intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Harry Potter và Hoàng tử Lai Tập 4

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:279

4.437
lượt xem
4.089
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Đã gần nửa đêm, và Thủ tướng đang ở một mình trong phòng, đọc một bản thông cáo dài. Chúng trượt qua óc ông, không để lại một chút ý nghĩa nào, dù là nhỏ nhất. Ông đang chờ cú điện thoại của Tổng thống một đất nước xa xôi. Vừa tự hỏi bao giờ tên khỉ gió đó mới gọi điện, vừa cố dập tắt những kí ức không dễ chịu về một tuần làm việc dài, mệt mỏi, đầy khó khăn, trong đầu của ông không còn chỗ cho những việc khác.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Harry Potter và Hoàng tử Lai Tập 4

 1. Chương 1 M t v b trư ng c a Th gi i khác ðã g n n a ñêm, và Th tư ng ñang m t mình trong phòng, ñ c m t b n thông cáo dài. Chúng trư t qua óc ông, không ñ l i m t chút ý nghĩa nào, dù là nh nh t. Ông ñang ch cú ñi n tho i c a T ng th ng m t ñ t nư c xa xôi. V a t h i bao gi tên kh gió ñó m i g i ñi n, v a c d p t t nh ng kí c không d ch u v m t tu n làm vi c dài, m t m i, ñ y khó khăn, trong ñ u c a ông không còn ch cho nh ng vi c khác. Càng c t p trung vào t gi y trư c m t, khuôn m t h hê c a nh ng ñ i th chính tr càng hi n ra rõ hơn truư c m t Th tư ng. Có m t ñ i th ñã xu t hi n ñi xu t hi n l i trên m t báo, h n không ch k l nh ng l i l m c a Chính ph (dù ch ng ai c n nh c l i c ) mà còn ch ra nguyên nhân t ng cái m t và ñ l i lên chính ph . Nh p tim Th tư ng ñ p nhanh hơn khi nghĩ v nh ng l i cáo bu c y. Chúng v a không công b ng, v a sai l ch. B ng cách nào chính ph có th ngăn không cho chi c c u y s p? Th t quá xúc ph m, n u cho r ng h ñã không ñưa ñ s ti n vào vi c chăm sóc chi c c u. Chi c c u chưa ñ n mư i năm tu i. ð n c chuyên gia gi i nh t cũng không th lí gi i vì sao nó b t ng s p, làm hơn m t tá ôtô rơi xu ng dòng nư c thăm th m. Và ai dám nói là do thi u c nh sát nên hai v gi t ngư i kinh kh ng và công khai ñã x y ra? Hay là chính ph c n ph i ñoán trư c ñư c cơn lũ kh ng khi p và b t ng ñ vào Mi n Tây, gây ra thi t h i to l n v ngư i và c a? Và có ph i l i c a ông không, khi mà m t trong nh ng ông b trư ng l m kh m ñã ch n ñúng tu n này ñ cho th y là t bây gi ông s dành nhi u th i gian hơn cho gia ñình? “M t b u không khí h n lo n ñang bao trùm lên ñ t nư c” ñ i th c a ông kh ng ñ nh, gi u ñi m t cái cư i sung sư ng. Th t không may, ñi u này hoàn toàn ñúng. Th tư ng c m nh n ñư c rõ ràng, m i ngư i ñang có v kh ng ho ng hơn thư ng. Th i ti t u ám, v i nh ng ñ t sương mù l nh bu t gi a tháng b y… Nó không bình thư ng chút nào… Th tư ng l t sang trang b n thông cáo, xem nó dài ch ng nào, và t b . Vươn vai, ông r u rĩ nhìn căn phòng. Nó r t ñ p v i m t chi c lò sư i c m th ch, k bên nh ng ô c a kính, sư i m căn phòng kh i ñ t sương mù b t thư ng. Nhún vai, Th tư ng t i g n c a s , nhìn vào ñám sương m ng bám trên thành kính. Chính lúc ñó, ông nghe th y m t ti ng ho nh . Cơ th ông như ñông c ng l i, ñ i di n v i hình nh ñ y ho ng s c a mình ph n chi u trong t m kính. Ông bi t ti ng ho ñó là c a ai. Ông ñã nghe th y nó trư c ñây. Ch m ch p, ông quay mình l i, ñ i di n v i căn phòng tr ng. “Xin chào?” Ông nói, c làm cho mình m nh m hơn. Ông ñã mong r ng s không có ai tr l i ông. Tuy nhiên, m t gi ng vang lên t c thì, ñ y quy t ñoán, m nh m , như th ñã chu n b s n nh ng ñi u ñ nói ra. Gi ng nói ñ n t -- như Th tư ng ñã bi t t cái ho ñ u tiên -- ngư i ñàn ông nh bé gi ng – cóc ñ i b tóc gi màu b c trong b c tranh sơn d u nh , b n th u treo m t góc tư ng. “G i t i Th tư ng dân Muggle. Chúng ta c n g p nhau, kh n c p. Xin ñáp tr t c thì. Thân m n, Fudge.” Ngư i ñàn ông trong b c tranh nhìn Th tư ng ñ y tò mò. “Ơ…” Th tư ng nói. “ðây không ph i là th i ñi m thích h p cho tôi… Tôi ñang ch ñi n tho i, ông th y ñ y, c a T ng th ng nư c…” “Vi c ñó có th ñư c s p x p l i” B c chân dung nói ng n g n. Trái tim Th tư ng r t cái b ch. Ông ñã lo v chuy n ñó…
 2. “Nhưng tôi ñang r t c n nói chuy n v i…” “Chúng tôi s s p x p ñ T ng th ng không g i cho ông t i nay. Thay vì th , ông ta s g i vào t i mai.” Ngư i ñàn ông nh bé nói. “Xin ñáp tr t c thì t i ngài Fudge.” “Tôi… … r t hân h nh…” Th tư ng nói y u t. “Tôi s g p ngài Fudge.” Ông v i vã tr l i bàn làm vi c, v a ñi v a vu t th ng chi c cà v t. Ng i xu ng gh , ông c g ng ñi u ch nh khuôn m t mình sao cho có v tho i mái, không lúng túng, khi ng n l a xanh sáng r c lên dư i m t ñá c m th ch. Ông nhìn nó, c t ra không b i r i. M t ngư i ñàn ông b v xu t hi n trong ng n l a. Vài giây sau, ông ta bư c ra ngoài, ñ ng trên m t t m th m c , ph i s ch b i trên chi c áo choàng dài. Tay ông ta c m m t cái nón qu dưa màu xanh. “Ah… Th tư ng” Cornelius Fudge nói, bư c v phía trư c, giơ tay ra. “Th t vui khi g p l i ông..” Th tư ng th t khó ñ ñáp l i l i thăm h i này m t cách chân thành. Vì v y, ông không nói gì c . Ông ch ng d ch u gì khi g p l i Fudge, ngư i thư ng xu t hi n không báo trư c, và hơn n a, kèm v i ông ta bao gi cũng là nh ng tin x u. Fudge l n này l i trông ñ y lo âu. Ông ta g y hơn, ñ u còn ít tóc hơn, ch tóc ñó b c màu hơn, và khuôn m t ch a ñ ng m t cái nhìn nhăn nhó. Th tư ng ñã th y cái nhìn ñó nhi u l n trong gi i chính tr gia. Chúng không bao gi báo trư c ñi u gì t t lành. “Tôi giúp gì ñư c ông?” Th tư ng nói, ch tay v phía chi c gh c ng nh t trong căn phòng. “Khó bi t nên b t ñ u t ñâu.” Fudge càu nhàu, ng i xu ng gh , ñ t chi c nón qu dưa xanh lên ñ u g i. “M t tu n t i t …” “Ông cũng th h ?” Th tư ng h i khô khan, mong r ng qua l i nói này Fudge có th hi u ông ñã có ñ v n ñ ñ ñ i ñ u v i, và khó có th giúp ñ ñư c Fudge chút nào. “Dĩ nhiên.” Fudge nói, d i m t ñ y m t m i, nhìn Th tư ng ñ y chán chư ng. “Tôi có m t tu n t i t y h t anh b n v y. C u Brockdable… v gi t Bones và Vance… chưa k Mi n Tây n a…” “Ông… ơ… c a ông… ý tôi mu n nói là m t vài ngư i c a ông có… có dính líu t i nh ng… nh ng chuy n này, ph i không?” Fudge nhìn Th tư ng ñ y l nh lùng. “Dĩ nhiên r i. Ch c ch n ông ph i nh n th y chuy n gì ñang x y ra ch ?” “Tôi…” Th tư ng ng p ng ng. Chính thái ñ này làm ông r t ghét nh ng cu c vi ng thăm c a Fudge. Dù sao thì ông cũng là m t v Th tư ng, và rõ ràng không h thích b coi như m t c u h c sinh ng ng n. Tuy nhiên, m i vi c ñã như th t bu i ñ u ông g p Fudge, vào ngày ñ u ông làm Th tư ng. Ông nh nó rõ như ngày hôm qua, và hi u nó s ám ông ñ n h t ñ i. Ngày ñó, ông ñang ñ ng gi a căn phòng, t n hư ng ni m vui chi n th ng sau bao năm mơ ư c và làm vi c, khi nghe th y m t ti ng ho sau lưng, gi ng như t i nay. Ông quay lưng l i, và th y b c tranh x u xí ñang nói chuy n v i mình, thông báo chuy n vi ng thăm c a B trư ng Pháp thu t, và gi i thi u ông ta. Tho t ñ u, Th tư ng nghĩ cu c v n ñ ng tranh c quá s c và dai d ng ñã khi n ông quá m t m i. Ông hoàn toàn kh ng ho ng khi th y b c chân dung nói chuy n v i mình, dù ñi u này không th m vào ñâu so v i lúc ông nhìn th y m t ngư i - t - xưng – là – phù – thu nh y ra kh i lò sư i và b t tay ông. Ông không nói ñư c câu nào trong khi Fudge t t n gi i thích r ng có nh ng phù thu s ng bí m t trên trái ñ t, tuy nhiên, Th tư ng không c n lo l ng v ñi u này, vì B trư ng Pháp thu t qu n lí C ng ñ ng phù thu , và ngăn ng a C ng ñ ng không Pháp thu t bi t ñư c v h . Theo Fudge nói, ñó là m t công vi c m t m i, ph i gi t t c theo ñúng lu t l , bao g m t Trách nhi m khi dùng ch i bay, ñ n ði u khi n s phát tri n c a c ng ñ ng r ng (Th tư ng n m ch t bàn làm vi c khi nghe ñ n ñây). Fudge v vai
 3. Th tư ng b ng m t cách r t ta – là – cha. “Không vi c gì ph i lo l ng.” Ông nói. “Ch c ch n anh b n s không bao gi g p l i tôi n a. Tôi s ch qu y r y anh b n khi có chuy n gì ñó x y ra bên chúng tôi, mà có th gây h i ñ n dân Muggle – ý tôi nói là C ng ñ ng không Pháp thu t. Còn không, chúng ta c s ng kho thôi. À, ph i nói r ng anh b n khá hơn tên ti n nhi m r t nhi u. H n c g ng quăng tôi ra ngoài c a s , cho tôi là m t trò b p c a nh ng ñ i th . Th tư ng tìm l i gi ng nói: “Ông… ông không ph i là m t trò l a b p ñ y ch ?” ðó là hi v ng tha thi t cu i cùng c a ông. “Không” Fudge nh nhàng. “Tôi s là không. Nhìn này.” Fudge bi n tách trà c a Th tư ng thành m t con chu t nh y. “Nhưng…” Th tư ng nói, g n như l c h n kh i hơi th , nhìn tách trà nh y nhót “T i sao… t i sao không có ai nói v i tôi …” “B trư ng Pháp thu t ch ti t l danh tánh v i Th tư ng Muggle vào ngày ông ta nh m ch c.” Fudge nói, c t ñũa phép vào túi áo. “Chúng tôi th y ñó là cách t t nh t ñ gi bí m t.” “Nhưng…” Th tư ng kêu lên. “T i sao… không có m t v ti n nhi m nào…” ð n lúc này, Fudge th t s b t cư i. “Th tư ng thân m n c a tôi, anh b n có ñ nh k chuy n này cho ai không?” V n khúc khích cư i, Fudge ném m t chút b t vào lò sư i, bư c vào ng n l a xanh ng c bích, bi n m t sau m t ti ng rít nh . V th tư ng ñ ng ñó, b t ñ ng, và nh n th y là ông s không bao gi , trong cu c ñ i còn l i, dám nói v cu c ch m trán này v i b t kì m t linh h n s ng nào. Ai trên th gi i bao la này có th tin ông? Ph i m t m t th i gian, ông m i qua kh i cơn s c. Lúc ñ u, ông t nh v i b n thân h n Fudge ñang b o giác, gây nên do s m t ng trong su t chi n d ch v n ñ ng tranh c m t nhoài c a ông ta. C g ng h t mình ñ quên ñi bu i g p m t ch ng d ch u chút nào này, ông trao con chu t nh y cho ñ a cháu gái mình, và ch th cho thư kí riêng g b c tranh có hình ngư i ñàn ông nh bé x u xí, k ñã thông báo v chuy n vi ng thăm c a Fudge. Trư c s ho ng lo n c a Th tư ng, b c tranh không th di chuy n ñư c. Cho ñ n khi r t nhi u ngư i th m c, m t hai ngư i th xây, m t nhà nghiên c u l ch s v tranh, và trư ng Toà th chính thành ph ñ u không làm sao g ñư c b c tranh ñó, thì v Th tư ng t b m i c g ng. Thay vào ñó, ông ng i mong ñ i m i chuy n s không có gì bi n ñ ng cho ñ n h t nhi m kì này. ðôi khi, ông khó có th tin vào m t mình khi th y ngư i trong b c tranh ngáp dài, gãi gãi cái mũi, hay th m chí ñôi l n ra h n kh i b c tranh, ñi d o, ñ l i nh ng v t bùn nâu dài. Dù sao ông cũng t t p cho b n thân không nhìn quá nhi u vào b c tranh, và t nh r ng m t mình ñôi khi cũng có v n ñ . R i, m t t i h t như t i nay, ba năm v trư c, Th tư ng ñang trong phòng m t mình, khi b c tranh thông báo v chuy n vi ng thăm ñ t ng t c a Fudge. Fudge hi n ra t lò sư i, ư t sũng nư c, trong tình tr ng kh n c p ñáng k . Trư c khi Th tư ng k p h i t i sao ông ta l i v y nư c lên kh p [Axminster], Fudge ñã b t ñ u ba hoa v m t tên t i ph m Th tư ng chưa bao gi nghe tên: “Serious” Black, vài th như ki u “Hogwarts”, m t th ng bé tên Harry Potter. Không th gì g i ñư c k c c m giác mơ h nh t trong Th tư ng. “… Tôi v a tr v t Azkaban.” Fudge nghiêng vành cái nón qu dưa, m t lư ng nư c l n nh xu ng túi áo ông. “ gi a Bi n B c, anh b n bi t ñ y… chuy n bay t i t , b n giám ng c thì khu y ñ ng m i th …” – ông ta l c ñ u – “… b n chúng chưa t ng ñ m t v vư t ng c nào x y ra c … Dù sao cũng ph i nh ñ n anh b n ñây giúp. Black ñư c bi t ñ n như m t k gi t dân Muggle, và có th h n ñang chu n b quay tr l i gia nh p hàng ngũ K - mà – ai – cũng - bi t – là – ai - ñ y. Nhưng dĩ nhiên, anh b n ñâu có bi t K - mà – ai – cũng - bi t – là – ai - ñ y là ai, ñúng không nào?” Fudge ñưa m t nhìn Th tư ng ñ y v th t v ng, r i nói: “T t hơn h t
 4. là ng i xu ng, u ng m t chút whisky… Tôi s cho anh b n bi t tư ng t n m i chuy n…” Th tư ng r t b c khi b ra l nh cho ng i xu ng ngay trong văn phòng c a ông, nói gì ñ n chuy n ông l i mang whisky ra m i k v a ra l nh ñó. Nhưng dù sao, ông v n ng i xu ng. Fudge l y ñũa phép t trong túi, v y ra hai c c ch a ch t l ng màu h phách, ñ y m t c c v phía Th tư ng, và l i g n m t cái gh . Fudge nói chuy n kho ng hơn m t ti ng ñ ng h . T i m t lúc, ông không nói ra m t cái tên, mà vi t lên gi y da và nhét vào bàn tay không c m c c c a Th tư ng. Khi Fudge ñ ng d y chu n b ra v , Th tư ng cũng ñ ng lên. “V y là ông nghĩ… “ Th tư ng li c m t vào lòng bàn tay trái. “Chúa t Vold…” “K - mà - ch - g i – tên – ra!” Fudge g m g . “Tôi xin l i… Ông tin là K - mà - ch - g i – tên – ra v n còn s ng sót, ph i không?” “À, Dumbledore nghĩ v y ñ y.” Fudge nói, bu c dây áo choàng dư i c m. “Nhưng chúng tôi chưa tìm ra h n. Vì anh b n ñã h i tôi, nên tôi xin nói, h n s không nguy hi m ch ng nào h n ñư c tr giúp, vì v y Black m i là k ñáng lo ng i. Anh b n s cho ñăng l nh truy nã ch ? Tuy t v i! Tôi mong chúng ta s không g p nhau n a, Th tư ng ñáng kính!” Nhưng h ñã l i g p nhau. G n m t năm sau, m t ông Fudge ñ y ưu phi n xu t hi n gi a thinh không ngay trong phòng n i các chính ph , thông báo v m t s nhũng nhi u x y ra t i cúp Kwidditch (hay cái gì ñ i lo i th ) Th Gi i, và r t nhi u Muggle ñã b liên quan vào vi c này, tuy nhiên Th tư ng không c n ph i lo, vì d u hi u thông báo K - mà – ai – cũng - bi t – là – ai - ñ y quay l i không có ý nghĩa l n l m (Fudge cho r ng ñó là m t trò ñùa), và Phòng quan h ñ i ngo i v i Muggle ñang ph trách v n ñ ch nh s a l i trí nh cho dân Muggle. “ , suýt quên m t.” Fudge thêm vào. “Chúng tôi ñang nh p kh u ba con r ng ngo i và m t con Nhân Sư cho cúp Tam Pháp Thu t, chuy n thư ng thôi, nhưng S Ki m soát và ði u hoà Sinh v t Pháp thu t nói r ng có ñi u lu t b t bu c chúng tôi ph i thông báo cho anh b n, n u chúng tôi mang nh ng sinh v t ñ c bi t nguy hi m vào ñ t nư c!” “Tôi ...- cái gì ...- r ng?” Th tư ng l p b p. “ðúng, ba con. Và m t con Nhân Sư.” Fudge nói. “Chúc m t ngày t t lành.” Th tư ng ñã mong r ng r ng và Nhân Sư là nh ng th t i t nh t có th x y ra. Nhưng không. G n hai năm sau, Fudge l i xu t hi n t lò sư i, l n này v i cái tin v v vư t ng c l n Azkaban. “M t v vư t ng c l n?” Th tư ng nh c l i, gi ng hơi khàn ñi. “Không gì ph i lo, không vi c gì ph i lo c !” Fudge nói, m t chân ñã bư c vào lò sư i. “Chúng tôi s tóm g n chúng. Nhanh thôi. Tôi ch nghĩ anh b n nên bi t.” Trư c khi Th tư ng k p la lên: “ð i ñã!” Fudge ñã bi n m t trong làn khói màu xanh. B t k công chúng và nh ng ñ i th nói gì, Th tư ng không ph i m t tên ng c. Trong tâm tư ng ông v n có m t v n ñ , là, trái ngư c h n v i l i nói c a Fudge bu i ñ u g p g , h g p nhau khá nhi u l n, và càng ngày Fudge càng t ra cáu k nh hơn. Dù không mu n nghĩ t i B trư ng Pháp thu t chút nào (ho c, như Th tư ng v n t g i, v “B trư ng khác”), nhưng Th tư ng không vì th mà b t lo âu, l n xu t hi n t i c a Fudge s kèm nh ng tin kh ng khi p hơn. Vi c Fudge l i ra kh i lò l a, ñ y m t m i, b c b i và l nh lùng, ng c nhiên khi th y Th tư ng không hi u vì sao ông l i ñ n ñây, h n là th t i t nh t trong tu n l kinh kh ng này. “B ng cách nào tôi bi t chuy n ñang x y ra trong C ng ñ ng… ơ… Phù thu ?” Th tư ng ng c ng . “Tôi có m t ñ t nư c ñ ñi u hành, và ñ th ñ quan tâm, không c n ñ n…” “Chúng ta có nh ng m i quan tâm chung.” Fudge c t ngang. “C u Brockdable không t nhiên s p. ðó không ph i là m t cơn lũ. Nh ng k gi t ngư i không thu c dân
 5. Muggle. Gia ñình Herbert Chorley s n hơn n u không có ông ta. Chúng tôi ñang ti n hành chuy n ông y t i B nh vi n Thánh Mungo chuyên tr thương tích và b nh t t Pháp thu t. Vi c ñó s ñư c th c hi n trong t i nay.“ “Ông ñã… Tôi s là tôi… Cái gì…?” Th tư ng l p b p. Fudge hít m t hơi th sâu và nói: “Th tư ng, tôi r t xin l i, h n ñã quay tr l i. K - mà - ch - g i – tên – ra ñã quay tr l i.” “Quay tr l i? Ông nói quay tr l i nghĩa là còn s ng… ý tôi là…” Th tư ng h i tư ng l i cu c nói chuy n kh ng khi p ba năm trư c, khi Fudge k cho ông v tên phù thu ai cũng khi p s , k ñã gây ra hàng ngàn t i ác kinh t m trư c khi bi n m t m t cách bí n mư i lăm năm trư c. “ðúng, còn s ng.” Fudge nói. “ðó là… tôi không bi t có th g i m t ngư i là còn s ng không, n u chúng ta không th gi t ñư c h n? Dumbledore không gi i thích rõ v i tôi l m. Dù sao, h n có m t thân th , h n ñang ñi l i, nói chuy n và gi t ngư i, và theo m c ñích c a cu c nói chuy n này, tôi nghĩ r ng h n còn s ng.” Th tư ng ch ng bi t nói gì hơn, nhưng vì m t thói quen c h u mu n mình có th nói thông th o m i v n ñ , ông b i tìm trong trí nh nh ng gì còn sót l i v m u ñ i tho i ngày trư c. “Serious Black ñang v i – ơ - K - mà - ch - g i – tên – ra?” “Black? Black?” Fudge nói, quay chi c nón qu dưa b ng ngón tay. “Ý Anh b n là Sirius Black? Th có b râu c a Merlin, không h . Black ñã ch t. Chúng tôi ñã… ơ… nh m v anh ta. Anh ta hoàn toàn vô t i. Và anh ta không h ñ ng h i ñ ng thuy n v i K - mà - ch - g i – tên – ra n a… … tôi mu n nói là…” ông ta quay chi c nón qu dưa ngày càng ác li t “… t t c các b ng ch ng ñ u ch rõ… hơn năm mươi nhân ch ng… nhưng thôi, dù sao anh ta cũng ch t r i. B gi t, trên th c t . Trong B Pháp thu t. S p m m t cu c ñi u tra…” Trư c s ng c nhiên c a ông, Th tư ng th y m t thoáng thương h i cho Fudge. Nó nhanh chóng b che khu t b i ni m kiêu hãnh r c r , r ng dù có th ông quá kém c i trong lĩnh v c bư c ra t lò sư i, không bao gi có m t v gi t ngư i nào x y ra trong toà nhà chính ph , dư i quy n hành c a ông. Hay ñúng hơn, là chưa có… Fudge ti p t c “Black là chuy n ñã qua. V n ñ chính, là chúng ta ñang trong m t cu c chi n, thưa Th tư ng, và chúng ta c n hành ñ ng.” “Trong cu c chi n?” Th tư ng nh c l i. “Không quá l i ñ y ch ?” “K - mà - ch - g i – tên – ra ñã t p h p ñư c b n vư t kh i ng c Azkaban h i tháng Giêng.” Fudge nói càng g p gáp hơn, xoay xoay cái nón qu dưa trong tay nhanh ñ n m c nó ch còn là m t bóng m . “T khi chúng ñư c t do, chúng ñã hoành hành và tàn phá r t kinh kh ng. C u Brockdable là do chúng phá. Chúng lên k ho ch ñ gi t Muggle hàng lo t – tr phi chúng tôi theo h n…” “L y Chúa, thì ra ñó là l i c a ông, làm cho nh ng ngư i ñó ch t, và tôi ph i tr l i câu h i v thép han g và dây c u b nhão… và tôi không h bi t gì c !” Th tư ng g m lên gi n d . “L i c a tôi?” Fudge nói, da m t chuy n màu. “Ý anh b n là tôi ph i tho hi p v i b n chúng ch gì?” “Không.” Th tư ng nói, ñ ng d y ñi l i d c căn phòng. “Nhưng tôi s truy b t k hăm do và tóm chúng trư c khi chúng làm thêm m t v nào n a.” “V y anh b n nghĩ chúng tôi không h c g ng làm gì? Fudge nói. “T t c nh ng Th n Sáng c a B ñ u ñư c huy ñ ng vào cu c, h ñã và ñang tìm ki m h n và b h … nhưng chúng ta ñang nói v phù thu quy n l c nh t th i ñ i, phù thu ñã thoát kh i m i c g ng b t h n hơn ba th p k !” “V y tôi ñoán ông chu n b nói h n cũng là ngư i gây ra cơn lũ Mi n Tây?’ Cơn nóng gi n c a Th tư ng càng tăng m i bư c ñi. Th t ñiên ti t khi bi t ñư c lí do c a t t c nh ng th m ho này, và không th công b v i m i ngư i! Thà chúng là l i c a chính ph , Th tư ng h n c m giác d ch u hơn…
 6. “Ch ng có cơn lũ nào c .” Fudge nói, r u rĩ. “Xin l i?” Th tư ng quát lên, gi m chân liên t c. “Cây c i b t r , mái nhà bay, c t ñèn cong, nh ng v ch n thương nghiêm tr ng…” “ðó là lũ T Th n Th c T . Nh ng k ñi theo K - mà - ch - g i – tên – ra. Theo d ñoán c a tôi, có th còn có s dính líu c a b n kh ng l .” Th tư ng d ng l i, th như ñ u ông v a ñ ng m t b c tư ng vô hình. “Cái gì dính líu cơ?” Fudge nhăn nhó. “L n n i d y trư c, h n ñã s d ng ngư i kh ng l , ñ ñ t ñư c nh ng k ho ch l n.” Ông nói. “Văn phòng Tin t c sai l ch ñã làm vi c liên t c, r t nhi u ñ i ði u ch nh Trí nh ñã vào cu c ñ s a ñ i trí nh nh ng dân Muggle ch ng ki n m i vi c. S Ki m soát và ði u hoà Sinh v t Pháp thu t luôn túc tr c quanh Somerset. Nhưng chúng tôi không th tìm th y b n kh ng l . Th t ñúng là m t th m ho .” “Ông ñã không nói!” Th tư ng ñ y t c gi n. “Tôi không ph n ñ i, hi n t i tinh th n B Pháp thu t r t th p. V i t t c nh ng th ñó… và r i ñ m t Amelia Bones…” “ð m t ai cơ?” “Amelia Bones. Giám ñ c S Thi hành Lu t Pháp thu t. Chúng tôi tin K - mà - ch - g i – tên – ra ñã t tay gi t bà, vì b là m t phù thu c c x n, và có nhi u b ng ch ng cho th y bà ñã chi n ñ u h t s c mình.” Fudge h ng gi ng, ng ng quay cái mũ. “Nhưng v án ñó ñã xu t hi n trên báo.” Th tư ng c nén cơn gi n. “Báo c a chúng tôi. Amelia Bones… ch ñư c k v như m t ngư i ph n trung niên s ng m t mình… ðó… ñó là m t v gi t ngư i ghê t m... có r t nhi u công chúng quan tâm… C nh sát còn ph i b i r i…” Fudge th dài. “Dĩ nhiên r i. B gi t trong m t căn phòng khoá kín. Chúng tôi, ngư c l i, bi t rõ ai ñã làm chuy n ñó. Tuy nhiên, bi t rõ cũng ch ng giúp chúng tôi có thêm manh m i gì h u ích trong vi c l n ra h n. Và Emmeline Vance… có l anh b n chưa bi t v ñó…” “ , dĩ nhiên là tôi bi t.” Th tư ng nói. “Nó x y ra g n ñây. Dư lu n và báo chí ñã có h n m t ngày rùm beng… lu t l không là gì ngay sân sau Toà nhà Chính ph …” “Chưa ñ ñâu.” Fudge nói chán n n. “T ng ñàn Giám ng c kh p m i nơi, t n công m i ngư i… trái, ph i, gi a…” Ngày xa xưa h nh phúc, n u nói chuy n này v i Th tư ng, h n ông s không hi u gì. Nhưng bây gi thì… “Tôi nghĩ Giám ng c canh gác Azkaban ch ?” ông nói th n tr ng. “Chúng ñã t ng.” Fudge m t m i. ‘Nhưng chúng ñã b theo K - mà - ch - g i – tên – ra. Tôi không ph n ñ i, ñó qu là m t tin ch n ñ ng.” “Nhưng,” Th tư ng hơi ho ng lo n. “Không ph i ông ñã nói v i tôi chúng là nh ng sinh v t hút h nh phúc và hi v ng t con ngư i ñ y ch ?” “ðúng là như v y. Và chúng ñang làm th . ðó là lí do cho t t c nh ng s u ám này.” ð u g i Th tư ng nhũn ra. Ông khu u xu ng chi c gh g n nh t. Ý nghĩ v nh ng sinh v t vô hình tràn qua làng m c, thành ph , gieo r c bu n ñau và chán n n lên nh ng ngư i b phi u cho ông, làm ông th c s mu n ng t ñi. “Fudge, ông c n ph i làm m t vi c gì ñ y. ðó là trách nhi m c a ông. Trách nhi m c a B trư ng Pháp thu t!” “Th tư ng thân m n c a tôi, anh b n nghĩ tôi v n còn là B trư ng Pháp thu t sau t t c nh ng ñi u ñã x y ra? Tôi ñã b sa th i ba ngày trư c! C C ng ñ ng Phù thu ñã ñ u tranh cho v này hơn m t tháng nay! Chà, th c s tôi chưa bao gi th y h ñoàn k t như v y trong c nhi m kì ñâu!”
 7. Th tư ng không nói ñư c gì. Dù th c s ông r t căm ph n nh ng gì ñã x y ra, ông v n c m th y thương cho ngư i ñàn ông trư c m t mình. Cu i cùng ông nói. “Tôi r t ti c. Tôi có th làm ñư c gì cho ông không?” “Anh b n th t là t t, nhưng tôi s là không có gì ñâu. Tôi ñ n ñây t i nay ñ c p nh t thông tin cho anh b n, và gi i thi u ngư i k nhi m c a tôi. ðáng l ông ta ph i có m t ñây vào lúc này, nhưng, ông ta r t b n r n, v i t t c nh ng th ñó.” Fudge nhìn vào b c chân dung ngư i ñàn ông nh bé ñ i b tóc b c dài và xoăn, ñang ngoáy tai b ng m t cái lông chim. B t g p ánh m t Fudge, b c chân dung nói. “Ông ta s ñ n ñây ngay. Ông ta v a chuy n m t lá thư cho c Dumbledore.” “Chúc ông ta may m n.” Fudge nói, l n ñ u tiên ch a ñ ng v cay ñ ng. “Tôi vi t cho Dumbledore hai lá m t ngày trong su t n a tháng qua, nhưng c không h chuy n ý… N u c s n sàng thuy t ph c th ng bé, tôi có kh năng v n là… T t thôi, tôi mong Scrimgeour s may m n hơn!” Fudge rơi vào m t s im l ng ñ y v tôi - b - ngư c – ñãi. S im l ng b t ch t b phá v b i gi ng nói ñ y quy t ñoán, m nh m c a b c tranh. “T i ngài Th tư ng dân Muggle. Yêu c u m t cu c g p. Kh n c p. Xin ñáp tr t c thì. Rufus Scrimgeour, B trư ng Pháp thu t.” “ m, m, t t thôi.” Th tư ng nói bu n bã, u o i nhìn ng n l a ng c bích trong lò sư i bùng cao, m t phù thu khác xu t hi n, và l i bư c lên chi c th m c . Fudge lùi l i, sau vài giây lư ng l , Th tư ng cũng làm theo, ch ngư i m i ñ n ph i s ch b i kh i chi c áo choàng ñen và ngó nghiêng xung quanh. Lúc ñ u Th tư ng nghĩ Rufus Scrimgeour khá gi ng m t con sư t già. Nh ng v t xám l n trong mái tóc hung dày như m t cái b m, và l n c hàng lông mày dày. ðôi m t vàng n sau c p kính kim lo i có vành. Ông có v phong nhã, dù bư c ñi hơi kh p khi ng. Th tư ng th y toát lên t ông ta s m nh m , s c s o, và hi u t i sao C ng ñ ng Phù thu ch n Scrimgeour ch không ph i Fudge, trong tình c nh này. “Ông kho không?” Th tư ng h i l ch s , chìa tay ra. Scrimgeour b t tay nhanh chóng, ñ o m t quanh căn phòng, rút ñũa phép t túi ra. “Fudge ñã k cho ông m i chuy n?” Scrimgeour nói, ti n v phía c a ra vào, chĩa ñũa phép vào khoá. Th tư ng nghe th y ti ng khoá. “Ơ… ñúng!” Th tư ng nói. “Và n u ông không phi n, tôi mu n cánh c a không b khoá.” “Tôi không thích b c t ngang.” Scrimgeour nói nhanh. “Hay b nhìn lén.” Ông chĩa ñũa phép lên c a s . Nh ng t m rèm t ñ ng nh y ra che. “Tôi là m t ngư i b n r n. V y hãy ñi vào th ng v n ñ . Trư c h t, chúng ta nói v s an toàn c a ông.” Th tư ng ñ ng th ng ngư i lên. “Tôi hoàn toàn h nh phúc v i s an toàn mà tôi ñang có, c m ơn ông r t…” “ , chúng tôi thì không.” Scrimgeour chen vào. “S ch ng hay ho gì cho dân Muggle n u th tư ng c a h b m l i nguy n ð c ðoán. Ngư i thư kí m i văn phòng ngoài…” “Tôi s không ñu i Kingsley Shacklebolt, n u ñó là th các ông mu n nói!” Th tư ng căng th ng. “Anh ta có năng l c, làm vi c hi u qu g p ñôi ngư i thư ng…” “ðơn gi n, ñó là vì anh ta là m t phù thu .” Scrimgeour nói, không h m m cư i. “M t Th n Sáng x n, ñư c s p ñ t vào ñây ñ b o v ông.” “Này, khoan ñã!” Th tư ng quát. “Các ông không th s p x p ngư i vào văn phòng c a tôi. Tôi m i là ngư i quy t ñ nh ai làm vi c cho tôi!” “Tôi l i nghĩ ông r t hài lòng v i Shacklebolt?” Scrimgeour l nh lùng. “Tôi r t… không, tôi ñã…” “V y s không có v n ñ gì ch ?” Scrimgeour nói. “Tôi… ơ… mi n là Shacklebolt v n làm vi c… ơ… hi u qu …” Th tư ng nói dè d t. Nhưng có v Scrimgeour không nghe ông.
 8. “Còn, gi , v Herbert Chorley, b trư ng dư i quy n ông.” Ông ta ti p t c. “Ngư i ñã thành trò h c a công chúng, b ng cách th hi n như m t con v t ng ng n.” “Ông ta thì sao?” Th tư ng h i. “Ông ta rõ ràng ñã b m m t l i nguy n ð c ðoán, m c ñ nh . Nó làm óc ông ta l n th n. Tuy nhiên, ông ta v n có th nguy hi m.” “Ông ta ch ñang ba hoa.” Th tư ng y u t. “Có l là do u ng quá m c… ch c là ông ta ch c n ngh ngơi m t chút…” “R t nhi u bác sĩ B nh vi n ñang ki m tra ông ta. Cho ñ n bây gi , ông ta ñã c bóp c ba trong s h . T t nh t là ông ta không nên trong c ng ñ ng Muggle m t th i gian.” “Tôi… Ông ta s tr l i bình thư ng ch ?” Th tư ng ñ y h i h p. Scrimgeour ñơn thu n ch nhún vai, ti n v phía lò sư i. “ðó là t t c nh ng gì tôi ph i nói. Tôi s c p nh t thông tin cho ông thư ng xuyên, Th tư ng. Ho c, n u tôi quá b n r n, Fudge s ñ n thay tôi. Ông ta ñ ng ý l i B v i tư cách ngư i c v n.” Fudge c g ng cư i, nhưng trông như b ñau răng v y. Scrimgeour cho tay vào túi, l c tìm th b t th n kì chuy n ng n l a sang màu xanh. Th tư ng nhìn hai phù thu ñ y th t v ng. Câu nói ñã trên ñ u lư i ông c bu i t i nay b t ra. “Thư ng ð ơi… Nhưng các ông là phù thu ! Các ông bi t làm phép! Các ông có th gi i quy t m i chuy n d dàng!” Scrimgeour ch m ch p xoay ngư i, trao ñ i m t cái nhìn hoài nghi v i Fudge. L n này, Fudge m m cư i th t s . “V n ñ là, cái ác cũng bi t phép thu t.” Hai phù thu l n lư t bư c vào ng n l a và bi n m t. Chương 2 Ngõ c t Th ti n Cách ñó hàng d m, nh ng cơn gió sau khi ñã ñ p vào cánh c a s phòng Th tư ng ñã tràn ùa trên m t con sông v i hai b sông b n th u n m gi a nh ng làn cây và c nh ng ñ ng rác. Bóng ñen tràn ng p khung c nh, và m t chi c c i xay gió quay ñiên cu ng, m o như ñang c báo hi u ñi m ch ng lành. Không gian yên ng và không có d u hi u c a s s ng nào ngoài ti ng róc rách c a dòng nư c ñen ñang ch y và m t con cáo ch còn da b c xương ñang loay hoay dư i cái rãnh nư c ñánh hơi, hy v ng tìm ñư c m t con cá hay th gì ăn ñư c trong nh ng c m c m c cao. Nhưng ñ t nhiên, sau m t ti ng n b t thình lình, m t th gì ñó nh bé, ñ i mũ trùm kín ñ u xu t hi n trong làn sương m ng trên b c a dòng sông. Con cáo cũng ñ ng yên l i, m t dò xét lên m i v t xung quanh cái th kỳ l m i xu t hi n. K l m t ñó cũng có v ch u ñ ng thái ñ dò xét y m t lát, và rôi b ng sáng lên, ngư i này b t ñ u ch y, áo choàng lê trên ñám c . B ng m t ti ng n th hai to hơn, m t k trùm ñ u khác xu t hi n. "Ch ñã!" Con cáo gi ñang bò sát du i m t ñ t l i b m t ti ng rên r khàn khàn làm gi t mình. Nó li u nh y qua ch ñang tr n ñ n ch cái rãnh nư c. M t tia ch p màu xanh b n ra, con cáo ré lên, r i ngã xu ng ñ t, ch t. K l m t th hai tr ra h t xác con cáo lên. "Ch là m t con cáo," m t gi ng ph n thô l phát ra dư i mũ trùm ñ u. "Th mà ta c nghĩ là m t Th n Sáng cơ ñ y — Cissy, ch ch !"
 9. Nhưng ngư i ñàn bà kia, k v a quay l i nhìn ánh ch p, l i ñã k p ch y vút v phía cái l ch nơi con cáo v a té xu ng. "Cissy — Narcissa — nghe ch —" Ngư i ñàn bà th hai năm l y tay bà ta, nhưng b gi ng ra. "Bella, tr l i!" "Mày ph i nghe ch !" "Em ñã nghe r i. Em có quy t ñ nh c a em. ð em yên!" Ngư i ñàn bà tên Narcissa ch y ñ n phía trên cái rãnh nư c, nơi m t hàng rào cũ k ñã tách nhánh sông kh i con ñư ng nh r i ñá cu i. Ngư i ñàn bà kia, Bella, l p t c theo sau. Hai ngư i cùng ñ ng trư c hàng rào ch n con ñư ng ñ y nhà xiêu v o ñ nát x p thành dãy, c a s m ñ c và ch ng nhìn th y gì nơi bóng t i. "Gã s ng ñây à?" Bella h i v i gi ng khinh b . "ðây ư? Gi a cái ñ ng phân Muggle này? Chúng ta h n ph i là nh ng k ñ u tiên thu c hàng ngũ này ñ t chân lên — " Nhưng Narcissa không nghe; bà ta ñã lách nhanh qua ñư c cái hàng rào cũ nát và ñang v i vã ch y ngang con ñư ng. "Cissy, ch ñã!" Bella ch y theo, áo choàng h t tung lên phía sau, và nhìn Narcissa lao t i m t cái ngõ gi a nh ng ngôi nhà vào m t con ñư ng th hai, g n như gi ng h t. M t s ñèn ñư ng dã v , hai ngư i ñàn bà ch y gi a nh ng kho ng sáng t i m p m . Ngư i theo sau ñã b t k p k ch y trư c khi h qu o vào ngõ r khác, l n này thì thành công b i bà ta ñã gi ch t tay k ch y ñi và kéo l i ñ hai ngư i nhìn th ng vào m t nhau. "Cissy, mày không ñư c làm th , mày không ñư c tin h n — " "Nhưng Chúa t H c ám tin, ph i không?" "Chúa t H c ám thì... tao tin là... ñã nh m," Bella h n h n, và m t c a bà ta ánh ra m t th ánh sáng y u t t cái mũ v i trùm ñ u khi nhìn quanh ñ xem r ng có ch c h ch có hai ngư i ch n này hay không. "Trong b t c trư ng h p nào, chúng ta ñã ñư c giao nhi m v không ñư c nói k ho ch cho b t c ai. ðó là ph n b i Chúa t H c ám — " "ð em ñi, Bella!" Narcissa c n nh n, ngư i ñàn bà giơ ñũa phép rút ra phía dư i t m áo choàng, chĩa nó vào m t ngư i ch . Bella ch cư i kh y. "Cissy, ch c a mày ư? Mày s không — " "Ch ng có gì em không dám làm n a!" Narcissa h n h n, kèm m t ti ng th h t trong gi ng nói, và khi ngư i ñàn bà vung cây ñũa phép như vung con dao, ánh ch p t cây ñũa phép loé lên. Bella th tay em mình ra - gi ñã nóng b ng lên r i. "Narcissa!" Nhưng Narcissa ñã ch y trư c r i. Gi ng tay ch ra, bà ta l i ch y mi t, luôn gi m t kho ng cách v i Bella, h l c vào mê l c a nh ng dãy nhà g ch. Cu i cùng, Narcissa ch y ñư c ñ n ñư ng Spinner's End, nơi nh ng ng khói c i xay cao vút trong như d u hi u c nh cáo c a m t ngón tay kh ng l . Ti ng bư c chân vang v ng l p c p trên kh p con ngõ nh , ñ n khi bà ch y ñ n cái nhà cu i cùng c a con ngõ, nơi m t th ánh sáng ch p ch n phát ra phía sau b c màn che t ng dư i. Bà gõ c a trư c Bella, mi ng l m b m ch i r a vì b ñu i k p. C hai ñ u ñ ng ch , th h n h n khe kh ; h ñ u ph i ng i mùi c a con sông b n th u mà làn gió ñêm ñưa l i. Sau vài tích t c, h nghe th y ti ng chân ñi l i trong nhà và r i cánh c a m hé ra m t cái két. M t cái li c xéo c a m t ngư i ñàn ông qua h , m t ngư i v i b tóc dài th t dài, ñen xoã thành t ng nhánh che cái m t vàng ng và ñôi m t màu ñen. Narcissa l t chi c mũ trùm ra. Làn da tr ng nh t ñ n n i trông như sáng lên trong bóng t i và mái tóc dài vàng óng xoã xu ng làm cho bà ta trông càng gi ng ngư i ch t ñu i. "Narcissa!" Ngư i ñàn ông nói, m c a to chút n a, ánh sáng chi u rõ bà và ngư i
 10. ch . "Th t là m t b t ng thú v !" "Severus," bà nói kh b ng m t gi ng l nh lùng. "Chúng ta có th nói chuy n không? Có vi c g p." "T t nhiên. " Ông lùi l i ñ ngư i ñàn bà ñi qua ông vào căn nhà. Ngư i ch v n-còn-trùm-ñ u thì c th vào ch ng c n m i m c gì c . "Snape," bà nói c c l c khi ñi qua ông. "Bellatrix," ông tr l i, mi ng c a ông vênh lênh ñi u cư i khinh khi lúc ông khép c a ñánh s p. H ñi th ng ñ n m t phòng khách nh bé lót g , nơi có c m giác c a bóng t i l nh l o. Xung quanh tư ng ñ u có sách ñ t kín trư c, h u h t ñ u ñư c b c b ng da thu c màu nâu ho c ñen; trong phòng còn có m t cái gh bành ñã s n, m t cái gh t a cũ k , m t cái bàn lung lay, t t c dư i ánh sáng l m c a cây ñèn c y treo trên tr n. Nơi ñây có v như b b bê khá lâu r i, vì th c tình cũng ch ng ai thư ng xuyên l m. Snape ra d u m i Narcissa ng i xu ng gh bành. Bà ta qu ng cái áo choàng sang m t bên, ng i xu ng, nhìn ch m ch m vào bàn tay tr ng run l p c p ñang co vào v t áo. Bellatrix t t kéo mũ xu ng. Trong bóng t i, trông bà ta cũng ñ p như ngư i em mình, v i m t ñôi m t sùm s p và m t cái quai hàm khá là v ng ch c, bà không thèm ñ ý ánh m t c a Snape khi ñi ñ n ñ ng sau Narcissa. "V y, tôi có th giúp gì cô?" Snape h i, và ng i xu ng cái gh t a ñ i di n hai ch em. "Chúng ta... ch có chúng ta ñây thôi, h ?" Narcissa h i kh . "Ph i, t t nhiên r i. À, ðuôi Trùn ñây, nhưng chúng ta không thèm tính b n côn trùng nhãi nhép, ñúng không?" ng tr cây ñũa phép vào b c tư ng ch t ñ y sách và v i m t ti ng n ñoàng, m t cái c a bí m t m toang ra, làm hi n lên m t c u thang h p, trên ñó m t k nh bé ñang ñ ng ch t l ng. "Ngươi bi t r i ñ y, ðuôi Trùn, nhà ta có khách," Snape nói m t cách lư i nhác. K gù lưng kia rón rén ñi nh ng bư c cu i c a b c thang ñ xu ng căn phòng. H n có m t ñôi m t nh , ng ng nh ng nư c, m t cái mũi nh n, và có trên môi m t n cư i gư ng g o. Tay trái xoa xoa vào tay ph i, ngư i ta có th nhìn th y ñư c th m c dù h n ñang mang m t chi c găng tay b c. "Narcissa!" h n nói b ng cái gi ng chút chít nghe như chu t kêu. "Và Bellatrix n a! Quy n rũ làm sao — " "ðuôi Trùn s ph c v nư c u ng, n u các cô yêu c u," Snape nói. "Và sau ñó s ph i l p t c tr v phòng ng c a h n." ðuôi Trùn co rúm l i như th Snape v a ném cái gì vào m t h n. "Tôi không ph i là th ng h u c a ông!" H n giãy n y kêu lên the thé, nhưng v n tránh ánh m t c a Snape. "V y ư? V y ta tư ng Chúa t H c ám sai ngươi ñ n ñây ñ giúp vi c cho ta." "ð giúp vi c, ñúng — nhưng không ph i ñ pha nư c và — lau nhà cho ông!" "Ta không nghĩ, ðuôi Trùn à, là ngươi ñư c phái ñ n ñây ñ làm vi c gì nguy hi m hơn th ," Snape ñư ng m t. "ði u này có th tho thu n m t cách d dàng: Ta s thưa l i v i Chúa t H c ám r ng — " "Tôi s t nói v i Ngài n u tôi mu n!" "T t nhiên là ngươi có th ," Snape nh o báng. "Nhưng bây gi , thì ph c v nư c ra ñây ngay. Mang rư u gia tinh làm cũng ñư c." ðuôi Trùn ch n ch m t lát, trông như th là h n s b t tuân, nhưng sau ñó ñành mi n cư ng quay ñi và ñi vào m t b c tu ng ñư c ngu trang khác. H nghe th y ti ng c c chén lách cách. Sau vài giây h n tr l i, kh n mang theo m t cái chai ñ y b i b m và ba cái c c ñ t trên m t chi c khay. H n ñ t cái khay xu ng cái bàn
 11. lung lay và l n ñi tránh s hi n di n c a m i ngư i, ño n ñóng cái c a ngu trang b ng giá sách ñánh r m. Snape rót lo i rư u ñ như máu vào ba c c và m i hai ch em. Narcissa kh c m ơn, trong khi ñó Bellatrix ch ng nói ch ng r ng, nhưng v n ti p t c nhìn ch m ch p vào Snape. Nhưng Snape v n ch ng b ñi u ñó làm b i r i, ngư c l i ông ta còn ra v r t tho i mái vui v . "U ng vì Chúa t H c ám," ông nói, giơ c c rư u và làm c n. Hai ch em làm y chang th . Snape rót ñ y l i các c c. Khi Narcissa n c ñ n c c th hai bà gi n gi : "Severus, tôi r t ti c ph i ñ n ñây trong hoàn c nh này, nhưng tôi ph i g p anh. Tôi nghĩ anh là ngư i duy nh t có th giúp — " Snape giơ tay lên ñ d ng l i c a bà, r i ch ñũa th n vào cái c a thang gác. Cái c a phát n ñoàng cùng m t m t ti ng thét l n, sau ñó là ti ng ðuôi Trùn ch y l c th c kh i c u thang. "Xin l i," Snape nói. "Cái lo i này nó c thích nghe lén c u thang, tôi ch ng bi t nó g t hái ñư c cái gì cơ ch ... Cô ñang ñ n ñâu v y, Narcissa?" Bà ta hít th t sâu, rùng mình, và b t ñ u l i. "Severus, tôi bi t tôi không nên có m t ñây, tôi ñã ñư c b o là không ñư c k chuy n này cho ai, nhưng —" "Th thì hãy câm mi ng l i!" Bellatrix c n nh n. "ð c bi t là v i cái lo i ñ ng b n th i nay." "ð ng b n th i nay?" Snape nh o báng. "Và tôi ph i hi u câu ñó c a cô th nào ñây?" "Là ta không tin ngươi, Snape, ngươi bi t ñi u ñó quá rõ mà!" Narcissa b t ra m t ti ng như n c n và l y tay che m t. Snape b kính xu ng bàn và ng i l i, tay ñ lên thành gh , cư i vào cái m t ñang nhìn tr ng tr ng c a Bellatrix. "Narcissa, tôi nghĩ cô nên l ng nghe nh ng gì Bellatrix ñang ñ nh x ra; vi c ñó giúp chúng ta kh i ph i ch u s gián ño n chán ng t này. Nào, ti p t c ñi, Bellatrix," Snape nói. "T i sao cô không tin tôi v y?" "Có hàng trăm lý do!" Bà ta quát to, vòng t sau gh bành ra ñ ném cái kính xu ng m t bàn. "Nên b t ñ u t ñâu bây gi ! Ngươi ñâu khi Chúa t H c ám ra ñi? Sao ngươi không tìm ki m Ngài khi Ngài bi n m t? Ngươi ñã làm gì ng n y năm khi núp bóng lão Dumbledore? Sao ngươi l i ngăn không cho Chúa t H c ám l y Hòn ðá Phù thu ? Sao ngươi không nh p phe ngay l p t c khi Ngài tr l i? Ngươi ñâu m y tu n trư c cái ngày b n ta ph i chi n ñ u ñ l y L i tiên tri cho Chúa t H c ám? Và, Snape, t i sao th ng nhãi Harry Potter v n còn s ng, khi ngươi ban cho nó cái ân hu su t năm năm qua?" Bà ta ng ng l i, tr ng ng c ñ p c c nhanh, má ng ñ h t c . Sau bà, Narcissa ng i b t ñ ng, m t v n vùi vào tay. Snape cư i. "Trư c khi tôi tr l i - có ch , Bellatrix, tôi s tr l i ngay! Cô có th chuy n l i câu tr l i c a tôi cho t t c nh ng k khác - b n v n xì x m sau lưng tôi, và ñi tâu hót v i Chúa t H c ám! Nhưng trư c ñó, tôi ñã nói r i, ñ tôi h i cô m t câu ñã. Cô th t s nghĩ là Ngài ñã không ch t v n gì tôi nh ng v n ñ ñó ư? Và cô cho r ng, tôi ñã không th ñưa ra câu tr l i thuy t ph c mà v n còn có th ng i ñây nói chuy n ñư c v i cô h ?" Bà ta do d . "Ta bi t là Ngài tin ngươi, nhưng… " "Cô nghĩ là Ngài nh m sao? Hay là tôi ñã b p Ngài? Nói d i Chúa t H c ám, pháp sư vĩ ñ i nh t, ngư i có pháp thu t hoàn mĩ nh t mà c th gi i bi t ñư c cho ñ n nay?"
 12. Bellatrix im l ng, nhưng l n ñ u tiên ñã trông có v hơi chưng h ng. Snape không nh n m nh vào ñi m ñó. Ông nâng c c, nh p m t h p, r i ti p, "Cô h i là tôi ñâu khi Chúa t H c ám ra ñi. Tôi ñã chính nơi mà Ngài ra l nh, là H c vi n Ma thu t và Pháp thu t Hogwarts, vì Ngài mu n tôi thám thính lão Albus Dumbledore. Cô bi t ñ y, tôi cho là, tôi là ngư i ñ m nhi m t t nh t v trí ñó ch ?" Bà ta kh g t ñ u ñ n n i khó mà nh n th y và ñ nh m mi ng, nhưng Snape ñã ngăn l i. "Cô còn h i t i sao tôi không c g ng tìm Ngài khi Ngài bi n m t. Cũng gi ng như lý do c a Avery, Yaxley, và c a gia ñình Carrows, Greyback, Lucius" - ông ta hơi quay ñ u v phía Narcissa — "và r t nhi u k khác ñã không tìm Ngài. Tôi nghĩ Ngài ñã ñi mãi mãi. Tôi không thích ñi u ñó chút nào, tôi ñã nh m, và như v y,… N u ngài không tha th cho chúng ta - nh ng k ñã m t h t nhu khí lúc b y gi , Ngài có l s còn r t ít ngư i trung thành ñi theo." "Ngài còn ta!" Bellatrix m nh m . "Ta, ngư i ñã m t bao năm vì Ngài Azkaban!" "Ph i, ñáng khâm ph c thi t tình," Snape nói gi ng bu n t . "Có ñi u cô ch ng ích gì khi trong ng c c , nhưng rõ ràng c ch thì ñáng khâm ph c ñ y — " "C ch !" Bà ta hét lên; trông bà ta lúc gi n như m t k ñiên. "Khi ta ph i ch u ñ ng lũ Giám ng c, ngươi còn ñang Hogwarts, ñang ñóng vai con thú cưng c a lão Dumbledore!" "Không h n th ," Snape bình tĩnh. "Lão ñã không cho tôi d y môn Phòng ch ng Ngh thu t H c ám, cô bi t ñ y. Có v như cái này, à, làm cho tôi tr l i,… hư ng tôi ñ n con ñư ng cũ." "Ra ñó là cách ngươi hy sinh cho Chúa t H c ám, không ñư c d y cái môn h c ưa thích ư?" Bà ta cư i nh o. "Sao ngươi lúc nào cũng ru rú ñ y h , Snape? V n còn ph i thăm dò lão Dumbledore cho m t ngư i Ch nhân mà ngươi tin là ñã ch t à?" "Th t khó khăn," Snape nói, "M c dù Chúa t H c ám hài lòng vì tôi chưa t ng sao lãng nhi m v cao c : tôi có thông tin c a mư i sáu năm cùng lão Dumbledore ñ mang ñ n cho Ngài b t c khi nào ngài tr l i, m t quà t ng tái ng có ích hơn là vi c c than vãn kêu ca v s khó ch u Azkaban… " "Nhưng ngươi ñã ñó —" "Ph i, Bellatrix, tôi ñó," Snape nói, c ý ñ l ra s m t kiên nh n c a mình l n ñ u tiên. "Tôi ñã có m t công vi c ngon lành ñ n n i mà tôi còn tránh ñư c c m t su t ng c Azkaban. Nơi ñó ñ y lũ T th n th c t , cô bi t ñ y. S b o v c a Dumbledore ñã giúp tôi kh i b t ng vào tù; ñi u này th t vô cùng ti n l i và tôi nên t n d ng. Tôi nh c l i: Chúa t H c ám không ý ki n gì v vi c tôi l i, vì th tôi không nghĩ là cô nên kêu ca ñâu." "Và tôi nghĩ ti p theo cô mu n bi t," Ông nh n m nh b ng m t gi ng to hơn, vì Bellatrix ñã tìm ñ m i cách ng t l i ông ta, "T i sao tôi l i ñ ng nhìn v Chúa t H c ám và Hòn ñá Phù thu . Cũng d tr l i thôi. Ngài không bi t là ngài có nên tin tôi n a hay không. Ngài ñã t ng nghĩ, như ch , là tôi ñã l t m t t m t T th n Th c t thành m t th ng h c a lão Dumbledore. Ngài lúc ñó vô cùng ñáng thương và y u t, ph i dùng chung m t thân xác v i m t tay phù thu h ng ba. Ngài không dám ti t l danh tính c a mình v i m t k ñ ng minh mà k ñ ng minh ñó có th n p Ngài cho lão Dumbledore và B Pháp thu t. Tôi th t s ti c vi c Ngài ñã không tin tôi. Ngài có th có ñư c s c m nh kỳ di u ñó s m hơn 3 năm. Và khi ñi u ñó ñã x y ra, tôi ch th y m t th ng cha Quirrell tham lam và không x ng ñáng ñang tìm ñ cách l y viên ñá ñi và, tôi th a nh n, là tôi ph i c h t s c ch n h n l i." Mi ng c a Bellatrix méo x ch trèo tr o như bà ta b bu c ph i nhai thu c ñ ng. "Nhưng ngươi cũng không tr v khi Ngài tr l i, ngươi không bay tr v v i Ngài khi ngươi th y cái D u hi u ñen bùng cháy mà — " "ðúng. Tôi tr v mu n hai ti ng. Tôi tr v theo l nh c a Dumbledore." "C a Dumbledore — ?" Bà ta b t ñ u, gi ng l c ñi vì kinh ng c.
 13. "Nghĩ ñi!" Snape nói, l i m t kiên nh n. "Nghĩ ñi! Ch c n ch hai ti ng, ch hai ti ng thôi, tôi ch c r ng tôi v n có th l i Hogwarts v i tư cách m t ñi p viên! B ng cách ñ cho lão Dumbledore th y r ng tôi ph i tr v v i Chúa t H c ám vì tôi bu c ph i làm th , tôi ñã có th mang thông tin c a lão Dumbledore và H i phư ng Hoàng c a lão t ñó! Cân nh c ñi, Bellatrix: D u hi u ñen ngày càng tr nên m nh m hơn trong vòng m y tháng tr l i. Tôi bi t là Ngài s tr v , t t c T th n Th c t ñ u bi t ñi u ñó! Tôi ñã có ñ th i gian suy nghĩ v vi c mình mu n làm gì, ñ ñ lên k ho ch cho bư c ti p theo, ñ chu n g n gi ng Karkaroff, ph i không?" "S không hài lòng c a Chúa t H c ám ñ i v i s ch m tr c a tôi ñã bi n m t hoàn toàn, tôi cam ñoan ñ y, khi tôi v n còn trung thành, ngay c khi lão Dumbledore nghĩ r ng th ng tôi là ngư i c a lão. Ph i ñ y, Chúa t H c ám nghĩ tôi ñã lìa xa Ngài mãi mãi, nhưng Ngài ñã nh m." "Nhưng ngươi ñã làm ñư c cái tích s gì?" Bellatrix rít lên. "Chúng ta ñã có ñư c thông tin gì hay t ngươi ch ?" "Thông tin ñó ñã ñư c tâu tr c ti p v i Chúa t H c ám," Snape nói. "N u Ngài quy t ñ nh không chia s thông tin y v i cô — " "Ngài nói v i ta m i th !" Bellatrix nói, t c gi n b ng b ng. "Ngài nói r ng ta là k kiên gan nh t, k trung thành nh t — " "V y sao?" Snape nói, gi ng l c h n ñi ñ l s hoài nghi. "Ngài v n còn tin, sau cú th t b i B Pháp thu t à?" "Không ph i l i c a ta!" Bellatrix x ra. "Chúa t H c ám ñã, trong quá kh , tin vào ta v i tình c m cao quý nh t — n u lão Lucius không — " "Ch không ñ nh — ch không ñ nh ñ l i cho ch ng em ñ y ch ?", Narcissa nói b ng gi ng nh và ch t ngư i, nhìn th ng vào ngư i ch . "Ch ng có có lý do nào ñ trách nhi m y h t," Snape nói trôi ch y. "Chuy n ñó ñã qua r i." "Nhưng không ph i vì ngươi!" Bellatrix cáu ti t. "Không, ngươi m t l n n a v ng m t khi t t c chúng ta ph i ch u nguy hi m, ñúng không, Snape?" "Tôi ñư c l nh ph i gi bí m t," Snape nói. "Có th cô không ñ ng ý v i cách làm c a Chúa t H c ám, có th cô nghĩ là lão Dumbledore không quan tâm t i vi c tôi có gia nh p T th n Th c t ñ ch ng l i H i Phư ng hoàng hay không? Và — xin l i nhé — cô nói là nguy hi m… có ph i cô nói ñ n vi c cô ñ i m t v i sáu ñ a con nít, ñúng không?" "Chúng nó h p s c l i v i nhau, mà ngươi bi t ñ y, v i m t n a H i Phương Hoàng h u thu n!" Bellatrix càu nhàu. "Và, nhân nói ñ n H i Phư ng Hoàng, ngươi v n còn kêu ca phàn nàn r ng ngươi không th ch ra ñư c cho chúng ta T ng hành dinh c a nó n m ñâu, ph i không?" "Tôi không ph i là K -gi -bí-m t; tôi không th nói ra ñư c. Cô bi t bùa mê tác d ng th nào r i, tôi nghĩ th ? Chúa t H c ám hài lòng v các thông tin tôi ch cho Ngài v H i. Nó ñã mang ñ n, mà có th cô ñoán ñư c r i, cái v b t cóc và ám sát Emmeline Vance, và dĩ nhiên là giúp cho vi c tr kh tay Sirius Black, vì tôi gi b n quy n v k t li u h n." Snape l i nâng c c chúc m ng v phía bà. V m t bà ta cũng không d u ñi. "Ngươi còn chưa tr l i ta câu cu i, Snape. Harry Potter. Ngươi có th k t li u th ng nhóc b t c lúc nào trong vòng 5 năm tr l i ñây. Nhưng ngươi ñã không làm. T i sao?" "Cô ñã bàn v i Chúa t H c ám v n ñ này chưa?" Snape h i l i. "Ngài . . lúc khác, chúng ta ... ta ñang h i ngươi ñ y, Snape!" "N u tôi mà gi t Harry Potter, Chúa t H c ám s không th dùng máu nó ñ h i sinh, làm cho Ngài tr thành b t b i — " "Hoá ra ngươi th y trư c ñư c c công d ng c a th ng nhãi h !" bà ta rít lên. "Tôi không cho là v y; tôi không có ý ki n gì v k ho ch c a Ngài; tôi ñã thú nh n
 14. v i Ngài là tôi nghĩ Chuá t H c ám ñã ch t. Tôi ch ñơn thu n c g ng t lí gi i t i sao Ngài không th y ti c khi th y th ng nhãi Potter v n còn s ng, ít nh t là m t năm trư c… " "Nhưng t i sao mgươi v n ñ cho nó s ng?" "Cô v n chưa hi u ra ư? ðó ch là do s che ch ch m ch p c a lão Dumbledore như lão ñã b o kê giúp tôi kh i ph i ng i trong Azkaban! Có ph i cô không công nh n là vi c k t li u ñ i th ng h c trò cưng c a lão s khi n lão quay l i ñ i ñ u v i tôi không? Nhưng s vi c còn nghiêm tr ng hơn th . Tôi ph i nh c l i là khi Potter vào Hogwarts l n ñ u tiên thì ñã có nhi u chuy n bàn tán quanh nó, tin ñ n r ng nó là m t phù thu H c ám vĩ ñ i, ñó là vi c gi i thích t i sao nó v n s ng sót sau v t n công c a Chúa t H c ám. Tôi cũng tò mò, tôi th a nh n, và ñã không b ng m i giá gi t Potter vào ñúng cái lúc nó ñ t chân lên cái trư ng ñó." "T t nhiên, có m t ñi u th t rõ ràng, tôi ñã nhanh chóng nh n ra th ng nhãi ch ng có tài cán ñ c bi t gì h t. Nó ch chi n ñ u khi b d n ñ n chân tư ng v i m t s s may m n ñơn thu n và b n b n bè còn có v tài năng hơn. Th ng nhãi xoàng ñ n c c ñ , mà l i còn làm ra v kiêu căng và t ñ c gi ng h t như cha nó. Tôi ñã c h t s c mình ñ t ng c nó ra kh i Hogwarts, nơi mà tôi tin r ng h u như không ph i là ñ t c a nó, nhưng n u gi t nó, ho c ñ nó ch t trư c m t tôi? Tôi có là th ng ng c m i làm vi c nguy hi m ñó trư c m t lão Dumbledore." "Và qua nh ng ñi u này b n ta s b thuy t ph c r ng Dumbledore ch ng h nghi ng ngươi chăng?" Bellatrix h i. "Lão ch ng bi t gì v lòng trung thành th t s , lão v n tin tư ng hoàn toàn vào ngươi?" "Tôi vào vai r t ñ t," Snape nói. "Và cô hãy nhìn vào ñi m y u nh t c a lão Dumbledore: lão luôn tin tư ng ñi u t t ñ p nh t c a m i con ngư i. Tôi ñã chơi m t bài ăn năn h i c i khi tôi gia nh p ñ i ngũ c a lão, ñ i m i t m t T th n Th c t , và lão ñã dang r ng ñôi tay ñ ñón - nên, như tôi ñã nói, lão không bao gi cho phép tôi ñ n g n Ngh thu t H c ám ch ng nào lão còn làm ñư c. Dumbledore là m t pháp sư vĩ ñ i — ñúng v y, m t pháp sư vĩ ñ i," (Bellatrix rít lên m t ti ng cay ñ c) "Chúa t H c ám cũng bi t v y. Tôi r t vui m ng mà nói r ng, tuy v y lão ñang già ñi. Cu c chi n tay ñôi v i Chúa t H c ám ñã làm lão s c l m. Lão b dính nhi u v t thương nghiêm tr ng vì ph n x c a lão ch m ñi nhi u so v i h i xưa. Nhưng nhi u năm qua, lão v n chưa bao gi ng ng tin tư ng Severus Snape, và ñi u ñó làm cho tôi có giá tr l n trong m t Chúa t H c ám." Bellatrix trông v n còn khó ch u, vì bà ta chưa bi t làm th nào nào ñ v n Snape ti p. L i d ng cơ h i Bellatrix ñang im hơi l ng ti ng, Snape quay ra ngư i em. "Bây gi … Narcissa, cô ñ n ñây ñ yêu c u giúp ñ ?" Narcissa nhìn lên ông ta, khuôn m t ñ y v tuy t v ng. "Ph i, Severus. Tôi — tôi nghĩ anh là ngư i duy nh t có th giúp tôi, tôi không còn ai ñ trông mong n a. Lucius ñang trong ng c và… " Bà nh m nghi n m t l i và hai gi t nư c m t trào ra. "Chúa t H c ám c m tôi nói ra ñi u ñó," Narcissa ti p t c, m t v n nh m nghi n. "Ngài không mu n ai bi t k ho ch này h t. Nó… vô cùng bí m t. Nhưng — " "N u Ngài không cho phép, cô không nên k ," Snape nói luôn. "M t t c a Chúa t H c ám là c m t m nh l nh." Narcissa há h c mi ng như th ông ta t t m t gáo nư c l nh vào bà. Bellatrix l n ñ u tiên trông có v hài lòng t khi bà ta ñ t chân vào cái nhà này. "Th là xong!" Bà ta nói ñ a em v i v chi n th ng. "Ngay c Snape cũng nói th : mày ñư c b o là không nói thì c vi c câm mi ng!" Nhưng Snape ñã ñ ng d y và ñi ñ n c nh chi c c a s , nhìn k qua b c mành ñ n con ñư ng v ng l ng, sau ñó l i ñóng s p l i. Ông ta ñi vòng ñ n ch Narcissa, cau mày. "Ng u nhiên là tôi cũng ñư c bi t k ho ch này," ông ta nói r t kh . "Tôi là m t
 15. ngư i trong s r t ít ngư i ñư c Chúa t H c ám truy n cho. Tuy th , dù tôi ñã bi t bí m t, Narcissa, cô có th s tr thành k ph n b i Chúa th H c ám ñ y." "Tôi nghĩ anh h n ph i bi t r i!" Narcissa nói, th d dàng hơn. "Ngài r t tin anh mà, Severus. ..." "Ngươi bi t k ho ch ñó r i?" Bellatrix nói, bi u hi n r t nhanh c a s ñ c th ng b ñ i ngay thành cái nhìn hoài nghi. "Ngươi bi t?" "T t nhiên," Snape nói. "Nhưng cô c n tôi giúp gì, Nar-cissa? N u cô ñang tư ng tư ng c nh tôi có th thuy t ph c ñư c Chúa t H c ám ñ i ý, tôi r t ti c là ch ng có hy v ng gì ñâu, ch ng có gì." "Severus," bà g i kh , nư c m t ch y trên gò má nh t nh t. "Con trai tôi… con trai duy nh t cu tôi… " "Draco nên t hào," Bellatrix nói. "Chúa t H c ám ñang ban cho nó m t vinh d l n. Và ta s nói ñi u này vì Draco: nó không h lùi bư c trư c nhi m v cao c , nó còn có v vui m ng khi có ñư c m t cơ h i ñ kh ng ñ nh mình, và kích ñ ng trư c cái vi n c nh — " Narcissa b t ñ u khóc n c n , luôn nhìn Snape v i v c u kh n. "ðó là b i vì nó ch m i 16 và không có ý ni m gì v nh ng l i nói d i ñã ñư c s p ñ t s n c ! T i sao, Severus? T i sao l i là con trai tôi? Th t quá nguy hi m! ðó là s tr thù cho l i l m c a Lucius, tôi bi t mà!" Snape không nói gì. Ông không nhìn và nh ng gi t nư c m t n a vì ñó là vi c khi m nhã, nhưng ông ta không th gi b không nghe th y gì. "ðó là lý do t i sao Ngài ch n Draco, ph i không?" Bà ta rên r . "ð tr ng ph t Lucius?" "N u Draco thành công," Snape nói, v n nhìn tránh bà ta, "nó s ñư c vinh danh hơn t t c nh ng k khác." "Nhưng nó s không thành công!" Narcissa n c n . "Nó làm th nào ñư c, khi mà ngay c b n thân Chúa t H c ám — ?" Bellatrix há h c mi ng; Narcissa hình như hoá ñiên m t r i. "Tôi ch có ý là… là chưa ai thành công h t… Severus… làm ơn… Anh, anh luôn là, th y giáo Draco thích nh t… Anh là b n cũ c a Lucius… Tôi van anh… Anh là tâm phúc c a Chúa t H c ám, c v n mà Ngài tin tư ng nh t… Anh s nói v i Ngài ch , thuy t ph c Ngài — ?" "Chúa t H c ám s không b thuy t ph c, và tôi cũng không ñ ngu ng c ñ làm vi c ñó," Snape th ng th ng. "Tôi không th gi b là Chúa t H c ám không t c gi n v i Lucius. Lucius ph i b tr ng ph t. Ông ta ñã ñ b b t, cùng v i nhi u k khác, và còn th t b i trong vi c l y L i tiên tri. ðúng v y, Narcissa, Chúa t H c ám t c gi n, th t s r t t c gi n." "V y nên tôi ñã ñúng, Ngài ñã ch n Draco ñ tr thù!" Narcissa n c ngh n. "Ngài không mu n nó thành công, Ngài mu n nó b ch t khi c g ng làm ñi u ñó!" Khi Snape không nói gì, Narcissa có v như ñã m t n t chút t ch còn gi ñư c nãy gi . ð ng d y, bà ta l o ñ o ngã vào Snape và n m l y v t áo ông ta. M t bà ta k sát ông ta, nư c m t ch y dài xu ng ng c ông, bà th h t ra: "Anh làm ñư c mà. Anh làm thay cho Draco chuy n ñó ñư c mà, Severus. Anh s thành công, t t nhiên là th r i, và Ngài s thư ng cho t t c chúng ta — " Snape n m c tay bà và gi t bàn tay ñang n m ch t c a bà ra. Nhìn xu ng khuôn m t giàn gi a nư c m t, ông ta ch m rãi: "Ngài ñ nh ñ tôi cu i cùng cũng làm chuy n ñó, tôi nghĩ v y. Nhưng ngài ñã quy t ñ nh là Draco ph i th trư c. Cô th y ñ y, trong trư ng h p Draco có th thành công, thì tôi có th l i Hogwarts lâu hơn n a, hoàn thành trách nhi m c a m t ñi p viên." "Nói cách khác, ch ng liên quan gì ñ n Ngài n u Draco b gi t ch t!" "Chúa t H c ám r t gi n," Snape nh c l i th t nh . "Ngài ñã không nghe ñư c L i
 16. tiên tri. Cô cũng bi t rõ là th mà, Narcissa, Ngài không d mà b qua ñâu." Bà ngã qu , s p xu ng chân ông ta, th n th c van nài dư i ñ t. "ð a con ñ c nh t c a ta . . . ð a con ñ c nh t c a ta . . ." "Mày nên t hào!" Bellatrix tàn nh n nói. "N u ta có con trai, ta s r t vui m ng ñ cho con ta ph c v Chúa t H c ám!" Narcissa kh gào lên th t v ng và vò ñ u b t tóc. Snape d ng l i, n m l y tay bà ta, ñõ bà d y, và dìu bà l i gh bành. R i ông ta rót cho bà thêm rư u và bu c bà ta ph i c m l y c c. "Narcissa, th ñ r i. U ng ñi. Nghe tôi." Bà ta im l ng ñư c m t lát, ñánh ñ m t ít rư u ra ngoài, tay run lên c m c p, . "Tôi có kh năng có th … giúp ñư c Draco." Bà ng i th ng lên, m t tr ng b ch, m t m to. "Severus — , Severus — anh s giúp th ng bé ch ? Anh s trông coi nó, b o v nó ch ?" "Tôi s c ." Bà h t tung cái c c ra, nó lăn d c m t bàn khi bà r i kh i gh bành ñ ñ n quỳ trư c chân Snape, n m tay ông ta b ng c hai tay mình, và hôn tay ông. "Anh s ñó ñ b o v nó… Severus, anh h a v i tôi không? Anh s h a b ng L i nguy n Vĩnh vi n ch ?" "L i nguy n Vĩnh vi n?" Thái ñ c a Snape có v d ng dưng, khó ñoán. Bellatrix, tuy th , cư i khúc khích ñ c th ng. "Mày nghe ch , Narcissa? , nó s c g ng, ta bi t mà… Nh ng l i sáo r ng quen dùng, nói mà không làm mà… , theo l i c a Chúa t H c ám, t t nhiên!" Snape không nhìn vào Bellatrix. ðôi m t ñen c a ông ta nhìn th ng vào khuôn m t giàn gi a nư c m t c a Narcissa trong khi bà v n n m ch c tay ông ta. "Dĩ nhiên, Narcissa, tôi s h a b ng L i nguy n Vĩnh vi n," Ông ta nói r t kh . "Có th ch c a cô s n lòng làm Ngư i làm ch ng." Bellatrix há h c mi ng. Snape cúi th p ngư i xu ng ñ i di n v i Narcissa. Trong khi Bellatrix vô cùng kinh ng c, hai ngư i n m ch t tay ph i c a nhau. "Cô l y ñũa phép ra, Bellatrix," Snape l nh lùng. Bà ta rút ra, v n còn bàng hoàng kinh ng c. "Và cô c n ti n g n l i ñây n a," ông nói. Bà ta bư c t i trư c m t hai ngư i, và ñ ñ u cây ñũa phép vào ch hai bàn tay ñang n m ch t vào nhau. Narcissa nói. "Có ph i anh, Severus, s trông coi con trai tôi, Draco, khi nó c g ng th c thi nhi m v mà Chúa t H c ám giao cho?" "Tôi s làm," Snape nói. M t lư i l a sáng chói loé lên t ñ u cây ñũa phép và vây l y hai bàn tay làm thành m t cái vòng b ng l a nóng ñ . "Và có ph i anh s , làm h t kh năng c a mình, ñ b o v nó kh i nguy hi m?" "Tôi s làm," Snape nói. M t lư i l a th hai loé lên t ñ u cây ñũa phép và n i li n v i vòng th nh t, t o thành m t qu ng l a sáng chói. "Và, trư ng h p ngo i l … n u như Draco không thành công… " Narcissa nói kh (Bàn tay c a Snape ñã run r y mu n rút l i, nhưng ông ta không b h n ra), "Anh s làm công vi c mà Chúa t H c ám ñã giao cho Draco làm?" M t giây im l ng. Bellatrix dò xét, cây ñũa phép v n ñ vào bàn tay ñã n m ch t c a h , m t m to. "Tôi s làm," Snape nói. Khuôn m t ng ngàng c a Bellatrix tr nên gi n tím tái trong m t ng n l a th ba
 17. ñư c phun ra t cây ñũa phép, xo n l y hai vòng l a kia, và c ba vòng l a g n vào hai bàn tay n m ch t, như m t s i dây l a, m t con r n b ng l a. Chương 3 S và s không Harry Potter ñang ngáy r t to. Nó ñã ng i trên cái gh bên c nh c a s phòng ng c a nó trong su t b n ti ng, nhìn ch m ch m ra con ñư ng t i tăm bên ngoài r i ng v i m t bên m t t a vào t m c a kính c a s l nh ng t, chi c m t kính c a nó thì l nh sang m t bên, mi ng thì há to ra. Hơi th c a nó phà vào kính c a s sáng r c ánh sáng màu cam c a ñèn ñư ng bên ngoài và ánh sáng nhân t o làm cho m t nó ñ màu s c, do ñó trông nó như m t h n ma v i mái tóc ñen r i bù. Căn phòng b a bãi ñ ñ c và rác rư i. Lông cú, lõi táo và gi y gói k o r i rác kh p sàn, m t s quy n sách bùa chú v t lung tung cùng v i ñ ng áo choàng b a bãi trên giư ng, và m t m u báo ư t mem ñ trên bàn. M u báo có t a ñ : HARRY POTTER: NGƯ I ðƯ C CH N? Tin ñ n ti p t c lan ñi v s xáo tr n bí n g n ñây t i B Pháp Thu t, trong lúc mà K -Mà-Ch -G i-Tên-Ra ñã b nhìn th y m t l n n a. "Chúng tôi không ñư c phép nói gì v chuy n này, ñ ng h i tôi." m t quan ch c b i r i nói, ngư i ñã t ch i nói tên khi ông y r i kh i B pháp thu t t i qua. Tuy nhiên, nh ng ngu n tin ñáng giá trong B pháp thu t ñã xác nh n là s xáo tr n x y ra trong Phòng Tiên tri. M c dù B pháp Thu t ñã nói các phù th y t trư c ñ n gi t ch i xác nh n s t n t i c a nơi ñó, nhưng s lư ng ngày càng ñông dân phù th y tin r ng b n T th n th c t ñang lãnh án trong ng c Azkaban vì nh ng t i l i x u xa và vi c c g ng ñánh c p L i tiên tri. L i tiên tri g c thì không ai bi t, m c dù ngư i ta c ñoán già ñoán non là nó có liên quan ñ n Harry Potter, ngư i ñã s ng sót sau l i nguy n gi t chóc và cũng là ngư i ñã có m t trong B pháp thu t ñêm hôm ñó. Ngư i ta g i Potter là "Ngư i ðư c Ch n" lúc nào không hay vì m i ngư i ñ u tin r ng l i tiên tri ñã nói tên nó như ngư i duy nh t s có kh năng lo i tr K -Mà-Ch -G i-Tên-Ra. M c dù l i tiên tri ñư c c t gi u ch nào n u như nó có th c thì v n không ai bi t. (xem trang 2 c t 5) M u tin th hai n m bên c nh. Bài này mang t a ñ chán ng t: SCRIMGEOUR K NGHI P FUDGE H u h t trang bìa c a t báo là t m hình ch p tr ng ñen m t ngư i ñàn ông có mái tóc d y như b m sư t và khuôn m t d d n. T m hình chuy n ñ ng - ngư i ñàn ông ñang v y tay. Rufus Scrimgeour, trư c ñây là ngư i ñ ng ñ u c a Tr s Dũng sĩ di t H c ám c a B Thi Hành Lu t Pháp Thu t, ñã k nghi p Cornelius Fudge làm B trư ng Pháp Thu t. S b nhi m này ñư c c ng ñ ng phù th y ng h nhi t tình m c dù có m t s tin ñ n v s b t hòa gi a B trư ng pháp thu t m i này v i c Albus Dumbledore, v a ñư c ph c ch c T ng Chi n Tư ng c a H i ñ ng an ninh phù th y, ñã xu t hi n trong vài gi ñ ng h t i văn phòng c a ông Scrimgeour. Ngư i ñ i di n c a Scrimgeour th a nh n r ng ông ñã g p c Dumbledore trong l n nh m ch c m i, nhưng t ch i ñưa ra l i bình lu n v ñ tài mà h ñã th o lu n. Albus Dumbledore ñư c bi t như (xem trang 3 c t 2) Ph n còn l i c a bài báo ñã b g p l i cho nên câu chuy n mang t a b pháp thu t b o ñ m s an toàn cho các h c sinh hi n ra ti p theo.
 18. B trư ng m i ñư c b nhi m, Rufus Scrimgeour, ñã có l i phát bi u c ng r n v vi c B pháp thu t c a ông ñ m b o cho s an toàn c a các h c sinh khi nh p h c t i H c vi n Pháp Thu t và Ma Thu t Hogwarts vào mùa thu này. "V i nh ng lý do hi n nhiên, b pháp thu t s không ti t l chi ti t k ho ch an ninh nghiêm ng t m i này," b trư ng nói, m c dù m t ngư i trong B xác nh n r ng các bi n pháp bao g m các câu th n chú phòng th , bùa chú, m t lô l i nguy n ñ i l p ph c t p, và m t l c lư ng nh Dũng sĩ di t H c ám có nhi m v chuyên b o v trư ng Hogwarts. Dư ng như m i th ñ u ñư c b trư ng m i cam ñoan ch c ch n v s an toàn c a h c sinh. Bà Augusta Longbottom nói, "Cháu tôi, Neville - m t ngư i b n t t c a Harry Potter, tình c , ñã k vai sát cánh v i Harry Potter chi n ñ u ch ng t i bon T th n th c t t i B pháp thu t vào tháng 6 và - Ph n còn l i c a câu chuy n b che b i cái l ng chim l n. Bên trong ñó là m t con cú màu tr ng tuy n tuy t ñ p. ðôi m t màu h phách c a nó nhìn kh p phòng m t cách h ng hách. ðôi khi nó quay ñ u qua nhìn ch m ch m vào c u ch ñang ngáy c a nó. M t ho c hai l n nó m lách cách m t cách s t ru t nhưng Harry ng sâu quá nên không nghe ñư c ti ng c a nó. Cái rương l n ñ t gi a căn phòng. N p m bung ra như ñang trông ch . Nó h u như tr ng r ng ngo i tr ph n còn l i là ñ ng ñ lót cũ, k o, l m c r ng và vài cây vi t lông ñư c b c k . G n ñó, trên sàn nhà có tr i m t t rơi màu tía mang kh u hi u: ---- ðƯ C PHÁT HÀNH THEO CH TH C A ---- B Pháp Thu t B O V NHÀ VÀ GIA ðÌNH C A B N CH NG L I NH NG TH L C BÓNG T I C ng ñ ng phù th y ñang ñ t dư i s ñe d a c a m t t ch c ñư c g i là T Th n Th c T . Tuân theo nh ng hư ng d n an ninh ñơn gi n dư i ñây s giúp b o v b n, gia ñình b n và nhà b n kh i b t n công. 1. B n không nên r i kh i nhà m t mình. 2. ð c bi t c n tr ng trong su t th i gian tr i t i. N u có th thì s p x p hoàn t t m i chuy n ñi trư c khi tr i t t. 3. Xem xét h th ng an ninh xung quanh nhà b n, ph i ch c r ng các thành viên trong gia ñình bi t s d ng nh ng phương pháp kh n c p như các câu th n chú b o v và làm tan v , và ñ i v i các thành viên nh tu i trong gia ñình thì ph i Xu t- hi n-theo-bên-mình. 4. Th a thu n nh ng câu h i an ninh v i b n thân và gia ñình ñ ngăn ng a T Th n Th c T c i trang thành ngư i khác b ng cách dùng thu c ða d ch (xem trang 2) 5. N u b n th y ngư i trong gia ñình, ñ ng nghi p, b n bè ho c hàng xóm có nh ng bi u hi n khác thư ng thì hãy liên h B Thi Hành Lu t Pháp Thu t ngay. H có th ñã b t n công b i l i nguy n ð c ñoán (xem trang 4) 6. N u th y D u hi u ðen xu t hi n b t c khu v c nhà nào thì KHÔNG ðƯ C RA NGOÀI, nhưng ph i báo v i tr s Dũng sĩ di t H c Ám ngay t c kh c. 7. Vi c trông th y không ñư c xác nh n ám ch T Th n Th c T có th s d ng Inferi (xem trang 10). B t c khi nào trông th y Inferius, ho c ch m trán b t ng thì nên báo cho B Phát Thu t ngay t c kh c. Harry ng ngo y, m t nó trư t xu ng c a s m t inch ho c ñ i lo i c ñó, làm cho cái m t kính c a nó nghiêng h n sang m t bên, nhưng nó v n chưa d y. Chi c ñ ng h báo th c, Harry ñã s a cách ñây vài năm, kêu tíc t c r t to trên b c a, ch mư i m t gi kém m t phút. Bên c nh ñó, ch Harry ñang ñ tay, là m t mi ng gi y da v i nét ch m và nghiêng. Harry ñã ñ c lá thư này r t thư ng xuyên t khi nh n ñư c nó cách ñây ba ngày ñ n n i khi nh n mi ng gi y da ñư c cu n ch t g n gàng, bây gi thì nó hoàn toàn ph ng lì.
 19. Harry thân, N u thu n ti n cho con thì ta s g p con t i s 4 ñư ng Privet Drive vào th sáu s p t i này vào lúc mư i m t gi t i ñ h t ng con ñ n trang tr i Hang Sóc, nơi con ñư c m i ñ n cho ñ n h t kỳ ngh hè. N u con ñ ng ý, ta s r t vui lòng v i s giúp ñ c a con trong vi c ta hi v ng ñư c ñi chung ñ n trang tr i Hang Sóc. Ta s gi i thích ñ y ñ khi ta g p con. Hãy g i cú tr l i ta. Hi v ng g p con vào th sáu, Ta, ngư i thân yêu nh t c a con, Albus Dumbledore M c dù t n trong lòng Harry bi t, nó ñã li c tr m lá thư c m i phút t b y gi t i nay, khi nó b t ñ u ng i vào v trí c a s phòng ng , nơi mà nhìn ra có th th y h t con ñư ng Privet Drive. Nó bi t th t vô nghĩa khi c ñ c ñi ñ c l i nh ng l i c Dumbledore ñã vi t. Harry ñã g i câu tr l i ñ ng ý v i con cú như ñư c yêu c u, và nh ng gì nó có th làm bây gi là ch ñ i cho dù c Dumbledore có ñ n hay không. Nhưng Harry v n chưa ñóng gói ñ ñ c. Dư ng như n u ñây là s th t thì th t quá t t khi gi i c u nó kh i nhà Dursley ch sau hai tu n l cùng h . Nó không th giũ s ch c m giác r ng có chuy n không t t - lá thư tr l i c a nó g i c Dumbledore có th ñi ch ch hư ng; c Dumbledore có th b ngăn c n trong vi c ñón nó; lá thư này có th không ph i c a c Dumbledore mà là m t trò b p, trò ñùa ho c là m t cái b y. Nó không th ñóng gói ñ ñ c ñ r i sau ñó b th t v ng và l i ph i tháo d ñ ñ c ra l i. Hành ñ ng duy nh t mà nó làm ñ c m th y chuy n ñi này là s th t là nh t con cú tr ng tuy t Hedwig an toàn trong chu ng. Cây kim ch phút trên cái ñ ng h báo th c ñã d ch ñ n s mư i hai, ñúng vào lúc ñó, ñèn ñư ng bên ngoài v t t t. Harry t nh d y c như là bóng t i b t ng bên ngoài ñã báo th c nó. Nó v i vàng n n th ng cái m t kính l i, n mũi vào kính c a s nheo m t nhìn xu ng l ñư ng. M t ngư i ñàn ông cao v i áo choàng dài ph p ph i ñang ñi vào vư n. Harry nh y d ng lên như là b ñi n gi t, gõ vào gh , và b t ñ u v l y m i th trên sàn quăng vào rương. Cùng lúc nó cho vào c b áo choàng, hai quy n sách bùa chú và m t gói th c ăn băng qua phòng, ti ng chuông c a reo. Dư i l u trong phòng khách dư ng Vernon quát, "Ai l i ñ n vào ñêm khuya kho t th này?" Harry th y n l nh v i cái kính thiên văn b ng ñ ng thau trong tay và ñôi gi y trong tay còn l i. Nó ñã hoàn toàn quên c nh báo nhà Dursley r ng c Dumbledore có th s ñ n. C m giác v a s hãi v a bu n cư i, nó leo qua cái rương và m c a phòng ng ñúng lúc nghe m t gi ng tr m tr m nói, "Chào bu i t i. Ch c h n ông là ông Dursley. Ch c Harry ñã nói v i ông là tôi s ñ n ñón nó r i ch ?" Harry ch y xu ng c u thang, và d ng l i ñ t ng t nh ng b c cu i vì theo kinh nghi m ñã d y nó ph i tránh xa t m v i c a dư ng Vernon khi có th . Có m t ngư i ñàng ông cao, m và có b râu b c tr ng dài ñ n th t lưng ñang ñ ng c a. V i c p m t kính n a v ng trăng x trên cái mũi kho m, ông m c m t cái áo khoác ñi dư ng màu ñen dài và ñ i m t cái nón chóp nh n. Dư ng Vernon, ngư i có b ria mép d y như c a c Dumbledore nhưng màu ñen và ñang m c m t cái áo ng dài màu nâu ñen, nhìn ch m ch m vào v khách như không tin vào ñôi m t ti hí c a mình. "Qua ánh m t s ng s t không th tin ñư c c a ông, tôi ñoán Harry ñã không báo ông bi t vi c tôi s ñ n," c Dumbledore nói nhã nh n. "Dù sao, chúng ta hãy c cho r ng ông ñã m i tôi ñ n nhà m t cách thân m t. Th t là kh d i n u c n n ná lâu ngay trư c c a trong th i ñi m khó khăn như th này." C bư c nhanh vào và ñóng c a l i. "ðã r t lâu k t l n vi ng thăm trư c ñây c a tôi," c Dumbledore nói, dí cái mũi kho m nhìn sát vào dư ng Vernon. "Tôi ph i nói r ng gia ñình ông r t sung túc." Dư ng Vernon không nói gì c . Harry không nghi ng gì câu chuy n s quay sang nó
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2