intTypePromotion=3

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐOẠN MẠCH SONG SONG.

Chia sẻ: Abcdef_30 Abcdef_30 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:8

0
55
lượt xem
6
download

Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐOẠN MẠCH SONG SONG.

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

MỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Suy luận để xây dựng được công thức tính điện trở tương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc song song: học. -Mô tả được cách bố trí TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết. -Vận dụng được những kiến thức đã học để giải thích một số hiện tượng và giải bài tập về

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo án Vật lý lớp 9 : Tên bài dạy : ĐOẠN MẠCH SONG SONG.

  1. ĐOẠN MẠCH SONG SONG. A.M ỤC TIÊU: 1. Kiến thức: -Suy luận để xây dựng đ ư ợc công thức tính đi ện trở t ương đương của đoạn mạch gồm hai điện trở mắc 1 1 1 I1 R2 và hệ thức t ừ các kiến thức đ ã s ong song:   Rtd R1 R2 I 2 R1 học. -Mô t ả đ ư ợc cách bố trí TN kiểm tra lại các hệ thức suy ra từ lí thuyết. -Vận dụng đ ư ợc những kiến thức đã h ọc để giải thích một s ố hiện t ư ợng và giải b ài tập về đoạn mạch song song. 2. Kĩ năng: -Kĩ năng thực h ành s ử dụng các dụng cụ đo đi ện: vôn kế, ampe kế. -Kĩ năng bố trí, tiến h ành lắp ráp TN. -Kĩ năng suy luận. 3. Thái đ ộ: -Vận dụng kiến thức đ ã h ọc để giải thích một số hi ện t ư ợng đ ơn gi ản có li ên quan trong th ực tế. -Yêu thích môn h ọc.
  2. B . CHU ẨN BỊ ĐỒ D ÙNG: Đối với mỗi nhóm HS: -3 điện trở mẫu: R 1=15 Ω; R 2=10Ω; R 3 =6 Ω. -1 ampe kế có GHĐ 1A. -1 vônkế có G HĐ 6V. -1 công tắc. -1 ngu ồn điện 6V. - Các đoạn dây nối. C .PHƯƠNG PHÁP: Thông qua bài t ập, mở rộng cho đoạn mạch gồm 3 đ iện trở mắc song song v à có tr ị số điện R1 tr ở bằng nhau v à bằng R 1 thì Rtd  3 D.TỔ CHỨC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC. *H. Đ.1: KIỂM TRA B ÀI C Ũ- TỔ CHỨC TÌNH HUỐNG HỌC TẬP. -Trong đo ạn mạch gồm 2 bóng đ èn m ắc song Đ1//Đ2: s ong, hiệu điện thế v à cư ờng độ dòng đ iện của U=U1 =U2 đoạn mạch có quan hệ thế n ào với hiệu điện thế v à I=I1 +I2 c ường độ d òng đ iện các mạch rẽ? ĐVĐ: Đ ối với đoạn mạch mắc nối tiếp, chúng ta đã bi ết R tđ bằng tổng các điện trở th ành ph ần. Với
  3. đoạn mạch song song điện trở t ương đương c ủa đoạn mạch có bằng t ổng các điện trở th ành ph ần không?→B ài m ới *H. Đ.2: NH ẬN BIẾT ĐOẠN MẠCH GỒM HAI ĐIỆN TR Ở MẮC SONG SONG. -Yêu c ầu HS quan sát s ơ đ ồ I.Cư ờng độ d òng đ iện và mạch điện hình 5.1 và cho hi ệu điện thế trong đoạn bi ết điện trở R 1 và R 2 đư ợc mạch song song. mắc với nhau nh ư thế n ào? -Hình 5.1: R 1 //R 2 Nêu vai trò c ủa vôn kế, (A) nt (R 1//R 2 )→ (A) đo a mpe kế trong s ơ đ ồ? c ường độ d òng đ iện mạch -GV thông báo các h ệ thức c hính. (V) đo HĐT gi ữa hai về mối quan hệ giữa U, I đi ểm A, B cũng chính là trong đo ạn mạch có hai bóng HĐT gi ữa hai đầu R 1 và R 2 . đèn song song v ẫn đúng cho UAB=U1 =U2 (1) trư ờng hợp 2 điện trở IAB=I1 +I2 (2) R 1//R 2 →Viết hệ thức với hai C 2: Tóm tắt: R 1//R 2 I1 R2 đi ện trở R 1 //R 2 . C /m:  I 2 R1
  4. -Hư ớng dẫn HS thảo luận G iải: Áp dụng biểu thức định lu ật Ôm ch o m ỗi đoạn mạch C 2. -Có th ể đưa ra nhiều các h nhánh, ta có: c h ứng minh→GV nhận xét U1 I1 R U .R  1  1 2. Vì R 1//R 2 n ên I 2 U 2 U 2 .R1 bổ sung. R2 U1=U2→ I1 R2 (3) → Trong  I2 R1 đoạn mạch song song c ường độ dòng đi ện qua các mạch rẽ tỉ lệ nghịch với điện trở -Từ biểu thức (3), h ãy phát thành ph ần. bi ểu th ành lời mối quan hệ gi ữa c ư ờng độ d òng đi ện qua c ác mạch rẽ và điện trở thành ph ần. *H. Đ.3: XÂY D ỰNG CÔNG THỨC TÍNH ĐIỆN TRỞ TƯƠNG ĐƯƠNG C ỦA ĐOẠN MẠCH GỒM HAI ĐIỆN TR Ở MẮC SONG SONG. II. Đi ện trở t ương đương của
  5. đoạn mạch song song. 1 . C ông th ức tính điện trở tương đương c ủa đoạn mạch gồm 2 điện trở mắc -Yêu c ầu cá nhân HS ho àn s ong song . C 3: Tóm tắt: R 1//R 2 thành câu C3. 1 1 1 C/m  Rtd R1 R2 -G ọi 1 HS lên b ảng trình G iải: Vì R 1//R 2→I=I1 +I2 bày, GV ki ểm tra phần → U AB U1 U 2 mà   Rtd R1 R2 trình bày c ủa một số HS 1 1 1 ( 4) dư ới lớp. U AB  U1  U 2   Rtd R1 R2 -GV gọi HS nhận xét b ài R1.R2 (4’ ). → Rtd  R1  R2 làm c ủa bạn trên bảng, n êu 2 . Thí nghi ệm kiểm tra. c ách ch ứng minh M ắc mạch điện theo s ơ đồ khác →GV nh ận xét, sửa hình 5.1: c h ữa. +Lầ n 1: M ắc R 1//R 2 vào U=6V, đ ọc I1 =?, R 1 =15 Ω; -Hãy nêu cách ti ến h ành R 2=10 Ω.
  6. TN ki ểm tra công thức (4)- +Lần 2: Mắc R 3 vào U=6V, Ti ến hành ki ểm tra→Kết R 3=6 Ω, đ ọc I2=? lu ận. +So sánh I1 với I2 . -GV thông báo: Ngư ời ta 3. Kết luận: thư ờng dùng các dụng cụ đi ện có c ùng HĐT đ ịnh mức và m ắc chúng song s ong vào m ạch điện. Khi đó c húng đ ều hoạt động b ình thư ờng và có thể sử dụng độc lập với nhau, nếu HĐT c ủa mạch điện bằng HĐT định mứccủa các dụng cụ. *H. Đ.4: VẬN DỤNG -C ỦNG CỐ-HƯ ỚNG DẪN VỀ NH À. -Yêu c ầu HS phát biểu thành lời mối quan hệ gi ữa U, I, R trong đoạn mạch song song . C 4: +Vì qu ạt trần và đèn dây tóc -Yêu c ầu HS thảo luận c ó cùng HĐT đ ịnh mức là
  7. nhóm nh ỏ trả lời câu 2 20V→Đèn và qu ạt đư ợc mắc s ong song vào ngu ồn 220V để C 4. c húng ho ạt động bình th ư ờng. + Sơ đ ồ mạch điện: M + Nếu đ èn không ho ạt động th ì q uạt vẫn h oạt động và qu ạt vẫn đ ư ợc mắc vào HĐT đ ã cho (chúng h oạt động độc lập nhau). C 5: +Vì R 1 //R 2 d o đó đi ện trở -Yêu c ầu cá nhân ho àn t ương đương R 12 là: 1 1 1 1 1 1 thành câu C5.      R12  15 R12 R1 R2 30 30 15 -GV m ở rộng: + Khi mắc thêm đi ện trở R 3 thì +Trong đoạn mạch có 3 đ i ện trở t ương đương R AC của đi ện trở mắc song song đ oạn mạch mới là: thì điện trở t ương
  8. 1 1 1 11 3 1 đương:       RAC  10. RAC R12 R3 15 30 30 10 1 1 1 1   R AC n h ỏ hơn m ỗi điện trở thành Rtd R1 R2 R3 +Nếu có n điện trở p hần. gi ống nhau mắc song R s ong thì Rtd  . n H.D.V.N: - Làm bài tập 5 (SBT). -Ôn lại kiến thức b ài 2, 4, 5. R ÚT KINH NGHIỆM: ............................................................................................ ............................................................................................ .............................................................................

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản