Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

Link xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem tivi trực tuyến nhanh nhất xem phim mới 2023 hay nhất xem phim chiếu rạp mới nhất phim chiếu rạp mới xem phim chiếu rạp xem phim lẻ hay 2022, 2023 xem phim lẻ hay xem phim hay nhất trang xem phim hay xem phim hay nhất phim mới hay xem phim mới link phim mới

intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1

Chia sẻ: Kiếp Này Bình Yên | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:124

190
lượt xem
48
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

"Giáo trình Nguyên lý kế toán" được biên soạn trên tinh thần kế thừa và phát huy những ưu điểm của một số giáo trình nguyên lý kế toán, phù hợp với đặc điểm người học. Nội dung giáo trình gồm có 9 chương và được chia thành 2 phần. Phần 1 sau đây sẽ trình bày đến người học 5 chương đầu tiên của giáo trình. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Nguyên lý kế toán: Phần 1

 1. M - Ố 5 7 _ B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO r 4 0 2 7 A Đ Ạ I H Ọ C T H Á I N G U Y Ê N G I Á O T R Ì N H i m NHÀ XUẤT BẢN KHOA HỌC VÀ KỸ THUẬT
 2. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 3. B ộ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN CHỦ BIÊN: TS. ĐOÀN QUANG THIỆU GIÁO TRÌNH NGUYÊN LÝ KẾ TOÁN NHÀ XUẤT BẲN K H O A H Ọ C VÀ K Ỹ THUẬT H À N Ộ I - 2010 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 4. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 5. LÒI N Ó I Đ Ầ U N g u y ê n lý k ế t o á n là m ô n học trang bị cho sinh viên c á c k i ế n thức và khái n i ệ m c ơ bản về k ế t o á n l à m c ơ sở học tập và n g h i ê n cứu c á c m ô n học trong c á c c h u y ê n n g à n h k ế t o á n , k i n h tế. N h ậ n thức rõ vai t r ò quan trọng của m ô n học n à y , K h o a K ế toán Trường Đ ạ i học K i n h t ế và Q u ả n trị K i n h doanh - Đ ạ i học T h á i N g u y ê n tổ chức b i ê n soạn " G i á o t r ì n h N g u y ê n lý k ế t o á n " . G i á o trình N g u y ê n lý k ế t o á n được b i ê n soạn trên tinh thần k ế thừa và p h á t huy những ưu đ i ể m của m ộ t số g i á o trình n g u y ê n lý k ế t o á n , p h ù hợp v ớ i đặc đ i ể m n g ư ờ i học, đặc biệt sinh viên v ù n g trung d u m i ề n n ú i , c á c h trình b à y của g i á o trình d ễ h i ể u , từ đ ơ n giản đ ế n phức tạp, từ n g ữ t h ô n g d ụ n g . Đ ể n g ư ờ i học d ễ học tập, n g h i ê n cứu v à t r á n h t r ù n g l ặ p v ớ i c á c m ô n k ế t o á n c h u y ê n sâu, g i á o trình c h ư a đ ề cập đ ế n phần t h u ế G T G T . T h a m gia biên soạn g i á o trình c ó c á c giảng viên: - TS. Đ o à n Quang T h i ệ u - C h ủ b i ê n , đ ồ n g thời soạn c á c c h ư ơ n g 1,2,3,5,6,7. - ThS. Đ à m P h ư ơ n g L a n - T r ư ở n g b ộ m ô n K ế t o á n T ổ n g hợp, soạn c h ư ơ n g 8 - ThS. N g u y ễ n T h ị T u â n - P h ó trưởng b ộ m ô n K ế t o á n D N , soạn c h ư ơ n g 4. - ThS. Đ ặ n g T h ị D ị u - P h ó trưởng b ộ m ô n K ế toán t ổ n g hợp, soạn c h ư ơ n g 9. M ặ c d ù đ ã c ó n h i ề u c ố gắng, n h ư n g do thời gian và trình đ ộ c ó hạn l ạ i là l ầ n x u ấ t bản đ ầ u tiên n ê n c u ố n g i á o trình k h ô n g t r á n h k h ỏ i t h i ế u sót. C á c t á c g i ả m o n g n h ậ n được c á c ý k i ế n đ ó n g g ó p đ ể l ầ n x u ấ t bản sau c u ố n g i á o t r ì n h đ ư ợ c h o à n t h i ệ n h ơ n . Xin trân trọng cảm ơn! T M . Tập thể tác giả TS. Đoàn Quang T h i ệ u 3 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 6. Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 7. Chương Ì Đ Ố I T Ư Ợ N G , N H I Ệ M v ụ V À P H Ư Ơ N G P H Á P KẾ T O Á N 1.1. KHÁI NIỆM KẾ TOÁN VÀ sự PHÁT TRIỂN CỦA KẾ TOÁN 1.1.1. Khái niệm kê toán Đ ứ n g v ề p h ư ơ n g d i ệ n k i n h t ế , ai l à m việc gì cũng đ ề u nhận được m ộ t k h o ả n t h ù lao và sẽ sử d ụ n g số t i ề n n à y đ ể mua những vật d ụ n g cần thiết cho đ ờ i sống h à n g n g à y . D ù k h ô n g m ở sổ s á c h đ ể theo d õ i những số thu, c h i n à y c h ú n g ta vẫn cần b i ế t đ ã thu v à o bao n h i ê u , chi ra bao n h i ê u và c ò n l ạ i bao n h i ê u . N ế u số chi l ớ n h ơ n số thu c h ú n g ta p h ả i nghĩ c á c h đ ể t ă n g thu hay g i ả m c h i . Ngược l ạ i n ế u số thu l ớ n h ơ n số c h i , c h ú n g ta sẽ p h ả i n g h ĩ c á c h sử d ụ n g số thặng d ư sao cho c ó h i ệ u q u ả nhất. C h í n h vì t h ế m à c h ú n g ta cần p h ả i c ó t h ô n g t i n tài c h í n h đ ể l à m c ă n cứ cho c á c q u y ế t đ ị n h . T ư ơ n g tự n h ư t r ê n , c á c n h à q u ả n lý của m ộ t doanh n g h i ệ p hay của m ộ t c ơ quan n h à nước c ũ n g c ầ n c ó những t h ô n g t i n v ề tình h ì n h tài c h í n h của doanh n g h i ệ p hay c ơ quan của h ọ . N ế u số thu l ớ n h ơ n số c h i h ọ m u ố n biết số thặng d ư đ ã được d ù n g đ ể l à m g ì . C ò n n ế u số c h i l ớ n h ơ n , h ọ m u ố n b i ế t t ạ i sao l ạ i c ó số t h i ế u hụt và t ì m c á c h khắc phục. V ậ y c á c d ữ k i ệ n tài c h í n h n à y ở đ â u m à c ó ? C â u trả l ờ i là ở c á c sổ s á c h k ế t o á n do doanh n g h i ệ p hay c ơ quan n h à nước ghi c h é p lưu g i ữ . Vì t h ế c h ú n g ta c ó t h ể n ó i mục đ í c h c ă n bản của k ế t o á n là cung cấp c á c t h ô n g t i n v ề t ì n h h ì n h tài c h í n h của m ộ t t ổ chức cho những n g ư ờ i phải ra c á c q u y ế t đ ị n h đ i ề u h à n h hoạt đ ộ n g của t ổ chức đ ó . 5 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 8. M u ố n cung cấp được c á c d ữ k i ệ n tài c h í n h n à y , k ế t o á n p h ả i thực h i ệ n m ộ t số c ô n g việc: phải g h i n h ậ n c á c sự việc x ẩ y ra cho t ổ chức n h ư là việc b á n h à n g cho k h á c h h à n g ; mua h à n g từ m ộ t n h à cung cấp; trả lương cho n h â n viên... N h ữ n g sự việc n à y trong k ế t o á n g ọ i là n g h i ệ p vụ k i n h tế. Sau k h i được g h i n h ậ n tập trung, c á c n g h i ệ p v ụ k i n h t ế phát sinh sẽ được p h â n l o ạ i và h ệ thống h ó a theo từng l o ạ i n g h i ệ p vụ tức là c h ú n g ta sẽ tập trung tất c ả c á c n g h i ệ p vụ n h ư b á n h à n g v à o v ớ i nhau; trả lương cho n h â n v i ê n v à o v ớ i nhau...theo t r ì n h t ự t h ờ i gian phát sinh. Sau k h i tất cả c á c n g h i ệ p vụ của m ộ t k ỳ hoạt đ ộ n g đ ã được ghi nhận và p h â n l o ạ i k ế t o á n sẽ t ổ n g hợp những nghiệp v ụ n à y l ạ i . Tức là tính ra tổng số h à n g b á n , tổng số h à n g mua, tổng số lương trả cho n h â n v i ê n . . . và c u ố i c ù n g là t í n h t o á n k ế t q u ả của những nghiệp vụ k i n h t ế d i ễ n ra trong m ộ t k ỳ hoạt đ ộ n g b ằ n g c á c h l ậ p c á c b á o c á o tài c h í n h đ ể Ban G i á m đốc thấy được k ế t q u ả hoạt đ ộ n g của t ổ chức và tình h ì n h tài c h í n h của t ổ chức n à y . Đ ể đ ư a ra k h á i n i ệ m v ề k ế t o á n c ó n h i ề u quan đ i ể m b à y t ỏ ở c á c g i á c đ ộ k h á c nhau. Theo l u ậ t k ế t o á n : " K ế t o á n là v i ệ c thu thập, x ử lý, k i ể m tra, p h â n tích và cung cấp t h ô n g t i n k i n h t ế , tài c h í n h d ư ớ i h ì n h thức g i á trị, h i ệ n vật và t h ờ i gian lao đ ộ n g " . C ũ n g theo luật k ế t o á n t h ì k ế t o á n được chia ra 2 l o ạ i là k ế t o á n tài c h í n h và k ế t o á n q u ả n trị, trong đ ó : K ế t o á n tài c h í n h là v i ệ c thu thập, x ử lý, k i ể m tra, p h â n t í c h v à cung cấp t h ô n g t i n k i n h tế, tài c h í n h bằng b á o c á o tài c h í n h cho đ ố i tượng c ó nhu cầu sử d ụ n g t h ô n g t i n của đ ơ n vị k ế t o á n . K ế t o á n q u ả n trị là v i ệ c thu thập, x ử lý, k i ể m tra, p h â n t í c h v à cung cấp t h ô n g tin k i n h tế, tài c h í n h theo y ê u cầu quản trị và q u y ế t đ ị n h k i n h tế, tài c h í n h trong n ộ i b ộ đ ơ n vị k ế t o á n . 6 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 9. Đ ị n h nghĩa về k ế toán trên nhấn mạnh đ ế n c ô n g việc của những n g ư ờ i l à m c ô n g tác k ế t o á n . T r ê n m ộ t p h ư ơ n g d i ệ n k h á c m ộ t số tác g i ả m u ố n nhấn m ạ n h đ ế n bản chất và chức n ă n g của k ế t o á n thì p h á t b i ể u : K ế t o á n là khoa học và n g h ệ thuật v ề ghi c h é p , p h â n l o ạ i , tổng hợp số l i ệ u và tính t o á n k ế t q u ả của c á c hoạt đ ộ n g k i n h t ế tài c h í n h của m ộ t t ổ chức n h ằ m cung cấp t h ô n g t i n g i ú p Ban G i á m đ ố c c ó t h ể c ă n cứ v à o đ ó m à ra c á c quyết đ ị n h quản lý, đ ồ n g t h ờ i cung cấp t h ô n g t i n cho những n g ư ờ i c ó l ợ i ích v à t r á c h n h i ệ m liên quan. N g o à i ra c ò n n h i ề u k h á i n i ệ m n ó i lên n h i ề u k h í a cạnh k h á c nhau v ề k ế t o á n . T u y v ậ y n g ư ờ i ta c ó những quan đ i ể m chung v ề bản chất của k ế t o á n là: khoa học và n g h ệ thuật v ề ghi c h é p , tính t o á n , p h â n l o ạ i , tổng hợp số l i ệ u , c ò n chức n ă n g của k ế t o á n là cung cấp t h ô n g t i n trong đ ó t h ô n g t i n k ế t o á n phục vụ cho n h à quản lý ( n h ư Chủ doanh n g h i ệ p , H ộ i đ ồ n g quản trị, Ban g i á m đốc...), n g ư ờ i c ó l ợ i ích trực t i ế p ( n h ư c á c N h à đ ầ u tư, c á c c h ủ cho vay), n g ư ờ i c ó l ợ i ích g i á n t i ế p ( n h ư c ơ quan t h u ế , c ơ quan thống k ê và c á c c ơ quan chức n ă n g ) . 1.1.2. V à i n é t v ề s ự p h á t t r i ể n c ủ a k ế t o á n Sự h ì n h t h à n h và p h á t t r i ể n của k ế t o á n gắn l i ề n v ớ i sự h ì n h t h à n h v à p h á t t r i ể n của đ ờ i sống k i n h t ế , x ã h ộ i loài n g ư ờ i t ừ thấp lên cao. M ộ t số tài l i ệ u n g h i ê n cứu cho t h ấ y lịch sử của k ế t o á n c ó t ừ t h ờ i t h ư ợ n g cổ, x u ấ t h i ệ n từ 5, 6 n g à n n ă m trước c ô n g n g u y ê n . L ị c h sử k ế t o á n bắt n g u ồ n trong lịch sử k i n h tế, theo đ à p h á t t r i ể n của những t i ế n b ộ k i n h t ế - x ã h ộ i . Qua n g h i ê n cứu n ề n văn m i n h c ổ của c á c d â n tộc n h ư A i Cập, T h ổ N h ĩ K ỳ , Ấn Đ ộ , H y L ạ p và L a M ã . . . đ ã chứng m i n h r ằ n g k ế t o á n đ ã được h ì n h t h à n h t ừ t h ờ i thượng cổ. 7 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 10. T h ờ i kỳ Phục h ư n g cho p h é p k h á m p h á ra m ộ t k ỷ n g u y ê n m ớ i , n g ư ờ i ta thấy xuất h i ệ n văn c h ư ơ n g k ế t o á n . M ộ t trong những n g ư ờ i s á n g c h ê đ ầ u tiên ra c á c p h ư ơ n g p h á p ké toán p h ầ n k é p là m ộ t n h à tu d ò n g Franciscain tên là Luca Pacioli. Ô n g sinh ra t ạ i m ộ t thị t r ấ n n h ỏ Borgo san Sepolchro trên s ô n g Tibre v à o n ă m 1445, là m ộ t g i á o s ư v ề t o á n và đ ã soạn thảo ra m ộ t tác phẩm vĩ đ ạ i tựa n h ư m ộ t c u ố n từ đ i ể n v à o n ă m 1494 v ề số học, đ ạ i sô học, toán học t h ư ơ n g m ạ i , h ì n h học và k ế t o á n . R i ê n g v ề phần k ế t o á n , ô n g đ ã d à n h 36 c h ư ơ n g về k ế t o á n k é p m à theo đ ó c á c tài l i ệ u k ế t o á n n h ư phiếu ghi t ạ m , sổ nhật k ý , sổ c á i và m ộ t số l ớ n c á c tài k h o ả n được p h â n chia r õ rệt n h ư tài k h o ả n v ố n , tài khoản kho h à n g , tài k h o ả n kết q u ả sàn xuất... N g ư ờ i ta coi ô n g n h ư là n g ư ờ i cha của n g à n h k ế t o á n và là n g ư ờ i c u ố i c ù n g c ó c ô n g đ ó n g g ó p lớn trong n g à n h t o á n học ở t h ế kỷ 15. D o đ ã g ó p phần v à o việc t r u y ề n b á k ỹ thuật k ế t o á n , n ê n ỏ n g được x e m là t á c g i ả đ ầ u tiên v i ế t v ề k ế toán và từ đ ó k ế t o á n c ó bước phát t r i ể n k h ô n g ngừng cho đ ế n n g à y nay. T u y n h i ê n sự g h i c h é p v à o sổ nhật k ý những n g h i ệ p vụ k i n h t ế phát sinh thời bấv g i ờ c h ư a được g ọ n và r õ rệt, chỉ sử d ụ n g bảng đ ố i c h i ế u đ ơ n g i ả n đ ể k i ể m tra và c h ư a c ó h ì n h thức b ả n g t ổ n g k ế t tài sản. N g à y nay k ế t o á n là m ộ t c ô n g cụ q u ả n lý quan trọng trong tất cả c á c lĩnh vực của đ ờ i sống k i n h t ế x ã h ộ i , n g ư ờ i ta đ ã sử d ụ n g c á c p h ư ơ n g p h á p h i ệ n đ ạ i trong k ế t o á n n h ư p h ư ơ n g t r ì n h k ế t o á n , m ổ h ì n h toán trong k ế t o á n , k ế t o á n trên m á y v i tính... 1.2. M Ộ T S Ố K H Á I N I Ệ M V À N G U Y Ê N T Á C K Ể TOÁN ĐƯỢC THỪA NHẬN M ộ t số k h á i n i ệ m và những n g u y ê n tấc c ơ bản của k ế t o á n được chấp nhận chung trong c ô n g tác k ế t o á n n h ư : đ ị n h g i á c á c l o ạ i tài sản, ghi c h é p sổ s á c h , p h ư ơ n g p h á p soạn t h à o c á c b á o c á o tài c h í n h . . . n h ằ m 8 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 11. bảo đ ả m sự d ễ h i ể u , đ á n g tin cậy và c ó t h ể so s á n h của c á c t h ô n g tin k ế toán. N h ữ n g khái n i ệ m và n g u y ê n tắc n à y được rút ra từ kinh nghiệm thực t i ễ n của những n g ư ờ i thực h i ệ n cống tác k ế toán k ế t hợp với q u á t r ì n h n g h i ê n cứu của c á c c ơ quan chức n â n g n h ư B ộ Tài c h í n h , T ổ n g Cục T h ố n g k ê , c á c c h u y ê n gia k i n h t ế . . . Sau đ ó được m ọ i n g ư ờ i thừa n h ậ n n h ư là m ộ t quy luật và trở t h à n h một trong những vấn đ ề c ó tính p h á p lệnh của c ô n g tác k ế t o á n thống kê và được t r i ể n khai á p dụng t h ố n g nhất ở tất cả c á c đ ơ n vị kinh t ế trong p h ạ m v i quốc gia. Sau đ â y là m ộ t số k h á i n i ệ m và những n g u y ê n tắc c ơ bản: 1.2.1. Một số khái niệm và giả dinh 1.2.1.1. Khái niệm đơn vị kế toán K h á i n i ệ m n à y tương đ ổ n g v ớ i k h á i n i ệ m đ ơ n vị k i n h doanh. Theo k h á i n i ệ m n à y , t h ô n g tin tài c h í n h được phản á n h cho m ộ t đ ơ n vị k ế t o á n cụ t h ể . M ỗ i đ ơ n vị k i n h t ế r i ê n g biệt phải được p h â n biệt là m ộ t đ ơ n vị k ế toán đ ộ c lập, c ó bộ b á o c á o tài c h í n h của riêng m ì n h . K h á i n i ệ m đom vị k ế t o á n đòi h ỏ i c á c b á o c á o tài c h í n h được lập chỉ p h ả n á n h c á c t h ô n g t i n về tình h ì n h tài c h í n h của đ ơ n vị k ế toán m à k h ô n g bao h à m t h ô n g tin tài c h í n h về c á c chủ t h ể k i n h t ế k h á c n h ư tài sản r i ê n g của chủ sở hữu hay c á c t h ô n g t i n tài c h í n h của c á c đ ơ n vị k i n h t ế đ ộ c l ậ p k h á c . Nói c á c h k h á c , k h á i n i ệ m đ ơ n vị k ế toán quy đ ị n h g i ớ i hạn v ề t h ô n g tin tài c h í n h m à h ệ thống k ế toán cần phải thu thập và báo cáo. 1.2.1.2. Đơn vị thước đo tiền tệ Thông tin do kế toán cung cấp phải được thể hiện bàng thước đo t i ề n t ệ . K ế t o á n lựa chọn và sử dụng một đ ơ n vị tiền tệ làm thước đ o . T h ô n g t h ư ờ n g thước đ o t i ề n tệ được lựa chọn là đ ơ n vị t i ề n tệ c h í n h 9 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 12. thức của quốc gia m à đ ơ n vị k ế t o á n đ ă n g k ý hoạt đ ộ n g . M ọ i n g h i ệ p vụ k i n h t ế phát sinh đ ề u được tính t o á n và g h i c h é p b ằ n g thước đ o t i ề n tệ n à y . K h i ghi c h é p c á c nghiệp vụ k i n h t ế , k ế t o á n chi c h ú ý đ ế n g i á thực t ế t ạ i thời đ i ể m phát sinh m à k h ô n g c h ú ý đ ế n sự thay đ ổ i sức mua của đ ồ n g t i ề n . Đ ố i v ớ i c á c đ ơ n vị k i n h t ế V i ệ t N a m t h ô n g t h ư ờ n g thì k ế t o á n p h ả i d ù n g đ ồ n g n g â n h à n g N h à nước V i ệ t N a m trong q u á t r ì n h t í n h t o á n , g h i c h é p c á c nghiệp vụ k i n h t ế p h á t sinh v à p h ả i đ ặ t g i ả t h i ế t là sức mua của đ ồ n g t i ề n c ó giá trị b ề n vững hoặc sự thay đ ổ i v ề t í n h g i á trị của t i ề n tệ theo giá cả ảnh h ư ở n g k h ô n g đ á n g k ể đ ế n t ì n h trạng tài c h í n h của đ o n vị k i n h t ế . T u y n h i ê n , k h i c ó sự b i ế n đ ộ n g l ớ n v ề g i á cả t r ê n t h ị trường thì k ế t o á n p h ả i dựa v à o n h ữ n g q u y đ ị n h , h ư ớ n g dẫn của n h à nước đ ể t ổ chức đ á n h g i á l ạ i c á c tài sản c ó l i ê n quan từ g i á trị đ ã g h i sổ t h à n h giá trị đ ư ơ n g t h ờ i đ ể l à m t ă n g ý nghĩa của b á o c á o tài chính k ế toán. 1.2.1.3. Giả định hoạt động liên tục K ế t o á n p h ả i đặt g i ả t h i ế t là doanh n g h i ệ p sẽ hoạt đ ộ n g liên tục trong m ộ t t h ờ i gian vô hạn đ ị n h hay sẽ hoạt đ ộ n g cho đ ế n k h i n à o c á c tài sản c ố đ ị n h h o à n t o à n bị h ư h ỏ n g v à tất c ả t r á c h n h i ệ m cung cấp sản p h ẩ m , h à n g h ó a hay dịch vụ của đ ơ n vị đ ã đ ư ợ c h o à n tất hoặc ít nhất là k h ô n g bị g i ả i t h ể trong t ư ơ n g l a i g ầ n . G i ả đ ị n h n à y được v ậ n d ụ n g trong v i ệ c đ ị n h g i á c á c l o ạ i tài sản đ a n g sử d ụ n g trong doanh n g h i ệ p . D o a n h n g h i ệ p đ a n g sử d ụ n g cho n ê n c h ư a b á n hoặc k h ô n g t h ể b á n được do đ ó g i á trị của những tài sản n à y sẽ đ ư ợ c t í n h t o á n và phản á n h trên c ơ sở g i á gốc v à sự đ ã hao m ò n do sử d ụ n g . Tức là giá trị tài sản h i ệ n c ò n đ ư ợ c t í n h theo số t i ề n m à thực sự doanh nghiệp đ ã p h ả i trả k h i mua sắm hay x â y d ự n g trừ đ i g i á trị đ ã hao m ò n c h ứ k h ô n g p h ả i là g i á mua b á n ra t r ê n thị t r ư ờ n g . M ặ t 10 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 13. k h á c , g i ả thiết về sự hoạt đ ộ n g lâu dài của doanh nghiệp c ò n là c ơ sở cho c á c p h ư ơ n g p h á p tính k h ấ u hao đ ế p h â n chia g i á p h í của c á c l o ạ i tài sản c ố định v à o chi p h í hoạt đ ộ n g của doanh nghiệp theo thời gian sử d ụ n g của n ó . 1.2.1.4. Khái niệm kỳ kẻ toán H o ạ t đ ộ n g của doanh n g h i ệ p là lâu dài và liên tục, nếu c h ờ cho tất cả c á c hoạt đ ộ n g sản xuất k i n h doanh n g ư n g l ạ i và m ọ i tài sản đ ề u được b á n xong k ế t o á n m ớ i l ậ p b á o c á o tài c h í n h thì sẽ k h ô n g c ó tác d ụ n g gì trong việc đ i ề u h à n h hoạt đ ộ n g của ban g i á m đ ố c . Đ ể kịp thời cung cấp c á c t h ô n g t i n c ầ n thiết cho việc q u ả n lý doanh nghiệp, k ế t o á n p h ả i chia hoạt đ ộ n g lâu d à i của đ ơ n vị t h à n h n h i ề u k ỳ c ó đ ộ dài v ề t h ờ i gian bằng nhau, từ đ ó d ễ d à n g so s á n h , đ á n h g i á và k i ể m soát doanh thu, chi p h í và lãi ( l ỗ ) của từng k ỳ . G i ả định n à y dựa trên g i ả thiết hoạt đ ộ n g của đ ơ n vị sẽ n g ư n g l ạ i v à o m ộ t t h ờ i đ i ể m n à o đ ó đ ể k ế toán c ó t h ể l ậ p c á c b á o c á o c ó tính chất tổng k ế t tình h ì n h hoạt đ ộ n g trong thời gian qua và cung cấp c á c t h ô n g t i n về k ế t q u ả đạt được lúc c u ố i k ỳ . T h ô n g thường, k ỳ k ế t o á n c h í n h được tính theo n ă m d ư ơ n g lịch từ n g à y OI t h á n g OI đ ế n hết n g à y 31 t h á n g 12 của n ă m . T r o n g từng n ă m c ó t h ể p h â n t h à n h c á c k ỳ t ạ m t h ờ i n h ư t h á n g , q u ý . T h ờ i gian đ ể tính k ỳ t ạ m t h ờ i là n g à y đ ầ u tiên của t h á n g , q u ý đ ế n hết n g à y c u ố i c ù n g của tháng, quý đó. T r o n g c h ế đ ộ k ế t o á n doanh nghiệp n g o à i k ỳ k ế t o á n tính theo n ă m d ư ơ n g lịch, trong những trường hợp đặc biệt, doanh n g h i ệ p c ó t h ể t í n h theo 12 t h á n g t r ò n sau k h i đ ã t h ô n g b á o cho c ơ quan t h u ế và được p h é p thay đ ổ i n g à y k ế t t h ú c k ỳ k ế t o á n n ă m . V i ệ c thay đ ổ i n à y c ó t h ể d ẫ n đ ế n việc l ậ p b á o c á o tài c h í n h cho k ỳ k ế t o á n n ă m đ ầ u tiên hay n ă m c u ố i c ù n g n g ắ n h ơ n hoặc d à i h ơ n 12 t h á n g , n h ư n g k h ô n g được vượt q u á 15 t h á n g . 1] Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 14. 1.2.2. M ộ t số n g u y ê n t á c k ẻ t o á n 1.2.2.1. Nguyên tắc thực tế khách quan K h i ghi c h é p phản ảnh c á c n g h i ệ p vụ k i n h t ế p h á t sinh v à o n h ữ n g g i ấ v t ờ hay sổ s á c h cần thiết, k ế t o á n phải g h i c h é p m ộ t c á c h k h á c h quan nghĩa là p h ả i phản á n h theo đ ú n g những sự v i ệ c thực t ế đ ã d i ễ n ra và c ó t h ể d ễ d à n g k i ể m chứng l ạ i được, k h ô n g được g h i c h é p theo ý chủ quan n à o đ ó m à l à m n g ư ờ i đ ọ c h i ể u k h ô n g đ ú n g bản chất của v ấ n đề. 1.2.2.2. Nguyên tắc giá phí N ộ i dung của n g u y ê n tắc g i á p h í là k h i g h i n h ậ n c á c n g h i ệ p v ụ k i n h t ế liên quan đ ế n tài sản, k ê J o á n p h ả i dựa v à o c h L g h í đ ã p h á t sinh d ể h ì n h t h à n h n ê n tài s à n c h ứ khộng_phải c ă n c ứ v à c y g i á h i ệ n h à n h t r ê n thị trường. N h ư v ậ y , g i á trị của tài sản được g h i n h ậ n v à o b ả n g c â n đ ố i k ế t o á n là chi p h í m à doanh n g h i ệ p đ ã p h ả i b ỏ ra đ ể c ó tài sản đ ó , c h ứ k h ô n g p h ả i g i á thị trường ở t h ờ i đ i ể m b á o c á o . N g u y ê n tắc n à y c ò n được g ọ i là n g u y ê n tắc g i á gốc đ ể t h ể h i ệ n r ằ n g k ế t o á n g h i n h ậ n g i á trị tài sản v à c á c k h o ả n c h i p h í p h á t sinh theo g i á gốc là số t i ề n m à doanh n g h i ệ p đ ã c h i ra t ạ i t h ờ i đ i ể m p h á t sinh n g h i ệ p v ụ . 1.2.2.3. Nguyên tắc ghi nhận doanh thu Doanh thu c h ỉ được g h i n h ậ n k h i đ ơ n vị đ ã h o à n t h à n h t r á c h n h i ệ m cung cấp sản p h ẩ m , h à n g h ó a hay dịch vụ cho k h á c h h à n g v à được k h á c h h à n g trả t i ề n hoặc c h ấ p n h ậ n thanh t o á n . V i ệ c g h i n h ậ n doanh thu được h ư ở n g ở t h ờ i đ i ể m b á n h à n g n h ư t r ê n sẽ cho m ộ t sự đ o lường thực t ế nhất vì: - K h i đ ã giao hàng cho khách h à n g thì doanh nghiệp đ ã thực h i ệ n hầu hết nhũng c ô n g việc cần thiết trong việc bán h à n g hoặc cung cấp dịch vụ, nhũng vấn đ ề c ò n l ạ i là không đ á n g kể. 12 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 15. - V à o t h ờ i đ i ể m b á n h à n g , giá cả thanh t o á n đ ã được n g ư ờ i bán và n g ư ờ i mua thỏa thuận là m ộ t sự đ o lường k h á c h quan doanh thu được h ư ở n g và k h i đ ó bên bán đã nhận được m ộ t số t i ề n hoặc m ộ t k h o ả n p h ả i thu. 1.2.2.4. Nguyên tắc phù hợp giữa doanh thu và chi phí M ỗ i k h o ả n doanh thu được tạo ra, đ ề u xuất p h á t t ừ những khoản chi p h í , vì v ậ y k h i x á c định doanh thu ở kỳ n à o , thì c ũ n g phải x á c định những chi p h í đ ể tạo doanh thu đ ó ớ k ỳ ấ y . T ấ t cả c á c chi p h í chi ra trong q u á trình hoạt đ ộ n g c ù a doanh n g h i ệ p đ ề u c ó mục đ í c h c u ố i c ù n g là tạo ra doanh thu và l ợ i nhuận. T u y n h i ê n , trong từng k ỳ k ế t o á n ( t h á n g , q u ý , n ă m ) doanh thu c ó t h ể p h á t sinh ở k ỳ n à y , n h ư n g những chi p h í đ ã phải chi ra đ ể đạt doanh thu đ ó l ạ i ở k ỳ trước, vì v ậ y n g u y ê n tắc n à y y ê u cầu k h i tính chi p h í được c o i là c h i p h í hoạt đ ộ n g trong k ỳ . phải trên c ơ sở những chi p h í n à o tạo n ê n doanh thu được hưởng trong kỳ. N h ư v ạ y c ó t h ể c ó những chi p h í đ ã p h á t sinh trong k ỳ , n h ư n g k h ô n g được coi là chi p h í hoạt đ ộ n g trong k ỳ vì n ó c ó liên quan đ ế n doanh thu được hưởng ở k ỳ sau n h ư : c h i p h í mua n g u y ê n vật l i ệ u đ ê sản xuất trong k ỳ sau... N g ư ợ c l ạ i , c ó những trường hợp đ ã thu t i ề n n h ư n g d i ễ n ra trước k h i giao h à n g hay cung c ấ p d ị c h v ụ thì c ũ n g c h ư a được g h i n h ậ n là doanh thu. Trong trường hợp n à y k ế t o á n p h ả i coi n h ư m ộ t m ó n n ợ phải trả cho đ ế n k h i n à o v i ệ c giao h à n g hay cung cấp dịch vụ đ ã được thực h i ệ n . 1.2.2.5. Nguyên tắc nhất quán T r o n g k ế t o á n c ó t h ể m ộ t số trường hợp được p h é p c ó n h i ề u p h ư ơ n g p h á p t í n h t o á n , m ỗ i p h ư ơ n g p h á p l ạ i cho m ộ t k ế t q u ả k h á c nhau. Theo n g u y ê n tắc n à y , k h i đ ã c h ọ n p h ư ơ n g p h á p n à o thì k ế t o á n phải á p d ụ n g n h á i q u á n trong c á c k ỳ k ế t o á n . T r ư ờ n g hợp cần thiết sự thay đ ổ i v ề p h ư ơ n g p h á p đ ã c h ọ n cho hợp lý thì trong phần thuyết m i n h b á o c á o tài c h í n h phải g i ả i trình lý do t ạ i sao phải thay đ ổ i 13 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 16. p h ư ơ n g p h á p v à sự thay đ ổ i đ ó ảnh hưởng n h ư t h ế n à o đ ế n k ế t q u ả t í n h t o á n so v ớ i p h ư ơ n g p h á p cũ. V í d ụ : C ó n h i ề u p h ư ơ n g p h á p tính k h ấ u hao tài sản c ố đ ị n h ; t í n h giá trị h à n g t ồ n c u ố i k ỳ . . . M ỗ i p h ư ơ n g p h á p sẽ mang l ạ i m ộ t c o n số k h á c nhau v ề chi p h í v à l ợ i nhuận. Á p d ụ n g p h ư ơ n g p h á p n à o là t ù y thuộc v à o đ i ề u k i ệ n cụ t h ể của từng doanh n g h i ệ p vì tất c ả c á c p h ư ơ n g p h á p đ ó đ ề u được c ô n g n h ậ n , n h ư n g theo n g u y ê n tắc n à y , k ế t o á n đ ã lựa chọn á p d ụ n g p h ư ơ n g p h á p n à o thì p h ả i á p d ụ n g n h ấ t q u á n trong các kỳ k ế toán. 1.2.2.6. Nguyên tắc thận trọng V ì m ỗ i m ộ t s ố l i ệ u của k ế t o á n đ ề u liên quan đ ế n q u y ề n l ợ i v à nghĩa vụ của n h i ề u p h í a k h á c nhau, m à trong l ĩ n h vực k i n h t ế t h ì c ó n h i ề u trường hợp k h ô n g t h ể lường trước hết được, t ừ đ ó đ ò i h ộ i k ế t o á n phải thận t r ọ n g , p h ả i c ó n h ữ n g p h ư ơ n g á n d ự p h ò n g n h ữ n g k h ả n â n g x ấ u c ó t h ể x ẩ y ra t r o n g t ư ơ n g l a i , nhất là đ ô i v ớ i c á c h o ạ t đ ộ n g k é o d à i hav c ó tính l ặ p đ i l ặ p l ạ i n h ư c á c k h o ả n đ ầ u tư chứng k h o á n , h à n g t ổ n kho... N g u y ê n tắc t h ậ n t r ọ n g đ ò i h ỏ i : - Phải l ậ p c á c k h o ả n d ự p h ò n g k h i c ó b ằ n g c h ứ n g v ề c á c k h o ả n đ ầ u tư, h à n g t ồ n kho.... t r ê n thực t ế đ ã bị g i ả m g i á . - K h ô n g đ á n h g i á cao h ơ n g i á trị của c á c tài sản v à c á c k h o ả n thu nhập. - K h ô n g đ á n h g i á t h ấ p h ơ n giá trị của c á c k h o ả n n ợ p h ả i trả v à chi phí. - Doanh thu v à t h u n h ậ p chỉ được ghi nhận k h i c ó b ằ n g c h ứ n g chắc c h ắ n v ề k h ả n ă n g t h u được l ợ i ích k i n h tế. C ò n c h i p h í p h ả i đ ư ợ c ghi nhận k h i c ó b ằ n g c h ứ n g c ó t h ể về k h ả n ă n g p h á t sinh. 14 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 17. 1.2.2.7. Nguyên lắc trọng yêu K ế loàn c ó t h ể bỏ qua những y ế u t ố k h ô n g ảnh hưởng, hoặc ảnh h ư ở n g k h ô n g đ á n g kể đ ế n lình hình tài c h í n h , n h ư n g phải đặc biệt quan t â m đ ế n những y ế u t ố ảnh hướng lớn đ ế n tình hình tài c h í n h . C á c nghiệp vụ k i n h t ế p h á t sinh trong q u á trình hoạt đ ộ n g của doanh nghiệp bao g ồ m n h i ề u l o ạ i với những giá trị lớn n h ỏ k h á c nhau và c ó ảnh hưởng đ á n g kể hoặc k h ô n g đ á n g kể đ ế n doanh thu hay chi p h í hay hoạt đ ộ n g của doanh nghiệp trong từng thời kỳ k ế t o á n . Theo n g u y ê n tắc n à y , k ế toán c ó thể linh đ ộ n g g i ả i quyết m ộ t số n g h i ệ p vụ k i n h t ế p h á t sinh theo hướng thiết thực đ ơ n giản, d ễ l à m m à k h ô n g bắt buộc phải bảo đ ả m yêu cầu của những n g u y ê n tắc trên, nếu ả n h h ư ở n g của c á c n g h i ệ p vụ k i n h t ế phát sinh đ ó đ ế n c á c chỉ tiêu doanh thu, chi p h í và l ợ i nhuận của doanh nghiệp là k h ô n g đ á n g k ể . 1.2.2.8. Nguyên tắc cóng khai N g u y ê n tắc n à y đ ò i h ỏ i tất cả c á c hoạt dộng kinh t ế d i ễ n ra trong k ỳ của đ ơ n vị đ ề u p h ả i được phản ảnh đ ầ y đủ trong h ệ thống b á o c á o tài c h í n h , phải g i ả i trình rõ r à n g c á c số l i ệ u quan trọng đ ể n g ư ờ i đ ọ c b á o c á o h i ể u đ ú n g tình h ì n h tài c h í n h và phải c ô n g b ố c ô n g khai theo quy định của n h à nước. 1.3. Đ Ố I T Ư Ợ N G C Ủ A K Ế T O Á N Đ ố i tượng chung của c á c m ô n khoa học kinh t ế là q u á trình tái sản xuất x ã h ộ i trong đ ó m ỗ i m ò n khoa học n g h i ê n cứu m ộ t g ó c đ ộ r i ê n g . V ì vậy cần p h â n đ ị n h r õ ranh g i ớ i về đ ố i tượng n g h i ê n cứu của hạch t o á n k ế toán n h ư m ộ t m ô n khoa học độc l ậ p với c á c m ô n khoa học k i n h t ế k h á c . K h á c v ớ i c á c m ô n khoa học k i n h t ế k h á c , k ế toán c ò n là c ô n g cụ phục vụ yêu cầu q u ả n lý hoạt đ ộ n g sản xuất kinh doanh ở c á c đ ơ n vị k i n h t ế c ơ sở, t h ô n g qua việc cung cấp c á c t h ô n g tin cần thiết cho Ban 15 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 18. G i á m đốc hay H ộ i đ ồ n g Q u ả n trị. V ì vậy đ ố i tượng n g h i ê n c ứ u của k ế t o á n là "Sự h ì n h t h à n h và tình h ì n h sử d ụ n g c á c l o ạ i tài sản v à o hoạt đ ộ n g sản xuất k i n h doanh trong m ộ t đ ơ n vị k i n h t ế cụ t h ể " n h ằ m q u ả n lý khai thác m ộ t c á c h tốt nhất c á c y ế u t ố sản xuất trong q u á t r ì n h tái sản xuất xã h ộ i . Đ ể h i ể u rõ h ơ n đ ố i tượng n g h i ê n cứu của hạch t o á n k ế t o á n c h ú n g ta cần đ i sâu n g h i ê n cứu v ề v ố n t r ê n 2 m ặ t b i ể u h i ệ n của n ó là tài sản và nguồn h ì n h t h à n h tài sản, sau nữa là q u á trình t u ầ n h o à n của v ố n . Đ ể n g h i ê n cứu được t o à n d i ệ n m ặ t b i ể u h i ệ n n à y , trước hết sẽ n g h i ê n cứu v ố n trong c á c t ổ chức sản x u ấ t vì ở c á c t ổ chức n à y c ó k ế t cấu v ố n và c á c giai đ o ạ n v ậ n đ ộ n g của v ố n m ộ t c á c h t ư ơ n g đ ố i h o à n chỉnh. T r ê n c ơ sở đ ó , c h ú n g ta c ó t h ể d ễ d à n g xem xét c á c m ặ t b i ể u h i ệ n n ê u trên trong c á c đ ơ n vị k i n h t ế k h á c . 1.3.1. Sự hình thành tài sản của doanh nghiệp Bất k ỳ m ộ t doanh n g h i ệ p , m ộ t t ổ chức hay t h ậ m c h í m ộ t c á n h â n n à o m u ố n t i ế n h à n h k i n h doanh c ũ n g đ ò i h ỏ i p h ả i c ó m ộ t lượng v ố n nhất định, lượng v ố n đ ó b i ể u h i ệ n d ư ớ i d ạ n g v ậ t chất hay p h i v ậ t chất và được đ o bằng t i ề n g ọ i là tài sản. Hay n ó i c á c h k h á c tài sản của doanh nghiệp là n g u ồ n lực do doanh n g h i ệ p k i ể m soát v à c ó t h ể thu được l ợ i ích k i n h t ế trong t ư ơ n g l a i n h ư : - Được sử d ụ n g m ộ t c á c h đ ơ n l ẻ hoặc k ế t hợp v ớ i c á c tài sản k h á c trong sản xuất sản p h ẩ m đ ể b á n hay cung cấp dịch v ụ cho k h á c h h à n g . - Đ ể b á n hoặc trao đ ổ i l ấ y tài sản k h á c . - Đ ể thanh t o á n c á c k h o ả n n ợ p h ả i trả. - Đ ể p h â n p h ố i cho c á c c h ủ sở h ữ u doanh nghiệp. M ặ t k h á c , v ố n (tài sản) của doanh n g h i ệ p l ạ i được h ì n h t h à n h t ừ n h i ề u n g u ồ n k h á c nhau g ọ i là n g u ồ n v ố n hay n g u ồ n gốc h ì n h t h à n h 16 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 19. của tài sản g ọ i là n g u ồ n v ố n . N h ư vậy tài sản và nguồn v ố n chỉ là 2 m ặ t k h á c nhau của v ố n . M ộ t tài sản c ó t h ể được tài trợ từ m ộ t hay n h i ề u nguồn v ố n k h á c nhau, ngược l ạ i m ộ t nguồn v ố n c ó t h ể tham gia h ì n h t h à n h n ê n m ộ t hay n h i ề u tài sản. K h ô n g c ó m ộ t tài sản n à o m à k h ô n g c ó n g u ồ n gốc h ì n h t h à n h cho n ê n v ề mặt tổng số ta c ó : Tổng tài sản = Tổng nguồn vốn (ỉ) T à i sản của bất k ỳ doanh nghiệp n à o cũng đ ề u được hình t h à n h từ 2 n g u ồ n v ố n : n g u ồ n v ố n của chủ sở hữu và c á c m ó n n ợ p h ả i trả. T ừ đ ó ta c ó đ ẳ n g thức: Tổng tài sản = Nợ phải trả + Nguồn vốn chủ sà hữu (2) a) T ổ n g tài sản là g i á trị của tất cả c á c l o ạ i tài sản h i ệ n c ó của doanh nghiệp k ể cả c á c l o ạ i tài sản c ó tính chất hữu h ì n h n h ư n h à x ư ở n g , m á y m ó c , t h i ế t bị, vật tư, sản phẩm, h à n g hóa... và c á c l o ạ i tài sản c ó tính chất v ô h ì n h n h ư phần m ề m m á y tính, bằng p h á t m i n h s á n g c h ế , l ợ i t h ế t h ư ơ n g m ạ i , bản q u y ề n , ... T à i sản doanh nghiệp thường chia l à m 2 l o ạ i : tài sản lưu đ ộ n g và tài sản c ố định. + Tài sản hai động (TSLĐ) là những tài sản thuộc q u y ề n sở hữu của doanh n g h i ệ p n h ư n g c ó g i á trị n h ỏ (theo quy định h i ệ n nay là < 10 t r i ệ u đ ổ n g ) hoặc t h ờ i gian sử dụng, thu h ồ i , l u â n chuyển v ố n n h ỏ h ơ n Ì n ă m hoặc Ì chu k ỳ k i n h doanh. T à i sản lưu đ ộ n g g ồ m 3 l o ạ i : - T S L Đ sản x u ấ t : n h ư n g u y ê n vật l i ệ u , c ô n g cụ, dụng c ụ . . . đ a n g d ự trữ trong kho c h u ẩ n bị cho q u á trình sản xuất hoặc đ a n g trong q u á trình sản x u ấ t d ở dang. - T S L Đ lưu t h ô n g : n h ư t h à n h p h ẩ m , h à n g hoa d ự trữ, h à n g hoa gửi bán. - T S L Đ tài c h í n h : n h ư vốnj5ằngjtịền _cácJtì}oản phải thu đ ầ u tư i ngắn h ạ n . . . 17 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
 20. + Tài sản cố địnlĩị TSCĐ) là những tài sản c ó g i á trị l ớ n (theo quy định h i ệ n nay là > 10 t r i ệ u đ ồ n g ) và c ó t h ờ i gian sử d ụ n g , l u â n chuyển lớn h ơ n m ộ t n ă m hoặc m ộ t chu k ỳ k i n h doanh n h ư tài sản c ố định hữu h ì n h , v ô h ì n h , tài sản c ô đ ị n h t h u ê n g o à i d à i h ạ n , c á c k h o ả n đ ầ u tư tài c h í n h d à i h ạ n , c á c k h o ả n đ ầ u tư x â y dựng c ơ bản... Đ ặ c đ i ể m của l o ạ i tài sản n à y là k h ô n g t h ể thu h ồ i trong m ộ t n ă m hoặc m ộ t c h u kỳ k i n h doanh. - T S C Đ hữu h ì n h là n h ữ n g tài sản c ố định c ó h ì n h t h á i v ậ t c h ấ t cụ thể do doanh n g h i ệ p n ắ m g i ữ đ ể sử d ụ n g cho hoạt đ ộ n g sản x u ấ t , k i n h doanh như: m á y m ó c , n h à cửa, t h i ế t bị c ô n g t á c , p h ư ơ n g t i ệ n v ậ n t ả i , phương tiện truyền dẫn... - T S C Đ v ô h ì n h là n h ữ n g T S C Đ k h ô n g c ó h ì n h t h á i v ậ t c h ấ t cụ t h ể , n h ư n g phản á n h m ộ t l ư ợ n g g i á trị l ớ n m à doanh n g h i ệ p đ ã thực sự b ỏ ra đ ầ u tư như: c h i p h í n g h i ê n cứu, p h á t t r i ể n , p h á t m i n h s á n g c h ế , lợi t h ế thương m ạ i . . . - T S C Đ tài c h í n h là g i á trị của c á c khoản đ ầ u tư tài c h í n h d à i h ạ n với mục đích k i ế m l ờ i , c ó t h ờ i gian thu h ồ i v ố n > Ì n ă m hay Ì chu k ỳ sản xuất kinh doanh như: đ ầ u tư liên doanh dài hạn, cho t h u ê T S C Đ , đ ầ u tư chứng k h o á n dài hạn. b) N ợ p h ả i trả là g i á trị c ủ a c á c l o ạ i vật tư, h à n g h ó a hay d ị c h v ụ đ ã nhận của n g ư ờ i b á n hay n g ư ờ i cung cấp m à doanh n g h i ệ p c h ư a trả t i ề n hoặc là c á c k h o ả n t i ề n m à đ ơ n vị đ ã vay m ư ợ n ở n g â n h à n g hay c á c t ổ chức k i n h t ế k h á c v à c á c k h o ả n p h ả i trả k h á c n h ư p h ả i t r ả c ô n g n h â n viên, p h ả i n ộ p cho c ơ q u a n thuế... H ay n ó i c á c h k h á c , n ợ p h ả i trả là nghĩa vụ h i ệ n t ạ i của d o a n h n g h i ệ p p h á t sinh từ c á c giao d ị c h v à sự k i ệ n đ ã qua m à doanh n g h i ệ p p h ả i thanh t o á n từ c á c n g u ồ n lực c ủ a m ì n h . N h ì n chung doanh n g h i ệ p n à o c ũ n g c ó n h i ề u m ó n n ợ p h ả i trả v ì mua chịu thường t i ệ n l ợ i h ơ n là mua trả t i ề n ngay v à v i ệ c vay n g â n h à n g hay c á c t ổ chức tài c h í n h k h á c đ ể t ă n g v ố n hoạt đ ộ n g của d o a n h nghiệp là h i ệ n tượng p h ổ b i ế n v à c ó l ợ i cho n ề n k i n h t ế . 18 Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – ĐHTN http://www.lrc-tnu.edu.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2