intTypePromotion=1
ADSENSE

Giáo trình Tin học đại cương part 4

Chia sẻ: Akjshdj Aksjdh | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:19

249
lượt xem
109
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Tham khảo tài liệu 'giáo trình tin học đại cương part 4', tài liệu phổ thông, tin học phục vụ nhu cầu học tập, nghiên cứu và làm việc hiệu quả

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Giáo trình Tin học đại cương part 4

 1. Ch n ch c năng File ch n ti p Page Setup. H p tho i Page Setup hi n lên ( Hình 9.4) v i các khai báo: Hình 9.4 Margins: l trang gi y, trong Margins có: Top: kho ng cách t mép gi y phía trên ñ n v trí dòng ñ u tiên Bottom: kho ng cách t mép gi y phía dư i ñ n v trí dòng cu i cùng Left: l bên trái Right: l bên ph i Gutter: kho ng cách gi a các c t n u trang gi y chia thành nhi u c t From Edge: kho ng cách tính t mép gi y, bao g m: Header: kho ng cách t mép gi y phía trên ñ n v trí vi t tiêu ñ ho c s trang Footer: kho ng cách t mép gi y phía dư i ñ n v trí vi t dòng chú thích ñáy trang Paper Size : kích thư c trang gi y Trong m c ch n này có th ch n các c gi y chu n : A4, A3, Letter .. ho c t ñ nh kích thư c trong các m c Width: chi u r ng Height: chi u cao trang gi y Orientation: ñ nh hư ng in : Portrait: in văn b n theo chi u d c trang gi y Landscape: in văn b n theo chi u ngang trang gi y Paper Source: Ngu n l p gi y, thông thư ng nên ch n gi y r i l p b ng tay nghĩa là ch n Manual Feed. 4 - K b ng bi u 4.1 - Chèn b ng bi u vào văn b n Có hai phương pháp ñưa vào văn b n m t b ng bi u, ho c là dùng ch c năng Table trên thanh th c ñơn ho c là dùng nút Insert Table trên thanh công c . ðưa con tr ñ n v trí c n chèn b ng bi u, b m ñơn vào ch c năng Table r i ch n ti p Insert - Table h p tho i Insert Table hi n lên như hình 10.4 58 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 58
 2. M c Number of Columns cho phép ch n s c t c a b ng bi u, b m vào các mũi tên phía bên ph i con s ng m ñ nh (s 2) ñ tăng ho c gi m s c t. M c Number of Rows cho phép ch n s hàng c a b ng bi u, b m vào các mũi tên phía bên ph i con s ng m ñ nh (s 2) ñ tăng ho c gi m s hàng. Hình 10.4 M c Fixed Columns Withs cho phép ch n ñ r ng c a các c t trong b ng bi u tính theo Inch ho c cm, n u ñ ng m ñ nh Auto thì MS-WORD s t ñ ng ch n các c t có ñ r ng b ng nhau và b ng chi u r ng trang gi y chia cho s c t ñã ch n. M c AutoFormat dùng ñ ch n d ng b ng bi u ñã thi t k s n trong Word. MS- WORD 2000 ñã thi t k 42 ki u b ng bi u g i là 42 style . Các style này ch y u khác nhau v các dòng ti u ñ phía ñ nh c a b ng bi u. Ví d b ng bi u trong hình 11.4 là d ng chu n có tên là Grid 5. Hình 11.4 B ng bi u ñã l a ch n trong c a s Insert Table s hi n lên t i v trí con tr hi n th i trong văn b n, ñó m i là b ng bi u tư ng trưng, khi in ra gi y s không có các ñư ng k . Mu n hi n các ñư ng k ta ph i bôi ñen toàn b b ng và ch n ch c năng Format - Borders and Shading. H p tho i Table Borders and shading hi n lên có các ph n sau: Ph n Bordrs (ñư ng bao) có m t s l a ch n: None: không t o các ñư ng k Box: ch t o ñư ng bao xung quanh b ng Shadow: t o bóng ñen phía dư i và bên ph i b ng 3-D: hi n b ng dư i d ng h p không gian ba chi u Custom: t ch n các nét v b ng 59 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 59
 3. ð ch n m t nét v nào ñó cho b ng, ta ch n nét trư c m c Style, màu s c nét v ch n m c Color, ñ dày m nh c a nét v ch n m c Width, sau khi ñã ch n xong thì b m chu t vào nét v tư ng trưng m c Preview r i ch n OK. Page Border: T o ñư ng vi n cho trang văn b n Shading: ch c năng shading dùng ñ t o hoa văn n n cho vùng ô ñã bôi ñen trong b ng bi u, ñ ng th i v i vi c ch n hoa văn còn có th ch n màu cho hoa văn song v i các máy in thông d ng hi n nay ta ch có th in ñen tr ng.Trong c a s Table Borders and shading ta th y có nut Show Toolbar. Nút này dùng ñ hi n lên thanh công c Borders. S d ng các nút trên thanh Borders ta cũng có th t o nên các ñư ng vi n theo ý mu n. 4.2 - M t s thao tác s a ch a b ng bi u Trong m t s trư ng h p c n t o nên các b ng bi u ph c t p theo yêu c u ví d chia m t s ô thành các ô nh hơn ho c n i thông m t s ô v i nhau. Ta có th làm vi c này thông qua các ch c năng có trong th c ñơn Table. Hình 12.4. a là b ng bi u ban ñ u. ð có hình 12.4.b ta bôi ñen hai ô 1 và 2 sau ñó ch n ch c năng Table - Merge cells. ð có hình 12.4.c ta bôi ñen các ô 3,4,5, sau ñó ch n Table - Split cells h p tho i split cells xu t hi n (Hình 13.4). M c ch n Number of Columns cho phép chia các ô ñã bôi ñen thành s ô tuỳ ý. B m vào mũi tên lên ho c xu ng ñ ch n s ô mà ta ñ nh chia ra, c th ñây là chia 3. 1 2 3 4 5 6 7 8 a b c Hình 12.4 Hình 13.4 V i h so n th o Word 2000 trên thanh công c có th th y m t nút v b ng tên nút này là Tables and Borders B m ñơn ñ ch n nút này trên màn hình xu t hi n m t thanh công c v b ng và chu t có hình d ng bút chì, dùng bút chì chúng ta có th v m t khung ñ ng th i v thêm các nét ngang d c nghĩa là thêm vào trong b ng các c t ho c hàng. Trư ng h p v sai b m ñơn vào viên t y chu t s bi n thành viên t y. B m rê chu t trên m t nét v nào ñó chúng ta s xoá ñư c nét v ñó. Chú ý: Nh ng nét v t o nên ñư ng bao c a b ng khi xoá s ñ l i nét m , khi in ra s không có. 60 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 60
 4. Hình 14.4 4.3 - ðánh s th t trong m t c t Gi s c n ñánh s th t t 1 ñ n 50 trong 50 ô c a m t c t nào ñó - Bôi ñen s ô mu n ñánh s th t - Ch n Format - ch n Bullets and Numering xu t hi n c a s hình 15.4 - Ch n Numbered trong c a s , ch n ti p m t d ng s mà ta mu n ñi n vào trong c t, ví d d ng ñ u bên ph i các s s có d u ch m. ð b d u ch m ñó hãy ch n Modify ta có c a s hình 16.4 Hình 15.4 Hình 16.4 61 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 61
 5. Dư i m c Text After máy ñ ng m ñ nh d u ch m, hãy xoá d u ch m ñó ñi r i ch n OK. 4.4 - T o b ng b ng bút chì S d ng nút Tables and Borders ho c ch n Table - Draw Table trên th c ñơn ta có m t thanh công c v b ng, hình 14.4. Lúc này chu t bi n thành m t chi c bút chì, b ng cách b m rê chu t ta có th v nên m t b ng tuỳ ý, n u nét v sai có th dùng chi c t y trên thanh công c này ñ t y nét v ñi, cách th c ti n hành là: B m ñơn chu t vào viên t y, chu t s có hình d ng t y, b m rê chu t trên nét v sai r i buông tay ra nét v s bi n m t. 5 - các thao tác thư ng g p 5.1 - Vi t ch cái ñ u tiên Ch cái ñ u tiên c a m t ño n có th vi t to hơn các ch khác , th m chí có th vi t trên hai, ba dòng Ví d : Bông lau tr ng gi a r ng xanh Mong manh trư c gió , mong manh trư c ñ i Mùa lá ñ , mùa mưa rơi Ph t phơ lau tr ng ven ñ i sương buông Các thao tác: * ð t con tr màn hình vào ñ u dòng mu n ñi u ch nh ch * Chon ch c năng Format - Drop Cap... h p tho i xu t hi n như hình 17.4 Hình 17.4 Các kh năng l a ch n: None: Ch vi t bình thư ng , không vi t to Dropped: Vi t ch to n m g n trong khuôn kh văn b n In Margin: ch vi t to năm ngoài l văn b n Font: Ch n phông ch cho ch vi t to Lines to Drop: Ch vi t trên bao nhiêu dòng Distance from Text: kho ng cách gi a ch và văn b n 5.2 - Chia trang ho c ño n văn b n thành nhi u c t Ch n Format - Columns... H p tho i xu t hi n như trong hình 18.4 các m c ch n: One: Trang gi y ch có 1 c t Two: Trang gi y chia thành 2 c t Three: Trang gi y chia thành 3 c t Left: Trang gi y chia thành 2 c t , c t bên trái có kích thư c nh hơn c t ph i 62 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 62
 6. Hình 18.4 Right: Trang gi y chia thành 2 c t , c t bên trái có kích thư c l n hơn c t ph i Numbers of Columns: S lư ng c t c n có Width and Spacing: Width: ð r ng c a m t c t Spacing: Kho ng cách gi a các c t C n chú ý r ng sau khi ch n kích thư c gi y và l trang gi y thì MS-WORD s t ñ ng xác ñ nh ñ r ng c a các c t tuỳ thu c vào s lư ng c t và kho ng cách gi a các c t mà ta ñã ch n. 5.3 - T o thu t ng vi t t t Nhi u thu t ng ñ c bi t là ti ng La tinh dùng trong y h c ho c nh ng tên riêng chúng ta hay g p khi so n th o có th vi t t t theo phương pháp: Ch n Tools - AutoCorrect. H p tho i AutoCorrect xu t hi n như hình 19.4. Gi s chúng ta mu n vi t t t dòng ch " C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam " b ng cách b m hai ch cái vn Dư i m c ch n Replace ta vi t ch "vn" Dư i m c ch n With ta vi t dòng ch C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam sau ñó b m chu t vào nút Add r i ch n OK. Trong văn b n t nay tr ñi khi ta gõ vn và b m phím kho ng cách thì toàn b dòng ch C ng hoà xã h i ch nghĩa Vi t nam s xu t hi n thay cho ch vn. Các t vi t t t t o ra như trên ch có th vi t ñư c m t dòng còn mu n t o ra nhi u dòng thì ph i dùng phương pháp khác. 63 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 63
 7. Hình 19.4 5.4 - T o ño n văn b n m u N u hàng này chúng ta ph i thương xuyên g i công văn ñi các nơi thì ph n tiêu ñ c a công văn có th t o s n và lưu trong máy sau ñó ch vi c g i ra và ñi n n i dung vào Gi s c n t o ra m t tiêu ñ m u sau ñây: C ng hoà xã h i ch nghĩa vi t nam ð c l p - T do - H nh phúc Công văn Hà n i, ngày ....... tháng ...... năm 199... Các bư c th c hi n: * Vi t ño n tiêu ñ công văn * Trình bày ki u ch theo ý mu n * Bôi ñen ño n tiêu ñ * Chon Tools - Autocorect - AutoText ... * Trong h p tho i Autocorect (Hình 20.4) dư i m c Enter Autotext entries here ta vi t m t tên cho ño n văn b n này. Tên c n ch n sao cho ñ nh và ch ñư c vi t b ng ti ng Vi t không d u. Ti p ñó b m ñơn vào nút Add Khi c n ñi n ño n tiêu ñ trên vào trang văn b n ta th c hi n các bư c: Ch n Insert - AutoText, tìm trong khung l a ch n tên c a ño n văn b n c n thi t, b m ñơn vào tên ñó cho nó n m trong n n xanh ti p ñó ch n ti p nút Insert. Do h n ch th i gian c a chương trình h c t p trong tài li u này ch gi i thi u nh ng gì mà sinh viên có th ti p thu trong kho ng 6 ti t h c. MS-WORD 2000 là m t h so n th o ña năng v i r t nhi u ch c năng phong phú mu n khai thác h t c n có th i gian h c lý thuy t dài hơn và ñ c bi t là c n ñư c thao tác trên máy nhi u hơn. 64 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 64
 8. Hình 20.4 5.5 - Vi t s mũ và ch s * Vi t s mũ: ví d x3 ð u tiên vi t ch x sau ñó b m t h p phím Ctrl+ Shift + =, con tr lúc này s chuy n lên v trí cao ñ ta gõ s 3, gõ l i m t l n n t h p phím trên con tr s tr l i bình thư ng * Vi t ch s : ví d x1 Gõ ch x sau ñó b m t h p phím Ctrl + =, con tr d ch xu ng v trí th p ta b m ti p s 1 r i b m l i t h p phím trên m t l n n a. 5.6 - Chèn vào văn b n m t ký t ñ c bi t Ch n Insert - Symbol ta s có m t b ng các ký t ñ c bi t, các ký t này thư ng r t nh khó nh n d ng, mu n nhìn rõ b m ñơn vào ký t ñó. Mu n chèn ký t này vào văn b n b m kép vào ký t ho c bám vào nút Insert phía dư i. Xong vi c b m Close. 6 - T ñ ng hoá quá trình so n th o 6.1 - T o dòng Tab Khi b m phím Tab trên bàn phím con tr s t ñ ng d ch chuy n m t ño n, Word ng m ñ nh ño n này là 1,27 Cm (1/2 Inch). Khi d ch chuy n con tr có th ñ l i trên dòng các d u ch m, các nét g ch ngang. Gi s ta c n t o ra dòng văn b n sau: H và Tên: ............................. Ngày sinh: ..................... Dân t c: ...........… 8 cm 5 cm 3 cm Ch H và tên vi t cách mép trái 1 cm. Ph n dành cho H và tên là 8 cm, ph n ñành cho ngày sinh là 5 cm và ph n dành cho dân t c là 3 cm. Cách th c t o như sau: 65 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 65
 9. Ch n Format - Tab ta có c a s (Hình 21.4) Hình 21.4 Tab Stop Psition : gõ 1 Alignment : ch n Left Leader : ch n None Ch n Set Ti p ñó l p l i các thao tác Tab Stop Psition : gõ 8 Alignment : ch n Left Leader : ch n s 2 Ch n Set Tab Stop Psition : gõ 5 Alignment : ch n Left Leader : ch n s 2 Ch n Set Tab Stop Psition : gõ 3 Alignment : ch n Left Leader : ch n s 2 Ch n Set Chon OK ñ tr v c a s so n th o, khi ñó trên dòng thư c k (Rule) xu t hi n m t s ký hi u th hi n v trí Tab. Dòng Tab v a t o ra s có tác d ng cho ñ n khi ta t o ra dòng Tab m i 6.2 - T o các STYLE Style ñư c hi u là t p h p nh ng thao tác ñ nh d ng cho m t ño n văn b n do ngư i s d ng l a ch n, chúng ñư c lưu tr dư i m t tên g i và có th s d ng b t kỳ lúc nào. Khi m t Style ñư c g i toàn b ph n văn b n vi t sau ñó s ñư c ñ nh d ng theo Style này. Ph n ñ nh d ng ñưa vào m t Style có th là ki u ch , d ng ch , kích thư c, màu s c ch , kho ng cách gi a các dòng, giũa các c t , gi a các ño n .... Gi s c n t o ra các Style có tên là St1, St2, St3 Trong St1 s ñưa vào các ñ nh d ng: Ki u ch : VnTimeH , kích thư c: 14, màu ñ , ch nghiêng Trong St2 s ñưa vào các ñ nh d ng: 66 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 66
 10. Ki u ch : Vnaritote , kích thư c: 16, màu xanh Trong St1 s ñưa vào các ñ nh d ng: Ki u ch : VnGothich , kích thư c: 16, màu tím, ch nghiêng và ñ m a) T o Style m i Ch n Format - Style khi ñó xu t hi n c a s (Hình 22.4) Ch n ti p New n u mu n t o Style m i, n u s a Style cũ thì ch n Modyfi, gi s ta chon New, khi ñó xu t hi n c a s hình 23.4 Dư i m c Name ( tên c a Style m i ) ta gõ St1. M c Style Type có hai l a ch n: Character ñ ñ nh d ng ch , Paagraph ñ ñ nh d ng ño n văn b n, ng m ñ nh là Paragraph Gi s ta ch n Paragraph, sau ñó ch n nút Format khi ñó s xu t hi n h p tho i bao g m: Font: ñ nh d ng ch Paragraph: ñ nh d ng ño n Tabs: ñ nh d ng bư c nh y khi b m phím Tab Border: ñ nh d ng ñư ng bao ( b ng bi u) Language: ch n ngôn ng Frame: ñ nh d ng khung Numbering: ñ nh d ng ki u s Hình 22.4 Ch n m t trong các ch c năng c a h p tho i ví d ch n Font ta s quay v c a s quen thu c ñ làm các thao tác ñ nh d ng, c th ta s ch n: Ki u ch : VnTimeH, kích thư c:14, màu ñ , ch nghiêng Sau khi ñã l a ch n xong ch n OK ñ quay v các bư c trư c ñó, cu i cùng ch n Close ñ tr v màn hình văn b n hi n th i. N u mu n ng d ng ngay Style v a t o ra thì ch n Apply. Tên c a Style v a t o ra ñư c ñ trong thanh ñ nh d ng. N u mu n ng d ng Style nào ta ch vi c kích chu t vào mũi tên bên ph i nút Style tên các Style s hi n lên trong h p l a ch n. Các Style St2, St3 cũng th c hi n tương t . 67 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 67
 11. Hình 23.4 6.3 - T o Macro Macro t m hi u là m t vĩ l nh, nó gi ng như m t máy ghi, ghi l i toàn b các thao tác mà ngư i s d ng ñã ti n hành. Khi g i tên Macro các thao tác này s ñư c l p l i t ñ u cho ñ n thao tác cu i cùng. Macro có th ñư c lưu tr trên thanh công c , trên bàn phím (v i các phiên b n trư c window2000 có th ñ Macrro trong Menu.) a) T o Macro trên ToolsBar Các bư c ti n hành: - Ch n Tools - Ch n Macro - Record new macro, xu t hi n c a s (Hình 24.4 ) - Trong m c Macro Name ta ghi m t tên nào ñó ví d M1 - Trong m c Assign Macro to (ñ t macro vào) ch n Toolbars có c a s ti p theo, cách ch n này có nghĩa là Macro s lưu thành m t nút trên thanh công c , n u ch n KeyBoard thì Macro ñư c lưu trên bàn phím. - Dư i m c Commands b m và di c dòng ch Normal.NewMacros.Macro1 lên thanh công c s t o nên m t nút m i, bên trong nút này chưa có bi u tư ng mà ch có dòng ch ñã nói. ð thu bé bi u tư ng ch n ti p Modify Selection s xu t hi n c a s hình 25.4 Bên ph i m c Name trong h p tho i hãy xoá b t s ký t ñã có và ñi n vào ñó tên mà ta l a ch n. C n lưu ý r ng không th xoá b t t c m i ký t mà ph i ñi n vào ít nh t m t ký t. M c Change Button Image cho phép l a ch n m t hình v cho bi u tư ng macro , ch c n bám ñơn vào bi u tư ng là nó s t ñ ng ñư c ñưa và v trí nút mà ta ñã ch n. 68 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 68
 12. Hình 24.4 Hình 25.4 Ch n Close ñ quay v c a s so n th o, lúc này trên màn hình xu t hi n m t thanh công c g m hai nút: Stop: dùng ñ d ng Macro Pause: dùng ñ t m ng ng ghi Macro Con tr chu t trên màn hình xu t hi n thêm m t bi u tư ng gi ng như băng cát xet. K t th i ñi m này m i thao tác trên bàn phím s ñư c ghi l i và ñư c g i vào bi u tư ng v a t o ra trên thanh công c . K t thúc công vi c t o Macro b m vào nút Stop. 69 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 69
 13. Hình 26.4 Chú ý : * Khi th c hi n các thao tác t o Macro, ta không th bôi ñen văn b n b ng thi t b chu t mà ph i dùng phím Shift và các mũi tên d ch chuy n. * ð g i Macro ta ch vi c b m vào bi u tư ng ñã t o ra trên thanh công c . * ð xoá m t Macro ñã có trên thanh công c ta ñè phím Alt ñ ng th i b m rê kéo bi u tư ng Macro vào vùng so n th o, bi u tư ng s bi n m t. * ð xoá tên Macro ch n: Tools - Macro - ch n tên Macro r i ch n Delete b) T o Macro trên bàn phím (KeyBoard) Các bư c ti n hành: - L p l i các bư c 1a - 1c - Ch n KeyBoard s xu t hi n c a s m i (Hình 27.4) Trong m c ch n Press New Shortcut Key ta b m m t t h p phím ví d Ctrl - Alt - A, - Ch n Assign, t h p phím trên ñư c ghi vào vùng Current Key - Ch n Close ñ tr v màn hình so n th o Các thao tác ti p theo s l p l i như m c 1 70 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 70
 14. Hình 27.4 c) G i Macro ð g i m t Macro ti n hành các thao tác sau: * ð t con tr ñ u m t dòng tr ng * Ch n Tools - Macro - Macro xu t hi n c a s m i * Ch n tên Macro trong danh m c sau ñó ch n Run 7 - ð ho 7.1 - Các thao tác v cơ b n ð ho là ph n công c ph tr trong Winword, ñây ch bao g m nh ng ch c năng cơ b n, n u mu n s d ng công c ña năng hơn ta có th dùng PowerPoint là m t ng d ng ñ c l p v i Winword và cũng ñư c cài ñ t trong Windows. Ch n nút Drawing trên thanh công c ta s có thêm m t thanh công c m i, thanh này thư ng ñư c b trí dư i ñáy màn hình (Hình 28.4). N u máy cài ñ t b Office 97 ho c office 4.3 thì thanh công c v có th khác ñi ñôi chút vì ñó là các phiên b n cũ. Hình 28.4 Thanh công c ñ ho bao g m các nút có tên như sau ( theo th t t trái sang ph i ): Draw : K lư i, quay hình, ch n th t hình …. Select Object : Ch n ñ i tư ng v Free Rotace : Quay hình t do AutoShapes : Ch n các hình m u có s n Line : V ñư ng th ng Arrow : V mũi tên Rectangle : V hình vuông ho c ch nh t Oval : V hình tròn ho c Ellipse Text Box : T o m t h p ch a văn b n Insert WordArt : Chèn ch ngh thu t Insert Clip Art : Chèn nh 71 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 71
 15. Fill Color : Ch n màu n n cho nh ng hình khép kín Line Color : Ch n màu nét v Line Style : Ch n d ng nét v Font Color : Ch n màu cho ch Dash Style : ch n ki u nét v Arow Style : Ch n ki u mũi tên Shadow : Ch n hình có bóng 3-D : Ch n hình không gian 3 chi u Trong m c ch n Draw chúng ta có th tìm ñư c các ch c năng sau (có th m t vài ch c năng ñã b xoá): Bring to Front : Chuy n m t hình v dư i lên phía trên Send to Back : Chuy n hình v trên xu ng dư i Bring in Front of Text : ðưa hình che lên trên văn b n Send Behind Text : Cho văn b n hi n lên trên hình Group : G p m t s hình thành m t nhóm Ungroup : Tách m t nhóm hình thành các ph n riêng r Flip Horiontal : Chuy n hình bên trái sang bên ph i Flip Vertical : Chuy n hình phía trên xu ng phía dư i : Quay hình 90o theo chi u kim ñ ng h Rotate Right Reshape : S a ho c b gãy nét v t do (Freedom) Snap to Grid : K lư i trên ñ i tư ng v Align Drawing Objects : Canh l các hình v ( dóng th ng l theo m t hình nào ñó ) Create Picture : T o ( s a ch a m t b c v ñã có) Insert Frame : Chèn thêm m t khung (ch a văn b n vào trong b c v ) - Ch n m t trong năm d ng nét v ( Line, Rectangle, Ellipse....) b ng cách b m ñơn vào bi u tư ng nét v ñó, chuy n chu t vào vùng so n th o, chu t s bi n thành hình d u "+". - B m di chu t ñ t o hình có kích thư c mong mu n. - ðánh d u hình: ðưa chu t ñ n g n hình chu t s xu t hiên thêm bi u tư ng hai mũi tên vuông góc. B m ñơn ñ ñánh d u hình (xu t hi n các kh i vuông ñen bao quanh hình) - Tô màu: * N u là nét v không khép kín thì ch có th tô màu nét v , ch n Line Color - ch n m t màu nào ñó * N u là nét v khép kín ( hình vuông , tròn, tam giác....) vi c ch n màu nét v như m c 3, ñ ch n màu n n ch n Fill Color - r i ch n màu - Ch n d ng nét v : ðánh d u hình r i ch n nút Line Style - sau ñó ch n m t nét thích h p. - Mu n ñưa m t dòng chú thích và mũi tên ch vào m t v trí nào ñó: + Ch n AutoShapes + Ch n Callout + ð t chu t ( d u "+") vào v trí c n ch mũi tên + B m di chu t s t o ra m t hình ñ ghi chú thích bên trong M t s ñi u c n lưu ý: * Ch n nhi u hình cùng m t lúc ðè phím Shift r i ñánh d u l n lư t t ng hình * Chuy n v trí hình Khi v hình, hình v sau s che lên trên hình v trư c. Mu n th y hình v trư c ta th c hi n: - ðánh d u hình v sau 72 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 72
 16. - Ch n Draw - Order - Ch n nút Send to Back Ngư c l i hình v sau có th ñưa lên trư c b ng cách ñánh d u hình r i ch n nút Bring to Front * N u có hai hình n m theo hàng ngang và c hai hình ñang ñư c ñánh d u ta có th : quay hình ñi 90o ( nút Rotate Right), chuy n hình trái sang ph i (Flip Horizontal) * N u có hai hình n m theo hàng d c và c hai hình ñang ñư c ñánh d u ta có th : quay hình ñi 90o ( nút Rotate Right), chuy n hình trên xu ng dư i (Flip Vertical) * Vi t ch trong hình: - Ch n nút Text Box r i v trong hình m t khung, trong khung s có con tr ñ vi t văn b n - N u không có Text Box ta có th vi t tr c ti p trong hình, ch vi t ra không nhình th y vì n m bên dư i hình, mu n ch hi n lên: - ðánh d u hình - Ch n nút: Send Behind text Chú ý: ð có th ñưa con tr vào trong hình v , trư c khi v c n ñưa con tr xu ng ñáy màn hình. Vi c d ch chuy n con tr sang ngang ph i dùng phím Space (phím kho ng cách) * Dóng v trí ( canh l ) các hình: -V hai hình v trí b t kỳ trên màn hình, - ñánh d u c hai hình - ch n Align Drawing Objects, xu t hi n c a s (Hình 29.4) Hình 29.4 Horizontal: (theo chi u ngang) None : Không canh l Left : Dóng th ng theo c nh trái c a hình Center : ð t hình vào gi a theo chi u ngang Right : Dóng th ng theo c nh ph i c a hình Vertical: (theo chi u d c) None : Không canh l theo chi u d c Top : Dóng th ng theo mép trên c a hình Center : Dóng th ng theo ñư ng xuyên tâm ngang Bottom : Dóng th ng theo mép dư i c a hình 73 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 73
 17. B g y nét v : Ch n AutoShapes - Lines - freedom v 1 nét b t kỳ bao g m m t s ño n th ng và ño n cong (Hình 30.4), ñánh d u nét v *Ch n Draw - Edit Poitns nét v s ñư c ñánh d u t i các ñi m giao nhau (Hình 31.4) Hình 30.4 Hình 31.4 Trên nét v các ño n th ng s ñư c ñánh d u hai ñ u, còn các ño n cong s ñư c ñánh d u liên t c b i các ký hi u ñánh d u. ðưa chu t vào m t trong các ký hi u ñánh d u b m rê chu t ta s u n ñư c nét v theo ý mu n. N u mu n b gãy nét v t i m t v trí c a ño n th ng ( trên ñó không có ký hi u ñánh d u) ta có th làm như sau: - ðưa chu t ñ n v trí c n b gãy - B m rê chu t, nét v s b b và t o cho ta v trí gãy như m t cánh sao. 7.2 - Ch ngh thu t Ch ngh thu t ñư c hi u là các ki u ch phi tiêu chu n ñã ñư c thi t k s n trong Word. Ch ngh thu t ñư c s d ng ñ vi t các kh u hi u, trang trí trên các hình v v.v... Thao tác vi t ch ngh thu t ñư c th c hi n qua các bư c sau: B m ñơn vào nút ñ ho Drawing trên thanh công c ñ xu t hi n thanh công c ñ ho B m ñơn vào nút Insert WordArt s xu t hi n c a s WordArt Gallery (Hình 32.4) Ch n m t ki u ch ngh thu t mà b n mu n r i b m OK s xu t hi n c a s Edit WordArt Text (Hình 33.4) Font ch hi n th i là font ti ng anh. ð ch n Font ti ng Vi t trong m c Font kích chu t vào mũi tên bên ph i sau ñó ch n m t Font ti ng Vi t, ví d ch n VnAristote 74 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 74
 18. Hình 32.4 Hình 33.4 Trong m c Size có th ch n kích thư c ch , ngoài ra b n có th ch n ki u ch ñ m (B), nghiêng (I). Xoá dòng ch Your Text Here và gõ dòng ch c n trình bày ví d : Chúc m ng sinh nh t C h n OK Dòng ch s hiên trên màn hình như hình 34.4 ñ ng th i có m t thanh công c hi n kèm theo. S d ng thanh công c này b n có th thay ñ i dòng ch theo ý mu n. 75 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 75
 19. Hình 34.4 Các nút trên thanh công c này là: * Insert WordArt: ch n m t ki u ch m i * Edit Text: s a l i ch cũ * WordArt Gallery: thư vi n các ki u ch ngh thu t * Format WordArt: ð nh d ng nét và màu ch * WordArt Shape: thay ñ i ki u trình bày * Free Rotate: quay t do * Text Wrapping: cách th c hi n ch và hình * WordArt Same letter Hights: bi n ch hoa thành ch thư ng và ngư c l i * WordArt Vertical text: chuy n ch n m ngang thành th ng ñ ng và ngư c l i * WordArt Agliment: canh l ch * WordArt Character Spacing: ch n ch g y hay béo Hình 35.4 cho ta m t d ng c a ch ngh thu t, mu n có ch ki u con d u, ta ph i gõ vào vùng your text here ba dòng khác nhau. Ví d : Trên cùng là dòng Trư ng ð i h c Qu c gia Ti p ñó là dòng B môn Tin h c Dư i cùng là dòng Khoa Sư ph m k thu t Hình 35.4 Chú ý: * Vi c ch n Font ch ho c ch n màu ch có th th c hi n trong c a s c a Word Art mà không th ch n theo cách thông thư ng. * Mu n s a l i m t WordArt ñã có, b m kép vào vùng ch ñã ñư c t o ra ta s tr l i c a s WordArt. * V i m t WordArt ñã có ta có th m r ng ho c thu h p kích thư c b ng cách b m ñơn vào v trí b t kỳ thu c Word Art ñó, lúc này toàn b Word Art s n m trong m t hình ch nh t. Các c nh c a hình ch nh t ñư c ñánh d u b i các hình vuông ñen. ð t chu t vào m t trong các hình vuông ñen ñó, b m rê chu t s thay ñ i ñư c kích thư c c a WordArt. 76 Trư ng ð i h c Nông nghi p 1 - Giáo trình Tin h c ñ i cương --------------------------------------------- 76
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2