intTypePromotion=1
ADSENSE

Hiện trạng xử lý nước thải tại thành phố hồ chí minh

Chia sẻ: TRẦN THỊ THANH HẰNG | Ngày: | Loại File: PDF | Số trang:0

217
lượt xem
55
download
 
  Download Vui lòng tải xuống để xem tài liệu đầy đủ

Thành phố hồ chí minh là thành phố lớn và là nơi tập trung của rất nhiều ngành nghề sản xuất, đóng góp ngân sách rất nhiều cho đất nước. Tuy nhiên phát triển công nghiệp đã làm ảnh hưởng rất lớn đến môi trường đặc biệt là môi trường nước. Phía đông của thành phố có kênh Thầy Cai là nơi tiếp nhận nước thải từ bãi rác Tâm Tan, KCN Tân Thới Trung, KCN Củ Chi, làm cho kênh bị ô nhiễm trầm trọng ảnh hưởng đến môi trường. ...

Chủ đề:
Lưu

Nội dung Text: Hiện trạng xử lý nước thải tại thành phố hồ chí minh

 1. HI N TR NG X LÝ NƯ C TH I TR NG LÝ NƯ TH T I THÀNH PH H CHÍ MINH TH CH THÀNH CHÍ 1 Visu http://nuoc.com.vn
 2. N I DUNG BÁO CÁO T NG QUAN V X LÝ NƯ C TH I THÀNH PH N VÀ TÍNH CH T NƯ C TH I TÁC H I N MÔI TRƯ NG M C TIÊU X LÝ NƯ C TH I CÁC CÔNG TRÌNH CƠ B N C A XLNT HI N TR NG XLNT T I TP. HCM HI N TR NG MÔI TRƯ NG NƯ C T I TP HI N TR NG XLNT T I CÁC KCN CÁC CÔNG TRÌNH XLNT TRONG TP K T LU N KI N NGH 2 Visu http://nuoc.com.vn
 3. Thanh phân va tinh chât nươc thai Thanh phân va tinh chât nươc thai nh tinh Chaátt oâ nhi m Chaá oâ nhi m Sinh Lyù Hoùa Sinh Lyù Hoùa Voâ cô Khí Loûng Raén gaây bònh khoâng gaây bònh höõu cô Voâ cô Khí Loûng Raén gaây bònh khoâng gaây bònh höõu cô Noåii keo hoøa tan laéng Noå keo hoøa tan laéng d xư ly 3 Visu http://nuoc.com.vn
 4. Thành ph n và tính ch t nư c th i Thành và tính nư th NT sinh ho t: NT x t các khu dân cư, các công trình công c ng, trư ng h c, siêu th , ch búa, cơ quan văn phòng. Nư c th i c a m t XNCN thư ng g m 3 lo i: Nư c th i sinh ho t c a công nhân trong XNCN; Nư c mưa và Nư c th i công nghi p. Nư c th i công nghi p l i thư ng chia làm 2 lo i: Nư c th i công nghi p “qui ư c s ch”: nư c gi i nhi t thi t b , làm ngu i các s n ph m… Nư c th i công nghi p ô nhi m 4 Visu http://nuoc.com.vn
 5. Tác H i n Môi Trư ng Mô Trư ng Tác Môi Thoâng soá aûnh höôûng ñeán moâi tröôøng COD, BOD Söï khoaùng hoùa/oå ñònh chaát höõu cô thieáu huït DO cuûa nguoàn tieáp nhaän aûnh höôûng ñeán thuûy sinh, neáu thieáu huït traàm troïng ñieàu kieän yeám khí hình thaønh muøi hoâi SS Laéng ñoïng ôû nguoàn tieáp nhaân, gaây ñieàu kieän yeám khí pH aûnh höôûng ñeán thuûy sinh vaät, gaây aên moøn ñöôøng oáng thieát bò hoaëc laéng caën trong möông daãn/ñöôøng oáng Nhieät ñoä aûnh höôûng ñeán thuûy sinh vaät Vi truøng gaây Bònh lan truyeàn baèng ñöôøng nöôùc beänh Ammonia, P daån ñeán hieän töôïng phuù döôõng hoùa Chaát HC khoù Beàn vöõng trong caùc qt xl thoâng thöôøng (thuoác dieät coû, phaân huûy sinh thuoác tröø saâu) gaây ñoäc haïi vaø tích luõy sinh hoïc ung hoïc thö Maøu Maát ñi myõ quan Daàu môõ Gaây muøi, ngaên caûn khueách taùn oxy treân beà maët, tröùng caù bò nhieåm daàu hö hoûng 5 Visu http://nuoc.com.vn
 6. Mục tiêu Xử Lý NT Mụ tiêu Xử Lý NT êu Xư Lý Hóa Lý: Tách răn khoi l ng: Song chăn rac, lăng, l c Tách l ng khoi răn: Nen bun, tach nươc khoi bun Tách l ng khoi l ng: Tách dâu mơ Tách khi khoi l ng: Tách khi ammonia, khi sinh h c Xư Lý Sinh H c: Chât hưu cơ: Hiêu khi (bun hoat tinh, sinh trương bam dinh), ki khi (UASB, AF) Chât dinh dương: Khư Nitơ, photpho 6 Visu http://nuoc.com.vn
 7. Công Trình XL Hóa Lý Trình XL Hó Lý Hóa Song chăn rac Thiêt b nghiên rac Lăng cát Thôi khi Trôn Lăng Tuyên nôi Hâp phu Lc Xư Lý bun Khư trung etc. 7 Visu http://nuoc.com.vn
 8. Xử Lý Lý H c Xử Tách răn khoi ll ng Tách răn khoi ng SCRaùc☺ Laéng tuyeån noåii☺ Loïc Ly taâm☺ SCRaùc☺ Laéng tuyeån noå ☺ Loïc Ly taâm☺ Ly taâm Ly taâm neùn buøn neùn buøn Clarifier Thickener☺ Filter☺ Loïc maøng☺ Khöû nöôùc Clarifier Thickener☺ Filter☺ Loïc maøng☺ Khöû nöôùc Ly taâm Ly taâm khöû nöôùc MF khöû nöôùc MF thoâng thöôøng☺ (Micro-Filter) thoâng thöôøng☺ (Micro-Filter) Loïc Loïc Loïc chaäm nhanh☺ lôùp phuû Loïc Loïc UF UF chaân khoâng tuaàn hoaøn buøn chaân khoâng (Ultra-Filter) tuaàn hoaøn buøn (Ultra-Filter) NF NF Loïc eùp☺ Aùp löïc Troïng löïc Loïc eùp☺ Aùp löïc Troïng löïc taàng buøn taàng buøn (Nano-Filter) (Nano-Filter) lô löõng lô löõng RO RO Loïc daây ñai☺ Loïc daây ñai☺ Oáng/vaùch Oáng/vaùch ((Reverse Osmosis) Reverse Osmosis) nghieâng☺ nghieâng☺ Ñieän giaûii Ñieän giaû (Electrodialysis) (Electrodialysis) 8 Visu http://nuoc.com.vn
 9. Quá trình Hóa Lý trình Hóa Lý XL hóa Lý XL hóa Lý keo tuï keo tuï Trung hoøa☺ Haáp phuï Trao ñoåii ion☺ Trung hoøa☺ Haáp phuï Trao ñoå ion☺ Oxi hoùa-khöû Oxi hoùa-khöû vaø ☺ vaø ☺ taïo boâng taïo boâng Nhöïa TD Nhöïa TD Than HT Nhoâm HT Than HT Nhoâm HT Oxi hoùa-khöû Oxi hoùa-khöû Cation Cation Nhöïa Laøm thoaùng☺ Nhöïa Laøm thoaùng☺ TD anion TD anion Ñieän giaûii Ñieän giaû Chelate Resin Chelate Resin Ozon hoùa Ozon hoùa Zeolite Zeolite UV UV 9 Visu http://nuoc.com.vn
 10. Quá trình Sinh H c trình quá trình sinh h c quá trình sinh h c Hoà oån ñònh☺ Kò khí ☺ Hieáu khí Hoà oån ñònh☺ Kò khí ☺ Hieáu khí Loïc kò khí Buøn sinh tröôûng Loïc kò khí Buøn sinh tröôûng kò khí UASB HT☺ baùm dính☺ kò khí UASB HT☺ baùm dính☺ Loïc SH Thoâng thöôøng Loïc SH Thoâng thöôøng caáp töøng baäc aeroten tieáp xuùc caáp töøng baäc aeroten tieáp xuùc taêng cöôøng taêng cöôøng Loïc SH+laøm Loïc SH+laøm thoaùng thoaùng Möông oxy hoùa Möông oxy hoùa Ñóa SH (RBC) Ñóa SH (RBC) töøng meõ (SBR) töøng meõ (SBR) Tieáp xuùc Tieáp xuùc Khöû nitô Khöû nitô lô löõng lô löõng 10 Visu http://nuoc.com.vn
 11. ÝXư ly nhiêt Xư ly nhiêt Xư ly nhiêt Sân phơi bun Gia nhiêt Bay hơi Thiêu ôt Sân phơi bun Gia nhiêt Bay hơi Thiêu ôt Trao ñoåii nhieätt Thaùp laøm maùtt Trao ñoå nhieä Thaùp laøm maù 11 Visu http://nuoc.com.vn
 12. Chọn Lựa Quá Trình XLNT Chọ Lự Quá Trình Thoâng soá thieát keá BOD5 cao Xöû lyù sinh hoïc SS cao phöông phaùp lyù/hoùa-lyù N, P cao phöông phaùp sinh hoïc/hoùa-lyù Nguoàn xaû, tieâu chuaån xaû ra nguoàn Xaû ra soâng/hoà Xaû ra bieån Söû duïng laïi - Coâng nghieäp - Noâng nghieäp 12 Visu http://nuoc.com.vn
 13. So Sánh Quá Trình Xư Lý Sinh H c va Quá Trình Hóa Lý Sánh Quá Trình Xư Trình Hóa Lý Haïng muïc Xöû Lyù Hoùa Lyù Xöû Lyù Sinh Hoïc Muïc tieâu Giaûm SS Giaûm oâ nhieåm chaát höõu cô Ñieàu chænh theå tích vaø Deå daøng Khoù thay ñoåi chaát löôïng Buøn Khoâng oån ñònh OÅn ñònh Chi phí QL &ø VH Cao thaáp 13 Visu http://nuoc.com.vn
 14. Xử Lý Sinh H c Xử SCRaùc Beå laéng ñôït I Beå Laéng Caùt beå vôùt daàu Xöû Lyù baäc moät Nöôùc thaûi Beå Laéng ñôït II Beå aeroten Nöôùc thaûi Xöû Lyù Xöû Cl2 sau xöû lyù Sinh Hoïc Sinh Beå tieáp xuùc chlorine Xöû Lyù buøn khöû nöôùc Phaân huûy kò khí baùnh buø4 1n Neùn buøn chöùa buøn Visu http://nuoc.com.vn
 15. HI N TR NG XLNT T I TPHCM TR N G TPHCM TP HCM là thành ph l n và là nơi t p trung c a r t nhi u ngành ngh s n xu t, óng góp ngân sách r t nhi u cho t nư c. Tuy nhiên phát tri n công nghi p ã làm nh hư ng r t l n n môi trư ng t bi t là môi trư ng nư c. Phía ông c a thành ph có kênh Th y Cai là nơi ti p nh n nư c th i t Bãi rác Tam Tân, KCN Tân Th i Trung, KCN C Chi, làm cho kênh b ô nhi m tr m tr ng nh hư ng n môi trư ng. G n ây Tp có ch trương óng c a kho ng hơn 200 XNCN d c kênh Tham Lương, qu n 12 n u các XNCN này không x lý nư c th I tri t trư c khi x vào kênh này. Phía Tây TP có KCN Lê Minh Xuân, KCN Tân T o có lư ng l n nư c th I x vào các kênh r ch trong khu v c. Ngoài ra còn hàng trăm Nhà Hàng , Khách S n, B nh Vi n trong TP ph ho t ng mà chưa có h th ng x lý nư c th I. 15 Visu http://nuoc.com.vn
 16. HI N TR NG XLNT T I CÁC KHU CÔNG NGHI P TR NG Dieän tích Qui moâ XLNT(m3 /ngaøy) Tgian,tieán ñoä (d hôøi öï kieán) KCX/KCN (ha) Thöïc teá Chuaån bò Döï kieán Thieát keá Hoaøn thaønh vaän haønh ñaàu tö Khôûi coâng 1. TAÂN THUAÄN Ñaõ vaän haønh oån ñònh (baét daàu töø cuoái 1999 ) 300 10.000 2.500 2 LINH TRUNG 2.500/3.500(*) Ñaõ vaän haønh oån ñònh (baét daàu töø cuoái 2000 ) 62 2.500 3. LINH TRUNG II Ñang thi coâng 61,7 3.000 4. BÌNH CHIEÅU 27,3 1.500 Quí I-iii/2003 11/2003 5. TAÂN BÌNH 225/68(*) 2.000/2.000(*) 6-12/2003 Quí i/2004 Quí iii/2004 6. TAÂN THÔÙI HIEÄP 29,4 2.000 Cuoái naêm2004 7. TAÂY BAÉC CUÛ CHI 220 1.000 8-12/2003 Quí i/2004 Quí iii/2004 8. VÓNH LOÄC 202 2.500/2.500 6-12/2003 Quí i/2004 Quí iii/20i% 9. TAÂN TAÏO 181/262(*) 5.000 Ñang vaän haønh giai ñoaïnthích nghi 10. LEÂ MINH XUAÂN 100 2.000 2.000 Ñaõ vaän haønh oån ñònh 11. CAÙT LAÙI II 42,58/69(*) 5.400 Trong naêm 2004 12. CAÙT LAÙI IV 112 Chöa coù keá hoaïch cuï theå 13. HIEÄP PHÖÔÙC 3.000/2.000(*) 332 8/2003-6/2004 Quí iii/2004 Quí i/2005 14. PHONG PHUÙ 148,41 Chöa coù keá hoaïch cuï theå 16 Visu http://nuoc.com.vn
 17. M T S CÔNG TRÌNH XLNT T I TP.HCM CÔNG TP.HCM 1.B NH VI N B NH NHI T I - QU N 5 NH NH 17 Visu http://nuoc.com.vn
 18. GIÔÙI THIEÄU CHUNG BVBNÑ laø beänh vieän chôï quaùn cuõ, ñöôïc thaønh laäp vaøo naêm 1982. Naèm ôû phöôøng 1, quaän 5, Thaønh phoá Hoà Chí Minh (TPHCM). Dieän tích = 4.2 ha. Ñöôïc naâng caáp vaøo 1972 taøi tr bôûi chính phuû Haøn Quoác: Taêng leân 522 giuôøng, Thaønh laäp khoa môùi (noäi tieát, khoa nhi) Cung caáp thieát bò hieän ñaïi (xeùt nghieäm, X quang, phoøng moå). 18 Visu http://nuoc.com.vn
 19. GIÔÙI THIEÄU CHUNG Naêm 1978, Beänh vieän Chôï Quaùn laø beänh vieän chuyeân khoa ñaàu tieân cuûa caû nöôùc, ñaëc bieät veà ñieàu trò beänh truyeàn nhieãm. Naêm 1989, Beänh vieän Chôï Quaùn ñöôïc ñoåi thaønh trung taâm Beänh Nhieät ñôùi. Ñaàu naêm 2002, trung taâm ñaõ ñoåi teân thaønh Beänh vieän Beänh Nhieät Ñôùi TPHCM. 19 Visu http://nuoc.com.vn
 20. SÖÏ CAÀN THIEÁT CUÛA VIEÄC XAÂY DÖÏNG HTXLNT NG Giaûm löôïng chaát thaûi vaøo moâi tröôøng, chính quy n VN yeâu caàu caùc cô sôû saûn xuaát, caùc khu coâng nghieäp xaây döïng HT XL nöôùc thaûi. Beänh vieän, trung taâm y teá, caùc khu daân cö môùi vaø caùc khu coâng nghieäp phaûi xöû lyù nöôùc thaûi tröôùc khi xaû ra caùc keânh tieáp nhaän (Keânh Taøu Huû – Beán ngheù, Nhieâu loäc – Thò Ngheø…....…) Hieän taïi, nöôùc thaûi töø BVBNÑ ñöôïc thaûi ra coáng chính vaø daãn ñeán keânh Taøu Huû – Beán Ngheù 20 Visu http://nuoc.com.vn
ADSENSE

CÓ THỂ BẠN MUỐN DOWNLOAD

 

Đồng bộ tài khoản
2=>2