intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Cơ sở CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo - NXB Hà Nội

Chia sẻ: 7 7 | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:161

123
lượt xem
31
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Giáo trình này được biên soạn trước hết nhằm phục vụ cho đào tạo ở hệ THCN về kỹ thuật, đồng thời phục vụ cho đào tạo ở bậc Cao đẳng và Đại học ngành Sư phạm kỹ thuật. Giáo trình gồm có 2 phần. Phần đầu giới thiệu cơ sở CAD/CAM. Phần cuối nghiên cứu cách làm việc với AutoCAD. Mời các bạn tham khảo để nắm bắt thông tin chi tiết.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Cơ sở CAD/CAM trong thiết kế và chế tạo - NXB Hà Nội

 1. ~3IAO TRINH -f f) J J0 -f}-JJ~-f J_~ J_' 1 ~J l-J~ -fJ; r
 2. ?" ,~ ,''- 50 GIAO Due . VA BAO TAO . HA NOI . TSKT. LUll QUANG HUY GIAoTRiNH '} CO SO CAD/CAM TRONG THIET KE vA CHE TAO • (PHAN 1) (Dung trong cac tnti'mg THeN) NHA XUAT BAN HA N
 3. , Liri gil'li thi~u ude ta dang buclc vdo thiti leY cong nghi¢p hoa, hi¢n N dgi hoa nhdm dU'a Vi¢t Nam tro thdnh nuae cong nghi¢p viin minh, hi¢n d(li. Trang slf nghi¢p each mgng to Ian d6, cong uk diw lflo nhdn ll/c lu6n gifi va; lro quan trQng. Bao cao Chinh trt cua Ban Chap hdnh Trung uang Ddng C¢ng san Vi¢t Nam tt;li Dgi hQi Dang toan quo'c 16n thu IX dfi chi r6: "Phat triiin giao dlJC va daD t
 4. thong va c(zp nh(zt nhilng kierl thuc thlfc tien phtt h(/p vCli d(li tuqng hrc sinh THCN Ha N(Ji, B9 gMo trlnh nay la tai li¢u giang dq.y va hgc UJp trong cae truimg THeN aHa N(Ji, dong thin' Ia tai li¢u tham khdo hilu feh eho cae truCrng co dao tq.o cac nganh kJ thuqt - nghi?p v~ va d6ng ddo bc;n dgc quan tam den van de' huong nghi?p, dC;y nghe'. - Vi¢e to' chue bien soq.n bQ chu(Jng trinh, giao trinh nay la mQt trong nhie'u hmp dQng thie't thlfc eua nganh giao d~e va dao t«o Thli do de' ky ni¢m "50 nam gidi phong Thli do ", "50 nam thanh l(zp nganh" va huitng titi ky ni¢m "1000 nam Thiing Long - Ha Nili". SiJGiao dlfC va Dao tq.o Ha N(Ji chan thanh cam 071 Thanh uy, VBND, cae So', ban, nganh eua Thanh pho: V~l Giao dlfC ehuyen nghi¢p B(J Giao d/fc va Dao tc;o, eac nha khoa hqc, cac ehuyen gia dau ngcmh, cac gidng vien, cac nha qudn ly, cae nha doanh nghi¢p dii tq.o die'u ki¢n giup do, dong gop y kie'n, tham gia H(Ji dong phdn bi¢n, HQl do'ng thii'm d{nh va H(Ji dong nghi¢m thu cac chU071g trlnh, glaD trinh, Day ld Ian ddu tien So Giao d/fc va Dao t(1o Ha Nili to' ehuc bien soq.n chuang trinh, giao trlnh, Dil dri he't sUe cO' gclng nhung ehac chan khong tranh khoi thi{u sot, btl! c(1p. Chung toi mong nhqn duqc nhung y kien dong gop cua bq.n dgc dt timg bu(Jc hoan thi¢n b(J giao trinh trong cac Ian tal ban sau. GlAM D6e s6 GlAD Due vA DAD TAO 4
 5. gay nay CfJng ngh¢ thong tin dil dU(JC ung dl;!ng ri/t hi¢u qud frong N m9i lTnh vife, dge hi¢t la trong cae llnh vlfe {(fO ra cua cai v¢t chat chn xii h(!i, diC'n ht'nh nha't fa khu vlfe san xuat cong nghi¢p vai Ttl't nhie'u nganh do d«ng. Cong ngh¢ thrJng tin da nhanh chong chuyin d6; die qua trinh san xua! kilu tTuyt'n thong (v6'i SI! tham gia eua con nglla'i la chii yeu) sang cae qua trinh san xuilt vai cong ngh¢ cao (v6i slf trq giup vb cung hi¢U qua eiia may lfnh). Nhil do cac giai dot(m thief kt va che' (
 6. + Phtln A: Co sa CAD/CAM + Phdn B: Lam vi¢c viii AutoCAD N f)i dung eua giao frlnh dUf!C lac gid bien sogn {ren co sa cae bai gidng dung trong c6ng tac gidng dqy nhie'u niim tqi Truitng THBe - Kj thuqt tin h(J-c Hii Noi (EST/H), t~i khoa Su ph~m kj thudt truang Dai h9c Su ph~m Hii Nai. rae gid xin chan thanh cam an cac dong nghi¢p ({Ii hai (ruang noi tTen dil giup diJ rat nhie'u dll hoem thiinh giao trinh nay. Ciao trinh duqc in ldn dau, nen ch&c chan con co nhieu sai sot hoijc din phdi hoan thi¢n han. M9i y kietl·d6ng gop xin dUQ'c gUi wt hai dia ehl eua hai tnrO'ng noi (ren. Tae gid xin chan thanh cam an. TAc mA 6
 7. Ph~n A - Chuang 1 , COSO CAD/CAM • Ml,JC tieu + HiE!U dL1
 8. I. SI,JTR
 9. - Che tao (san xuat) ~ Ki~m tra chat lugng - Lap ni.p - Dong, goi • Dijc di(i'm: - Hau het cae giai do
 10. Aided Planning): Kl }wgeh hoa san xudt e6 slf trq giup eua may tinh. M~c tieu cua finh vgc CAPP la: Tu di)ng hoa tung phAn cong tac qulin ly sfm xuat tren m~ng may Hnh c6ng ty. ~ CAM (Computer Aided Manufacturing): Che'tgo (san xudr) eo sl! trq giup ella may rinll. Ml;lc tieu cua llnh vl!c CAM 180: Mo ph6ng qua tdnh eh€ t~o, l~p tdnh ch€ t
 11. • Trong eong nghi¢p nh~: Cong ngh¢ CAD/CAM rlit hi¢u qua trong ngimh da giay (sao xuat giay dep... ), ngzmh d~t, san xuat hang lieu dung thong thuang (thuae danh rang, my pham ... ), san xulit thue pham (bia, nu6e ngQt, thue pham dong h¢p... ). • Trong e6ng nghi¢p nang: C6ng ngh¢ CAD/CAM dae bi¢t quan trQng trong che 1
 12. Th! twang Nhu cilu thiet ke LlJa chQn cae th6ng tin thi~t ke va nghien ClIu khi thi Ytuang thiet ke [I Qua trinh thiet kel i~'"~, '"" I M6 hlnh hoa va rna phOng thiet ke Thier ke chi tiet II PhAn rich va toi uu hOa thi€t k€ Danh gici. thiet ke y Xily dJ!Ilg tai li¢u thiet k€ va truy~n d~t thong tin thiet ke l .... .' ,. ............. i , Thiet k€ qua trlnh c6ng ngM [ Thiet k€ ch€ t
 13. Qua trinh Slr d~ng san ph~m l~i nay sinh Sf! can thilt khae ella khaeh hang va nhu eau mid eua thi tntang d6i vai san ph~m, dan den nhu cau mai trong thiet ke san phAm. Va nhu v~y, da hlnh thanh m¢t ehu trinh san pha'm. Chu trlnh san ph~m th~ hi¢n ct;! the hem trong sa do hlnh 1.2. Sa do chu trinh san phAm cho thay vai tro cua h¢ thong CAD/CAM la quan trQng nhat, quyet dinh hi¢u qua eua qua trinh thiet ke va che t~o san phim. Trang h¢ thong CAD/CAM, qua trlnh CAD dong vai tro ca sa, t~o tien de ky thu~t cho qua trinh CAM tiep sau. 3. Mi?t so ph~n mem CAD vii CAD/CAM hi~n nay a. M¢t so' phan me'm dung elzo kien true, xdy df!ng, giao thong w,in tai • LARSA (hang Innovative Analisys Incorporated): Dung cho tinh toan cac ket cau phang va khong gian. o STRASAPMAXIM (hang General Product Incorporation): Dung cho tinh toan cac ket cau xay d'!llg IOn va phuc t~p (theo phuong phap phan tit hUU h~n) • SSCAD (hang Space Structure Internation Corporation - My): DiIng cho tinh toan ket cau, toi l1U hoa thiet ke va tinh toan thi congo o CHACVITE (hang Le monsieur Consultant - Phip): La phan mem rat m~nh, co den 100 chuang trlnh ve thiet ke, Hnh toan, ve; eo khi nang quet tnlc tiep tit ban ve. AUSTIN (hang Automated Structural Design Integrated System - Nh"t): o Chuyen dung cho thiet ke tlnh toan nha cao tang. • SAP (Structural Analisys Programs - My): Dung cho tlnh toan thiet k€ xay d'!llg (dung phuong phip ph:ln tit hUU h~n). o BILD (Building Design System - Han qu6c): Dung cho tfnh toan thiet ke xay dl;1ng, kien truc (ung dt;!ng cong ngh¢ trt tu¢ nhm t~o). b. M(Jt so' phan me'm CAD dung eho co khi ehl tgo, san xud't c6ng nghi¢p • AutoCAD (hang AutoDesk - My, la m¢t trang cac hang dan dau ve CAD, ra di1i 1970): Dung cho thiet ke cO khi. xay d~ng. kien truc, di~n, di~n tif. o UNIGRAPHICS (Duc): Rat manh trong thiet ke, tinh toan cO khi che t~o 13
 14. • SOLIDWORK: R~t m~nh trong thi€t k€, tfnh lOan cO khf eM t~o (va xfiy d\lng). • CIMATRON (NMt - Israel): Tfch hgp lien hoan CAD/CAM/CNC eho co khi che t~o. • Master CAM (My): Tieh hgp lien hom CAD/CAM/CNC eho co khf eM t~o. • DENFORD (Anh): Giai phap CAD/CAM - CNC tron g6i. 4. Cae yeu eau eel bim do; va; mC}t phan mem CAD M¢l phArr mem CAD naa d6, muon dap ling duqc nhu d.ll thi truang din d
 15. khi, xay dl!ng), kien truc SU, nhAn vien kg thu~t... • C6 tinh kinh tif' Dam baa h
 16. - Mo phong va pha.n tfeh qua trlnh gia cong. - Ky thu~t hlnh anh d¢ng. 4. M6 dun ltip trinh (Programming) M6 dun nay cung cAp ngon ngii l~p trlnh tieu ehu
 17. 1.1. H~ Ihong Iren cr1 so may !fnh Ion (Mainframe. Based) He thong CAD nay (hlnh 1.3) xuat hi~n khi may tlnh Ian la dang duy nhilt c6 mat tren thi tnrang (nhilng nam 60 the ky XX). • D{ic dil'm: - Phil hgp v6i dieu ki~n can rich hqp d.c vuog cong tac v6i may tinh Ian da co trang cong ty. - Nguoi Slr dl,lng thuang bi giam nang h,rc t~p trung vao cong vi¢c eua hq. - Nguai v~n hlmh h¢ thong CAD de b~ anh huemg boi 51.! bien d¢ng ngilu nhien trang dong thong tin eua h¢ thong. - Neu so' luqng viIng cong lac qua nhieu thi anh huang bien d¢ng ng
 18. 1.2. H~ thong tren c (Minicomputer - Based) XuAt hi¢n tu nhfrng fiam 70 the ky xx, khi may tinh nho xuAt hi¢n nha vi¢c phat trien nhung m~ch rfch hqp co Ian LSI va nil 16n VLSI (Very Large Scale Integrated). • D(ic die'm: - Chi phi giam. - Kha nang li;lp trioh tt! do (khong bj nhieu IO
 19. 2. Cae lhi"l b! dau vila (Inpul) 2.1. Ban phirn do ho~ (Key board) Ban phfrn do ho~ duqc thiet l~p tren co sa ball phim Cei ban (dung cho so'!-n thaa), nhung co them cae phfm chue nang rieng va c6 them chu¢1. 2.2. Bul quang di~n (Light pen) But Quang di~n t:,to kha nang linh ho~t Iga' ChQll, djoh vi d.c d6i tuqng ve tren man hlnh nha lay nguOi sir dl:mg tren man hloh wong taco But Quang di¢n duQ'c dung ph6 bien lrang nhli'ng oam 60 va 70 the ky XX, hi¢n nay it duqc dung. 2.3. Bang so hoa (Digitizing Tables) kern bUt dien (Stylus) Sit dl:mg thea hloh tuqng: Dung but chi ve len to' giiy trang. Trang twang hqp nay, dung but di¢n d~ vi: len bang 56 hoa. Nhb d6, de sii dl;l.og nhu thai quen ve va viet tren giay. Nguyen 19 thuang dung 18. dung sensor di¢n tir: Djch chuy6n ella cae thanh phan xac d~nh vi tri cila but di~n se t':10 nen twang di¢n tu l¢ch pha va dugc cae sensor tren be mt (Mouse) Duqe sang ehe cuoi nhfrng nam 60 the ky xx, den nay Ttlt ph6 bien do st! ti¢n lqi trang su d~ng v6i d.c bi~u tuqng va cac menu keo xu6ng (pull down) va keo len (pick up). C6 hai ki~u chuQt: Chu¢t ca khi va chUQt quang hQc . • ChuQt ca khi: Gam c6 1 h¢p, trang co 2 banh xe va can lan, m¢t bi cau aday. Nhb d6, co th6 xae d!nh vj tri cila can tro thea cae to~ d¢ X, Y ella no . • Chu¢t quang h9C: Sir d~ng ki6u ehu¢t nay bang cach di chuN len ban ca,m quang. 2.5. Can g~t (Joystick), qua diu danh dau (Track ball) 2.6. May quet (Scanner) May quet sir dVng st! phan X{l anh sang khi ehieu m¢t chum sang vao chfr 19
 20. hay hinh anh d~ d9C chu hay hinh anh d6. Hinh dang va de) d~m nh~t cita chum tia phan x~ duqc me)t be) cam bien quang h9C bien thanh tin hi¢u di~n, qua cac be) ghep n6i bien d6i lUong tv - s6 (ADC), tin hi~u dUQc dua van com- puter. C6 2 d~ng may quet thuang dung: • May quet dung be) d9C quang va tir quang. • May quet dung be) d9C h6ng ngo~i va lade. 3. Cae thiet b! dau ra (Output) 3.1. Man hlnh do hoa (Graphic Display - Monilor) Man hlnh d6 ho~ la thiet bi dau ra thu~n ti¢n va kinh te nhat. T6 hqp man hinh va ban phim duqc g9i la thiet bi dau cuoi d6 ho~ (graph- ic terminal) toi thi~u cua me)t phl'in cung CAD. 3.1.1. Mim hinh den trang Ok phuong phap hi~n thi: • Gng tia am c~c (CRT - Cathode Ray Tube) - dung milO hinh khang ph&ng la chu yeu. • Hien thi tinh the long (Liquid Cristal Display), • Hi~n thi Laze (Laser Flat Panel Display). • Hi~n thi Plasma (Plasma Panel Display). • Hien thi lap mong (Thin Film LED Display) (LED - Light Emitlion Diode): Dung diat phil quang. 3.1.2. Mim hinh mau Phoi mim: Dung 3 mau co bim: do (R-red), xanh 10 (B-blue) va luc (G-green) d~ phoi hqp t~o nen cuang de) mau, nghia la t~o ra cae mau sac khac nhau. • Dung tin hi~u so (digital): C6 16 mau t6ng hqp (vi d~: dung card HC- Hercttle Colour). • Dung tin hi¢u so chuy~n d6i thanh tin hi¢u lUong tl!: + Co 64 mau (vi d~ dung card XGA - Extended Graphic Arrays). + Co 256 mau (vi d~ dung card VGA - Video Graphic Arrays; dung card TIGA - Texas Instrument Graphic Architecture). 20
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2