xem
24
download

Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 11: Tệp và quản lý tệp - Ths. Hoàng Tuấn Hưng

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Mời các bạn tham khảo Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 11: Tệp và quản lý tệp sau đây để biết cách biên soạn một bài giáo án môn Tin học lớp 10 theo chuẩn giáo dục kiến thức và kỹ năng do Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Tin học Lớp 10 Bài 11: Tệp và quản lý tệp - Ths. Hoàng Tuấn Hưng

  1. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Ngày soạn : 10/10......... Ngày dạy : .................. Lớp: 10B1 Tiết 23 & 24:   § 11. TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP(T1, 2) I. Xác định mục tiêu: 1. Lựa chọn chủ đề, nội dung dạy học: 2. Xác định yêu cầu về kiến thức, kỹ năng, thái độ: *. Kiến thức:  Nắm được khái niệm tệp và cấu trúc về tệp. Biết cách đặt tên tệp của một số HĐH thông dụng. Biết khái niệm về thư mục và cấu trúc thư mục, đường dẫn và đường dẫn đầy đủ. *. Kỹ năng: Nhận diện được tên tệp của một số chương trình ứng dụng. Đặt được tên tệp ở HĐH Windows. *. Thái độ: Rèn luyện tính cẩn thận, có trách nhiệm bảo vệ hệ thống, không tự ý thực hiện   các thao tác khi không biết trước hệ quả của thao tác đó,... 3. Lập bảng mô tả yêu cầu cần đạt: Loại câu  Vận dụng  Vận dụng  Nội dung Nhận biết Thông hiểu hỏi / bài tập thấp cao ­   Biết   tập   là  Câu   hỏi   /   bài  đơn vị lưu trữ  tập định tính thông tin 1. a.Tệp và  ­   Cho  ví  dụ  tên tệp Câu   hỏi   /   bài  ­ Cấu trúc tên  đúng   và   sai  tập   định  tệp trong   HĐH  lượng Windows ­   Hiểu   cách  ­   Biết   các  Câu   hỏi   /   bài  đặt   tên   Thư  khái   niệm   về  1. b. Thư  tập định tính mục   như   tên  Thư mục mục,  tệp đường dẫn Câu   hỏi   /   bài  ­ Cho các ví  tập   định  dụ   về   thư  lượng mục ­   Biết   xác  Câu   hỏi   /   bài  định  thư  mục  tập định tính gốc, thư  mục  1. c. Ví dụ rỗng, tập tin ­ Trả lời các  Bài   tập   định  câu   hỏi   của  lượng GV 4. Đề xuất năng lực có thể  hướng tới:  Biết được hệ  thống cây thư  mục như  một cây, xác định   được các loại thư mục II. PHƯƠNG PHÁP: Diễn giải + Gợi mở hỏi đáp. III. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 1
  2. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi 1.Chuẩn bị của giáo viên: Giáo án, sách giáo khoa, máy tính và máy chiếu Projector. 2.Chuẩn bị của học sinh: Sách giáo khoa, vở ghi bài. IV. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC: 1.Ổn định tổ chức:Ổn định lớp, kiểm tra sĩ số. 2.Kiểm tra bài cũ:  ­ Câu hỏi: Nêu khái niệm và chức năng của hệ điều hành? ­ GV gọi 1 HS lên bảng trả bài. ­ Gọi HS khác nhận xét và bổ sung (nếu có). ­ GV nhận xét và đánh giá. 3.Nội dung bài mới: Hoạt động của gv Hoạt động của HS Nội dung Hoạt   động   1:   Giới  Nghe giảng. thiệu bài mới: Để tổ chức  thông tin trên bộ nhớ ngoài,  người   ta   sử   dụng   tập  tin(File) và thư mục(Folder  hoặc  Directory).   Để   tìm  Tiết 23:   § 11. TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP(T1) hiểu tập tin, thư  mục là gì  và quản lí như  thế  nào thì  1. Tệp và thư mục hôm   nay   chúng   ta   sẽ   học  a. Tệp và tên tệp bài: “Tệp và quản lí tệp”. Khái   niệm:Tệp   là   1   tập   hợp   các  Hoạt   động   2:Tìm  thông tin ghi trên bộ nhớ ngoài tạo thành  Nghiên cứu sách giáo  hiểu về tệp và thư mục. 1 đơn vị  lưu trữ  do HĐH qủan lý.  Mỗi  khoa rồi trả lời câu hỏi. ­ Để  tổ  chức thông tin  tệp có 1 tên gọi khác nhau. .. người   ta   sử   dụng   tệp   và  . thư   mục.   Vậy   tệp   là   như  Nghe gi ảng. : Được đặt tên theo qui  thế  nào và cách đặt tên ra  tắc   đặt   tên   không   được   dùng   các   kí  sao? Nghiên cứu sách giáo  tự \, /, :, *, !, ?, ,|. ­ Yêu   cầu   HS   nghiên  khoa và trả lời câu hỏi. :   là   phần   đặt  cứu sách giáo khoa cho biết  Nghe   giảng   rồi   ghi  trưng cho từng chương trình tệp là gì? Và cấu trúc của  bài. * Các qui ước khi đặt tên tệp nó? Đối với HĐH Windows: ­ Phân tích và nhận xét  Nghe giảng. + Phần tên: Không quá 255 kí tự. rồi ghi bảng. Tên   tệp   đúng:  +   :   Không   nhất  ­ Hãy cho biết cách đặt  Tho.doc,   thi.dbf,   QL.xls,  thiết phải có và được HĐH sử dụng để  tên   tệp   trong   HĐH  tin   hoc.txt,  phân loại tệp. Windows? phandinhphung.xls. Ví dụ: ­ Phân tích và nhận xét  Tên   tệp   sai:   BÀI  + Tên tệp đúng  ở  HĐH Win: Abc de,  rồi ghi bảng. TậP1/5.pas CV1.doc. ­ Hãy chỉ  ra các tên tệp  + Tên tệp sai  ở  HĐH Win: Lop 10/1,  đúng và các tên tệp sai?  Tin hoc.TXT. Lop 10*1. BÀI   TậP1/5.pas;  Tho.doc;   Thi.DBF;  Nghe   giảng   rồi   ghi  Chú ý:  Trong Windows, tên tệp không  biệt chữ hoa và chữ thường. QL.XLS;   Tin   hoc.Txt;  bài. Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 2
  3. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi Baitap.doc.com,  phandinhphung.xls. ­ Hãy kể  những tên tệp  Lên bảng suy nghĩ rồi  hợp   lệ   với   HĐH   windows  lấy ví dụ: mà không hợp lệ  với HĐH  Tên tệp ở HĐH Win. MS – Dos? +   Hai   tên   tệp   đúng:  ­ Phân   tích   và   nhận   xét  Abc de, CV1.doc. rồi ghi bảng. + Hai tên sai: Lop 10/1,  ­ Yêu   cầu   HS   lên   bảng  Lop 10*1. cho hai ví dụ  tên tệp đúng  và   hai   tên   tệp   sai   ở   HĐH  Win và DOS. ­ Nhận xét và  phân  tích  bài làm của HS. Tệp và Quản lí tệp (T2) Hoạt động của gv Hoạt động của HS Nội dung Hoạt   động   1:  Để  Nghe giảng. quản   lí   các   tệp   dễ   dàng,  HĐH   tổ   chức   lưu   trữ   tệp  trong   các   thư   mục.   Thư  mục là gì, cấu trúc của thư  mục và quản lí như thế nào  thì   chúng   ta   sẽ   tìm   hiểu  tiếp   tiết   2,   bài:  “Tệp   và   Tiết 24:   § 11. TỆP VÀ QUẢN LÍ TỆP(T2) quản lí tệp”. Hoạt   động   1:Tìm  Nghe giảng và nghiên  1. Tệp và thư mục hiểu về thư mục. nghiên   c ứ u   sách   giáo   a. Tệp và tên tệp: ­ Để  quản lí các tên tệp  khoa r ồi tr ả  l ờ i câu h ỏi. b. Thư mục: được   dễ   dàng,   hệ   điều  Mỗi đĩa có 1 tm tạo tự động gọi là  hành   tổ   chức   lưu   trữ   tệp   thư mục gốc. trong các thư mục. Vậy thư  Nghe giảng. Trong thư  mục, có thể  tạo những  mục   là   gì?   Yêu   cầu   HS  Quan   sát   trên   màn  thư mục khác gọi là thư mục con. nghiên cứu Sgk. hình   hoặc   nghiên   cứu  Mỗi thư  mục có thể  chứa các tệp  ­ Phân tích và nhận xét. sách giáo khoa để  trả  lời  và thư mục con. ­ Giáo   viên   thự   hiện  câu hỏi. Thư mục chứa thư mục con gọi là  chiếu     hình   30   (sách   giáo  Suy   nghĩ   rồi   trả   lời  thư mục mẹ. khoa   66)   lê   yêu   cầu   HS  câu hỏi. Trong   1   TM   không   chứa   các   tệp  quan sát rồi trả lời câu hỏi. cùng tên và các TM con cùng tên. ­ Em hãy cho biết đâu là  Chú ý nghe giảng rồi  Tên   thư   mục   được   đặt   theo   qui  thư  mục gốc, thư  mục nào  ghi bài. cách đặt phần tên của tệp. là   thư   mục   mẹ,   thư   mục  nào là thư mục con? c. Đường dẫn (Path): Quan   sát   ví   dụ   sách  ­ Phân   tích   và   nhận   xét  giáo  khoa   và   trả   lời   câu  Là   đường   chỉ   dẫn   đến   tệp,   thư  rồi ghi bảng. hỏi. mục theo chiều đi từ  thư  mục gốc đến  thư  mục chứa tệp và sau cùng đến tệp.  Chú   ý   quan   sát   và  ­ Hướng   dẫn   học   sinh  Trong   đó   tên   các   thư   mục   và   tên   tệp  Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 3
  4. Trêng trung häc phæ th«ng A Líi viết đường dẫn đến 1 tệp  nghe giảng. phân cách nhau bởi kí tự “\”. cụ thể. ­ Quan sát ví dụ. ­ Em hãy chỉ  đường dẫn  ­ C:\Pascal\BÀI  tới   tệp   BÀI   TậPO.pas   và  TậPO.pas. đường   dẫn   tới   thư   mục  C:\Pascal. Pascal? ­ Phân tích và nhận xét. Nghe   giảng   và   ghi  Hoạt   động   2:   Tìm  bài hiểu   Ví   dụ   về   Tệp   và  quản lí tệp V. CỦNG CỐ ­ DẶN DÒ 1.Củng cố: Thư mục, đường dẫn, đường dẫn đầy đủ  và hệ  thống quản lí tệp: tác dụng và  đặc trưng.  2.Dặn dò:Học bài và làm các bài tập 2, 5, 7 Sách Tin 10 Trang 71. Xem trước bài mới. VI. RÚT KINH NGHIỆM Ths. Hoµng TuÊn Hng - Gi¸o ¸n Tin 10 Trang 4
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản