intTypePromotion=1
zunia.vn Tuyển sinh 2024 dành cho Gen-Z zunia.vn zunia.vn
ADSENSE

Harry Potter và Phòng chứa bí mật

Chia sẻ: Haivan Haivan | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:295

4.048
lượt xem
3.749
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Trở lại trường học, Harry nghe một tin đồn đang lan truyền về phòng chứa bí mật, nơi cất giữ những bí ẩn đáng sợ dành cho giới phù thủy có nguồn gốc Muggle. Có kẻ nào đó đang phù phép làm tê liệt mọi người, khiến họ gần như đã chết, và một lời cảnh báo kinh hoàng được tìm thấy trên bức tường. Mối nghi ngờ hàng đầu – và luôn luôn sai lầm – là Harry. Nhưng một việc còn đen tối hơn thế đã được hé mở.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Harry Potter và Phòng chứa bí mật

 1. Harry Potter Và Phòng Ch a Bí M t Chương 1 ðây không ph i là v cãi vã ñ u tiên n ra trong bu i ñi m tâm nhà s 4 ñư ng Privet Drive. H i sáng s m tinh sương này, ông Vernon Dursley ñã b ñánh th c vì m t ti ng cú rúc inh tai phát ra t căn phòng th ng cháu Harry c a ông. Ông g m lên t phía ñ u bàn ăn: - L n th ba trong tu n này r i ñó nghen! Mày mà không k m ñư c con cú ñó thì ph i t ng nó ngay ñi cho tao! M t l n n a, Harry l i ph i c g ng gi i thích: - T i nó chán quá ñó, dư ng. Nó quen bay nh y bên ngoài. N u dư ng cho phép cháu th nó ra ñêm nay… Dư ng Vernon n t m t ti ng, tr ng chiên văng ra dính c vào b ria mép r m r p c a dư ng: - B tao ngu l m h ? Tao th a bi t chuy n gì x y ra n u th con cú ñó ch … Ông ném cho v , dì Petunia, m t cái nhìn tăm t i. Harry toan cãi l i, nhưng ti ng nói c a nó b nh m chìm m t ti ng to và dài c a Dudley nh n chìm: - Con mu n ăn thêm th t mu i chiên. Dì Petunia hư ng ñôi m t mơ màng v phía c u con ñ s : - Còn nhi u trong ch o ñó cưng! H có d p là m ph i b i dư ng cho con… ch m không ưa ñư c ñ ăn trư ng… - Nh m nhí, anh chưa bao gi b ñói khi anh còn theo h c trư ng Smeltings. Dư ng Vernon hăng hái ng t l i v , r i ông quay sang con trai: - Còn ñ cho con ăn no mà, ph i không con trai c a ba? Dudley v n ñã to ñ n n i mông c a nó bè ra c hai bên chi c gh nhà b p. Nó nhe răng cư i v i ba nó r i quay sang Harry b o: - ðưa cái ch o! Harry b c mình: - Anh quên nói hai ch nhi m màu r i!
 2. Hi u qu c a câu nói ñơn gi n này ñ i v i t t c nh ng ngư i còn l i trong gia ñình th t không tin ñư c: Dudley há h c mi ng và té t trên gh xu ng ñánh r m m t cái làm rung rinh c nhà b p; bà Dursley hét lên m t ti ng nh và ñưa hai tay b m mi ng mình; còn ông Dursley thì ñ ng ph t d y, m ch máu n i c m ph p ph ng bên hai thái dương. Harry v i gi i thích: - Ý con mu n nói hai ti ng “làm ơn”, ch con không có ý… Nhưng dư ng ñã n i cơn th nh n , g m lên, nư c mi ng phun kh p bàn: - TAO ðà D Y MÀY CÁI GÌ V VI C NÓI HAI TI NG “NM” Y TRONG NHÀ TAO H ? - Nhưng con… Dư ng ñ m xu ng bàn m t cái, r ng lên: - SAO MÀY DÁM LÀM CHO DUDLEY S H ? - Con ch … - TAO C NH CÁO MÀY! TAO KHÔNG CH U ðƯ C B T C BI U HI N B T BÌNH THƯ NG NÀO C A MÀY DƯ I MÁI NHÀ NÀY. Harry nhìn s ng h t gương m t tím r m c a dư ng Vernon ñ n gương m t tái mét c a dì Petunia. Dì ñang c g ng ñ Dudley ñ ng lên. - D … d . – Harry nói – Thôi ñư c… Dư ng Vernon ng i xu ng, th phì phì như con tê giác lên giây thi u, và ngó Harry qua khóe m t nh s c l m c a ông. K t h i Harry v nhà ngh hè, dư ng Vernon ñ ñ i x v i nó như m t trái bom có th n b t c lúc nào, b i vì Harry không ph i là m t ñ a tr bình thư ng. Nói nào ngay, Harry không th bình thư ng như dư ng mong mu n ñư c. Dư ng Vernon thì to bè và không có c , ch có m t b ria mép vĩ ñ i. Harry Potter là m t phù th y – m t phù th y m i toanh v a h c xong năm th nh t Hogwarts, h c vi n pháp thu t và ma thu t. Và n u gia ñình Dursley không vui v gì khi ph i ñón ti p nó v ngh hè nhàh , thì ñi u ñó cũng ch ng th m gì v i n i bu n ñang g m nh m Harry. Nó nh trư ng Hogwarts tha thi t như b ñau bao t kinh niên. Nó nh tòa lâu ñài v i nh ng hành lang bí m t và nh ng con ma, nh nh ng l p h c (m c dù có l không nh l m b c th y ð c dư c Snape). Nó nh b y cú ñưa thư m i sáng, nh bàn ăn dài trong ð i S nh ñư ng, cái giư ng ng gi a b n t m áp phích trong tháp ký túc xá. Nh nh ng bu i ñ n thăm bác Hagrid – ngư i gi khóa – trong căn chòi c a bác c nh khu
 3. R ng C m. Và nó ñ c bi t nh Quidditch, môn th thao ph bi n nh t trong th gi i phù th y (có sáu c t gôn cao, b n trái banh bay, và mư i b n c u th c i ch i th n). Dì Petunia thì m t dài như m t ng a, ngư i xương x u. T t c sách th n chú c a Harry, c cây ñũa phép, áo chùng phù th y, cái v c, và cây ch i thư ng h ng Nimbus 2000, ñ u b dư ng Vernon khóa k trong tú xép dư i g m c u thang ngay cái lúc mà Harry v a ñ t chân tr v . Gia ñình Dursley thì b n tâm gì chuy n Harry có th m t ch trong ñ i Quidditch nhà Gryffindor vì nó không luy n t p gì h t su t mùa hè? Và n u Harry tr v trư ng Hogwarts nh p h c mà không làm xong bài t p nào h t thì có ăn nh m gì ñ n nhà Dursley? Gia ñình Dursley là nh ng ngư i mà gi i phù th y g i là Muggle (nh ng ngư i không có t i m t gi t máu phù th y trong huy t qu n), và theo quan ñi m c a ông bà Dursley thì có m t phù th y trong nhà là c m t m i nh c sâu s c nh t. Dư ng Vernon còn nh t c con cú c a Harry, con Hedwig, trong l ng và khóa l i, không cho nó ñưa thư cho b t c ai trong th gi i phù th y. Harry không gi ng ai trong cái gia ñình này. Dư ng Vernon thì to bè và không có c , ch có m t b rua mép ñen vĩ ñ i; dì Petunia thì m t dài như m t ng a, ngư i xương x u; Dudley thì tóc vàng, da h ng, và ph c ph ch. Trong khi Harry thì nh và g y, ñôi m t xanh lá cây r t sáng và mái tóc ñen huy n luôn luôn r i bù. Nó ñeo kính tròn, và trên trán nó có m t v t th o m ng hình tia ch p. Chính v t th o này ñã làm cho Harry tr thành ñ c bi t, ngay c ñ i v i m t phù th y thì ñó cũng là m t ñi u r t ñ c bi t: v t th o ñó d u ch duy nh t v quá kh bí n c a Harry, v lý do mà Harry ñư c ñem b th m nhà Dursley hơn mư i m t năm trư c. Năm v a lên m t, không hi u b ng cách nào ñó, Harry ñã s ng sót ñư c dư i phù phép c a tên phù th y H c ám vĩ ñ i nh t c a m i th i ñ i – Ngài Voldermort – m t cái tên mà h u h t phù th y v n còn s hãi khi nh c ñ n. Cha m c a Harry ñã b Voldermort gi t ch t, nhưng Harry s ng sót v i v t th o hình tia ch p, và – không ai hi u t i sao – quy n l c c a Voldermort b tiêu tan ngay kho nh kh c mà h n không gi t ñư c Harry. T ñó Harry ñư c dì dư ng nuôi l n. Nó s ng v i gia ñình Dursley trong su t mư i năm, không h hi u t i sao nó c gây ra bao nhiêu ñi u kỳ l , m c dù nó không c ý; và nó cũng tin vào câu chuy n mà gia ñình Dursley ñã nói v i mình, r ng cái th o nó có là trong m t tai n n xe hơi làm cho ba má nó ch t. Th r i, cách ñây ñúng m t năm, trư ng Hogwarts g i thư cho Harry, khi n cho toàn b câu chuy n này ñư c phơi bày. R i Harry theo h c trư ng Hogwarts, t i ñây, Harry và cái th o c a mình ñã tr thành r t n i ti ng… Nhưng bây gi năm h c ñã qua, nó ph i tr v v i gia ñình Dursley ñ ngh hè, l i b ñ i x như m t con chó gh . Gia ñình Dursley th m chí không thèm nh hôm nay là sinh nh t th mư i hai c a Harry. Dĩ nhiên Harry cũng ch ng trông mong gì nhi u; h cũng chưa t ng cho nó m t
 4. món quà th c s nào, ñ ng nói chi t i bánh sinh nh t. Nhưng mà hoàn toàn không ñ m x a gì h t trơn thì… Lúc ñó, dư ng Vernon t ng h ng l y gi ng m t cách long tr ng và nói: - Nghe ñây, như m i ngư i ñ u bi t, hôm nay là m t ngày r t quan tr ng. Harry ng ng ñ u lên, không dám tin n i. Dư ng Vernon nói: - ðây có l là ngày mà ta ñ t ñư c s thăng ti n l n trong ngh nghi p c a ta t trư c t i nay. Harry ngó tr xu ng mi ng bánh mì nư ng c a nó. Thì ra, nó nghĩ m t cách cay ñ ng, dư ng Vernon ñang nói v cái b a d ti c ngu xu n y. Su t hai tu n nay ông y không h nói ñ n cái gì khác hơn. M t nhà xây d ng giàu có nào ñó cùng bà v c a ông ta s ñ n ăn t i, và dư ng Vernon – nhà s n xu t máy khoan – hy v ng ki m ñư c món ñơn ñ t hàng l n c a ông này. Dư ng Vernon nói: - Anh nghĩ chúng ta nên coi l i h t chương trình m t l n n a. ðúng tám gi t t c chúng ta nên ñúng v trí c a mình. Petunia, em s ñ ng … - … trong phòng khách, ch ñón nh ng v khách quí ñ n nhà chúng ta. – Dì Petunia ti p l i ngay. Dư ng Vernon hài lòng: - T t, t t, còn Dudley? - Con s ch ñ m c a. Dudley ñáp và n m t n cư i ñi u ñàng gi t o: - Thưa ông bà Mason, cho phép con c t áo khoác c a ông bà . Dì Petunia kêu lên sung sư ng: - H s mê th ng bé cho coi! - Xu t s c, Dudley! Dư ng Vernon khen con trai xong quay qua Harry: - Còn mày? Harry ñáp b ng gi ng nh t phèo:
 5. - Con s trong phòng ng , không ñư c làm n và gi ñò như không có m t v y. - ðúng v y! – Gi ng dư ng Vernon th t ác. - Anh s d t h ñi vào phòng khách, gi i thi u v i em, Petunia, và em s rót rư u m i h . Lúc tám gi mư i lăm… Dì Petunia ti p l i ch ng: - Em s m i khách dùng cơm t i. - Và Dudley, con s nói… - Thưa bà Mason, cho phép cháu ñưa bà vào phòng ăn? Dudley v a nói v a ñưa cánh tay ú núc ra cho ngư i ñàn bà vô hình. Dì Petunia hít hà: - Ôi, trang quân t hoàn h o bé b ng c a m ! - Còn mày? Dư ng Vernon n t Harry. Nó nhai l i m t cách chán ng t: - Con s trong phòng ng , không ñư c làm n và gi ñò như không có m t v y. - ðúng. Bây gi chúng ta d t trư c vài l i khen ng i trong b a ti c. Petunia, em có ý ki n gì? - Thưa ông Mason, anh Vernon nói v i tôi ông là m t ngư i chơi gôn tuy t v i… Bà Mason, xin bà ch dùm tôi nơi bà mua cái áo ñ m này… - Tuy t. Còn Dudley? - Con nói như v y nhá: trư ng chúng cháu ph i vi t m t bài lu n văn v ngư i anh hùng c a mình, và thưa ông Mason, cháu vi t v ông . Th này là quá s c ch u ñ ng c a dì Petunia l n Harry. Dì Petunia thì òa khóc và ôm n ng c u con trai vĩ ñ i c a mình, còn Harry thì chu i xu ng g m bàn ñ ngư i ta không th y nó h h ng cư i. - Còn mày, th ng kia? Harry tr i lên, gi nét m t nghiêm túc tr bài: - Con s trong phòng ng , không ñư c làm n và gi ñò như không có m t v y. - ðúng, c làm v y cho tao.
 6. Gi ng dư ng Vernon ñ y d a n t. - Ông bà Mason không bi t chút gì v mày và s không bao gi bi t gì v mày c . Khi b a ti c k t thúc, anh s ñưa bà Mason tr l i phòng khách u ng cà phê, Petunia à, và anh s d n d t ñ tài câu chuy n ñ n nh ng cái máy khoan. N u may m n, anh s ký tên ñóng d u v làm ăn này trư c b n tin mư i gi t i. Và ngày mai vào gi này, chúng ta s ñi s m cho căn nhà ngh mát ngh mát c a mình Majorca. Harry không c m th y hào h ng l m v chuy n này, b i vì Majorca thì gia ñình Dursley cũng ñâu có ưa nó hơn là khi h s 4 ñư ng Privet Drive. - ðư c r i… ð anh xu ng ph ñ l y áo khoác d ti c c a anh và Dudley. Quay qua Harry, dư ng Vernon quát: - Còn mày, li u h n mà tránh ch cho dì mày quét d n! Harry l nh ra ngoài b ng c a sau. Hôm y là m t ngày n ng m r c r . Nó băng qua bãi c , ng i ph ch xu ng cái gh dài kê trong vư n, và hát th m cho mình nghe: - Chúc tôi m t sinh nh t h nh phúc! M t sinh nh t h nh phúc cho tôi! Ch ng có thi p, ch ng có quà, và t i nay nó s làm như nó không h có m t trên ñ i. Nó bu n bã nhìn ñăm ñăm vào b gi u. Nó chưa bao gi c m th y cô ñơn như v y. nó nh b n nó, nh hơn b t c th gì khác Hogwarts, hơn c nh ng tr n Quidditch. Nó nh nh ng ñ a b n thân nh t c a nó, Hermione và Ron. Nhưng có l t i nó không nh nó chút nào. Su t mùa hè, ch ng ñ a nào trong hai ñ a ñó vi t thư cho Harry. Ngay c Ron, ñ a t ng h a s m i Harry ñ n nhà chơi, cũng b t vô âm tín. ðã bi t bao nhiêu l n, Harry toan dùng phép thu t tháo cũi s l ng cho con Hedwig ñ nó ñem thư ñ n cho Hermione và Ron. Nhưng nó hi u là không nên li u ch vì m t chuy n như v y. Phù th y v thành niên không ñư c pháp dùng pháp thu t ngoài trư ng h c. Harry chưa h t nói cho gia ñình Dudley bi t ñi u này; b i nó bi t, chính vì h s nó bi n h thành m y con b hung mà h không dám nh t nó vô phòng xép dư i g m c u thang chung v i nh ng ñũa phép và ch i th n c a nó. Hai con m t màu xanh lá cây to t tư ng hi n ra gi a ñám cây. Trong m y tu n l ñ u khi Harry m i v nhà, nó khoái gi b l m nh m nh ng câu nh m nhí vô nghĩa ñ th y th ng Dudley, v i thân hình phì nhiêu, phóng ra kh i phòng v i t c ñ t i ña. Nhưng s im l ng kéo dài c a Ron và Hermione làm cho Harry c m th y nó b tách bi t ra kh i th gi i phù th y ñ n n i m t luôn c h ng ch c gh o Dudley. Và ñ n hôm nay thì rõ ràng c Ron và Hermione ñ u ñã quên béng sinh nh t c a nó. Bây gi nó s ñánh ñ i cái gì ñ có ñư c m t b c thư g i t Hogwarts? T b t c m t phù th y nào? Th m chí bây gi th y ñư c hình nh c a k thù không ñ i tr i chung,
 7. Draco Malfoy, nó cũng th y vui m ng, mi n sao có th tin ch c r ng t t c nh ng gì thu c v Hogwarts không ph i ch là m t gi c mơ… C niên h c qua c a nó Hogwarts không h n toàn chuy n vui. Vào nh ng ngày cu i cùng c a niên h c, Harry ñã ph i tr c di n chi n ñ u v i chính Ngài Voldermort ch không ai khác. Tuy Voldermort ch còn là tàn tích c a c n thân h n trư c ñây, nhưng h n v n còn ñáng s , v n x o quy t, v n quy t tâm giành l i quy n l c. Harry ñã thoát kh i bàn tay ñ c ñ a c a Voldermort l n th hai, nhưng là thoát ch t trong ñư ng tơ k tóc; th m chí ñ n bây gi , nó v n choàng th c gi c gi a ñêm khuya, vã m hôi l nh, t h i bây gi Voldermort ñang ñâu. Nó v n nh gương m t xá x t và to tư ng c a h n, ñôi m t ñiên r tr n tr ng c a h n… B ng nhiên Harry ng i d ng ñ ng trên băng gh . Nó lơ ñãng tr ng m t nhìn b gi u trư c m t – và nh n ra cái gi u l i nó chăm chăm. Hai con m t màu xanh lá cây to t tư ng hi n ra gi a ñám lá cây. Harry v a b t ñ ng d y thì m t gi ng nói gi u c t vang lên t bên kia bãi c : - Tao bi t hôm nay là ngày gì nè! Dudley v a hát v a ñi c ch v phía Harry. Hai con m t to nháy m t cái r i bi n m t. Harry v n không d t m t kh i ch lúc nãy là hai con m t c a cái gi u cây: - Mày nói cái gì? Dudley t i sát bên Harry, l p l i: - Tao bi t hôm nay là ngày gì nè! - Gi i à. V y là cu i cùng mày cũng bi t ñư c các ngày trong tu n r i h ? Dudley cư i nh o: - Hôm nay là sinh nh t c a mày. Mà sao mày ch ng nh n ñư c m t t m thi p chúc m ng nào v y? Mày không có ñ a b n nào cái trư ng qu y h ? Harry nói t nh bơ: - T t hơn là ñ ng ñ cho má mày nghe mày nói v trư ng tao. Dudley kéo qu n lên, cái ñũng qu n c x xu ng dư i cái mông ph c a nó. Nó nghi ng h i: - Sao mày c ngó chăm chăm cái b gi u v y? Harry nói:
 8. - Tao ñang tính xem dùng câu th n chú nào ñ ñ t cái gi u này thì t t nh t. T c thì Dudley nh y b t ra sau, v ho ng s hi n trên gương m t phúng phính c a nó. - Mày kh… không… Ba nói mày không ñư c làm ph… phép thu t… Ba nói ba s quăng mày ra kh i nhà… Mà mày thì không có ch nào khác ñ tá túc… mày ñâu có b n bè nào ñón v nhà ñâu… Harry t c gi n ñ c: - Uùm ba la ba x o ba b ! T m b y t m b ! Xí xa xí x ! Láo ta láo toét! Dudley hú lên: - MAAAAAÁÁÁ! Nó ba chân b n c ng ch y l ch b ch vô nhà. - MAAA ÁÁÁ! Coi nó làm gì kìa? Harry tr giá ñ t cho m t chút ñùa vui c a nó. B i vì c Dudley l n cái hàng gi u không b t n thương gì h t, dì Petunia bi t là Harry th c ra không có làm phép thu t gì ráo. Nhưng Harry cũng ph i th p ñ u tránh cái ch o ñ y xà bông mà dì phang vô ñ u nó. R i dì ph t, b t nó làm vi c, ñe r ng n u nó mà làm không h t vi c thì ñ ng có hòng mà ăn t i. Trong khi Dudley lư n qua lư n l i, v a ăn kem v a ngó ch ng, thì Harry lau c a s , r a xe hơi, c t c , t a b n hoa, tư i t a b i h ng, và sơn l i cái băng gh trong vư n. M t tr i chói lòa trên ñ u, thiêu ñ t gáy nó. Harry bi t l ra nó không nên ñ p cái m i nh c a Dudley, nhưng Dudley ñã ñâm trúng n i ñau trong tim nó, nói ra cái ñi u ñang dày vò nó: có l nó không có ngư i b n nào Hogwarts th t… Ư c gì h có th nhìn th y Harry Potter n i ti ng vào lúc này. Harry cay ñ ng nghĩ, khi nó r i phân trên b n hoa, lưng nó ñau ê m và m hôi ch y ròng ròng xu ng m t. Cu i cùng, lúc b y gi ba mươi, khi nó ñã ki t s c thì nghe có ti ng dì Petunia kêu: - Vô ñây! Bư c trên gi y báo lót sàn nghe không! Harry m ng r ñi vô dư i mái che c a căn b p sáng choang. Trên ñ u t l nh là cái bánh nư ng dành cho t i nay: trét ñ y kem bơ và m t bông hoa tím làm b ng ñư ng. m t t ng th t heo quay to ñang xì xèo trong lò nư ng. Dì Petunia ch vô hai lát bánh mì và m t nhúm phô mai trên cái bàn nhà b p, n t Harry: - Ăn l lên! Ông bà Mason s p ñ n r i ñó. Dì Petunia ñã thay s n m t cái áo ñ m d ti c màu h ng.
 9. Ch ng may, trên giư ng ñã có ai ñó ng i s n r i. Harry r a tay r i ng n ng u b a ăn t i th m h i c a nó. Canh lúc Harry v a ăn xong, dì Petunia d n ngay chi c dĩa c a nó. - Lên l u! Mau lên! Khi ñi ngang qua phòng khách, Harry k p thoáng th y dư ng Vernon và Dudley trong b áo khoác d ti c, c ñeo nơ. Nó ch v a m i leo lên h t m y b c c u thang thì chuông c a reo và gương m t gi n d c a dư ng Vernon xu t hi n chân c u thang. - Nh nghe chưa o t con – ch m t ti ng ñ ng thôi là… Harry nhón gót ñi v phòng ng , m c a lách vào, ñóng c a r i quăng mình trên cái giư ng c a nó. Ch ng may, trên giư ng ñã có ai ñó ng i s n r i. Chương 2: L I C NH CÁO C A DOBBY Harry hú h n, nó xém la to. Cái sinh v t bé nh trên giư ng có hai tai to như cánh dơi và hai m t xanh l l to như trái banh qu n v t. Harry bi t ngay t c thì ñây là hai con m t ñã quan sát mình b gi u h i sáng này. Trong lúc hai bên tr ng tr ng nhìn nhau thì Harry nghe ti ng Dudley vang lên trong hành lang: - Thưa ông bà Mason, cho phép cháu c t áo khoác c a ông bà . Cái sinh v t tu t xu ng giư ng và cúi chào th t th p, ñ n n i cái chóp mũi m ng và dài c a nó ch m luôn vào t m th m. Harry ñ ý th y cái nó m c gi ng như m t cái áo g i cũ có ch a rãnh ñ thò ra hai cánh tay và hai c ng chân. … cái nó m c gi ng như m t cái áo g i cũ có th a rãnh ñ thò ra hai cánh tay và hai c ng chân. Harry nói m t cách nóng n y: - Ơ… chào! - Harry Potter! Sinh v t ñó c t ti ng nói b ng m t gi ng cao vút cao ñ n n i Harry e là nó v ng c xu ng c u thang. - Dobby t l m r i ñã mong g p ñư c ngài…, th t là m t vinh h nh… - C… cám ơn.
 10. Harry nói và men theo tư ng ñ n ng i s p xu ng cái gh bàn h c, c nh con Hedwig ñang say sưa ng trong cái l ng to c a nó. Harry r t mu n h i “B n là cái gi ng gì v y?” nhưng nghe v y hơi thô l nên nó ñ i l i, h i: - B n là ai? Sinh v t y ñáp: - Thưa ngài, tôi là Dobby. Ch Dobby mà thôi. Dobby gia tinh. - Uûa, th c h ? Ơ… Tôi không có ý x c xư c hay gì h t, nhưng… ñây không ph i là lúc thích h p nh t ñ tôi có m t gia tinh trên giư ng mình. T dư i phòng khách v ng lên ti ng cư i khanh khách gi t o c3ua dì Petunia. Con gia tinh g c ñ u. Harry v i nói: - Cũng không có nghĩa là tôi không vui m ng g p b n, nhưng mà… , ch c b n ñ n ñây là có lý do gì ñ c bi t? Dobby nói m t cách nghiêm ch nh: - D , vâng, thưa ngài. Dobby ñ n ñ báo cho ngài bi t, thưa ngài… th t là khó… Dobby không bi t ph i b t ñ u t ñâu… Harry l ch s ch lên giư ng: - M i ng i. Con gia tinh b ng òa khóc, khóc n c n , khi n Harry kinh ng c h t s c. Con gia tinh th n th c: - M… m i ng i! Chưa… chưa t ng bao gi . Harry tư ng mình nghe như ti ng ng p ng ng dư i c u thang. Nó thì th m: - Xin l i nha, tôi không có ý xúc ph m b n hay gì c … Con gia tinh n c lên: - Xúc ph m Dobby! Dobby chưa t ng ñư c bao gi ñư c m t phù th y m i ng i… như m t k ngang hàng… Harry v a c g ng ñe: “su t”, v a t ra d dành, d n Dobby tr l i giư ng, ñ cho nó ng i lên ñó mà th n th c, trông y như m t con búp bê to k nh và vô cùng x u xí. Cu i cùng con gia tinh cũng t k m ch ñư c, và nó ng i ñó mà giương ñôi m t to l l ngó Harry v i bi u hi n c a s kính m n ñ m nư c m t. Harry nói, c làm cho con gia tinh vui lên:
 11. - Cũng không có nhi u phù th y l ch s l m ñâu! Dobby l c ñ u. B ng nhiên, không báo trư c gì h t, nó nh y lên, gi n d d ng ñ u mình vô c a s , gào lên: - Dobby t i! Dobby t i! - ð ng… B n làm gì v y? Harry su t con gia tinh, ch m lên kéo nó xu ng giư ng. Hedwig ñã th c gi c, phát ra m t ti ng rúc ñ c bi t to và ñiên cu ng ñ p vô nh ng ch n song c a cái chu ng. Con gia tinh, ñã hơi b lác m t, nói: - Thưa ngài, Dobby ph i t tr ng ph t mình. Dobby suýt nói x u gia ñình mình, thưa ngài… - Gia ñình b n? - T c là gia ñình phù th y mà Dobby ph c v , thưa ngài… Dobby là m t yêu tinh ñ y t trong nhà phù th y… b bu c ph c v trong m t ngôi nhà và m t giáo sư mãi mãi… Harry tò mò h i: - H có bi t b n ñây không? Dobby rùng mình: - , không, thưa ngài, không ñâu… Dobby s b tr ng ph t m t cách th m thi t vì ñã ñ n g p ngài. Dobby s ph i c p tai trong c a lò vì chuy n này. N u mà h bi t, thưa ngài… - Nhưng li u h có thèm ñ ý chuy n b n c p tai hay không c p tai trong c a lò không? - Thưa ngài, Dobby không ch c. Dobby luôn luôn ph i t tr ng ph t mình vì chuy n gì ñó, thưa ngài. H ñ m c cho Dobby làm chuy n ñó. ðôi khi h còn nh c Dobby t tr ng ph t mình thêm, n a… - T i sao b n không b ñi? T u thoát ch ng h n? - Thưa ngài, m t con gia tinh ch ñi khi ñư c ch gi i phóng. Mà cái gia ñình ñó không ñ i nào gi i phóng Dobby… Dobby s ph i h u h gia ñình ñó cho ñ n ch t, thưa ngài… Harry tròn m t nhìn. Nó nói: - V y mà tôi tư ng tôi ph i ñây thêm b n tu n n a là kh l m r i. V y so v i chuy n c a b n, gia ñình Dursley coi b còn nhân ñ o h ? Có ai giúp ñư c b n không? Tôi có th giúp b n không?
 12. H u như ngay sau ñó, Harry ư c gì mình ñ ng nói ra câu ñó. B i vì Dobby l i òa ra k l bày t lòng tri ơn. Harry thì th m m t cách t c t i: - Làm ơn! Làm ơn im ñi. N u gia ñình Dursley mà nghe ñư c ñi u gì, n u h bi t b n ñây… - Harry Potter ơi, ngài h i là ngài có th giúp gì cho Dobby không à?… Thưa ngài, Dobby t ng nghe nói v s vĩ ñ i c a ngài, nhưng v lòng t t c a ngài, Dobby chưa t ng bi t… Harry c m th y m t mình nóng b ng lên: - Nh ng gì b n nghe nói v s vĩ ñ i c a tôi ch là m t m t m xàm bá láp. Tôi còn không ñư c ñ ng ñ u l p Hogwarts n a là. Ngư i gi i nh t l p là Hermione, b n y… Nhưng Harry ng ng l i, b i vì v a nghĩ ñ n Hermione là nó th y ñau lòng. Dobby l i cung kính nói, hai m t t a trái banh c a nó sáng r c: - Harry Potter th t khiêm t n nhún như ng. Harry không h nói v vi c chi n th ng K - mà-ai-cũng-bi t-là-ai-ñ y… - Voldermort h ? Dobby giơ tay b m hai tai dơi l i và rên rĩ: - Thưa ngài, xin ñ ng nói ra tên ñó, xin ñ ng nói tên! Harry v i nói: - Xin l i nha. Tôi bi t nhi u ngư i không thích. B n Ron c a tôi… Nó l i ng ng nói. Nghĩ ñ n Ron nó cũng th y ñau lòng l m. Dobby ch m t i Harry, hai m t nó trông như hai cái ñèn pha xe hơi. - Dobby nghe nói là Harry Potter ñã g p Chúa t H c ám l n th hai, ch cách nay vài tu n… và Harry l i thoát ch t l n n a? Harry g t ñ u và m t Dobby thình lình l i tràn ñ y nư c m t. - A, thưa ngài! Nó há h c mi ng, ch m nh ng gi t nư c m t trên m t mình b ng cái góc dơ h y c a cái áo g i mà nó ñang m c. - Harry Potter th t can ñ m gan góc cùng mình! Ngài ñã thách th c bao nhiêu hi m nguy r i! Nhưng Dobby ñ n ñ b o v Harry Potter ñây, ñ báo trư c v i ngài, cho dù sau này nó có b c p tai trong c a lò… Harry Potter ñ ng tr v Hogwarts n a!
 13. Căn phòng b ng l ng trang, ch có ti ng dao nĩa t dư i l u vang lên, và gi ng r n r ng xa xa c a dư ng Vernon. Harry l p b p: - C… cái gì? Tôi ph i tr l i trư ng ch ! Niên h c s b t ñ u vào ngày m t tháng chín. Ch vì ñi u ñó mà tôi ñã c ch u ñ ng. B n không bi t ñây như th nào ñâu. Tôi không thu c v ch n này. Tôi thu c v th gi i c a b n – Hogwarts. - Không, không, không bao gi ! Dobby l c ñ u qu y qu y ñ n n i hai tai nó ñ p vào nhau. Nó ré lên: - Harry Potter ph i l i ñây n u mu n an toàn. Ngài quá vĩ ñ i, quá cao thư ng, không th ñ m t ñi. N u Harry Potter tr l i Hogwarts, ngài s g p nguy hi m ch t ngư i. Harry ng c nhiên: - T i sao? Dobby b ng nhiên run r y, thì thào: - Harry Potter à, có m t âm mưu. M t âm mưu khi n cho bao nhiêu chuy n kinh kh ng ñã x y ra t i Hogwarts – h c vi n pháp thu t và ma thu t – trong năm nay. Thưa ngài, Dobby ñư c bi t âm mưu ñó hàng tháng r i. Harry Potter không ñư c t ñút ñ u vào ch n nguy hi m. Thưa ngài, Harry Potter quá quan tr ng. Harry h i ngay: - Nh ng chuy n kh ng khi p ñó là gì? Ai âm mưu? Dobby nu t ngh n thành m t ti ng t c cư i r i l i ñiên khùng d ng ñ u mình vô tư ng. Harry túm cánh tay con gia tinh ñ ngăn nó l i, khuyên can: - Thôi, ñư c r i. B n không th nói v i tôi. Tôi hi u. Nhưng t i sao b n l i báo trư c cho tôi? B ng nhiên m t ý nghĩ không thú v chút nào b t lên trong ñ u Harry. - Khoan ñã!… Chuy n này có dính dáng gì ñ n Vol… xin l i… ñ n K -mà-ai-cũng-bi t-là- ai-ñ y?… Có không h ? Harry v i vã nói thêm khi th y ñ u Dobby l i nghiêng ñi m t cách lo âu v phía b c tư ng. - B n ch c n l c ñ u hay g t ñ u thôi là ñư c r i. Dobby t t l c ñ u.
 14. - Không… không ph i K -mà-ai-cũng-bi t-là-ai-ñ y ñâu, thưa ngài… Nhưng ñôi m t c a Dobby m to và nó dư ng như mu n g i cho Harry m t ám hi u. Tuy nhiên Harry hoàn toàn không hi u gì c . - K ñó có m t ngư i anh, ph i không? Dobby l c ñ u, m t nó m to thêm n a. Harry nói: - V y thì tôi ch u ñó, không nghĩ ra n i k nào còn có cơ gây ra chuy n kh ng khi p Hogwarts n a. Tôi mu n nói, th nh t là còn có th y Dumbledore… b n bi t th y Dumbledore mà, ph i không? Dobby cúi ñ u xu ng: - C Albus Dumbledore là hi u trư ng vĩ ñ i nh t mà Hogwarts t ng có. Thưa ngài, Dobby bi t ñi u ñó. Dobby t ng nghĩ r ng quy n l c c a c Dumbledore ngang ng a v i quy n l c c a K -mà-ai-cũng-bi t-là-ai-ñ y vào th i k y m nh nh t. Nhưng thưa ngài, có nh ng quy n l c mà c Dumbledore không… quy n l c mà không m t phù th y t t nào… Harry không k p ngăn c n thì Dobby ñã nh y ra kh i giư ng, ch p cái ñèn ñ bàn c a Harry, r i t ñ p vô ñ u mình v i nh ng ti ng kêu xé tai. Ơû l u dư i b ng nhiên im b t. Hai giây sau, Harry nghe tim mình ñánh lô tô và nghe ti ng bư c chân c a dư ng Vernon ñi t i hành lang: - Ch c là Dursley l i quên t t truy n hình, th ng o t con y. - Mau lên! Tr n vô t ! Harry quýnh quáng nhét Dobby vô t qu n áo, ñóng c a l i, và quăng mình lên giư ng, v a lúc n m c a ra vào phòng nó b v n m . Gương m t dư ng Vernon k sát m t Harry, t ng ti ng nói c a dư ng phát ra qua k răng nghi n ch t: - Mày-ñang-làm-cái-qu -gì-v y? Mày v a làm h ng cái k t hay ho c a câu chuy n ti u lâm v tay chơi gôn Nh t B n c a tao… Còn gây thêm m t ti ng n ào nào n a thì mày s h it i c là ñã ñư c sinh ra ñ i, nghe không o t con! Dư ng d m bư c ra kh i phòng. Harry v a run v a th Dobby ra kh i t . Nó nói: - Th y ñây là như th nào chưa? Th y t i sao tôi ph i tr v Hogwarts không? ðó là nơi duy nh t mà tôi có… , tôi nghĩ tôi có b n. Dobby châm ch c: - Nh ng ngư i b n th m chí không thèm vi t thư cho Harry Potter ư?
 15. - Tôi mong là h ch … À mà này,… Harry ch t ngây ngư i ra: - Làm sao b n bi t các b n tôi không h vi t thư cho tôi? Dobby lúng túng: - Harry Potter ñ ng có gi n d v i Dobby. Dobby làm ñi u ñó vì… - Mi ñã ngăn ch n thư t c a ta h ? Con gia tinh nhanh nh n lùi ra kh i t m tay c a Harry, nói: - Thưa ngài, Dobby gi chúng ñây nè. Nó rút ra m t bó phong bì dày t trong cái áo g i nó ñang m c. Harry có th nh n ra nét ch ngay ng n c a Hermione, nét ch ngo n ngèo l n x n c a Ron, có c m t t gi y ghi ngh ch ngo c trông như là tác ph m c a ngư i gi khóa Hogwarts: bác Hagrid. Dobby lo l ng ch p m t nhìn lên Harry: - Harry Potter không nên t c gi n… Dobby hy v ng… n u Harry Potter tư ng b n bè ñã quên mình… Harry Potter có th s không mu n tr v trư ng n a… Harry không thèm nghe thêm, nó nhào t i ch p nh ng lá thư, nhưng Dobby nh y ra kh i t m tay nó. - Thưa ngài, Harry Potter s nh n ñư c nh ng b c thư này, n u h a v i Dobby là Harry Potter s không tr v Hogwarts n a. Ôi, ñó là m t hi m h a mà ngài không nên ñ i ñ u! Xin ngài hãy h a không tr l i ñó n a! Harry t c gi n nói: - Không. ðưa tôi m y b c thư c a b n tôi ñã! Con gia tinh bu n bã nói: … Dobby v t t i c a, m ra, và phóng xu ng c u thang. Harry phóng theo sau con gia tinh. - V y là Harry Potter không cho Dobby m t s l a ch n nào khác. Trư c khi Harry k p ph n ng, Dobby v t t i c a, m ra, và phóng xu ng c u thang. Harry phóng theo sau con gia tinh, c g ng không gây ra m t ti ng n, mi ng khô ñ ng, bao t l n tùng phèo. Nó nh y qua sáu b c cu i cùng c a c u thang, ñáp xu ng
 16. t m th m nh nhàng như m t con mèo, nhìn quanh tìm Dobby. Ti ng c a dư ng Vernon vang ra t phòng ăn. - … ông Mason, xin ông k cho Petunia câu chuy n bu n cư i v m y gã th c u c ng M . B tha thi t mu n nghe… Harry ch y qua hành lang vô nhà b p, c m th y ru t gan mình tiêu h t r i. Cái bánh tráng mi ng vĩ ñ i c a dì Petunia v i c núi kem và bông ñư ng ñang bay lơ l ng g n tr n nhà. Dobby thì núp trong m t góc trên ñ u t chén. Harry ngh n ngào: - ð ng! Xin… ñ ng gi t tôi… - Harry Potter ph i nói là ngài s không tr l i trư ng n a… - Dobby, làm ơn… - Ngài nói ñi… - Tôi không th … Dobby ném cho Harry m t cái nhìn bi th m. - V y thì Dobby ph i làm, vì chính l i ích c a Harry Potter, thưa ngài. Cái bánh r t xu ng sàn gây m t ti ng vang ñ ng tim. Kem b n tung tóe lên tư ng và c a s khi dĩa bánh v tan. Và vút m t cái như roi qu t, Dobby tan bi n. Có ti ng kêu la vang lên t phòng ăn, và dư ng Vernon xông vô nhà b p b t g p Harry ñ ng như tr i tr ng vì kinh hãi, t ñ u ñ n chân dính ñ y bánh c a dì Petunia. Tho t ñ u, dư ng Vernon có v tìm cách kh a l p m i chuy n cho qua. (“Ch là ñ a cháu ngh ch l m. G p ngư i l là nó s , thành ra chúng tôi gi nó trên l u”) Ông xua v ch ng Mason ñang ho ng h n tr l i phòng ăn, cam ñoan v i Harry là khi ông bà Mason v r i, dư ng s l t da nó, l t không ch a m t phân nào ñ s ng, r i ñưa nó m t cái gi lau. Dì Petunia ph i ñ o m t t ng kem t t ñông l nh ra, và Harry, v n còn run r y, b t ñ u kỳ c cái sàn nhà b p. Dư ng Vernon l ra cũng còn cơ may ti n hành v làm ông v i Mason, n u không xu t hi n con cú phá bĩnh. Dì Petunia v a m i ñưa h p k o the ra m i khách sau khi ăn xong b a t i, thì m t con cú x u xí to c ñ t nh p qua c a s phòng ăn, th m t lá thư xu ng ñ u bà Mason, r i l i bay vút qua c a s mà bi n m t. Bà Mason thét lên m t ti ng ñi ng h n như ti ng hét c a n th n báo t và v a b ch y ra kh i nhà v a la hét v cái lũ ñiên. Ông Mason ch nán l i ñ th i gian ñ h i ñây có ph i là m t trò ñùa thú v chăng à b o cho gia ñình Dursley bi t là bà v ông s ch t khi p nh ng con chim, b t k hình d ng và kích thư c.
 17. Khi dư ng Vernon ti n v phía Harry, ñôi m t nh c a dư ng l p lánh tia nhìn hi m ác. Harry ñ ng trong nhà b p, n m ch t cái gi lau ñ ñ ng cho v ng. Dư ng chìa ra b c thư mà con cú ñã ñem t i, gi ng rít lên ác ñ c: - ð c ñi! ð y… ñ c ñi! Harry c m l y b c thư. ðó không ph i là thi p chúc m ng sinh nh t. C u Potter thân m n, Chúng tôi v a nh n ñư c tin tình báo là Bùa Bay v a m i ñư c s d ng t i nơi c u ñang cơ ng lúc chín gi mư i hai phút t i hôm nay. Như c u bi t, phù th y v thành niên không ñư c phép làm pháp thu t ngoài nhà trư ng, n u c u còn th c hi n phép thu t nào n a thì s b ñu i kh i trư ng (ð o lu t Gi i h n H p lý Phù th y Thi u niên, 1875, ño n C) Chúng tôi cũng yêu c u c u nh k là b t c ho t ñ ng pháp thu t nào có nguy cơ khi n cho thành viên c ng ñ ng phi-phù th y (Muggle) chú ý ñ u là vi ph m nghiêm tr ng theo ñi u 13, kho n B o M t c a H i ngh Qu c t Ngăn chi n (Warlock). Chúc c u ngh hè vui! Kính thư, Mafalda Hopkirk Văn phòng dùng sai pháp thu t B Pháp Thu t. Harry ngư c m t kh i b c thư, u t ngh n. M t tia ñiên cu ng nh y múa trong m t dư ng Vernon khi dư ng nói: - Mày ñã không nói cho tao bi t mày không ñư c phép xài ma thu t ngoài trư ng. Mày quên nói h … mày lú l n ch c… Dư ng ch m lên Harry như m t con chó săn kh ng l , nhe h t c răng ra. - ðư c, tao báo cho mày bi t, o t con, tao s nh t mày l i… mày s không bao gi tr v cái trư ng ñó n a… không bao gi … và n u mày tìm cách xài ma thu t ñ t thoát ra… thì h s ñu i mày! Và cư i như m t gã ñiên, dư ng lôi Harry lên l u. L i c a dư ng Vernon t không kém hành ñ ng c a dư ng. Sáng hôm sau, dư ng mư n ngư i ñóng các ch n song lên c a s phòng c a Harry. ðích thân dư ng ñ c m t cái l mèo chui trên c a ra vào phòng ng Harry, ñ ñưa m t ít ñ ăn vô phòng cho nó,
 18. m i ngày ba l n. H ch cho Harry ra kh i phòng ñ làm v sinh vào bu i sáng và bu i t i. Còn ngoài ra, nó b khóa nh t trong phòng. Ba ngày sau, gia ñình Dursley ch ng t d u hi u gì s gi m án, và Harry không nhìn th y ñư c có cách nào thoát ra kh i tình tr ng bi ñát y. Nó n m dài trên giư ng nhìn m t tr i l n sau ch n song c a s và xót xa t h i chuy n gì s x y ra cho mình ñây. N u nó dùng pháp thu t ñ thoát ra thì ích l i gì ch , vì làm như v y nó s b ñu i kh i Hogwarts. ðã v y cu c s ng nhà s 4 ñư ng Privet Drive ñã xu ng t i m c t hơn bao gi h t. Bây gi , khi gia ñình Dursley bi t ch c là h s không còn b ñánh th c n a ñêm như nh ng con dơi n a, thì Harry cũng m t luôn vũ khí duy nh t c a nó. Có th Dobby c u ñư c Harry kh i nh ng chuy n kh ng khi p x y ra Hogwarts, thì Harry có l ñ ng nào r i cũng ch t ñói. Cái n p ñ y l mèo chui kêu leng keng và bàn tay dì dư ng Petunia hi n ra, ñ y m t chén canh ñóng h p vô phòng. B ng Harry ñang tr ng r ng nên nó nh y ngay ra kh i giư ng và ch p l y chén canh. Canh l nh như ñá, nhưng nó húp m t hơi h t n a chén. R i nó ñi ngang căn phòng ñ n bên cái chu ng con Hedwig, nhón m y mi ng rau c i nhũn nư c dư i ñáy chén canh, b vào cái máng ăn tr ng trơn c a Hedwig. Con cú xù lông, ném cho Harry m t cái nhìn chán ghét c c kỳ. Harry cay ñ ng b o: - Mi chê không ăn thì cũng ch ng ích gì. Hai ñ a mình ch có bây nhiêu ñó thôi. Nó ñ t l i cái chén c nh cái l mèo chui r i lên giư ng n m, c m th y còn ñói hơn c lúc chưa ăn canh. Gi s nó v n còn s ng thêm ñư c b n tu n l n a… Nhưng l i không th ñ n Hogwarts t u trư ng thì sao? Không bi t li u trư ng có phái ai ñi tìm hi u xem vì sao nó không quay v trư ng nh p h c không? Li u ngư i ñó có ñ s c khi n ông bà Dursley cho nó ñi h c không? Căn phòng t i d n. M t m i, bao t c n cào, ñ u óc c l n v n nh ng câu h i không tr l i ñư c, Harry thi p vào m t gi c ng không yên. … Dobby b o: “Thưa ngài, Harry Potter có trong ñó thì m i an toàn.” Nó mơ th y mình b ñem ñi tri n lãm t i m t s thú, trong m t cái chu ng có treo m t t m b ng, ghi: PHÙ TH Y V THÀNH NIÊN. Ngư i ta trơ m t ch ngó nó n m ñ ng sau nh ng ch n song, nó n m ñó, trên cái giư ng rơm, ñói rũ li t. Nó nhìn th y gương m t c a Dobby trong ñám ñông, nó gào lên kêu c u, nhưng Dobby b o: “Thưa ngài, Harry Potter có trong ñó thì m i an toàn.”, xong bi n m t. R i gia ñình Dursley xu t hi n và Dudley n m ch n song chu ng mà rung l c, cư i nh o nó. - Thôi ñi!
 19. Harry l m b m khi ti ng kêu lách cách d i vô cái ñ u ñau nh c c a nó. - ð tôi yên… Im h t ñi… tôi ñang c ng … Nó m m t ra. Ánh trăng ñang r i qua nh ng ch n song. Và m t ngư i nào ñó ñang tr n m t ngó nó qua nh ng song c a s : m t ngư i mũi dài, m t ñ y tàn nhanh có mái tóc ñ r c. Bên ngoài c a s chính là Ron Weasley. Chương 3: TRANG TR I BURROW Harry g i kh : - Ron! Nó bò t i c a s , ñ y c a kính lên ñ có th nói chuy n qua m y ch n song. - Ron, làm sao b n… Cái gì kia? Cái ñó t o m t hi u qu phi thư ng. Harry há h c m m mà nhìn. Ron ñang ch m qua c a s c a m t chi c xe hơi màu lam ñ u s ng s ng gi a tr i. Ng i băng gh trư c c a chi c xe là Fred và George, hai anh sinh ñôi c a Ron, h nhe răng cư i v i Harry. George h i: - Kh e không, Harry? Ron cũng h i: - Có chuy n gì v y? T i sao b không tr l i thư c a mình? Mình ñã m i b ñ n nhà mình chơi c ch c l n, r i t i hôm nay thì ba mình ñi làm v nói b b t ng thư c nh cáo vì ñã dùng pháp thu t trư c m t dân Muggle. - Không ph i tôi làm… Nhưng mà làm sao ba bi t? - Ông làm vi c B Pháp Thu t mà. B cũng bi t t i mình không ñư c làm phép ngoài trư ng h c… Harry ngó ch m ch m cái xe hơi, nói: - M y b n coi sang tr ng v y? - À, cái này không tính. T i này ch mư n thôi mà. Nó là xe ba c a mình, t i này ñâu có phù phép gì nó. Nhưng mà Harry này, làm phép trư c m t nh ng ngư i Muggle mà mình s ng chung… - Tôi ñã nói v i b n là tôi không có làm… Nhưng mà bây gi ph i m t công gi i thích lâu l m… Hay là v y, b n có th báo cho trư ng Hogwarts bi t là ông bà Dursley ñã nh t tôi l i và không cho tôi tr v trư ng không? Rõ ràng là tôi không th làm phép t gi i
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2