intTypePromotion=3

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 05 tuần 03

Chia sẻ: Nguyen Duy Thanh | Ngày: | Loại File: DOC | Số trang:0

0
106
lượt xem
13
download

giáo trình vật lý lớp 10 tiết 05 tuần 03

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hs hiểu và vận dụng các kiến thức được học ở bài chuyển động thẳng đều để giải một số bài tập B. Chuẩn bị: - Chuẩn bị SGK vật lí 8 để biết học sinh đã được học những gì ở THCS C. Lên lớp: I. Ổn định: Kiểm tra sĩ số HS, vệ sinh, ổn định trật tự. II. Kiểm tra: 1. phát biểu khái niệm gia tốc và viết biểu thức

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: giáo trình vật lý lớp 10 tiết 05 tuần 03

  1. Ngaøy Soaïn: 18-09- Giaùo Aùn baøi taäp Vaät lyù 10 Tuaàn: 03 06 Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu Tieát: 05 Ngaøy daïy: 24-09- 06 A. Muïc Ñích Yeâu Caàu : Hs hieåu vaø vaän duïng caùc kieán thöùc ñöôïc hoïc ôû baøi chuyeån ñoäng thaúng ñeàu ñeå giaûi moät soá baøi taäp B. Chuaån bò: - Chuaån bò SGK vaät lí 8 ñeå bieát hoïc sinh ñaõ ñöôïc hoïc nhöõng gì ôû THCS C. Leân lôùp: I. OÅn ñònh: Kieåm tra só soá HS, veä sinh, oån ñònh traät töï. II. Kieåm tra: 1. phaùt bieåu khaùi nieäm gia toác vaø vieát bieåu thöùc 2. vieát 5 coâng thöùc maø em ñaõ hoïc ôû baøi chuyeån ñoäng thaúng bieán ñoåi ñeàu 3. chuyeån ñoäng nhö theá naøo laø chuyeån ñoäng thaúng ñeàu. Vieát caùc bieåu thöùc ôû baøi chuyeån ñoäng thaúng ñeàu III. Noäi dung baøi daïy vaø phöông phaùp giaûng daïy: HOAÏT ÑOÄNG NOÄI DUNG LÖU BAÛNG Hoaït ñoäng cuûa Hoaït ñoäng cuûa HS GV I. OÂN TAÄP: - ñoåi 1Km/h ra m/s  Giaùo Vieân höôùng 1. Hoïc sinh ñoåi caùc ñôn vò thöôøng - ñoåi ngöôïc laïi 1m/s daãn hoïc sinh ñoåi duøng ra km/h caùc ñôn vò - 10km/h = ? m/s - ñoåi 1Km/h ra cm/s - 15m/s = ? Km/h - 30m/s = ? Km/h - 10cm/s = ? m/s = ? km/h 2. Phöông phaùp giaûi baøi toaùn toïa ñoä •Veõ hình vaø bieåu dieãn caùc  Giaùo vieân ñöa ra chuyeån ñoäng cuûa vaät • Hoïc sinh ghi phöông phaùp giaûi •Choïn heä quy chieáu ( goùc toïa nhaân phöông cho hoïc sinh ghi ñoä, goùc thôøi gian, chieàu phaùp giaûi baøi nhaän chuyeån ñoäng) toaùn chuyeån •Xaùc ñònh vò trí 2 xe gaëp nhau ñoäng ( 2 xe gaëp nhau khi chuùng coù cuøng toïa ñoä) •x1 = x2 •Giaûi phöông trình tìm t •Theá t vaøo phöông trình treân ta tìm ñöôïc vò trí •Veõ ñoà thò, tìm vò trí, thôøi gian 2 xe gaëp nhau •X1, xo, v döông khi chuùng cuøng chieàu vôùi chieàu chuyeån ñoäng cuûa vaät vaø chieàu ta choïn Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page1
  2. Ngaøy Soaïn: 18-09- Giaùo Aùn baøi taäp Vaät lyù 10 Tuaàn: 03 06 Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu Tieát: 05 Ngaøy daïy: 24-09- 06 • Hoïc sinh laøm  Goïi nhoùm xung II. Baøi Taäp vieäc theo nhoùm phong traû lôøi. Baøi 1: Neáu laáy vaät laïm moác laø xe, xe ñang chaïy thì vaät naøo sao • Nhoùm khaùc  Goïi nhieàu nhoùm ñaây ñöôïc coi laø chuyeån ñoäng: nhaän xeùt khaùc nhaän xeùt a) Ngöôøi ngoài treân xe xem vieäc traû lôøi b) Coät ñeøn beân ñöôøng cuûa nhoùm khaùc c) Xe coù ñuùng hay d) Caû ngöôøi laùi xe laãn xe • Hoaït ñoäng khoâng. Baøi 2: Choïn caâu khaúng ñònh nhoùm vaø traû lôøi ñuùng: ñöùng ôû traùi ñaát ta seõ caâu hoûi thaáy:  Höôùng daãn Hs a) Maët trôøi ñöùng yeân, traùi ñaát thaûo luaän nhoùm quay quanh maët trôøi, maët traêng • Nhaän xeùt töøng vaø goïi ñaïi dieän quay quanh traùi ñaát. nhoùm ñoái vôùi nhoùm traû lôøi b) Maët trôøi vaø traùi ñaát ñöùng nhoùm traû lôøi yeân, maët traêng quay quanh traùi ñaát  Keát luaän caâu d c) Maët trôøi ñöùng yeân, traùi ñaát ñuùng vaø bieåu vaø maët traêng quay quanh maët • Lieân heä lí döông töøng nhoùm troài thuyeát ñaû hoïc coù caâu traû lôøi d) Traùi ñaát ñöùng yeân, maët trôøi vaø traû lôøi caâu ñuùng vaø maët traêng quay quanh traùi hoûi ñaát. Baøi 3: moät vaät ñöôïc goïi laø chaát • Hs Phaân tích  Goïi hoïc sinh phaân ñieåm khi: töøng phöông aùn tích töøng phöông aùn a) Kích thöôùc cuûa vaät raát nhoû roài ruùt ra keát khoâng theå quan saùt ñöôïc. luaän b) kích thöôùc cuûa vaät raát nhoû coù theå quan saùt ñöôïc. c) kích thöôùc cuûa vaät raát nhoû so vôùi ñöôøng ñi.  Goïi Hs nhaän xeùt d) taát caû caùc caâu treân ñeàu sai. töøng phöông aùn vaø Baøi 4: tröôøng hôïp naøo döôùi ñaây so saùnh vôùi keát khoâng theå coi vaät chuyeån ñoäng • Aùp duïng vieäc quaû cuûa baøi toaùn nhö moät chaát ñieåm: choïn phöông aùn soá 3 roài ruùt ra keát a) Vieân ñaïn bay trong khoâng khí cuûa baøi toaùn soá luaän b) Traùi ñaát quay quanh maët trôøi 3 ñeå choïn caâu sai c) Vieân bi rôi töø taàn laàu thöù 8. trong baøi toaùn d) Traùi ñaát töï quay quanh truïc naøy cuûa noù IV. Cuûng coá: + Vaät laøm moác, moác thôøi gian vaø chaùt ñieåm + Phöông phaùp giaûi baøi toaùn toïa ñoä V. Daën doø: + Xem laïi phöông phaùp giaûi baøi toaùn veà toïa ñoä + Xem caùc baøi taäp veà baøi toaùn toïa ñoä trong SGK baøi taäp Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page2
  3. Ngaøy Soaïn: 18-09- Giaùo Aùn baøi taäp Vaät lyù 10 Tuaàn: 03 06 Chuyeån ñoäng thaúng ñeàu Tieát: 05 Ngaøy daïy: 24-09- 06 + Tieát sau laøm baøi taäp Bieân Soaïn: Toå Vaät Lyù Page3
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản