intTypePromotion=1

Hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng và cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu năm 2013: Phần 1

Chia sẻ: ViOlympus ViOlympus | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:267

0
57
lượt xem
7
download

Hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng và cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu năm 2013: Phần 1

Mô tả tài liệu
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng và cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu năm 2013: Phần 1 trình bày các nội dung chính sau: Quy trình xử lý nợ xấu của hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng, chế độ kế toán chế độ quản lý tài chính đối với các tổ chức tín dụng ngân hàng, quy định pháp luật về phân loại tài sản có mức trích, phương pháp trích lập dự phòng rủi ro và việc sử dụng dự phòng để xử lý rủi ro trong hoạt động ngân hàng, quy định pháp luật về tín dụng đầu tư, tín dụng xuất nhập khẩu của các tổ chức tín dụng ngân hàng. Mời các bạn cùng tham khảo.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hệ thống các tổ chức tín dụng ngân hàng và cẩm nang pháp luật về xử lý nợ xấu năm 2013: Phần 1

CAM NANG PHÄP LUAT VE<br /> <br /> TIN DUNG NGÄN HÄNG 2 0 1 3<br /> ■<br /> 10 giai phap xlp ly no» xau va han ehe no> xau gia tä n g cua to chu>c tin d u ng :<br /> <br /> 1-Danh giä lai chat lu’O’ng va khä näng thu hoi cua cac khoan no> de co<br /> bien phap xi> ly ...<br /> 2- Täng cu’O’ng trich lap va su> dung du» phong rui ro de x l p ly no> xau<br /> 3- Tiep tue CO" cau lai no>;<br /> 4- Tiep tue ho tro> von de khach häng khae phue kho khän va phue hoi;<br /> 5- Bo sung, hoan thien ho so> phap ly täi san bao dam;<br /> 6- Thu no- va xi> ly täi san bao dam;<br /> 7- Hoan doi nathanh von;<br /> 8- Ban na xau cho Cong ty Mua ban no- vä täi san ton dong eua<br /> doanh nghiep;<br /> 9- Kiem soat ehät ehe vä giäm ehi phi hoat döng;<br /> 10- Han ehe na xau phät sinh trong tu’O’ng lai.<br /> <br /> LD<br /> <br /> NGÂN HA N( , NHA NƯỚC VIỆT NAM<br /> <br /> CẨM NANG PHÁP LUẬT VỀ<br /> <br /> CỦA HỆ THỐNG CẮC Tổ CHỨC<br /> <br /> TÍN DỤNG NGÂN HÀNG<br /> -<br /> <br /> Nọ' xấu cấp tín dụng, nợ xấu mua trái phiếu DN,<br /> Nợ xấu ủy thác cấp tín dụng, mua trái phiếu DN;<br /> Trong đó ưu tiên xử lý nọ' xấu có tài sản đảm bảo là<br /> bất động sản.<br /> <br /> NHÀ XUẤT BẢN LAO ĐỘNG<br /> <br /> PHẦN I<br /> QUY TRÌNH XỬ LÝ NỢ XẤU<br /> CỦA HỆ THÓNG CÁC T ỏ CHỨC<br /> TÍN DỤNG NGÂN HÀNG<br /> <br />
ADSENSE
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2