intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghệ cho các trường cao đẳng nghề trong giai đoạn hiện nay

Chia sẻ: Nguyễn Thị Thủy | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:5

30
lượt xem
2
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Bài viết trình bày hiện trạng và giải pháp nâng cao hoạt động dạy nghề cho các trường cao đẳng nghề trong giai đoạn hiện nay. Thông qua việc sử dụng các phương pháp phân loại tài liệu, phân tích tài liệu, tổng hợp tài liệu khác có liên quan, bài viết đề xuất giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghề cho các trường cao đẳng nghề trong giai đoạn hiện nay nhằm đóng góp về công tác đào tạo và quản lý trang thiết bị dạy nghề.

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiện trạng và giải pháp nâng cao chất lượng hoạt động dạy nghệ cho các trường cao đẳng nghề trong giai đoạn hiện nay

64<br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN<br /> <br /> HIEÄN TRAÏNG VAØ GIAÛI PHAÙP NAÂNG CAO CHAÁT LÖÔÏNG HOAÏT<br /> ÑOÄNG DAÏY NGHEÀ CHO CAÙC TRÖÔØNG CAO ÑAÚNG NGHEÀ TRONG<br /> GIAI ÑOAÏN HIEÄN NAY<br /> Ngoâ Quoác Phong *<br /> Toùm taét<br /> Baøi vieát trình baøy hieän traïng vaø giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng daïy ngheà cho caùc<br /> tröôøng cao ñaúng ngheà trong giai ñoaïn hieän nay. Thoâng qua vieäc söû duïng caùc phöông phaùp phaân<br /> loaïi taøi lieäu, phaân tích taøi lieäu, toång hôïp taøi lieäu khaùc coù lieân quan, baøi vieát ñeà xuaát giaûi phaùp<br /> naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng daïy ngheà cho caùc tröôøng cao ñaúng ngheà trong giai ñoaïn hieän nay<br /> nhaèm ñoùng goùp veà coâng taùc ñaøo taïo vaø quaûn lyù trang thieát bò daïy ngheà.<br /> Abstract<br /> This article is about the current situation and solutions to improve the quality of vocational training activities at vocational colleges nowadays. The data related to this issue was analyzed and synthesized by using the method of document classification, with this article, the author<br /> expected to contribute the solutions to improve the quality of vocational training at colleges today<br /> in order to enhance training activities and training equipment management.<br /> 1. Ñaët vaán ñeà<br /> Böôùc vaøo thôøi kyø coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa, nguoàn nhaân löïc cuûa caû nöôùc ñang ôû<br /> trong tình traïng thöøa lao ñoäng phoå thoâng, lao ñoäng khoâng coù chuyeân moân kyõ thuaät, nhöng laïi<br /> thieáu lao ñoäng coù trình ñoä toå chöùc saûn xuaát kinh doanh, thieáu thôï kyõ thuaät trong caùc ngaønh, ngheà<br /> vaø trong caùc khu vöïc kinh teá, tình traïng thaát nghieäp vaãn ñang ñöôïc baùo ñoäng. Moät trong nhöõng<br /> nguyeân nhaân chính laø do chaát löôïng ñaøo taïo khoâng ñaùp öùng ñöôïc ñoøi hoûi vaø yeâu caàu thöïc teá ñaët<br /> ra cho coâng taùc daïy ngheà caàn phaûi khoâng ngöøng naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng daïy ngheà. Naâng<br /> cao chaát löôïng daïy ngheà nhö laø moät taát yeáu khaùch quan, moät yeâu caàu heát söùc caáp thieát. Naâng<br /> cao chaát löôïng daïy ngheà töùc laø naâng cao chaát löôïng caùc yeáu toá ñaûm baûo chaát löôïng daïy ngheà,<br /> trong ñoù coù yeáu toá toå chöùc quaûn lyù.<br /> 2. Noäi dung<br /> 2.1. Ñaëc tröng cuûa tröôøng cao ñaúng ngheà trong giai ñoaïn hieän nay<br /> Ñaëc tröng cuûa tröôøng cao ñaúng laø phaùt trieån ña ngaønh ngheà vôùi nhieàu hình thöùc ñaøo taïo<br /> (heä thöôøng xuyeân, sô caáp ngheà, trung caáp ngheà, cao ñaúng ngheà, lieân keát, lieân thoâng…). Ñaëc bieät<br /> vôùi caùc tænh ñoàng baèng, ñieàu kieän kinh teá khoù khaên, trình ñoä ñaàu vaøo thaáp, khoâng ñoàng ñeàu,<br /> phong tuïc taäp quaùn, cheá ñoä chính saùch….Vôùi nhöõng ñaëc ñieåm treân, baøi toaùn veà giaûi phaùp naâng<br /> cao chaát löôïng hoaït ñoäng daïy ngheà ñaët ra ôû tröôøng cao ñaúng laøm theá naøo ñeå ñaùp öùng yeâu caàu<br /> ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc laø moät vaán ñeà heát söùc caàn thieát trong giai ñoaïn hieän nay.<br /> 2.2.Thöïc traïng hoaït ñoäng daïy ngheà ôû tröôøng cao ñaúng ngheà<br /> - Phaàn lôùn caùc bieän phaùp ñöôïc xaây döïng cuûa tröôøng ngheà hieän nay coøn mang tính haønh<br /> chính, hoaït ñoäng mang tính hình thöùc, chöa saâu saùt ñeán noäi dung quaûn lyù, caûi tieán phöông phaùp<br /> giaûng daïy.<br /> - Ñoái vôùi coâng taùc quaûn lyù ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân, boá trí söû duïng töông ñoái hôïp lyù, ñaûm<br /> baûo phaùt huy naêng löïc, sôû tröôøng cuûa töøng caù nhaân giaùo vieân, ñoàng thôøi taïo ñieàu kieän thuaän lôïi<br /> ñeå phaùt huy heát khaû naêng cuûa hoï, taïo neân söùc maïnh taäp theå. Tuy nhieân, tình traïng thöøa vaø thieáu<br /> giaùo vieân cuïc boä khieán nhaø tröôøng khoâng theå chuû ñoäng trong vieäc tieáp nhaän bieân cheá giaùo vieân,<br /> gaây khoù khaên trong phaân coâng nhieäm vuï.Vieäc chæ ñaïo ñoåi môùi phöông phaùp daïy ngheà, quaûn lyù<br /> hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa HSSV chöa saâu saùt, quaûn lyù thöïc hieän quy cheá chuyeân moân chöa toát. Giaùo<br /> * Tröôøng Cao ñaúng ngheà Ñoàng Khôûi<br /> <br /> Soá 07, thaùng 12/2012<br /> <br /> 64<br /> <br /> 65<br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN<br /> <br /> vieân chöa nhaän thöùc ñaày ñuû vai troø, vò trí cuûa mình trong giai ñoaïn môùi neân chöa coù söï thay ñoåi<br /> veà tö duy, chöa coù söï chuyeån bieán kòp thôøi. Phaàn lôùn ñoäi nguõ giaùo vieân môùi tuyeån coøn treû, môùi<br /> ra tröôøng, chöa coù kinh nghieäm. Caàn thieát phaûi coù thôøi gian ñeå hoaøn thieän, ñaøo taïo vaø boài döôõng<br /> ñeå chuaån hoùa trình ñoä vaø tích luõy kinh nghieäm.<br /> - Cô sôû vaät chaát vaø trang thieát bò daïy ngheà cuûa nhaø tröôøng coøn nhieàu haïn cheá.<br /> - Trình ñoä ñaàu vaøo cuûa HSSV khoâng ñoàng ñeàu. YÙ thöùc, ñoäng cô hoïc taäp cuûa moät soá hoïc<br /> sinh chöa cao, coøn yû laïi. Ña soá HSSV haïn cheá veà kieán thöùc vaên hoùa cô sôû, khaû naêng tö duy vaø<br /> tieáp thu chaäm.<br /> 2.3. Giaûi phaùp naâng cao chaát löôïng hoaït ñoäng daïy ngheà cho caùc tröôøng cao ñaúng ngheà<br /> 2.3.1. Xaây döïng ñoäi nguõ giaùo vieân ñuû veà soá löôïng, chuaån veà chaát löôïng, ñoàng boä veà cô caáu<br /> Xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân trong nhaø tröôøng ñuû veà soá löôïng, ñaûm baûo chaát löôïng,<br /> ñuû naêng löïc ñeå hoaøn thaønh caùc nhieäm vuï giaùo duïc vaø daïy hoïc. Naâng cao baûn lónh chính trò, phaåm<br /> chaát, löông taâm nghieäp vuï chuyeân moân cuûa giaùo vieân ñeå naâng cao chaát löôïng ñaøo taïo nguoàn<br /> nhaân löïc, taïo tieàn ñeà cho nhaø tröôøng xaây döïng keá hoaïch trong nhöõng naêm tieáp theo. Giaùo vieân laø<br /> nhaân toá quyeát ñònh chaát löôïng ñaøo taïo ngheà trong nhaø tröôøng. Vieäc toå chöùc, xaây döïng vaø cuûng coá<br /> ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân trong nhaø tröôøng laø taïo ñoäng löïc thuùc ñaåy hoaït ñoäng daïy ngheà vaø naâng<br /> cao khaû naêng hoïc taäp cuûa HSSV. Tuyeån choïn, toå chöùc, xaây döïng ñoäi nguõ caùn boä giaùo vieân nhaèm<br /> theo kòp quy moâ, toác ñoä phaùt trieån cuûa caáp hoïc, ñaùp öùng yeâu caàu giaûng daïy cuûa chöông trình.<br /> 2.3.2 Taêng cöôøng quaûn lyù thöïc hieän quy cheá chuyeân moân, keá hoaïch vieäc toå chöùc caùc hoaït ñoäng<br /> daïy ngheà<br /> Ñoåi môùi cô cheá quaûn lyù baèng thieát laäp haønh lang phaùp lyù trong vieäc ñieàu haønh vaø quaûn lyù<br /> caùc hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa HSSV treân cô sôû phaùt huy tính daân chuû, tính töï chuû vaø saùng taïo ñeå taïo<br /> ñoäng löïc cho giaùo vieân vaø HSSV thöïc hieän phong traøo thi ñua hai toát. Naâng cao hieäu quaû quaûn<br /> lyù cuûa nhaø tröôøng trong vieäc thöïc hieän quy cheá chuyeân moân, keá hoaïch daïy hoïc cuûa giaùo vieân,<br /> kieåm soaùt chaët cheõ vieäc thöïc hieän chöông trình, quy cheá chuyeân moân maø Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo<br /> taïo, Boä Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi ñaõ quy ñònh.<br /> Löïa choïn caùc bieän phaùp quaûn lyù phuø hôïp vôùi ñieàu kieän cuûa nhaø tröôøng, ñaùp öùng yeâu caàu<br /> ñoåi môùi veà muïc tieâu, noäi dung PPDH, phoái hôïp coù keát quaû moái quan heä: Nhaø tröôøng - Gia ñình<br /> - Xaõ hoäi, nhaèm naâng cao keát quaû hoïc taäp cuûa HSSV ñeå goùp phaàn naâng cao chaát löôïng giaùo duïc<br /> cuûa nhaø tröôøng. Treân cô sôû caùc cheá ñònh ñaõ ban haønh vaø ñieàu kieän thöïc teá cuûa tröôøng, Hieäu<br /> tröôûng xaây döïng caùc vaên baûn noäi boä veà chöùc naêng - nhieäm vuï, leà loái laøm vieäc, quyeàn haïn, moái<br /> quan heä caùc ñôn vò trong tröôøng, quy ñònh veà quaûn lyù vaø söû duïng taøi saûn - thieát bò, mua saém vaät<br /> tö thöïc haønh, quy cheá hoïc vuï, quy cheá chi tieâu noäi boä, quy ñònh veà in aán - caáp phaùt vaên baèng<br /> chöùng chæ, töøng böôùc hoaøn thieän chöông trình khung, chöông trình chi tieát, cheá ñònh, cheá taøi trong<br /> coâng taùc quaûn lyù, thi ñua khen thöôûng, kyû luaät, coâng taùc baùo caùo… Quy cheá ñöôïc xaây döïng treân<br /> tinh thaàn daân chuû, coâng khai ñeå ñaûm baûo tính khaû thi vaø laáy ñoù laøm cô sôû ñeå giao traùch nhieäm,<br /> ñoàng thôøi laøm thöôùc ño ñaùnh giaù hieäu quaû giaûng daïy cuûa giaùo vieân.<br /> 2.3.3. Taêng cöôøng quaûn lyù hoïc cuûa hoïc sinh - sinh vieân<br /> Quaûn lyù hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa HSSV laø nhieäm vuï quan troïng taïo neân chaát löôïng vaø hieäu<br /> quaû quaûn lyù cuûa nhaø tröôøng. Hoïc sinh vöøa laø ñoái töôïng cuûa quaù trình daïy ngheà, vöøa laø chuû theå<br /> cuûa quaù trình lónh hoäi tri thöùc. Muoán naâng cao chaát löôïng giaùo duïc trong nhaø tröôøng, phaûi coù<br /> bieän phaùp quaûn lyù hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa HSSV. Xaây döïng ñöôïc quy trình phoái hôïp giöõa caùc<br /> toå chöùc, ñoaøn theå trong vieäc quaûn lyù hoaït ñoäng hoïc taäp cuûa HSSV. Ñoái vôùi phöông thöùc quaûn<br /> lyù, ñeå taêng cöôøng moái quan heä: Hieäu tröôûng - GVCN - HSSV, trong ñieàu kieän coù theå, caàn phaûi<br /> gaàn guûi, saâu saùt vôùi HSSV vaø coù khaû naêng thieát laäp quan heä vôùi cha meï HSSV. GVCN caàn coù<br /> keá hoaïch xaây döïng vaø quaûn lyù lôùp thaønh moät taäp theå ñoaøn keát, nhaát trí, bieát phoái hôïp vôùi caùc<br /> <br /> Soá 07, thaùng 12/2012<br /> <br /> 65<br /> <br /> 66<br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN<br /> <br /> toå chöùc khaùc trong nhaø tröôøng, phoái hôïp vôùi phuï huynh HSSV ñeå giaùo duïc toaøn dieän HSSV.<br /> Nhaø tröôøng caàn bieåu döông khen thöôûng kòp thôøi nhöõng HSSV ñaït thaønh tích cao trong hoïc taäp,<br /> reøn luyeän vaø caùc hoaït ñoäng xaõ hoäi khaùc theo qui ñònh cuûa Nhaø Nöôùc ban haønh. Xöû lyù kyû luaät<br /> nghieâm ñoái vôùi HSSV vi phaïm phaùp luaät vaø noäi quy, quy cheá cuûa nhaø tröôøng. Caàn taêng cöôøng<br /> giaùo duïc cho HSSV coù thaùi ñoä vaø yù thöùc, muïc ñích vaø ñoäng cô hoïc taäp ñuùng ñaén, trong ñoù phaûi<br /> nhaán maïnh ñeán vaán ñeà töï hoïc. HSSV phaûi hieåu roõ vieäc töï hoïc laø coát loõi, thaày daïy maø troø khoâng<br /> hoïc laø khoâng coù keát quaû. Vieäc töï hoïc cuûa HSSV ñaït keát quaû cao laø moät vaán ñeà khoù khaên. Lieân<br /> keát caùc cô sôû saûn xuaát trong vaø ngoaøi tænh ñeå giuùp HSSV ñöôïc tieáp caän vôùi thieát bò, maùy moùc,<br /> coâng cuï saûn xuaát tieân tieán.<br /> 2.3.4 Quaûn lyù phöông phaùp daïy hoïc theo yeâu caàu giaùo duïc vaø ñaøo taïo ngheà<br /> Phöông phaùp daïy hoïc luoân laø vaán ñeà thu huùt söï quan taâm cuûa caùc nhaø nghieân cöùu caû treân<br /> bình dieän lyù luaän laãn thöïc tieãn sö phaïm. Söï bieán ñoåi nhanh choùng cuûa khoa hoïc - coâng ngheä vaø<br /> xu theá toaøn caàu hoùa ñaõ ñaët ra thaùch thöùc môùi cho giaùo duïc vaø ñaøo taïo. Giaùo duïc phaûi gaùnh vaùc<br /> söù maïng cao caû laø phaûi ñoåi môùi PPDH, ñaùp öùng söï phaùt trieån cuûa thôøi ñaïi buøng noå thoâng tin hieän<br /> nay.Thöïc hieän ñoåi môùi chöông trình nhaèm höôùng tôùi chaát löôïng ñaøo taïo, phaùt trieån toái öu caùc<br /> phaåm chaát vaø naêng löïc cuûa HSSV, ñaùp öùng yeâu caàu cuûa xaõ hoäi, ñaõ ñaët ra nhöõng yeâu caàu môùi ñoái<br /> vôùi vieäc ñaøo taïo nguoàn nhaân löïc cho ñaát nöôùc. Khoa hoïc giaùo duïc hieän ñaïi ñaõ chæ ra raèng: nhöõng<br /> lôøi giaûng giaûi theo höôùng truyeàn thuï moät chieàu khoâng theå hình thaønh vaø phaùt trieån phaåm chaát,<br /> naêng löïc cuûa HSSV trong thôøi kyø coâng nghieäp hoùa - hieän ñaïi hoùa. Chuyeån töø daïy hoïc truyeàn thuï<br /> moät chieàu sang hình thöùc toå chöùc cho HSSV hoïc taäp trong hoaït ñoäng tích cöïc, chuû ñoäng saùng taïo,<br /> chuù troïng hình thaønh naêng löïc töï hoïc. Ñoåi môùi PPDH laø noäi dung troïng taâm cuûa chöông trình boài<br /> döôõng. Phaàn naøy nhaèm giuùp giaùo vieân laøm quen vôùi nhöõng phöông höôùng, quan ñieåm ñoåi môùi<br /> PPDH trong boä moân, reøn luyeän kyõ naêng söû duïng PPDH theo nhöõng phöông höôùng, quan ñieåm<br /> ñoåi môùi, noäi dung chính bao goàm:<br /> - Ñònh höôùng chung veà ñoåi môùi PPDH trong boä moân: phaùt huy tính tích cöïc cuûa hoïc sinh,<br /> daïy hoïc theo höôùng taäp trung vaøo ngöôøi hoïc ñöôïc coi laø ñònh höôùng chung trong ñoåi môùi PPDH.<br /> - Quan ñieåm ñònh höôùng chung caàn ñöôïc cuï theå hoùa thoâng qua nhöõng quan ñieåm daïy hoïc<br /> khaùc, daïy hoïc giaûi quyeát vaán ñeà, daïy hoïc theo tình huoáng (daïy hoïc gaén vôùi tình huoáng thöïc<br /> tieãn), daïy hoïc ñònh höôùng haønh ñoäng,... cuõng nhö caùc phöông phaùp, kyõ thuaät daïy hoïc cuï theå,<br /> nhaèm taêng cöôøng hôn nöõa vieäc gaén lyù thuyeát vôùi thöïc tieãn, tö duy vôùi haønh ñoäng, nhaø tröôøng<br /> vôùi xaõ hoäi.<br /> - Caùc PPDH ñaëc thuø boä moân, phuø hôïp vôùi ñaëc ñieåm moân hoïc, ngaønh hoïc.<br /> - Ñoái vôùi PPDH gaén lieàn vôùi vieäc söû duïng phöông tieän daïy hoïc.<br /> Ñoåi môùi PPDH laø xu höôùng taát yeáu ñoái vôùi giaùo duïc Vieät Nam trong giai ñoaïn môùi. Nhaø<br /> tröôøng phaûi daïy cho HSSV bieát phaùt huy tính tích cöïc trong hoïc taäp, khaû naêng vaän duïng kieán<br /> thöùc, khaû naêng thích öùng vôùi cuoäc soáng.<br /> Ngöôøi daïy laø ngöôøi toå chöùc, höôùng daãn, tö vaán cho HSSV theo phöông chaâm: “thaày toå<br /> chöùc, troø hoaït ñoäng” ñeå thöïc hieän keá hoaïch baøi hoïc. Ngöôøi thaày caàn quan taâm ñeán ñaëc ñieåm,<br /> naêng löïc töøng hoïc sinh, ñeán moâi tröôøng daïy hoïc.<br /> Caàn laøm cho giaùo vieân vaø moïi thaønh vieân trong nhaø tröôøng hieåu ñaày ñuû raèng, vieäc ñoåi<br /> môùi PPDH laø moät noäi dung cô baûn cuûa ñoåi môùi giaùo duïc trong giai ñoaïn hieän nay. Vì vaäy, vieäc<br /> naâng cao nhaän thöùc cho giaùo vieân laø yeâu caàu caàn thieát ñeå thöïc hieän phöông phaùp giaûng daïy theo<br /> höôùng tích cöïc, taïo taâm theá cho moïi ngöôøi saün saøng thöïc hieän quy trình môùi trong caûi tieán caùc<br /> PPDH ôû töøng boä moân. Vieäc naâng cao nhaän thöùc ñoåi môùi PPDH nhaèm giuùp hoï xaùc ñònh yù thöùc,<br /> traùch nhieäm trong vieäc thöïc hieän. Ñaàu tö naâng caáp caùc phöông tieän nghe nhìn hieän ñaïi, naâng caáp<br /> heä thoáng phoøng thí nghieäm, xöôûng thöïc haønh, phoøng maùy tính, moâ hình daïy hoïc. Coù theå thöïc<br /> hieän caùc bieän phaùp sau:<br /> <br /> Soá 07, thaùng 12/2012<br /> <br /> 66<br /> <br /> 67<br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN<br /> <br /> - Nhaø tröôøng coù keá hoaïch toång theå veà mua saém thieát bò daïy ngheà, xaây döïng caùc moâ-ñun<br /> daïy hoïc cho caùc baøi hoïc tích hôïp cuûa chöông trình theo höôùng ñoåi môùi PPDH.<br /> - Toå chöùc toát hoaït ñoäng trong xöôûng thöïc haønh, trong thö vieän, trong thôøi gian thöïc taäp saûn<br /> xuaát taïi caùc cô sôû saûn xuaát, kinh doanh.<br /> - Khuyeán khích giaùo vieân, HSSV söu taàm vaø töï laøm ñoà duøng daïy hoïc phuïc vuï cho vieäc<br /> ñoåi môùi PPDH.<br /> - Huy ñoäng Hoäi cha meï HSSV vaø caùc löïc löôïng khaùc tham gia quyeân goùp cho hoaït ñoäng<br /> xaây döïng, mua saém cô sôû vaät chaát (CSVC) vaø thieát bò daïy ngheà (TBDN) ñaùp öùng yeâu caàu ñoåi<br /> môùi PPDH.<br /> 2.3.5. Quaûn lyù hoaït ñoäng ñaùnh giaù hoïc sinh theo yeâu caàu giaùo duïc vaø ñaøo taïo ngheà<br /> Ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp vaø reøn luyeän cuûa HSSV. Kieåm tra, ñaùnh giaù laø nhaân toá quan<br /> troïng trong QTDN nhaèm thuùc ñaåy hoaït ñoäng hoïc cuûa HSSV, taïo ñieàu kieän cho söï phaùt trieån cuûa<br /> HSSV. Söï ñaùnh giaù keát quaû hoïc taäp cuûa HSSV giuùp ta xaùc ñònh: moät laø, muïc tieâu giaùo duïc ñaët<br /> ra coù phuø hôïp vaø coù ñaït ñöôïc hay khoâng; hai laø, vieäc giaûng daïy coù thaønh coâng; ngöôøi hoïc ngheà<br /> coù tieán boä khoâng.<br /> Toå chöùc ñeå giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù nhaø tröôøng nghieân cöùu, quaùn trieät caùc chæ ñaïo veà<br /> ñoåi môùi chöông trình daïy ngheà.<br /> Thöïc hieän caùc vaên baûn veà daïy vaên hoùa vaø daïy ngheà Boä Giaùo duïc vaø Ñaøo taïo, Boä Lao<br /> ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi ban haønh: Qui ñònh veà chöông trình khung trình ñoä cao ñaúng ngheà,<br /> trung caáp ngheà vaø thoâng tö höôùng daãn cheá ñoä laøm vieäc cuûa giaùo vieân; Qui ñònh veà chöông trình<br /> khung giaùo duïc trung hoïc chuyeân nghieäp.<br /> Ñaùnh giaù keát quaû caùc moân hoïc ngheà ôû moãi lôùp, caàn phaûi: Caên cöù vaøo chuaån kieán thöùc vaø<br /> kyõ naêng cuûa töøng moân hoïc ôû töøng lôùp, yeâu caàu cô baûn caàn ñaït veà kieán thöùc, kyõ naêng, thaùi ñoä cuûa<br /> HSSV sau moãi lôùp, moãi giai ñoaïn, moãi ngheà hoïc, Phoái hôïp ñaùnh giaù thöôøng xuyeân vaø ñaùnh giaù<br /> ñònh kyø, giöõa ñaùnh giaù cuûa giaùo vieân vaø töï ñaùnh giaù cuûa HSSV, giöõa ñaùnh giaù cuûa nhaø tröôøng vaø<br /> gia ñình, coäng ñoàng, Xaây döïng coâng cuï ñaùnh giaù thích hôïp nhaèm ñaùnh giaù toaøn dieän, coâng baèng,<br /> trung thöïc, coù khaû naêng phaân loaïi tích cöïc, giuùp HSSV söûa chöõa thieáu soùt kòp thôøi.<br /> Caên cöù vaøo ñaëc ñieåm cuûa töøng moân hoïc vaø hoaït ñoäng daïy ngheà ôû moãi ngaønh hoïc, caàn coù<br /> quy ñònh ñaùnh giaù baèng ñieåm keát hôïp vôùi nhaän xeùt cuûa giaùo vieân hoaëc ñaùnh giaù chæ baèng nhaän<br /> xeùt cuûa giaùo vieân cho töøng moân hoïc vaø hoaït ñoäng saûn xuaát. Caûi tieán vieäc kieåm tra ñaùnh giaù<br /> nhaèm naâng cao hieäu quaû hoaït ñoäng daïy ngheà coù yù nghóa quan troïng. Caên cöù vaøo thöïc traïng coâng<br /> taùc kieåm tra ñaùnh giaù cuûa nhaø tröôøng, chuùng toâi ñeà xuaát nhöõng caûi tieán veà quy trình toå chöùc vaø<br /> hình thöùc kieåm tra. Vieäc toå chöùc kieåm tra vaø ñaùnh giaù phaûi ñaûm baûo ñuùng nguyeân taéc.<br /> Xaây döïng keá hoaïch kieåm tra, ñaùnh giaù caùc moân hoïc, caùc hoaït ñoäng giaùo duïc. Toå chöùc thaûo<br /> luaän, ruùt kinh nghieäm, ñieàu chænh ñaùnh giaù HSSV ôû caùc toå boä moân, caùc khoa vaø toaøn tröôøng.<br /> Vaän duïng caùc hình thöùc phuø hôïp, kieåm tra thöôøng xuyeân vieäc töï hoïc vaø chuaån bò cuûa<br /> HSSV. Vaän duïng nhieàu hình thöùc ñeå kieåm tra ñaùnh giaù, löu yù taêng cöôøng hình thöùc vaán ñaùp vaø<br /> traéc nghieäm khaùch quan, thöïc haønh tay ngheà. AÙp duïng coâng ngheä thoâng tin trong kieåm tra, ñaùnh<br /> giaù keát quaû hoïc taäp HSSV vaø chuù troïng caùc hình thöùc caâu hoûi: caâu gheùp ñoâi, caâu ñuùng - sai, caâu<br /> nhieàu löïa choïn, caâu ñieàn khuyeát.<br /> Chæ ñaïo toå boä moân xaây döïng vaø thí nghieäm caùc boä ñeà traéc nghieäm khaùch quan. Nhöõng<br /> noäi dung ñaùnh giaù, caùch thöùc ñaùnh giaù vaø traùch nhieäm cuûa giaùo vieân boä moân, khoa, GVCN vaø<br /> Hieäu tröôûng ñaõ ñöôïc qui ñònh cuï theå trong ñieàu leä tröôøng cao ñaúng ngheà. Ñaây cuõng laø moät trong<br /> nhöõng vaên baûn quan troïng maø Hieäu tröôûng caàn toå chöùc boài döôõng ñeå moïi thaønh vieân trong nhaø<br /> tröôøng quaùn trieät vaø thöïc hieän moät caùch ñaày ñuû, nghieâm tuùc, coù chaát löôïng.<br /> <br /> Soá 07, thaùng 12/2012<br /> <br /> 67<br /> <br /> 68<br /> <br /> KHOA HOÏC XAÕ HOÄI VAØ NHAÂN VAÊN<br /> <br /> 2.3.6. Quaûn lyù söû duïng thieát bò daïy ngheà<br /> Ñaàu tö naâng caáp TBDN luoân luoân laø moái quan taâm haøng ñaàu cuûa tröôøng cao ñaúng ngheà.<br /> Do ñoù khi ñaõ ñaàu tö xong, traùch nhieäm lôùn nhaát cuûa nhaø quaûn lyù laø ñaûm baûo vieäc söû duïng TBDN<br /> phuø hôïp vôùi muïc ñích ñaøo taïo ñoàng thôøi coù hieäu quaû kinh teá laâu daøi. Moãi TBDN ñieàu coù quy<br /> trình söû duïng: ñaët bieät caùc TBDN hieän ñaïi coù quy trình vaän haønh nghieâm ngaët ñoøi hoûi caùn boä<br /> giaùo vieân vaø HSSV khi söû duïng caàn phaûi tuaân theo ñuùng quy trình. Caên cöù vaøo thöïc traïng thieát<br /> bò hieän coù cuûa töøng khoa chuyeân moân, Ban Giaùm hieäu chæ ñaïo vaø toå chöùc thöïc hieän vieäc xaây<br /> döïng keá hoaïch söû duïng TBDN cuï theå ôû töøng khoa vaø cuûa töøng giaùo vieân daïy töøng moân hoïc cuï<br /> theå. Hieäu tröôûng quaûn lyù quy trình söû duïng TBDN cuûa caùc khoa chuyeân moân, caùc khoa chuyeân<br /> moân quaûn lyù quy trình söû duïng TBDN cuûa giaùo vieân vaø HSSV.<br /> Hieäu tröôûng trieån khai caùc vaên baûn höôùng daãn, chæ ñaïo veà quaûn lyù söû duïng TBDN cuûa Boä<br /> Lao ñoäng Thöông binh vaø Xaõ hoäi, Toång cuïc daïy ngheà vaø nhaø tröôøng cho caùn boä giaùo vieân vaø<br /> HSSV. Phoù Hieäu tröôûng phuï traùch ñaøo taïo chæ ñaïo vieäc söû duïng TBDN, chæ ñaïo tröôûng khoa, toå<br /> boä moân trieån khai vieäc söû duïng TBDN trong giaùo vieân, HSSV theo keá hoaïch ñaõ ñeà ra. Thöôøng<br /> xuyeân ñoân ñoác, nhaéc nhôû, kieåm tra, ñaùnh giaù tình hình söû duïng TBDN trong ñôn vò mình.<br /> Chæ ñaïo vieäc xaây döïng caùc noäi quy, quy ñònh cuï theå treân töøng TBDN. Keá hoaïch cuûa phoøng<br /> Haønh chính - Quaûn trò laøm laø caàu noái giöõa Ban Giaùm hieäu vaø caùc khoa chuyeân moân trong vieäc<br /> söû duïng TBDN, boä phaän theo doõi veà TBDN phaûi coù keá hoaïch laøm vieäc thaät cuï theå, khoa hoïc<br /> phoå bieán roäng raõi trong caùn boä giaùo vieân vaø HSSV nhaèm ñaùp öùng kòp thôøi vaø ñaày ñuû caùc yeâu<br /> caàu TBDN.<br /> Caùc khoa chuyeân moân thöïc hieän söï phaân caáp roõ raøng trong coâng taùc chæ ñaïo vaø thöïc hieän<br /> söû duïng TBDN. Quy ñònh roõ traùch nhieäm cuûa töøng toå boä moân, töøng xöôûng thöïc haønh, töøng GV.<br /> Giaùo vieân caên cöù vaøo soá löôïng TBDN hieän coù seõ chuû ñoäng söû duïng TBDN theo töøng giôø daïy<br /> cuûa töøng moân hoïc, ñaëc bieät laø söû duïng trong daïy hoïc caùc moâ ñun, traùnh choàng cheùo, daïy chay<br /> ñoái vôùi giôø daïy maø yeâu caàu phaûi söû duïng TBDN. Thöïc hieän toát caùc giôø hoïc coù söû duïng ñoà duøng<br /> daïy hoïc nhaèm gaây höùng thuù hoïc taäp cho HSSV, taêng hieäu quaû giôø giaûng cuûa giaùo vieân. Caùc giaùo<br /> vieân höôùng daãn HSSV chuaån bò TBDN, höôùng daãn HSSV thao taùc thöïc haønh, saép xeáp, veä sinh,<br /> baûo döôõng thieát bò sau moãi ca thöïc taäp.Taêng cöôøng coâng taùc giaùo döôõng ñeán HSSV trong caùc giôø<br /> hoïc ñeå naâng cao yù thöùc traùch nhieäm giöõ gìn vaøo baûo quaûn thieát bò.<br /> 3. Keát luaän<br /> Töø keát quaû nghieân cöùu lyù luaän vaø khaûo saùt, ñaùnh giaù thöïc traïng moät caùch khaùch quan,<br /> chuùng toâi ñeà xuaát saùu giaûi phaùp naâng cao hoaït ñoäng daïy ngheà cho caùc tröôøng cao ñaúng ngheà<br /> trong giai ñoaïn hieän nay nhö: Phaùt trieån ngaønh ngheà, môû roäng quy moâ ñaøo taïo, tieáp tuïc ñoåi môùi<br /> phöông phaùp daïy hoïc, taäp trung naâng cao chaát löôïng ñoäi nguõ giaùo vieân vaø caùn boä quaûn lyù daïy<br /> ngheà, taêng cöôøng quaûn lyù chaát löôïng, xaây döïng vaø ban haønh caùc quy cheá chính saùch cuï theå,<br /> taêng cöôøng cô sôû vaät chaát, taäp trung huy ñoäng caùc nguoàn löïc ôû ñòa phöông, trong doanh nghieäp,<br /> trong caùc toå chöùc Quoác teá vaø ñaåy maïnh phong traøo thi ñua daïy toát hoïc toát… Tuy nhieân, nhöõng<br /> giaûi phaùp ñeà xuaát môùi chæ laø böôùc ñaàu, caàn ñöôïc tieáp tuïc boå sung, hoaøn thieän daàn trong quaù trình<br /> trieån khai thöïc hieän.<br /> Taøi lieäu tham khaûo<br /> 1. Quyù Long, Kim Thö (2009), Heä thoáng caùc quy ñònh môùi veà coâng taùc ñaøo taïo ngheà vaø tieâu<br /> chuaån chaát löôïng tröôøng daïy ngheà naêm 2009, NXB Lao ñoäng.<br /> 2. Phuøng Ñình Maãn (chuû bieân)(2003), Nhöõng vaán ñeà cô baûn veà ñoåi môùi giaùo duïc trung hoïc<br /> phoå thoâng hieän nay, Tröôøng ÑHSP - Ñaïi hoïc Hueá.<br /> 3. Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam (2005), Luaät giaùo duïc, NXB Chính<br /> trò Quoác gia, Haø Noäi.<br /> 4. Quoác hoäi nöôùc Coäng hoøa xaõ hoäi chuû nghóa Vieät Nam (2006), Luaät daïy ngheà, NXB Lao<br /> ñoäng- Xaõ hoäi, Haø Noäi.<br /> <br /> Soá 07, thaùng 12/2012<br /> <br /> 68<br /> <br />
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2